Кількість абзаців - 194 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. Частину другу статті 31 Закону України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст.382 із наступними змінами) після слова «щорічно» доповнити словами та цифрою «до 1 лютого».
 
6. 2. У Законі України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст.472):
 
7. 1) частину другу статті 2 виключити;
 
8. 2) частину сьому статті 9 виключити;
 
9. 3) частину першу і другу статті 20-1 викласти у такій редакції:
 
10. «Антимонопольний комітет України до 15 березня наступного за звітним року подає до Верховної Ради України щорічний звіт про свою діяльність.
 
11. Верховна Рада України розглядає до 15 квітня щорічний звіт Антимонопольного комітету України, який представляє Голова Антимонопольного комітету України.»
 
12. 3. У Законі України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 19, ст.134 із наступними змінами):
 
13. 1) у частині першій статті 14:
 
14. у пункті 2 слова «Дня Уряду України» замінити словами «години запитань до Уряду»;
 
15. доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
16. «10) розгляді на своєму засіданні звітів та інформації державних органів та посадових осіб, які у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України, організації та підготовці за дорученням Верховної Ради України розгляду таких звітів та інформації на пленарному засіданні Верховної Ради України.»;
 
17. 2) у пункті першому частини першої статті 25 після слів та знака «Програми діяльності Кабінету Міністрів України,» доповнити словами та знаком «звіту про хід і результати її виконання,»;
 
18. 3) доповнити статтею 25-1 такого змісту:
 
19. «Стаття 25-1. Участь комітетів у розгляді Верховною Радою звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання схваленої Програми діяльності Кабінету Міністрів України
 
20. 1. У межах повноважень, передбачених цих Законом, комітети контролюють хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
 
21. 2. Під час підготовки до розгляду Верховною Радою України звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання схваленої Програми діяльності Кабінету Міністрів України (далі – звіт Кабінету Міністрів України) комітети розглядають на своєму засіданні звіт Кабінету Міністрів України.
 
22. За результатом розгляду звіту Кабінету Міністрів України комітет приймає висновок, в якому рекомендує Верховній Раді України прийняти відповідне рішення. Такий висновок надсилається комітету, визначеному головним з попереднього розгляду звіту Кабінету Міністрів України.
 
23. Якщо комітет пропонує Верховній Раді України надати рекомендації Кабінету Міністрів України, такі рекомендації зазначаються у висновку комітету і подаються до комітету, визначеного головним з попереднього розгляду звіту Кабінету Міністрів України.
 
24. 3. Під час розгляду звіту Кабінету Міністрів України, підготовки рекомендацій Кабінету Міністрів України комітети використовують інформацію, отриману ними під час реалізації контрольної функції, у тому числі аналізу практики застосування законодавчих актів, від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських об’єднань і громадян.»;
 
25. 4) доповнити статтею 25-2 такого змісту:
 
26. «Стаття 25-2. Участь комітетів у розгляді звітів, доповідей та іншої інформації державних органів та посадових осіб
 
27. 1. Комітети мають право:
 
28. 1) шляхом внесення відповідного проекту постанови народними депутатами України – членами комітету ініціювати перед Верховною Радою України питання про розгляд на пленарному засіданні звітів, доповідей та іншої інформації, поданих до Верховної Ради України державними органами та посадовими особами;
 
29. 2) у межах повноважень, передбачених цим Законом, під час розгляду звітів, доповідей та іншої інформації державних органів та посадових осіб запрошувати на своє засідання осіб, участь яких є необхідною для розгляду цього питання;
 
30. 3) проводити відкриті для громадськості слухання в комітетах звітів, доповідей та іншої інформації державних органів та посадових осіб, поданих до Верховної Ради України (крім інформації з обмеженим доступом).
 
31. 2. Комітети зобов’язані:
 
32. 1) розглядати на своєму засіданні або під час слухання у комітеті звіти, доповіді та іншу інформацію державних органів та посадових осіб, які у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України;
 
33. 2) за дорученням Верховної Ради України організовувати та готувати розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради України звітів, доповідей та іншої інформації державних органів та посадових осіб, які у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України.»;
 
34. 5) статтю 26 викласти у такій редакції:
 
35. «Стаття 26. Участь комітетів у проведенні "години запитань до Уряду" у Верховній Раді України
 
36. 1. Комітети беруть участь у підготовці та проведенні «години запитань до Уряду» у Верховній Раді України у порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України.».
 
