Кількість абзаців - 239 Розмітка (ліва колонка)


Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями (Повторне друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями
 
3.

 
4.

 
5. Цей Закон визначає організаційні, правові та фінансові засади державної підтримки інвестиційних проектів зі значними інвестиціями з метою залучення в Україну стратегічних інвесторів, створення нових робочих місць, стимулювання економічного розвитку регіонів та зростання конкурентоспроможності економіки України.
 
6. Розділ І
 
7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
8. Стаття 1. Визначення термінів
 
9. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
10. заявка - комплект документів згідно зі встановленими переліком, формою і змістом, який повинен подати заявник до уповноваженого органу для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
11. заявник - юридична особа, зареєстрована в Україні або в іноземній державі, або декілька таких юридичних осіб;
 
12. інвестиції - витрати, понесені інвестором зі значними інвестиціями у процесі реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, спрямовані на придбання, створення, відтворення основних засобів, а також окремі інші витрати інвестора зі значними інвестиціями. Вимоги та критерії для включення витрат до складу інвестицій встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, прийнятими на його виконання;
 
13. інвестиційний проект зі значними інвестиціями - інвестиційний проект, який передбачає здійснення інвестицій в обсязі понад суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, що розраховується відповідно до статті 5 цього Закону, а також відповідає іншим вимогам та критеріям, визначеним цим Законом;
 
14. інвестор зі значними інвестиціями - юридична особа, зареєстрована в Україні, яка спеціально створена для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, є стороною спеціального інвестиційного договору та господарська діяльність якої спрямовується виключно на реалізацію інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та виконання спеціального інвестиційного договору;
 
15. об'єкти інвестування - необоротні активи (крім нематеріальних активів та гудвілу), що будуються, придбаваються інвестором зі значними інвестиціями за рахунок інвестицій відповідно до умов спеціального інвестиційного договору;
 
16. спеціальний інвестиційний договір - договір, укладений між державою в особі Кабінету Міністрів України, інвестором зі значними інвестиціями, заявником та органом місцевого самоврядування (у разі надання ним державної підтримки та (або) земельної ділянки для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями), яким визначаються порядок та умови реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
17. строк реалізації інвестиційного проекту - строк з дати укладення спеціального інвестиційного договору до дати введення в експлуатацію об'єктів, що будуються (щодо яких здійснюється реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) у рамках реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, який не може бути більшим, ніж п'ять років з дати укладення спеціального інвестиційного договору;
 
18. уповноважена установа - державна установа, уповноважена Кабінетом Міністрів України на здійснення супроводу заявника та інвестора зі значними інвестиціями у підготовці та реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, сприяння виконанню спеціального інвестиційного договору, а також виконання інших функцій, передбачених цим Законом;
 
19. уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну інвестиційну політику.
 
20. 2. Термін "контроль" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції", термін "кінцевий бенефіціарний власник" - у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", термін "пов'язані особи" - у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.
 
21. Стаття 2. Законодавство про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями
 
22. 1. Відносини, що виникають у зв'язку з наданням державної підтримки інвестиційним проектам зі значними інвестиціями, укладенням, виконанням і припиненням дії спеціальних інвестиційних договорів, регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Земельним кодексом України, Податковим кодексом України, Митним кодексом України, цим Законом, іншими законами України та нормативно-правовими актами, у тому числі прийнятими на виконання цього Закону, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
23. 2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору України.
 
24. 3. На відносини, що виникають у зв'язку з наданням державної підтримки інвестиційним проектам зі значними інвестиціями, укладенням, виконанням і припиненням (розірванням) спеціальних інвестиційних договорів, не поширюється дія Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" та Закону України "Про інвестиційну діяльність" (у частині надання державної підтримки інвестиційним проектам та здійснення їх державної експертизи).
 
25. Розділ ІІ
 
26. ЗАСАДИ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ГАРАНТІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗІ ЗНАЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
 
27. Стаття 3. Форми надання державної підтримки інвестиційним проектам зі значними інвестиціями
 
28. 1. Державна підтримка інвестиційних проектів зі значними інвестиціями може надаватись інвестору зі значними інвестиціями у таких формах:
 
29. 1) звільнення від сплати окремих податків та зборів відповідно до податкового законодавства (суми податків та зборів, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні інвестора зі значними інвестиціями);
 
30. 2) звільнення від оподаткування ввізним митом відповідно до митного законодавства нового устаткування (обладнання), що ввозиться виключно для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору відповідно до умов, визначених законодавством (суми ввізного мита, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні інвестора зі значними інвестиціями);
 
31. 3) забезпечення переважного права землекористування земельною ділянкою державної або комунальної власності для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями - надання земельної ділянки державної або комунальної власності в користування (оренду) для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями зі справлянням плати за землю на умовах, визначених з урахуванням зобов'язань, передбачених спеціальним інвестиційним договором, та з переважним правом придбання у власність інвестором зі значними інвестиціями такої земельної ділянки після спливу строку спеціального інвестиційного договору (крім випадків його дострокового припинення), якщо таке право передбачено спеціальним інвестиційним договором;
 
32. 4) забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом, будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв'язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.
 
