Кількість абзаців - 2347 Розмітка (ліва колонка)


Про Державний бюджет України на 2003 рік (Перше читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державний бюджет України на 2003 рік  
1. І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
2. Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2003 рік у сумі - 47.127.510,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 37.390.163,6 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 9.737.347,2 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону.  
3. Затвердити видатки Державного бюджету України на 2003 рік у сумі 47.943.187,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 37.390.163,6 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 10.553.024, тис. гривень.  
4. Визначити загальний фонд Державного бюджету України на 2003 рік бездефіцитним. Установити граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у сумі 815.676,8 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону.  
5. ІІ. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
6. Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік належать:  
7. 1) 98,5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності відповідно до пункту 1 статті 9 цього Закону);  
8. 2) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;  
9. 3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;  
10. 4) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;  
11. 5) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);  
12. 6) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 50 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);  
13. 7) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності, крім тих, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;  
14. 8) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;  
15. 9) ввізне мито (крім 50 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);  
16. 10) рентна плата за нафту та природний газ, що видобуваються в Україні;  
17. 11) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;  
18. 12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;  
19. 13) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями та розпорядженнями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судових органів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції;  
20. 14) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;  
21. 15) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту і відходів срібло;  
22. 16) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;  
23. 17) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;  
24. 18) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;  
25. 19) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку № 1 до цього Закону;  
26. 20) до розмежування земель державної та комунальної власності 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;  
27. 21) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;  
28. 22) рентна плата за транспортування нафти;  
29. 23) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;  
30. 24) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою.  
31. 25) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.  
32. Стаття 3. Установити, що нафтогазодобувні підприємства вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 28,9 гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 52,02 гривні за 1 тонну.  
33. Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:  
34. рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;  
35. рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;  
36. рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі, еквівалентному 0,3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.  
37. Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця), виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
38. Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та рентна плата за транзитне транспортування аміаку сплачується у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.  
39. Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.  
40. Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання терміну платежу і по день сплати включно.  
41. Стаття 5. Установити, що Національний банк України у 2003 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в сумі не менш як 700.000 тис. гривень.  
42. Стаття 6. Органам державної податкової служби України:  
43. зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки);  
44. здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платників податку, які мають прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з державного бюджету, в 2003 році у першу чергу в рахунок погашення заборгованості такого платника податку перед державою за зазначеними кредитами, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі.  
45. Стаття 7. Установити, що до 1 січня 2004 року:  
46. в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;  
47. зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" до 1 січня 2004 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України;  
48. для цілей оподаткування амортизація на основні фонди ІІ та ІІІ груп, які виведені з експлуатації, не нараховується.  
49. Стаття 8. Збір за використання радіочастотного ресурсу України сплачується з дати видачі ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України. Сума збору за використання радіочастотного ресурсу України розраховується платниками самостійно, виходячи із розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України, по кожному регіону окремо. За несвоєчасне внесення до бюджету належної до сплати суми збору за використання радіочастотного ресурсу України нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення заборгованості або на день її (її частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.  
50. Користувачі радіочастотного ресурсу України щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового місяця) подають до органів податкової служби податкові декларації. Форма податкової декларації визначається центральним податковим органом.  
51. Стаття 9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині доходів є:  
52. 1) 1,5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);  
53. 2) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;  
54. 3) 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;  
55. 4) 50 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;  
56. 5) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;  
57. 6) 50 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;  
58. 7) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;  
59. 8) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;  
60. 9) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;  
61. 10) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  
62. 11) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;  
63. 12) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;  
64. 13) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;  
65. 14) надходження до страхового фонду безпеки авіації;  
66. 15) відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам;  
67. 16) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;  
68. 17) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;  
69. 18) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;  
70. 19) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком № 1 до цього Закону;  
71. 20) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;  
72. 21) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;  
73. 22) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;  
74. 23) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;  
75. 24) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою.  
76. ІІІ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
77. Стаття 10. Установити на 31 грудня 2003 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 11.788.497,2 тис. гривень та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 8.112.041,7 тис. доларів США.  
78. Стаття 11. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел державного запозичення у неповному обсязі, воно може заміщуватися надходженням коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень.  
79. Установити, що в разі надходження коштів від приватизації державного майна до загального фонду Державного бюджету України в сумі менше, ніж визначено у додатку № 2 до цього Закону, дозволяється збільшення зовнішніх (внутрішніх) джерел державного запозичення на суму такого недонадходження та відповідне збільшення граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України станом на 31 грудня 2003 року на суму такого запозичення.  
80. Стаття 12. Установити, що у 2003 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету за погодженням з Верховною Радою України, не здійснюється.  
81. Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
82. Стаття 13. З метою ефективного управління державним боргом надати Міністерству фінансів України право здійснювати достроковий викуп боргових зобов'язань держави, операції купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі операції РЕПО, депонування коштів на чергові платежі з обслуговування та погашення державного боргу.  
83. Стаття 14. Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.  
84. Стаття 15. Надати в 2003 році Міністерству фінансів України право реструктурувати прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками відповідних угод.  
85. Виконання зобов'язань позичальника, що випливають з угоди про реструктурування, забезпечується заставою чи порукою, або в інший спосіб, відповідно до якого платоспроможні треті особи приймають на себе солідарні зобов'язання щодо виконання таких зобов'язань позичальника. Після повного виконання зобов'язань за угодами про реструктуризацію сума пені, що нарахована внаслідок несвоєчасного виконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою та не реструктуризована за угодою про реструктурування, списується.  
86. У разі невиконання позичальником зобов'язань за угодою про реструктурування та/або зобов'язань щодо здійснення платежів за кредитом або бюджетною позичкою в частині, що не реструктурується, в термін, що перевищує три місяці від встановленого відповідними угодами, реструктуризована заборгованість в повному обсязі визнається простроченою та стягується органами державної податкової служби у встановленому порядку.  
87. Стаття 16. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2003 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги за простроченою більше ніж три роки заборгованістю перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі шляхом оформлення цієї заборгованості простими векселями на ім'я Міністерства фінансів України. Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички та фінансової допомоги на зворотній основі, за якими юридичні особи-резиденти мають заборгованість перед державою.  
88. При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу цих векселів до 50 відсотків їх номінальної суми. Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою на зворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості списується.  
89. Міністерство фінансів України здійснює продаж таких векселів у відповідності до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку.  
90. Стаття 17. Установити, що у разі настання гарантійного випадку в 2003 році платежі на виконання державою гарантійних зобов'язань здійснюються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України. В обсязі фактичних витрат Державного бюджету України, пов'язаних з виконанням державою гарантійних зобов'язань, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, виникає заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії.  
91. З моменту виникнення фактичних витрат Державного бюджету України на виконання державою гарантійних зобов'язань, на суму таких витрат до держави переходять права кредитора та право вимагати від боржника відшкодування таких витрат в повному обсязі у встановленому законом порядку.  
92. Стаття 18. Дозволити Фонду державного майна України збільшувати частку держави в статутному фонді позичальників кредитів, залучених державою або під державні гарантії, в рахунок погашення простроченої заборгованості таких позичальників перед державою.  
93. Порядок проведення зазначених розрахунків встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
94. Стаття 19. Зарахувати вартість поставленої до державного резерву у 1999-2000 роках сільськогосподарської продукції за цінами, встановленими відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України, в погашення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
95. Стаття 20. Дозволити Кабінету Міністрів України:  
96. надати в 2003 році Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредит за рахунок випуску державних цінних паперів на суму до 165.931 тис. гривень у разі вичерпання фінансових можливостей цього Фонду щодо відшкодування втрат фізичних осіб внаслідок банкрутства комерційних банків;  
97. зробити у 2003 році внесок у розмірі 100.000 тис. гривень до статутного фонду ВАТ "Державний ощадний банк України" у разі загрози втрати нормативу платоспроможності за рахунок коштів Державного бюджету України, отриманих від розміщення облігацій внутрішньої державної позики з терміном обігу від 4,5 до 5 років.  
98. При цьому, допускається збільшення граничного розміру державного внутрішнього боргу України станом на 31 грудня 2003 року та граничного розміру дефіциту Державного бюджету України в 2003 році на суму таких випусків.  
99. Стаття 21. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік належать:  
100. 1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;  
101. 2) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням норм пунктів 3 і 4 статті 22 цього Закону та норм статті 25 цього Закону.  
102. Стаття 22. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині фінансування є:  
103. 1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;  
104. 2) 3 відсотки коштів від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням норм пунктів 3 і 4 статті 22 цього Закону та норм статті 25 цього Закону;  
105. 3) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;  
106. 4) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;  
107. 5) кошти, отримані від розміщення облігацій внутрішньої державної позики, випущених з метою створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів;  
108. Стаття 23. Визнати в 2003 році органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.  
109. Установити, що 25 відсотків коштів, отриманих в рахунок повернення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками понад обсяги, визначені у додатку № 3 до цього Закону, спрямовуються на видатки з матеріально-технічного забезпечення органів державної податкової служби України, що дає право Державній податковій адміністрації України на додаткові бюджетні призначення в межах зазначених надходжень.  
110. Стаття 24. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 8 статті 9 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.  
111. Стаття 25. Фонду державного майна України забезпечити в 2003 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна відповідно до пункту 2 статті 21 та пункту 2 статті 22 цього Закону у сумі не менш як 2.065.740 тис. гривень.  
112. У разі перевиконання зазначених надходжень понад обсяги, передбачені цією статтею, додатково отримані кошти розподіляються у такому порядку:  
113. 95 відсотків - зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і спрямовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, на державні капітальні вкладення, створення космічного комплексу "Циклон-4", реформування та розвиток Збройних Сил України, розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування та проведення фундаментальних досліджень Національною Академією наук України, що дає право на додаткові бюджетні призначення для проведення зазначених видатків;  
114. 5 відсотків - зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуються на заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації.  
115. ІV. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
116. Стаття 26. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2003 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком № 3 до цього Закону.  
117. Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету.  
118. Порядок передачі бюджетних призначень, передбачений частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, визначається Міністерством фінансів України.  
119. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:  
120. оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;  
121. капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.  
122. Стаття 27. Органи Державного казначейства України здійснюють реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України.  
123. Розпорядники коштів Державного бюджету України мають право брати бюджетні зобов'язання у 2003 році з врахуванням необхідності виконання зобов'язань минулих років, зареєстрованих в органах Державного казначейства України.  
124. Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів Державного бюджету України без відповідних бюджетних асигнувань та незареєстровані в органах Державного казначейства України не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.  
125. Стаття 28. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадяться виключно через Міністерство закордонних справ України.  
126. Стаття 29. Установити, що у 2003 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни І групи - 150 гривень, інвалідам війни ІІ групи - 120 гривень, інвалідам війни ІІІ групи - 100 гривень, учасникам бойових дій - 80 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 40 гривень.  
127. Стаття 30. Запровадити на 2003 рік мораторій на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяги, визначені на цю мету у додатку № 3 до цього Закону.  
128. Стаття 31. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік за економічною структурою видатків:  
129. оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);  
130. нарахування на заробітну плату (код 1120);  
131. придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);  
132. забезпечення продуктами харчування (код 1133);  
133. виплата процентів за державним боргом (код 1200);  
134. трансферти населенню (код 1340);  
135. трансферти місцевим бюджетам (код 1320);  
136. будівництво житла для військовослужбовців.  
137. Стаття 32. Установити, що кошти, які надійдуть від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і використовуються на розрахунки Міністерства оборони України згідно з його кошторисом.  
138. Установити, що вартість військового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів), виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахунків, а також майна, що передається юридичним особам в обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України, як надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
139. Стаття 33. Установити, що виконання рішення, яке прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.  
140. Рішення про стягнення коштів з рахунку державного бюджету передаються до Державного казначейства України і виконуються ним за черговістю їх надходження за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.  
141. Державне казначейство України списує з єдиного казначейського рахунку кошти на відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду, за рішенням, яке було прийнято державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.  
142. Списання коштів за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.  
143. Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників (військовослужбовців) бюджетної установи (військового формування), які мають право на безоплатне матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї бюджетної установи (військового формування).  
144. Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України внаслідок неправомірних дій органів влади або їх посадових осіб, кваліфікуються як збитки, завдані Державному бюджету України і стягуються в установленому законом порядку з осіб, з вини яких нанесені збитки Державному бюджету України.  
145. Цей порядок поширюється на місцеві бюджети, казначейське обслуговування яких за видатками здійснюється органами Державного казначейства України.  
146. Стаття 34. Кабінету Міністрів України затвердити розподіл бюджетних призначень на погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в розрізі бюджетних програм.  
147. Стаття 35. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині кредитування є:  
148. 1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;  
149. 2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;  
150. 3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 19941997 років;  
151. 4) повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;  
152. 5) кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання. Порядок зарахування цих коштів до державного бюджету встановлюється Кабінетом Міністрів України;  
153. 6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;  
154. 7) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України підприємствам вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.  
155. Стаття 36.Установити, що у 2003 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 9, 22 та 35 цього Закону, спрямовуються відповідно на:  
156. 1) субвенцію на будівництво та придбання житла для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 9 цього Закону);  
157. 2) розвиток мінерально-сировинної бази (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 9 цього Закону);  
158. 3) розвиток мережі і утримання відповідно до закону автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 3, 4, 6 статті 9 цього Закону);  
159. 4) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських установ (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 9 цього Закону);  
160. 5) закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 9 цього Закону);  
161. 6) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (відповідно за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 9 цього Закону);  
162. 7) виробництво і розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 9 цього Закону);  
163. 8) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 9 цього Закону);  
164. 9) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 9 цього Закону, крім частини цих надходжень, що надходять від риболовних портів);  
165. 10) участь у міжнародних морських риболовних організаціях, що забезпечується Департаментом рибного господарства Міністерства агропромислової політики України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 9 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);  
166. 11) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 9 цього Закону);  
167. 12) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 9 та пунктом 1 статті 35 цього Закону);  
168. 13) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 9 та пунктом 2 статті 35 цього Закону);  
169. 14) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами та організаціями, та інші заходи з утримання цих установ та організацій згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 9 цього Закону);  
170. 15) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 9 цього Закону);  
171. 16) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 18, 19 статті 9 цього Закону);  
172. 17) участь у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби Збройних Сил України відповідно до кошторису Міністерства оборони України (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 9 цього Закону);  
173. 18) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 9 цього Закону);  
174. 19) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 9 цього Закону);  
175. 20) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 22 цього Закону);  
176. 21) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 22 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 3 статті 22 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 4 статті 22 цього Закону);  
177. 22) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 3 статті 22 цього Закону);  
178. 23) ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 22 цього Закону);  
179. 24) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 19941997 років та формуванням державного насіннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 35 цього Закону);  
180. 25) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 35 цього Закону);  
181. 26) надання кредитів селянським (фермерським) господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 35 цього Закону);  
182. 27) заходи, пов'язані з правовою охороною інтелектуальної власності, виробництвом контрольних марок та організацією процесу їх реалізації (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 9 цього Закону);  
183. 28) часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 35 цього Закону);  
184. 29) створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 22 цього Закону);  
185. 30) здійснення витрат, пов'язаних з проведенням виконавчих дій (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 9 цього Закону);  
186. 31) заходи по підтримці вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 35 цього Закону).  
187. V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ  
188. Стаття 37. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2003 році належать:  
189. 1) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування);  
190. 2) до бюджету Автономної Республіки Крим - акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим;  
191. 3) до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя - плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;  
192. 4) дотації та субвенції з Державного бюджету України, крім визначених статтею 43 цього Закону;  
193. 5) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України.  
194. Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується до відповідних обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.  
195. Надати право у 2003 році Верховній Раді Автономної Республіки Крим у вигляді експерименту, який передбачено пунктом 14) статті 18 Конституції Автономної Республіки Крим, запроваджувати місцеві податки і збори, виходячи із специфіки соціально-економічного розвитку регіону.  
196. Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для прибуткового податку з громадян.  
197. Стаття 38. Затвердити на 2003 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками № 4 та № 5 до цього Закону:  
198. 1) дотацію вирівнювання з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам та міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення - у сумі 4.693.890,3 тис. гривень;  
199. 2) додаткову дотацію на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ - у сумі 187.755,4 тис. гривень;  
200. 3) кошти, що передаються до Державного бюджету України з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, Київського і Севастопольського міських бюджетів, - у сумі 2.760.308,6 тис. гривень;  
201. 4) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - у сумі 1.326.929,8 тис. гривень;  
202. 5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - у сумі 2.170.515,5 тис. гривень;  
203. 6) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - у сумі 331.518,2 тис. гривень;  
204. 7) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, передбачених чинним законодавством (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 501.166,7 тис. гривень;  
205. 8) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, - у сумі 149.279 тис. гривень;  
206. 9) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха, - у сумі 15.000 тис. гривень;  
207. 10) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт - у сумі 107.358,5 тис. гривень;  
208. 11) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет і закупівлю лікарських засобів для лікування онкологічних хворих у комунальних закладах охорони здоров'я - у сумі 217.435,8 тис. гривень;  
209. 12) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів - у сумі 18.900 тис. гривень;  
210. 13) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення - у сумі 128.827 тис. гривень;  
211. 14) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів за рахунок капітальних вкладень - у сумі 100.000 тис. гривень;  
212. 15) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах - у сумі 26.250 тис. гривень.  
213. Кабінету Міністрів України затвердити порядок відшкодування витрат, пов'язаних з наданням відповідних видів пільг із місцевих бюджетів за рахунок субвенції з Державного бюджету України, визначеної пунктом 13 цієї статті.  
214. Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати протягом 2003 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.  
215. Стаття 39. Установити, що у 2003 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком № 4 до цього Закону.  
216. До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:  
217. 1) податок на прибуток підприємств;  
218. 2) податок на додану вартість;  
219. 3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;  
220. 4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за спеціальне водокористування водними об'єктами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;  
221. 5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;  
222. 6) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);  
223. 7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);  
224. 8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;  
225. 9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);  
226. 10) вивізне мито;  
227. 11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та іншого державного майна;  
228. 12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;  
229. 13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;  
230. 14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.  
231. У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання квартальної суми дотації вирівнювання згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 4 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману квартальну суму дотації вирівнювання не пізніше 20 числа останнього місяця кварталу.  
232. Стаття 40.Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 4 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної їх суми.  
233. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з обласних та міських міст Києва та Севастополь бюджетів, визначених у додатку № 4 до цього Закону, здійснюється згідно з помісячними сумами таких платежів, встановленими розписом Державного бюджету України на 2003 рік.  
234. Стаття 41.Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку № 5 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:  
235. до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим та міста Києва);  
236. до обласного бюджету - 12,5 відсотка;  
237. до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка;  
238. до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;  
239. до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка;  
240. до міського бюджету міста Києва - 100 відсотків.  
241. Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку № 4 до цього Закону.  
242. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити порядок визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій.  
243. Стаття 42. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження бюджетів на 2003 рік.  
244. Стаття 43. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2003 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.  
245. Стаття 44. Установити на 2003 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" та для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у дитячих дошкільних закладах державної і комунальної форми власності відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у сумі 80 гривень у розрахунку на одну особу.  
246. Установити, що у 2003 році:  
247. допомога малозабезпеченій сім'ї з дітьми призначається тільки на підставі статті 19 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";  
248. допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років надається у розмірі 50 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму;  
249. одноразова допомога при народженні дитини надається у розмірі 200 гривень;  
250. розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та малозабезпеченим сім'ям з дітьми не може бути більшим, ніж 75 відсотків від встановленого прожиткового мінімуму.  
251. У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, у тому числі малозабезпеченим сім'ям з дітьми, враховується грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.  
252. Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2003 року збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму виходячи з фінансових ресурсів держави.  
253. Стаття 45. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2003 році є:  
254. 1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:  
255. кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що знаходиться у комунальній власності;  
256. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності);  
257. надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;  
258. кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними;  
259. кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;  
260. запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;  
261. 2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 50 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 80 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 20 відсотків - до міських, селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;  
262. 3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);  
263. 4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;  
264. 5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;  
265. 6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;  
266. 7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;  
267. 8) субвенція з державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання;  
268. 9) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;  
269. 10) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.  
270. Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.  
271. При цьому, у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.  
272. VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
273. Стаття 46. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України.  
274. Стаття 47. Продовжити до 1 січня 2004 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року № 208-ХІV та від 15 липня 1999 року № 967-ХІV.  
275. Стаття 48. Заборонити в 2003 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), заборонити надавати відстрочки щодо термінів її сплати, а також заборонити списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету.  
276. Стаття 49. Установити, що в 2003 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю", збільшені в 3,03 раза (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45,ст.238; 1997 р., № 33, ст.207; 1999 р., № 8, ст.59; 2000 р., № 14-15-16, ст.121; 2001 р., № 2-3, ст.16).  
277. По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 січня 2003 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст.238).  
278. Орендна плата за земельні ділянки та земельний податок сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.  
279. Звільнити, як виняток у 2003 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування, а на території Автономної Республіки Крим - Верховною Радою Автономної Республіки Крим з визначенням розмірів земельних ділянок. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку.  
280. Установити, що в 2003 році передбачене звільнення від земельного податку в пунктах 3) в частині дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України; 51); 6); 13); 17); 19); 23) статті 12 розділу 5 Закону України "Про плату за землю", здійснюється на рівні 50 відсотків діючих ставок на відповідних територіях.  
281. Стаття 50. Установити, що обсяг коштів і матеріальних активів, спрямованих у 2003 році платниками податку на прибуток відповідно до частин другої і третьої пункту 22.3. статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" на будівництво та придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей не може перевищити 400 000 тис. гривень. Кабінету Міністрів України визначити обсяги інвестицій, які спрямовуються на будівництво і придбання такого житла, у розрізі замовників та регіонів.  
282. Стаття 51. Платежі, які відповідно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів, і для яких законодавчо не встановлені терміни їх сплати, сплачуються до бюджетів не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним. Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються податковим боргом з десятого дня після отримання платником податкового повідомлення, який погашається у встановленому порядку з погашення податкового боргу по податках, зборах (обов'язкових платежах). Не внесені в установлені терміни суми загальнодержавних та місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), для яких законодавчо не передбачено податкових декларацій (розрахунків), вважаються податковим боргом з десятого дня після отримання платником податкового повідомлення, який погашається у встановленому порядку.  
283. Стаття 52. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязі.  
284. Стаття 53. Установити, що керівники бюджетних установ (військових формувань) утримують чисельність працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ (військових формувань) у кошторисах.  
285. Витрати на безоплатне матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно з законами України мають право окремі категорії працівників (військовослужбовців) бюджетних установ (військових формувань), здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ (військових формувань). До таких витрат відносяться: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), паливом та телефоном; надання кредитів на індивідуальне та кооперативне житлове будівництво або придбання індивідуального жилого будинку; безплатний проїзд і перевезення багажу.  
286. Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно з законами України мають право окремі працівники (військовослужбовці) бюджетних установ (військових формувань) щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), паливом та телефоном, за безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, надаються у разі, якщо грошові доходи цих працівників (військовослужбовців) менше величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб.  
287. Розмір наданих пільг в грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами зазначених працівників (військовослужбовців) не повинен перевищувати величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб.  
288. Стаття 54. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг відносяться: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років), непрацездатні батьки та особи, які знаходяться під опікою та піклуванням громадян, що мають право на пільги.  