37. 4. У Законі України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 20, ст.99 із наступними змінами):
 
38. 1) частину третю статті 9 викласти у такій редакції:
 
39. «Висновок щодо наявності підстави для звільнення з посади Уповноваженого повинен дати комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання додержання прав і свобод людини і громадянина.»;
 
40. 2) статтю 18 викласти у такій редакції
 
41. «Стаття 18. Щорічні та спеціальні доповіді Уповноваженого
 
42. Кожного року Уповноважений представляє Верховній Раді України щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та їх посадовими і службовими особами, які порушували своїми діями (бездіяльністю) права і свободи людини і громадянина, та про виявлені недоліки в законодавстві щодо захисту прав і свобод людини і громадянина. Щорічна доповідь подається Уповноваженим до Верховної Ради України до 1 березня поточного року.
 
43. Щорічна доповідь повинна містити посилання на випадки порушень прав і свобод людини і громадянина, щодо яких Уповноважений уживав необхідних заходів, на результати перевірок, що здійснювалися протягом року, висновки та рекомендації, спрямовані на поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а також стан виконання рекомендацій, що містились у щорічній доповіді за попередній рік.
 
44. У випадках, передбаченх законом, за власною ініціативою або на виконання рішення Верховної Ради України Уповноважений може представити Верховній Раді України спеціальну доповідь (доповіді) з окремих питань додержання в Україні прав і свобод людини і громадянина.
 
45. Щорічні та спеціальні доповіді разом з прийнятою постановою Верховної Ради України публікуються в офіційних виданнях Верховної Ради України та на офіційному веб-сайті Верховної Ради України і Уповноваженого.».
 
46. 5. Пункт 4 частини другої статті 51 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 29, ст.238 із наступними змінами) після слів та знака «доповідь Голови Національного банку Верховній Раді України про діяльність Національного банку,» доповнити словами «яка подається до Верховної Ради України щороку не пізніше 1 травня».
 
47. 6. Частину другу статті 29 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 27, ст.208 із наступними змінами) після слова «щороку» доповнити словами і цифрою «не пізніше 1 березня».
 
48. 7. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженим Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):
 
49. 1) пункт 4 частини четвертої статті 20 після слів «передбачених Конституцією України та законами України» доповнити словами та знаками «крім питань, що розглядаються у порядку, визначеному статтею 232-8 цього Регламенту)»;
 
50. 2) частину сьому статті 161 виключити;
 
51. 3) статтю 213 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
52. «5. Дія цієї статті не поширюється на висловлення недовіри Генеральному прокурору у випадку, передбаченому статтею 232-2 цього Регламенту.»;
 
53. 4) статтю 228 викласти у такій редакції:
 
54. «Стаття 228. Розгляд Верховною Радою звітів і доповідей Кабінету Міністрів України
 
55. 1. Верховна Рада один раз на рік розглядає звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
 
56. 2. Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України подає на розгляд Верховної Ради доповіді про хід і результати виконання затверджених нею загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля. За рішенням Верховної Ради, прийнятим за пропозицією Голови Верховної Ради України або комітету, до предмета відання якого належить відповідне питання, доповідь про хід і результати виконання таких програм може бути заслухана на пленарному засіданні Верховної Ради.
 
57. 3. Верховна Рада за пропозицією Голови Верховної Ради України або не менш як трьох комітетів, або не менш як однієї третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради може в будь-який час прийняти рішення про позачерговий звіт Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у частині першій цієї статті.
 
58. 4. Щорічний звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України не пізніш як за 15 днів, а позачерговий звіт - не пізніш як за три дні до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передається комітетам, а також надається народним депутатам.
 
59. 5. Комітет, визначений головним з попереднього розгляду звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, не пізніше як за п’ять днів, а в разі розгляду позачергового звіту – не пізніше як за два дні до дня розгляду відповідного звіту на пленарному засіданні Верховної Ради готує та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови, якою передбачається прийняття одного із рішень, визначених частиною восьмою цієї статті. До проекту постанови, якою передбачено прийняття рішення, визначеного пунктом 2 частини восьмої цієї статті, додаються рекомендації Кабінету Міністрів України.
 
60. 6. Звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради доповідає Прем'єр-міністр України, а в разі його відсутності - Перший віце-прем'єр-міністр України.
 
61. 7. Після заслуховування звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту.
 
