Кількість абзаців - 271 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг (Друге читання)

0. Закон УкраЇни
 
1. про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. У Законі України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2016, № 51, ст. 833 із наступними змінами):
 
4. 1) частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
 
5. «1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - Регулятор), є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України.
 
6. Регулятор є колегіальним органом, який здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
7. 2) пункт 1 частини першої статті 2 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
 
8. «діяльності з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, забезпечення купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом, трейдерської діяльності»;
 
9. 3) пункт 2 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
 
10. «2) самостійність і незалежність в межах визначених законодавством»;
 
11. 4) у статті 5:
 
12. назву статті 5 викласти в такій редакції:
 
13. «Гарантії здійснення повноважень Регулятора»;
 
14. частину першу викласти в такій редакції:
 
15. «1. Регулятор у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом та іншими законодавчими актами України»;
 
16. абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
 
17. «2. Під час виконання своїх функцій та повноважень Регулятор діє самостійно в межах визначених законодавством. Письмові чи усні вказівки, розпорядження, доручення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання, політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок чи їх органів, а також інших осіб, що обмежують повноваження членів Регулятора та посадових осіб Регулятора, є незаконним впливом.»;
 
18. в абзаці другому частини другої слова «втручатися у» замінити словами «чинити незаконний вплив на»;
 
19. 5) у частині першій статті 6 слово «квітня» замінити словом «червня»;
 
20. 6) у статті 7:
 
21. у частині першій слово «Комісії» замінити словом «Регулятора», слова «не менше п’яти років» замінити словами «не менше трьох років»;
 
22. доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
23. «3. У разі якщо членом Регулятора призначається особа, яка має представницький мандат та відповідно до законодавства не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою та/або діяльністю, така особа приступає до виконання обов’язків члена Регулятора лише після складання представницького мандата»;
 
24. 7) у статті 8:
 
25. частину третю викласти в такій редакції:
 
26. «3. Конкурсна комісія утворюється при Кабінеті Міністрів України.
 
27. Склад Конкурсної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України. До складу Конкурсної комісії входять:
 
28. 1) три особи - за поданням Комітету Верховної Ради України, до предметів відання якого належать питання розвитку паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики та житлово-комунальні послуги;
 
29. 2) одна особа - за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері паливно-енергетичного комплексу;
 
30. 3) одна особа - за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері регіонального розвитку та житлово-комунального господарства.
 
31. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше чотирьох осіб.
 
32. Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають повну вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.
 
33. Членами Конкурсної комісії не можуть бути особи, які є членами органів управління суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також особи, зазначені в частині другій статті 7 цього Закону, крім підпункту 11 частини другої статті 7 цього Закону.
 
34. Член Конкурсної комісії не має права брати участь у конкурсному відборі на зайняття посади члена Регулятора. Особа, яка обіймала посаду члена Конкурсної комісії не має права брати участь у конкурсному відборі на зайняття посади члена Регулятора протягом 12 місяців з дня припинення її повноважень, як члена Конкурсної комісії.
 
35. Строк повноважень члена Конкурсної комісії становить три роки та може бути припинений достроково Кабінетом Міністрів України за ініціативою органу, що здійснював подання члена (членів) Конкурсної комісії або за власною ініціативою члена Конкурсної комісії.
 
36. Члени Конкурсної комісії виконують свої функції на громадських засадах.
 
37. За пропозицією членів Конкурсної комісії до роботи Конкурсної комісії на громадських засадах з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники Європейської Комісії, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, інших міжнародних організацій, які співпрацюють з Україною у сферах енергетики та комунальних послуг.
 
38. Конкурсна комісія обирає голову та затверджує регламент своєї роботи.
 
39. Засідання Конкурсної комісії проводяться у формі відкритих слухань. Забезпечується відео- та аудіофіксація засідання Конкурсної комісії на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України. Протоколи засідань Конкурсної комісії розміщуються на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України протягом трьох робочих днів з дня його проведення.
 