289. Надати право Кабінету Міністрів України приймати рішення щодо поступової заміни пільг та компенсацій, на які згідно із законодавством України мають право окремі категорії громадян, на адресну грошову допомогу.  
290. Стаття 55. На часткову зміну пункту 2 статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст.122) дозволити в процесі приватизації державного майна покупцям-нерезидентам оплату його вартості у вільноконвертованій валюті, якщо це передбачено умовами продажу.  
291. Стаття 56. Зупинити на 2003 рік дію:  
292. 1) другого речення частини другої статті 18 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст.190);  
293. 2) частини третьої статті 6 Закону України "Про Державний внутрішній борг України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 41, ст.598);  
294. 3) частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст.472; 2000 р., № 41, ст.343) в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати;  
295. 4) пункту 1 частини першої статті 31 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340; 2001 р., № 2-3, ст.10) в частині зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя;  
296. 5) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 17, ст.99; 2001 р., № 2-3, ст.10) в частині зарахування 20 відсотків платежів до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей, а також визначення напрямів спрямування цих коштів;  
297. 6) частини першої статті 10, абзацу дев'ятого частини першої статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 23, ст.183; 1999 р., № 9-10, ст.68; 2001 р., № 2-3, ст.10);  
298. 7) частини другої статті 12 та пункту "ж" та пункту "ї" (в частині безоплатного користування квартирою з опаленням і освітленням) частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 4 , ст. 19);  
299. 8) частин першої, другої та шостої статті 33 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст.189; 2000 р., № 45, ст.390; 2001 р., № 2-3, ст.10) в частині зарахування: 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;  
300. 9) підпункту 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 25, ст. 172);  
301. 10) частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст.294; 2001 р., № 2-3, ст.10);  
302. 11) абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 25, ст.191 1999 р., № 28, ст.231; 2001 р., № 2-3, ст.10);  
303. 12) частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст.177; 2001 р., № 2-3, ст.10);  
304. 13) частини другої статті 25 та частини другої статті 39 Закону України "Про національний архівний фонд та архівні установи" (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 15, ст. 86) в частині встановлення працівникам архівних установ надбавок за вислугу років;  
305. 14) абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої, абзацу другого частини другої, абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст.84);  
306. 15) частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст.393);  
307. 16) абзаців другого - восьмого частини першої статті 25, частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст.230);  
308. 17) абзацу другого частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 49 , ст. 259);  
309. 18) частини третьої статті 32 та абзаців другого та четвертого частини першої статті 64 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 20, ст. 134);  
310. 19) абзацу п'ятого частини третьої статті 5 (щодо забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів), частини шостої статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 30), ст. 142);  
311. 20) статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст.238; 2000 р., № 14-15-16, ст.121; 2001 р., № 2-3, ст.10, № 15, ст.74);  
312. 21) статті 17 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст.181; 2000 р., № 14-15-16, ст.121; 2001 р., № 2-3, ст.10);  
313. 22) частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст.60; 1999 р., № 40, ст.361; 2001 р., № 2-3, ст.10) у частині формування дорожніх фондів;  
314. 23) частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 46-47, ст.280; 2000 р., № 14-15-16, ст.121; 2001 р., № 2-3, ст.10) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;  
315. 24) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст.397; 2000 р., № 14-15-16, ст.121; 2001 р., № 2-3, ст.10)в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу;  
316. 25) частини п'ятої статті 48 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст.433) в частині покладення на правонаступника обов'язку забезпечення вугіллям на побутові потреби та частини шостої цієї статті в частині фінансування правонаступником заходів щодо безоплатного забезпечення вугіллям на побутові потреби;  
317. 26) Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 27, ст.212; 2001 р., № 2-3, ст.10);  
318. 27) частини десятої статті 24 в частині виплати грошової допомоги при виході на пенсію (щодо науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти) і частини четвертої статті 38 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2-3, ст.20; 2000 р., № 28, ст.223);  
319. 28) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст.248; 2001 р., № 2-3, ст.10; 2002, № 12-13, ст.92);  
320. 29) пункту "б" частини другої статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 41, ст. 546) в частині спрямування частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;  
321. 30) пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст.298; 2001 р., № 2-3, ст.10);  
322. 31) частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст.299; 2001 р., № 2-3, ст.10);  
323. 32) частини п'ятої статті 9 (крім пільгового проїзду студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у міському пасажирському та залізничному транспорті територією України), частини 6, 7 статті 11, частин 6, 7 статті 12 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 27, ст. 211);  
324. 33) пункту 2 статті 21 та пункту 1 статті 23 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 24, ст. 348);  
325. 34) пунктів 3 і 5 статті 3 та пункту 2 статті 5 (крім підпункту 3) та 4) пункту 2 статті 5) Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень" (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 43, ст. 370) в частині надання пільг організаціям національних спортивних федерацій з олімпійських та параолімпійських видів спорту;  
326. 35) пункту 8 статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 12, ст. 64);  
327. 36) статті 25 Закону України Про внесення змін до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 38, ст.315);  
328. 37) пункт 4 статті 9 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 20, ст. 82);  
329. 38) пунктів 83, 84, 85, 87, 118, 125, 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 33-34, ст.272; 2001 р., № 2-3, ст.10);  
330. 39) підпункту 7.1.1 пункту 7.1. статті 7 Закону України "Про Порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 10, ст. 44).  
331. Установити, що у 2003 році положення і норми, передбачені абзацами другим - восьмим частини першої статті 25, частини п'ятої статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230), частиною другою статті 18 і частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393), частиною п'ятою статті 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 32, ст. 215), абзацом другим частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 49 (07.12.2001), ст.259), абзацом восьмим частини першої статті 9 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 20 (17.05.2002), ст. 134) реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2003 рік.  
332. Стаття 57. Якщо обсяги власних надходжень перевищують відповідні витрати, встановлені додатком № 3 до цього Закону, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості із оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така заборгованість, - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду бюджету.  
333. Стаття 58. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначеному ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.  
334. Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.  
335. Стаття 59. Додатки № 1 - 5 до цього Закону є його невід'ємною частиною.  
336. Стаття 60. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2003 року.  
337. Додаток № 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"  
338. Доходи Державного бюджету України на 2003 рік  
339. тис. грн.  
340. Код Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд  
341. 100000 Податкові надходження 30 726 287.0 29 272 965.0 1 453 322.0  
342. 110000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 9 951 742.0 9 802 463.0 149 279.0  
343. 110200 Податок на прибуток підприємств 9 951 742.0 9 802 463.0 149 279.0  
344. 130000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 711 445.0 349 445.0 362 000.0  
345. 130100 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 50 000.0 50 000.0  
346. 130101 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 50 000.0 50 000.0  
347. 130200 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 250 300.0 250 300.0  
348. 130300 Платежі за користування надрами 47 900.0 47 900.0  
349. 130301 Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 47 900.0 47 900.0  
350. 130400 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 362 000.0 362 000.0  
351. 130700 Плата за використання інших природних ресурсів 1 245.0 1 245.0  
352. 140000 Внутрішні податки на товари та послуги 17 271 070.0 16 524 937.0 746 133.0  
353. 140100 Податок на додану вартість 13 608 000.0 13 608 000.0  
354. 140200 Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 2 918 332.0 2 486 166.0 432 166.0  
355. 140300 Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 682 538.0 368 571.0 313 967.0  
356. 140600 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 62 200.0 62 200.0  
357. 140602 Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 30 000.0 30 000.0  
358. 140605 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 5 000.0 5 000.0  
359. 140606 Плата за ліцензії на право експорту,імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 600.0 600.0  
360. 140607 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 5 000.0 5 000.0  
361. 140608 Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів 100.0 100.0  
362. 140610 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 3 900.0 3 900.0  
363. 140612 Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 3 000.0 3 000.0  
364. 140614 Плата за видачу ліцензій на використання радіочастот 14 000.0 14 000.0  
365. 140615 Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 600.0 600.0  
366. 150000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 2 641 730.0 2 562 820.0 78 910.0  
367. 150100 Ввізне мито 2 464 400.0 2 402 200.0 62 200.0  
368. 150101 Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 2 192 400.0 2 192 400.0  
369. 150102 Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 147 600.0 147 600.0  
370. 150105 Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб"єктами підприємницької діяльності та громадянами 124 400.0 62 200.0 62 200.0  
371. 150200 Вивізне мито 7 500.0 7 500.0  
372. 150201 Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності 7 500.0 7 500.0  
373. 150300 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 169 830.0 153 120.0 16 710.0  
374. 160000 Інші податки 150 300.0 33 300.0 117 000.0  
375. 160200 Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на право виїзду за кордон 10 300.0 10 300.0  
376. 160300 Податки, не віднесені до інших категорій 23 000.0 23 000.0  
377. 160600 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 117 000.0 117 000.0  
378. 200000 Неподаткові надходження 12 663 600.5 5 265 890.0 7 397 710.5  
379. 210000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 4 751 462.0 4 213 830.0 537 632.0  
380. 210200 Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 700 000.0 700 000.0  
381. 210300 Надходження від грошово-речових лотерей 60 000.0 60 000.0  
382. 210500 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 325 000.0 325 000.0  
383. 210501 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 325 000.0 325 000.0  
384. 210600 Рентна плата 3 083 830.0 3 083 830.0  
385. 210601 Рентна плата за нафту,що видобувається в Україні 142 170.0 142 170.0  
386. 210602 Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні 497 000.0 497 000.0  
387. 210605 Рентна плата за транзит природного газу через територію України 2 243 250.0 2 243 250.0  
388. 210606 Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами 181 310.0 181 310.0  
389. 210607 Рентна плата за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом 20 100.0 20 100.0  
390. 210800 Інші надходження 582 632.0 45 000.0 537 632.0  
391. 220000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 423 850.0 375 850.0 48 000.0  
392. 220600 Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 2 600.0 2 600.0  
393. 220700 Виконавчий збір 96 000.0 48 000.0 48 000.0  
394. 220800 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна 210 000.0 210 000.0  
395. 220900 Державне мито 70 250.0 70 250.0  
396. 221100 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 45 000.0 45 000.0  
397. 230000 Надходження від штрафів та фінансових санкцій 236 300.0 236 300.0  
398. 230100 Суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації 700.0 700.0  
399. 230200 Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції, з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації 1 000.0 1 000.0  
400. 230300 Адміністративні штрафи та інші санкції 233 000.0 233 000.0  
401. 230400 Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки 1 600.0 1 600.0  
402. 240000 Інші неподаткові надходження 2 538 605.0 439 910.0 2 098 695.0  
403. 240100 Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів 15 000.0 15 000.0  
404. 240200 Надходження коштів від реалізації товарів та інших предметів конфіскованих за матеріалами правоохороних та інших уповноважених органів 40 000.0 40 000.0  
405. 240300 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 14 000.0 14 000.0  
406. 240500 Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань 660 455.0 196 350.0 464 105.0  
407. 240600 Інші надходження 98 850.0 64 560.0 34 290.0  
408. 240602 Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність 6 050.0 6 050.0  
409. 240603 Інші надходження 38 000.0 38 000.0  
410. 240605 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв 1 200.0 1 200.0  
411. 240614 Збір за використання радіочастотного ресурсу 22 000.0 22 000.0  
412. 240615 Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 15 000.0 3 000.0 12 000.0  
413. 240617 Портовий (адміністративний) збір 15 600.0 1 560.0 14 040.0  
414. 240618 Надходження до страхового фонду безпеки авіації 1 000.0 1 000.0  
415. 240800 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці 80 000.0 80 000.0  
416. 240810 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах 80 000.0 80 000.0  
417. 241100 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 30 300.0 30 000.0 300.0  
418. 241102 Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою 30 000.0 30 000.0  
419. 241103 Відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам 100.0 100.0  
420. 241104 Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла 200.0 200.0  
421. 241400 Додаткові збори на виплату пенсій 1 600 000.0 1 600 000.0  
422. 241401 Сплата збору з купівлі-продажу валюти 979 700.0 979 700.0  
423. 241402 Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 5 400.0 5 400.0  
424. 241403 Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 202 000.0 202 000.0  
425. 241404 Сплата збору з виробництва та імпорту тютюнових виробів 173 800.0 173 800.0  
426. 241405 Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 60 800.0 60 800.0  
427. 241406 Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку 178 300.0 178 300.0  
428. 250000 Власні надходження бюджетних установ 4 713 383.5 4 713 383.5  
429. 250100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 4 641 014.4 4 641 014.4  
430. 250200 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 72 369.1 72 369.1  
431. 300000 Доходи від операцій з капіталом 706 050.0 91 000.0 615 050.0  
432. 310000 Надходження від продажу основного капіталу 31 000.0 31 000.0  
433. 310100 Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 25 000.0 25 000.0  
434. 310200 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 6 000.0 6 000.0  
435. 320000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 665 050.0 50 000.0 615 050.0  
436. 320100 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 615 050.0 615 050.0  
437. 320200 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 50 000.0 50 000.0  
438. 330000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 10 000.0 10 000.0  
439. 400000 Офіційні трансферти 138 544.2 138 544.2  
440. 420000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 138 544.2 138 544.2  
441. 420100 Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях 138 544.2 138 544.2  
442. 500000 Цільові фонди 132 720.5 132 720.5  
443. 500700 Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 80 000.0 80 000.0  
444. 500800 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 52 720.5 52 720.5  
445. Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 44 367 202.2 34 629 855.0 9 737 347.2  
446. 400000 Офіційні трансферти 2 760 308.6 2 760 308.6  
447. 410101 Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів 2 760 308.6 2 760 308.6  
448. ВСЬОГО ДОХОДІВ 47 127 510.8 37 390 163.6 9 737 347.2  
449. Додаток № 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"  
450. Фінансування Державного бюджету України на 2003 рік  
451. (тис. грн.)  
452. Код Найменування Всього Загальний фонд Спеціальний фонд  
453. Загальне фінансування 815 676.80 815 676.80  
454. 400000 Внутрішне фінансування 1 064 665.30 885 987.80 178 677.50  
455. 401000 Довгострокові зобов'язання -1 124 089.80 -1 124 089.80  
456. 401200 погашення -1 124 089.80 -1 124 089.80  
457. 402000 Середньострокові зобов'язання 169 629.30 88 424.00 81 205.30  
458. 402100 випуск 283 365.30 202 160.00 81 205.30  
459. 402200 погашення -113 736.00 -113 736.00  
460. 403000 Короткострокові зобов'язання та векселі -82 114.20 -82 114.20  
461. 403100 випуск 1 117 840.00 1 117 840.00  
462. 403200 погашення -1 199 954.20 -1 199 954.20  
463. 406000 Надходження від приватизації державного майна 2 101 240.00 2 003 767.80 97 472.20  
464. 406100 Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування 2 065 740.00 2 003 767.80 61 972.20  
465. 406300 Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми 500.00 500.00  
466. 406500 Надходження від приватизації, отримані від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова 35 000.00 35 000.00  
467. 500000 Зовнішнє фінансування -248 988.50 -885 987.80 636 999.30  
468. 501000 Довгострокові зобов'язання -248 988.50 -885 987.80 636 999.30  
469. 501100 випуск 5 892 810.30 4 718 179.00 1 174 631.30  
470. 501200 погашення -6 141 798.80 -5 604 166.80 -537 632.00  
471. Додаток № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"  
472. РОЗПОДІЛ видатків Державного бюджету України на 2003 рік  
473. (тис. грн.)  
474. Код Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Разом:  
475. 0110000 Управління справами Верховної Ради України 162 071.2 36 774.6 198 845.8  
476. 0111000 Управління справами Верховної Ради України 162 071.2 36 774.6 198 845.8  
477. 0111010 Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 96 659.1 96 659.1  
478. 0111020 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України 21 855.5 21 855.5  
479. 0111030 Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України 1 000.0 1 000.0  
480. 0111040 Візити народних депутатів України за кордон 4 000.0 4 000.0  
481. 0111050 Обслуговування діяльності Верховної Ради України 19 589.6 2 745.0 22 334.6  
482. 0111060 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади 4 000.0 4 000.0  
483. 0111070 Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України 4 800.0 34 029.6 38 829.6  
484. 0111080 Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення 3 936.0 3 936.0  
485. 0111090 Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та додатків до неї мовами національних меншин, журналу "Віче" 5 481.0 5 481.0  
486. 0111100 Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України 750.0 750.0  
487. 0300000 Державне управління справами 195 295.4 103 446.5 298 741.9  
488. 0301000 Апарат Державного управління справами 117 922.0 45 975.9 163 897.9  
489. 0301010 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Адміністрації Президента України 28 941.8 28 941.8  
490. 0301020 Організація та здійснення офіційних прийомів Президентом України 5 402.1 5 402.1  
491. 0301030 Обслуговування діяльності Президента України 26 605.8 17 089.7 43 695.5  
492. 0301040 Візити Президента України за кордон 3 158.6 3 158.6  
493. 0301050 Виготовлення державних нагород 4 000.0 4 000.0  
494. 0301060 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 11 240.7 15 127.0 26 367.7  
495. 0301070 Фундаментальні дослідження у сфері державного управління 978.0 978.0  
496. 0301080 Фундаментальні дослідження із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 6 289.5 6 289.5  
497. 0301090 Прикладні розробки у сфері державного управління 371.3 371.3  
498. 0301100 Прикладні розробки, що здійснюються Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 234.8 234.8  
499. 0301110 Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах Державного управління справами та МДЦ "Артек" 14 781.5 433.7 15 215.2  
500. 0301130 Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Українською Академією державного управління при Президентові України 12 603.1 12 775.5 25 378.6  
501. 0301140 Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сивашському національному природному парку та Кримському природному заповіднику 1 314.8 550.0 1 864.8  
502. 0301160 Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України 2 000.0 2 000.0  
503. 0302000 Рада національної безпеки і оборони України 7 341.6 1 980.5 9 322.1  
504. 0302010 Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони 3 052.2 3 052.2  
505. 0302020 Фундаментальні дослідження у сфері національної безпеки 885.0 214.0 1 099.0  
506. 0302030 Прикладні розробки у сфері національної безпеки 3 404.4 1 766.5 5 170.9  
507. 0303000 Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 656.9 656.9  
508. 0303010 Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим 656.9 656.9  
509. 0304000 Національна служба посередництва і примирення України 2 371.9 2 371.9  
510. 0304010 Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) 2 223.2 2 223.2  
511. 0304020 Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 55.7 55.7  
512. 0304030 Підготовка та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів 93.0 93.0  
513. 0306000 Національний комплекс "Експоцентр України" 6 337.5 6 337.5  
514. 0306020 Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти" 778.5 778.5  
515. 0306030 Фінансова підтримка на утримання, ремонт і облаштування Палацу мистецтв "Український Дім" 900.0 900.0  
516. 0306040 Проведення загальнодержавних, галузевих та регіональних виставкових заходів Національним комплексом "Експоцентр України" 159.0 159.0  
517. 0306050 Забезпечення участі українських підприємств у міжнародних виставках 4 500.0 4 500.0  
518. 0307000 Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України 404.2 404.2  
519. 0307010 Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування 404.2 404.2  