62. 8. За підсумками обговорення щорічного звіту Кабінету Міністрів України Верховна Рада приймає у формі постанови одне з таких рішень:
 
63. 1) визнати діяльність Кабінету Міністрів України задовільною;
 
64. 2) визнати діяльність Кабінету Міністрів України задовільною та надати рекомендації Кабінету Міністрів України;
 
65. 3) визнати діяльність Кабінету Міністрів України незадовільною.
 
66. 9. У разі прийняття рішення, передбаченого пунктом 2 частини восьмої цієї статті, рекомендації Кабінету Міністрів України додаються до постанови Верховної Ради України, якою оформлюється відповідне рішення.
 
67. Інформація про стан виконання рекомендацій надається Кабінетом Міністрів України у наступному звіті Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
 
68. 10. За підсумками обговорення позачергового звіту Кабінету Міністрів України Верховна Рада приймає одне з рішень, передбачених пунктами 1 і 3 частини восьмої цієї статті. Відповідне рішення приймається Верховною Радою у формі постанови.
 
69. 11. У разі якщо діяльність Кабінету Міністрів України визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради.»;
 
70. 5) главу 38-1 викласти у такій редакції:
 
71. «Глава 38-1
 
72. РОЗГЛЯД ЗВІТІВ, ДОПОВІДЕЙ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ (КРІМ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ)
 
73. Стаття 232-1. Розгляд Верховною Радою звіту Директора Державного бюро розслідувань
 
74. 1. Верховна Рада один раз на рік розглядає звіт Директора Державного бюро розслідувань про результати діяльності цього органу за календарний рік, стан виконання покладених на нього завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини і громадянина, а також напрями та шляхи підвищення ефективності діяльності Державного бюро розслідувань.
 
75. 2. Верховна Рада за пропозицією не менш як третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради може в будь-який час прийняти рішення про позачерговий звіт Директора Державного бюро розслідувань з питань, зазначених у частині першій цієї статті.
 
76. 3. Звіт Директора Державного бюро розслідувань не пізніш як за 15 днів, а позачерговий звіт - не пізніш як за 5 днів до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передається до комітету, до предмета відання якого належать питання правоохоронної діяльності, а також надається народним депутатам.
 
77. 4. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту включає:
 
78. 1) доповідь Директора Державного бюро розслідувань – до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин;
 
79. 2) виступ представника комітету, до предмета відання якого належать питання правоохоронної діяльності – до 10 хвилин;
 
80. 3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання представника Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
81. 4) обговорення звіту.
 
82. 5. За підсумками обговорення звіту Верховна Рада приймає постанову про затвердження звіту та визнання роботи Директора Державного бюро розслідувань задовільною чи незадовільною.
 
83. Визнання роботи Директора Державного бюро розслідувань незадовільною є підставою для звільнення зазначеної особи із займаної посади.
 
84. Стаття 232-2. Розгляд Верховною Радою звіту Генерального прокурора про діяльність прокуратури
 
85. 1. Верховна Рада один раз на рік розглядає звіт Генерального прокурора про діяльність прокуратури.
 
86. 2. Звіт Генерального прокурора про діяльність прокуратури не пізніш як за 15 днів до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передається до комітету, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності органів прокуратури, а також надається народним депутатам.
 
87. 4. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту включає:
 
88. 1) доповідь Генерального прокурора – до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин;
 
89. 2) виступ представника комітету, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності органів прокуратури – до 10 хвилин;
 
90. 3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання представника Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
91. 4) обговорення звіту.
 
92. 5. За підсумками обговорення звіту Верховна Рада може прийняти постанову про висловлення недовіри Верховної Ради Генеральному прокуророві. Таке рішення приймається без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради.
 
93. Прийняття постанови про висловлення недовіри Верховної Ради Генеральному прокуророві здійснюється відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради і має наслідком його відставку з посади.
 
94. Стаття 232-3. Розгляд Верховною Радою звіту Голови Служби безпеки України про діяльність Служби безпеки України
 
95. 1. Верховна Рада один раз на рік розглядає звіт Голови Служби безпеки України про діяльність Служби безпеки України.
 
96. 2. Звіт Голови Служби безпеки України про діяльність Служби безпеки України не пізніш як за 15 днів передається до комітету, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності органів служби безпеки, а також надається народним депутатам.
 
