Кількість абзаців - 56 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 19, ст. 98; 2002, № 1, ст. 2) такі зміни:
 
2. 1. У преамбулі -слова "а також надання послуг у сфері громадського харчування" - виключити;
 
3. 2. У статті 1:
 
4. а) абзац третій викласти у такій редакції:
"біологічно активні харчові добавки - речовини або їх суміші, призначені для вживання або введення в межах фізіологічних норм до складу харчових продуктів (раціонів харчування) з метою надання їм спеціальних дієтичних або лікувально-профілактичних властивостей для регуляції функції органів та систем організму";
 
5. б) абзац шостий викласти в такій редакції:
"Державний реєстр спеціальних харчових продуктів - перелік спеціальних харчових продуктів (чи їх груп), які на підставі висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи визнані спеціальними та безпечними для споживання";
 
6. в) в абзаці восьмому слова "з метою сертифікації" виключити;
 
7. г) абзац дев'ятий виключити;
 
8. ґ) абзац одинадцятий виключити;
 
9. д) доповнити статтю абзацами такого змісту:
 
10. "новий харчовий продукт (нова продовольча сировина) - продукт, для якого не встановлено вимоги щодо його якісних показників і показників безпеки і в якому використані харчові компоненти, що раніше не використовувалися в еквівалентному існуючому харчовому продукті або змінені методом генетичної модифікації, або продукт, вироблений за новою технологією, яка викликає істотні зміни в складі чи структурі харчового продукту або його компонентів, що впливають на його фізико-хімічні, органолептичні показники та харчову цінність, або такий, що вперше ввозиться в Україну;
 
11. фальсифікована продукція - продукція, якій з корисливою метою надано зовнішнього вигляду та/або окремих властивостей певного виду продукції і яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається;
 
12. неякісна продукція - продукція, що не відповідає вимогам нормативних документів і рецептурі на неї та показникам, які визначають її споживчі властивості;
 
13. небезпечна продукція - продукція, що не відповідає вимогам нормативних документів щодо її безпеки, використання якої може завдати шкоди здоров'ю, життю або майну громадян чи навколишньому природному середовищу;
 
14. неправильно маркована продукція - продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови та/або змісту маркування";
 
15. е) доповнити статтю 1 частиною другою такого змісту:
"Терміни "сертифікація" та "свідоцтво про визнання відповідності" вживаються у цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про підтвердження відповідності".
 
16. 3. В абзаці четвертому статті 3 слова "а також наданням послуг у сфері громадського харчування" виключити;
 
17. 4. У статті 5:
 
18. а) у частині другій:
 
19. пункт 1 доповнити словами "або свідоцтво про визнання відповідності";
 
20. у пункті 2 слова "Державний реєстр або" виключити;
 
21. б) доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"Перелік документів, наявність яких обов'язкова для реалізації харчових продуктів у торговельній мережі, визначається Кабінетом Міністрів України".
 
22. 5. У статті 7:
 
23. а) у частині першій:
 
24. пункт 4 після слова "енергетичну" доповнити словами "і харчову";
 
25. пункт 5 доповнити словами "або кінцевий термін реалізації";
 
26. пункт 11 викласти у такій редакції:
"11) наявність у харчових продуктах компонентів з генетично модифікованої сировини (за умови її використання);"
 
27. б) частину другу після слова "здійснюється" доповнити словами "державною мовою України".
 
28. 6. У статті 11:
 
29. а) в частині першій:
 
30. в абзаці третьому слова "державної реєстрації" замінити словами "державного обліку";
 
31. в абзаці п'ятому слова "послуг у сфері громадського харчування" та слова "і надання послуг" виключити;
 
32. б) у частині другій:
після слів "норм і правил" і "про карантин рослин" доповнити відповідно словами "нормативно-правових актів, інших нормативних документів" і "акредитація та уповноваження органів з оцінки відповідності харчових продуктів і продовольчої сировини, а також акредитація вимірювальних лабораторій підприємств, установ та організацій".
слова "та надання послуг у сфері громадського харчування" виключити;
 
33. 7. У статті 12:
 
34. а) частину першу після слів "показників у" доповнити словами "нормативно-правових актах", а слова "під час їх розроблення" виключити;
 
35. б) частину другу після слів "шляхом встановлення" доповнити словами "науково обгрунтованих".
 
