Кількість абзаців - 94 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України «Про металобрухт» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212 із наступними змінами):
 
6. 1) у статті 1:
 
7. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
8. «операції з металобрухтом - переробка, металургійна переробка металобрухту;»;
 
9. абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
10. «збирання металобрухту - діяльність, пов'язана з переміщенням металобрухту від місця його утворення або знаходження до суб’єктів господарювання, які здійснюють заготівлю металобрухту, спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів;»;
 
11. абзац шостий викласти в такій редакції:
 
12. «заготівля металобрухту – діяльність, пов'язана із купівлею, зберіганням та реалізацією металобрухту суб'єктами господарювання;»;
 
13. абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
14. «переробка металобрухту - діяльність, пов'язана із доведенням металобрухту шляхом сортування або, в разі потреби, пресування, пакетування, дрібнення, різання до стану, який відповідає вимогам нормативно-правових актів; вилучення металевої складової із шлаків металургійної переробки чорних та кольорових металів і їх сплавів;»;
 
15. абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
 
16. «металургійна переробка металобрухту - переплавка металобрухту в металургійних агрегатах з використанням додаткових матеріалів та особливих технологічних режимів з метою зміни структури металу, доведення його хімічного складу до параметрів, які відповідають вимогам нормативно-правових актів, та отримання легованої сталі, відповідних марок кольорових металів і їх сплавів із визначеними технологічними та експлуатаційними властивостями;»;
 
17. абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
 
18. «спеціалізовані підприємства (суб'єкти господарювання всіх форм власності) - такі, які здійснюють переробку (надають послуги з переробки) металобрухту та відповідають вимогам цього Закону;»;
 
19. абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
 
20. «документи у сфері роботи з металобрухтом - документи, що містять дані про походження і власника металобрухту, відповідність його вимогам нормативно-правових актів, вибухову, пожежну та радіаційну безпеку;»;
 
21. абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
 
22. «експортний сертифікат якості - документ, що підтверджує відповідність хімічного складу виробу маркам ливарних сплавів, вимогам нормативно-правових актів, визначає спосіб виробництва, номер плавки та виданий акредитованою лабораторією, занесеною до реєстру центрального органу виконавчої влади з питань промислової політики; «;
 
23. абзаци п’ятнадцятий та шістнадцятий виключити;
 
24. абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
 
25. «спеціалізовані металургійні переробні підприємства – підприємства, які здійснюють переробку (надають послуги з переробки) та металургійну переробку металобрухту та відповідають вимогам цього Закону, мають власне або орендоване виробниче обладнання, яке забезпечує технологію металургійної переробки металобрухту, пов'язану зі зміною структури металу, його хімічного складу відповідно до вимог нормативно-правових актів, та пройшли атестацію в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики;»;
 
26. абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:
 
27. «приймальний пункт спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства (далі - приймальний пункт) - виробничий підрозділ спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на базі якого проводяться заготівля та переробка металобрухту та відповідають вимогам цього Закону. Кожний приймальний пункт повинен мати відповідну ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб’єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб;»;
 
28. абзац дев’ятнадцятий виключити;
 
29. 2) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
 
30. «Законодавство про металобрухт складається з Конституції України, цього Закону, інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до них.»;
 
31. 3) у статті 4:
 
32. частину першу викласти в такій редакції:
 
33. «Переробка (надання послуг з переробки) металобрухту може здійснюватися лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами. Металургійна переробка металобрухту може здійснюватися лише спеціалізованими металургійними переробними підприємствами.»;
 
34. у частині п’ятій слова «операції з металобрухтом» замінити словами «заготівлю та переробку металобрухту»;
 
35. частину восьму викласти в такій редакції:
 
36. «Приймання металобрухту від фізичних осіб обов’язково оформляється актом приймання, який є первинним документом обліку металобрухту із зазначенням прізвища, імені та по-батькові фізичної особи, кількості, вартості та опису металобрухту.»;
 
37. частину дев’яту виключити;
 
38. частину десяту викласти в такій редакції:
 
39. «Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту фізичними особами забороняються.»;
 
40. у частині одинадцятій:
 
41. частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
42. «Приймання металобрухту від суб’єктів господарювання оформлюється актом приймання із зазначенням найменування та ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номеру облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Порядок приймання, зберігання і методи випробувань металобрухту чорних та кольорових металів встановлюються відповідно до вимог нормативно-правових актів.»;
 
43. у частині тринадцятій слова «юридичним особам» замінити словами «суб’єктам господарювання», слово «промисловим» виключити;
 
44. 4) частину першу статті 5 викласти в наступній редакції:
 
45. «Суб'єкти господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, повинні мати кваліфікованих спеціалістів, відповідне обладнання та устаткування на праві власності або оренди. Перелік обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики, при здійсненні операцій з металобрухтом у порядку, встановленому законодавством.»;
 
46. 5) частину третю статті 6 викласти в такій редакції:
 
47. «Оплата закупленого у фізичних осіб металобрухту здійснюється готівкою через каси спеціалізованих підприємств (їх приймальних пунктів) та спеціалізованих металургійних переробних підприємств, або у безготівковому порядку відповідно до законодавства, або готівкою при купівлі у фізичних осіб металобрухту фізичними особами – підприємцями.»;
 
48. 6) у статті 12:
 
49. частину першу викласти в такій редакції:
 
50. « «;
 
51. частину третю виключити;
 
52. 7) у статті 13:
 
53. абзац третій частини другої, виключити;
 
54. абзац другий частини третьої виключити;
 
55. абзац третій частини третьої викласти в наступній редакції:
 
56. «здійснюють контроль за додержанням спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, їх приймальними пунктами встановлених цим Законом вимог;»;
 
57. частину четверту виключити;
 
58. 8) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
59. «Державний контроль за здійсненням операцій з металобрухтом здійснюють місцеві державні адміністрації.
 
60. Контроль за здійсненням операцій з металобрухтом здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».»;
 
61. 9) у статті 15:
 
62. абзац перший частини першої викласти в наступній редакції:
 
63. «Органи державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом відповідно до своєї компетенції мають право:»;
 
64. абзац третій частини першої викласти в наступній редакції:
 
65. «здійснювати планові та позапланові заходи зі здійснення державного контролю;»;
 
66. Доповнити абзацами чотири – сім частини першої:
 
67. «вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства;
 
68. вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю;
 
69. одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного контролю;
 
70. надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків.»;
 
71. частину другу виключити;
 
72. частину третю викласти в такій редакції:
 
73. «Місцеві державні адміністрації у разі виявлення порушення вимог цього Закону суб’єктами господарювання на територіях відповідних адміністративних одиниць, передають такі матеріали відповідним правоохоронним органам.».
 
74. 10) у тексті Закону слова «встановленим стандартам, нормам і правилам», «вимогам стандартів», «стандартам, міжнародним стандартам» та «стандартів» в усіх відмінках і числах замінити словами «вимогам нормативно-правових актів» у відповідному відмінку і числі.
 
75. 2. У статті 164-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 із наступними змінами):
 
76. частину першу викласти в такій редакції:
 
77. «Порушення законодавства, що регулює здійснення заготівлі, переробки та металургійної переробки металобрухту, посадовою особою суб’єкта господарювання або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює заготівлю, переробку та металургійну переробку металобрухту, -
 
78. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
79. частину другу викласти в такій редакції:
 
80. «Приймання металобрухту посадовою особою суб’єкта господарювання або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює переробку та металургійну переробку металобрухту без складання акту приймання, визначеного законодавством –
 
81. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
82. 3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131):
 
83. частину першу статті 213 викласти в наступній редакції:
 
84. «1. Здійснення переробки брухту кольорових і чорних металів без державної реєстрації як суб'єкта господарювання, надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту –
 
85. караються штрафом від тисячі п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до одного року.».
 
86. 4. У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2011 р., № 45, ст. 484; 2014 р., № 4, ст. 61; 2015 р., № 45, ст. 410):
 
87. частину другу статті 9 викласти в наступній редакції:
 
88. «Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити, якщо інше не передбачено окремими законодавчими актами України:»;
 
89. ІІ. Прикінцеві положення.
 
90. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.
 
91. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
92. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
93. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.