Кількість абзаців - 500 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (ч.ІІ) (Повторне друге читання)

0. "Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць включає:
 
1. а) пояснювальну записку;
 
2. б) завдання на виконання робіт;
 
3. в) план існуючою (за їх наявності) та проектної межі адміністративно-територіальної одиниці;
 
4. г) площа земель в існуючих (за їх наявності) та проектних межах адміністративно-територіальної одиниці;
 
5. ґ) опис меж адміністративно-територіальних одиниць;
 
6. д) матеріали погодження проекту;
 
7. е) каталог координат поворотних точок меж адміністративно-територіальних одиниць."
 
8. частину одинадцяту виключити;
 
9. частину дванадцяту вважати частиною одинадцятою;
 
10. частину тринадцяту вважати частиною дванадцятою і після слова "перелік" доповнити словами "зареєстрованих у Державному земельному кадастрі"
 
11. 22) доповнити статтею 46-1 такого змісту:
 
12. "Стаття 46-1. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад
 
13. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад розробляються з метою:
 
14. встановлення (зміни) межі території територіальної громади або певної її частини;
 
15. з’ясування дійсної межі території територіальної громади;
 
16. вирішення спору між декількома органами місцевого самоврядування щодо меж територій територіальних громад.
 
17. При розробленні проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад не допускається:
 
18. встановлення межі території територіальної громади, яка змінюватиме межі адміністративно-територіальних одиниць;
 
19. знаходження сформованої земельної ділянки в межах декількох територіальних громад (крім земель лісогосподарського призначення, водного фонду).
 
20. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад включають:
 
21. а) пояснювальну записку;
 
22. б) завдання на виконання робіт;
 
23. в) рішення про розроблення проекту;
 
24. г) викопіювання зі схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці (утворення) (за наявності);
 
25. ґ) викопіювання із проектів формування територій сільських (селищних) рад (за наявності);
 
26. д) опис меж території територіальної громади;
 
27. е) креслення меж території територіальної громади, складене у відповідному масштабі, у разі відновлення межі на кресленні меж додатково відображається частина відновленої межі;
 
28. є) матеріали погодження проекту;
 
29. ж) матеріали винесення меж території територіальної громади в натуру (на місцевість) з каталогом координат поворотних точок.
 
30. Межі території територіальної громади можуть проходити по суходолу і по водному простору.
 
31. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад розробляються за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.
 
32. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад складаються у паперовій та електронній (цифровій) формах.
 
33. Відомості про межі території територіальної громади вносяться до Державного земельного кадастру.
 
34. Відомості про межі території територіальної громади зазначаються у витязі з Державного земельного кадастру, який безоплатно видається відповідній сільській, селищній, міській раді."
 
35. 23) у частині п’ятій статті 47 пункти "г", "д", "ї" виключити;
 
36. 24) у статті 49:
 
37. а) у частині другій:
 
38. пункти "в", "ж" виключити;
 
39. у пункті "ґ" слово "матеріали" замінити словом "розрахунок"
 
40. б) пункт "е" викласти у такій редакції:
 
41. "е) матеріали розрахунку нормативної грошової оцінки і розміру земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах; "
 
42. в) частину третю виключити;
 
43. 25) у статті 49-1:
 
44. у частині п’ятій пункти "в", "ґ", "є" виключити;
 
45. частину шосту виключити;
 
46. 26) Стаття 50. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
 
47. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок складаються у разі формування нових земельних ділянок (крім випадків формування земельних ділянок шляхом їх поділу, об’єднання) та у разі зміни цільового призначення земельних ділянок.
 
48. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають:
 
49. пояснювальну записку;
 
50. матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки);
 
51. відомості про об’єкти нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці, та права на них відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за наявності);
 
52. розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом);
 
53. перелік обмежень у використанні земельних ділянок;
 
54. кадастровий план земельної ділянки".
 
55. 27) у статті 51:
 
56. у частині третій пункти "в", "д", "з", "и" виключити;
 
57. пункт "ґ" викласти у такій редакції:
 
58. "ґ) відомості про об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках, якщо права власності на такі об’єкти зареєстровані"
 
59. у частині четвертій:
 
60. пункт "г" викласти у такій редакції:
 
61. "г) відомості про встановлені межові знаки"
 
62. у пункті "ґ" слова "акт перенесення в натуру" замінити словами "відомості про"
 
63. 28) у статті 52:
 
64. частини третю - четверту виключити;
 
65. частину п’яту вважати частиною третьою і пункти "д", "є" виключити;
 
66. 29) у статті 58 слова "проведення державної експертизи і" виключити;
 
67. 30) у статті 53:
 
68. у абзаці другому слова "або можуть розроблятись окремою їх частиною" виключити;
 
69. пункти "в", "г", "и", "к" частини шостої виключити;
 
70. пункт "д" частини шостої викласти у редакції:
 
71. "д) переліки земельних ділянок (земель), речові права на які зареєстровано, та земельних ділянок (земель), що використовуються без реєстрації речових права на них; "
 
72. слова "акт приймання-передачі межових знаків на зберігання" замінити словами "відомості про встановлені межові знаки", слова "акт перенесення в натуру" замінити словами "відомості про перенесення в натуру"
 
73. 31) у статті 54:
 
74. пункти "в" та "з" виключити;
 
75. абзаци другий-третій викласти у редакції:
 
76. "Робочі проекти землеустрою складаються з метою реалізації заходів з рекультивації порушених земель, зняття та перенесення родючого шару ґрунту, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами.
 
77. Робочі проекти землеустрою розробляються на підставі рішення власника земельної ділянки (земель), землекористувача."
 
78. пункт "и" доповнити словами " (за потреби)"
 
79. 32) у статті 55:
 
80. абзац другий викласти у редакції "Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться відповідно до відомостей Державного земельного кадастру та документів Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель, матеріалів топографо-геодезичних робіт"
 
81. абзаци третій - четвертий, шостий - сьомий виключити;
 
82. абзаци восьмий - дев’ятий викласти у редакції:
 
83. "Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється за рішенням власника земельної ділянки.
 
84. У разі розташування на земельній ділянці (землях) державної чи комунальної власності житлового будинку, право власності на який зареєстровано, технічна документація може розроблятися за рішенням власника житлового будинку без рішення власника земельної ділянки."
 
