Кількість абзаців - 345 Розмітка (ліва колонка)


Про національну інфраструктуру геопросторових даних (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про національну інфраструктуру геопросторових даних
 
3.

 
4. РозділІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
6. 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
7. 1) базові геопросторові дані - сукупність загальнодоступних геопросторових даних, що складають уніфіковану цифрову координатно-просторову основу для виробництва, інтеграції та провадження іншої діяльності з різними геопросторовими даними;
 
8. 2) виробник геопросторових даних (виробник) -орган державної влади, орган місцевого самоврядування, фізична або юридична особа, що здійснює виробництво та/або оновлення геопросторових даних та метаданих;
 
9. 3) геоінформаційна система - інформаційна система, призначена для провадження діяльності з геопросторовими даними та метаданими;
 
10. 4) геопортал - комплекс програмно-технічних засобів, мережевих сервісів та сервісів геопросторових даних, що забезпечують відображення в Інтернеті і доступ користувачів до геопросторових даних та метаданих для діяльності з ними;
 
11. 5) геопросторовий об’єкт - об’єкт реального світу та пов’язані з ним відносини, що характеризуються певним місцезнаходженням на Землі і визначені у встановленій системі просторово-часових координат;
 
12. 6) геопросторові дані - набір даних про геопросторовий об’єкт;
 
13. 7) держатель геопросторових даних (держатель) - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, фізична або юридична особа, що замовляє, отримує та/або володіє геопросторовими даними та метаданими і може мати власний геопортал;
 
14. 8) інтероперабельність - здатність геопросторових даних, метаданих, технічних та програмних засобів до функціональної та інформаційної взаємодії;
 
15. 9) користувач - будь-яка фізична або юридична особа, що використовує геопросторові дані;
 
16. 10) метадані - відомості про геопросторові дані та/або сервіси;
 
17. 11) національний геопортал - основний геопортал національної інфраструктури геопросторових даних, який забезпечує оприлюднення та доступ до геопросторових даних та метаданих;
 
18. 12) національна інфраструктура геопросторових даних - взаємопов’язана сукупність організаційної структури, технічних та програмних засобів, базових та профільних наборів геопросторових даних, метаданих, сервісів геопросторових даних, технічних регламентів, стандартів, технічних специфікацій необхідних для виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, використання геопросторових даних та метаданих та іншої діяльності з ними;
 
19. 13) профільні геопросторові дані - галузеві або тематичні геопросторові дані, що створені на основі базових геопросторових даних;
 
20. 14) сервіс - програмно-технічний засіб за допомогою якого надається можливість здійснювати діяльність з геопросторовими даними та метаданими.
 
21. 2. Терміни, які вживаються у значеннях, наведених у інших законах України:
 
22. 1) термін «інформаційна система» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;
 
23. 2). терміни «дані» та «Інтернет» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про телекомунікації»;
 
24. 3) термін «веб-сайт» вживається у значені, наведеному в Законі України «Про електронні довірчі послуги».
 
25. Стаття 2. Сфера дії цього Закону
 
26. Дія цього Закону поширюється на регулювання відносин з геопросторовими даними, метаданими, геопорталами, геоінформаційними системами (далі - сфера національної інфраструктури геопросторових даних).
 
27. Стаття 3. Принципи створення та функціонування національної інфраструктури геопросторових даних
 
28. 1. Національна інфраструктура геопросторових даних створюється, функціонує та розвивається на таких принципах:
 
29. 1) актуальності, достовірності, повноти, цілісності, точності, обґрунтованості, офіційності геопросторових даних;
 
30. 2) інтероперабельності та інтегрування геопросторових даних, одержаних з різних джерел;
 
31. 3) безстроковості та безперервності функціонування національної інфраструктури геопросторових даних;
 
32. 4) відкритості геопросторових даних і метаданих;
 
33. 5) інноваційності.
 
34. Стаття 4. Правове регулювання національної інфраструктури геопросторових даних
 
35. Правове регулювання національної інфраструктури геопросторових даних здійснюється Конституцією України, Земельним кодексом України, Водним кодексом України, Лісовим кодексом України, Законами України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про стандартизацію», «Про космічну діяльність», «Про доступ до публічної інформації», «Про телекомунікації», «Про географічні назви», цим Законом, іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та нормативно-правовими актами, що регулюють відносини з інформацією та інформаційними системами.
 