33. Стаття 4. Обсяг державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями
 
34. 1. Загальний обсяг державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями розраховується як сума:
 
35. 1) усіх вивільнених від оподаткування коштів - сума податків (ввізного мита) та зборів, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні інвестора зі значними інвестиціями відповідно до умов спеціального інвестиційного договору. У разі надання в користування (оренду) земельної ділянки для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями зі справлянням плати за землю за надану земельну ділянку у розмірі, що є меншим за розмір, встановлений органом місцевого самоврядування для відповідної категорії земель на відповідній території, розмір різниці враховується при визначенні загального обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
36. 2) сукупної вартості всіх об'єктів суміжної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, які було побудовано (щодо яких було здійснено реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) на виконання спеціального інвестиційного договору, станом на дату введення таких об'єктів в експлуатацію.
 
37. 2. Загальний обсяг державної підтримки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями не повинен перевищувати 30 відсотків від планового обсягу інвестицій за проектом та встановлюється у спеціальному інвестиційному договорі.
 
38. 3. Методологія розрахунку обсягу державної підтримки, яку може бути надано та фактично надано для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
39. 4. Відомості про інвестиційні проекти зі значними інвестиціями, для реалізації яких надається державна підтримка відповідно до цього Закону, вносяться до реєстру інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, ведення якого здійснюється уповноваженим органом. Перелік відомостей, що вносяться до реєстру, та порядок його ведення визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
40. Стаття 5. Вимоги до інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, для реалізації якого може надаватися державна підтримка
 
41. 1. Інвестиційний проект зі значними інвестиціями, для реалізації якого може надаватись державна підтримка згідно з цим Законом, повинен відповідати таким вимогам:
 
42. 1) проект реалізується на території України у сферах переробної промисловості, інфраструктури, логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту;
 
43. 2) проект передбачає будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт інфраструктурних, туристичних, виробничих об'єктів, об'єктів охорони здоров'я, освіти, поводження з побутовими відходами, об'єктів спортивної інфраструктури, придбання необхідного обладнання;
 
44. 3) створення у кожному календарному році впродовж строку реалізації проекту не менше 150 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш ніж на 15 відсотків перевищує розмір середньої заробітної плати у відповідній сфері у регіоні, в якому реалізується проект, за попередній календарний рік;
 
45. 4) розмір інвестицій в об'єкти інвестування протягом строку реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро (такий розмір розраховується за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України, на дату фактичного здійснення інвестицій);
 
46. 5) строк реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями не перевищує п'яти років.
 
47. 2. Державна підтримка не може надаватися для реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, що впроваджуються у сфері відновлюваних джерел енергії, добувній промисловості, у тому числі відповідно до угод про розподіл продукції, у сфері рослинництва та у фінансовій сфері.
 
48. Стаття 6. Функції уповноваженої установи у процесі підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями
 
49. 1. Супровід підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, а також сприяння виконанню спеціального інвестиційного договору з боку держави та органу місцевого самоврядування (у разі надання ним державної підтримки та (або) земельної ділянки для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями) здійснює уповноважена установа.
 
50. 2. До функцій уповноваженої установи належить:
 
51. здійснення заходів щодо залучення потенційних заявників для реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями;
 
52. надання заявникам організаційної та консультативної допомоги з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями відповідно до вимог цього Закону, в тому числі допомоги у підготовці та поданні заявки, інших документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
53. взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із супроводом підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями;
 
54. здійснення інформаційно-консультативної підтримки заявника та інвестора зі значними інвестиціями щодо виконання спеціального інвестиційного договору;
 
55. підготовка та подання до уповноваженого органу періодичних (щомісячних, квартальних, річних) звітів про стан супроводу інвестиційних проектів зі значними інвестиціями;
 
56. розроблення пропозицій, рекомендацій, планів дій, спрямованих на поліпшення підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями;
 
57. організація навчання та проведення інформаційних заходів з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб;
 
58. виконання інших функцій щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, передбачених законодавством та установчими документами уповноваженої установи.
 
59. 3. Уповноважена установа здійснює супровід заявника та інвестора зі значними інвестиціями, виконує інші визначені цим Законом функції на безоплатній основі для заявника та інвестора зі значними інвестиціями.
 
60. Порядок взаємодії уповноваженої установи із заявниками, інвесторами зі значними інвестиціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із супроводом підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
61. 4. Будь-яке незаконне втручання у діяльність уповноваженої установи з метою протидії виконанню нею функцій, визначених цим Законом, забороняється.
 