40. На засіданнях Конкурсної комісії як спостерігачі можуть бути присутніми народні депутати України, представники Європейської Комісії, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, інших міжнародних організацій, які співпрацюють з Україною у сферах енергетики та комунальних послуг, а також представники громадськості.
 
41. Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Конкурсної комісії.
 
42. Інформація про порядок денний, час і місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два робочі дні до його початку.
 
43. Роботу Конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.
 
44. Конкурсна комісія оголошує прийом документів на відкритий конкурс:
 
45. у разі закінчення строку повноважень члена (членів) Регулятора, визначеного цим Законом, - не менше ніж за три місяці до дня закінчення строку повноважень;
 
46. у разі дострокового припинення повноважень члена (членів) Регулятора відповідно до цього Закону - протягом п’яти робочих днів із дня припинення повноважень.
 
47. Прийом документів на відкритий конкурс здійснюється протягом 45 календарних днів з дня оголошення конкурсу. Порядок та умови проведення відкритого конкурсу затверджуються Конкурсною комісією та розміщуються на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України, в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації.
 
48. Порядок та умови проведення відкритого конкурсу мають містити, зокрема, вимоги щодо:
 
49. критеріїв оцінювання професійної компетентності кандидатів, відповідно до яких Конкурсна комісія складає рейтинг кандидатів на посаду члена (членів) Регулятора;
 
50. забезпечення прозорості проведення конкурсу;
 
51. зберігання матеріалів конкурсу протягом строку повноважень члена Регулятора.
 
52. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає такі документи:
 
53. 1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади члена Регулятора, до якої додається резюме довільної форми;
 
54. 2) заяву про надання згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
 
55. 3) автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську діяльність (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж двох років, що передують поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
56. 4) особовий листок з обліку кадрів;
 
57. 5) копію паспорта громадянина України;
 
58. 6) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
 
59. 7) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;
 
60. 8) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 
61. 9) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, визначеною відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
 
62. 10) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
 
63. Відомості, що містяться у поданих відповідно до цієї частини документах, підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заявки на відкритий конкурс на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
 
64. Конкурсна комісія протягом 30 календарних днів з дня завершення прийому заявок на відкритий конкурс проводить необхідні процедури, передбачені порядком проведення відкритого конкурсу, за результатами голосування складає рейтинг кандидатів на посаду члена (членів) Регулятора та оприлюднює його на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України. Протягом зазначеного строку також проводяться спеціальна перевірка кандидатів, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», і перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади».
 
65. Рішення Конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Конкурсної комісії є вирішальним.
 
66. Конкурсна комісія подає на розгляд Кабінету Міністрів України подання щодо призначення на посаду члена (членів) Регулятора кандидатури, які отримали найвищий рейтинг і пройшли передбачену цим Законом перевірку, загальним списком у кількості:
 
67. на одну вакансію - два кандидата;
 
68. на дві вакансії - три кандидата;
 
69. на три вакансії - чотири кандидати;
 
70. на чотири вакансії -шість кандидатів;
 
71. на п’ять вакансій - сім кандидатів;
 
72. на шість вакансій - вісім кандидатів.
 
73. Конкурсна комісія оприлюднює на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України інформацію про кандидатів, які отримали найвищий рейтинг та подані на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
74. Кабінет Міністрів України призначає на посаду члена (членів) Регулятора зі списку поданих Конкурсною комісією кандидатів не пізніше п’яти робочих днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання.
 
75. Члени Регулятора призначаються на посади розпорядженням Кабінету Міністрів України»;
 
76. доповнити новою частиною 3-1 такого змісту:
 
77. «3-1. У разі неправомочності (відсутності кворуму) Регулятора Кабінет Міністрів України призначає членів Регулятора у кількості, що дорівнює кількості вакантних посад, до дня призначення членів Регулятора, обраних відповідно до вимог цієї статті, але не більш як на три місяці»;
 
78. частини четверту - шосту викласти в такій редакції:
 
79. «4. На працівників центрального апарату і територіальних органів Регулятора поширюється правовий статус державних службовців.
 
