Кількість абзаців - 34 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону України "Про споживче кредитування" (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону України “Про споживче кредитування”
 
2.

 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про споживче кредитування» (Відомості Верховної Ради, 2017 р., № 1, ст. 6):
 
6. 1) у статті 3:
 
7. у частині другій:
 
8. у пункті 1 слова «та кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця» виключити;
 
9. пункт 7 виключити;
 
10. доповнити новою частиною 3-1 такого змісту:
 
11. «3-1. До кредитів за договорами, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору, застосовуються вимоги цього Закону, крім частин другої - сьомої статті 9 і статті 19 цього Закону»;
 
12. 2) статтю 12 доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
13. «8. Договір про споживчий кредит має містити згоду споживача на передачу інформації стосовно цього кредиту хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій. Відсутність такої згоди споживача має наслідком відмову кредитодавця в укладенні договору та здійсненні кредитної операції»;
 
14. 3) статтю 14 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
15. «6. Кредитодавець зобов’язаний передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів за умови наявності письмової згоди споживача, в порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій».
 
16. 4) статтю 18 доповнити частиною другою такого змісту:
 
17. «2. У випадку продажу, переуступки права вимоги за договором про споживчий кредит, кредитодавець зобов’язаний протягом п`яти робочих днів з дня укладення договору про відступлення права вимоги, сповістити бюро кредитних історій, в яке передавалася інформація за таким договором, відомості про відступлення права вимоги в порядку, встановленому законодавством»;
 
18. 5) у частині другій статті 21:
 
19. після слів «договору про споживчий кредит» доповнити словами «крім договору, загальний розмір кредиту за яким не перевищує однієї мінімальної заробітної плати»;
 
20. доповнити новим абзацом такого змісту:
 
21. «Сукупна сума платежів, що підлягають сплаті споживачем у разі невиконання його зобов’язань, передбачених договором про споживчий кредит (неустойки (штраф, пеня), процентної ставки, інших платежів), загальний розмір кредиту за яким не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін».
 
22. 2. У Законі України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 421 із наступними змінами):
 
23. 1) у статті 9:
 
24. частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
25. «Користувач передає інформацію до Бюро не пізніше наступного робочого дня після укладення кредитного правочину, укладеного відповідно до Закону України «Про споживче кредитування» та при будь-яких змінах відомостей (інформації) про такого позичальника»;
 
26. частину третю доповнити словами «якщо інше не встановлено законом»;
 
27. у частині шостій слово «семи» замінити словом «трьох»;
 
28. 2) частину четверту статті 11 доповнити реченням «Під час опрацювання запитів Бюро повинні перевірити наявність кредитних історій суб'єкта кредитних історій в не менше ніж 1/2 кількості Бюро, які включені до Єдиного реєстру бюро кредитних історій».
 
29. ІІ. Прикінцеві положення
 
30. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім:
 
31. підпункту 1 пункту 2, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону;
 
32. підпункту 2 пункту 2, який набирає чинності з 1 січня 2021 року.
 
33. 2. Національному банку України та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до дня введення в дію цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.