520. 0308000 Державне лікувально-оздоровче управління 51 261.3 55 490.1 106 751.4  
521. 0308010 Керівництво Державним лікувально-оздоровчим управлінням 802.0 802.0  
522. 0308020 Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 22 600.0 1 947.0 24 547.0  
523. 0308030 Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги народним депутатам України та керівному складу органів державної влади 4 300.0 350.0 4 650.0  
524. 0308040 Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів та керівного складу органів державної влади 12 450.0 1 042.0 13 492.0  
525. 0308050 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в закладах Державного лікувально-оздоровчого управління та на об'єктах органів державної влади 680.0 280.0 960.0  
526. 0308060 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного лікувально-оздоровчого управління 8 560.0 51 516.1 60 076.1  
527. 0308070 Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для закладів Державного лікувально-оздоровчого управління 1 851.9 355.0 2 206.9  
528. 0308080 Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі Державного лікувально-оздоровчого управління 17.4 17.4  
529. 0309000 Державне авіапідприємство "Україна" 9 000.0 9 000.0  
530. 0309010 Перевезення вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом 9 000.0 9 000.0  
531. 0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 80 233.5 11 812.2 92 045.7  
532. 0411000 Секретаріат Кабінету Міністрів України 80 233.5 11 812.2 92 045.7  
533. 0411010 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 29 704.6 29 704.6  
534. 0411020 Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України 2 000.0 2 000.0  
535. 0411030 Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України 27 960.0 11 812.2 39 772.2  
536. 0411040 Створення інтегрованої телекомунікативної, інформаційно-аналітичної системи Будинку Уряду 8 985.7 8 985.7  
537. 0411050 Візити за кордон урядових делегацій та працівників органів виконавчої влади за рішенням Кабінету Міністрів України 8 612.0 8 612.0  
538. 0411060 Підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України 12.0 12.0  
539. 0411070 Фінансова підтримка газет "Урядовий кур'єр" та "Робітнича газета" 2 959.2 2 959.2  
540. 0500000 Державна судова адміністрація України 353 186.4 6 505.0 359 691.4  
541. 0501000 Апарат Державної судової адміністрації України 353 186.4 6 505.0 359 691.4  
542. 0501010 Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи 5 004.3 5 004.3  
543. 0501020 Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 49 291.2 49 291.2  
544. 0501030 Здійснення правосуддя апеляційними судами 56 031.8 5.0 56 036.8  
545. 0501040 Здійснення правосуддя місцевими судами 182 449.7 182 449.7  
546. 0501050 Здійснення правосуддя військовими судами 6 199.4 6 199.4  
547. 0501060 Проведення судової реформи 21 669.3 21 669.3  
548. 0501070 Проведення судової експертизи 4 717.5 6 500.0 11 217.5  
549. 0501080 Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 25 217.8 25 217.8  
550. 0501090 Прикладні розробки у сфері розвитку господарського судочинства 91.5 91.5  
551. 0501100 Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз 1 620.7 1 620.7  
552. 0501110 Підвищення кваліфікації суддів та спеціалістів господарських судів 90.1 90.1  
553. 0501120 Перепідготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Українською академією суддів 803.1 803.1  
554. 0600000 Верховний суд України 21 528.7 21 528.7  
555. 0601000 Апарат Верховного суду України 21 528.7 21 528.7  
556. 0601010 Здійснення правосуддя Верховним судом України 21 469.1 21 469.1  
557. 0601020 Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Верховного суду України 59.6 59.6  
558. 0700000 Вищий господарський суд України 10 403.2 10 403.2  
559. 0701000 Вищий господарський суд України 10 403.2 10 403.2  
560. 0701010 Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України 10 403.2 10 403.2  
561. 0800000 Конституційний Суд України 12 724.8 12 724.8  
562. 0801000 Конституційний Суд України 12 724.8 12 724.8  
563. 0801010 Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні 12 724.8 12 724.8  
564. 0900000 Генеральна прокуратура України 190 673.0 21 556.6 212 229.6  
565. 0901000 Генеральна прокуратура України 190 673.0 21 556.6 212 229.6  
566. 0901010 Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 189 897.6 21 506.6 211 404.2  
567. 0901020 Підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів 775.4 50.0 825.4  
568. 1000000 Міністерство внутрішніх справ України 1 744 385.6 769 546.7 2 513 932.3  
569. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України 1 171 061.5 590 831.7 1 761 893.2  
570. 1001010 Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ 16 738.6 410.0 17 148.6  
571. 1001020 Забезпечення виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача 10 000.0 10 000.0  
572. 1001030 Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи 15 000.0 15 000.0  
573. 1001040 Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією 3 000.0 3 000.0  
574. 1001050 Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку 950 995.6 443 236.5 1 394 232.1  
575. 1001060 Централізоване матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ 35 609.8 35 609.8  
576. 1001070 Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях 12 362.3 7 018.7 19 381.0  
577. 1001080 Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації 84 456.0 62 803.4 147 259.4  
578. 1001100 Амбулаторне лікування працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 3 235.0 5 845.0 9 080.0  
579. 1001110 Стаціонарне лікування працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 51 384.0 31 534.9 82 918.9  
580. 1001130 Дошкільна освіта дітей осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 5 441.0 2 676.0 8 117.0  
581. 1001140 Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ 1 794.0 1 150.9 2 944.9  
582. 1001160 Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ 1 605.0 1 605.0  
583. 1001180 Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їх сімей, охорони приміщень суду, громадського порядку під час здійснення правосуддя 15 050.0 546.5 15 596.5  
584. 1003000 Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 294 879.0 44 000.0 338 879.0  
585. 1003010 Керівництво та управління внутрішніми військами 7 427.1 90.6 7 517.7  
586. 1003020 Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів 235 030.4 24 532.1 259 562.5  
587. 1003030 Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України 29 149.5 17 900.5 47 050.0  
588. 1003070 Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівня акредитації 19 381.7 1 008.6 20 390.3  
589. 1003080 Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 3 890.3 468.2 4 358.5  
590. 1004000 Державний департамент пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ України 274 945.1 134 715.0 409 660.1  
591. 1004010 Керівництво та управління державною пожежною охороною 5 419.3 380.0 5 799.3  
592. 1004020 Заходи із гасіння пожеж та участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 222 336.7 128 835.0 351 171.7  
593. 1004030 Централізоване матеріально-технічне забезпечення Державної пожежної охорони 27 345.0 27 345.0  
594. 1004040 Підготовка кадрів для державної пожежної охорони вищими навчальними закладами освіти ІІІ та ІV рівнів акредитації 16 925.4 4 850.0 21 775.4  
595. 1004050 Дослідження в галузі пожежної безпеки 2 918.7 650.0 3 568.7  
596. 1005000 Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" 3 500.0 3 500.0  
597. 1005020 Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів 3 500.0 3 500.0  
598. 1100000 Міністерство палива та енергетики України 2 568 075.5 10 657.2 2 578 732.7  
599. 1101000 Апарат Міністерства палива та енергетики України 332 120.6 10 657.2 342 777.8  
600. 1101010 Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу 7 891.3 490.0 8 381.3  
601. 1101030 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері паливно-енергетичного комплексу 350.0 350.0  
602. 1101040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері паливно-енергетичного комплексу 733.0 733.0  
603. 1101050 Спеціалізоване медичне обслуговування працівників атомної енергетики і промисловості та населення міст - супутників 26 729.5 3 393.9 30 123.4  
604. 1101060 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об'єктах атомної енергетики і промисловості 1 956.3 604.2 2 560.5  
605. 1101070 Виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації 221 956.5 221 956.5  
606. 1101090 Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським інститутом ядерної енергії та промисловості 4 418.0 6 169.1 10 587.1  
607. 1101100 Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SІР 33 977.0 33 977.0  
608. 1101110 Забезпечення безпечної експлуатації об'єкту "Укриття" 26 000.0 26 000.0  
609. 1101130 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу 200.0 200.0  
610. 1101140 Фізичнний захист ядерних установок та ядерних матеріалів 7 909.0 7 909.0  
611. 1102000 Державний департамент вугільної промисловості 2 235 954.9 2 235 954.9  
612. 1102020 Прикладні розробки у сфері розвитку вугільної галузі 4 204.1 4 204.1  
613. 1102030 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері вугільної промисловості 1 615.0 1 615.0  
614. 1102040 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері вугільної промисловості 240.0 240.0  
615. 1102060 Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості 600 000.0 600 000.0  
616. 1102080 Гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах 75 000.0 75 000.0  
617. 1102090 Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції 705 000.0 705 000.0  
618. 1102100 Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 695 895.8 695 895.8  
619. 1102110 Часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності 73 000.0 73 000.0  
620. 1102120 Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах 80 000.0 80 000.0  
621. 1102130 Участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного обладнання для оснащення вугільних шахт 1 000.0 1 000.0  
622. 1200000 Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України 86 890.0 26 262.2 113 152.2  
623. 1201000 Апарат Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 41 885.3 18 662.2 60 547.5  
624. 1201010 Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки 18 264.4 18 264.4  
625. 1201020 Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ 856.5 856.5  
626. 1201030 Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями 3 314.6 3 314.6  
627. 1201040 Презентація за кордоном українськими підприємствами наукових розробок та вітчизняних товарів на міжнародних виставках і ярмарках 4 000.0 4 000.0  
628. 1201050 Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі 3 976.7 80.0 4 056.7  
629. 1201060 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування 2 071.4 2 071.4  
630. 1201070 Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі 2 175.8 2 175.8  
631. 1201080 Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем 100.0 100.0  
632. 1201090 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації в Українській академії зовнішньої торгівлі 1 130.0 4 600.0 5 730.0  
633. 1201100 Підвищення кваліфікації державних службовців у Центрі перепідготовки кадрів при Науково-дослідному економічному інституті та Вищих курсах іноземних мов 241.9 50.0 291.9  
634. 1201110 Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва 951.6 951.6  
635. 1201120 Фінансова підтримка журналу "Економіка України" та інформаційно-аналітичного бюлетня "Вісник державних закупівель" 52.9 52.9  
636. 1201130 Реалізація повноважень державного органу з питань банкрутства 991.0 991.0  
637. 1201140 Створення державної електронної інформаційної бази даних "Нафта і нафтопродукти" 1 500.0 1 500.0  
638. 1201170 Забезпечення участі України в арбітражних процесах, розпочатих проти держави іноземними інвесторами 1 336.5 1 336.5  
639. 1201600 Розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет 922.0 13 932.2 14 854.2  
640. 1204000 Державна інспекція по контролю за цінами 10 336.2 10 336.2  
641. 1204010 Керівництво та управління у сфері контролю за цінами 10 336.2 10 336.2  
642. 1205000 Державний комітет України з енергозбереження 15 984.1 6 400.0 22 384.1  
643. 1205010 Керівництво та управління у сфері енергозбереження 4 734.3 6 400.0 11 134.3  
644. 1205020 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері енергозбереження 3 950.0 3 950.0  
645. 1205030 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері енергозбереження 259.8 259.8  
646. 1205040 Міжгалузеві енергозберігаючі заходи 7 040.0 7 040.0  
647. 1207000 Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України 18 684.4 1 200.0 19 884.4  
648. 1207010 Керівництво та управління у сфері стандартизації, метрології та сертифікації та захисту прав споживачів 4 813.0 4 813.0  
649. 1207020 Прикладні розробки у сфері стандартизації, сертифікації та метрології 1 107.4 1 107.4  
650. 1207030 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері стандартизації продукції і послуг 300.0 300.0  
651. 1207040 Наукові програми у сфері стандартизації, сертифікації і еталонної бази 4 500.0 4 500.0  
652. 1207050 Збереження та функціонування національної еталонної бази 500.0 500.0  
653. 1207060 Створення служби єдиного часу 800.0 800.0  
654. 1207070 Державний нагляд за додержанням стандартів та державний метрологічний нагляд 2 164.0 2 164.0  
655. 1207080 Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими 4 500.0 4 500.0  
656. 1207100 Виробництво та розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв 1 200.0 1 200.0  
657. 1400000 Міністерство закордонних справ України 570 003.9 19 983.5 589 987.4  
658. 1401000 Апарат Міністерства закордонних справ України 570 003.9 19 983.5 589 987.4  
659. 1401010 Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин 17 418.4 17 418.4  
660. 1401020 Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій 155 960.0 155 960.0  
661. 1401030 Функціонування закордонних дипломатичних установ України 339 770.0 19 773.5 359 543.5  
662. 1401040 Розширення мережі власності України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України 38 195.7 38 195.7  
663. 1401050 Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України 6 770.0 6 770.0  
664. 1401070 Внески до установ і організацій СНД 3 349.8 3 349.8  
665. 1401080 Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами 6 800.0 6 800.0  
666. 1401090 Виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування бюро інформації Ради Європи та інформаційного офісу ГУУАМ 412.8 412.8  
667. 1401100 Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин Дипломатичною академією України та на Вищих курсах іноземних мов 924.2 210.0 1 134.2  
668. 1401110 Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій 153.0 153.0  
669. 1401120 Підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до посад п'ятої-сьомої категорій державних службовців 250.0 250.0  
670. 1700000 Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України 115 495.6 54 710.8 170 206.4  
671. 1701000 Апарат Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України 115 495.6 54 710.8 170 206.4  
672. 1701010 Керівництво та управління у сфері інформаційної політики, телебачення і радіомовлення 2 294.0 120.0 2 414.0  
673. 1701020 Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації 469.6 469.6  
674. 1701040 Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіоінституті 388.3 191.7 580.0  
675. 1701050 Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації 134.0 134.0  
676. 1701060 Облік, комплектування і зберігання всієї друкованої продукції та впровадження стандартів з видавничої справи 730.0 728.0 1 458.0  
677. 1701070 Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму 280.0 11.5 291.5  
678. 1701080 Виробництво телерадіопрограм для державних потреб 83 594.7 53 659.6 137 254.3  
679. 1701090 Створення Національного супутникового мовлення 8 000.0 8 000.0  
680. 1701100 Фінансова підтримка преси 1 150.8 1 150.8  
681. 1701110 Видання книжкової продукції за програмою випуску соціальнозначущих видань 12 300.0 12 300.0  
682. 1701120 Зібрання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції 6 045.0 6 045.0  
683. 1701130 Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків 109.2 109.2  
684. 1800000 Міністерство культури і мистецтв України 237 172.5 37 908.3 275 080.8  
685. 1801000 Апарат Міністерства культури і мистецтв України 208 847.3 37 136.6 245 983.9  
686. 1801010 Керівництво та управління у сфері культури і мистецтв 2 604.1 53.4 2 657.5  
687. 1801020 Прикладні розробки у сфері розвитку культури і мистецтва 853.9 853.9  
688. 1801030 Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т.Г.Шевченка 1 238.4 1 238.4  
689. 1801040 Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах 6 104.5 184.4 6 288.9  
690. 1801050 Підготовка кадрів для сфери хореографічного мистецтва та кіновиробництва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 1 370.6 209.8 1 580.4  
691. 1801060 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 39 024.0 29 229.0 68 253.0  
692. 1801070 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв 913.8 3 054.8 3 968.6  
693. 1801080 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва 157.4 157.4  
694. 1801090 Підготовка кадрів акторської майстерності для Національних мистецьких та творчих колективів 228.7 6.0 234.7  
695. 1801100 Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва 4 341.0 4 341.0  
696. 1801110 Фінансова підтримка національних театрів 32 758.8 32 758.8  
697. 1801120 Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій 35 401.6 35 401.6  
698. 1801130 Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення творчих колективів 1 000.0 1 000.0  
699. 1801140 Державні та галузеві премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва 1 496.0 1 496.0  
700. 1801150 Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій 2 960.0 2 960.0  
701. 1801160 Фінансова підтримка гастрольної діяльності 800.0 800.0  
702. 1801170 Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва 15 726.0 15 726.0  
703. 1801180 Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури системи Міністерства культури і мистецтв 2 245.7 2 245.7  
704. 1801190 Бібліотечна справа 19 413.6 592.0 20 005.6  
705. 1801200 Музейна справа та виставкова діяльність 18 092.6 2 989.0 21 081.6  
706. 1801220 Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім.Вірського 60.4 133.2 193.6  
707. 1801230 Фінансова підтримка виготовлення і розповсюдження кінопродукції 18 807.2 520.0 19 327.2  
708. 1801240 Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності 699.4 165.0 864.4  
709. 1801260 Заходи з відтворення культури національних меншин 548.0 548.0  
710. 1801270 Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 145.8 145.8  
711. 1801290 Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" 1 250.0 1 250.0  
712. 1801300 Фінансова підтримка культурологічних видань 605.8 605.8  
713. 1802000 Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 361.9 361.9  
714. 1802010 Керівництво та управління у сфері контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 221.9 221.9  
715. 1802020 Заходи щодо запобігання незаконного переміщення культурних цінностей через державний кордон України, сприяння їх поверненню державам, яким вони належали 140.0 140.0  
716. 1803000 Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка 587.6 587.6  
717. 1803010 Конкурсний відбір та присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 197.3 197.3  
718. 1803020 Національні премії імені Тараса Шевченка у галузі культури, літератури і мистецтва 390.3 390.3  
719. 1804000 Академія мистецтв України 3 446.1 3 446.1  
720. 1804020 Наукова і організаційна діяльність президії Академії мистецтв України 3 113.6 3 113.6  
721. 1804030 Фундаментальні дослідження у сфері мистецтвознавства 332.5 332.5  
722. 1805000 Державна служба охорони культурної спадщини 23 929.6 771.7 24 701.3  
723. 1805010 Керівництво та управління у сфері збереження культурної спадщини 500.0 500.0  
724. 1805020 Збереження історико-культурної спадщини 23 247.4 771.7 24 019.1  
725. 1805030 Заходи, пов'язані з охороною пам'яток історії та культури 182.2 182.2  
726. 1900000 Державний комітет лісового господарства України 98 147.3 8 546.2 106 693.5  
727. 1901000 Апарат Державного комітету лісового господарства України 98 147.3 8 546.2 106 693.5  
728. 1901010 Керівництво та управління у сфері лісового господарства 2 056.6 35.0 2 091.6  
729. 1901020 Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві 151.0 151.0  
730. 1901030 Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства 1 373.0 1 053.0 2 426.0  
731. 1901040 Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства 73.0 73.0  
732. 1901050 Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 6 356.4 3 561.4 9 917.8  
733. 1901060 Ведення лісового господарства і мисливства, охорона і захист лісів в держлісфонді 77 819.5 2 274.1 80 093.6  
734. 1901070 Створення захисних лісових насаджень та полезахісних лісових смуг 4 000.0 4 000.0  
735. 1901080 Збереження природно-заповідного фонду 6 317.8 1 622.7 7 940.5  
736. 2100000 Міністерство оборони України 2 945 225.4 987 200.0 3 932 425.4  
737. 2101000 Апарат Міністерства оборони України 2 942 099.3 987 200.0 3 929 299.3  
738. 2101010 Керівництво та військове управління Збройними Силами України 33 019.4 500.0 33 519.4  
739. 2101020 Утримання особового складу Збройних Сил України 1 747 103.7 5 200.0 1 752 303.7  
740. 2101030 Матеріально-технічне забезпечення бойової, оперативної та фізичної підготовки військ 3 300.0 3 500.0 6 800.0  
741. 2101040 Верифікаційна діяльність за кордоном 84.7 200.0 284.7  
742. 2101050 Тилове забезпечення Збройних Сил України 364 593.5 51 500.0 416 093.5  
743. 2101060 Утримання, експлуатація, обслуговування казарменно-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України 261 705.0 45 700.0 307 405.0  
744. 2101070 Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління 20 345.3 4 030.0 24 375.3  
745. 2101080 Медичне лікування та обслуговування особового складу Збройних Сил України 121 148.3 23 410.0 144 558.3  
746. 2101090 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та утримання реабілітаційних центрів Міністерства оборони 2 042.7 108 108.7 110 151.4  
747. 2101100 Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів, початкова військова підготовка молоді 202 144.4 12 500.0 214 644.4  
748. 2101110 Проведення мобілізаційної роботи, забезпечення діяльності військкоматів, організація і проведення призову молодого поповнення на військову службу 4 000.0 1 900.0 5 900.0  
749. 2101120 Культурно-виховна робота з особовим складом та членами сімей військовослужбовців Збройних Сил України 18 900.6 4 800.0 23 700.6  
750. 2101140 Реформування та розвиток Збройних Сил України 60 000.0 371 604.4 431 604.4  
751. 2101150 Закупівля озброєння та військової техніки Міністерством оборони України 5 000.0 79 000.0 84 000.0  
752. 2101160 Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави 15 000.0 83 100.0 98 100.0  
753. 2101170 Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки 11 000.0 63 202.7 74 202.7  
754. 2101180 Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів 2 400.0 7 000.0 9 400.0  
755. 2101190 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 5 594.0 10 000.0 15 594.0  
756. 2101200 Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України 4 600.0 700.0 5 300.0  
757. 2101210 Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використанння 3 000.0 800.0 3 800.0  