80. Апарат Регулятора очолює керівник апарату, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Регулятора.
 
81. На час відсутності керівника апарату Регулятора чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин, його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Регулятора.
 
82. 5. Строк повноважень членів Регулятора становить шість років.
 
83. У разі дострокового звільнення членів Регулятора з посади нові призначення за результатами конкурсу здійснюються на період, який визначається Кабінетом Міністрів України, але не менше ніж на два роки.
 
84. 6. Повноваження члена Регулятора припиняються достроково за рішенням Кабінету Міністрів України у разі:
 
85. 1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
 
86. 2) порушення ним вимог законів, що регулюють діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
87. 3) визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 
88. 4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
 
89. 5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією;
 
90. 6) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
91. 7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, зокрема в разі неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я або у разі виходу на пенсію;
 
92. 8) подання заяви про відставку у разі принципової незгоди з рішенням (рішеннями) Регулятора;
 
93. 9) невідповідності вимогам частини другої статті 7 цього Закону;
 
94. 10) смерті.
 
95. Не може бути підставою для звільнення члена Регулятора складення повноважень Кабінетом Міністрів України перед новообраною Верховною Радою України, відставка Кабінету Міністрів України, яка прийнята Верховною Радою України або формування нового складу Кабінету Міністрів України.
 
96. Повноваження члена Регулятора припиняються з дня видання розпорядження Кабінету Міністрів України про його звільнення»;
 
97. в абзаці другому частини сьомої слово «двох» замінити словом «одного»;
 
98. у частині восьмій після слів «про відставку» доповнити словами «або застосуванням до нього ротації»;
 
99. 8) у статті 9:
 
100. частину першу викласти в такій редакції:
 
101. «1. Голова Регулятора обирається членами Регулятора шляхом таємного голосування строком на два роки.
 
102. Одна і та ж особа не може бути обрана Головою Регулятора на два строки поспіль.
 
103. Повноваження Голови Регулятора можуть бути дострокового припинені:
 
104. 1) у разі дострокового припинення повноважень як члена Регулятора;
 
105. 2) за заявою про складення повноважень Голови Регулятора;
 
106. 3) за результатами голосування, яке проведено за вимогою не менше чотирьох членів Регулятора.
 
107. У разі закінчення строку, на який було обрано Голову Регулятора або дострокового припинення його повноважень, голосування з обрання Голови Регулятора проводиться у десятиденний строк з дня припинення його повноважень»;
 
108. у частині другій:
 
109. у пункті 2 слова «відповідно до регламенту Регулятора» виключити;
 
110. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
111. «3) затверджує проект кошторису Регулятора на наступний рік»;
 
112. у пункті 5 слова «, а також звіт про використання коштів» виключити;
 
113. 9) частини другу - четверту статті 11 викласти в такій редакції:
 
114. «2. Голова Регулятора не пізніше 1 липня поточного року затверджує проект кошторису Регулятора на наступний рік.
 
115. Після затвердження проект кошторису разом з бюджетним запитом подається Регулятором до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, для його включення до проекту Державного бюджету України на відповідний рік.
 
116. Регулятор затверджує кошторис після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік та розміщує його на своєму офіційному вебсайті.
 
117. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики за обґрунтованим поданням Регулятора погоджує внесення змін до кошторису та плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) Регулятора, у разі необхідності вносить відповідні зміни до розпису державного бюджету.
 
118. Регулятор має право використовувати протягом поточного бюджетного періоду залишки бюджетних коштів, що утворилися на початок року на рахунках спеціального фонду, для здійснення видатків бюджету або надання кредитів з бюджету, передбачених у кошторисі на поточний рік, відповідно до законодавства.
 