97. 3. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту включає:
 
98. 1) доповідь Голови Служби безпеки України – до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин;
 
99. 2) виступ представника комітету, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності органів служби безпеки – до 10 хвилин;
 
100. 3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання представника Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
101. 4) обговорення звіту.
 
102. Стаття 232-4. Розгляд Верховною Радою доповіді Голови Національного банку України
 
103. 1. Верховна Рада один раз на рік розглядає доповідь Голови Національного банку України.
 
104. 2. Доповідь Голови Національного банку України не пізніш як за 15 днів до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передається до відповідного комітету, до предмета відання якого належать питання грошово-кредитної політики, а також надається народним депутатам.
 
105. 3. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради доповіді включає:
 
106. 1) доповідь Голови Національного банку України – до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин;
 
107. 2) виступ представника комітету, до предмета відання якого належать питання грошово-кредитної політики – до 10 хвилин;
 
108. 3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання представника Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
109. 4) обговорення доповіді.
 
110. 4. За підсумками обговорення доповіді Верховна Рада у порядку, передбаченому цим Регламентом, може прийняти рішення, прийняття яких рекомендується у доповіді Голови Національного банку України.
 
111. Стаття 232-5. Розгляд Верховною Радою звіту Антимонопольного комітету України та звіту Фонду державного майна України
 
112. 1. Верховна Рада один раз на рік розглядає звіт Антимонопольного комітету України та звіт Фонду державного майна України.
 
113. 2. Звіт Антимонопольного комітету України та звіт Фонду державного майна України у п’ятиденний строк з дня надходження відповідного звіту надсилаються Головою Верховної Ради України або за розподілом обов'язків Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради України до Рахункової палати для підготовки попереднього аналізу відповідного звіту в частині, що впливає на виконання державного бюджету.
 
114. 3. Звіт Антимонопольного комітету України та звіт Фонду державного майна України разом із попереднім аналізом Рахункової палати не пізніш як за 15 днів до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передаються до комітетів відповідно до предметів їх відання, а також надаються народним депутатам.
 
115. 4. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту включає:
 
116. 1) доповідь відповідно Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України - до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин;
 
117. 2) виступ представника комітету, якому доручалася підготовка питання – до 10 хвилин;
 
118. 3) виступ запрошеного на пленарне засідання представника Рахункової палати – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
119. 4) обговорення звіту.
 
120. Стаття 232-6. Розгляд Верховною Радою щорічного звіту про діяльність Рахункової палати та інформації за результатом здійснення позапланових заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за рішенням Верховної Ради
 
121. 1. Верховна Рада один раз на рік розглядає щорічний звіт про діяльність Рахункової палати.
 
122. 2. Щорічний звіт про діяльність Рахункової палати не пізніш як за 15 днів передається до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, а також надається народним депутатам.
 
123. 4. Звіт про діяльність Рахункової палати на пленарному засіданні Верховної Ради представляє Голова Рахункової палати.
 
124. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту включає:
 
125. 1) доповідь Голови Рахункової палати - до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин;
 
126. 2) виступ представника комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету – до 10 хвилин;
 
127. 3) обговорення звіту.
 
128. 5. За підсумками обговорення звіту Верховна Рада може прийняти рішення про звернення для вжиття необхідних заходів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які не поінформували Рахункову палату про результати розгляду її рішень або заходи яких, заплановані та вжиті у зв’язку з її рішеннями, були визнані Рахунковою палатою неналежними.
 
129. 6. Верховна Рада може прийняти процедурне рішення про здійснення Рахунковою палатою позапланового заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за ініціативою не менш як однієї депутатської фракції (депутатської групи).
 
130. Таке питання не може розглядатися Верховною Радою більше одного разу протягом однієї чергової сесії Верховної Ради від однієї депутатської фракції (депутатської групи).
 
131. 7. Звіт за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), рішення Рахункової палати, прийняте за результатами обговорення такого звіту, а також інформація, надана об’єктом контролю про результати розгляду рішення Рахункової палати, заплановані та вжиті у зв’язку з цим заходи, надсилається Рахунковою палатою до Верховної Ради України протягом 15 днів з дня отримання інформації від об’єкта контролю.
 
132. 8. Інформація, зазначена у частині сьомій цієї статті, у п’ятиденний строк з дня її надходження передається до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, інших комітетів відповідно до предметів їх відання, а також надається народним депутатам.
 