36. Розділ ІІ. ГЕОПРОСТОРОВІ ДАНІ ТА МЕТАДАНІ
 
37. Стаття 5. Геопросторові дані та метадані
 
38. 1. Діяльність з геопросторовими даними та метаданими згідно з цим Законом це окремі дії або комплекс дій щодо виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, візуалізації та використання геопросторових даних та/або інших дій з геопросторовими даними та метаданими.
 
39. 2. Базовими геопросторовими даними є відомості про:
 
40. 1) координатно-просторову основу геопросторових даних;
 
41. 2) державний кордон України;
 
42. 3) адміністративно-територіальні одиниці, в тому числі їх межі;
 
43. 4) об’єднані територіальні громади, в тому числі межі їх територій;
 
44. 5) гідрографічні об’єкти та гідротехнічні споруди;
 
45. 6) населені пункти, в тому числі їх вулично-дорожню мережу;
 
46. 7) будівлі та споруди;
 
47. 8) автомобільні дороги;
 
48. 9) залізниці;
 
49. 10) інженерні комунікації;
 
50. 11) аеропорти, морські та річкові порти;
 
51. 12) рослинний покрив та ґрунти;
 
52. 13) земельні ділянки;
 
53. 14) реєстри вулиць та адреси об’єктів;
 
54. 15) географічні назви;
 
55. 17) цифрову модель рельєфу;
 
56. 18) ортофотоплани.
 
57. 3. До профільних геопросторових даних належать всі види галузевих і тематичних геопросторових даних, які створюються на основі базових геопросторових даних.
 
58. 4. Кабінет Міністрів України у Порядку ведення національної інфраструктури геопросторових даних визначає:
 
59. склад базових геопросторових даних та геопросторових даних, зазначених у додатку до цього Закону;
 
60. органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інших держателів, відповідальних за створення та оновлення геопросторових даних, метаданих;
 
61. організацію виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, візуалізації, використання геопросторових даних, метаданих та іншої діяльності з ними.
 
62. 5. Базові геопросторові дані не повинні містити відомості, доступ до яких обмежено відповідно до законодавства.
 
63. 6. Метадані містять довідкову інформацію про склад, структуру, якість, територіальне охоплення, функції, умови використання геопросторових даних та сервісів та можуть містити іншу довідкову інформацію.
 
64. Стаття 6. Доступ до геопросторових даних та метаданих
 
65. 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, забезпечує доступ користувачів до геопросторових даних та метаданих національної інфраструктури геопросторових даних через національний геопортал.
 
66. 2. Доступ до геопросторових даних та метаданих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування забезпечується безоплатно для всіх користувачів, якщо інше не встановлено законом.
 
67. 3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування оприлюднюють у мережі Інтернет всі геопросторові дані та метадані, крім даних, які віднесені до інформації з обмеженим доступом.
 
68. 4. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані, а фізичні та юридичні особи мають право оприлюднювати за допомогою сервісів національного геопорталу метадані геопросторових даних, що є у їх володінні, із додержанням частини третьої цієї статті.
 
69. 5. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані оприлюднювати у мережі Інтернет геопросторові дані та їх метадані які передбачені статтею 5 та додатком до цього Закону, на своїх веб-сайтах та/або геопорталах і відобразити їх за допомогою сервісів доступу на національному геопорталі.
 
70. 6. Якщо геопросторові дані та їх метадані, не належать до видів даних, які передбачені статтею 5 та додатком до цього Закону, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані їх оприлюднити на своїх веб-сайтах та/або геопорталах і мають право відобразити їх за допомогою сервісів доступу на національному геопорталі.
 
71. 7. Якщо орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не має власного геопорталу, він має право звернутись до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, що є держателем геопорталу у відповідності до його галузевого або територіального охоплення для оприлюднення таких геопросторових даних, метаданих та, у разі домовленості, для інших дій з ними.
 
72. 8. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не можуть зменшувати обсяг та/або знижувати якість наявних у них геопросторових даних та метаданих для їх оприлюднення у мережі Інтернет.
 
73. 9. У разі якщо геопросторові дані органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування наявні у формі, що дозволяє її відображення у векторному вигляді, цими органами забезпечується оприлюднення таких даних у мережі Інтернет у векторному вигляді.
 
74. 10. У разі якщо виробник геопросторових даних, що мають бути передані органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, виконує дії з ними у векторному вигляді, такі геопросторові дані повинні бути передані відповідному органу, в тому числі, у векторному вигляді.
 