119. 3. Контроль за цільовим використанням коштів Регулятора здійснюється відповідно до законодавства»;
 
120. 10) у частині четвертій статті 12:
 
121. в абзаці першому слова «мінімальної заробітної плати, визначеної» замінити словами «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного»;
 
122. в абзаці другому цифри «50» замінити цифрами «75»;
 
123. в абзаці третьому цифри «40» замінити цифрами «60»;
 
124. в абзаці четвертому слова « від 10 до 25» замінити словами «від 15 до 30»;
 
125. 11) у статті 13:
 
126. в абзаці третьому частини третьої цифри «0,1» замінити цифрами «0,15»;
 
127. абзац перший частини п’ятої доповнити словами «та може звернутися до суду про стягнення несплаченого внеску на регулювання»;
 
128. 12) абзац перший частини сьомої статті 14 викласти в такій редакції:
 
129. «7. Рішення Регулятора, що мають ознаки регуляторних актів та рішення з питань встановлення тарифів на товари (послуги) суб'єктів природних монополій, цін (тарифів) для населення (якщо відповідні повноваження щодо встановлення цін (тарифів) надані спеціальними законами) набирають чинності з дня, наступного за днем їх оприлюднення на офіційному вебсайті Регулятора, якщо більш пізній строк набрання ними чинності не встановлено самим рішенням, але не раніше дня оприлюднення рішення. Регулятор оприлюднює свої рішення не пізніше 5 робочих днів з дня їх прийняття»;
 
130. 13) у статті 15:
 
131. абзац другий частини другої виключити;
 
132. в частині третій слова «одного місяця» замінити словами «10 днів»;
 
133. в абзаці третьому частини четвертої слова «п’ять робочих днів» замінити словами «три робочих дні»;
 
134. 14) частину другу статті 16 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
135. «У разі проведення відкритого обговорення проектів рішень Регулятора з питань встановлення цін (тарифів), затвердження інвестиційних програм у сфері комунальних послуг, які приймаються за ініціативою Регулятора, відкрите обговорення проводиться за місцем знаходження Регулятора»;
 
136. 15) у статті 17:
 
137. у частини першій:
 
138. пункт 3:
 
139. після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
 
140. «правила ринку та зміни до них відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»;
 
141. доповнити новими абзацами такого змісту:
 
142. «порядок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу;
 
143. порядок видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на провадження видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Регулятором»;
 
144. пункт 13 доповнити словами «та змінює їх за результатами перевірки або моніторингу»;
 
145. пункт 19 викласти в такій редакції:
 
146. «19) здійснює заходи щодо адаптації законодавства України у сфері енергетики до законодавства Європейського Союзу, в тому числі впроваджує в регуляторні акти регламенти, прийняті на рівні Енергетичного Співтовариства, та проводить консультації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства щодо питань адаптації законодавства України»;
 
147. пункти 20 та 21 викласти в такій редакції:
 
148. «20) встановлює мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів у сферах енергетики та комунальних послуг, визначає умови, порядок та розміри компенсації споживачам, що застосовується у випадках недотримання встановлених стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів, здійснює моніторинг їх дотримання;
 
149. 21) схвалює/затверджує інвестиційні програми (плани розвитку) суб'єктів, діяльність яких регулюється Регулятором у випадках, встановлених законом, та вносить зміни до них, відповідно до порядку, затвердженого Регулятором»;
 
150. доповнити новим пунктом 23 такого змісту:
 
151. «23) здійснює розслідування порушень щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу відповідно до затвердженого порядку»;
 
152. частину другу доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
 
153. «2) встановлювати граничні ціни (тимчасові мінімальні та/або максимальні цінові межі) на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку для кожної торгової зони відповідно до методики, визначеної Регулятором»;
 
154. абзац третій частини четвертої викласти в такій редакції:
 
155. «У разі застосування будь-якого способу державного регулювання цін з метою встановлення тарифу суб'єкти господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг подають на схвалення/затвердження Регулятору розроблену інвестиційну програму/план розвитку після її/його громадського обговорення. Інвестиційні програми/плани розвитку є публічною інформацією та повинні бути загальнодоступними»;
 
156. 16) у статті 19:
 
