Кількість абзаців - 55 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; із наступними змінами), такі зміни:
 
4. 1) статтю 7 доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
5. «5. Апарат Верховної Ради забезпечує ведення бази даних нормативно-правової інформації «Законодавство України», що містить, в тому числі, еталонні електронні тексти оригіналів прийнятих Верховною Радою актів. Доступ до такої бази даних на офіційному веб-сайті Верховної Ради є вільним та безоплатним.»;
 
6. 2) доповнити статтею 7-1 такого змісту:
 
7. «Стаття 7-1. Письмова форма документу.
 
8. 1. Письмовою формою документу для цілей цього Регламенту є документ, створений у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», складення та/або внесення та/або подання, та/або надсилання якого передбачається цим Регламентом.»;
 
9. 3) у частині четвертій статті 19-1 слова «письмовий звіт» замінити словами «звіт у письмовій формі»;
 
10. 4) у частині четвертій статті 34 слова «письмову пропозицію чи поправку» замінити словами «пропозицію чи поправку у письмовій формі»;
 
11. 5) у частині першій статті 86 слова «письмовий звіт» замінити словами «звіт в письмовій формі»;
 
12. 6) абзац перший частини першої статті 88 викласти в такій редакції:
«1. Результати розслідування тимчасова слідча комісія викладає у звіті, який складається у письмовій формі та повинен містити висновки і пропозиції про:»;
 
13. 7) у частині сьомій та у частині дев’ятій статті 89 слово «письмово» замінити словами «у письмовій формі»;
 
14. 8) частину другу статті 91 викласти в такій редакції:
 
15. «2. Зазначені у цій статті документи подаються у письмовій формі. Разом з документами у паперовій формі подаються їх тексти в електронному вигляді.»;
 
16. 9) доповнити статтю 91 частиною восьмою такого змісту:
«8. Документи, які подаються в електронній формі, а також електронні копії документів у паперовій формі створюються (вносяться) в (до) єдиній автоматизованій системі в порядку, визначеному відповідним Положенням, затвердженим Головою Верховної Ради України.»;
 
17. 10) частину третю статті 92 викласти в такій редакції:
«3. Пропозиції, поправки, висновки до законопроектів подаються до Апарату Верховної Ради або безпосередньо до комітету чи до тимчасової спеціальної комісії, які визначені головними з відповідних законопроектів, у письмовій формі.»;
 
18. 11) у частині четвертій статті 92 слова «вводяться Апаратом Верховної Ради до бази даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради» замінити словами «вводяться до єдиної автоматизованої системи та оприлюднюються на веб-сайті Верховної Ради»;
 
19. 12) частину першу статті 97 викласти в такій редакції:
«1. Щодо кожного законопроекту, включеного до порядку денного сесії Верховної Ради, Апарат Верховної Ради та головний комітет ведуть справу законопроекту в єдиній автоматизованій системі у формі електронних документів.»;
 
20. 13) частину третю статті 97 викласти в такій редакції:
«3. До справи законопроекту включаються оригінали електронних документів та ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронні копії оригіналів паперових документів; у разі відсутності оригіналів документів до справи законопроекту включаються посвідчені в установленому порядку їх копії.»;
 
21. 14) статтю 98 викласти в такій редакції:
 
22. «Стаття 98. Надання законопроектів народним депутатам
 
23. 1. Усі зареєстровані законопроекти та супровідні документи до них відповідно до статті 99 цього Регламенту, законопроекти, підготовлені до другого та третього читання, висновки щодо законопроектів, підготовлені головним комітетом до першого та наступних читань, висновки інших комітетів, пропозиції Президента України разом з висновком головного комітету, порівняльною таблицею та іншими супровідними документами відповідно до статті 133 цього Регламенту, пропозиції щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у прийнятому законі надаються народному депутату в електронному вигляді засобами єдиної автоматизованої системи шляхом розсилки інформаційних листів.
 
24. За вимогою народного депутата у письмовій формі до Апарату Верховної Ради йому можуть бути надані паперові копії зазначених документів.
 
25. 2. Інформаційний лист про реєстрацію законопроектів надсилається народному депутату на початку робочого дня, наступного за днем направлення відповідного законопроекту до головного комітету (або тимчасової спеціальної комісії у разі її створення), але не раніше дня його розміщення в єдиній автоматизованій системі Верховної Ради. Інформаційний лист має містити посилання на відповідні сторінки єдиної автоматизованої системи.
 
26. Інформаційний лист про законопроекти, підготовлені до другого та третього читання, висновки щодо законопроектів, підготовлені головним комітетом до першого, повторного першого, другого, повторного другого, третього читання, висновки інших комітетів, пропозиції Президента України разом з висновком головного комітету, порівняльною таблицею та іншими супровідними документами відповідно до статті 133 цього Регламенту, пропозиції щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у прийнятому законі надається народному депутату засобами єдиної автоматизованої системи на початку робочого дня, наступного за днем їх реєстрації в єдиній автоматизованій системі.
 