62. Розділ ІІІ
 
63. ПІДГОТОВКА ЗАЯВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ЧИ НЕДОЦІЛЬНОСТІ УКЛАДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОГОВОРУ
 
64. Стаття 7. Підготовка та подання заявки
 
65. 1. Заявник, який має намір реалізувати інвестиційний проект зі значними інвестиціями та отримати державну підтримку за цим Законом, готує та подає до уповноваженого органу заявку, документи, які підтверджують відповідність заявника вимогам частин третьої і четвертої цієї статті, техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та проект спеціального інвестиційного договору.
 
66. Вимоги до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту зі значними інвестиціями встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
67. 2. Уповноважена установа за зверненням заявника надає йому організаційну та консультативну допомогу з питань підготовки документів, передбачених частиною першою цієї статті, та їх подання до уповноваженого органу.
 
68. 3. Заявник повинен відповідати визначеним Кабінетом Міністрів України вимогам до фінансової спроможності для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.
 
69. 4. Не можуть бути заявниками:
 
70. 1) державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації, державне підприємство, установа, організація або господарське товариство, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або іншому господарському товариству, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;
 
71. 2) комунальні унітарні підприємства та господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді;
 
72. 3) неприбуткові підприємства, установи та організації;
 
73. 4) юридичні особи, інформацію про кінцевих бенефіціарних власників яких не розкрито в порушення вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
74. 5) юридичні особи, зареєстровані в державах, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон, або юридичні особи, в статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) перебувають прямо або опосередковано у володінні юридичних осіб, зареєстрованих у таких державах;
 
75. 6) юридичні особи, прямими або опосередкованими власниками 10 і більше відсотків акцій (часток) яких та/або кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;
 
76. 7) юридичні особи, зареєстровані у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором;
 
77. 8) юридичні особи, зареєстровані в державах, у яких рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою, а також юридичні особи, в статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) прямо або опосередковано перебувають у володінні таких юридичних осіб;
 
78. 9) юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства України чи міжнародного права, а також пов'язані з ними особи;
 
79. 10) юридичні особи, щодо яких відкрито провадження у справах про банкрутство або які визнані банкрутами;
 
80. 11) юридичні особи, які перебувають у процесі ліквідації або реорганізації;
 
81. 12) юридичні особи, які на дату подання заявки мають заборгованість зі сплати загальнодержавних та місцевих податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
 
82. 5. Якщо заявник представлений декількома юридичними особами, обмеження, передбачені частиною четвертою цієї статті, застосовуються до кожної з таких юридичних осіб.
 
83. Стаття 8. Оцінка інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та прийняття рішення про укладення спеціального інвестиційного договору
 
84. 1. Оцінка інвестиційного проекту зі значними інвестиціями проводиться уповноваженим органом протягом 60 календарних днів із дня отримання документів, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону, та включає:
 
85. 1) перевірку відповідності заявника, інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та поданих документів встановленим законодавством вимогам (перший етап);
 
86. 2) аналіз інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та проекту спеціального інвестиційного договору (другий етап):
 
87. аналіз економічних, фінансових, соціальних показників та екологічних наслідків реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
88. аналіз ризиків здійснення інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
89. аналіз форм та загального розміру державної підтримки, що пропонуються до надання для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
90. аналіз проекту спеціального інвестиційного договору та підготовка в разі потреби зауважень щодо його доопрацювання.
 
91. Уповноважений орган припиняє проведення оцінки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, якщо за результатами першого етапу з'ясовано невідповідність заявника, інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та поданих документів встановленим законодавством вимогам.
 
92. До проведення оцінки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями обов'язково залучаються Антимонопольний комітет України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, та орган місцевого самоврядування, якщо ним надається державна підтримка та (або) земельна ділянка для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями. До проведення оцінки можуть також залучатися інші державні органи відповідно до компетенції.
 
93. З метою одержання додаткової інформації та/або документів, необхідних для проведення оцінки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, уповноважений орган може звертатися з відповідними запитами до уповноваженої установи, державних органів, органів місцевого самоврядування, фінансових установ, юридичних та фізичних осіб.
 
94. Порядок та методологія проведення оцінки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
95. 2. За результатами оцінки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями уповноважений орган готує один із таких висновків:
 
96. висновок про доцільність реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору;
 
97. висновок про недоцільність реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та відмову в укладенні спеціального інвестиційного договору.
 
98. Відповідний висновок уповноважений орган надсилає заявнику та уповноваженій установі протягом п'яти робочих днів з дня його ухвалення.
 
99. 4. У разі необхідності доопрацювання проекту спеціального інвестиційного договору уповноважений орган разом із висновком про доцільність реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору надсилає заявникові зауваження до проекту договору із пропозицією його доопрацювати.
 