85. пункти "в" - "є", "з", "ї" виключити;
 
86. пункт "й" викласти у редакції "й) відомості про встановлені межові знаки."
 
87. 33) у статті 56:
 
88. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
89. "Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок складається за рішенням власників земельних ділянок за згоди заставодержателів, користувачів земельних ділянок."
 
90. пункт "г" викласти у редакції "ґ) відомості про встановлені межові знаки по межі поділу; "
 
91. пункти "е" - "є" виключити;
 
92. 34) у статті 57:
 
93. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
94. "Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель складається за рішенням власників земельних ділянок або місцевих рад відповідних територіальних громад."
 
95. пункти "а", "в", "г", "д", "ж" абзацу другого виключити;
 
96. слова "акт перенесення в натуру" замінити словами "відомості про перенесення в натуру"
 
97. пункт "г" абзацу третього викласти у редакції:
 
98. "г) відомості про об’єкти нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці, та права на них відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за наявності)."
 
99. пункти "ґ" і "д" абзацу третього виключити;
 
100. доповнити новим абзацом:
 
101. "У разі виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру щодо меж земельних ділянок та/або інших відомостей про них, технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель також включає кадастрові плани відповідних земельних ділянок із зазначенням виправлених відомостей про них."
 
102. 35) у статті 58 слова "проведення державної експертизи"
 
103. 36) статтю 60 викласти у такій редакції:
 
104. "Державний контроль за проведенням землеустрою, виконанням запроектованих заходів із землеустрою і дотриманням вимог, встановлених цим Законом, законами України та іншими нормативно-правовими актами при розробці документації із землеустрою, здійснюється органами, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель відповідно до повноважень, визначених законом."
 
105. 37) статтю 61-1 викласти у редакції:
 
106. "Стаття 61-1. Гарантії захисту прав замовників документації із землеустрою та третіх осіб
 
107. Відповідальність виконавців робіт із землеустрою перед замовниками документації із землеустрою та третіми особами за наслідки необережності, недогляду і професійних помилок, допущених при складання документації із землеустрою, підлягає обов’язковому страхуванню згідно Закону України "Про страхування".
 
108. Страховим випадком є пред'явлення виконавцю робіт із землеустрою замовником документації із землеустрою або третіми особами обґрунтованих претензій по відшкодуванню шкоди заподіяної внаслідок складання документації із землеустрою.
 
109. Страхова сума встановлюється за згодою сторін, але не може бути меншою, ніж тисяча мінімальних розмірів заробітної плати.
 
110. Максимальний розмір страхового тарифу з розрахунку на один рік страхування становить:
 
111. 0, 3 відсотка страхової суми, якщо договором обов’язкового страхування не передбачається встановлення франшизи;
 
112. 0, 1 відсотка страхової суми, якщо договором обов’язкового страхування передбачається встановлення франшизи.
 
113. Розмір франшизи (частини збитків, що не відшкодовується страховиком) визначається за згодою сторін у договорі обов’язкового страхування, але не може перевищувати 5 відсотків розміру страхової суми.
 
114. У разі настання страхового випадку страховик здійснює виплату страхового відшкодування в розмірі заподіяної третій особі майнової шкоди, визначеному судовим рішенням, що набрало законної сили, або письмовою вимогою (претензією) третьої особи, визнаною страхувальником та погодженою страховиком. Сума всіх страхових відшкодувань за договором обов’язкового страхування не може перевищувати зазначену в ньому страхову суму.
 
115. Страхове відшкодування здійснюється страховиком відповідно до договору обов’язкового страхування на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або визнаної страхувальником та погодженої страховиком письмової вимоги (претензії) третьої особи."
 
116. 38) частину п’яту статті 63 викласти у такій редакції:
 
117. "Порядок визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
118. 39) у статті 66:
 
119. у тексті статті слова "що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у всіх відмінках замінити словами "що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних " у відповідному відмінку;
 
120. друге та третє речення частини восьмої викласти в такій редакції: "До складу Кваліфікаційної комісії включаються п'ять висококваліфікованих сертифікованих інженерів-землевпорядників та/або сертифікованих інженерів-геодезистів, які делегуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних, п'ять висококваліфікованих сертифікованих інженерів-землевпорядників та/або сертифікованих інженерів-геодезистів, які делегуються вищими навчальними закладами, що мають у своїй структурі факультети землевпорядного або геодезичного профілю та здійснюють підготовку фахівців у галузі знань геодезії та землеустрою, а також по два сертифіковані інженери-землевпорядники від кожної саморегулівної організації у сфері землеустрою. Орган, що делегував члена Кваліфікаційної комісії має право відкликати або замінити його. Зміни до складу Кваліфікаційної комісії вносяться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, протягом місяця з дня отримання подання про делегування, відкликання або заміну члена Кваліфікаційної комісії.";
 
121. 40) у статті 67 пункт "д" та частини третю та четверту виключити;
 
122. 41) у статті 68:
 
123. у частинах другій та третій слова "що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" замінити словами "що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних";
 
124. абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
 
125. "встановлення Кваліфікаційною комісією факту недотримання сертифікованим інженером-землевпорядником нормативно-правових актів у сфері землеустрою та Державного земельного кадастру під час виконання робіт із землеустрою, що призвело до порушення прав та/або законних інтересів замовників документації із землеустрою, власників землі (земельних ділянок) або землекористувачів, на підставі заяви таких осіб, поданої до Кваліфікаційної комісії";
 
126. у частинах шостій та сьомій слова "що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" замінити словами "що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин".
 
127. 42) у статтях 63, 66-1, 68, пункті 1-1 Розділу ІХ "Прикінцеві положення" слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних" у відповідному відмінку;
 
128. 43) доповнити Розділ ІХ "Прикінцеві положення" пунктами такого змісту:
 
129. "1-2. До затвердження проектів землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних громад такі межі визначаються відповідно до затверджених проектів формування територій сільських, селищних, міських рад, а за відсутності таких проектів - відповідно до меж територій суміжних територіальних громад, а за їх відсутності - відповідно до даних Державного земельного кадастру.
 