758. 2101220 Ліквідація наслідків військової діяльності 1 300.0 1 300.0  
759. 2101230 Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях 22 910.5 108 544.2 131 454.7  
760. 2101240 Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері 18 313.1 600.0 18 913.1  
761. 2101250 Підготовка призовників для Збройних Сил України та інших військових формувань Товариством сприяння обороні України 11 606.1 11 606.1  
762. 2101260 Розвиток авіаційних видів спорту 2 288.0 2 288.0  
763. 2101270 Підготовка курсантів льотних спеціалізацій для Збройних Сил України Товариством сприяння обороні України 2 000.0 2 000.0  
764. 2103000 Національний координаційний центр адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів 3 126.1 3 126.1  
765. 2103010 Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, що звільняються в запас або відставку 3 126.1 3 126.1  
766. 2200000 Міністерство освіти і науки України 2 204 164.1 1 587 779.5 3 791 943.6  
767. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України 2 104 051.1 1 532 260.4 3 636 311.5  
768. 2201010 Керівництво та управління у сфері освіти і науки 3 744.6 60.0 3 804.6  
769. 2201020 Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах 36 266.9 36 266.9  
770. 2201030 Надання грантів Фондом фундаментальних досліджень 9 293.1 9 293.1  
771. 2201040 Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів 11 015.0 34 641.6 45 656.6  
772. 2201050 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 8 945.6 8 945.6  
773. 2201060 Розробки найважливіших новітніх технологій науковими установами 5 663.1 5 663.1  
774. 2201070 Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва 9 000.0 9 000.0  
775. 2201080 Державні стипендії в галузі науки і техніки 1 000.0 1 000.0  
776. 2201090 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури вищих навчальних закладів 1 749.8 1 749.8  
777. 2201100 Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами 11 082.9 2 340.8 13 423.7  
778. 2201110 Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації 8 338.4 689.4 9 027.8  
779. 2201120 Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами 13 489.9 1 811.6 15 301.5  
780. 2201130 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах 624 721.4 114 057.9 738 779.3  
781. 2201140 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації 3 700.3 109.9 3 810.2  
782. 2201150 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 231 437.1 172 401.1 403 838.2  
783. 2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 844 029.2 1 155 184.7 1 999 213.9  
784. 2201170 Виготовлення випускних документів про освіту 33 700.0 33 700.0  
785. 2201180 Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти 1 500.0 1 500.0  
786. 2201190 Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл 4 100.0 4 100.0  
787. 2201200 Пільговий проїзд студентів і учнів у залізничному транспорті 37 100.0 37 100.0  
788. 2201210 Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти 15 000.0 15 000.0  
789. 2201220 Підготовка призовників військово-технічних спеціальностей для Збройних Сил України у професійно-технічних навчальних закладах 1 063.3 1 063.3  
790. 2201230 Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 96 100.0 1 000.0 97 100.0  
791. 2201240 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 13 007.0 2 499.0 15 506.0  
792. 2201260 Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії 52.3 52.3  
793. 2201270 Функціонування Педагогічного музею України та Державного музею авіації 459.5 459.5  
794. 2201280 Фінансова підтримка науково-освітянської преси 31.2 31.2  
795. 2201290 Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" 6 323.8 6 323.8  
796. 2201300 Спецінформації 838.5 838.5  
797. 2201310 Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді 10 800.0 10 800.0  
798. 2201320 Підвищення кваліфікації та перепідготовка керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості 974.5 1 107.0 2 081.5  
799. 2201330 Фундаментальні дослідження в наукових установах 23 349.0 5 340.8 28 689.8  
800. 2201340 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукових установ 4 227.9 4 227.9  
801. 2201350 Прикладні розробки в наукових установах 3 247.5 200.0 3 447.5  
802. 2201360 Фінансова підтримка технічного забезпечення вищих навчальних закладів 503.5 503.5  
803. 2201370 Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого 15 320.6 29 960.3 45 280.9  
804. 2201400 Виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування науково-технологічного центру 950.0 950.0  
805. 2201410 Підготовка кадрів для гуманітарної сфери вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 11 925.2 10 856.3 22 781.5  
806. 2202000 Державний департамент інтелектуальної власності 583.9 6 050.0 6 633.9  
807. 2202010 Керівництво та управління у сфері інтелектуальної власності 583.9 583.9  
808. 2202020 Заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності 6 050.0 6 050.0  
809. 2203000 Академія педагогічних наук України 15 803.7 3 650.7 19 454.4  
810. 2203020 Наукова і організаційна діяльність президії Академії педагогічних наук 2 420.5 307.4 2 727.9  
811. 2203030 Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук 8 228.1 1 419.1 9 647.2  
812. 2203040 Прикладні розробки у сфері педагогіки та психології 51.8 51.8  
813. 2203050 Підготовка наукових кадрів у системі Академії педагогічних наук 634.4 339.7 974.1  
814. 2203060 Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації 2 118.5 1 403.1 3 521.6  
815. 2203070 Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук 1 427.9 181.4 1 609.3  
816. 2203080 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Академії педагогічних наук 163.8 163.8  
817. 2203090 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері педагогіки та психології 758.7 758.7  
818. 2204000 Державна інспекція навчальних закладів 641.0 641.0  
819. 2204010 Керівництво та управління у сфері навчальних закладів 641.0 641.0  
820. 2205000 Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки 2 947.7 2 947.7  
821. 2205010 Присудження державних премій в галузі науки і техніки 138.7 138.7  
822. 2205020 Відзначення державними преміями і державними стипендіями в галузі науки і техніки 2 809.0 2 809.0  
823. 2206000 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 80 136.7 45 818.4 125 955.1  
824. 2206010 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук 10 905.5 786.0 11 691.5  
825. 2206020 Прикладні розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 1 048.0 1 572.0 2 620.0  
826. 2206030 Державна підтримка технічного оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка 593.0 593.0  
827. 2206040 Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 170.0 170.0  
828. 2206050 Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 67 420.2 43 460.4 110 880.6  
829. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України 1 118 898.5 529 497.9 1 648 396.4  
830. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України 920 451.9 517 036.5 1 437 488.4  
831. 2301010 Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 4 645.3 4 645.3  
832. 2301020 Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини 1 316.0 1 316.0  
833. 2301030 Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини 6 283.0 4 290.4 10 573.4  
834. 2301040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини 5 654.4 5 654.4  
835. 2301050 Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я 854.1 80.0 934.1  
836. 2301060 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини 155.4 155.4  
837. 2301070 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 88 838.8 255 791.3 344 630.1  
838. 2301080 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 18 363.0 8 295.4 26 658.4  
839. 2301090 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 232.8 232.8  
840. 2301100 Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості 16 886.1 6 866.4 23 752.5  
841. 2301110 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 70 971.3 3 185.0 74 156.3  
842. 2301170 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я 15 097.6 1 613.3 16 710.9  
843. 2301180 Санаторне лікування хворих на туберкульоз 40 117.3 11 013.6 51 130.9  
844. 2301190 Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) 25 808.5 19 132.1 44 940.6  
845. 2301200 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я 5 726.3 424.0 6 150.3  
846. 2301230 Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах 5 852.2 3 838.5 9 690.7  
847. 2301250 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи 227 049.8 119 648.0 346 697.8  
848. 2301260 Заходи по боротьбі з епідеміями 5 000.0 5 000.0  
849. 2301270 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 101 598.7 101 598.7  
850. 2301280 Централізована закупівля кардіостимуляторів, ендопротезів, окремих виробів медичного призначення 31 355.0 31 355.0  
851. 2301290 Централізована закупівля високовартісного обладнання для закладів охорони здоров'я 59 745.9 59 745.9  
852. 2301310 Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин 8 692.4 8 692.4  
853. 2301340 Державний контроль за якістю лікарських засобів 1 107.7 8 832.8 9 940.5  
854. 2301350 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я 3 054.0 8.0 3 062.0  
855. 2301360 Лікування громадян України за кордоном 900.0 900.0  
856. 2301370 Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом 54 886.7 54 886.7  
857. 2301380 Програми і централізовані заходи з профілактики та лікування СНІДу 13 664.5 13 664.5  
858. 2301400 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 90 108.7 90 108.7  
859. 2301410 Функціонування Державної наукової медичної бібліотеки 1 568.0 170.0 1 738.0  
860. 2301420 Функціонування Національного музею медицини 870.4 200.0 1 070.4  
861. 2301600 Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу 14 048.0 73 647.7 87 695.7  
862. 2302000 Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 632.3 632.3  
863. 2302010 Керівництво та управління у сфері контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 632.3 632.3  
864. 2303000 Академія медичних наук 187 667.7 12 461.4 200 129.1  
865. 2303020 Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини 11 874.8 891.7 12 766.5  
866. 2303030 Прикладні розробки у сфері діагностики і методів лікування хвороб людини 17 843.5 6 934.7 24 778.2  
867. 2303040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хвороб людини 4 063.6 4 063.6  
868. 2303050 Підготовка наукових кадрів Академією медичних наук 400.0 400.0  
869. 2303060 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук 136 145.0 4 485.0 140 630.0  
870. 2303070 Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Академії медичних наук 2 638.8 150.0 2 788.8  
871. 2303080 Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для клінік науково-дослідних установ Академії медичних наук 13 000.0 13 000.0  
872. 2303090 Наукова і організаційна діяльність президії Академії медичних наук 1 552.0 1 552.0  
873. 2303100 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Академії медичних наук 150.0 150.0  
874. 2304000 Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 8 546.5 8 546.5  
875. 2304020 Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 8 546.5 8 546.5  
876. 2305000 Українська науково-виробнича асоціація по виробництву медтехніки і інструментів "Укрмедприлад" 1 600.1 1 600.1  
877. 2305020 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розробки нових видів медичного обладнання 1 600.1 1 600.1  
878. 2400000 Міністерство екології та природних ресурсів України 90 763.5 444 109.5 534 873.0  
879. 2401000 Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України 86 606.3 442 299.0 528 905.3  
880. 2401010 Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів 3 507.5 1 500.0 5 007.5  
881. 2401020 Управління та контроль у сфері екології та природних ресурсів на регіональному рівні 25 891.0 8 987.8 34 878.8  
882. 2401030 Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері охорони навколишнього природного середовища 1 783.2 1 783.2  
883. 2401040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері природоохоронної діяльності 1 083.0 1 083.0  
884. 2401050 Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері гідрометеорології 1 808.2 1 085.0 2 893.2  
885. 2401070 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 26.5 26.5  
886. 2401080 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень, прогнозування та досліджень клімату 678.5 678.5  
887. 2401090 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері екології 150.0 164.4 314.4  
888. 2401100 Розвиток мінерально-сировинної бази 362 000.0 362 000.0  
889. 2401110 Розробка технологій дегазації вугільних пластів з метою використання метану 1 000.0 1 000.0  
890. 2401120 Гідрометеорологічна діяльність 31 633.7 13 612.3 45 246.0  
891. 2401130 Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи 3 051.8 3 051.8  
892. 2401140 Розвиток споруд і засобів гідрометеорологічних спостережень і прогнозування на річках і водоймах 1 046.3 1 046.3  
893. 2401150 Геолого-екологічні дослідження та заходи 4 780.9 4 780.9  
894. 2401160 Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги 9 927.7 2 229.0 12 156.7  
895. 2401170 Забезпечення вимірів речовин та аналіз проб під час проведення інспекцій Організацією по забороні хімічної зброї 238.0 238.0  
896. 2401180 Розробка та впровадження заходів і механізмів формування умов екологічно-збалансованого (сталого) розвитку 1 000.0 1 000.0  
897. 2401190 Сприяння екологічній освіті, випуску та поширенню екологічної інформації 700.0 700.0  
898. 2401200 Забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства 600.0 600.0  
899. 2401210 Моніторинг навколишнього природного середовища, створення систем і банків екологічної інформації 1 300.0 1 300.0  
900. 2401220 Запобігання та зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища 3 917.3 3 917.3  
901. 2401230 Очистка стічних вод 21 928.2 21 928.2  
902. 2401240 Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища 7 000.0 7 000.0  
903. 2401250 Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 9 475.0 9 475.0  
904. 2401260 Формування національної екологічної мережі 800.0 800.0  
905. 2401290 Підвищення якості атмосферного повітря 6 000.0 6 000.0  
906. 2402000 Державна екологічна інспекція 1 509.7 725.0 2 234.7  
907. 2402010 Керівництво та управління у сфері екологічного контролю 1 509.7 725.0 2 234.7  
908. 2403000 Державна служба заповідної справи 666.3 185.5 851.8  
909. 2403010 Керівництво та управління у сфері заповідної справи 666.3 185.5 851.8  
910. 2404000 Державна служба геодозії, картографії та кадастру 463.3 463.3  
911. 2404010 Керівництво та управління у сфері геодозії, картографії та кадастру 463.3 463.3  
912. 2405000 Державна гідрометеорологічна служба 541.0 541.0  
913. 2405010 Керівництво та управління у сфері гідрометеорології 541.0 541.0  
914. 2406000 Державна геологічна служба 808.0 900.0 1 708.0  
915. 2406010 Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр 808.0 900.0 1 708.0  
916. 2407000 Державна комісія радіаційного захисту населення 168.9 168.9  
917. 2407010 Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення 168.9 168.9  
918. 2500000 Міністерство праці та соціальної політики України 507 411.1 1 166 859.9 1 674 271.0  
919. 2501000 Апарат Міністерства праці та соціальної політики України 190 761.4 65 896.0 256 657.4  
920. 2501010 Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики 6 682.0 804.0 7 486.0  
921. 2501020 Прикладні розробки у сфері економіки праці та соціальної політики 8 779.2 1 350.5 10 129.7  
922. 2501030 Прикладні розробки у сфері адаптації сліпих 122.1 122.1  
923. 2501040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері виробництва засобів реабілітації інвалідів 304.4 304.4  
924. 2501050 Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 3 148.5 1 025.7 4 174.2  
925. 2501060 Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту і соціального забезпечення 176.0 5.0 181.0  
926. 2501070 Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам в клініці науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 2 539.4 15.0 2 554.4  
927. 2501080 Санаторне лікування інвалідів та ветеранів війни (крім хворих на туберкульоз) 19 960.1 1 045.9 21 006.0  
928. 2501090 Виготовлення бланків посвідчень для інвалідів, ветеранів війни та праці, нагрудних знаків та посвідчень до них для працівників системи соціального захисту 1 600.0 1 600.0  
929. 2501110 Заходи із соціального захисту дітей 2 000.0 2 000.0  
930. 2501120 Фінансова підтримка Українського товариства глухих, Українського товариства сліпих, Союзу організацій інвалідів України та Національної асамблеї інвалідів України 12 948.0 12 948.0  
931. 2501130 Допомога малозабезпеченим пенсіонерам 1 640.0 1 640.0  
932. 2501140 Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичне забезпечення установ системи Міністерства праці та соціальної політики України 7 805.4 7 805.4  
933. 2501150 Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни 105 527.0 105 527.0  
934. 2501160 Довічні державні стипендії для учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни та громадян України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність у колишньому СРСР 244.3 244.3  
935. 2501170 Розробка нових видів протезів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах 4 450.4 26.1 4 476.5  
936. 2501180 Соціальний захист працівників, що вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС 2 434.6 2 434.6  
937. 2501190 Соціологічні дослідження у сфері трудових відносин та соціальної політики 300.0 300.0  
938. 2501600 Розробка та впровадження моделей соціального інвестування 10 100.0 61 623.8 71 723.8  
939. 2502000 Державний департамент по нагляду за охороною праці 30 585.9 30 585.9  
940. 2502010 Керівництво та управління у сфері нагляду за охороною праці 1 135.6 1 135.6  
941. 2502020 Державний нагляд за дотриманням вимог нормативних актів щодо безпеки і гігієни праці та виробничого середовища 29 067.8 29 067.8  
942. 2502030 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони праці та наглядової діяльності 62.5 62.5  
943. 2502040 Прикладні розробки у сфері охорони праці 320.0 320.0  
944. 2503000 Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю 7 714.4 7 714.4  
945. 2503010 Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю 7 714.4 7 714.4  
946. 2504000 Державний центр зайнятості населення 37 560.0 37 560.0  
947. 2504020 Участь держави у наданні соціальних послуг та матеріальному забезпеченню безробітних з числа незастрахованих осіб 37 560.0 37 560.0  
948. 2505000 Державний комітет України у справах ветеранів 5 860.8 159.9 6 020.7  
949. 2505010 Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів 795.1 795.1  
950. 2505020 Санаторне лікування ветеранів та інвалідів війни, хворих на туберкульоз 3 028.7 159.9 3 188.6  
951. 2505030 Відвідування військових поховань та військових пам'ятників 14.0 14.0  
952. 2505050 Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів 1 963.0 1 963.0  
953. 2505060 Звільнення та повернення на Батьківщину військовополонених 60.0 60.0  
954. 2506000 Національна рада соціального партнерства 161.1 161.1  
955. 2506010 Узгодження та вирішення питань, що виникають у соціально-трудовій сфері 161.1 161.1  
956. 2507000 Фонд України соціального захисту інвалідів 234 767.5 80 000.0 314 767.5  
957. 2507010 Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів 5 930.2 5 930.2  
958. 2507030 Забезпечення інвалідів автомобілями та іншими протезно-ортопедичними виробами 169 577.6 169 577.6  
959. 2507040 Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 16 000.0 16 000.0  
960. 2507050 Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів 30 243.7 30 243.7  
961. 2507060 Встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп 6 956.0 6 956.0  
962. 2507070 Одноразова матеріальна допомога інвалідам 6 000.0 6 000.0  
963. 2507080 Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів 60.0 80 000.0 80 060.0  
964. 2508000 Пенсійний фонд України 1 020 804.0 1 020 804.0  
965. 2508010 Відшкодування на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби 442 000.0 442 000.0  
966. 2508040 Відшкодування на виплату надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 451 804.0 451 804.0  
967. 2508050 Компенсація різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників 122 000.0 122 000.0  
968. 2508070 Відшкодування на виплату пенсій особам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС 5 000.0 5 000.0  
969. 2600000 Міністерство промислової політики України 99 494.7 99 494.7  
970. 2601000 Апарат Міністерства промислової політики України 99 494.7 99 494.7  
971. 2601010 Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики 6 918.3 6 918.3  
972. 2601020 Прикладні розробки з проблем розвитку основних галузей обробної промисловості 3 430.6 3 430.6  
973. 2601030 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері промисловості 2 650.0 2 650.0  
974. 2601040 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері промисловості 400.0 400.0  
975. 2601050 Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки 189.5 189.5  
976. 2601060 Функціонування Державного металургійного музею України 48.1 48.1  
977. 2601070 Створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу 20 000.0 20 000.0  
978. 2601080 Консервація виробничих потужностей промислових підприємств 3 000.0 3 000.0  
979. 2601090 Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди 15 000.0 15 000.0  
980. 2601100 Обов'язкові природоохоронні роботи у зоні діяльності Яворівського ДГХП "Сірка", Стебницького ДГХП "Полімінерал", Роздільського ДГХП "Сірка", ДП "Подорожнянський рудник" 10 000.0 10 000.0  
981. 2601110 Заходи спеціального призначення підприємств та організацій оборонного комплексу 10 000.0 10 000.0  
982. 2601120 Часткове покриття витрат на виплату заборгованості гірникам з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності 2 000.0 2 000.0  
983. 2601130 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері промисловості 5 152.0 5 152.0  
984. 2601140 Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції 706.2 706.2  
985. 2601160 Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу 20 000.0 6 210.0 26 210.0  
986. 2601170 Повернення коштів, наданих підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу -6 210.0 -6 210.0  
987. 2800000 Міністерство аграрної політики України 984 869.4 530 920.8 1 515 790.2  
988. 2801000 Апарат Міністерства аграрної політики України 638 033.5 413 163.8 1 051 197.3  
989. 2801010 Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу 10 175.5 10 175.5  
990. 2801020 Фундаментальні дослідження Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 476.4 476.4  
991. 2801030 Прикладні розробки у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва 6 000.0 6 000.0  
992. 2801040 Прикладні розробки Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 2 918.7 1 000.0 3 918.7  
993. 2801050 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 1 673.0 1 673.0  
994. 2801060 Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції 1 198.4 1 198.4  
995. 2801080 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 87 975.3 56 837.1 144 812.4  
996. 2801090 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації Національного аграрного університету 7 847.9 7 949.9 15 797.8  
997. 2801100 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 93 931.9 104 720.6 198 652.5  
998. 2801110 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу Національним аграрним університетом 35 592.7 13 000.0 48 592.7  
