Кількість абзаців - 24 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про оплату праці" (щодо запровадження мінімальної погодинної зарплати) (Друге читання)

0. Проект Закон України "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про оплату праці"  
1. Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до законодавчих актів України: 1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375; 1988 р., № 23, ст. 556; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 229; 2000 р., № 35, ст. 288):  
2. а) доповнити статтю 85 частиною такого змісту: "Підвищення розміру місячної та погодинної мінімальної заробітної плати не є підставою для перегляду в бік збільшення нормованих завдань (норм виробітку) на годину праці";  
3. б) частину другу статті 95 після слів "умовами підвищеного ризику для здоров'я" доповнити словами "інші норми в оплаті праці, передбачені статтею 12 Закону України "Про оплату праці";  
4. в) доповнити статтю 106 після частини другої частиною такого змісту: "Для працівників, які працюють за погодинною системою оплати праці і яким не встановлена тривалість щоденної роботи, оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад установлену законодавством або колективним договором (угодою) норму тривалості робочого часу на тиждень, у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті".  
5. У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою;  
6. 2) у Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121; 2000 р., № 35, ст. 288):  
7. а) у статті 3: частину другу після слів "умовами підвищеного ризику для здоров'я" доповнити словами "інші норми в оплаті праці, передбачені статтею 12 цього Закону";  
8. доповнити статтю після частини другої частиною такого змісту:  
9. "Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірі".  
10. У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою;  
11. б) статтю 9 викласти в такій редакції:  
12. "Стаття 9. Умови визначення розміру мінімальної заробітної плати  
13. Розмір місячної та погодинної мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням: розміру прожиткового мінімуму; загального рівня середньої заробітної плати; продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних умов";  
14. в) частини першу та другу статті 10 після слова "Розмір" доповнити словами "місячної та погодинної";  
15. г) у статті 15:  
16. доповнити статтю після частини першої частиною такого змісту:  
17. "Не допускається застосування погодинної системи оплати праці для працівників, які уклали трудовий договір на роботу з нормальною тривалістю робочого часу, але через несприятливе фінансово-економічне становище підприємства або наявність у підприємства заборгованості перед бюджетом і своїми працівниками з виплати заробітної плати фактично працюють на умовах неповного робочого часу".  
18. У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;  
19. д) у частині третій слова "частинами першою і другою цієї статті" замінити словами "цією статтею";  
20. е) у тексті Закону слова "Міністерство праці України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики" у відповідних відмінках.  
21. ІІ. Прикінцеві положення  
22. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
23. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом: підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.