130. 1-3. Вимоги частин п’ятої, шостої статті 28 цього Закону не поширюються на випадки виконання робіт із землеустрою, передбачені договорами, укладеними до набрання чинності зазначеними пунктами.".
 
131. 12. У Законі України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 38, ст.314):
 
132. у частині п’ятій статті 7 і частині п’ятій статті 9 слова "в районному відділі земельних ресурсів" замінити словами "у Фонді документації із землеустрою"
 
133. статтю 8 виключити;
 
134. 13. У Законі України "Про охорону земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349 із наступними змінами):
 
135. 1) частину другу статті 5 викласти в такій редакції:
 
136. "Спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в галузі охорони земель є:
 
137. центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики;
 
138. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних;
 
139. центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;
 
140. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів"
 
141. 2) абзац шостий частини першої статті 7 виключити;
 
142. 3) абзаци четвертий - шостий частини першої статті 9 замінити двома абзацами такого змісту:
 
143. "прийняття рішення про здійснення виконавчим органом міської ради повноважень щодо державного контролю за використанням та охороною земель, організація здійснення такого контролю;
 
144. здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних з вилученням (викупом) земельних ділянок".
 
145. У зв’язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим;
 
146. 4) абзац четвертий частини першої статті 10 виключити;
 
147. 5) абзаци третій, четвертий частини першої статті 12 замінити абзацом такого змісту:
 
148. "організація і здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у разі прийняття радами рішень про реалізацію цих повноважень виконавчими органами сільських, селищних, міських рад".
 
149. У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;
 
150. 6) у частині першій статті 14:
 
151. в абзаці п’ятому слова "і державного контролю за використанням та охороною земель" виключити;
 
152. після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
153. "здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у межах повноважень, визначених законом".
 
154. У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
 
155. 7) у частині першій статті 15:
 
156. абзац четвертий доповнити словами "а також за використанням коштів державного бюджету, спрямованих на рекультивацію земель, створення нових чи реконструкцію існуючих меліоративних систем, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, з метою підвищення родючості ґрунтів та забезпечення охорони земель"
 
157. абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
158. "здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у межах повноважень, визначених законом"
 
159. абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
160. "координація здійснення землеустрою"
 
161. 8) доповнити новими статтями 15-1 та 15-2- такого змісту:
 
162. "Стаття 15-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, у галузі охорони земель
 
163. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, у галузі охорони земель належать:
 
164. участь у розробленні та реалізації загальнодержавних і регіональних програм охорони земель;
 
165. участь у здійсненні природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель;
 
166. участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил з питань охорони земель;
 
167. участь у вдосконаленні порядку ведення обліку і підготовки звітності з питань охорони земель;
 
168. координація здійснення землеустрою;
 
169. вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону.
 
170. Стаття 15-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, у галузі охорони земель
 
171. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, у галузі охорони земель належать:
 
172. участь у розробленні та реалізації загальнодержавних і регіональних програм охорони земель;
 
173. участь у здійсненні природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель;
 
174. участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил з питань охорони земель;
 
175. участь у вдосконаленні порядку ведення обліку і підготовки звітності з питань охорони земель;
 
176. вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону";
 
177. 9) статті 16 - 17-1 викласти в такій редакції:
 
178. "Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що
 
179. реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної,
 
180. картографічної діяльності, землеустрою та кадастру,
 
181. у галузі охорони земель
 
182. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної, картографічної діяльності, землеустрою та кадастру, у галузі охорони земель належать:
 
183. реалізація державної політики у сфері землеустрою та охорони земель;
 
184. участь у розробленні та реалізації загальнодержавних і регіональних програм охорони земель;
 
185. здійснення моніторингу та охорони земель;
 
186. забезпечення здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель;
 
187. здійснення заходів щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з питань охорони земель;
 
188. вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону.
 
189. Стаття 17. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, у галузі охорони земель
 
190. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, у галузі охорони земель належать:
 
191. участь у розробленні та реалізації загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель;
 
192. участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил щодо встановлення екологічних вимог з питань охорони земель;
 
193. участь у здійсненні природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель;
 
194. забезпечення підготовки та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій та об'єктів екомережі;
 
195. участь у розробленні та здійсненні заходів щодо економічного стимулювання використання та охорони земель;
 
196. здійснення міжнародного співробітництва з питань охорони земель;
 
197. вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону.
 
198. Стаття 17-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі охорони земель
 
199. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі охорони земель належить здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо:
 
200. додержання екологічних нормативів та вимог з питань охорони земель;
 
201. здійснення заходів, спрямованих на запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;
 
202. додержання встановленого законодавством України режиму використання та охорони територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні;
 
203. збереження водно-болотних угідь;
 
204. здійснення інших повноважень, визначених законом"
 
205. 10) статтю 18-1 виключити;
 
206. 11) статтю 19 викласти в такій редакції:
 
207. "Стаття 19. Державний контроль за використанням та охороною земель, додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель
 
208. Державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності, збереженням родючості ґрунтів, дотриманням вимог законодавства України у сфері землеустрою здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у межах повноважень, визначених законом. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад набувають установлених законом повноважень зі здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у разі прийняття відповідною радою рішення про здійснення такого контролю.
 
209. Державний контроль за додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у межах повноважень, визначених законом.
 
210. Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель встановлюється законами України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про охорону земель"
 
211. 12) статтю 20 виключити;
 
212. 13) статтю 21 викласти в такій редакції:
 
213. "Стаття 21. Громадський контроль за використанням та охороною земель, додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель
 
214. Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюється громадськими інспекторами з контролю за використанням та охороною земель, які призначаються сільськими, селищними та міськими радами територіальних громад і діють на підставі положення, затвердженого відповідною радою.
 