157. у частині четвертій:
 
158. у пункті 4 після слова «пояснення» доповнити новими словами: « (у тому числі працівників суб'єкта господарювання)»;
 
159. доповнити новим пунктом 7 такого змісту:
 
160. «7) за результатами перевірки або моніторингу приймати рішення про встановлення (зміну) тарифів на товари (послуги) суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та внесення змін до відповідних інвестиційних програм»;
 
161. в абзаці шостому частини шостої слово «квітня» замінити словом «червня»;
 
162. у частині сьомій:
 
163. доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
 
164. «5) перевірка достовірності наданих Регулятору даних у звітності або в інших документах»;
 
165. доповнити новими абзацами сьомим та восьмим такого змісту:
 
166. «Під час проведення позапланової виїзної перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення позапланової перевірки, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.
 
167. У разі виявлення під час проведення позапланової виїзної перевірки однорідних порушень, або таких, що прямо випливають із питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення позапланової перевірки, Регулятор має право перевіряти такі порушення із наступним застосуванням до суб’єкта господарювання відповідальності, передбаченої законодавством»;
 
168. у частині восьмій:
 
169. пункти 1 та 2 викласти в такій редакції:
 
170. «1) неподання, несвоєчасне подання, подання недостовірної інформації або необхідність перевірки достовірності такої інформації;
 
171. 2) неподання, несвоєчасне подання, подання недостовірних даних у звітності або необхідність перевірки достовірності таких даних в установлений Регулятором строк або в інших документах»;
 
172. після пункту 3 доповнити новими пунктами 4 - 6 такого змісту:
 
173. «4) обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб'єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, її законних прав та надання документів (копій документів), які підтверджують таке порушення;
 
174. 5) обґрунтоване звернення суб'єкта господарювання або споживача про порушення суб'єктом природної монополії законодавства з питань доступу до електричних/теплових/газових мереж та/або порушення ліцензійних умов та надання документів (копій документів), які підтверджують таке порушення ліцензійних умов;
 
175. 6) виявлення під час аналізу звітності або моніторингу нецільового використання коштів, передбачених встановленою структурою тарифів та/або схваленою інвестиційною програмою»;
 
176. доповнити новою частиною одинадцятою такого змісту:
 
177. «11. Рішення Регулятора про накладення санкцій за порушення ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, може бути прийняте протягом 30 днів з дня виявлення правопорушення Регулятором»;
 
178. 17) у статті 20:
 
179. у частині першій:
 
180. пункти 2 та 3 викласти в такій редакції:
 
181. «2) рівня відкриття ринків у сфері енергетики, ефективності функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, рівня конкуренції на оптовому і роздрібному ринках, показників зміни постачальника і статистики відключень, рівня цін та якості робіт з технічного обслуговування, скарг споживачів, застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, а також будь-яких інших практик, що призводять до порушення, спотворення або обмеження конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
182. 3) оптових цін на енергетичних ринках та роздрібних цін на товари (послуги) на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
183. у пункті 6 слово «відсутності» виключити;
 
184. пункт 8 викласти в такій редакції:
 
185. «8) реалізації інвестиційних програм і заходів з інвестиційного планування щодо операторів систем передачі та розподілу, газотранспортної та газорозподільних систем, у коротко- і довгостроковій перспективі з метою підвищення ефективності роботи систем і сприяння ринковій інтеграції»;
 
186. пункт 10 викласти в такій редакції:
 
187. «10) дотримання вимог щодо надійності та безперебійності електро-, тепло-, водо-, газопостачання, стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів»;
 
188. пункт 12 викласти в такій редакції:
 
189. «12) дотримання правил управління перевантаженнями, включаючи правила розподілу пропускної спроможності електричних (газових) міждержавних мереж/перетинів»;
 
190. пункт 14 викласти в такій редакції:
 
191. «14) виконання операторами систем передачі та розподілу, газотранспортної та газорозподільних систем умов щодо недискримінаційного доступу до їх мереж/систем, у тому числі доступу до мереж нових учасників ринків електричної енергії (у тому числі виробників електроенергії, що виробляється з відновлюваних джерел енергії) та природного газу»;
 