999. 2801120 Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу у закладах післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації 553.0 480.2 1 033.2  
1000. 2801130 Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів агропромислового комплексу 8 700.0 8 700.0  
1001. 2801140 Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти 1 500.0 936.0 2 436.0  
1002. 2801150 Культурно-освітня діяльність для працівників агропромислового комплексу 1 562.8 1 562.8  
1003. 2801160 Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників 20 000.0 1 100.0 21 100.0  
1004. 2801170 Докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу 4 000.0 4 000.0  
1005. 2801180 Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення 2 000.0 2 000.0  
1006. 2801190 Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу 58 500.0 58 500.0  
1007. 2801200 Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин 2 000.0 2 000.0  
1008. 2801210 Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва 49 500.0 11 700.0 61 200.0  
1009. 2801220 Селекція в рослинництві та сортовипробування 42 500.0 42 500.0  
1010. 2801230 Фінансова підтримка селянських (фермерських) господарств 10 000.0 3 500.0 13 500.0  
1011. 2801240 Фінансова підтримка підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків 43 000.0 43 000.0  
1012. 2801250 Погашення заборгованості із закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 рр. 5 000.0 5 000.0  
1013. 2801260 Заходи з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих в постійне користування агропромисловим підприємствам 9 530.0 9 530.0  
1014. 2801270 Розробка зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості 2 000.0 2 000.0  
1015. 2801280 Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах 4 000.0 4 000.0  
1016. 2801290 Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу 5 000.0 5 000.0  
1017. 2801300 Розвиток комунального господарства у сільській місцевості 16 000.0 16 000.0  
1018. 2801310 Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу 69 343.2 70 000.0 139 343.2  
1019. 2801320 Дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу 23 851.3 8 640.0 32 491.3  
1020. 2801330 Створення і забезпечення страхового запасу елітного та сортового насіння 10 000.0 20 000.0 30 000.0  
1021. 2801340 Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин 5 000.0 5 000.0  
1022. 2801350 Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками 105 300.0 105 300.0  
1023. 2801360 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері сільського господарства 1 703.4 1 703.4  
1024. 2801380 Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років -25 000.0 -25 000.0  
1025. 2801400 Повернення кредитів, наданих селянським (фермерським) господарствам -3 500.0 -3 500.0  
1026. 2801410 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників -1 000.0 -1 000.0  
1027. 2801430 Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва 32 500.0 32 500.0  
1028. 2802000 Державний департамент ветеринарної медицини 206 631.3 105 000.0 311 631.3  
1029. 2802010 Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини 38 068.3 38 068.3  
1030. 2802020 Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному протиепізоотичному бюро 52 450.0 52 450.0  
1031. 2802030 Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини 116 113.0 105 000.0 221 113.0  
1032. 2803000 Державний департамент продовольства 1 591.7 6.2 1 597.9  
1033. 2803010 Керівництво та управління у сфері продовольства 775.3 775.3  
1034. 2803020 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку харчової промисловості 98.4 98.4  
1035. 2803040 Функціонування культурно-освітніх закладів Державного департаменту продовольства 570.0 570.0  
1036. 2803050 Методично-бібліотечне забезпечення переробної промисловості 148.0 6.2 154.2  
1037. 2804000 Державний департамент рибного господарства 43 362.6 9 150.1 52 512.7  
1038. 2804010 Керівництво та управління у сфері рибного господарства 734.1 734.1  
1039. 2804030 Прикладні розробки у сфері рибного господарства 2 827.4 2 827.4  
1040. 2804040 Підготовка кадрів для рибного господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 3 603.9 3 886.1 7 490.0  
1041. 2804050 Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 2 973.2 4 152.0 7 125.2  
1042. 2804060 Забезпечення проведення виробничої практики студентів вищих навчальних закладів на учбовому вітрильному судні 520.0 60.0 580.0  
1043. 2804070 Відтворення та охорона водних живих ресурсів і регулювання рибальства 31 364.0 502.0 31 866.0  
1044. 2804080 Селекція у рибному господарстві 1 340.0 1 340.0  
1045. 2804090 Участь у міжнародних морських риболовних організаціях 550.0 550.0  
1046. 2805000 Українська академія аграрних наук 89 999.2 36 100.7 126 099.9  
1047. 2805020 Наукова і організаційна діяльність президії Української академії аграрних наук 3 194.5 160.0 3 354.5  
1048. 2805030 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних наук 41 194.7 12 521.8 53 716.5  
1049. 2805040 Прикладні розробки Української академії аграрних наук у сфері сільськогосподарських наук 23 855.6 22 421.4 46 277.0  
1050. 2805050 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва та застосування нових технологій у рослинництві 137.5 137.5  
1051. 2805060 Фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ та підготовки наукових кадрів агропромислового комплексу 4 629.9 117.5 4 747.4  
1052. 2805070 Докорінне поліпшення земель науково-дослідних господарств 200.0 200.0  
1053. 2805080 Селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах 5 500.0 5 500.0  
1054. 2805090 Селекція сільськогосподарських культур в ланках первинного рослинництва 7 500.0 7 500.0  
1055. 2805100 Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" 1 875.0 530.0 2 405.0  
1056. 2805110 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Української академії аграрних наук 1 912.0 350.0 2 262.0  
1057. 2806000 Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" -32 500.0 -32 500.0  
1058. 2806020 Заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки 70 000.0 70 000.0  
1059. 2806030 Повернення коштів, в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу -70 000.0 -70 000.0  
1060. 2806040 Придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу 83 500.0 83 500.0  
1061. 2806050 Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгоспвиробникам та іншим суб'єктам господарюванн -116 000.0 -116 000.0  
1062. 2807000 Фізкультурно-спортивне товариство "Колос" 5 000.0 5 000.0  
1063. 2807020 Розвиток фізичної культури і спорту серед сільського населення 5 000.0 5 000.0  
1064. 2808000 Державна служба з охорони прав на сорти рослин 251.1 251.1  
1065. 2808010 Керівництво та управління у сфері охорони прав на сорти рослин 251.1 251.1  
1066. 3000000 Державний комітет статистики України 110 268.8 24 789.2 135 058.0  
1067. 3001000 Апарат Державного комітету статистики України 110 268.8 24 789.2 135 058.0  
1068. 3001010 Керівництво та управління у сфері статистики 93 863.1 18 872.3 112 735.4  
1069. 3001020 Статистичні спостереження та переписи 12 527.5 12 527.5  
1070. 3001030 Обстеження умов життя домогосподарств 1 560.0 1 560.0  
1071. 3001040 Прикладні розробки у сфері державної статистики 778.1 778.1  
1072. 3001060 Підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики 20.4 20.4  
1073. 3001070 Створення та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики 1 000.0 1 000.0  
1074. 3001080 Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері державної статистики 19.7 19.7  
1075. 3001600 Реформування державної статистики 500.0 5 916.9 6 416.9  
1076. 3100000 Міністерство транспорту України 179 080.0 85 258.7 264 338.7  
1077. 3101000 Апарат Міністерства транспорту України 19 716.0 33 727.7 53 443.7  
1078. 3101010 Загальне керівництво та управління у сфері транспорту 2 621.7 10.0 2 631.7  
1079. 3101020 Прикладні розробки у сфері функціонування транспортної системи 694.2 694.2  
1080. 3101030 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку національної транспортної мережі 749.0 749.0  
1081. 3101040 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері транспортного комплексу 70.0 70.0  
1082. 3101050 Підготовка кадрів для сфери автомобільного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 705.0 576.4 1 281.4  
1083. 3101060 Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 14 414.3 33 141.3 47 555.6  
1084. 3101080 Культурно-освітня діяльність для працівників транспортної галузі 350.3 350.3  
1085. 3101090 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої-сьомої категорій у сфері транспорту 111.5 111.5  
1086. 3102000 Державний департамент автомобільного транспорту 481.2 481.2  
1087. 3102010 Керівництво та управління у сфері автомобільного транспорту 481.2 481.2  
1088. 3103000 Державний департамент морського і річкового транспорту 23 980.0 13 490.0 37 470.0  
1089. 3103010 Керівництво та управління у сфері морського і річкового транспорту 13 490.0 13 490.0  
1090. 3103020 Навігаційно-гідрографічне забезпечення безпеки мореплавства у водах України 9 230.0 9 230.0  
1091. 3103030 Підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів 14 750.0 14 750.0  
1092. 3104000 Державна адміністрація залізничного транспорту 132 868.1 23 680.8 156 548.9  
1093. 3104020 Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 7 536.0 14 086.4 21 622.4  
1094. 3104030 Методичне забезпечення діяльності вищих навчальних закладів Державної адміністрації залізничного транспорту 80.7 80.7  
1095. 3104040 Стаціонарне медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 113 837.5 8 970.9 122 808.4  
1096. 3104050 Створення банків крові та її компонентів для лікування працівників залізничного транспорту 1 302.9 286.7 1 589.6  
1097. 3104060 Амбулаторно-поліклінічне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 10 111.0 336.8 10 447.8  
1098. 3105000 Державний департамент авіаційного транспорту 2 034.7 14 360.2 16 394.9  
1099. 3105010 Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту 12 000.0 12 000.0  
1100. 3105020 Стаціонарне медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту 937.3 1 214.2 2 151.5  
1101. 3105030 Передпольотний та передзмінний контроль льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам 1 097.4 146.0 1 243.4  
1102. 3105040 Страховий фонд безпеки авіації 1 000.0 1 000.0  
1103. 3110000 Державна служба автомобільних доріг України 2 474.5 808 333.0 810 807.5  
1104. 3111000 Апарат Державної служби автомобільних доріг України 2 474.5 808 333.0 810 807.5  
1105. 3111010 Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг 2 474.5 2 474.5  
1106. 3111020 Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування 808 333.0 808 333.0  
1107. 3200000 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 1 536 698.0 584 863.9 2 121 561.9  
1108. 3201000 Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 1 437 965.6 582 198.3 2 020 163.9  
1109. 3201010 Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій та соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 9 322.2 9 322.2  
1110. 3201020 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері попередження надзвичайних ситуацій кліматичного і технічного походження 60.0 60.0  
1111. 3201030 Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок 126 639.0 126 639.0  
1112. 3201040 Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 293 152.0 293 152.0  
1113. 3201050 Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 289 200.0 289 200.0  
1114. 3201080 Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 60 871.0 60 871.0  
1115. 3201090 Компенсації за втрачене майно та оплата витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 8 000.0 8 000.0  
1116. 3201100 Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю та допомоги на оздоровлення, у випадку звільнення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 6 440.0 6 440.0  
1117. 3201110 Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 155 500.0 155 500.0  
1118. 3201120 Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 8 000.0 8 000.0  
1119. 3201130 Інформування громадськості з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та цивільного захисту населення 2 000.0 2 000.0  
1120. 3201140 Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І 234 194.8 234 194.8  
1121. 3201150 Відшкодуванння на виплату пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій ІІ, ІІІ і ІV та непрацездатним пенсіонерам, які проживають у зонах радіоактивного забруднення 345 001.2 345 001.2  
1122. 3201170 Компенсація за втрату годувальника та допомога на поховання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 4 007.0 4 007.0  
1123. 3201190 Будівництво пускового комплексу "Вектор" 12 000.0 12 000.0  
1124. 3201200 Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 50 000.0 50 000.0  
1125. 3201210 Комплексне медико-санітарне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 28 390.0 28 390.0  
1126. 3201220 Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення 12 000.0 12 000.0  
1127. 3201230 Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 10 000.0 10 000.0  
1128. 3201240 Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій 9 200.0 9 200.0  
1129. 3201250 Забезпечення навчально-методичних функцій та діяльності служб у сфері цивільного захисту 12 223.2 321.3 12 544.5  
1130. 3201260 Авіаційні роботи з пошуку та рятування 13 460.1 1 181.0 14 641.1  
1131. 3201270 Створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій 3 840.0 3 840.0  
1132. 3201280 Забезпечення особового складу військ Цивільної оборони 79 937.0 1 050.0 80 987.0  
1133. 3201290 Бойова підготовка військ Цивільної оборони та її матеріально-технічне забезпечення 30.0 30.0  
1134. 3201300 Медичне забезпечення працівників та військовослужбовців Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та здійснення санітарних та протиепідемічних заходів 1 000.0 1 000.0  
1135. 3201320 Санаторно-курортне лікування військовослужбовців Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і членів їх сімей 428.0 428.0  
1136. 3201330 Закупівля озброєння та військової техніки для потреб військ Цивільної оборони 5 565.6 5 565.6  
1137. 3201340 Прикладні дослідження і розробки та науково-дослідні роботи у сфері цивільного захисту 720.5 720.5  
1138. 3201350 Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі 1 150.0 1 150.0  
1139. 3201360 Підготовка і перепідготовка керівних кадрів і спеціалістів у сфері цивільного захисту 150.0 150.0  
1140. 3201370 Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми 24 780.0 450.0 25 230.0  
1141. 3201380 Погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 200 000.0 200 000.0  
1142. 3201390 Проведення непередбачуваних видатків на заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи 1 500.0 1 500.0  
1143. 3201400 Забезпечення автомобілями громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 500.0 500.0  
1144. 3201410 Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3 000.0 3 000.0  
1145. 3201420 Здійснення окремих заходів Всеукраїнською громадською організацією "Союз Чорнобиль України" та іншими громадськими організаціями по соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 000.0 1 000.0  
1146. 3201430 Матеріально-технічне забезпечення мобільного госпіталю 1 000.0 1 000.0  
1147. 3201440 Пошук та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській) економічній зоні України 2 900.0 2 900.0  
1148. 3202000 Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов''язкового) відселення 65 231.0 65 231.0  
1149. 3202010 Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення 378.0 378.0  
1150. 3202030 Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення 64 853.0 64 853.0  
1151. 3203000 Державний департамент страхового фонду документації 5 363.3 1 765.6 7 128.9  
1152. 3203010 Керівництво та управління діяльністю в сфері створення страхового фонду документації 2 514.2 2 514.2  
1153. 3203020 Створення і зберігання страхового фонду документації 2 849.1 1 765.6 4 614.7  
1154. 3204000 Головний штаб Державної аварійно-рятувальної служби 18 177.1 18 177.1  
1155. 3204020 Аварійно-рятувальні заходи на загальнодержавному і регіональному рівнях при надзвичайних ситуаціях 18 177.1 18 177.1  
1156. 3205000 Державна пошуково-рятувальна служба на водних об'єктах 4 090.0 4 090.0  
1157. 3205020 Функціонування аварійно-рятувальних формувань на воді 4 090.0 4 090.0  
1158. 3206000 Спеціалізована воєнізована аварійно-рятувальна служба 5 871.0 900.0 6 771.0  
1159. 3206020 Аварійно-рятувальні роботи у зонах нафтових і газових фонтанів 5 871.0 900.0 6 771.0  
1160. 3400000 Державний комітет України у справах сім'ї та молоді 81 649.8 310.0 81 959.8  
1161. 3401000 Апарат Державного комітету України у справах сім'ї та молоді 24 399.1 110.0 24 509.1  
1162. 3401010 Загальне керівництво та управління у сфері молодіжної та сімейної політики 1 219.1 1 219.1  
1163. 3401020 Оздоровлення та відпочинок дітей в ДЦ "Молода гвардія", надання позашкільної освіти в МДЦК "Золотий ключик" 812.6 110.0 922.6  
1164. 3401050 Підвищення кваліфікації працівників державних органів, установ і організацій у справах сім'ї, жінок, молоді та дітей 100.0 100.0  
1165. 3401070 Здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї 11 867.4 11 867.4  
1166. 3401170 Державна підтримка молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї 10 000.0 10 000.0  
1167. 3401180 Прикладні розробки у сфері сім'ї та молоді 400.0 400.0  
1168. 3402000 Український державний центр соціальних служб для молоді 5 000.0 5 000.0  
1169. 3402020 Реалізація програм та здійснення заходів Українського державного центру соціальних служб для молоді 5 000.0 5 000.0  
1170. 3403000 Державний департамент з питань молодіжної політики 250.7 250.7  
1171. 3403010 Керівництво та управління у сфері молодіжної політики 250.7 250.7  
1172. 3408000 Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 52 000.0 200.0 52 200.0  
1173. 3408020 Надання пільгового довгострокового державного кредиту та часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 52 000.0 2 872.4 54 872.4  
1174. 3408030 Повернення коштів, наданих для кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла -2 672.4 -2 672.4  
1175. 3500000 Міністерство фінансів України 4 756 628.0 285 347.6 5 041 975.6  
1176. 3501000 Апарат Міністерства фінансів України 4 507 284.8 275 210.0 4 782 494.8  
1177. 3501010 Керівництво та управління у сфері фінансів 134 540.6 108.8 134 649.4  
1178. 3501020 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових органів 20 000.0 20 000.0  
1179. 3501030 Прикладні наукові розробки у сфері розвитку державних фінансів 1 981.3 1 981.3  
1180. 3501060 Підвищення кваліфікації кадрів фінансової системи 500.0 500.0  
1181. 3501070 Функціонування Музею коштовного і декоративного каміння 138.3 11.6 149.9  
1182. 3501080 Фінансова підтримка журналу "Фінанси України" 140.0 140.0  
1183. 3501090 Підтримка культурно-оздоровчих заходів фінансової системи 921.3 154.8 1 076.1  
1184. 3501100 Забезпечення державних виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні 3 638.0 2 000.0 5 638.0  
1185. 3501110 Підготовка наукових кадрів у сфері фінансів 81.6 150.0 231.6  
1186. 3501120 Прикладні розробки у сфері фінансів, кредиту і грошового обігу 1 496.9 1 496.9  
1187. 3501140 Внески до міжнародних організацій 46 251.9 46 251.9  
1188. 3501150 Погашення реструктуризованої заборгованості перед комерційними банками та поповнення їх капіталу 238 345.1 238 345.1  
1189. 3501160 Поступова компенсація громадянам втрат від знецінених грошових заощаджень 500 000.0 500 000.0  
1190. 3501170 Обслуговування внутрішнього державного боргу 733 988.3 733 988.3  
1191. 3501180 Обслуговування зовнішнього державного боргу 2 823 109.3 2 823 109.3  
1192. 3501200 Науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння 465.8 1 450.0 1 915.8  
1193. 3501210 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технології, матеріалів і устаткування для виробництва бланків цінних паперів і документів суворого обліку 1 000.0 1 000.0  
1194. 3501220 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері збереження дорогоцінного каміння 50.0 50.0  
1195. 3501230 Створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів 81 205.3 81 205.3  
1196. 3501600 Розвиток муніципального кредитного ринку 83 484.2 83 484.2  
1197. 3501610 Заходи щодо розвитку фінансових послуг у сільськогосподарських регіонах 636.4 106 645.3 107 281.7  
1198. 3503000 Державна пробірна служба 1 186.7 685.0 1 871.7  
1199. 3503010 Керівництво та управління у сфері державного пробірного контролю 1 056.7 325.0 1 381.7  
1200. 3503020 Наукове забезпечення державного пробірного контролю 130.0 130.0  
1201. 3503030 Фінансова підтримка державного пробірного контролю 360.0 360.0  
1202. 3504000 Державне казначейство України 155 303.6 9 049.6 164 353.2  
1203. 3504010 Керівництво та управління казначейським обслуговуванням бюджету 148 803.6 148 803.6  
1204. 3504600 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів Державного казначейства 6 500.0 9 049.6 15 549.6  
1205. 3505000 Головне контрольно-ревізійне управління України 89 328.8 403.0 89 731.8  
1206. 3505010 Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів 89 128.8 403.0 89 531.8  
1207. 3505020 Підвищення кваліфікації працівників контрольно-ревізійної служби України 200.0 200.0  
1208. 3506000 Державний департамент фінансового моніторингу 3 524.1 3 524.1  
1209. 3506010 Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу 3 524.1 3 524.1  
1210. 3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 11 339 688.3 675 809.5 12 015 497.8  
1211. 3511000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 11 339 688.3 675 809.5 12 015 497.8  
1212. 3511010 Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України 16 568.1 16 568.1  
1213. 3511030 Резервний фонд 250 000.0 250 000.0  
1214. 3511050 Дотації вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджету міста Севастополя, бюджетам районів та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення 4 693 890.3 4 693 890.3  
1215. 3511100 Субвенція на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- і водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивозу 2 170 515.5 2 170 515.5  
1216. 3511150 Субвенція на виплату допомог сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 1 326 929.8 1 326 929.8  
1217. 3511160 Субвенція на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ передбачених чинним законодавством (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, 501 166.7 501 166.7  
1218. 3511170 Субвенція на будівництво житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, зві 149 279.0 149 279.0  
1219. 3511190 Субвенція на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України " Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха 15 000.0 15 000.0  
1220. 3511220 Субвенція на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 331 518.2 331 518.2  
1221. 3511230 Субвенція на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова 26 250.0 26 250.0  
1222. 3511250 Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду 10 000.0 10 000.0  
1223. 3511260 Пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу 1 930 000.0 1 930 000.0  
1224. 3511340 Субвенція на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт 107 358.5 107 358.5  
1225. 3511350 Субвенція на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет і закупівлю лікарських засобів для лікування онкологічних хворих у комунальних закладах охорони здоров'я 217 435.8 217 435.8  
1226. 3511360 Субвенція на інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів 18 900.0 18 900.0  