100. Заявник доопрацьовує проект спеціального інвестиційного договору з урахуванням зауважень уповноваженого органу та надсилає його до уповноваженого органу протягом двох місяців із дня отримання від уповноваженого органу відповідних висновку та зауважень. Для доопрацювання проекту заявник може звернутися про організаційну та консультативну допомогу до уповноваженої установи.
 
101. 4. Уповноважений орган розглядає доопрацьований проект спеціального інвестиційного договору протягом тридцяти робочих днів з дня його отримання та у разі врахування заявником усіх зауважень уповноваженого органу надсилає такий проект разом із проектом рішення про укладення спеціального інвестиційного договору до Кабінету Міністрів України та відповідного органу місцевого самоврядування, який має стати стороною спеціального інвестиційного договору.
 
102. 5. У разі ухвалення висновку про доцільність реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору, проект якого не потребує доопрацювання, уповноважений орган протягом тридцяти робочих днів з дня ухвалення такого висновку надсилає проект спеціального інвестиційного договору разом із проектом рішення про його укладення до Кабінету Міністрів України та відповідного органу місцевого самоврядування, який має стати стороною спеціального інвестиційного договору.
 
103. 6. Орган місцевого самоврядування, якому направлено проект спеціального інвестиційного договору, протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення про укладення спеціального інвестиційного договору зобов'язаний повідомити про таке рішення Кабінет Міністрів України та уповноважений орган.
 
104. 7. Кабінет Міністрів України протягом тридцяти робочих днів із дня отримання проекту спеціального інвестиційного договору та рішення відповідного органу місцевого самоврядування приймає рішення про укладення спеціального інвестиційного договору та визначає особу, уповноважену на його підписання з боку держави.
 
105. 8. Порядок укладення спеціального інвестиційного договору встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
106. Стаття 9. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями
 
107. 1. Земельна ділянка державної або комунальної власності надається інвестору зі значними інвестиціями в користування (оренду) для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями на строк дії спеціального інвестиційного договору у порядку, визначеному Земельним кодексом України.
 
108. 2. Земельні ділянки державної або комунальної власності, сформовані органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та визначені у спеціальному інвестиційному договорі, не можуть бути розділені, приватизовані, передані в користування третім особам або іншим чином відчужені органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування до моменту передачі таких земельних ділянок у користування (оренду) інвестору зі значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір.
 
109. У разі якщо земельна ділянка державної або комунальної власності, що необхідна для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, сформована до укладення спеціального інвестиційного договору, зазначене обмеження щодо відчуження такої земельної ділянки органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування на користь третіх осіб втрачає силу після спливу дванадцяти місяців з дати її формування, якщо впродовж вказаного строку спеціальний інвестиційний договір не буде укладено.
 
110. 3. Надання в користування (оренду) інвестору зі значними інвестиціями земельної ділянки, визначеної у спеціальному інвестиційному договорі для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, яка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр", право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та цільового призначення здійснюється органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України:
 
111. у разі надання інвестору зі значними інвестиціями земельної ділянки державної власності органом виконавчої влади - протягом десяти робочих днів з дня отримання органом виконавчої влади клопотання інвестора зі значними інвестиціями про надання в користування (оренду) земельної ділянки державної власності;
 
112. у разі надання інвестору зі значними інвестиціями земельної ділянки комунальної власності органом місцевого самоврядування - протягом п'яти робочих днів з дня прийняття органом місцевого самоврядування відповідного рішення за результатами розгляду клопотання інвестора зі значними інвестиціями про надання в користування (оренду) земельної ділянки комунальної власності на найближчій наступній сесії після отримання такого клопотання.
 
113. 4. Надання в користування інвестору зі значними інвестиціями земельної ділянки, яка визначена спеціальним інвестиційним договором для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, здійснюється органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної або комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, протягом трьох місяців з дня укладення спеціального інвестиційного договору.
 
114. У разі якщо протягом шести місяців з дня укладення спеціального інвестиційного договору інвестор зі значними інвестиціями не набуде права користування (оренди) земельною ділянкою, яку визначено спеціальним інвестиційним договором для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, з підстав, що не залежать від інвестора зі значними інвестиціями, такий інвестор зі значними інвестиціями має право на одностороннє розірвання спеціального інвестиційного договору.
 
115. Розділ ІV
 
116. СПЕЦІАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР
 
117. Стаття 10. Зміст спеціального інвестиційного договору
 
118. 1. За спеціальним інвестиційним договором інвестор зі значними інвестиціями та заявник зобов'язуються реалізувати інвестиційний проект зі значними інвестиціями, який відповідає вимогам, встановленим цим Законом, за рахунок власних та/або залучених коштів, а Кабінет Міністрів України та орган місцевого самоврядування (якщо він є стороною спеціального інвестиційного договору) зобов'язуються в межах своїх повноважень забезпечувати стабільність умов провадження інвестором зі значними інвестиціями господарської діяльності для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та надати державну підтримку у формі та на умовах, визначених цим Законом та спеціальним інвестиційним договором.
 
