Кількість абзаців - 123 Розмітка (ліва колонка)


Про рибу, морепродукти та харчову продукцію з них (Друге читання)

0. Проект  
1. (26.03.2001)  
2. Закон України  
3. Про рибу, морепродукти та харчову продукцію з них  
4. Цей Закон визначає організаційні і правові засади забезпечення якості та безпеки риби, морепродуктів, виготовленої з них харчової продукції для життя і здоров'я населення та довкілля у разі вилову, переробки, фасування, переміщення через митний кордон України.  
5. Стаття 1. Визначення термінів  
6. У цьому Закону терміни вживаються у такому значенні:  
7. морепродукти - головоногі, черевоногі та двостулкові молюски, ракоподібні, водорості, ссавці;  
8. продукти лову - виловлені риба та морепродукти;  
9. переробка продуктів лову - розбирання, охолодження, заморожування, копчення, соління, маринування, сушіння, в'ялення, консервування, фасування, нагрівання чи поєднання цих процесів;  
10. рибопереробне виробництво - комплекс технологічних процесів, механізмів, будівель для здійснення переробки продуктів лову та (або) фасування харчової продукції з них;  
11. харчова продукція - перероблені продукти лову, призначені окремо чи з іншою харчовою продукцією для подальшої переробки та (або) споживання;  
12. атестація виробництва - офіційне підтвердження органом із сертифікації наявності необхідних та достатніх умов, які забезпечують дотримання встановлених нормативно-правовими актами та нормативними документами вимог до виробництва конкретної харчової продукції;  
13. ветеринарне свідоцтво - виданий в установленому порядку разовий документ, що підтверджує відповідність продуктів лову та харчової продукції з них вимогам ветеринарно-санітарної безпеки.  
14. У разі здійснення експорту вантажів ветеринарне свідоцтво підлягає обміну на міжнародний ветеринарний сертифікат;  
15. критичні точки виробництва - етапи чи операції в процесі виготовлення харчової продукції, проведення контролю під час яких запобігає можливості виробництва неякісної чи небезпечної продукції;  
16. свідоцтво виробника про якість - документ встановленого зразка, який видається виробником у разі введення продукції в обіг і яким засвідчується відповідність продуктів лову та харчової продукції з них встановленим законодавством та нормативними документами вимогам;  
17. пресерви - солоний продукт з риби або морепродуктів з додаванням консервантів чи антисептиків, розфасований у герметизовану тару, що підлягає зберіганню при температурі від 0 до мінус 15оС.  
18. Стаття 2. Добування продуктів лову  
19. Добування продуктів лову здійснюється суб'єктами господарювання на промислових ділянках рибогосподарських водойм, до яких належать усі поверхневі, територіальні та внутрішні морські води, що використовуються (можуть використовуватися) для промислового добування риби та морепродуктів, а також у внутрішніх водоймах (ставках) рибницьких господарств.  
20. Перелік промислових ділянок рибогосподарських водойм встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
21. Вирощування та добування продуктів лову у внутрішніх водоймах (ставках) рибницьких господарств дозволяється суб'єктам господарювання за наявності позитивної ветеринарно-санітарної оцінки стану водойм, проведеної державною службою ветеринарної медицини.  
22. У внутрішніх водоймах (ставках) рибницьких господарств якість та безпека вирощеної в них живої риби підтверджується ветеринарним свідоцтвом, яке видається один раз на рік на всю партію державною службою ветеринарної медицини після проведення ветеринарно-санітарної експертизи продуктів лову.  
23. Партією вважається кількість риби, вирощеної в окремій внутрішній водоймі (ставку) незалежно від його площі.  
24. Стаття 3. Промислове добування продуктів лову  
25. Промислове добування продуктів лову здійснюється суб'єктами господарювання у порядку спеціального їх використання за наявності дозволу і за плату. Порядок видачі дозволів, встановлення і справляння плати за промислове добування продуктів лову визначається Кабінетом Міністрів України.  
26. Дозвіл на спеціальне використання продуктів лову водного промислу - це офіційний документ суворої звітності, який засвідчує право на добування визначених водних живих ресурсів у межах затверджених лімітів (виділених квот).  
27. Ліміти (квоти) спеціального використання продуктів лову водного промислу щороку затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері рибного господарства на підставі обгрунтувань науково-дослідних установ та організацій, а на водоймах, де наукові дослідження не проводяться, - на підставі обгрунтувань органів рибоохорони.  
28. Розподіл і доведення затверджених лімітів (квот) до окремих користувачів здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері рибного господарства.  
29. Діяльність суб'єктів господарювання, пов'язана з промисловим добуванням риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, підлягає ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".  
30. Добування продуктів лову на промислових ділянках рибогосподарських водойм дозволяється суб'єктам господарювання за наявності позитивної ветеринарно-санітарної оцінки стану водойм, проведеної державною службою ветеринарної медицини.  
31. Кожна партія продуктів лову промислового добування підлягає ветеринарно-санітарній експертизі і супроводжується ветеринарним свідоцтвом.  