133. 9. Інформація, зазначена у частині сьомій цієї статті, може бути розглянута на пленарному засіданні Верховної Ради у порядку, передбаченому статтею 232-8 цього Регламенту.
 
134. Стаття 232-7. Розгляд Верховною Радою щорічних та спеціальних доповідей Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
 
135. 1. Верховна Рада один раз на рік не пізніше 1 квітня розглядає щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 
136. 2. Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини подається ним у випадках, передбачених законом, за власною ініціативою або на виконання рішення Верховної Ради.
 
137. Верховна Рада за пропозицією Голови Верховної Ради України, не менш як однієї третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради або комітету, до предмета відання якого належать питання додержання прав і свобод людини і громадянина, може прийняти рішення про підготовку та розгляд спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Таке рішення не може бути прийнято Верховною Радою більше одного разу протягом однієї чергової сесії Верховної Ради.
 
138. Предмет спеціальної доповіді (дотримання окремих прав і свобод людини і громадянина, діяльність визначеної посадової особи, державного органу чи органу місцевого самоврядування, конкретний випадок чи випадки порушення прав людини тощо) повинен бути визначений у рішенні Верховної Ради.
 
139. 3. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини не пізніш як за 15 днів, а спеціальна доповідь - не пізніш як за 5 днів до дня розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передається до комітету, до предмета відання якого належать питання додержання прав і свобод людини і громадянина, а також надається народним депутатам.
 
140. 4. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради доповіді включає:
 
141. 1) доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин;
 
142. 2) виступ представника комітету, до предмета відання якого належать питання додержання прав і свобод людини і громадянина – до 10 хвилин;
 
143. 3) обговорення доповіді.
 
144. 5. За підсумками обговорення доповіді Верховна Рада може прийняти рішення надіслати рекомендації, що містяться у доповіді, органам державної влади та органам місцевого самоврядування для виконання зазначених рекомендацій.
 
145. Верховна Рада у порядку, передбаченому цим Регламентом, може прийняти інші рішення, необхідні для виконання рекомендацій, зазначених у доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 
146. Стаття 232-8. Розгляд звітів, доповідей та інформації інших державних органів та посадових осіб
 
147. 1. Звіти, доповіді та інформація посадових осіб та державних органів подаються до Верховної Ради у передбачених законом випадках і надаються народним депутатам.
 
148. 2. Питання про розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, доповіді чи інформації державного органу чи посадової особи, зазначених у частині першій цієї статті, включається до порядку денного сесії Верховної Ради після надходження інформації, доповіді чи звіту в разі, якщо такий розгляд передбачений законом або якщо рішення про розгляд інформації, доповіді чи звіту прийняте Верховною Радою. Це питання може бути включено до порядку денного сесії Верховної Ради у разі внесення суб'єктами права законодавчої ініціативи пропозиції про розгляд інформації, доповіді чи звіту на пленарному засіданні Верховної Ради. Дата розгляду інформації, доповіді чи звіту визначається в загальному порядку, передбаченому цим Регламентом.
 
149. 3. У разі необхідності Верховна Рада може доручити відповідному комітету підготовку питання про розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, інформації посадової особи, зазначеної у частині першій цієї статті.
 
150. 4. Висновки Рахункової палати, інші матеріали, пов'язані з розглядом на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, доповіді чи інформації державного органу або посадової особи, зазначених у частині першій цієї статті, надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до дня розгляду відповідного питання.
 
151. 5. Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, доповіді чи інформації державного органу або посадової особи, зазначених у частині першій цієї статті, включає:
 
152. 1) доповідь чи виступ - до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів - до 20 хвилин;
 
153. 2) виступ представника комітету, якому доручалася підготовка питання – до 10 хвилин;
 
154. 3) у разі необхідності виступ запрошеного на пленарне засідання представника Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – до 5 хвилин на кожен виступ;
 
155. 4) обговорення доповіді, звіту чи інформації, якщо Верховною Радою прийнято рішення про таке обговорення.
 
156. 6. Положення цієї статті не поширюється на розгляд звітів, доповідей та інформації, порядок розгляду яких визначений іншими статтями цього Регламенту.»;
 
157. 6) статтю 236 доповнити частинами восьмою та дев’ятою такого змісту:
 
158. «8. Після проведення парламентських слухань комітет, який здійснював підготовку до проведення парламентських слухань, готує рекомендації за результатом проведення парламентських слухань.
 