119. 2. Спеціальний інвестиційний договір укладається на строк, погоджений сторонами, але не більше ніж на п'ятнадцять років. У спеціальному інвестиційному договорі визначається строк реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, який не може бути більшим, ніж п'ять років з моменту укладення такого договору.
 
120. 3. Спеціальним інвестиційним договором визначаються форма та обсяг державної підтримки, яка надається інвестору зі значними інвестиціями для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями протягом строку спеціального інвестиційного договору.
 
121. 4. Зобов'язання Кабінету Міністрів України та органу місцевого самоврядування (якщо він є стороною спеціального інвестиційного договору) щодо надання державної підтримки, передбаченої спеціальним інвестиційним договором, припиняються з наступного за звітним кварталу, в якому відбулося перевищення обсягу фактично наданої державної підтримки над загальним обсягом державної підтримки, визначеним у спеціальному інвестиційному договорі. Інформація щодо загального обсягу державної підтримки та обсягу фактично наданої державної підтримки за спеціальним інвестиційним договором є публічною, вноситься до реєстру інвестиційних проектів зі значними інвестиціями та розміщується на офіційному вебсайті уповноваженого органу.
 
122. Стаття 11. Сторони спеціального інвестиційного договору
 
123. 1. Сторонами спеціального інвестиційного договору є держава Україна в особі Кабінету Міністрів України, орган місцевого самоврядування (якщо ним надається державна підтримка та (або) земельна ділянка для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями), заявник та інвестор зі значними інвестиціями. Заявник бере участь у спеціальному інвестиційному договорі на стороні інвестора зі значними інвестиціями.
 
124. Стаття 12. Зобов'язання заявника та інвестора зі значними інвестиціями
 
125. 1. У разі прийняття рішення про укладення спеціального інвестиційного договору заявник здійснює заходи щодо утворення інвестора зі значними інвестиціями. До інвестора зі значними інвестиціями застосовуються всі вимоги та обмеження, встановлені цим Законом до заявника.
 
126. 2. Заявник повинен володіти 100 відсотками акцій (часток) у статутному капіталі інвестора зі значними інвестиціями.
 
127. 3. Заявник протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня утворення інвестора зі значними інвестиціями повинен надати уповноваженому органу інформацію про відносини контролю над інвестором зі значними інвестиціями із розкриттям інформації про кінцевих бенефіціарних власників та про структуру власності.
 
128. 4. Зміна відносин контролю над інвестором зі значними інвестиціями протягом строку спеціального інвестиційного договору здійснюється за попереднім погодженням із Кабінетом Міністрів України.
 
129. Протягом строку спеціального інвестиційного договору інвестор зі значними інвестиціями зобов'язаний повідомляти уповноважений орган про кожен факт зміни відносин контролю над інвестором зі значними інвестиціями із розкриттям інформації про кінцевих бенефіціарних власників протягом п'ятнадцяти календарних днів із дня виникнення таких змін.
 
130. 5. За достовірність інформації, що надається на виконання цієї статті, заявник та інвестор зі значними інвестиціями несуть відповідальність згідно із законом. Спеціальним інвестиційним договором можуть передбачатися додаткові санкції у разі порушення заявником та інвестором зі значними інвестиціями вимог цієї статті.
 
131. Стаття 13. Істотні умови спеціального інвестиційного договору
 
132. 1. Істотними умовами спеціального інвестиційного договору є:
 
133. сторони договору;
 
134. предмет договору, в тому числі умови та строк реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, об'єкти інвестування, види та обсяг інвестицій;
 
135. загальний обсяг, форми та строки надання державної підтримки інвестору зі значними інвестиціями для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
136. умови та наслідки припинення надання державної підтримки інвестору зі значними інвестиціями, в тому числі порядок відшкодування інвестором розміру перевищення обсягу фактично наданої державної підтримки над загальним обсягом державної підтримки, визначеним у договорі;
 
137. права та обов'язки сторін, у тому числі зобов'язання інвестора зі значними інвестиціями за інвестиційним проектом зі значними інвестиціями;
 
138. строк договору;
 
139. порядок та умови набрання чинності договором чи окремими його положеннями;
 
140. перелік земельних ділянок, необхідних для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, умови користування такими земельними ділянками та порядок їх повернення;
 
141. порядок розподілу витрат на розроблення документації із землеустрою, яка відповідно до законодавства вимагається для надання у користування (оренду) земельних ділянок для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
142. порядок погодження зміни відносин контролю над інвестором зі значними інвестиціями протягом строку спеціального інвестиційного договору;
 
143. гарантії стабільності умов провадження господарської діяльності інвестором зі значними інвестиціями під час реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
144. екологічні вимоги до реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
145. порядок здійснення контролю та моніторингу за виконанням умов договору;
 
146. порядок зміни та припинення договору;
 
147. підстави, процедури і наслідки дострокового припинення (розірвання) договору;
 
148. відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що випливають із договору;
 
149. порядок вирішення спорів між сторонами.
 