215. Громадський контроль за додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля, які призначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, та діють на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища"
 
216. 14) частину четверту статті 27 викласти у такій редакції:
 
217. "До заяви чи клопотання додається висновок центрального органу виконавчої влади, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель, про покращення екологічного стану земель і підвищення родючості ґрунтів згідно з даними агрохімічних обстежень ґрунтів земельної ділянки"
 
218. 15) у частині четвертій статті 34 слова "агрохімічної паспортизації земель" замінити словами "агрохімічних обстежень ґрунтів"
 
219. 16) частини четверту та п’яту статті 37 викласти у такій редакції:
 
220. "З метою здійснення контролю за динамікою родючості ґрунтів систематично проводяться агрохімічні обстеження ґрунтів, за допомогою яких здійснюється порівняння початкового та поточного рівня забезпечення поживними речовинами ґрунтів і рівні їх забруднення.
 
221. Дані агрохімічних обстежень ґрунтів використовуються в процесі регулювання земельних відносин при:
 
222. проведенні грошової оцінки земель;
 
223. визначенні розмірів плати за землю;
 
224. здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів.
 
225. 17) частину першу статті 39 викласти в такій редакції:
 
226. "Використання з метою удобрення ґрунтів осадів стічних вод, що накопичуються на водоочисних спорудах, здійснюється за погодженням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та за дозволом, який видається інспекційними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій"
 
227. 18) абзаци четвертий та п’ятий частини сьомої статті 55 виключити.
 
228. 14. У Законі України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350 із наступними змінами):
 
229. 1) у статті 2:
 
230. абзац четвертий після слова "земель" доповнити словами "охорони родючості ґрунтів, землеустрою"
 
231. в абзаці п’ятому слова "охорони та використання земель" замінити словами "земельних відносин", а слова "погіршенню стану рослинного і тваринного світу, водних та інших природних ресурсів" виключити;
 
232. 2) статті 5 і 6 викласти в такій редакції:
 
233. "Стаття 5. Органи, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, збереженням родючості ґрунтів, дотриманням вимог законодавства України у сфері землеустрою
 
234. Державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності, збереженням родючості ґрунтів, дотриманням вимог законодавства України у сфері землеустрою здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у межах повноважень, визначених законом. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад набувають установлених законом повноважень із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у разі прийняття відповідною радою рішення про здійснення такого контролю.
 
235. Державний контроль за додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, в межах повноважень, визначених законом.
 
236. Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель встановлюється законами України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про охорону земель".
 
237. Стаття 6. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
 
238. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (до набуття цих повноважень відповідними територіальними громадами) належать:
 
239. а) організація та здійснення державного контролю за використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, збереженням родючості ґрунтів, дотриманням вимог законодавства України у сфері землеустрою у частині:
 
240. додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства України та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю;
 
241. виконання вимог щодо використання земельних ділянок за цільовим призначенням;
 
242. ведення державного обліку і реєстрації земель, достовірності інформації про земельні ділянки та їх використання;
 
243. розміщення, проектування, будівництва та введення в дію об’єктів, що негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;
 
244. виконання комплексу необхідних заходів із захисту земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, переосушення, ущільнення, псування, забруднення, засмічення відходами, заростання бур'янами, чагарниками;
 
245. дотримання строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов’язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;
 
246. виконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних з порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель;
 
247. дотримання правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереження захисних насаджень і межових знаків;
 
248. додержання встановленого законодавством порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
 
249. додержання строків розгляду заяв чи клопотань щодо набуття і реалізації прав на землю;
 
250. б) подання до районних державних адміністрацій (районних міських адміністрацій), сільських, селищних, міських рад клопотань щодо:
 
251. приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;
обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства України;
припинення будівництва та експлуатації об’єктів у разі порушення вимог земельного законодавства України до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків;
припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону;
в) одержання в установленому законодавством порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, власників і користувачів земельних ділянок, у тому числі орендарів, документів, матеріалів та іншої інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;
г) здійснення контролю за виконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсязі, визначеному проектом землеустрою, яким передбачено реалізацію заходів з рекультивації порушених земель;
ґ) видачі дозволів на використання з метою удобрення ґрунтів осадів стічних вод, що накопичуються на водоочисних спорудах, за погодженням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення;
д) участі у розробленні нормативно-правових актів з питань державного контролю за використанням та охороною земель;
е) вжиття відповідно до закону заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам;
 
252. є) дотримання строків погодження документації із землеустрою;
 
253. ж) встановлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг;
 
254. з) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок, а також за використанням коштів відповідного місцевого бюджету, спрямованих на рекультивацію земель, створення нових чи реконструкцію існуючих меліоративних систем, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, з метою підвищення родючості ґрунтів та забезпечення охорони земель;
и) проведення землеустрою, виконання заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою;
і) державний нагляд (контроль) за станом додержання органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, районними державними адміністраціями Конституції та законів України, інших актів законодавства з питань земельних відносин;
ї) звернення до суду з позовом про відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився, а також про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) з порушенням вимог земельного законодавства;
й) організації та проведення моніторингу земель, а також ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення;
к) здійснення інших повноважень відповідно до закону.
 
255. 4) доповнити статтею 6-1 такого змісту:
 
256. "Стаття 6-1. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних та міських рад із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, збереженням родючості ґрунтів, дотриманням вимог законодавства України у сфері землеустрою
 
257. До повноважень виконавчих органів сільських, селищних та міських рад належить здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, збереженням родючості ґрунтів, дотриманням вимог законодавства України у сфері землеустрою, а саме за:
 
258. додержанням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства України та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю;
 
259. виконанням власниками і користувачами земель комплексу необхідних заходів із захисту земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, переосушення, ущільнення, псування, забруднення, засмічення відходами, заростання бур’янами, чагарниками;
 
260. виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсязі, визначеному проектом землеустрою, яким передбачено реалізацію заходів з рекультивації порушених земель;
 
261. дотримання режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, а також вимог законодавства щодо збереження захисних насаджень і межових знаків;
 
262. додержанням встановленого законодавством порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
 
263. здійсненням контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок, а також за використанням коштів відповідного місцевого бюджету, спрямованих на рекультивацію земель, створення нових чи реконструкцію існуючих меліоративних систем, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, з метою підвищення родючості ґрунтів та забезпечення охорони земель;
 
264. додержанням строків розгляду заяв чи клопотань про набуття і реалізацію прав на землю;
 
265. проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою;
 
266. дотриманням строків погодження документації із землеустрою;
 
267. встановленням та використанням відповідно до вимог чинного законодавства водоохоронних зон і прибережних захисних смуг.
 
268. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад:
 
269. вносять до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо:
 
270. приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;
 
271. обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства України;
 
272. припинення будівництва та експлуатації об’єктів у разі порушення вимог земельного законодавства України до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків;
 
273. припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону;
 
274. звертаються до суду з позовом про відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився, а також про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) з порушенням вимог земельного законодавства;
 
275. беруть участь у проведенні моніторингу земель, а також ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення;
 
276. беруть участь у розробленні нормативно-правових актів з питань державного контролю за використанням та охороною земель;
 
277. вживають відповідно до закону заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам;
 
278. здійснюють інші повноваження відповідно до закону.
 
279. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад набувають установлених законом повноважень із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у разі прийняття відповідною радою рішення про здійснення такого контролю і реалізують функцію державного контролю за використанням та охороною земель через державних інспекторів з державного контролю за використанням та охороною земель відповідних рад, кваліфікаційні вимоги до яких визначені у статті 10 цього Закону.
 
280. Сільські, селищні та міські ради після прийняття ними рішення про здійснення державного контролю за використанням та охороною земель зобов’язані:
 
281. протягом місяця забезпечити призначення державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель відповідних сільських, селищних, міських рад;
 
282. після призначення державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель відповідної території сільські, селищні, міські ради зобов’язані протягом 10 календарних днів письмово поінформувати про це Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідну обласну державну адміністрацію.
 
283. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад починають виконувати повноваження щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель через 30 календарних днів після інформування відповідних місцевих державних адміністрацій.
 
284. У разі якщо сільські, селищні, міські ради не прийняли рішення про здійснення державного контролю за використанням та охороною земель та не забезпечили призначення державних інспекторів відповідних територій, повноваження рад у цій сфері виконують відповідні інспекційні органи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, до прийняття радами в установленому цим законом порядку рішень про виконання радами повноважень щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель."
 
285. 5) статтю 7 викласти в такій редакції:
 
286. "Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
 
287. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, належить здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо:
 
288. додержання екологічних нормативів і вимог з питань охорони земель;
 
289. здійснення заходів, спрямованих на запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;
 
290. додержання встановленого законодавством України режиму використання та охорони територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні;
 
291. збереження водно-болотних угідь;
 
292. здійснення інших повноважень, визначених законом."
 
293. 6) у статті 9:
 
294. назву статті викласти в такій редакції:
 
295. "Стаття 9. Організація і здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, збереженням родючості ґрунтів, дотриманням вимог законодавства у сфері землеустрою, додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель"
 
296. абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:
 
297. "Державний контроль за використанням та охороною земель, збереженням родючості ґрунтів, дотриманням вимог законодавства у сфері землеустрою, додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель здійснюється шляхом: "
 
298. 7) статтю 10 викласти в такій редакції:
 
299. "Стаття 10. Повноваження державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель
 
300. Державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних та міських рад мають право:
 
301. безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних осіб, перевіряти документи щодо використання та охорони земель, мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки;
 
302. одержувати в установленому законодавством порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, власників і користувачів земельних ділянок документи, матеріали та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених завдань;
 
303. надавати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) з питань використання та охорони земель, а також про зобов'язання приведення земельної ділянки у попередній стан у випадках, установлених законом, за рахунок особи, яка вчинила відповідне правопорушення, з відшкодуванням завданих власнику земельної ділянки збитків;
 
304. складати акти перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення, а також подавати в установленому законодавством порядку до відповідних органів матеріали перевірок для притягнення винних осіб до відповідальності;
 
305. у разі неможливості встановлення особи правопорушника земельного законодавства на місці вчинення правопорушення доставляти його до поліції чи до приміщення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради для встановлення особи порушника та складення протоколу про адміністративне правопорушення;
 
306. викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень з питань, пов'язаних з порушенням земельного законодавства України;
 
307. передавати до органів прокуратури, органів досудового розслідування акти перевірок та інші матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення;
 
308. проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням земельного законодавства України;
 
309. звертатися за дорученням відповідного органу до суду з позовом про відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився, а також про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) з порушенням вимог земельного законодавства.
 
310. Державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства про охорону земель можуть мати й інші повноваження відповідно до закону.
 
311. Державним інспектором з контролю за використанням та охороною земель обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також виконавчих органів сільських, селищних та міських рад може бути громадянин України, який має вищу освіту та не менш як один рік стажу землевпорядної, юридичної роботи або роботи в органах, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності.".
 
312. 15. У Законі України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 46-47, ст.280):
 
313. 1) пункт "в" частини другої статті 5 викласти у такій редакції:
 
314. "в) громадяни і юридичні особи, іноземці та особи без громадянства, міжнародні об’єднання та організації, а також іноземні держави."
 
315. 2) частину п’яту статті 8 викласти у такій редакції:
 
316. "Право суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону."
 
317. 3) у частині чотирнадцятій абзац п’ятий виключити. У зв’язку з цим абзаци шостий - дев’ятий вважати абзацами п’ятим - восьмим;
 
318. 4) у статті 9:
 
319. частину першу доповнити реченням другим такого змісту:
 
320. "Реалізація права переважного права на придбання земельної ділянки у власність у разі продажу цієї земельної ділянки на аукціоні здійснюється в порядку, визначеному Земельним кодексом України."
 
321. частину другу викласти у такій редакції:
 
322. "Орендодавець зобов’язаний повідомити в письмовій формі цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення орендаря про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням її ціни та інших умов, на яких вона продається. Строк для відповіді особи, яка має переважне право, на повідомлення власника ділянки про намір відчужити земельну ділянку встановлюється у самому повідомленні, але не може бути коротшим, ніж 14 днів."
 
323. доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
324. "У разі продажу земельної ділянки з порушенням переважного права купівлі орендар може пред'явити до суду позов про переведення на нього прав та обов'язків покупця. Одночасно позивач зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець."
 