1227. 3511370 Субвенція на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання тв 128 827.0 128 827.0  
1228. 3511380 Субвенція на виконання інвестиційних проектів за рахунок капітальних вкладень 100 000.0 100 000.0  
1229. 3511390 Додаткова дотація на вирівнювання диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ 187 755.4 187 755.4  
1230. 3511620 Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою 500 280.5 500 280.5  
1231. 3511630 Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою -666 177.0 -666 177.0  
1232. 3600000 Міністерство юстиції України 128 799.5 107 589.8 236 389.3  
1233. 3601000 Апарат Міністерства юстиції України 123 432.6 103 873.4 227 306.0  
1234. 3601010 Керівництво та управління у сфері юстиції 117 468.2 99 950.0 217 418.2  
1235. 3601020 Функціонування Центру правової реформи і законопроектних робіт, Центру перекладів актів європейського права, Центру порівняльного права 807.6 1 690.0 2 497.6  
1236. 3601090 Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції та судів 506.8 58.5 565.3  
1237. 3601110 Заходи, пов'язані з веденням Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень 4 000.0 4 000.0  
1238. 3601130 Фінансова підтримка технічного забезпечення у сфері удосконалення законодавства 400.0 400.0  
1239. 3601140 Дослідження документів та вироблення історичного висновку щодо діяльності ОУН-УПА 250.0 250.0  
1240. 3601600 Створення системи реєстрації прав власності 2 174.9 2 174.9  
1241. 3603000 Державний комітет України у справах релігій 617.6 617.6  
1242. 3603010 Керівництво та управління у сфері релігій 534.1 534.1  
1243. 3603020 Заходи, пов'язані із забезпеченням свободи совісті та релігії 83.5 83.5  
1244. 3604000 Академія правових наук 4 749.3 3 716.4 8 465.7  
1245. 3604020 Наукова і організаційна діяльність президії Академії правових наук 2 119.8 850.0 2 969.8  
1246. 3604030 Фундаментальні дослідження у сфері законодавства і права 2 195.8 2 784.0 4 979.8  
1247. 3604040 Підготовка наукових кадрів у сфері законодавства 33.7 82.4 116.1  
1248. 3604050 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері удосконалення законодавства 200.0 200.0  
1249. 3604060 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері боротьби зі злочинністю 200.0 200.0  
1250. 5000000 Державний комітет України по водному господарству 315 126.2 110 216.8 425 343.0  
1251. 5001000 Апарат Державного комітету України по водному господарству 315 126.2 110 216.8 425 343.0  
1252. 5001010 Керівництво та управління у сфері водного господарства 1 787.2 1 787.2  
1253. 5001020 Прикладні розробки у сфері розвитку водного господарства 704.3 704.3  
1254. 5001030 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері екологічного оздоровлення водних ресурсів 50.0 50.0  
1255. 5001040 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства 378.4 830.0 1 208.4  
1256. 5001050 Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем 279 338.1 109 386.8 388 724.9  
1257. 5001060 Ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, парпортизація, управління водними ресурсами 2 826.0 2 826.0  
1258. 5001070 Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь 20 042.2 20 042.2  
1259. 5001080 Комплексний протипаводковий захист в басейні р.Тиса у Закарпатській області 10 000.0 10 000.0  
1260. 5100000 Державний комітет України по земельних ресурсах 110 358.9 211 220.7 321 579.6  
1261. 5101000 Апарат Державного комітету України по земельних ресурсах 110 358.9 211 220.7 321 579.6  
1262. 5101010 Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів 70 898.3 10 200.0 81 098.3  
1263. 5101020 Підвищення кваліфікації працівників Держкомзему 19.6 19.6  
1264. 5101030 Проведення земельної реформи 35 641.0 35 641.0  
1265. 5101040 Створення протиерозійних гідротехнічних споруд та рекультивація порушених земель 3 800.0 3 800.0  
1266. 5101600 Видача державних актів на право приватної власності на землю та їх реєстрація 201 020.7 201 020.7  
1267. 5120000 Державний комітет України з державного матеріального резерву 10 483.3 638 842.2 649 325.5  
1268. 5121000 Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву 10 483.3 638 842.2 649 325.5  
1269. 5121010 Керівництво та управління у сфері державного матеріального резерву 2 447.2 2 447.2  
1270. 5121020 Обслуговування державного матеріального резерву організаціями Державного комітету України з державного матеріального резерву 8 036.1 20 492.2 28 528.3  
1271. 5121030 Відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву 3 300.0 3 300.0  
1272. 5121040 Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву 615 050.0 615 050.0  
1273. 5160000 Державна митна служба України 419 205.9 1 069.3 420 275.2  
1274. 5161000 Апарат Державної митної служби України 419 205.9 1 069.3 420 275.2  
1275. 5161010 Керівництво та управління у сфері митної справи 330 684.1 336.3 331 020.4  
1276. 5161020 Розбудова та модернізація об'єктів митної системи 71 800.0 71 800.0  
1277. 5161030 Підготовка кадрів для митної служби 10 085.2 733.0 10 818.2  
1278. 5161040 Підвищення кваліфікації працівників органів державної митної служби 1 636.6 1 636.6  
1279. 5161050 Прикладні дослідження і розробки у сфері митної служби 5 000.0 5 000.0  
1280. 5270000 Державний комітет ядерного регулювання України 4 369.9 4 369.9  
1281. 5271000 Апарат Державного комітету ядерного регулювання України 4 369.9 4 369.9  
1282. 5271010 Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання 3 563.9 3 563.9  
1283. 5271020 Прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання 785.1 785.1  
1284. 5271030 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої-сьомої категорій у сфері ядерного регулювання 20.9 20.9  
1285. 5300000 Державний комітет України з будівництва та архітектури 20 200.6 2 426.6 22 627.2  
1286. 5301000 Апарат Державного комітету України з будівництва та архітектури 19 810.8 2 426.6 22 237.4  
1287. 5301010 Керівництво та управління у сфері будівництва та архітектури 1 826.2 1 826.2  
1288. 5301020 Прикладні розробки у сфері будівництва 957.5 957.5  
1289. 5301040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері будівництва 116.8 116.8  
1290. 5301050 Наукові розробки із стандартизації у сфері будівництва 500.1 500.1  
1291. 5301060 Фінансова підтримка творчих спілок у сфері архітектури 20.0 20.0  
1292. 5301070 Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки 276.9 60.0 336.9  
1293. 5301080 Збереження архітектурної спадщини в заповідниках 2 711.6 2 366.6 5 078.2  
1294. 5301090 Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури 9 500.0 9 500.0  
1295. 5301100 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 856.7 856.7  
1296. 5301110 Розробки найважливійших новітніх технологій у сфері розвитку нових будівельних матеріалів та виробів 145.0 145.0  
1297. 5301120 Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій 2 900.0 2 900.0  
1298. 5302000 Комітет із Державної премії України у галузі архітектури 389.8 389.8  
1299. 5302010 Присудження Державної премії в галузі архітектури 89.8 89.8  
1300. 5302020 Відзначення Державною премією в галузі архітектури 300.0 300.0  
1301. 5310000 Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства 3 599.9 237.8 3 837.7  
1302. 5311000 Апарат Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 3 599.9 237.8 3 837.7  
1303. 5311010 Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства 1 620.5 1 620.5  
1304. 5311020 Прикладні розробки у сфері житлової політики 1 098.0 1 098.0  
1305. 5311030 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку житлово-комунального господарства 313.2 313.2  
1306. 5311040 Державний насінневий контроль у сфері зеленого будівництва та квітникарства 48.3 212.8 261.1  
1307. 5311050 Збереження природно-заповідного фонду у Сирецькому дендрологічному парку 59.8 25.0 84.8  
1308. 5311060 Наукові розробки із стандартизації у сфері житлової політики 260.1 260.1  
1309. 5311070 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку житлово-комунального господарства 200.0 200.0  
1310. 5320000 Державний комітет України у справах національностей та міграції 47 648.7 47 648.7  
1311. 5321000 Апарат Державного комітету України у справах національностей та міграції 47 648.7 47 648.7  
1312. 5321010 Керівництво та управління у сфері національностей та міграції 912.0 912.0  
1313. 5321020 Надання допомоги біженцям 2 600.0 2 600.0  
1314. 5321030 Заходи щодо відтворення культури національних меншин та встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 686.7 686.7  
1315. 5321040 Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України 43 000.0 43 000.0  
1316. 5321050 Фінансова підтримка Української Всесвітньої Координаційної Ради 450.0 450.0  
1317. 5340000 Державний комітет у справах охорони державного кордону України 393 442.4 8 035.2 401 477.6  
1318. 5341000 Апарат Державного комітету у справах охорони державного кордону України 375 769.4 8 035.2 383 804.6  
1319. 5341010 Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України 8 995.7 8 995.7  
1320. 5341020 Забезпечення особового складу Прикордонних військ України 307 669.3 3 353.2 311 022.5  
1321. 5341030 Охорона державного кордону 37 921.0 4 682.0 42 603.0  
1322. 5341040 Участь у виконанні заходів з делімітації та демаркації державного кордону України 1 506.4 1 506.4  
1323. 5341060 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Прикордонних військ України 17 677.0 17 677.0  
1324. 5341070 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Прикордонних військ України 1 000.0 1 000.0  
1325. 5341080 Створення автоматизованої інформаційної системи перетину державного кордону України і банку даних міжвідомчого користування 1 000.0 1 000.0  
1326. 5342000 Розвідувальний орган Державного комітету у справах охорони державного кордону 17 673.0 17 673.0  
1327. 5342010 Функціонування розвідувального органу 17 673.0 17 673.0  
1328. 5380000 Державна туристична адміністрація України 4 169.7 4 169.7  
1329. 5381000 Апарат Державної туристичної адміністрації України 4 169.7 4 169.7  
1330. 5381010 Керівництво та управління у сфері туризму 1 277.3 1 277.3  
1331. 5381020 Фінансова підтримка розвитку туризму в Україні 2 263.7 2 263.7  
1332. 5381030 Прикладні розробки у сфері туризму 328.7 328.7  
1333. 5381040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку туризму 300.0 300.0  
1334. 5420000 Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту 106 349.0 11 119.7 117 468.7  
1335. 5421000 Апарат Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 31 639.3 11 119.7 42 759.0  
1336. 5421010 Керівництво та управління у сфері фізичної культури і спорту 1 103.9 1 103.9  
1337. 5421020 Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 2 899.3 377.9 3 277.2  
1338. 5421030 Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 14 392.4 10 741.8 25 134.2  
1339. 5421040 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері спорту 80.0 80.0  
1340. 5421050 Функціонування музею спортивної слави України 80.0 80.0  
1341. 5421090 Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій 1 575.6 1 575.6  
1342. 5421100 Розвиток матеріально-технічної бази спорту вищих досягнень 11 000.0 11 000.0  
1343. 5421110 Прикладні розробки у сфері розвитку окремих видів спорту та методики підготовки спортсменів 508.1 508.1  
1344. 5422000 Управління "Укрспортзабезпечення" 61 848.7 61 848.7  
1345. 5422020 Організаційне та фінансове забезпечення спорту вищих досягнень 28 918.7 28 918.7  
1346. 5422030 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 30 000.0 30 000.0  
1347. 5422050 Проведення заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури 2 930.0 2 930.0  
1348. 5423000 Національний комітет спорту інвалідів України 12 211.0 12 211.0  
1349. 5423020 Фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів 8 316.0 8 316.0  
1350. 5423040 Фінансова підтримка параолімпійського руху в Україні 3 895.0 3 895.0  
1351. 5424000 Профспілково-спортивне товариство "Україна" 650.0 650.0  
1352. 5424020 Фізкультурно-спортивна підготовка дітей та молоді 650.0 650.0  
1353. 5450000 Державний комітет зв'язку та інформатизації України 77 882.0 24 517.5 102 399.5  
1354. 5451000 Апарат Державного комітету зв'язку та інформатизації України 64 827.6 19 717.5 84 545.1  
1355. 5451010 Керівництво та управління у сфері зв'язку та інформатизації 2 683.5 2 683.5  
1356. 5451030 Прикладні дослідження у сфері сучасних інформаційних систем та зв'язку 839.0 839.0  
1357. 5451050 Проведення наукових виставок і конференцій у сфері зв'язку та інформатизації 100.0 100.0  
1358. 5451060 Підготовка кадрів для сфери зв'язку та інформатизації вищими навчальними закладами І та ІІ рівнів акредитації 2 413.5 2 507.7 4 921.2  
1359. 5451070 Підготовка кадрів для сфери зв'язку та інформатизації вищими навчальними заклади ІІІ та ІV рівнів акредитації 5 478.1 17 209.8 22 687.9  
1360. 5451100 Спецоб'єкти 1 714.2 1 714.2  
1361. 5451110 Забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу 9 000.0 9 000.0  
1362. 5451120 Національна програма інформатизації 5 100.0 5 100.0  
1363. 5451130 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої-сьомої категорій у сфері зв'язку та інформатизації 30.0 30.0  
1364. 5451150 Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб 37 369.3 37 369.3  
1365. 5451160 Розробка найважливіших новітніх технологій у сфері зв'язку та інформатизації 100.0 100.0  
1366. 5452000 Головне управління Державної фельд'єгерської служби України 13 054.4 4 800.0 17 854.4  
1367. 5452010 Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну 3 200.0 3 200.0  
1368. 5452020 Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади 9 854.4 4 800.0 14 654.4  
1369. 5500000 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 4 960.6 4 960.6  
1370. 5501000 Апарат Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 4 960.6 4 960.6  
1371. 5501010 Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг 4 960.6 4 960.6  
1372. 5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України 67 183.5 1 900.0 69 083.5  
1373. 5961000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України 67 183.5 1 900.0 69 083.5  
1374. 5961010 Розвідувальна діяльність у сфері військової оборони 67 183.5 1 900.0 69 083.5  
1375. 5980000 Вища рада юстиції 2 776.0 2 776.0  
1376. 5981000 Апарат Вищої ради юстиції 2 776.0 2 776.0  
1377. 5981010 Формування судійського корпусу та контроль за його діяльністю 2 776.0 2 776.0  
1378. 5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 4 191.2 4 191.2  
1379. 5991000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 4 191.2 4 191.2  
1380. 5991010 Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини 4 191.2 4 191.2  
1381. 6010000 Антимонопольний комітет України 11 962.3 1 823.6 13 785.9  
1382. 6011000 Апарат Антимонопольного комітету України 11 962.3 1 823.6 13 785.9  
1383. 6011010 Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції 11 443.8 1 803.6 13 247.4  
1384. 6011020 Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права 518.5 20.0 538.5  
1385. 6020000 Вища атестаційна комісія України 854.6 854.6  
1386. 6021000 Апарат Вищої атестаційної комісії України 854.6 854.6  
1387. 6021010 Керівництво та управління у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів 675.0 675.0  
1388. 6021020 Державна атестація наукових і науково- педагогічних кадрів вищої кваліфікації 179.6 179.6  
1389. 6070000 Державний департамент України з питань виконання покарань 420 916.8 111 956.5 532 873.3  
1390. 6071000 Апарат Державного департаменту України з питань виконання покарань 420 916.8 111 956.5 532 873.3  
1391. 6071010 Керівництво та управління у сфері виконання покарань 25 342.5 25 342.5  
1392. 6071020 Утримання спецконтингенту в установах кримінально-виконавчої системи 119 439.8 89 474.7 208 914.5  
1393. 6071030 Здійснення виконання покарань 237 134.6 1 583.3 238 717.9  
1394. 6071040 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного департаменту України з питань виконання покарань 302.6 299.1 601.7  
1395. 6071060 Утримання спецконтингенту, хворого на туберкульоз, в установах кримінально-виконавчої системи 32 426.3 1 622.6 34 048.9  
1396. 6071070 Створення установ виконання покарань для засуджених на довічне ув'язнання та приведення умов тримання засуджених до вимог європейських стандартів 3 551.0 3 551.0  
1397. 6071600 Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу в установах кримінально-виконавчої системи 2 720.0 18 976.8 21 696.8  
1398. 6110000 Державний комітет архівів України 2 901.3 778.5 3 679.8  
1399. 6111000 Апарат Державного комітету архівів України 2 901.3 778.5 3 679.8  
1400. 6111010 Керівництво та управління у сфері архівної справи 562.3 562.3  
1401. 6111020 Прикладні розробки у сфері архівної справи 353.1 10.0 363.1  
1402. 6111030 Архівна справа 1 985.9 768.5 2 754.4  
1403. 6120000 Головне управління державної служби України 6 074.8 1 086.0 7 160.8  
1404. 6121000 Апарат Головного управління державної служби України 6 074.8 1 086.0 7 160.8  
1405. 6121010 Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби 2 036.5 1 086.0 3 122.5  
1406. 6121020 Наукові розробки у сфері розвитку державної служби 1 795.0 1 795.0  
1407. 6121030 Підготовка магістрів державної служби 2 243.3 2 243.3  
1408. 6140000 Державна податкова адміністрація України 1 071 246.3 105 460.3 1 176 706.6  
1409. 6141000 Апарат Державної податкової адміністрації України 1 071 246.3 105 460.3 1 176 706.6  
1410. 6141010 Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства 1 022 001.2 65 939.4 1 087 940.6  
1411. 6141020 Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби 1 496.7 70.0 1 566.7  
1412. 6141030 Підготовка кадрів для податкової служби вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 976.1 700.0 1 676.1  
1413. 6141040 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Академією державної податкової служби 21 207.2 18 650.0 39 857.2  
1414. 6141050 Підвищення кваліфікації Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби 2 837.1 600.0 3 437.1  
1415. 6141060 Перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників органів податкової служби 4 130.0 4 130.0  
1416. 6141080 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи податкових органів 17 598.0 17 598.0  
1417. 6141600 Модернізація податкової служби 1 000.0 19 500.9 20 500.9  
1418. 6150000 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 11 934.5 11 934.5  
1419. 6151000 Апарат Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України 11 934.5 11 934.5  
1420. 6151010 Керівництво та управління у сфері фондового ринку 9 883.5 9 883.5  
1421. 6151020 Створення Національної депозитарної системи та системи моніторингу фондового ринку 2 000.0 2 000.0  
1422. 6151030 Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління 51.0 51.0  
1423. 6170000 Державна служба експортного контролю 1 640.6 1 640.6  
1424. 6171000 Апарат Державної служби експортного контролю 1 640.6 1 640.6  
1425. 6171010 Керівництво та управління у сфері експортного контролю 1 390.8 1 390.8  
1426. 6171020 Прикладні розробки у сфері розвитку експортного контролю 249.8 249.8  
1427. 6250000 Державна комісія з питань оборонно-промислового комплексу України 5 233.2 5 233.2  
1428. 6251000 Апарат Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу України 5 233.2 5 233.2  
1429. 6251010 Керівництво та управління у сфері оборонно-промислового комплексу 1 633.2 1 633.2  
1430. 6251020 Дослідження у сфері функціонування та розвитку оборонно-промислового комплексу України 300.0 300.0  
1431. 6251030 Забезпечення міжнародного співробітництва у воєнно-промисловій і військово-технічній сферах 3 300.0 3 300.0  
1432. 6370000 Національна комісія регулювання електроенергетики України 4 857.3 30.0 4 887.3  
1433. 6371000 Апарат Національної комісії регулювання електроенергетики України 4 857.3 30.0 4 887.3  
1434. 6371010 Керівництво та управління у сфері регулювання електроенергетики 4 857.3 30.0 4 887.3  
1435. 6380000 Національне космічне агентство України 129 807.2 900.0 130 707.2  
1436. 6381000 Апарат Національного космічного агентства України 129 807.2 900.0 130 707.2  
1437. 6381010 Керівництво та управління у сфері космічної діяльності 2 210.2 2 210.2  
1438. 6381020 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері космічної галузі 300.0 300.0  
1439. 6381030 Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді України 1 600.0 400.0 2 000.0  
1440. 6381040 Загальнодержавна (Національна) космічна програма 89 500.0 89 500.0  
1441. 6381050 Управління та випробування космічних засобів 32 001.1 500.0 32 501.1  
1442. 6381060 Функціонування і розвиток національної системи сейсмічних спостережень 2 000.0 2 000.0  
1443. 6381070 Експлуатація супутникових систем зв'язку та телерадіомовлення 1 200.0 1 200.0  
1444. 6381080 Прикладні розробки у сфері космічної галузі 495.9 495.9  
1445. 6381090 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері космічної галузі 500.0 500.0  
1446. 6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 2 582.6 2 582.6  
1447. 6441000 Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 2 582.6 2 582.6  
1448. 6441010 Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення 2 550.0 2 550.0  
1449. 6441020 Розвиток вітчизняного телебачення та радіомовлення 32.6 32.6  
1450. 6510000 Рахункова палата України 13 346.2 13 346.2  
1451. 6511000 Апарат Рахункової палати України 13 346.2 13 346.2  
1452. 6511010 Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету 13 346.2 13 346.2  
1453. 6520000 Служба безпеки України 574 949.6 23 838.5 598 788.1  
1454. 6521000 Центральне управління Служби безпеки України 429 564.6 19 558.5 449 123.1  
1455. 6521010 Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України 369 969.6 1 818.5 371 788.1  
1456. 6521020 Централізоване матеріально-технічне забезпечення оперативно-службової діяльності у сфері безпеки держави 14 500.0 14 500.0  
1457. 6521030 Наукова діяльність у сфері забезпечення державної безпеки, дослідження та розробки спеціальної техніки 175.0 175.0  
1458. 6521040 Забезпечення перебування за кордоном працівників органів державної влади 1 300.0 1 300.0  
1459. 6521050 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Служби безпеки України 6 000.0 17 460.0 23 460.0  
1460. 6521070 Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами ІІІ та ІY рівнів акредитації 21 320.0 30.0 21 350.0  
1461. 6521080 Медичне обслуговування особового складу Служби безпеки України 12 550.0 250.0 12 800.0  
1462. 6521090 Утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України 850.0 850.0  
1463. 6521200 Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України 2 900.0 2 900.0  
1464. 6522000 Головне управління розвідки Служби безпеки України 27 985.0 27 985.0  
1465. 6522010 Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном 27 985.0 27 985.0  
1466. 6523000 Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України 106 910.0 4 280.0 111 190.0  
1467. 6523010 Забезпечення функціонування державної системи урядового зв'язку 97 160.0 4 280.0 101 440.0  
1468. 6523020 Захист інформаційних ресурсів держави 8 000.0 8 000.0  
1469. 6523030 Роботи по стандартизації, сертифікації в галузі криптографічного та технічного захисту інформації 150.0 150.0  
1470. 6523040 Підготовка, підвищення кваліфікації кадрів для галузі спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації 1 500.0 1 500.0  
1471. 6523060 Створення та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку 100.0 100.0  
1472. 6524000 Антитерористичний центр Служби безпеки України 10 490.0 10 490.0  
1473. 6524010 Боротьба з тероризмом на території України 10 490.0 10 490.0  