192. у пункті 15 після слів «доступу до» доповнити словом «газосховищ,»;
 
193. пункт 26 викласти в такій редакції:
 
194. «26) виконання програм відповідності, прийнятих оператором газотранспортної системи, систем розподілу природного газу, оператором газосховищ, операторами систем передачі та розподілу електричної енергії, за допомогою яких вони повинні забезпечувати повну юридичну, фінансову, управлінську та операційну незалежність від вертикально інтегрованих організацій (суб’єктів господарювання), до складу яких вони належать, а також від суміжних підприємств, з метою забезпечення недискримінації, прозорості та об'єктивності у функціонуванні енергетичних ринків»;
 
195. абзац двадцять дев’ятий викласти в такій редакції:
 
196. «Порядок здійснення моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, визначається Регулятором»;
 
197. в частині другій слова «не пізніше місячного строку після завершення періоду моніторингу» виключити;
 
198. 18) у статті 22:
 
199. в першому реченні частини третьої після слів «послуг Регулятор» додати слова «у тридцятиденний строк з дня складення акта перевірки»;
 
200. частину четверту доповнити новим абзацом такого змісту:
 
201. «Суб'єкт господарювання не може бути притягнений до відповідальності за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо минув строк давності притягнення до відповідальності. Строк давності притягнення до відповідальності за порушення ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг становить 5 років з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення - з дня закінчення вчинення порушення»;
 
202. 19) у розділі ІV Прикінцеві та перехідні положення пункти 3 та 3-1- виключити.
 
203. 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122 із наступними змінами) доповнити новою статтею 172-8-1 такого змісту:
 
204. «Стаття 172-8-1. Порушення встановлених законом обмежень після припинення повноважень члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
 
205. Порушення встановлених законом обмежень протягом року з дня припинення повноважень члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та/або комунальних послуг, діяльність якого ліцензується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
 
206. тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
207. 3. Частину третю статті 151 Кодексу адміністративного судочинства (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст. 446 із наступними змінами) доповнити новими пунктами 6 та 7 такого змісту:
 
208. «6) зупинення рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо встановлення державних регульованих цін (тарифів) на ринку електричної енергії та газу, та затвердження методик (порядків) їх встановлення (формування, розрахунку);
 
209. 7) зупинення рішення Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлення заборони для Кабінету Міністрів України призначати на посаду члена (членів) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
210. 4. У статті 18 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 19, ст.134 із наступними змінами)
 
211. назву статті викласти в такій редакції:
 
212. «Стаття 18. Участь комітетів у призначенні, звільненні, затвердженні та наданні згоди на призначення посадових осіб»;
 
213. частину десяту викласти в такій редакції:
 
214. «10. Комітет, до предмета відання якого належать питання розвитку паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики та житлово-комунальні послуги подає на розгляд Кабінету Міністрів України кандидатури членів Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 8 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
215. 5. Частину другу статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007, № 29, ст.389 із наступними змінами) доповнити словами «, державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
216. 6. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженим Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами) статтю 208-3 виключити.
 
217. 7. Пункт 3 частини першої статті 1 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 49, ст. 571) викласти в такій редакції:
 
218. «3) тарифи на комунальні послуги - тарифи на теплову енергію, на її виробництво (крім тарифів на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, тарифи на послуги з постачання теплової енергії, на послуги з постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, послуги з централізованого водовідведення»;
 
219. 8. У Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 1696, із наступними змінами)
 
220. частину першу статті 16 доповнити словом «, комісії»;
 
221. у статті 24:
 
222. назву після слів «Фонд державного майна України» доповнити словами «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
223. абзац перший частини першої після слів «Фонд державного майна України» доповнити словами «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
224. частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
225. «Склад Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, призначається на посади відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
226. 9. У Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015, № 23, ст.158, із наступними змінами):
 