75. 11. Держателі геопросторових даних, в тому числі органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, мають право створювати та розвивати доступ до даних один одного не застосовуючи сервіси національного геопорталу.
 
76. 12. Держателі геопросторових даних можуть обмежити доступ до геопросторових даних та метаданих згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».
 
77. Розділ ІІІ. СТВОРЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТРОВИХ ДАНИХ
 
78. Стаття 7. Створення, функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних
 
79. 1. У складі національної інфраструктури геопросторових даних створюються та функціонують національний геопортал та інші геопортали за галузевим чи територіальним охопленням.
 
80. 2. Створення, функціонування та розвиток національного геопорталу забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.
 
81. 3. На національному геопорталі відображаються базові геопросторові дані та забезпечується діяльність з ними і можуть опрацьовуватись інші геопросторові дані та метадані.
 
82. 4. Створення, функціонування та розвиток інших геопорталів забезпечують їх держателі.
 
83. 5. У складі геопорталів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування створюються та функціонують такі мережеві сервіси:
 
84. 1) сервіси пошуку, що забезпечують виявлення геопросторових даних та метаданих;
 
85. 2) сервіси перегляду геопросторових даних та метаданих;
 
86. 3) сервіси доступу до геопросторових даних та метаданих, в тому числі у формах завантаження даних і інтерфейсів прикладного програмування;
 
87. 4) сервіси перетворення геопросторових даних з метою досягнення інтероперабельності;
 
88. 5) інші сервіси для діяльності з геопросторовими даними та метаданими.
 
89. 5. Мережеві сервіси геопорталів створюються та розвиваються з урахуванням пропозицій користувачів, забезпечуючи простоту їх експлуатації у мережі Інтернет на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово.
 
90. 6. За зверненням держателя геопросторових даних та за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, на національному геопорталі за допомогою сервісів доступу відображаються геопросторові дані та метадані таких держателів геопросторових даних.
 
91. 7. Перелік підстав, які можуть застосовуватись для відмови відображення геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі, встановлюються Кабінетом Міністрів України у Порядку ведення національної інфраструктури геопросторових даних.
 
92. Стаття 8. Моніторинг функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних
 
93. 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних:
 
94. здійснює моніторинг наявності, актуальності, достовірності, обґрунтованості, повноти, точності, відкритості, інтероперабельності геопросторових даних та метаданих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 
95. у разі виявлення недостовірних чи помилково зазначених геопросторових даних та метаданих, відображених на національному геопорталі, повинен протягом 3 робочих днів, з дня виявлення, оприлюднити виявлені факти на національному геопорталі і звернутись до відповідного держателя геопросторових даних з метою усунення виявленої проблеми;
 
96. у разі невиконання держателем геопросторових даних положень цього Закону, готує та надсилає пропозиції центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, і вживає інших заходів щодо усунення виявлених проблем;
 
97. за результатами моніторингу готує щорічний звіт про стан функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, який оприлюднюється та подається центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.
 
98. Стаття 9. Участь у міжнародному співробітництві у сфері з геопросторових даних, метаданих та інфраструктур геопросторових даних
 
99. 1. Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань діяльності з геопросторовими даними, метаданими та інфраструктурами геопросторових даних відповідно до норм міжнародного права.
 
100. 2. У разі коли міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.
 
101. Стаття 10. Фінансування діяльності з національною інфраструктурою геопросторових даних
 
102. 1. Фінансування робіт із створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів установ, організацій та підприємств, замовників робіт відповідно до укладених договорів та інших джерел, не заборонених законом.
 
103. 2. Обсяг коштів державного бюджету, що спрямовується на створення, функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних, визначається щороку у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
104. Розділ ІV. ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТРОВИХ ДАНИХ
 
105. Стаття 11. Повноваження Кабінету Міністрів України
 
106. 1. Кабінет Міністрів України у сфері національної інфраструктури геопросторових даних:
 
107. 1) забезпечує проведення державної політики у відповідній сфері;
 
108. 2) затверджує концепції, стратегії, програми та плани у відповідній сфері;
 
109. 3) затверджує Порядок ведення національної інфраструктури геопросторових даних;
 
110. 4) затверджує Положення про Раду з національної інфраструктури геопросторових даних та її склад;
 
111. 5) здійснює інші заходи відповідно до цього Закону.
 