32. Партією продуктів лову промислового добування вважається кількість продукції одного найменування, гатунку, одного виробника, добутої в період не більше п'яти найближчих дат і оформленої одним документом виробника про якість.  
33. Партія не повинна перевищувати величини вантажопідйомності одного залізничного вагона або одного трюму риболовецького судна.  
34. Стаття 4. Вимоги до продуктів лову  
35. Забороняється ввозити на територію України неякісні, небезпечні для здоров'я і життя людини продукти лову, якщо вміст токсичних речовин у них перевищує встановлені допустимі рівні, уражені небезпечними хворобами або упаковані в тару, виготовлену з матеріалів, що не відповідають вимогам безпеки чи відсутні в переліку матеріалів, дозволених для контакту з продуктами лову, або з недотриманням вимог маркування виготовленої продукції, а також без свідоцтва виробника про якість продуктів лову та атестата виробництва або свідоцтва про визнання в Україні іноземного сертифіката.  
36. Продукти лову, які містять токсичні речовини, що перевищують встановлені допустимі рівні, чи з наявністю паразитів кількістю понад встановлені норми підлягають утилізації за рішенням державної служби ветеринарної медицини.  
37. Продукти лову в період ускладнення санітарно-епідемічної або епізоотичної ситуації підлягають реалізації чи утилізації за спільним рішенням державної санітарно-епідеміологічної служби та державної служби ветеринарної медицини.  
38. Стаття 5. Переробка продуктів лову  
39. Переробку продуктів лову мають право здійснювати суб'єкти господарювання за наявності у них дозволу на цей вид діяльності, який видається органами державної санітарно-епідеміологічної служби та державною службою ветеринарної медицини.  
40. Суб'єкти господарювання, які здійснюють переробку продуктів лову, підлягають обліку в державній службі ветеринарної медицини за місцем розташування. Суб'єкти господарювання, які займаються рибоконсервним та пресервним виробництвом, підлягають обліку в центральному органі виконавчої влади у сфері рибного господарства.  
41. Облік суб'єктів господарювання засвідчується номером, який присвоюється їм для маркування продукції власного виробництва.  
42. Переробку продуктів лову можуть здійснювати суб'єкти господарювання, виробництво яких пройшло атестацію на виконання цих робіт.  
43. Стаття 6. Атестація рибопереробного виробництва.  
44. Виробництво суб'єктів господарювання, які здійснюють переробку продуктів лову, підлягає в установленому порядку атестації на відповідність обов'язковим вимогам, встановленим нормативно-правовими актами та нормативними документами.  
45. Об'єктом атестації рибопереробного виробництва є:  
46. технічна документація на продукцію та її виробництво;  
47. технологічне обладнання;  
48. засоби вимірювальної техніки, контролю, випробувальне обладнання та система їх повірок;  
49. порядок реєстрації результатів контролю та випробувань, складання, затвердження та зберігання протоколів випробувань;  
50. порядок формування та позначення партій харчової продукції.  
51. Атестат виробництва видається органом стандартизації, метрології та сертифікації на підставі позитивного висновку атестаційної комісії.  
52. Порядок проведення атестації рибопереробного виробництва та форма атестата встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації.  
53. Орган, що видав атестат, має право зупинити його дію на певний строк у разі порушення суб'єктом господарювання законодавства у сфері виробництва харчової продукції; недотримання ним вимог нормативних документів; виявлення невідповідності виготовленої продукції встановленому рівню якості.  
54. Атестат виробництва може бути анульованим у разі виявлення недостовірних даних у заяві та документах, поданих відповідному органу для проведення атестації; повторного або грубого порушення законодавства у сфері виробництва харчової продукції; невиконання розпорядження органу про усунення порушень умов виробництва.  
55. Стаття 7. Вимоги до переробки продуктів лову  
56. Під час переробки продуктів лову повинно забезпечуватися:  
57. ведення обліку надходження продуктів лову, а також обліку виготовленої з них продукції;  
58. проведення постійного контролю якості та безпеки продуктів лову, що надходять на переробку, а також супутніх матеріалів та харчової продукції з них відповідно до статті 7 цього Закону;  
59. реалізація виготовленої харчової продукції та використання продуктів лову для переробки лише за наявності документального підтвердження їх якості та безпеки;  
60. вилучення з обігу та недопустимість введення в обіг неякісної та небезпечної продукції;  
61. дотримання вимог нормативних документів щодо умов транспортування і зберігання продуктів лову та харчової продукції з них;  
62. недопущення негативного впливу неякісної та небезпечної продукції на життя і здоров'я населення та довкілля.  
63. Під час переробки продуктів лову суб'єкти господарювання повинні дотримуватись інших вимог, передбачених нормативно-правовими актами та нормативними документами.  
64. Стаття 8. Забезпечення виробником контролю якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них  
65. З метою забезпечення якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них для здоров'я населення суб'єкт господарювання проводить контроль цієї продукції на всіх стадіях її переробки.  
66. Контроль якості продуктів лову, харчової продукції з них та супутніх матеріалів здійснює виробнича лабораторія, яка підлягає акредитації.  