1474. 6540000 Національна Академія наук України 379 238.0 186 139.9 565 377.9  
1475. 6541000 Апарат Національної Академії наук України 379 238.0 186 139.9 565 377.9  
1476. 6541020 Наукова і організаційна діяльність президії Національної Академії наук 9 620.6 1 607.5 11 228.1  
1477. 6541030 Фундаментальні дослідження наукових установ Національної Академії наук 237 507.0 151 592.4 389 099.4  
1478. 6541040 Прикладні розробки у сфері розвитку галузей економіки 57 081.8 32 267.8 89 349.6  
1479. 6541050 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку галузей економіки 13 999.0 13 999.0  
1480. 6541060 Фінансова підтримка технічного забезпечення Національної Академії наук 31 969.2 31 969.2  
1481. 6541080 Підготовка кадрів фізико-технічного напрямку вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 1 242.4 55.7 1 298.1  
1482. 6541090 Методичне забезпечення викладення народознавства та української мови як іноземної Міжнародною школою україністики 85.2 29.0 114.2  
1483. 6541100 Медичне обслуговування працівників Національної Академії наук України 6 336.7 272.5 6 609.2  
1484. 6541130 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Національної академії наук України 13 396.1 315.0 13 711.1  
1485. 6541140 Здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт МНТЦ "Укриття" 8 000.0 8 000.0  
1486. 6600000 Управління державної охорони України 47 696.6 9 000.0 56 696.6  
1487. 6601000 Управління державної охорони України 47 696.6 9 000.0 56 696.6  
1488. 6601020 Державна охорона органів державної влади та посадових осіб 47 696.6 9 000.0 56 696.6  
1489. 6610000 Фонд державного майна України 24 924.6 71 548.9 96 473.5  
1490. 6611000 Апарат Фонду державного майна України 24 924.6 71 548.9 96 473.5  
1491. 6611010 Керівництво та управління у сфері державного майна 24 924.6 776.7 25 701.3  
1492. 6611020 Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна 70 772.2 70 772.2  
1493. 6730000 Центральна виборча комісія 9 266.7 9 266.7  
1494. 6731000 Апарат Центральної виборчої комісії 9 266.7 9 266.7  
1495. 6731010 Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів 4 766.7 4 766.7  
1496. 6731020 Проведення виборів народних депутатів України 4 500.0 4 500.0  
1497. 7710000 Рада Міністрів Автономної Республіки Крим 11 925.0 60.0 11 985.0  
1498. 7711000 Апарат Ради Міністрів Автономної Республіки Крим 11 925.0 60.0 11 985.0  
1499. 7711010 Здійснення виконавчої влади в Автономній Республіці Крим 11 925.0 60.0 11 985.0  
1500. 7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 28 890.3 912.8 29 803.1  
1501. 7721000 Апарат Вінницької обласної державної адміністрації 28 890.3 912.8 29 803.1  
1502. 7721010 Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області 28 890.3 912.8 29 803.1  
1503. 7730000 Волинська обласна державна адміністрація 17 195.9 664.7 17 860.6  
1504. 7731000 Апарат Волинської обласної державної адміністрації 17 195.9 664.7 17 860.6  
1505. 7731010 Здійснення виконавчої влади у Волинській області 17 195.9 664.7 17 860.6  
1506. 7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 25 724.2 1 881.4 27 605.6  
1507. 7741000 Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації 25 724.2 1 881.4 27 605.6  
1508. 7741010 Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області 25 724.2 1 881.4 27 605.6  
1509. 7750000 Донецька обласна державна адміністрація 22 164.8 771.5 22 936.3  
1510. 7751000 Апарат Донецької обласної державної адміністрації 22 164.8 771.5 22 936.3  
1511. 7751010 Здійснення виконавчої влади у Донецькій області 22 164.8 771.5 22 936.3  
1512. 7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 23 105.5 577.7 23 683.2  
1513. 7761000 Апарат Житомирської обласної державної адміністрації 23 105.5 577.7 23 683.2  
1514. 7761010 Здійснення виконавчої влади у Житомирській області 23 105.5 577.7 23 683.2  
1515. 7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 17 804.4 1 029.8 18 834.2  
1516. 7771000 Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації 17 804.4 1 029.8 18 834.2  
1517. 7771010 Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області 17 804.4 1 029.8 18 834.2  
1518. 7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 20 721.7 1 303.9 22 025.6  
1519. 7781000 Апарат Запорізької обласної державної адміністрації 20 721.7 1 303.9 22 025.6  
1520. 7781010 Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області 20 721.7 1 303.9 22 025.6  
1521. 7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 19 097.4 1 108.5 20 205.9  
1522. 7791000 Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації 19 097.4 1 108.5 20 205.9  
1523. 7791010 Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області 19 097.4 1 108.5 20 205.9  
1524. 7800000 Київська обласна державна адміністрація 26 451.4 859.0 27 310.4  
1525. 7801000 Апарат Київської обласної державної адміністрації 26 451.4 859.0 27 310.4  
1526. 7801010 Здійснення виконавчої влади у Київській області 26 451.4 859.0 27 310.4  
1527. 7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 20 640.2 831.4 21 471.6  
1528. 7811000 Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації 20 640.2 831.4 21 471.6  
1529. 7811010 Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області 20 640.2 831.4 21 471.6  
1530. 7820000 Луганська обласна державна адміністрація 20 733.0 702.0 21 435.0  
1531. 7821000 Апарат Луганської обласної державної адміністрації 20 733.0 702.0 21 435.0  
1532. 7821010 Здійснення виконавчої влади у Луганській області 20 733.0 702.0 21 435.0  
1533. 7830000 Львівська обласна державна адміністрація 23 411.2 796.2 24 207.4  
1534. 7831000 Апарат Львівської обласної державної адміністрації 23 411.2 796.2 24 207.4  
1535. 7831010 Здійснення виконавчої влади у Львівській області 23 411.2 796.2 24 207.4  
1536. 7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 18 780.5 1 182.7 19 963.2  
1537. 7841000 Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації 18 780.5 1 182.7 19 963.2  
1538. 7841010 Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області 18 780.5 1 182.7 19 963.2  
1539. 7850000 Одеська обласна державна адміністрація 27 633.3 1 071.4 28 704.7  
1540. 7851000 Апарат Одеської обласної державної адміністрації 27 633.3 1 071.4 28 704.7  
1541. 7851010 Здійснення виконавчої влади в Одеській області 27 633.3 1 071.4 28 704.7  
1542. 7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 22 543.3 1 283.6 23 826.9  
1543. 7861000 Апарат Полтавської обласної державної адміністрації 22 543.3 1 283.6 23 826.9  
1544. 7861010 Здійснення виконавчої влади у Полтавській області 22 543.3 1 283.6 23 826.9  
1545. 7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 16 996.0 985.8 17 981.8  
1546. 7871000 Апарат Рівненської обласної державної адміністрації 16 996.0 985.8 17 981.8  
1547. 7871010 Здійснення виконавчої влади у Рівненській області 16 996.0 985.8 17 981.8  
1548. 7880000 Сумська обласна державна адміністрація 19 663.9 1 015.5 20 679.4  
1549. 7881000 Апарат Сумської обласної державної адміністрації 19 663.9 1 015.5 20 679.4  
1550. 7881010 Здійснення виконавчої влади у Сумській області 19 663.9 1 015.5 20 679.4  
1551. 7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 19 854.2 602.0 20 456.2  
1552. 7891000 Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації 19 854.2 602.0 20 456.2  
1553. 7891010 Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області 19 854.2 602.0 20 456.2  
1554. 7900000 Харківська обласна державна адміністрація 28 983.2 984.6 29 967.8  
1555. 7901000 Апарат Харківської обласної державної адміністрації 28 983.2 984.6 29 967.8  
1556. 7901010 Здійснення виконавчої влади у Харківській області 28 983.2 984.6 29 967.8  
1557. 7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 17 834.0 970.0 18 804.0  
1558. 7911000 Апарат Херсонської обласної державної адміністрації 17 834.0 970.0 18 804.0  
1559. 7911010 Здійснення виконавчої влади у Херсонській області 17 834.0 970.0 18 804.0  
1560. 7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 21 520.4 724.0 22 244.4  
1561. 7921000 Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації 21 520.4 724.0 22 244.4  
1562. 7921010 Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області 21 520.4 724.0 22 244.4  
1563. 7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 19 853.8 800.0 20 653.8  
1564. 7931000 Апарат Черкаської обласної державної адміністрації 19 853.8 800.0 20 653.8  
1565. 7931010 Здійснення виконавчої влади у Черкаській області 19 853.8 800.0 20 653.8  
1566. 7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 12 439.6 614.7 13 054.3  
1567. 7941000 Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації 12 439.6 614.7 13 054.3  
1568. 7941010 Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області 12 439.6 614.7 13 054.3  
1569. 7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 20 712.1 964.8 21 676.9  
1570. 7951000 Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації 20 712.1 964.8 21 676.9  
1571. 7951010 Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області 20 712.1 964.8 21 676.9  
1572. 7960000 Київська міська державна адміністрація 38 499.3 38 499.3  
1573. 7961000 Апарат Київської міської державної адміністрації 38 499.3 38 499.3  
1574. 7961600 Модернізація обладнання індивідуальних теплових пунктів та здійснення енергозберігаючих заходів в адміністративних і громадських будівлях м.Києва 38 499.3 38 499.3  
1575. 7970000 Севастопольська міська державна адміністрація 8 226.3 12 525.2 20 751.5  
1576. 7971000 Апарат Севастопольської міської державної адміністрації 8 226.3 12 525.2 20 751.5  
1577. 7971010 Здійснення виконавчої влади у місті Севастополі 8 226.3 2 002.6 10 228.9  
1578. 7971600 Розширення теплопостачання в місті Севастополі 10 522.6 10 522.6  
1579. 8680000 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва 13 476.8 30 774.4 44 251.2  
1580. 8681000 Апарат Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 13 476.8 30 774.4 44 251.2  
1581. 8681010 Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та підприємництва 6 786.8 410.0 7 196.8  
1582. 8681020 Заходи, пов'язані з веденням Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності та Єдиного ліцензійного реєстру 4 690.0 4 690.0  
1583. 8681030 Заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні у 2003 році 2 000.0 2 000.0  
1584. 8681600 Розвиток приватного сектору 30 364.4 30 364.4  
1585. Всього 37 390 163.6 10 553 024.0 47 943 187.6  
1586. Додаток № 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"  
1587. Показники міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами на 2003 рік  
1588. Міжбюджетні трансферти  
1589. Дотація вирівнювання з державного бюджету Кошти, що передаються до державного бюджету  
1590. Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Всього (тис.грн.) Норматив щоденного відрахування ( у відсотках від обсягу надходжень на території АРК та областей доходів державного бюджету, що є джерелом перерахування дотацій, та коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету Всього (тис.грн.) Норматив щоденного відрахування (у відсотках від розрахункового обсягу доходів загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів)  
1591. 05202000000 м. Авдіївка 6873.1 45.37  
1592. 01202000000 м. Алушта 923.5 8.15  
1593. 12202000000 м. Алчевськ 12226.1 32.63  
1594. 12203000000 м. Антрацит 8588.5 1.34  
1595. 01203000000 м. Армянськ 2255.9 26  
1596. 05203000000 м. Артемівськ 983.3 28.82  
1597. 10202000000 м. Біла Церква 14714.6 1.1  
1598. 06202000000 м. Бердичів 8330.1 0 02  
1599. 08202000000 м. Бердянськ 559.9 0.04  
1600. 07202000000 м.Берегове 999.4 0.28  
1601. 10201000000 м. Березань 2754.2 0.21  
1602. 15202000000 м. Білгород-Дністровський 48.3 0.34  
1603. 09202000000 м. Болехів 4360.3 1.45  
1604. 13202000000 м. Борислав 1193.7 0.09  
1605. 10203000000 м. Бориспіль 16094.4 53.35  
1606. 10204000000 м. Бровари 571.6 2.77  
1607. 12204000000 м. Брянка 6785.1 1.06  
1608. 10205000000 м. Васильків 2969.1 0.22  
1609. 23202000000 м. Ватутіне 2981.5 0.82  
1610. 04202000000 м. Вільногірськ 4785.1 44.39  
1611. 02201000000 м. Вінниця 12618 15.2  
1612. 14202000000 м. Вознесенськ 3337.9 0.51  
1613. 03202000000 м. Володимир-Волинський 2632 0.6  
1614. 05204000000 м. Вугледар 4033 45.69  
1615. 18202000000 м.Глухів 3824.7 0.57  
1616. 05205000000 м. Горлівка 2228.6 0.1  
1617. 05206000000 м. Дебальцеве 5599.3 37.45  
1618. 01204000000 м. Джанкой 2188 24  
1619. 05207000000 м. Дзержинськ 5336.4 0.24  
1620. 05208000000 м. Димитров 459.5 3.5  
1621. 04203000000 м. Дніпродзержинськ 13033.7 19.54  
1622. 04201000000 м. Дніпропетровськ 113004.9 46.24  
1623. 05209000000 м. Добропілля 3118.8 16.78  
1624. 05210000000 м. Докучаєвськ 375.1 6.64  
1625. 05201000000 м. Донецьк 107266.6 57.13  
1626. 13203000000 м. Дрогобич 2176.3 0.17  
1627. 05211000000 м. Дружківка 1018.8 6.3  
1628. 17202000000 м. Дубно 5120.8 1.03  
1629. 08203000000 м. Енергодар 18993 61.26  
1630. 01205000000 м. Євпаторія 1073.6 0.17  
1631. 05212000000 м. Єнакієве 1828 0.08  
1632. 05213000000 м. Жданівка 162.7 0.01  
1633. 06201000000 м. Житомир 421.8 0.88  
1634. 02202000000 м. Жмеринка 4159.8 35.83  
1635. 04204000000 м. Жовті Води 2783.4 0.14  
1636. 08201000000 м. Запоріжжя 169253.6 49.01  
1637. 11202000000 м. Знам'янка 4417.7 43.17  
1638. 23203000000 м. Золотоноша 1837.8 0.5  
1639. 09201000000 м. Івано-Франківськ 9227.8 14.79  
1640. 15203000000 м. Ізмаїл 1018.1 5.15  
1641. 20202000000 м. Ізюм 6043.5 0.28  
1642. 15204000000 м. Іллічівськ 31667.8 71.21  
1643. 10206000000 м. Ірпінь 2251.2 0.17  
1644. 09203000000 м. Калуш 2409.8 13.04  
1645. 22202000000 м. Кам"янець-Подільський 7222.4 0 02  
1646. 23204000000 м. Канів 852.5 000  
1647. 21202000000 м. Каховка 1299.6 18.03  
1648. 01206000000 м. Керч 962.8 0.15  
1649. 11201000000 м. Кіровоград 8064.3 0 05  
1650. 12205000000 м. Кіровськ 6777.5 1.06  
1651. 05214000000 м. Кіровське 846 11.93  
1652. 03203000000 м. Ковель 2812.6 0.64  
1653. 02203000000 м. Козятин 5892.3 51.87  
1654. 09204000000 м. Коломия 1967.8 17.44  
1655. 16202000000 м. Комсомольськ 10024.5 43.87  
1656. 18203000000 м.Конотоп 178.5 0.03  
1657. 06203000000 м. Коростень 566.3 000  
1658. 05215000000 м. Костянтинівка 5885.7 0.27  
1659. 15205000000 м. Котовськ 592.3 0.03  
1660. 05216000000 м. Краматорськ 24002.5 34.72  
1661. 05217000000 м. Красний Лиман 1098.8 0.05  
1662. 12206000000 м. Красний Луч 12403 1.93  
1663. 05218000000 м. Красноармійськ 13076.9 40.49  
1664. 12207000000 м. Краснодон 10984.7 1.71  
1665. 01207000000 м. Красноперекопськ 1826.9 19.73  
1666. 16203000000 м. Кременчук 38477.3 64.09  
1667. 04205000000 м. Кривий Ріг 75012.9 31.15  
1668. 17203000000 м. Кузнецовськ 8830.8 50.17  
1669. 20203000000 м. Куп'янськ 794.8 5.63  
1670. 02204000000 м.Ладижин 2476.8 0.49  
1671. 18204000000 м.Лебедин 210.6 0.03  
1672. 12208000000 м. Лисичанськ 2570.1 9.17  
1673. 20204000000 м. Лозова 4751.6 0.22  
1674. 16204000000 м. Лубни 3458.3 0.28  
1675. 12201000000 м. Луганськ 16589.2 17.38  
1676. 03201000000 м. Луцьк 1915 3.6  
1677. 13201000000 м. Львів 72256 30.7  
1678. 20205000000 м. Люботин 2891.4 0.13  
1679. 05219000000 м. Макіївка 19880.3 0.91  
1680. 04206000000 м. Марганець 4394.4 0.22  
1681. 05220000000 м. Маріуполь 102393.8 48.21  
1682. 08204000000 м. Мелітополь 4563.3 0.37  
1683. 14201000000 м. Миколаїв 51000.3 32.09  
1684. 16205000000 м. Миргород 1329.5 17.64  
1685. 02205000000 м. Могилів-Подільський 1424.9 0.28  
1686. 07203000000 м. Мукачеве 4837 18.05  
1687. 04207000000 м. Нікополь 10678.4 25.94  
1688. 22203000000 м. Нетішин 5734.1 45.07  
1689. 25202000000 м. Ніжин 6616.1 0.79  
1690. 21203000000 м. Нова Каховка 4673.9 2.35  
1691. 03204000000 м. Нововолинськ 5200.2 1.19  
1692. 06204000000 м. Новоград-Волинський 5998.1 0 02  
1693. 05221000000 м. Новогродівка 1046.1 21.53  
1694. 24202000000 м. Новодністровськ 207.7 7.1  
1695. 04208000000 м. Новомосковськ 5184.8 0.25  
1696. 15201000000 м. Одеса 114208.8 38.74  
1697. 11203000000 м. Олександрія 8944.9 0 05  
1698. 04209000000 м. Орджонікідзе 942.6 7.66  
1699. 17204000000 м. Острог 486.5 0.1  
1700. 18205000000 м.Охтирка 4164.3 23.84  
1701. 14203000000 м. Очаків 155 5.7  
1702. 04210000000 м. Павлоград 807 3.03  
1703. 12209000000 м. Первомайськ (Луганська) 7727.2 1.2  
1704. 14204000000 м. Первомайськ (Миколаївська) 5810.6 0.89  
1705. 20206000000 м. Первомайський 3696 0.17  
1706. 10207000000 м. Переяслав-Хмельницький 3214.3 0.24  
1707. 04211000000 м. Першотравенськ 4486.1 38.72  
1708. 16201000000 м. Полтава 50153 60.5  
1709. 25203000000 м. Прилуки 13295.8 45.96  
1710. 17201000000 м. Рівне 4587.4 7.64  
1711. 10208000000 м. Ржищев 681 0.05  
1712. 12210000000 м. Ровеньки 4340.7 18.03  
1713. 18206000000 м.Ромни 3636 0.55  
1714. 12211000000 м. Рубіжне 3529.2 0.55  
1715. 01208000000 м. Саки 574 0.09  
1716. 13204000000 м. Самбір 300.8 3.37  
1717. 12212000000 м. Свердловськ 5133.8 0.8  
1718. 11204000000 м. Світловодськ 5148.7 0 03  
1719. 05222000000 м. Селидове 5834.8 0.27  
1720. 12213000000 м. Сєверодонецьк 1307.6 4.77  
1721. 04212000000 м. Синельникове 36 0.73  
1722. 01201000000 м. Сімферополь 35442.2 60.16  
1723. 22204000000 м. Славута 2603.8 0 01  
1724. 10209000000 м. Славутич 12112.9 65.72  
1725. 05223000000 м. Слов'янськ 1996.6 0.09  
1726. 23205000000 м. Сміла 692.3 0.19  
1727. 05224000000 м. Сніжне 9268.8 0.42  
1728. 22205000000 м. Старокостянтинів 2189.1 0 01  
1729. 12214000000 м. Стаханов 4762.3 0.74  
1730. 13205000000 м. Стрий 128.1 0.01  
1731. 01209000000 м. Судак 126.5 2.14  
1732. 18201000000 м.Суми 26771.1 30.13  
1733. 15206000000 м. Теплодар 1475.3 0.08  
1734. 04213000000 м. Тернівка 4745.2 40.05  
1735. 19201000000 м. Тернопіль 3902.7 7.07  
1736. 08205000000 м. Токмак 4436.1 0.36  
1737. 05225000000 м. Торез 11238 0.51  
1738. 13206000000 м. Трускавець 1160.6 15.71  
1739. 07201000000 м. Ужгород 14126.3 33.43  
1740. 23206000000 м. Умань 6954.4 1.9  
1741. 10210000000 м. Фастів 936.8 7.66  
1742. 01210000000 м. Феодосія 8063.7 28.09  
1743. 20201000000 м. Харків 131179.7 52.61  
1744. 05226000000 м. Харцизьк 7012.8 23.89  
1745. 21201000000 м. Херсон 3631.3 4.65  
1746. 22201000000 м. Хмельницький 2735.8 0 01  
1747. 02206000000 м. Хмільник 268.6 5.55  
1748. 07204000000 м. Хуст 1747.1 22.39  
1749. 13207000000 м. Червоноград 8184.3 0 01  
1750. 23201000000 м. Черкаси 23735.4 27.41  
1751. 24201000000 м. Чернівці 13140.8 25.5  
1752. 25201000000 м. Чернігів 8207 17.99  
1753. 20207000000 м. Чугуїв 3443.9 0.16  
1754. 05227000000 м. Шахтарськ 3619.5 0.17  
1755. 22206000000 м. Шепетівка 4369 0 01  
1756. 18207000000 м.Шостка 8782.7 1.32  
1757. 15207000000 м. Южне 22692.4 73.08  
1758. 14205000000 м. Южноукраїнськ 9288.8 54.84  
1759. 01211000000 м. Ялта 17262.8 41.72  
1760. 09205000000 м. Яремче 4344.6 1.45  
1761. 05228000000 м. Ясинувата 5264.4 41.66  
1762. 05301000000 Амвросіївський р-н 7123 0.33  
1763. 15301000000 Ананьївський р-н 5888.1 0.31  
1764. 06301000000 Андрушівський р-н 6615.1 0 02  
1765. 12301000000 Антрацитівський р-н 4516.3 0.7  
1766. 04301000000 Апостолівський р-н 6159.1 0.3  
1767. 14301000000 Арбузинський р-н 4258.2 0.65  
1768. 05302000000 Артемівський р-н 7125.1 0.33  
1769. 15302000000 Арцизський р-н 8563.4 000  
1770. 20301000000 Балаклійський р-н 4735.8 24.93  
1771. 15303000000 Балтський р-н 7551.9 0.4  
1772. 06302000000 Баранівський р-н 7886.5 0 02  
1773. 20302000000 Барвінківський р-н 5214.3 0.24  
1774. 10301000000 Баришівський р-н 5374.7 0.4  
1775. 02301000000 Барський р-н 9553.5 1.91  
1776. 25301000000 Бахмацький р-н 6413.7 0 01  
1777. 01301000000 Бахчисарайський р-н 10364.4 1.66  
1778. 14302000000 Баштанський р-н 6671.5 1.02  
1779. 06303000000 Бердичівський р-н 7219.2 0 02  
1780. 08301000000 Бердянський р-н 4138.5 0.33  
1781. 07301000000 Берегівський р-н 12222.9 3.39  
1782. 19301000000 Бережанський р-н 6445.8 0 03  
1783. 14303000000 Березанський р-н 3357.5 0 01  
1784. 15304000000 Березівський р-н 6747.8 0.36  
1785. 17301000000 Березнівський р-н 15634.6 3.14  
1786. 14304000000 Березнегуватський р-н 4352.4 0.67  
1787. 21301000000 Бериславський р-н 10233.1 5.15  
1788. 02302000000 Бершадський р-н 10488.2 2.09  
1789. 15305000000 Білгород-Дністровський р-н 10900.7 0.58  
1790. 12302000000 Біловодський р-н 4434.3 0.69  
1791. 01302000000 Білогірський р-н (Автономна Республіка Крим) 11003.8 1.77  
1792. 22301000000 Білогірський р-н (Хмельницька обл.) 6655.4 0 02  
1793. 21302000000 Білозерський р-н 11002.6 5.54  
1794. 12303000000 Білокуракинський р-н 3889.3 0.61  
1795. 18301000000 Білопільський р-н 8158.4 1.23  
1796. 10302000000 Білоцерківський р-н 8582 0.64  
1797. 15306000000 Біляївський р-н 15753.7 0 01  
1798. 20303000000 Близнюківський р-н 5428 0.25  
1799. 11301000000 Бобринецький р-н 5230.1 0 03  
1800. 25302000000 Бобровицький р-н 5946.5 0.71  
1801. 20304000000 Богодухівський р-н 6349.4 0.29  
1802. 09301000000 Богородчанський р-н 12970.8 4.32  
1803. 10303000000 Богуславський р-н 6268.5 0.47  
1804. 15307000000 Болдградський р-н 13672.8 0.72  
1805. 25303000000 Борзнянський р-н 7365.7 0.88  
1806. 10304000000 Бориспільський р-н 6023.1 0.45  
1807. 20305000000 Борівський р-н 3570.4 0.16  
1808. 10305000000 Бородянський р-н 7095.9 0.53  
1809. 19302000000 Борщівський р-н 13137.4 0 06  
1810. 14305000000 Братський р-н 4217.3 0.65  
1811. 10306000000 Броварський р-н 702.2 0.05  
1812. 13301000000 Бродівський р-н 8803 0.67  
1813. 06304000000 Брусилівський р-н 3779.5 0 01  
1814. 18302000000 Буринський р-н 5931.6 0 01  
1815. 13302000000 Буський р-н 10385.4 0.79  
1816. 19303000000 Бучацький р-н 12625.4 0 06  
1817. 20306000000 Валківський р-н 4382.7 0.2  
1818. 25304000000 Варвинський р-н 1149.3 0.14  
1819. 08302000000 Василівський р-н 4962 0.4  
1820. 04302000000 Васильківский р-н (Дніпропетровська обл) 6132.4 0.3  
1821. 10307000000 Васильківський р-н (Київська обл) 7596.1 0.57  
1822. 16301000000 Великобагачанський р-н 3708.2 0.3  
1823. 07302000000 Великоберезнянський р-н 4521.4 1.25  
1824. 08303000000 Великобілозерський р-н 1089.7 000  
1825. 20307000000 Великобурлуцький р-н 3870.8 0.18  
1826. 21303000000 Великолепетиський р-н 3243.1 1.63  
1827. 15308000000 Великомихайлівський р-н 6504.6 0.34  
1828. 05303000000 Великоновосілківський р-н 7451.3 0.34  
1829. 21304000000 Великоолександрівський р-н 6279.5 3.16  
1830. 18303000000 Великописарівський р-н 4713.5 0.71  
1831. 04303000000 Верхньодніпровський р-н 3685 000  
1832. 21305000000 Верхньорогачицький р-н 2494.5 1.26  
1833. 09302000000 Верховинський р-н 8742.3 2.91  
1834. 14306000000 Веселинівський р-н 4818.5 0.74  
1835. 08304000000 Веселівський р-н 4058.7 0.33  
1836. 24301000000 Вижницький р-н 11682.6 0 06  
1837. 07303000000 Виноградівський р-н 19255.1 0 05  
1838. 21306000000 Високопільський р-н 3467.9 1.75  
1839. 10308000000 Вишгородський р-н 2408.7 0.18  
1840. 08305000000 Вільнянський р-н 4978.2 0.4  
1841. 11302000000 Вільшанський р-н 2993.2 0 02  
1842. 02303000000 Вінницький р-н 6514.8 1.3  
1843. 22302000000 Віньковецький р-н 5756.2 0 01  
1844. 20308000000 Вовчанський р-н 7459.4 0.34  
1845. 14307000000 Вознесенський р-н 4898.7 0 01  
1846. 05304000000 Волноваський р-н 3469.6 0.16  
1847. 07304000000 Воловецький р-н 5415.2 1.5  
1848. 05305000000 Володарський р-н (Донецька обл) 2630 0.12  
1849. 10309000000 Володарський р-н (Київська обл) 3350.9 0.25  
1850. 06305000000 Володарсько-Волинський р-н 5140.1 0 02  
1851. 03301000000 Володимир-Волинський р-н 5571.3 1.28  
1852. 17302000000 Володимирецький р-н 16483.1 3.31  
1853. 22303000000 Волочиський р-н 8869.9 0 02  
1854. 14308000000 Врадіївський р-н 4056.1 0.62  