150. Спеціальний інвестиційний договір може містити інші умови, погоджені сторонами.
 
151. Стаття 14. Порядок зміни та припинення спеціального інвестиційного договору
 
152. 1. До спеціального інвестиційного договору можуть бути внесені зміни за взаємною згодою сторін, якщо інше не передбачено договором. Сторони не можуть змінювати умови спеціального інвестиційного договору, які стосуються вимог до інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, визначених цим Законом.
 
153. 2. Спеціальний інвестиційний договір припиняється у зв'язку із закінченням строку його дії.
 
154. 3. Спеціальний інвестиційний договір може бути достроково припинено:
 
155. 1) за взаємною згодою сторін;
 
156. 2) на вимогу однієї із сторін за рішенням суду або арбітражу у разі істотного порушення іншою стороною зобов'язань, визначених спеціальним інвестиційним договором;
 
157. 3) у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися у процесі укладення спеціального інвестиційного договору, якщо це передбачено спеціальним інвестиційним договором;
 
158. 4) у разі порушення зобов'язань заявника та (або) інвестора зі значними інвестиціями, передбачених статтею 12 цього Закону;
 
159. 5) в інших випадках, передбачених спеціальним інвестиційним договором та цим Законом.
 
160. Дострокове припинення дії спеціального інвестиційного договору здійснюється шляхом його розірвання в порядку, визначеному спеціальним інвестиційним договором.
 
161. 4. Відомості про укладення, зміну, припинення та розірвання спеціального інвестиційного договору підлягають внесенню до реєстру інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.
 
162. Стаття 15. Відповідальність сторін спеціального інвестиційного договору
 
163. 1. Сторони несуть відповідальність, встановлену законом та спеціальним інвестиційним договором, за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань, визначених спеціальним інвестиційним договором.
 
164. Заявник не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання спеціального інвестиційного договору інвестором зі значними інвестиціями.
 
165. 2. Не підлягає відшкодуванню упущена вигода сторони спеціального інвестиційного договору у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань іншою стороною спеціального інвестиційного договору.
 
166. 3. У разі недодержання гарантій стабільності умов провадження господарської діяльності інвестором зі значними інвестиціями під час реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, що встановлено рішенням суду або арбітражу, інвестор зі значними інвестиціями має право на компенсацію понесених збитків, якщо інше не передбачено умовами спеціального інвестиційного договору.
 
167. 4. У разі невиконання або неналежного виконання заявником та інвестором зі значними інвестиціями зобов'язань, передбачених статтею 12 цього Закону, що встановлено рішенням суду або арбітражу, Кабінет Міністрів України має право на розірвання спеціального інвестиційного договору в односторонньому порядку. У разі реалізації Кабінетом Міністрів України такого права інвестор зі значними інвестиціями зобов'язаний сплатити повну суму вивільнених від оподаткування коштів у результаті звільнення інвестора зі значними інвестиціями від сплати окремих податків та зборів протягом строку дії спеціального інвестиційного договору та компенсувати державі обсяг іншої державної допомоги, наданої інвестору зі значними інвестиціями протягом строку дії спеціального інвестиційного договору. Методика розрахунку компенсації, що підлягає сплаті інвестором зі значними інвестиціями, встановлюється Кабінетом Міністром України.
 
168. 5. У разі припинення (розірвання) спеціального інвестиційного договору інвестор зі значними інвестиціями втрачає право на отримання державної підтримки, передбаченої цим Законом. Припинення (розірвання) спеціального інвестиційного договору є підставою для припинення договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності, наданої інвестору зі значними інвестиціями в користування (оренду) для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.
 
169. 6. У разі розірвання спеціального інвестиційного договору у зв'язку із невиконанням інвестором зі значними інвестиціями зобов'язань щодо обсягу інвестицій в об'єкти інвестування і недотриманням строку реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, встановлених спеціальним інвестиційним договором, крім випадків, якщо таке невиконання зумовлено порушенням зобов'язань держави щодо надання державної підтримки за спеціальним інвестиційним договором або виникненням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), інвестор зі значними інвестиціями зобов'язаний сплатити штраф у розмірі всієї суми державної підтримки, наданої інвестору зі значними інвестиціями на дату встановлення факту такого невиконання за рішенням суду або арбітражу, крім податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість. Суми податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість, не сплачені внаслідок надання інвестору зі значними інвестиціями протягом спеціального інвестиційного договору державної підтримки у формі звільнення від сплати окремих податків та зборів відповідно до податкового та митного законодавства, підлягають сплаті у порядку, визначеному Податковим кодексом України.
 
