Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом (Друге читання)

0. Закон України
Про внесення змін до Закону України
“Про Державний бюджет України на 2020 рік” щодо надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом

 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31; із змінами, внесеними законами України від 14 січня 2020 року № 436-IX, від 16 січня 2020 року № 468-IX, від 17 березня 2020 року № 530-IX, від 30 березня 2020 року № 548-IX, від 13 квітня 2020 року
№ 553-ІХ, від 18 червня 2020 року № 726-IX, від 3 липня 2020 року № 746-IX і № 751-IX, від 13 липня 2020 року № 757-IX та від 14 липня 2020 року
№ 769-IX) такі зміни:
 
3. 1. Доповнити статтями 6-1 і 16-1 такого змісту:
 
4. «Стаття 6-1. Установити, що у 2020 році державні гарантії в обсязі до 5.000.000 тис. гривень, як виняток з положень статті 17 Бюджетного кодексу України, можуть надаватися за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва - резидентам України, у розмірі, що не перевищує 80 відсотків загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80 відсотків за кожним окремим кредитом (далі - державні гарантії на портфельній основі).
 
5. Порядок відбору банків-кредиторів та умови надання державних гарантій на портфельній основі, а також розмір та вид забезпечення, що надається такими суб’єктами господарювання, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
6. Правочин щодо надання державної гарантії на портфельній основі оформлюється шляхом укладання договору між Міністерством фінансів України та банком-кредитором і має визначати: обсяг гарантійних зобов’язань та порядок їх виконання; права, обов’язки та відповідальність гаранта і кредитора; умови настання гарантійного випадку; строк здійснення виплат у разі настання гарантійного випадку; розмір та порядок сплати до державного бюджету плати за надання такої гарантії; порядок погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань.
 
7. Прострочена заборгованість суб’єктів господарювання перед державою та перед банком-кредитором за кредитами, залученими під державну гарантію на портфельній основі, стягується з таких суб’єктів господарювання банком-кредитором у порядку, встановленому законодавством та відповідним правочином щодо надання державної гарантії на портфельній основі, з подальшим перерахуванням пропорційної частки в рахунок погашення заборгованості перед державним бюджетом»;
 
8. «Стаття 16-1. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого належать державі в особі Міністерства фінансів України та яке створено з метою впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тижневий строк.
 
9. На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону».
 
10. 2. Внести зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» відповідно до додатка до цього Закону.
 
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
12. Додаток
до Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо надання державних гарантій на –––портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом"
Зміни до додатка №3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
«Розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік»
(тис. грн)
КПКВК ДБ
КФКВК
Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом:
Всього:
1 137 421 048,3
131 344 714,2
1 268 765 762,5
3501000
Апарат Міністерства фінансів України
780 075,2
2 087 260,7
2 867 335,9
 
13. 3501560
0490
Поповнення статутного капіталу акціонерного товариства, яке створюється з метою впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом
10 000,0
10 000,0
3510000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)
236 525 482,3
1 516 300,0
238 041 782,3
3511000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)
236 525 482,3
1 516 300,0
238 041 782,3
3511350
0170
Обслуговування державного боргу
144 788 141,0
144 788 141,0