Кількість абзаців - 52 Розмітка (ліва колонка)


Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров'я (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
2. щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров’я
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. В Основах законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19 із змінами):
 
6. 1) у статті 14:
 
7. у частині другій після слів «забезпечує розвиток мережі» доповнити словом «державних»;
 
8. у частині третій слова «формують і розміщують державні замовлення з метою матеріально-технічного забезпечення сфери» виключити;
 
9. доповнити статтю новою частиною такого змісту:
 
10. «Органи місцевого самоврядування здійснюють управління закладами охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам або є об’єктами права спільної власності територіальних громад, організацію їх матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення відповідно до закону»;
 
11. 2) у статті 16:
 
12. частину першу викласти у такій редакції:
 
13. «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють розвитку закладів охорони здоров’я усіх форм власності»;
 
14. частину четверту викласти у такій редакції:
 
15. «Планування розвитку мережі закладів охорони здоров’я комунальної власності, прийняття рішень про створення, припинення, реорганізацію чи перепрофілювання закладів охорони здоров’я комунальної власності відповідної територіальної громади або закладів охорони здоров’я, що знаходяться у спільній власності територіальних громад, є виключною компетенцією відповідних органів місцевого самоврядування, які здійснюють свої повноваження самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами»;
 
16. частину тринадцяту доповнити новим реченням такого змісту: «Заклади охорони здоров’я комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати як спільне комунальне підприємство, в порядку передбаченому Законом України «Про співробітництво територіальних громад»;
 
17. частину п’ятнадцяту викласти у такій редакції:
 
18. «Заклади охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, що діють в організаційно-правовій формі установи, можуть бути реорганізовані, у тому числі шляхом перетворення, за рішенням власника або уповноваженого органу управління».
 
19. 2. У Законі України «Про екстрену медичну допомогу» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 30, ст.340):
 
20. 1) у статті 6:
 
21. абзац четвертий частини першої доповнити словами «та багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування»;
 
22. в абзаці четвертому частини третьої після слів «які складають систему екстреної медичної допомоги» доповнити словами «та багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування»;
 
23. у частині четвертій після слів «системи екстреної медичної допомоги» доповнити словами «та багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування»;
 
24. 2) у частині четвертій статті 11:
 
25. в абзаці другому після слів «розмір та порядок встановлення яких» доповнити словами «для державних і комунальних закладів охорони здоров’я»;
 
26. в абзаці третьому після слів «які встановлюються» доповнити словами «для державних і комунальних закладів охорони здоров’я»;
 
27. доповнити новим абзацом такого змісту:
 
28. «Передбачені в цій частині права, крім права на доплату за науковий ступінь, поширюються також на водіїв бригад екстреної медичної допомоги».
 
29. 3. У Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст.31):
 
30. 1) частину одинадцяту статті 10 виключити;
 
31. 2) у Розділі ІV «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»:
 
32. у пункті 3 слова та цифри «Протягом 2018-2019 років» замінити словами та цифрами «До 1 квітня 2020 року»;
 
33. у пункті 4 слова та цифри «З 1 січня 2020 року» замінити словами та цифрами «З 1 квітня 2020 року».
 
34. 4. Частину четверту статті 104 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 40-44, ст. 356) доповнити словами «крім випадків передбачених законом».
 
35. 5. У Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 19, ст. 98):
 
36. 1) абзац п’ятий частини другої статті 6 виключити.
 
37. 2) частину першу статті 7 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
38. «методичні настанови та розміщує їх на своєму офіційному сайті наступного дня після затвердження».
 
39. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
40. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
41. 2. Установити, що до 31 грудня 2020 року:
 
42. 1) кредитори державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що реорганізуються в комунальні некомерційні та казенні підприємства, не вправі вимагати від них виконання незабезпечених зобов’язань, припинення або дострокового виконання зобов’язання або забезпечення виконання зобов’язання. Згода кредитора на заміну боржника у зобов’язанні у такому разі не вимагається;
 
43. 2) обов’язкова оцінка майна, передбачена Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», для закладів охорони здоров’я, що реорганізуються в комунальні некомерційні та казенні підприємства, не застосовується;
 
44. 3) звільнення працівників закладів, що реорганізуються в комунальні некомерційні та казенні підприємства, допускається лише у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу;
 
45. 4) передача нерухомого майна від державних та комунальних закладів охорони здоров’я - бюджетних установ до казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що утворюються у результаті реорганізації, здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку відповідних бюджетних установ щодо такого майна та результатів обов’язкової його інвентаризації;
 
46. 5) власні надходження бюджетних установ, які зараховуються в дохід бюджету внаслідок реорганізації, використовуються виключно для формування статутного капіталу утворених закладів охорони здоров’я.
 
47. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
 
48. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
49. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
50. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.
 
51. Голова Верховної Ради України