112. Стаття 12. Рада з національної інфраструктури геопросторових даних та її повноваження
 
113. 1. Рада з національної інфраструктури геопросторових даних є колегіальним дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, має консультативну функцію щодо проведення державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.
 
114. 2. Рада з національної інфраструктури геопросторових даних складається з представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фахівців, які мають повноваження та/або досвід діяльності з геопросторовими даними та метаданими.
 
115. 3. Положення про Раду з національної інфраструктури геопросторових даних та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
116. 4. До обов’язків Ради з національної інфраструктури геопросторових даних відносяться:
 
117. 1) розроблення та надання пропозицій Кабінету Міністрів України у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;
 
118. 2) сприяння зменшенню дублювання геопросторових даних та метаданих у різних держателів геопросторових даних;
 
119. 3) розгляд річного звіту про функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних;
 
120. 4) сприяння розбудові інформаційної взаємодії між держателями геопросторових даних.
 
121. 5. Рада з національної інфраструктури геопросторових даних у сфері національної інфраструктури геопросторових даних має право:
 
122. 1) направляти звернення до держателів геопросторових даних;
 
123. 2) залучати до засідань та заслуховувати керівників держателів геопросторових даних;
 
124. 3) створювати міжвідомчі та експертні групи для вирішення питань у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.
 
125. Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних
 
126. 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних:
 
127. 1) формує державну політику у відповідній сфері;
 
128. 2) розробляє концепції, стратегії, програми та плани у відповідній сфері;
 
129. 3) направляє пропозиції та щорічний звіт Раді з національної інфраструктури геопросторових даних та Кабінету Міністрів України у відповідній сфері;
 
130. 4) здійснює інші заходи відповідно до цього Закону.
 
131. Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних
 
132. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, відноситься:
 
133. 1) участь у формуванні та реалізація державної політики у відповідній сфері;
 
134. 2) участь у розробленні та виконання концепцій, стратегій, програм та планів у відповідній сфері;
 
135. 3) забезпечення створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, в тому числі національного геопорталу;
 
136. 4) виконання функції держателя національного геопорталу;
 
137. 6) призначення та організація діяльності адміністратора національного геопорталу;
 
138. 7) забезпечення створення технічних та програмних засобів національної інфраструктури геопросторових даних;
 
139. 8) замовлення розроблення та/або оновлення технічних регламентів, стандартів, технічних специфікацій у відповідній сфері;
 
140. 9) моніторинг функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних;
 
141. 10) підготовка, оприлюднення та подання центральному органу виконавчої влади, що формує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, звіту про функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних;
 
142. 11) підготовка та направлення звернень та вжиття інших заходів щодо забезпечення ефективності діяльності з геопросторовими даними та метаданими, їх оприлюднення, інтероперабельності, недопущення дублювання, розбудови інформаційної взаємодії;
 
143. 12) здійснення інших заходів відповідно до цього Закону.
 
144. Стаття 15. Повноваження держателів геопросторових даних
 
145. 1. До повноважень держателів геопросторових даних у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, відносяться:
 
146. 1) забезпечення замовлення, створення, використання, оновлення, оприлюднення та інші дії з геопросторовими даними та метаданими для відповідної галузі, сфери чи території;
 
147. 2) забезпечення актуальності, достовірності, обґрунтованості, повноти, точності, відкритості, інтероперабельності геопросторових даних та метаданих;
 
148. 3) забезпечення доступу до своїх геопросторових даних та метаданих і інформаційної взаємодії з іншими держателями геопросторових даних, в тому числі за допомогою сервісів геопорталів;
 
149. 4) внесення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у відповідній сфері;
 
150. 5) здійснення інших повноважень відповідно до цього Закону.
 
151. Стаття 16. Адміністратор національного геопорталу
 
152. 1. Адміністратор національного геопорталу - державне унітарне підприємство, визначене центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, та віднесене до сфери його управління.
 
153. 2. До повноважень адміністратора національного геопорталу відносяться:
 
154. 1) забезпечення відображення геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі і забезпечення доступу до них користувачів;
 
155. 2) створення та супроводження програмного забезпечення для функціонування та розвитку національного геопорталу;
 
156. 3) технічне і технологічне забезпечення національного геопорталу;
 
157. 4) збереження та захист базових геопросторових даних та їх метаданих підчас їх відображення на національному геопорталі;
 
158. 5) забезпечення створення та обслуговування сервісів національного геопорталу.
 
159. Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
160. 1. Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2021 року, крім:
 
161. підпункту 2 пункту 2 розділу V цього Закону, який набуває чинності протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону;
 
162. пункту 4 розділу V положень цього Закону, який набуває чинності з дня опублікування цього Закону.
 
163. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
164. 1) статтю 43 Кодексу України «Про надра» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340) доповнити частиною такого змісту:
 
165. «Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.».
 
166. 2) статтю 28 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189) доповнити частиною такого змісту:
 
167. «Державний водний кадастр включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».».
 
168. 3) частину першу статті 15-1 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р. № 3-4 ст. 27) доповнити пунктом є-2 такого змісту:
 
169. «є-2)- участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних; «.
 
170. 4) у статті 49 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
171. «Державний лісовий кадастр включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у Інтернеті згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.».
 
172. У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
173. 5) статтю 23 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546) доповнити частиною такого змісту:
 
174. «Державні кадастри природних ресурсів включають геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.».
 
175. 6) статтю 56 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502) доповнити частиною такого змісту:
 
176. «Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.».
 
177. 7) у статті 16 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
178. «Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у Інтернеті згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.».
 
179. У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою.
 
180. 8) пункт «а» частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) доповнити підпунктом 5 такого змісту:
 
181. «5) оприлюднення у мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, які створені за кошти місцевого бюджету, коштів міжнародної технічної допомоги та передані органу місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.».
 
182. 9) у частині першій статті 1 Закону України «Про Національну програму інформатизації» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27 - 8, ст. 181) абзац четвертий виключити.
 
183. 10) у Законі України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242):
 
184. статтю 27 доповнити частиною такого змісту:
 
185. «Реєстр об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет, згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.»;
 
186. статтю 28 доповнити частиною такого змісту:
 
187. «Реєстр місць видалення відходів включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.».
 
188. 11) у Законі України «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 46):
 
189. у статті 1:
 
190. абзац четвертий виключити;
 
191. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
192. «Термін «геопросторові дані» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».»;
 
193. у частині другій статті 8 після абзацу доповнити абзац такого змісту:
 
194. «Визначає адміністратора геопорталів Державної геодезичної мережі та банку топографічних даних»;
 
195. у зв’язку з чим абзац чотирнадцятий замінити абзацом п’ятнадцятим;
 
196. у статті 20:
 
197. доповнити назву такими словами «та даними»;
 
198. доповнити частинами такого змісту:
 
199. «Користування геодезичними та картографічними даними в електронному вигляді здійснюється через геопортали:
 
200. Державної геодезичної мережі;
 
201. банку топографічних даних;
 
202. національної інфраструктури просторових даних.
 
203. Державна геодезична мережа та банк топографічних даних є геодезичною та картографічною основою для Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру та інших кадастрів.
 
204. Функції адміністратора геопорталів державної геодезичної мережі та банку топографічних даних здійснює державне унітарне підприємство, що визначене центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності та віднесене до сфери його управління.».
 
205. 12) статтю 38 Закону України «Про рослинний світ» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 198) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
206. «Державний кадастр рослинного світу включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.».
 
207. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
208. 13) статтю 13 Закону України «Про охорону культурної спадщини» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333) доповнити частиною такого змісту:
 
209. «Державний реєстр нерухомих пам’яток України включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.».
 
210. 14) у Законі України «Про курорти» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435):
 
211. статтю 36 доповнити частиною такого змісту:
 
212. «Державний кадастр природних територій курортів України включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.»;
 
213. статтю 37 доповнити частиною такого змісту:
 
214. «Державний кадастр природних лікувальних ресурсів України включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;
 
215. 15) статтю 56 Закону України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
216. «Державний кадастр тваринного світу включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.»;
 
217. У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою.
 
218. 16) у статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2013 р., № 48, ст. 682):
 
219. в абзаці першому частини першої:
 
220. після слів «кадастр - державна» доповнити словами «або комунальна»;
 
221. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
222. «Містобудівний кадастр включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.».
 
223. 17) у Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61):
 
224. у частині першій статті 1:
 
225. абзаци четвертий - шостий виключити;
 
226. доповнити статтю частиною другою такого змісту:
 
227. «2. Терміни «геоінформаційна система», «геопросторовий об’єкт», «геопросторові дані» вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.»;
 
228. статтю 5 доповнити після частини першої новою частиною другою такого змісту:
 
229. «2. Державний земельний кадастр включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».».
 