36. 8. Статтю 13 викласти у такій редакції:
"Стаття 13. Державний облік харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів
 
37. Державний облік харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів проводиться шляхом ведення Державного реєстру спеціальних харчових продуктів та Реєстру висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів.
Державній реєстрації підлягають спеціальні харчові продукти. Державна реєстрація спеціальних харчових продуктів провадиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
Підставою для державної реєстрації спеціального харчового продукту є позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи.
Для обліку інших харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів, не віднесених до категорії спеціальних, ведеться Реєстр висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів.
 
38. Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо харчового продукту, продовольчої сировини та супутніх матеріалів видається до початку їх виробництва (ввезення) і є чинним протягом строку дії нормативно-правового акта або нормативного документа, який встановлює вимоги безпеки на цю продукцію.
 
39. Порядок проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, ведення Реєстру висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів та проведення державної реєстрації спеціальних харчових продуктів визначається Головним державним санітарним лікарем України.
 
40. Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів не замінює сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності".
 
41. 9. у статті 15:
а) у назві статті виключити слова "послуг у сфері громадського харчування" і " (надання)";
 
42. б) у частині першій виключити слова "а також послуги у сфері громадського харчування";
 
43. у частині другій виключити слова "послуг у сфері громадського харчування" та слова "і надання послуг";
в) частину другу викласти у такій редакції:
"Обов'язкова сертифікація харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів, послуг у сфері громадського харчування, сертифікація систем якості виробництва цих продуктів, сировини, матеріалів та надання послуг, а також систем забезпечення безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів, які передбачають проведення аналізу потенційної небезпеки та визначення критичних контрольних точок виробництва на підприємствах, що виробляють харчові продукти та продовольчу сировину, здійснюється органами із сертифікації, акредитованими в установленому законодавством порядку";
 
44. г) у частині третій слова "державній системі сертифікації" замінити словами "встановленому законодавством порядку";
 
45. ґ) у частині четвертій слова "за їх наявності в Державному реєстрі, а для вперше розроблених чи вперше ввезених" - виключити.
 
46. 10. Частину третю статті 16 викласти у такій редакції:
"Харчові продукти, продовольча сировина та супутні матеріали, які ввозяться в Україну, повинні відповідати вимогам безпеки для життя, здоров'я і майна людей та навколишнього природного середовища, встановленим законодавством України".
 
47. 11. У частині другій статті 17:
а) абзац другий викласти у такій редакції:
"сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності в Україні іноземного сертифіката, виданого органом із сертифікації, уповноваженим (акредитованим) на провадження такої діяльності в установленому порядку";
 
48. б) доповнити частину абзацом такого змісту:
"висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи на супутні матеріали".
 
49. 12. У статті 18 слова "і надання послуг у сфері громадського харчування" виключити.
 
50. 13. Частину першу статті 20 доповнити абзацом такого змісту:
"здійснювати заходи щодо впровадження міжнародних систем забезпечення безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини, які передбачають проведення аналізу потенційної небезпеки та визначення критичних контрольних точок виробництва на підприємствах, що виробляють харчові продукти та продовольчу сировину".
 
51. 14. У статті 22:
а) назву статті викласти у такій редакції:
"Стаття 22. Вилучення з обігу та поводження з харчовими продуктами, продовольчою сировиною і супутніми матеріалами, що не відповідають встановленим вимогам";
 
52. б) частину другу викласти у такій редакції:
"Вилучення з обігу та подальше поводження з харчовими продуктами, продовольчою сировиною і супутніми матеріалами, що не відповідають встановленим вимогам, проводиться в установленому законодавством порядку";
 
53. в) частини третю - шосту замінити частиною третьою такого змісту:
"Харчові продукти або продовольча сировина, виробника яких не встановлено, підлягають утилізації або знищенню у порядку, встановленому законодавством".
 
54. 15. У тексті Закону слова "Міністерство охорони здоров'я України", "Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації" та "належна якість" у всіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації" та "якість" у відповідному відмінку.
 
55. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.