Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" (щодо депутатських звернень) (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо депутатських звернень)
 
3.

 
4. Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести до (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212) такі зміни:
 
6. 1. Частину першу статті 16 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Депутатське звернення може бути надіслано у паперовому або електронному вигляді у спосіб, передбачений діючим законодавством».
 
7. 2. Абзац перший частини другої статті 16 викласти у такій редакції:
 
8. «Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов'язані протягом 10 днів з моменту його одержання розглянути і дати письмову вмотивовану відповідь по суті піднятих питань. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання».
 
9. 3. У частині третій статті 16 слова «не пізніше ніж за день» замінити словами «не пізніше ніж за три дні».
 
10. 4. Частину четверту статті 16 доповнити новими абзацом такого змісту:
«За письмовою вимогою народного депутата, викладеною у депутатському зверненні, електронна відповідь на депутатське звернення повинна бути надіслана народному депутату не пізніше, ніж у день відправки відповіді на депутатське звернення у паперовому варіанті.
За письмовою згодою народного депутата, викладеною у депутатському зверненні, відповідь на депутатське звернення може бути надана лише в електронній формі без відправки відповіді у паперовому варіанті в термін, передбачений діючим законодавством».
 
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
12. Голова Верховної Ради України