230. У зв’язку з цим частини другу-п’яту вважати відповідно частинами третьою-шостою;
 
231. у частині шостій статті 8 слова «є єдиною» замінити словом «використовується»;
 
232. статтю 36 викласти в такій редакції:
 
233. «Стаття 36. Оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру
 
234. 1. На офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, оприлюднюються картографічна основа, індексні кадастрові карти (плани) та всі відомості Державного земельного кадастру, що передбачені статтями 12 - 15 цього Закону, в тому числі у векторному вигляді, без права їх зміни (редагування).
 
235. 2. Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру, повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації, яка відповідно до цієї статті надається безоплатно, на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень.
 
236. Перегляд, копіювання та роздрукування інформації про персональні дані власників та користувачів земельних ділянок здійснюються за умови ідентифікації особи (фізичної або юридичної), яка отримує доступ до інформації, з використанням кваліфікованого електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.
 
237. 3. Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, за заявою суб’єкта речового права на земельну ділянку зобов’язаний надати йому інформацію про осіб, які отримали доступ до інформації про цього суб’єкта в Державному земельному кадастрі.
 
238. 4. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюються безоплатно.
 
239. 5. Для безоплатного доступу до оприлюднених даних Державного земельного кадастру у мережі Інтернет створюються та забезпечується функціонування таких електронних сервісів:
 
240. сервіси пошуку даних;
 
241. сервіси перегляду (візуалізації) даних;
 
242. аналітичні сервіси;
 
243. сервіси для вивантаження даних;
 
244. інтерфейси прикладного програмування для доступу до даних без права їх редагування.
 
245. 6. До створення сервісів вивантаження даних у мережі Інтернет, уповноважені представники органів державної влади та виконавчих органів місцевого самоврядування мають право одержувати безоплатно на власних носіях інформації відомості Державного земельного кадастру, що підлягають оприлюдненню на територію поширення повноважень такого органу державної влади або органів місцевого самоврядування.
 
246. Відомості Державного земельного кадастру підлягають передачі у формі та у вигляді у якому вони були внесені до складу Державного земельного кадастру.
 
247. 7. Держатель та адміністратор Державного земельного кадастру забезпечують обчислювальні потужності технічного та програмного забезпечення для зручного доступу до оприлюднених даних Державного земельного кадастру.».
 
248. у статті 38:
 
249. абзац сьомий частини першої замінити та доповнити такими абзацами:
 
250. «Користування всіма відомостями Державного земельного кадастру також здійснюється безоплатно у формах:
 
251. надання доступу до Державного земельного кадастру в режимі читання;
 
252. застосування електронних сервісів для аналітики оприлюднених даних;
 
253. застосування електронних сервісів вивантаження даних;
 
254. застосування інтерфейсів прикладного програмування для доступу до оприлюднених даних без права їх редагування.».
 
255. абзац восьмий частини першої виключити;
 
256. у частині третій:
 
257. абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
 
258. «3. Відомості Державного земельного кадастру надаються на безоплатній основі, крім випадків, визначених цим Законом.
 
259. Для здійснення своїх повноважень, органи державної влади та органи місцевого самоврядування користуються відомостями і документами щодо об’єктів Державного земельного кадастру на безоплатній основі.».
 
260. пункт «ґ» виключити;
 
261. у пункті 8 Розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
262. абзац перший доповнити словами такого змісту: «індексних кадастрових карт (планів), інших офіційних картографічних та архівних матеріалів.»;
 
263. доповнити абзацом третім такого змісту «Межі адміністративно-територіальних одиниць, внесені до Державного земельного кадастру на підставі проектів формування території і встановлення меж сільських, селищних рад, індексних кадастрових карт (планів), інших офіційних картографічних та архівних матеріалів, оприлюднюються у мережі Інтернет у статусі «умовних» до моменту внесення відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць до Державного земельного кадастру на підставі проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць.».
 
264. 3. Для регулювання діяльності з використанням геопросторових даних та метаданих у разі відсутності технічних регламентів, національних стандартів або технічних специфікацій можуть застосовуватися положення стандартів Міжнародної організації із стандартизації (ІSО), Ореn Gеоsраtіаl Соnsоrtіum та специфікації даних ІNSРІRЕ.
 