325. у зв’язку з цим частини четверту - п’яту вважати частинами п’ятою - шостою;
 
326. 5) у статті 25:
 
327. абзац другий частини другої викласти у такій редакції:
 
328. "приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, але не раніше державної реєстрації відповідного права оренди; "
 
329. у абзаці п’ятому слово "договору" замінити словом "права"
 
330. 6) у частині другій статті 27 слова "юридичними особами України, іноземцями, особами без громадянства, іноземними юридичними особами" замінити словами "юридичними особами, іноземцями, особами без громадянства"
 
331. 7) пункт 1-1 Розділу VІІІ "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:
 
332. "1-1. Частини чотирнадцята - шістнадцята статті 8-2 цього Закону втрачають чинність через два роки після втрати чинності пунктами 14, 15 Розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України".
 
333. 16. У Законі України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 15, ст.229):
 
334. 1) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних" у відповідному відмінку;
 
335. 2) абзац сьомий статті 1 виключити;
 
336. 3) у статті 5 абзац четвертий та сьомий виключити, у абзаці шостому слово "економічної" замінити словами "нормативної грошової"
 
337. 4) статтю 6 викласти у редакції:
 
338. "Стаття 6. Суб'єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель
 
339. Суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель є:
 
340. органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління у сфері оцінки земель, а також юридичні та фізичні особи, заінтересовані у проведенні оцінки земельних ділянок;
 
341. юридичні особи - суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (у частині виконання робіт із експертної грошової оцінки земельних ділянок);
 
342. фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (у частині виконання робіт із експертної грошової оцінки земельних ділянок);
 
343. фізичні та юридичні особи - розробники документації із землеустрою згідно Закону України "Про землеустрій" (у частині виконання робіт із бонітування ґрунтів та нормативної грошової оцінки земельних ділянок)."
 
344. 5) у абзаці четвертому статті 7 слова "економічної оцінки земель" виключити;
 
345. 6) у абзаці другому статті 15 слова "економічної оцінки земель" виключити;
 
346. 7) статтю 17 виключити;
 
347. 8) у абзаці другому та четвертому статті 20 слова "економічної оцінки земель виключити", абзац четвертий доповнити словами "та оцінки земель", у абзаці п’ятому слова "здійснюється в порядку, встановленому законодавством України" замінити словами "та оцінки земель здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про землеустрій"
 
348. 9) статтю 20 доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
349. "Технічна документація з бонітування ґрунтів та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а також звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок державної та комунальної власності, а також у разі експертної грошової оцінки земельних ділянок для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, є публічною інформацією."
 
350. 10) статтю 21 виключити;
 
351. 11) у статті 23:
 
352. частину третю викласти у такій редакції:
 
353. "Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки видається органами, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру."
 
354. у абзаці другому та третьому слова "економічної оцінки земель" виключити;
 
355. 12) статтю 25 доповнити абзацами п’ятим та шостим такого змісту:
 
356. "Моніторинг ринку земель здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних, на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень про ціну (вартість) земельних ділянок, ціну (вартість) інших речових прав на земельні ділянки, розміру плати за користування чужими земельними ділянками. Результати моніторингу ринку земель публікуються не рідше ніж один раз на три місяці. Моніторинг ринку земель здійснюється у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
357. Дані та результати моніторингу ринку земель є публічною інформацією підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних".
 
358. 17. У Законі України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 1, ст.2):
 
359. 1) у частині третій статті 5 слова "державній експертизі землевпорядної документації у випадках та" виключити;
 
360. 2) у частині другій статті 7:
 
361. в абзаці першому слова "матеріалів погодження місця розташування таких об'єктів" виключити;
 
362. абзац другий виключити;
 
363. абзац третій вважати абзацом другим;
 
364. 3) у абзаці другому частини другої статті 8 після слів "місце розташування об'єкта доповнити словами "в межах міста обласного значення"
 
365. 4) у частині першій статті 10 слова "і які погодили місце розташування таких об'єктів у випадках та в порядку, визначених статтею 151 Земельного кодексу України" виключити;
 
366. 18. Частину четверту статті 36 Закону України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 1, ст.1) викласти у такій редакції:
 
367. "Державний контроль за дотриманням правового режиму спеціальних зон здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі, а за використанням та охороною земель - органами, що здійснюють такий контроль відповідно до закону."
 
368. 19. Абзац другий частини другої статті 19 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 34, ст.343) викласти у такій редакції:
 
369. "Затвердження детального плану території за межами населених пунктів та внесення змін до нього здійснюються на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради."
 
370. 20. У Законі України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 8, ст.61):
 
371. 1) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних" у відповідному відмінку;
 
372. 2) у абзаці сьомому частини першої статті 1 після слів "заява про" доповнити словами "внесення або"
 
373. 3) статтю 5 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
374. "6. Програмне забезпечення Державного земельного кадастру повинно забезпечувати розподільне зберігання відомостей Державного земельного кадастру, документів, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру, з метою підтвердження їх походження, цілісності та достовірності.
 
375. Дані можуть зберігатися у:
 
376. адміністратора Державного земельного кадастру;
 
377. центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних;
 
378. центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства;
 
379. державному унітарному підприємстві, яке віднесене до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства;
 
380. інших державних органах та державних підприємствах, установах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України в Порядку ведення Державного земельного кадастру."
 
381. 4) статтю 6 викласти у такій редакції:
 
382. "Стаття 6. Система органів Державного земельного кадастру
 
383. 1. Ведення та адміністрування Державного земельного кадастру забезпечуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геоінформаційних даних.
 
384. 2. Держателем Державного земельного кадастру є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геоінформаційних даних.
 
385. 3. Адміністратором Державного земельного кадастру є державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геоінформаційних даних, і виключним видом діяльності якого є здійснення заходів із створення та супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Адміністратор Державного земельного кадастру відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист відомостей, що містяться у Державному земельному кадастрі."
 