159. 9. Постанова, якою схвалюються рекомендації за результатом проведення парламентських слухань, повинна містити строки надання інформації про стан реалізації рекомендацій, а також у разі необхідності план проведення обговорень («круглих столів», громадських обговорень, слухань у комітетах тощо) щодо стану їх реалізації, список законопроектів, необхідних для реалізації рекомендацій, орієнтовний строк їх розробки і внесення та перелік комітетів, яким Верховна Рада доручає розробити відповідні законопроекти, перелік інших заходів, спрямованих на реалізацію рекомендацій та контроль за їх виконанням.»;
 
160. У зв’язку з цим частину восьму вважати частиною десятою;
 
161. 7) статтю 240 виключити.
 
162. 8. Абзац другий частини другої статті 4 Закону України «Про Фонд державного майна України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 28, ст.311 із наступними змінами) після слова «щороку» доповнити словами і цифрою «до 20 лютого».
 
163. 9. У статті 11 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 13, ст.222 із наступними змінами):
 
164. 1) частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
165. «Програма діяльності Кабінету Міністрів України повинна містити програмні цілі, критерії досягнення програмних цілей, та завдання, виконання яких є необхідним для досягнення цілей, іншу інформацію, надану Кабінетом Міністрів України.»;
 
166. 2) доповнити частиною шостою такого змісту:
 
167. «6. Щорічно не пізніше 15 квітня поточного року Кабінет Міністрів України подає Верховній Раді України звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за попередній рік.».
 
168. 10. Частину другу статті 6 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, ст.12 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
 
169. «2. Генеральний прокурор щороку, до 1 квітня, подає Верховній Раді України звіт про діяльність прокуратури, який повинен містити інформацію про:
 
170. 1) статистичні та аналітичні дані про виконання функцій, покладених на прокуратуру;
 
171. 2) взаємодію з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 
172. 3) співпрацю з компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями, укладені міжвідомчі міжнародні договори, виконання у межах компетенції органів прокуратури міжнародних договорів, визначених у статтях 92 і 93 цього Закону;
 
173. 4) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації;
 
174. 5) фактичну чисельність органів прокуратури у розрізі чисельності прокурорів, державних службовців, інших працівників, підвищення їхньої кваліфікації, проходження спеціальної підготовки, діяльності Тренінгового центру прокурорів України;
 
175. 6) забезпечення незалежності прокурорів, зокрема кількість повідомлень про загрозу незалежності прокурора, які надійшли до Ради прокурорів України, та інформацію щодо прийнятих за такими повідомленням рішень;
 
176. 7) забезпечення законності та доброчесності у діяльності прокуратури, зокрема:
 
177. кількість перевірок доброчесності прокурорів, проведених підрозділами внутрішньої безпеки, та інформацію щодо прийнятих за такими перевірками рішень;
 
178. кількість проведених службових розслідувань, інформацію щодо приводів і підстав для їх призначення та проведення і прийнятих рішень за результатами проведення таких службових розслідувань;
 
179. кількість звернень та судових справ щодо відшкодування державою шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю прокурора, та розмір такої шкоди, відшкодований державою за звітний період, а також кількість судових справ щодо зворотної вимоги держави до прокурорів та сума коштів, витребувана за задоволеними судом зворотними вимогами держави;
 
180. кількість дисциплінарних скарг щодо прокурорів, інформацію щодо прийнятих рішень за результатами розгляду таких скарг, зокрема кількість рішень про наявність дисциплінарних проступків прокурорів та накладені дисциплінарні стягнення;
 
181. 8) функціонування прокурорського самоврядування;
 
182. 9) кошториси органів прокуратури та їх виконання;
 
183. 10) відомості, зазначені у пунктах 1-9 цієї частини щодо діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
 
184. 12) інші відомості, що стосуються результатів діяльності.
 
185. Генеральний прокурор особисто звітує про діяльність органів прокуратури перед Верховною Радою України на її пленарному засіданні.».
 
186. 11. У пункті другому частини другої статті 23 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст.55 із наступними змінами) слова і цифру «до 1 квітня» замінити словами і цифрою «у 45-денний строк після закінчення календарного року».
 
187. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
188. 1. Цей Закон набирає чинності 1 січня 2021 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинність з дня опублікування цього Закону.
 
189. 2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2021 року:
 
190. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
191. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
192. Голова Верховної Ради
 
193. України