Кількість абзаців - 61 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Господарський кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144):
 
6. 1) у частині третій статті 12 слова "іншими законодавчими актами" замінити словами "законодавчими актам та іншими нормативно-правовими актами";
 
7. 2) абзац третій частини першої статті 51 виключити;
 
8. 3) у частині п’ятій статті 131 слово "законом" виключити;
 
9. 2. Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483):
 
10. 1) у частині першій статті 4:
 
11. абзаци третій та десятий виключити;
 
12. доповнити новим абзацом такого змісту:
 
13. "Дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру, перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, а також перелік та вимоги до документів, які суб’єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру визначаються Кабінетом Міністрів України.";
 
14. 2) у статті 4-1:
 
15. абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
 
16. "У разі надання документів дозвільного характеру органами місцевого самоврядування порядок проведення дозвільно-погоджувальної процедури, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру встановлюється їх рішенням, а у випадках передбачених законом, - на підставі типових порядків затверджених Кабінетом Міністрів України.";
 
17. абзац восьмий частини чотирнадцятої виключити;
 
18. 3) У частині п’ятій статті 9-1 після слів "в межах повноважень та в порядку, передбачених" слово "законом" замінити словами "Кабінетом Міністрів України"
 
19. 3. Закон України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409):
 
20. 1) в пункті 3 частини першої статті 1 слова "відповідно до закону" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
21. 2) у статті 5:
 
22. пункти 1, 2 та 3 частини першої виключити;
 
23. частину другу викласти у такій редакції:
 
24. "2. Найменування адміністративної послуги та підстави для її одержання, суб’єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги, а також перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги визначається Кабінетом Міністрів України.";
 
25. 3) у статті 8:
 
26. у частині першій слова "яку він надає відповідно до закону" виключити;
 
27. у частинах другій та третій слова "відповідно до закону" виключити;
 
28. 4) у статті 9:
 
29. у частині п’ятій слово "законом" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
30. у частині шостій слово "законом" замінити словом "законодавством";
 
31. у частині сьомій друге речення викласти у такій редакції:
 
32. "Якщо відомості, що містяться в документах, не внесені до відповідних інформаційних баз в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги суб’єкт звернення подає, зокрема:";
 
33. 5) в пункті 6 частини четвертої статті 13 слово "законом" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
34. 6) у частинах першій – четвертій статті 19 слова "відповідно до закону" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
 
35. 4. Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158):
 
36. 1) у частині першій статті 1:
 
37. в пункті 4 слова "іншого уповноваженого законом органу державної влади," виключити;
 
38. пункт 7 викласти у такій редакції:
 
39. "7) орган ліцензування - орган виконавчої влади або державний колегіальний орган, визначений Кабінетом Міністрів України.";
 
40. 2) у статті 2:
 
41. в абзаці другому частини п’ятої слова "або інший орган державної влади у випадках, встановлених законом," виключити;
 
42. 3) в пункті 3 частини першої статті 4 слова "та/або приймаються органами виконавчої влади, державними колегіальними органами" замінити словами "органами ліцензування";
 
43. 4) у статті 6:
 
44. абзац другий частини першої виключити;
 
45. в пункті 1 частини другої слово "законом" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
46. в пункті 2 частини п’ятої слова "відповідно законом чи" виключити;
 
47. 5) у частині другій статті 9 слова ", що є центральним органом виконавчої влади," та ", крім випадків, визначених законом" виключити;
 
48. 6) у статті 11:
 
49. в пункті 2 частини п’ятої слово "законом" замінити словом "законодавством";
 
50. 7) пункт 7 частини другої статті 17 викласти у такій редакції:
 
51. "7) інші документи, подання яких передбачено законодавством".
 
52. ІІ. Прикінцеві положення
 
53. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
54. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
55. підготувати та подати на розгляд Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України для приведення їх у відповідність із цим Законом;
 
56. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
57. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
58. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.
 
59. Голова
 
60. Верховної Ради України