386. 5) абзац третій частини другої статті 7 виключити;
 
387. 6) у статті 9:
 
388. у частині четвертій:
 
389. абзац третій викласти у такій редакції:
 
390. "перевіряє відповідність поданих документів вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою та містобудівної документації; ; "
 
391. доповнити абзацом десятим такого змісту:
 
392. "передає документацію із землеустрою та оцінки земель, на підставі яких ним внесено відомості до Державного земельного кадастру, до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель"
 
393. частину восьму виключити;
 
394. 7) частину першу статті 10 доповнити абзацом такого змісту:
 
395. "землі в межах територій територіальних громад"
 
396. 8) доповнити статтею 13-1 такого змісту:
 
397. "Стаття 13-1. Склад відомостей Державного земельного кадастру про межі територій територіальних громад
 
398. 1. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про межі територій територіальних громад:
 
399. а) найменування територіальної громади;
 
400. б) опис меж території територіальної громади;
 
401. в) площа земель у межах території територіальної громади;
 
402. г) найменування суміжних територіальних громад;
 
403. ґ) інформація про матеріали, на підставі яких встановлені (змінені) межі території територіальної громади."
 
404. 9) у статті 21:
 
405. частину третю виключити;
 
406. у абзаці третьому частини четвертої після слів "території населених пунктів" доповнити словами ", робочих проектів землеустрою"
 
407. частину восьму доповнити абзацом другим такого змісту:
 
408. "Відомості про межі територій територіальних громад вносяться до Державного земельного кадастру на підставі проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад."
 
409. частину тринадцяту викласти у такій редакції:
 
410. "13. Документація із землеустрою і технічна документація з оцінки земель подається державному кадастровому реєстратору разом з електронним документом, що містить результати робіт із землеустрою та оцінки земель."
 
411. частину шістнадцяту викласти у такій редакції:
 
412. "16. Заява про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, змін до таких відомостей, документація із землеустрою, документація з оцінки земель, а також інші документи, які відповідно до цього Закону є підставою для внесення відомостей про Державний земельний кадастр, подаються до органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру, у електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку. Визначення Державного кадастрового реєстратора, який уповноважується на розгляд таких документів та внесення відомостей до Державного земельного кадастру або надання мотивованої відмови у їх внесенні, здійснюється в день подання заяви за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру за принципом випадковості."
 
413. частину шістнадцяту вважати частиною сімнадцятою і викласти у такій редакції:
 
414. "17. Подання документації із землеустрою Державному кадастровому реєстратору, для внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється розробником такої документації, якщо інше не встановлено договором на виконання робіт із землеустрою."
 
415. 10) частину першу статті 22 доповнити абзацом такого змісту:
 
416. "Документація із землеустрою, технічна документація з оцінки земель в електронній формі має бути засвідчена електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника."
 
417. 11) у статті 24:
 
418. частину другу викласти у такій редакції:
 
419. "2. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється Державним кадастровим реєстратором центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних."
 
420. частину третю доповнити абзацами такого змісту:
 
421. "власника земельної частки (паю) або його спадкоємця (у разі формування земельної ділянки в порядку виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв);
 
422. особи, яка визначена у частині першій статті 118 Земельного кодексу України, у тому числі власника будівлі (споруди), розташованої на земельній ділянці, що надається (передається) із земель державної чи комунальної власності, або його спадкоємця."
 
423. частину четверту викласти у такій редакції:
 
424. "4. Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію, подаються:
 
425. заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин;
 
426. документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.
 
427. Заява з доданими документами надсилається заявником засобами телекомунікаційного зв’язку."
 
428. частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
 
429. "Програмне забезпечення Державного земельного кадастру має забезпечувати можливість сертифікованим інженерам-землевпорядникам здійснювати безоплатну автоматизовану перевірку знаходження в межах земельної ділянки, що передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини, до подання заяви про державну реєстрації такої земельної ділянки. За наслідками перевірки сертифікованому інженеру-землевпоряднику надсилається електронний протокол перевірки із зазначенням земельної ділянки, в межах якої повністю або частково розташована земельна ділянка, яку передбачається зареєструвати."
 
430. 12) у статті 26:
 
431. у частині п’ятій після слів "Державний кадастровий реєстратор" доповнити словами "обраний за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру за принципом випадковості"
 
432. абзац другий частини шостої виключити;
 
433. 13) у статті 28:
 
434. частину четверту викласти у такій редакції:
 
435. "4. Державна реєстрація обмеження у використанні земель або мотивована відмова у такій реєстрації здійснюється Державним кадастровим реєстратором протягом чотирнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви."
 
436. абзац третій частини п’ятої виключити;
 
437. 14) у статті 29 абзац другий частини четвертої виключити;
 
438. 15) статтю 30 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
439. "3. Програмне забезпечення Державного земельного кадастру має забезпечувати інформаційну взаємодію між Державним земельним кадастром, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Державним реєстром актів цивільного стану громадян з метою одержання інформації про сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї особи та пов’язаних осіб і розташованих в межах однієї області, Автономної Республіки Крим та в межах України."
 
440. 16) у статті 32:
 
441. абзац другий частини першої після слів "Державного земельного кадастру" доповнити словами ", у електронній формі"
 
442. у частині четвертій слова "економічну оцінку земель" виключити;
 
443. 17) частину першу статті 34 доповнити абзацами такого змісту:
 
444. "відомості про перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності та меж земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);
 
445. відомості про встановлені межові знаки (у разі формування земельної ділянки)."
 
446. 18) пункт "д" частини першої статті 38 викласти у такій редакції:
 
447. "д) за виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення, - 0, 01 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб."
 
448. 19) у Розділі VІІ "Прикінцеві та перехідні положення":
 
449. абзац другий пункту 2 після слів "їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності)" доповнити словами "або їх спадкоємців чи особи, "
 
450. доповнити пунктом 12 такого змісту:
 
451. "3) забезпечити проведення протягом 2020 - 2021 років пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками та за наслідками його проведення подати до Верховної Ради України проекту закону щодо надання сертифікованим-інженерам-землевпорядникам статусу державних кадастрових реєстраторів.
 
452. Встановити, що:
 
453. протягом строку проведення пілотного проекту сертифіковані інженери-землевпорядники в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, мають права та несуть обов’язки, передбаченим цим Законом для Державних кадастрових реєстраторів;
 
454. рішення сертифікованих інженерів-землевпорядників про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, які не відповідають цьому Закону та порушують права та охоронювані законом інтереси фізичних та юридичних осіб, держави чи територіальних громад, можуть бути скасовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геоінформаційних даних або судом, з власної ініціативи або за скаргами фізичних чи юридичних осіб. Рішення сертифікованих інженерів-землевпорядників про державну реєстрацію земельних ділянок, щодо яких зареєстровані речові права, а також про внесення до Державного земельного кадастру змін до таких відомостей, скасовуються у судовому порядку.
 