67. Порядок акредитації виробничих лабораторій рибопереробних підприємств встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації.  
68. Виробнича лабораторія проводить:  
69. вхідний контроль якості сировини, напівфабрикатів, супутніх матеріалів, призначених для виробництва;  
70. контроль критичних точок виробництва продукції;  
71. відбіркові перевірки якості дотримання технологічної дисципліни;  
72. контроль якості готової продукції за показниками, передбаченими нормативними документами.  
73. У разі виявлення порушень вимог до технологічних процесів виробнича лабораторія має право припинити виробництво.  
74. Виробнича лабораторія визначає показники якості і безпеки продуктів лову, виготовленої з них харчової продукції та супутніх матеріалів.  
75. Результати досліджень, проведених виробничою лабораторією, реєструються у спеціальному журналі. Порядок ведення реєстраційних журналів встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері рибного господарства.  
76. Відповідальність за об'єктивність проведення досліджень (вимірювань) та вірогідність їх результатів несе керівник виробничої лабораторії.  
77. Виробнича лабораторія на підставі досліджень продуктів лову, харчової продукції з них та супутніх матеріалів (за умови відповідності їх вимогам нормативних документів) видає свідоцтво про якість.  
78. Стаття 9. Підтвердження належної якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них  
79. Підтвердження відповідності і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них встановленим вимогам є обов'язковим у разі їх реалізації або направлення на переробку.  
80. Продукти лову реалізуються або використовуються для переробки тільки за наявності:  
81. ветеринарного свідоцтва;  
82. висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи у разі, якщо продукт лову реалізується або направляється на переробку вперше.  
83. Харчова продукція реалізується тільки за наявності:  
84. ветеринарного свідоцтва;  
85. свідоцтва виробника про якість;  
86. сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання в Україні іноземного сертифіката (для імпортованої продукції);  
87. маркування згідно з вимогами Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини".  
88. Стаття 10. Порядок переміщення через митний кордон продуктів лову та харчової продукції з них українського походження  
89. Продукти лову, добуті за межами митної території України резидентами - суб'єктами господарювання на власних чи орендованих (зафрахтованих) суднах, а також харчова продукція з них, виготовлена резидентами - суб'єктами господарювання, є продукцією українського походження.  
90. Підтвердження продуктів лову та харчової продукції з них як продукції українського походження здійснюється за бажанням резидента - суб'єкта господарювання.  
91. Для здійснення митного оформлення щодо якості та безпеки продуктів лову та харчової продукції з них українського походження резидент - суб'єкт господарювання подає:  
92. свідоцтво про якість;  
93. ветеринарне свідоцтво;  
94. карантинний дозвіл на тару, виготовлену із сировини рослинного походження;  
95. атестат виробництва (копію).  
96. Свідоцтво про якість видається виробником відповідно до статті 8 цього Закону.  
97. Стаття 11. Порядок переміщення через митний кордон продуктів лову та харчової продукції з них іноземного виробництва  
98. Митне оформлення для використання на митній території України продуктів лову та харчової продукції з них іноземного виробництва здійснюється відповідно до вимог митного законодавства України.  
99. Для здійснення митного оформлення щодо якості та безпеки продуктів лову та харчової продукції з них іноземного виробництва суб'єкт господарювання подає:  
100. сертифікат походження;  
101. сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання іноземного сертифіката;  
102. ветеринарне свідоцтво на кожну партію продукції;  
103. карантинний дозвіл на тару, виготовлену із сировини рослинного походження.  
104. Партія продукції не повинна перевищувати величини вантажопідйомності одного залізничного вагона, танкера або цистерни (для жиру), автомобіля.  
105. Стаття 12. Державний контроль та нагляд за якістю і безпекою продуктів лову та харчової продукції з них  
106. Державний контроль та нагляд за якістю і безпекою продуктів лову та харчової продукції з них здійснюється під час їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання, утилізації чи знищення і надання послуг у сфері громадського харчування спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у галузі охорони здоров'я, захисту прав споживачів, стандартизації, метрології та сертифікації, ветеринарної медицини, карантину рослин.  
107. Стаття 13. Відповідальність за порушення законодавства у сфері якості та безпеки харчової продукції  
108. Особи, винні у порушенні законодавства у сфері якості та безпеки харчової продукції, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та цивільну відповідальність.  
109. Стаття 14. Міжнародне співробітництво України у сфері забезпечення якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції продукції з них  
110. Міжнародне співробітництво України у сфері забезпечення якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них здійснюється шляхом:  
111. участі в роботі міжнародних організацій;  
112. укладання міжнародних договорів;  
113. гармонізації державних стандартів, норм та правил з міжнародними стандартами, нормами та правилами, які визначають вимоги до якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них;  
114. обміну з торговельними партнерами інформацією про заходи, які вживаються в Україні для забезпечення якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них.  
115. У разі коли міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародних договорів.  
116. Прикінцеві положення  
117. Цей Закон набирає чинності через 2 місяці з дня його опублікування.  
118. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
119. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:  
120. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;  
121. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
122. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.