265. 4. Кабінету Міністрів України:
 
266. 1) у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
267. визначити центральні органи виконавчої влади, що забезпечуватимуть формування та реалізацію державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;
 
268. забезпечити розроблення та прийняття відповідно до своїх повноважень нормативно-правових актів, які необхідні для реалізації цього Закону;
 
269. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
270. забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
271. забезпечити перегляд центральними органами виконавчої влади переліків відомостей, що містять службову інформацію, в частині зменшення у їх складі геопросторових даних із залученням представників громадських формувань у сфері відкритих даних та сферах, що стосуються відповідних геопросторових даних;
 
272. 2) з дня набрання чинності цим Законом:
 
273. протягом року створити та забезпечити функціонування у відкритому доступі в Інтернеті:
 
274. державного лісового кадастру;
 
275. державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 
276. містобудівного кадастру державного рівня;
 
277. протягом двох років створити набори геопросторових даних, зазначені у додатку до цього Закону.
 
278. Додаток до Закону України
від __________ 2020 року № _______
 
279. Набори (види) геопросторових даних
 
280. 1. Державна геодезична референцна система координат УСК-2000
 
281. 2. Державна геодезична мережа, крім гравіметричної мережі
 
282. 3. Географічні назви
 
283. Назви областей, районів, районів міст, автономних республік, місцевостей, міст, сіл, селищ, або будь-яких географічних чи топографічних об’єктів, що мають суспільне або історичне значення.
 
284. 4. Адміністративні одиниці
 
285. Автономні республіки, області, міста, селища, села, об’єднані територіальні громади.
 
286. 5. Адреси
 
287. Місцезнаходження об’єктів нерухомості та/або будівництва на основі адресних ідентифікаторів, зазвичай за назвою вулиці, номером будівлі, поштовим індексом.
 
288. 6. Земельні ділянки та зонування
 
289. Сформовані земельні ділянки та їх частини, кадастрові зони та квартали.
 
290. 7. Транспортні мережі
 
291. Мережі автомобільного, залізничного, повітряного і водного транспорту та пов’язана з ними інфраструктура, а також зв’язки між різними мережами.
 
292. 8. Гідрографія
 
293. Гідрографічні елементи, у тому числі територіальне море та всі інші водойми і пов’язані з ними водні об’єкти, включаючи річкові басейни та суббасейни.
 
294. 9. Охоронювані об’єкти
 
295. Режимоутворюючі об’єкти та обмеження у використанні земель (територій).
 
296. 10. Рельєф
 
297. Цифрові моделі рельєфу, що включають позначки висот земної поверхні, батиметричні дані і положення берегових ліній.
 
298. 11. Земний покрив
 
299. Фізичний і біологічний покрив земної поверхні, в тому числі земельні угіддя: сільськогосподарські угіддя, ліси, природно-антропогенні зони, водно-болотні угіддя і водні об’єкти.
 
300. 12. Ортозображення
 
301. Зображення поверхні Землі з географічною прив’язкою даних, отримані з супутника, або в результаті аерофотозйомки.
 
302. 13. Геологія
 
303. Геологічні дані, класифіковані за структурою і складом, включаючи скельні породи, водоносні пласти і геоморфологічні характеристики.
 
304. 14. Статистичні одиниці
 
305. Просторові дані та/або метадані для поширення або використання статистичної інформації.
 
306. 15. Будівлі
 
307. Географічне розташування будівель.
 
308. 16. Ґрунти
 
309. Ґрунти та підґрунтя, класифіковані за глибиною, текстурою, структурою та вмістом мінеральних часток і органічної речовини, гранулометричним складом, кам’янистістю, еродованістю, а де це доцільно — середнім кутом нахилу і потенційною вологоємністю.
 
310. 17. Землекористування
 
311. Просторове планування територій, схарактеризована відповідно до її поточного та запланованого на майбутнє функціонального зонування та/або цільового призначення (житлового, громадського промислового, комерційного, сільськогосподарського, лісогосподарського, рекреаційного тощо).
 
312. 18. Безпека життєдіяльності людини
 
313. Географічний розподіл переважаючих патологій (алергій, онкологічних захворювань, респіраторних захворювань тощо), інформація, що вказує на вплив на стан здоров’я (біомаркери, падіння народжуваності, епідемії) або самопочуття людей (втомлюваність, стрес тощо), що пов’язано безпосередньо (забруднення повітря, хімікати, зменшення озонового шару, шум тощо) або опосередковано (харчування, генетично модифіковані організми тощо) з якістю навколишнього середовища.
 