455. Порядок проведення пілотного проекту із визначенням вимог щодо проведення моніторингу здійснення сертифікованими інженерами-землевпорядниками повноважень Державних кадастрових реєстраторів та порядок оскарження їх рішень щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру, затверджується Кабінетом Міністрів України."
 
456. 21. У Розділі ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради, 2013, № 36, ст.472):
 
457. у пункті "г" після слів "цього розділу" доповнити словами ", а також землі, які відповідно до закону віднесені до комунальної власності."
 
458. пункт 6 викласти у такій редакції:
 
459. "6. У разі якщо відомості про земельні ділянки, зазначені у пунктах 3 і 4 цього розділу, не внесені до Державного реєстру земель, надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для державної реєстрації таких земельних ділянок, а також її затвердження здійснюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність або користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України."
 
460. 22. Статтю 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007, № 29, ст.389) доповнити частиною такого змісту:
 
461. "Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного контролю за використанням та охороною земель."
 
462. 23. У Законі України Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 1, ст.9):
 
463. 1) У частині третій статті 13:
 
464. абзац другий доповнити словами "та його ціну (вартість);
 
465. абзац четвертий доповнити словами "а також ціну (вартість) таких речових прав чи розмір плати за користування чужим нерухомим майном"
 
466. доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
467. "Відомості про ціну (вартість) нерухомого майна, ціну (вартість) речових прав чи розмір плати за користування чужим нерухомим майном вносяться до Державного реєстру прав виключно під час державної реєстрації набуття прав на підставі документів, поданих для такої реєстрації. У разі відсутності у документах, поданих для державної реєстрації прав, відповідних відомостей про ціну (вартість) такі відомості не вносяться до Державного реєстру прав, а додаткові документи для їх отримання не вимагаються".
 
468. 2) Статтю 33 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
469. "3. Програмне забезпечення Державного реєстру прав має забезпечувати інформаційну взаємодію між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Державним земельним кадастром, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Державним реєстром актів цивільного стану громадян з метою одержання інформації про сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї особи та пов’язаних осіб і розташованих в межах однієї області, Автономної Республіки Крим та в межах України."
 
470. 24. Статтю 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 18, ст. 78) доповнити пунктами 36-37 такого змісту:
 
471. "36) страхування відповідальності розробників документації із землеустрою;
 
472. 37) страхування відповідальності виконавців топографо-геодезичних та картографічних робіт загальнодержавного призначення; ".
 
473. 25. У статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 31-32, ст.263):
 
474. частину третю доповнити пунктом 12-1 такого змісту:
 
475. "12-1) інформаційну взаємодію між Державним земельним кадастром, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Державним реєстром актів цивільного стану громадян з метою одержання інформації про сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї особи та пов’язаних осіб і розташованих в межах однієї області, Автономної Республіки Крим та в межах України"
 
476. доповнити частиною шостою такого змісту:
 
477. "6. Термін "пов'язані особи" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному у Податковому кодексі України."
 
478. 26. Статтю 11 Закону України Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України), 2003, № 31-32, ст.263) доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
479. "8. Програмне забезпечення Державного реєстру актів цивільного стану громадян повинно забезпечувати інформаційну взаємодію між цим реєстром та Державним земельним кадастром, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з метою одержання інформації про сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї особи та пов’язаних осіб і розташованих в межах однієї області, Автономної Республіки Крим та в межах України. Термін "пов'язані особи" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному у Податковому кодексі України."
 
480. 27. Частину першу статті 10 Закону України «Про державні нагороди України» (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 21, ст.162)доповнити після абзацу вісімнадцятого новим абзацом такого змісту:
 
481. «Заслужений землевпорядник України; «.
 
482. У зв'язку з цим абзаци дев’ятнадцятий - сорок четвертий вважати відповідно абзацами двадцятим - сорок п’ятим.
 
483. 28. Статтю 55 Закону України "Про нотаріат" доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
 
484. "При посвідченні угоди про відчуження земельної ділянки, яка перебуває в оренді та відчужується не на користь орендаря, перевіряється дотримання передбачених законом та договором оренди землі вимог щодо повідомлення власником земельної ділянки орендаря про намір її відчужити.".
 
485. ІІ. "Прикінцеві положення"
 
486. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім підпункту 55 пункту 1 Розділу І, підпунктів 2, 3 Розділу ІІ, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
487. 2. Визнати таким, що втратили чинність, Закони України:
 
488. "Про державну експертизу землевпорядної документації" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 38, ст.471);
"Про захист конституційних прав громадян на землю" (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 10, ст.194).
 
489. 3. Кабінету Міністрів України:
 
490. 1) у місячний строк із дня опублікування цього Закону:
 
491. а) вжити заходів щодо утворення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних;
 
492. б) визначити міністерство, уповноважене здійснювати повноваження щодо:
 
493. формування державної політики у сфері земельних відносин;
координації діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних.
 
494. в) забезпечити: технічну можливість здійснення перевірки сертифікованим інженерам-землевпорядникам за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру автоматизованої перевірки знаходження в межах земельної ділянки, що передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини, до подання заяви про державну реєстрації такої земельної ділянки; технічну та організаційну можливість відображення на картографічній основі Державного земельного кадастру органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, які надають земельні ділянки у власність або користування, відомостей про орієнтовне місце розташування земельної ділянки, що формується, та рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо її відведення.
 
495. г) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
ґ) вжити заходів щодо затвердження нового складу Кваліфікаційної комісії, діяльність якої передбачена Законом України "Про землеустрій", з урахуванням змін, передбачених цим Законом;
 
496. д) вжити заходів щодо приватизації державних підприємств, що входять до сфери управління центрального Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, крім державного підприємства, що здійснює адміністрування Державного земельного кадастру;
 
497. е) забезпечити перегляд і приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
ж) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
2) забезпечити фінансування заходів, передбачених цим Законом, при формуванні видатків Державного бюджету України на відповідний рік.
 
498. Голова
 
499. Верховної Ради України