170. Стаття 16. Контроль та моніторинг за виконанням спеціальних інвестиційних договорів
 
171. 1. Контроль та моніторинг за виконанням спеціальних інвестиційних договорів здійснюють Кабінет Міністрів України, уповноважений орган, інші державні органи, їх посадові особи, орган місцевого самоврядування, який є стороною спеціального інвестиційного договору, у порядку, встановленому законом та/або спеціальним інвестиційним договором.
 
172. Під час здійснення контролю та моніторингу за виконанням спеціальних інвестиційних договорів не допускається втручання в господарську діяльність інвестора зі значними інвестиціями, а також розголошення інформації, що стала відомою під час здійснення такого контролю.
 
173. 2. Для перевірки обсягу інвестицій, здійснених інвестором зі значними інвестиціями, та обсягу державної підтримки, наданої інвестору зі значними інвестиціями відповідно до цього Закону та спеціального інвестиційного договору, залучається аудитор (аудиторська фірма) у порядку та на умовах, визначених спеціальним інвестиційним договором. Критерії визначення аудитора (аудиторської фірми) для перевірки обсягу інвестицій та обсягу державної підтримки за спеціальними інвестиційними договорами визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
174. РОЗДІЛ V
 
175. ГАРАНТІЇ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ ЗІ ЗНАЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
 
176. Стаття 17. Гарантії стабільності умов провадження господарської діяльності під час реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями
 
177. 1. Держава гарантує стабільність умов провадження господарської діяльності під час реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, що здійснюються на підставі спеціальних інвестиційних договорів, додержання прав і законних інтересів заявників та інвесторів зі значними інвестиціями.
 
178. 2. Держава гарантує виконання своїх зобов'язань щодо надання інвестору зі значними інвестиціями державної підтримки у формах та обсязі, визначених цим Законом та спеціальним інвестиційним договором.
 
179. 3. До прав та обов'язків інвестора зі значними інвестиціями, визначених спеціальним інвестиційним договором, застосовується законодавство України, чинне на дату укладення спеціального інвестиційного договору (крім законодавства, що зменшує розмір податків чи зборів або скасовує їх, спрощує регулювання господарської діяльності, послаблює процедури державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, пом'якшує відповідальність інвестора зі значними інвестиціями або в інший спосіб покращує становище інвестора зі значними інвестиціями, яке має застосовуватися з дня набрання чинності таким законодавством).
 
180. Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства України, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони довкілля.
 
181. 4. Господарську діяльність інвестора зі значними інвестиціями під час реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями може бути зупинено повністю або частково в порядку, передбаченому законом. З моменту усунення інвестором зі значними інвестиціями умов, унаслідок яких його діяльність було зупинено повністю або частково, його діяльність підлягає відновленню у повному обсязі.
 
182. 5. У разі прийняття державними органами або органами місцевого самоврядування рішень, що порушують права інвестора зі значними інвестиціями, збитки, завдані йому внаслідок прийняття таких рішень, підлягають відшкодуванню такими органами відповідно до закону.
 
183. РОЗДІЛ VІ
 
184. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 
185. Стаття 18. Застосовне право
 
186. 1. Спеціальний інвестиційний договір регулюється правом України, якщо інше не передбачено таким договором.
 
187. Стаття 19. Вирішення спорів
 
188. 1. Сторони спеціального інвестиційного договору можуть вільно обрати механізм вирішення спорів, включаючи медіацію, незобов'язуючу експертну оцінку, національний або міжнародний комерційний чи інвестиційний арбітраж, у тому числі арбітраж з місцезнаходженням за кордоном (якщо інвестор зі значними інвестиціями є підприємством з іноземними інвестиціями у розумінні Закону України "Про режим іноземного інвестування"), і процедурні правила вирішення спорів, крім випадків, передбачених законом.
 
189. РОЗДІЛ VІІ
 
190. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
191. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
192. 2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
193. Закон України "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 11, ст. 70);
 
194. Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 410).
 
195. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
196. 1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 - 4, ст. 27):
 
197. а) у статті 123:
 
198. частину першу доповнити абзацом восьмим такого змісту:
 
199. "Інвестор зі значними інвестиціями, з яким укладений спеціальний інвестиційний договір у порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", та який зацікавлений в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, яку визначено у спеціальному інвестиційному договорі як таку, що необхідна для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, має право замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж такої земельної ділянки в натурі (на місцевості) без надання дозволу органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної або комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, про що письмово повідомити відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо встановлення меж такої земельної ділянки в натурі (на місцевості) та копія укладеного спеціального інвестиційного договору";
 
200. частину другу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
201. "Якщо з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки звертається інвестор зі значними інвестиціями, з яким укладений спеціальний інвестиційний договір у порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", або уповноважена ним особа, то до клопотання додається копія укладеного спеціального інвестиційного договору";
 
202. доповнити після частини десятої новою частиною такого змісту:
 
203. "11. Якщо земельна ділянка надається в користування інвестору зі значними інвестиціями, з яким укладений спеціальний інвестиційний договір у порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", то погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку державної експертизи, подається інвестором зі значними інвестиціями до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
 
204. У разі якщо земельна ділянка державної або комунальної власності формується до укладення спеціального інвестиційного договору в порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", передача її в користування інвестору зі значними інвестиціями здійснюється після укладення такого спеціального інвестиційного договору на умовах, визначених Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями" та спеціальним інвестиційним договором.
 
205. Земельна ділянка державної або комунальної власності, яка сформована органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями в порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", до підписання спеціального інвестиційного договору не може бути розділена, приватизована, передана в користування третій особі або іншим чином відчужена до моменту передачі такої земельної ділянки інвестору зі значними інвестиціями, з яким укладений спеціальний інвестиційний договір.
 
206. У разі якщо земельна ділянка державної або комунальної власності, яка необхідна для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, формується до укладення спеціального інвестиційного договору зазначене обмеження щодо відчуження органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування такої земельної ділянки на користь третіх осіб втрачає силу після спливу дванадцяти місяців з дати її формування, якщо впродовж вказаного строку спеціальний інвестиційний договір не буде укладено.
 
207. Земельні ділянки, які визначені спеціальним інвестиційним договором як такі, що необхідні для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, передаються в користування виключно інвестору зі значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір у порядку, встановленому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", на строк дії такого договору".
 
208. У зв'язку з цим частини одинадцяту - п'ятнадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою - шістнадцятою;
 
209. б) доповнити частину другу статті 134 абзацом тридцятим такого змісту:
 
210. "надання земельної ділянки державної або комунальної власності в користування (оренду) інвестору зі значними інвестиціями для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями";
 
211. 2) у Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646 із наступними змінами):
 
212. а) частину п'яту статті 2 доповнити словами "та крім державної підтримки інвестиційних проектів, що здійснюються для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями на умовах та відповідно до критеріїв, встановлених Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями";
 
213. б) частину першу статті 15 доповнити словами "та крім інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, що реалізуються відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями";
 
214. 3) у Законі України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80; 2011 р., № 28, ст.252):
 
215. а) частину першу статті 10 доповнити реченням такого змісту:
 
216. "Не підлягає відшкодуванню упущена вигода інвестора зі значними інвестиціями за спеціальним інвестиційним договором у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням державою в особі Кабінету Міністрів України та (або) органом місцевого самоврядування, якщо такий орган є стороною спеціального інвестиційного договору, зобов'язань за таким договором";
 
217. б) частину першу статті 11 доповнити словами "або спеціальним інвестиційним договором, укладеним у порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями";
 
218. 4) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
219. а) частину першу статті 26 доповнити пунктом 28-1 такого змісту:
 
220. "28-1) прийняття рішень щодо укладення спеціальних інвестиційних договорів відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями";
 
221. б) частину восьму статті 46 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
222. "Сесія ради скликається з метою розгляду питання щодо укладення спеціального інвестиційного договору впродовж місяця після отримання від уповноваженого органу проекту спеціального інвестиційного договору згідно із Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями";
 
223. 5) у Законі України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102 із наступними змінами):
 
224. а) статтю 8 доповнити частиною десятою такого змісту:
 
225. "Якщо орендарем земельної ділянки є інвестор зі значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", передача в суборенду земельних ділянок державної або комунальної власності, які визначені таким спеціальним інвестиційним договором як такі, що необхідні для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, забороняється";
 
226. б) частину першу статті 31 доповнити абзацом десятим такого змісту:
 
227. "припинення (розірвання) спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями";
 
228. в) статтю 33 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
229. "У разі якщо орендарем є інвестор зі значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями" і який продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди землі, то за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору оренди землі листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк на умовах, які були передбачені договором оренди землі, крім розміру орендної плати".
 
230. У зв'язку з цим частини сьому - дванадцяту вважати відповідно частинами восьмою - тринадцятою;
 
231. 6) статтю 34 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 471) доповнити частиною другою такого змісту:
 
232. "Строки проведення державної експертизи документації із землеустрою на замовлення інвестора зі значними інвестиціями, з яким укладений спеціальний інвестиційний договір відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", не можуть перевищувати десяти робочих днів від дня реєстрації об'єкта державної експертизи спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи".
 
233. 4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
234. прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
 
235. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
236. забезпечити прийняття, перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.
 
237. Голова
 
238. Верховної Ради України