27. 3. Висновки комітетів до зареєстрованих законопроектів, законопроекти, підготовлені до другого та наступних читань, і супровідні документи до них вводяться до єдиної автоматизованої системи відповідними комітетами.»;
 
28. 15) у частині третій статті 104 слова «письмової заяви» замінити словами «заяви у письмовій формі»;
 
29. 16) у частині четвертій статті 104 слова «базі даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради» замінити словами «єдиній автоматизованій системі»;
 
30. 17) у частині третій статті 105 слова «базі даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради» замінити словами «єдиній автоматизованій системі»;
 
31. 18) у частині другій статті 107 слова «базі даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради» замінити словами «єдиній автоматизованій системі»;
 
32. 19) частину першу статті 130 після слів «прийнятих Верховною Радою актів» доповнити словами «чи особами, які виконують їх обов'язки»;
 
33. 20) частину другу статті 130 після слів «на підпис закон» доповнити словами «у паперовому вигляді»;
 
34. 21) у частині третій статті 131 слова «письмові пропозиції» замінити словами «пропозиції у письмовій формі»;
 
35. 22) доповнити частину першу статті 132 реченням такого змісту:
«Пропозиції Президента України до поверненого ним закону подаються у письмовій формі та вводяться до єдиної автоматизованої системи.»;
 
36. 23) частину першу статті 139 викласти в такій редакції:
«1. Підписані Президентом України закони публікуються в газеті «Голос України» та у Відомостях Верховної Ради України, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Публікація законів та інших актів Верховної Ради у цих друкованих засобах масової інформації є офіційною.»;
 
37. 24) частину третю статті 139 викласти в такій редакції:
«3. У разі виявлення невідповідності опублікованого закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради оригіналу такого акта у строк не пізніш як через 10 днів з дня виявлення такої невідповідності уточнений текст закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради публікується в газеті "Голос України", в черговому номері Відомостей Верховної Ради України, та, за необхідності, здійснюються відповідні виправлення в еталонному електронному тексті оригіналу відповідного акта в базі даних нормативно-правової інформації «Законодавство України»;
 
38. 25) пункт перший частини першої статті 140 викласти в такій редакції:
«1) прийнятий текст закону в паперовій формі та його копія в електронній формі»;
 
39. 26) у частині другі статті 143 слова «із письмовим поданням» замінити словами «із поданням у письмовій формі»;
 
40. 27) у частині першій статті 205 слово «письмово» замінити на слова «у письмовій формі»;
 
41. 28) у частині другій статті 205 слова «З письмовим поданням» замінити на слова «З поданням у письмовій формі»;
 
42. 29) у частині шостій статті 208 слова «за письмовим поданням» замінити на слова «за поданням у письмовій формі»;
 
43. 30) у частині тринадцятій статті 208-1 слова «З письмовим поданням» замінити на слова «З поданням у письмовій формі»;
 
44. 31) у частині п’ятій статті 209 слова «за письмовим поданням Президента України» замінити на слова «за поданням Президента України у письмовій формі»;
 
45. 32) у частині другій статті 211 слова «З письмовим поданням» замінити на слова «З поданням у письмовій формі»;
 
46. 33) у частині другій статті 212 слова «письмове подання» замінити на слова «подання у письмовій формі».
 
47. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
48. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з першого дня третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.
 
49. 2. Установити, що з першого дня четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання положення частини четвертої статті 19-1, частини четвертої статті 34, частини першої статті 86, частини першої статті 88, частин сьомої і дев’ятої статті 89, частини другої статті 91, частини третьої статті 92, частини третьої статті 104, частини третьої статті 131, частини другої статті 143, частин першої і другої статті 205, частини шостої статті 208, частини тринадцятої статті 208-1, частини п’ятої статті 209, частини третьої статті 211, частини другої статті 212 Регламенту Верховної Ради України застосовуються в частині, що передбачає створення зазначених у них документів виключно у електронній формі.
 
50. У разі неможливості використання єдиної автоматизованої системи з технічних причин, що має бути невідкладно встановлено за дорученням Голови Верховної Ради України рішенням комітету, до предмету відання якого належать питання регламенту, у період з моменту встановлення такого факту і до відновлення функціонування єдиної автоматизованої системи в штатному режимі, що встановлюється розпорядженням Голови Верховної Ради України, застосовуються положення Регламенту Верховної Ради України з особливостями, пов’язаними зі створенням документів у паперовій формі.
 
51. 3. Дія пункту 1 розділу І цього Закону в частині розміщення еталонних електронних текстів оригіналів прийнятих Верховною Радою актів у базі даних нормативно-правової інформації «Законодавство України», поширюється на акти Верховної Ради України, включені до цієї бази даних до набрання чинності цим Законом.
 
52. 4. Голові Верховної Ради України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом: видати акти, що випливають з необхідності реалізації положень цього Закону; вжити заходів з проведення апаратом Верховної Ради України перевірки стану готовності електронного документообігу в законодавчому процесі України, з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.
 
53. 5. Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити вжиття заходів із захисту інформації, оперування якою пов’язано із впровадженням до законодавчого процесу електронного документообігу відповідно до особливостей, установлених цим Законом.
 
54. Голова Верховної Ради України