314. 19. Публічні органи, служби, заклади та підприємства
 
315. Включає центральні та місцеві органи державної влади, підприємства відповідальні за об’єкти інженерної інфраструктури та житлово-комунального господарства (водовідведення і каналізації, управління відходами, енерго- і водопостачання), центри надання адміністративних послуг, школи, акредитовані навчальні заклади, лікарні, амбулаторії
 
316. 20. Служби моніторингу навколишнього середовища
 
317. Розміщення і функціонування служб моніторингу довкілля включає спостереження і вимірювання викидів, стану довкілля та інших параметрів екосистеми (біорізноманіття, екологічні умови вегетації тощо) публічними суб’єктами або за їх дорученням.
 
318. 21. Виробничі та промислові об’єкти
 
319. Промислові та виробничі об’єкти, в тому числі водозабірні споруди, споруди гірничодобувної промисловості, складські об’єкти.
 
320. 22. Споруди сільського господарства та аквакультури
 
321. Сільськогосподарське обладнання та виробничі об’єкти (включаючи меліоративні системи, теплиці, оранжереї, господарські двори та споруди).
 
322. 23. Розподіл населення, демографія
 
323. Географічний розподіл населення, включаючи характеристики населення та рівні активності, рівень і показники міграції населення, об’єднані по осередках географічної сітки, регіонах, адміністративним або іншим одиницям для демографічного аналізу.
 
324. 24. Управління територіями, зони обмеження/регулювання та одиниці звітування
 
325. Території, що управляються, регулюються або використовуються для звітування на міжнародному, загальноєвропейському, національному, регіональному та місцевому рівнях, втому числі: звалища відходів; зони обмеженого доступу навколо джерел питної води; зони, уразливі до нітратного забруднення; регульовані морські фарватери і фарватери внутрішніх вод; зони для зберігання відходів; зони обмеження шуму; зони проведення геологічної розвідки і видобутку корисних копалин; річкові басейни; пункти збору даних; прибережні захисні та водоохоронні зони.
 
326. 25. Зони природного ризику
 
327. Вразливі зони, визначені відповідно до природних небезпек (всі атмосферні, гідрологічні, сейсмічні, вулканічні явища та стихійні пожежі, які, через їх локалізацію, тяжкість і частоту можуть становити загрозу для населення), наприклад, повені, зсуви та осідання ґрунту, снігові лавини, лісові пожежі, землетруси тощо.
 
328. 26. Атмосферні умови
 
329. Фізичний стан атмосфери, включаючи геопросторові дані, засновані на вимірах, моделюванні або їх комбінації, з прив’язкою до місць збору даних.
 
330. 27. Метеорологічні географічні характеристики
 
331. Погодні умови та їх вимірювання; опади, температура, вміст водяної пари, швидкість і напрям вітру.
 
332. 28. Морські регіони
 
333. Фізичні умови морів і водойм із солоною водою.
 
334. 29. Біогеографічні регіони
 
335. Райони з відносно однорідними екологічними умовами та спільними характеристиками.
 
336. 30. Місця існування
 
337. Географічні райони, схарактеризовані за особливими екологічними умовами, процесами, структурою та (життєзабезпечувальними) функціями, які фізично підтримують організми, які там існують. Включають суходольні та водні райони, повністю природні чи напівприродні, розрізнені за географічними, абіотичними та біотичними особливостями.
 
338. 31. Біологічне різноманіття
 
339. Географічний розподіл місць існування видів тварин і рослин, згрупованих за координатною сіткою, регіоном, адміністративною одиницею або іншою аналітичною одиницею.
 
340. 32. Енергетичні ресурси
 
341. Енергетичні ресурси, у тому числі вуглеводні, гідроенергетичні, біоенергетичні, сонячні, вітрові енергетичні ресурси тощо, включаючи, у відповідних випадках, інформацію про глибину/висоту залягання ресурсу.
 
342. 33. Мінеральні ресурси
 
343. Мінеральні ресурси, у тому числі металеві руди, промислові мінерали тощо, включаючи, у відповідних випадках, інформацію про глибину/висоту залягання ресурсу.
 
344. Голова Верховної Ради України