227. частину другу статті 2 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
 
228. «4) діяльність у сфері електроенергетики, на ринку природного газу, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії та іншу діяльність, ліцензування якої здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до закону, та здійснення контролю у цих сферах»;
 
229. у частині першій статті 7:
 
230. у пункті 28 слова «, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом» виключити;
 
231. у пункті 29 слова «, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом» виключити;
 
232. частину сьому статті 19 після слів «органи ліцензування» доповнити словами «, крім Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка здійснює контроль відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
233. 10. У Законі України «Про ринок природного газу» (Відомості Верховної Ради України 2015 р., № 27, ст. 1426, із наступними змінами):
 
234. у статті 4:
 
235. у частині третій:
 
236. пункт 3 після слова «встановлення» доповнити словом « (зміна)»;
 
237. пункт 8 після слова «встановлення» доповнити словом « (зміна)»;
 
238. пункт 7 частини п’ятої після слова «встановлювати» доповнити словом « (змінювати)»;
 
239. у статті 59:
 
240. пункт 5 частини четвертої доповнити новими підпунктами такого змісту:
 
241. «в) за невиконання або несвоєчасне виконання рішень Регулятора, прийнятих у межах його повноважень;
 
242. г) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу».
 
243. у частині шостій:
 
244. в абзаці першому слова «п'яти днів з дня виявлення правопорушення Регулятором» замінити словами «тридцятиденного строку з дня складення акта перевірки»;
 
245. в абзаці другому слово «три» замінити словом «п’ять»;
 
246. 11. У Законі України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 27-28, ст.312 із наступними змінами):
 
247. 1) у частині другій статті 2:
 
248. абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
 
249. «Проекти правил ринку, правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексів системи передачі та систем розподілу, кодексу комерційного обліку, правил роздрібного ринку, інших нормативно-правових актів, що можуть вплинути на конкуренцію, підлягають погодженню з Антимонопольним комітетом України»;
 
250. в абзаці дванадцятому слова «одного місяця» замінити словами «десяти днів, а в разі повторного погодження протягом п’яти днів»;
 
251. 2) абзац перший пункту 7 частини третьої статті 6 доповнити словом « (зміна)»;
 
252. 3) у частині шостій статті 77:
 
253. в абзаці першому слова «п'яти днів з дня виявлення правопорушення Регулятором» замінити словами «тридцятиденного строку з дня складення акта перевірки»;
 
254. в абзаці другому слово «три» замінити словом «п’ять»;
 
255. частину десяту виключити.
 
256. 12. Абзац перший пункту 3 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019 р., № 76, ст. 118) після слів «державних органів» доповнити словами «, крім Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
257. Розділ ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
258. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
259. 2. З дня набрання чинності цим Законом Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, набуває статусу центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що не потребує проведення процедур, пов’язаних з ліквідацією та реорганізацією державних органів.
 
260. 3. Особа, яка перебуває на посаді члена Регулятора на день набрання чинності цим Законом, продовжує здійснювати повноваження члена Регулятора протягом строку, що становить різницю між шістьма роками та строком перебування на посаді до дня набрання чинності цим Законом з урахування пункту 4 цього Розділу.
 
261. 4. Ротація членів Регулятора, які перебувають на посаді станом на день набрання чинності цим Законом, застосовується до:
 
262. одного члена Регулятора - до 1 липня 2020 року;
 
263. одного члена Регулятора - до 1 липня 2021 року;
 
264. одного члена Регулятора - до 1 липня 2023 року;
 
265. двох членів Регулятора - до 1 липня 2024 року;
 
266. двох членів Регулятора - до 1 липня 2025 року.
 
267. Схема ротації членів Регулятора з поіменним списком затверджується Президентом України.
 
268. 5. Процедури, передбачені статтею 16 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» до проектів рішень Регулятора з питань встановлення тарифів на транспортування природного газу, протягом 2019 – 2020 років не застосовуються.
 
269. Голова Верховної Ради
 
270. України Д. РАЗУМКОВ