1855. 16302000000 Гадяцький р-н 8051.3 0.66  
1856. 11303000000 Гайворонський р-н 5674.1 0 03  
1857. 02304000000 Гайсинський р-н 8844.6 1.77  
1858. 09303000000 Галицький р-н 7957.9 0 03  
1859. 21307000000 Генічеський р-н 9159.3 4.61  
1860. 24302000000 Герцаївський р-н 7473.5 0 04  
1861. 24303000000 Глибоцький р-н 14511.7 0 07  
1862. 16303000000 Глобинський р-н 9007.6 0.74  
1863. 18304000000 Глухівський р-н 5568.9 0 01  
1864. 11304000000 Голованівський р-н 4838.2 0 03  
1865. 21308000000 Голопристанський р-н 10522.2 5.3  
1866. 21309000000 Горностаївський р-н 4358.8 2.2  
1867. 09304000000 Городенківський р-н 11758.6 3.91  
1868. 23301000000 Городищенський р-н 6675.7 1.83  
1869. 25305000000 Городнянський р-н 6511 0 01  
1870. 13303000000 Городоцький р-н 13773.8 0 01  
1871. 22304000000 Городоцький р-н 10161.7 0 02  
1872. 03302000000 Горохівський р-н 10515.1 2.41  
1873. 17303000000 Гощанський р-н 7867.9 1.58  
1874. 16304000000 Гребінківський р-н 1954.8 000  
1875. 08306000000 Гуляйпільський р-н 3594.7 0.29  
1876. 19304000000 Гусятинський р-н 10997.9 0 05  
1877. 20309000000 Дворічанський р-н 3839.7 0.18  
1878. 17304000000 Демидівський р-н 3096.3 0.62  
1879. 22305000000 Деражнянський р-н 7176.7 0 02  
1880. 20310000000 Дергачівський р-н 10399.7 0.48  
1881. 01303000000 Джанкойський р-н 20404.1 0 03  
1882. 06306000000 Дзержинський р-н 7025.7 0 02  
1883. 16305000000 Диканський р-н 2252.9 0.18  
1884. 04304000000 Дніпропетровський р-н 6356.2 0.31  
1885. 05306000000 Добропільський р-н 2363.4 0.11  
1886. 11305000000 Добровеличківський р-н 4803.6 0 03  
1887. 09305000000 Долинський р-н (Івано-Франківська обл.) 6969.8 2.32  
1888. 11306000000 Долинський р-н (Кіровоградська обл.) 5037.5 0 03  
1889. 14309000000 Доманівський р-н 5597.3 0.86  
1890. 23302000000 Драбівський р-н 6779.7 1.86  
1891. 13304000000 Дрогобицький р-н 15835.9 1.2  
1892. 17305000000 Дубенський р-н 9034.9 1.81  
1893. 17306000000 Дубровицький р-н 12534.2 2.52  
1894. 22306000000 Дунаєвецький р-н 12320.6 0 03  
1895. 14310000000 Єланецький р-г 3993.4 0.61  
1896. 06307000000 Ємільчинський р-н 10442.6 0 03  
1897. 23303000000 Жашківський р-н 7797.1 2.13  
1898. 13305000000 Жидачівський р-н 10354.1 0 01  
1899. 06308000000 Житомирський р-н 9138 0 03  
1900. 02305000000 Жмеринський р-н 10290.5 2.05  
1901. 13306000000 Жовківський р-н 20705.8 1.57  
1902. 14311000000 Жовтневий р-н 8844.6 1.36  
1903. 19305000000 Заліщицький р-н 9965.3 0 05  
1904. 08307000000 Запорізький р-н 7688.2 0.62  
1905. 17307000000 Зарічненський р-н 8985.7 1.8  
1906. 24304000000 Заставнівський р-н 10894.1 0 05  
1907. 20311000000 Зачепилівський р-н 3377.9 000  
1908. 19306000000 Збаразький р-н 11372.4 0 05  
1909. 19307000000 Зборівський р-н 9289.7 0 04  
1910. 23304000000 Звенигородський р-н 9205 2.52  
1911. 10310000000 Згурівський р-н 3828.2 0.29  
1912. 17308000000 Здолбунівський р-н 5429 0 01  
1913. 16306000000 Зінківський р-н 6612.5 0.54  
1914. 20312000000 Зміївський р-н 7383.9 0.34  
1915. 11307000000 Знам'янський р-н 7580.4 0 05  
1916. 23305000000 Золотоніський р-н 5715.1 1.56  
1917. 13307000000 Золочівський р-н (Львівська обл) 12549.5 0.95  
1918. 20313000000 Золочівський р-н (Харківська обл) 5355.5 0.25  
1919. 03303000000 Іваничівський р-н 6852.2 1.57  
1920. 15309000000 Іванівський р-н (Одеська обл) 5048 0.27  
1921. 21310000000 Іванівський р-н (Херсонська обл) 4027.4 2.03  
1922. 15310000000 Ізмаїльський р-н 9016.3 0.48  
1923. 10311000000 Іванківський р-н 495.4 6.09  
1924. 20314000000 Ізюмський р-н 3784.2 0.17  
1925. 22307000000 Ізяславський р-н 10091.6 0 02  
1926. 02306000000 Іллінецький р-н 6745.9 1.35  
1927. 07305000000 Іршавський р-н 21747.1 6.02  
1928. 25306000000 Ічнянський р-н 6313.4 0.76  
1929. 10312000000 Кагарлицький р-н 5239.2 0.39  
1930. 14312000000 Казанківський р-н 5095 0.78  
1931. 21311000000 Каланчацький р-н 4127.1 2.08  
1932. 02307000000 Калинівський р-н 9743.8 1.95  
1933. 09306000000 Калуський р-н 14196.2 4.72  
1934. 22308000000 Кам'янець-Подільський р-н 12137.4 0 03  
1935. 08308000000 Кам'янсько-Дніпровський р-н 4873 0.39  
1936. 03304000000 Камінь-Каширський р-н 15114.7 3.46  
1937. 13308000000 Кам'янка-Бузький р-н 7137.3 0.54  
1938. 23306000000 Кам'янський р-н 5036.1 1.38  
1939. 23307000000 Канівський р-н 7373.1 2.02  
1940. 16307000000 Карлівський р-н 4889.3 0.4  
1941. 23308000000 Катеринопільський р-н 4569.3 1.25  
1942. 21312000000 Каховський р-н 10107.7 5.09  
1943. 20315000000 Кегичівський р-н 2557.8 0.12  
1944. 24305000000 Кельменецький р-н 7896.8 0 04  
1945. 10313000000 Києво-Святошинський р-н 70.7 000  
1946. 03305000000 Ківерцівський р-н 11956.1 2.74  
1947. 15311000000 Кілійський р-н 9269.3 0.49  
1948. 11308000000 Кіровоградський р-н 4437.2 0 03  
1949. 01304000000 Кіровський р-н 9043.6 1.45  
1950. 24306000000 Кіцманський р-н 11918.3 0 06  
1951. 16308000000 Кобеляцький р-н 8975.1 0.74  
1952. 03306000000 Ковельський р-н 9024 2.07  
1953. 15312000000 Кодимський р-н 6570.2 0.35  
1954. 25307000000 Козелецький р-н 9137.9 1.1  
1955. 16309000000 Козельщинський р-н 4753 0.39  
1956. 19308000000 Козівський р-н 8394.8 0 04  
1957. 02308000000 Козятинський р-н 10763.1 2.15  
1958. 20316000000 Коломацький р-н 921.9 0.04  
1959. 09307000000 Коломийський р-н 27618.7 9.19  
1960. 15313000000 Комінтернівський р-н 6934.6 0.37  
1961. 11309000000 Компаніївський р-н 3261.7 0 02  
1962. 18305000000 Конотопський р-н 5777.7 0.87  
1963. 17309000000 Корецький р-н 8350.9 1.68  
1964. 25308000000 Коропський р-н 5681.9 0.68  
1965. 06309000000 Коростенський р-н 6931.7 0 02  
1966. 06310000000 Коростишівськийр-н 4894.7 0 01  
1967. 23309000000 Корсунь-Шевченківський р-н 6269 1.72  
1968. 25309000000 Корюківський р-н 4378.2 0.52  
1969. 09308000000 Косівський р-н 20064.1 6.68  
1970. 17310000000 Костопільський р-н 11091.9 0 02  
1971. 05307000000 Костянтинівський р-н 3090.4 0.14  
1972. 16326000000 Котелевський р-н 3409.2 0.28  
1973. 15314000000 Котовський р-н 4393.2 0.23  
1974. 22309000000 Красилівський р-н 9949.8 0 02  
1975. 05308000000 Красноармійський р-н 6031.8 0.28  
1976. 01305000000 Красногвардійський р-н 13251.4 2.13  
1977. 20317000000 Красноградський р-н 2861.4 25.61  
1978. 12304000000 Краснодонський р-н 5730.7 48.01  
1979. 20318000000 Краснокутський р-н 5097.3 0.23  
1980. 15315000000 Красноокнянський р-н 4666.5 0.25  
1981. 01306000000 Красноперекопський р-н 5974.3 0.96  
1982. 18306000000 Краснопільський р-н 5890.7 0.88  
1983. 19309000000 Кременецький р-н 13174.3 0 06  
1984. 16310000000 Кременчуцький р-н 5837.7 0.48  
1985. 12305000000 Кремінський р-н 7242.3 0 01  
1986. 14313000000 Кривоозерський р-н 5146.2 0.79  
1987. 04305000000 Криворізький р-н 3737.4 000  
1988. 02309000000 Крижопільський р-н 5837.8 1.17  
1989. 04306000000 Криничанський р-н 6546.3 0.32  
1990. 18307000000 Кролевецький р-н 6712.5 1.01  
1991. 08309000000 Куйбишевський р-н 2930.2 0.23  
1992. 25310000000 Куликівський р-н 3833.3 0.46  
1993. 20319000000 Куп'янський р-н 5514.8 0.25  
1994. 19310000000 Лановецький р-н 7053.6 0 03  
1995. 18308000000 Лебединський р-н 7279.2 1.09  
1996. 01307000000 Ленінський р-н 9473.1 1.52  
1997. 22310000000 Летичівський р-н 6022.3 0 01  
1998. 02310000000 Липовецький р-н 7263.8 1.45  
1999. 18309000000 Липоводолинський р-н 4188.2 0.63  
2000. 23310000000 Лисянський р-н 5294.3 0 01  
2001. 02311000000 Літинський р-н 8349.7 1.67  
2002. 20320000000 Лозівський р-н 5230.1 0.24  
2003. 03307000000 Локачинський р-н 5175.5 1.19  
2004. 16311000000 Лохвицький р-н 6361 0.52  
2005. 16312000000 Лубенський р-н 5567.8 0.46  
2006. 06311000000 Лугинський р-н 4327.7 0 01  
2007. 12306000000 Лутугинський р-н 4788.4 0.75  
2008. 03308000000 Луцький р-н 7874.1 1.8  
2009. 06312000000 Любарський р-н 6513.6 0 02  
2010. 15316000000 Любашівський р-н 6002.3 0.32  
2011. 03309000000 Любешівський р-н 9438.1 2.16  
2012. 03310000000 Любомльський р-н 7151.2 1.64  
2013. 05309000000 Мар'їнський р-н 6043.6 0.28  
2014. 04307000000 Магдалинівський р-н 5401 000  
2015. 10314000000 Макарівський р-н 7883.9 0.59  
2016. 06313000000 Малинський р-н 6449.6 0 02  
2017. 11310000000 Маловисківський р-н 7422.4 0 05  
2018. 03311000000 Маневицький р-н 12936.9 2.96  
2019. 23311000000 Маньківський р-н 6262.7 1.71  
2020. 12307000000 Марківський р-н 3249.4 0.51  
2021. 16313000000 Машівський р-н 3078 000  
2022. 04308000000 Межівський р-н 4690.9 0.23  
2023. 08310000000 Мелітопольський р-н 8291.2 0.66  
2024. 25311000000 Менський р-н 6656.1 0.8  
2025. 13309000000 Миколаївський р-н (Львівська обл) 14893.9 1.13  
2026. 14314000000 Миколаївський р-н (Миколаївська обл) 5633.4 0.86  
2027. 15317000000 Миколаївський р-н (Одеська обл) 3859.6 0.2  
2028. 16314000000 Миргородський р-н 11329.3 0.93  
2029. 10315000000 Миронівський р-н 3900.1 000  
2030. 08311000000 Михайлівський р-н 4314 0.35  
2031. 07306000000 Міжгірський р-н 11476.1 0 03  
2032. 12308000000 Міловський р-н 2734.3 0.43  
2033. 17311000000 Млинівський р-н 8534.8 1.71  
2034. 02312000000 Могилів-Подільський р-н 7328.2 1.46  
2035. 23312000000 Монастерищенський р-н 7235.9 1.98  
2036. 19311000000 Монастириський р-н 6624.5 0 03  
2037. 13310000000 Мостиський р-н 12240.7 0.93  
2038. 07307000000 Мукачівський р-н 17194.1 4.76  
2039. 02313000000 Мурованокуриловецький р-н 6375.2 1.27  
2040. 04309000000 Нікопольський р-н 4994.1 0.25  
2041. 09309000000 Надвірнянський р-н 17145.7 5.71  
2042. 06314000000 Народицький р-н 2555.4 0 01  
2043. 18310000000 Недригайлівський р-н 5090.9 0.76  
2044. 02314000000 Немирівський р-н 8949.6 1.79  
2045. 01308000000 Нижньогірський р-н 8639.9 1.39  
2046. 21313000000 Нижньосірогозький р-н 3717.5 1.87  
2047. 25312000000 Ніжинський р-н 5327.5 0.64  
2048. 11311000000 Новгородківський р-н 2971.5 0 02  
2049. 25313000000 Новгород-Сіверський р-н 5181 0.62  
2050. 05310000000 Новоазовський р-н 3312.1 0.15  
2051. 12309000000 Новоайдарський р-н 4077.9 0.64  
2052. 11312000000 Новоархангельський р-н 5972.9 0 04  
2053. 14315000000 Новобузький р-н 5555.5 0.85  
2054. 20321000000 Нововодолазький р-н 5498.6 0.25  
2055. 21314000000 Нововоронцовський р-н 3932.8 1.98  
2056. 06315000000 Новоград-Волинський р-н 10670.1 0 03  
2057. 08312000000 Новомиколаївський р-н 2302.7 0.18  
2058. 11313000000 Новомиргородський р-н 6304.7 0 04  
2059. 04310000000 Новомосковський р-н 8802.4 0.43  
2060. 14316000000 Новоодеський р-н 6715.4 1.03  
2061. 12310000000 Новопсковський р-н 4566.3 0.71  
2062. 16315000000 Новосанжарський р-н 6623.2 0.54  
2063. 24307000000 Новоселицький р-н 15122.7 0 08  
2064. 21315000000 Новотроїцький р-н 8147.2 4.1  
2065. 11314000000 Новоукраїнський р-н 6291.5 0 04  
2066. 22311000000 Новоушицький р-н 6909.4 0 02  
2067. 25314000000 Носівський р-н 5982.6 0.72  
2068. 10316000000 Обухівський р-н 6033.2 31.15  
2069. 15318000000 Овідіопольський р-н 2612.4 0.14  
2070. 06316000000 Овруцький р-н 11036.1 0 03  
2071. 06317000000 Олевський р-н 10776.3 0 03  
2072. 05311000000 Олександрівський р-н (Донецька обл) 4024.3 0.18  
2073. 11315000000 Олександрівський р-н (Кіровоградська обл) 5433.4 0 03  
2074. 11316000000 Олександрійський р-н 7458.7 0 05  
2075. 11317000000 Онуфріївський р-н 3825.7 0 02  
2076. 02315000000 Оратівський р-н 5753.7 0 01  
2077. 16317000000 Оржицький р-н 4650.9 0.38  
2078. 08313000000 Оріхівський р-н 7452.6 0.6  
2079. 17312000000 Острозький р-н 8046.1 1.62  
2080. 18311000000 Охтирський р-н 3781.4 0.57  
2081. 14317000000 Очаківський р-н 4579.1 0.7  
2082. 04311000000 Павлоградський р-н 4777.5 0.23  
2083. 05312000000 Першотравневий р-н 1435.1 0.07  
2084. 01309000000 Первомайський р-н (Автономна Республіка Крим) 7266.2 1.17  
2085. 14318000000 Первомайський р-н (Миколаївська обл.) 6634.6 1.02  
2086. 20322000000 Первомайський р-н (Харківська обл.) 2897.1 0.13  
2087. 12311000000 Перевальський р-н 7067.3 1.1  
2088. 13311000000 Перемишлянський р-н 9320.6 0.71  
2089. 07308000000 Перечинський р-н 5248.1 1.45  
2090. 10317000000 Переяслав-Хмельницький р-н 6601.6 0.49  
2091. 04312000000 Петриківський р-н 3442.7 0.17  
2092. 11318000000 Петрівський р-н 3174.7 0 02  
2093. 04313000000 Петропавлівський р-н 5788.5 000  
2094. 23023000000 Печенізький р-н 1621.6 000  
2095. 16318000000 Пирятинський р-н 5175.9 000  
2096. 19312000000 Підволочиський р-н 8623.1 0 04  
2097. 19313000000 Підгаєцький р-н 4604.5 0 02  
2098. 02316000000 Піщанський р-н 4503.2 0 01  
2099. 02317000000 Погребищенський р-н 6899.8 1.38  
2100. 04314000000 Покровський р-н 3867.2 000  
2101. 10318000000 Поліський р-н 1925.7 0.14  
2102. 08314000000 Пологівський р-н 2532.5 0.2  
2103. 22312000000 Полонський р-н 7892.9 0 02  
2104. 16319000000 Полтавський р-н 7610.4 0.62  
2105. 12312000000 Попаснянський р-н 595.8 0.09  
2106. 06318000000 Попільнянськийр-н 6041.4 0 02  
2107. 08315000000 Приазовський р-н 4428.2 0.35  
2108. 25315000000 Прилуцький р-н 7015.4 0.84  
2109. 08316000000 Приморський р-н 3927.8 0.31  
2110. 13312000000 Пустомитівський р-н 16492.6 1.25  
2111. 18312000000 Путивльський р-н 5133.1 0.77  
2112. 24308000000 Путильський р-н 6291.4 0 03  
2113. 04315000000 П'ятихатський р-н 5917.9 0.29  
2114. 13313000000 Радехівський р-н 10696.7 0.81  
2115. 17313000000 Радивилівський р-н 7323.2 1.47  
2116. 06319000000 Радомишльський р-н 6744 0 02  
2117. 03312000000 Ратнівський р-н 11712.1 2.68  
2118. 07309000000 Рахівський р-н 18145.3 5.03  
2119. 15319000000 Ренійський р-н 4831.1 0.26  
2120. 16320000000 Решетилівський р-н 5694.9 0.47  
2121. 17314000000 Рівненський р-н 12686.6 0 03  
2122. 25316000000 Ріпкинський р-н 6159.6 0.74  
2123. 09310000000 Рогатинський р-н 9099.3 3.03  
2124. 03313000000 Рожищенський р-н 8332.1 1.91  
2125. 09311000000 Рожнятівський р-н 15831.4 5.27  
2126. 15320000000 Роздільнянський р-н 8342.2 0.44  
2127. 01310000000 Роздольненський р-н 5180.1 0.83  
2128. 08317000000 Розівський р-н 1397.2 0.11  
2129. 17315000000 Рокитнівський р-н 12385 2.49  
2130. 10319000000 Рокитнянський р-н 5480.8 0.41  
2131. 18313000000 Роменський р-н 7654.6 1.15  
2132. 06320000000 Ружинськийр-н 6118.6 0 02  
2133. 15321000000 Савранський р-н 3993.2 0.21  
2134. 01311000000 Сакський р-н 13807.8 2.22  
2135. 13314000000 Самбірський р-н 18038.1 1.37  
2136. 15322000000 Саратський р-н 8331.4 0.44  
2137. 17316000000 Сарненський р-н 20955.3 4.21  
2138. 20324000000 Сахновщинський р-н 4808 0.22  
2139. 07310000000 Свалявський р-н 8139 2.25  
2140. 12313000000 Сватівський р-н 5589.3 0.87  
2141. 11319000000 Світловодський р-н 2407.9 0 01  
2142. 16321000000 Семенівський р-н (Полтавська обл) 6425.4 0.53  
2143. 25317000000 Семенівський р-н (Чернігівська обл) 4654 0.56  
2144. 18314000000 Середино-Будський р-н 3768.3 0.57  
2145. 04316000000 Синельниківський р-н 8633.5 0.42  
2146. 01312000000 Сімферопольский р-н 17612.9 2.83  
2147. 21316000000 Скадовський р-н 6300.4 3.17  
2148. 10320000000 Сквирський р-н 4881.1 0.36  
2149. 13315000000 Сколівський р-н 12657.6 0.96  
2150. 22313000000 Славутський р-н 7130.6 0 02  
2151. 12314000000 Слов'яносербський р-н 6022.5 0.94  
2152. 05313000000 Слов'янський р-н 4978.1 0.23  
2153. 23313000000 Смілянський р-н 5847.8 1.6  
2154. 14319000000 Снігурівський р-н 7706.6 1.18  
2155. 09312000000 Снятинський р-н 14087.5 4.69  
2156. 01313000000 Совєтський р-н 6076.7 0.98  
2157. 13316000000 Сокальський р-н 14085.3 1.07  
2158. 24309000000 Сокирянський р-н 9810.8 0 05  
2159. 04317000000 Солонянський р-н 6147 0.3  
2160. 25318000000 Сосницький р-н 4040.5 0.48  
2161. 04318000000 Софіївський р-н 5407.9 0.27  
2162. 25319000000 Срібнянський р-н 2611.4 0.31  
2163. 05314000000 Старобешівський р-н 2779.7 0.13  
2164. 10321000000 Ставищенський р-н 5338.8 0.4  
2165. 12315000000 Станично-Луганський р-н 6280.2 0.98  
2166. 12316000000 Старобільський р-н 8063.3 1.26  
2167. 03314000000 Старовижівський р-н 7581.7 1.74  
2168. 22314000000 Старокостянтинівський р-н 11420.2 0 03  
2169. 13317000000 Старосамбірський р-н 19726.6 1.5  
2170. 22315000000 Старосинявський р-н 4983 0 01  
2171. 24310000000 Сторожинецький р-н 19387.7 01 0  
2172. 13318000000 Стрийський р-н 7561.7 0.57  
2173. 18315000000 Сумський р-н 9615.3 1.44  
2174. 25320000000 Талалаївський р-н 3350.6 0.4  
2175. 23314000000 Тальнівський р-н 7346.6 2.01  
2176. 10322000000 Таращанський р-н 6434 0.48  
2177. 15323000000 Тарутинський р-н 9391 0.5  
2178. 15324000000 Татарбунарський р-н 7007.8 000  
2179. 05315000000 Тельманівський р-н 3897.6 0.18  
2180. 22316000000 Теофіпольський р-н 5613.9 0 01  
2181. 02318000000 Теплицький р-н 6987.6 0 01  
2182. 19314000000 Теребовлянський р-н 12680.6 0 06  
2183. 19315000000 Тернопільський р-н 9987.8 0 05  
2184. 10323000000 Тетіївський р-н 6311.8 0.47  
2185. 02319000000 Тиврівський р-н 8478.2 1.69  
2186. 09313000000 Тисменицький р-н 12242.9 4.07  
2187. 09314000000 Тлумацький р-н 10498.5 0 03  
2188. 08318000000 Токмацький р-н 3526.2 0.28  
2189. 04319000000 Томаківський р-н 3997.3 0.2  
2190. 02320000000 Томашпільський р-н 6309.3 1.26  
2191. 12317000000 Троїцький р-н 4314.3 0.67  
2192. 02321000000 Тростянецький р-н 5252.2 1.05  
2193. 18316000000 Тростянецький р-н 2670.6 0.4  
2194. 02322000000 Тульчинський р-н 10031.5 2  
2195. 03315000000 Турійський р-н 5732.9 1.31  
2196. 13319000000 Турківський р-н 15171.9 1.15  
2197. 07311000000 Тячівський р-н 36361.1 10.07  
2198. 07312000000 Ужгородський р-н 2107.5 0.58  
2199. 11320000000 Ульяновський р-н 5204.6 0 03  
2200. 23315000000 Уманський р-н 9262.6 0 03  
2201. 11321000000 Устинівський р-н 3311.1 0 02  
2202. 10324000000 Фастівський р-н 6759.1 0.5  
2203. 15325000000 Фрунзівський р-н 4766.5 0.25  
2204. 20325000000 Харківський р-н 16920.6 0.78  
2205. 22317000000 Хмельницький р-н 7365.9 0 02  
2206. 02323000000 Хмільницький р-н 12311.2 2.46  
2207. 16322000000 Хорольський р-н 5449.3 0.45  
2208. 24311000000 Хотинський р-н 12423.1 0 06  
2209. 23316000000 Христинівський р-н 4645 1.27  
2210. 07313000000 Хустський р-н 24228.7 6.71  
2211. 04320000000 Царичанський р-н 4553.8 0.22  
2212. 21317000000 Цюрупинський р-н 12264.5 6.18  
2213. 21318000000 Чаплинський р-н 7376.5 3.72  
2214. 22318000000 Чемеровецький р-н 8994.4 0 02  
2215. 06321000000 Червоноармійський р-н 5682.5 0 02  
2216. 23317000000 Черкаський р-н 11236.7 3.08  
2217. 02324000000 Чернівецький р-н 5253.5 1.05  
2218. 08319000000 Чернігівський р-н (Запорізька обл) 3166.4 0.25  
2219. 25321000000 Чернігівський р-н (Чернігівська обл) 7354.4 0.88  
2220. 06322000000 Черняхівський р-н 6560 0 02  
2221. 02325000000 Чечельницький р-н 5372.6 0 01  
2222. 23318000000 Чигиринський р-н 5846.5 1.6  
2223. 23319000000 Чорнобаївський р-н 6046.7 1.65  
2224. 01314000000 Чорноморський р-н 697.9 0.11  
2225. 16323000000 Чорнухинськийр-н 3651.5 0.3  
2226. 19316000000 Чортківський р-н 13320.5 0 06  
2227. 20326000000 Чугуївський р-н 6091.5 0.28  
2228. 06323000000 Чуднівський р-н 8510.3 0 03  
2229. 16324000000 Чутівський р-н 4470.6 0.37  
2230. 02326000000 Шаргородський р-н 13078.5 2.61  
2231. 05316000000 Шахтарський р-н 3982.4 0.18  
2232. 03316000000 Шацький р-н 3217 0.74  
2233. 20327000000 Шевченківський р-н 3510.2 0.16  
2234. 22319000000 Шепетівський р-н 9197.4 0 02  
2235. 04321000000 Широківський р-н 3973.9 0.2  
2236. 15326000000 Ширяївський р-н 6104.8 0.32  
2237. 16325000000 Шишацький р-н 2500 0.2  
2238. 18317000000 Шосткинський р-н 80.9 2.31  
2239. 23320000000 Шполянський р-н 7097.3 0 02  
2240. 19317000000 Шумський р-н 7682.3 0 04  
2241. 25322000000 Щорський р-н 4305.9 0.52  
2242. 04322000000 Юр'ївський р-н 2747.1 0.13  
2243. 13320000000 Яворівський р-н 19822.2 1.51  
2244. 10325000000 Яготинський р-н 4349.3 0.32  
2245. 08320000000 Якимівський р-н 5493.6 0.44  
2246. 02327000000 Ямпільський р-н (Вінницька обл) 7382.9 0 01  
2247. 18318000000 Ямпільський р-н (Сумська обл) 4068.2 0.61  
2248. 22320000000 Ярмолинецький р-н 6747.9 0 02  
2249. 05317000000 Ясинуватський р-н 2615.3 0.12  
2250. 01100000000 Бюджет Автономної Республіки Крим  
2251. 02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 58851.7 11.75  
2252. 03100000000 Обласний бюджет Волинської області 37895.5 8.68  
2253. 04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 93872  
2254. 05100000000 Обласний бюджет Донецької області 51746.9  
2255. 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 75492.6 02 2  
2256. 07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 39694 11  
2257. 08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 32843  
2258. 09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 40872.3 13.6  
2259. 10100000000 Обласний бюджет Київської області 30287.2 2.26  
2260. 11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 33791.7 02 1  
2261. 12100000000 Обласний бюджет Луганської області 39817.7 6.2  
2262. 13100000000 Обласний бюджет Львівської області 36064 2.74  
2263. 14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 16543.6 2.54  
2264. 15100000000 Обласний бюджет Одеської області 16914.6  
2265. 16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 7960.5 0.65  
2266. 17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 58779 11.8  
2267. 18100000000 Обласний бюджет Сумської області 27844.9 4.18  
2268. 19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 43095.7 02 1  
2269. 20100000000 Обласний бюджет Харківської області 21751.3 1.0  
2270. 21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 44651.6 22.49  
2271. 22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 58882 01 4  
2272. 23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 49825.4 13.64  
2273. 24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 38909.5 01 9  
2274. 25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 46421.3 5.56  
2275. 26000000000 Міський бюджет міста Києва 989937  
2276. 27000000000 Міський бюджет міста Севастополя 3797.6  
2277. ВСЬОГО 4693890.3 2760308.6  
2278. Додаток №5 * до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"  
2279. Розрахункові показники трансфертів з державного бюджету бюджету місцевим бюджетам на 2003 рік  
2280. Код бюджету Назва адміністративно-територіальних одиниць  
2281. 01100000000 Бюджет Автономної Республіки Крим  
2282. 02100000000 Обласний бюджет Вінницької області  
2283. 03100000000 Обласний бюджет Волинської області  
2284. 04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області  
2285. 05100000000 Обласний бюджет Донецької області  
2286. 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області  
2287. 07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області  
2288. 08100000000 Обласний бюджет Запорізької області  
2289. 09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області  
2290. 10100000000 Обласний бюджет Київської області  
2291. 11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області  
2292. 12100000000 Обласний бюджет Луганської області  
2293. 13100000000 Обласний бюджет Львівської області  
2294. 14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області  
2295. 15100000000 Обласний бюджет Одеської області  
2296. 16100000000 Обласний бюджет Полтавської області  
2297. 17100000000 Обласний бюджет Рівненської області  
2298. 18100000000 Обласний бюджет Сумської області  
2299. 19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області  
2300. 20100000000 Обласний бюджет Харківської області  
2301. 21100000000 Обласний бюджет Херсонської області  
2302. 22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області  
2303. 23100000000 Обласний бюджет Черкаської області  
2304. 24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області  
2305. 25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області  
2306. 26000000000 Зведений бюджет міста Київа  
2307. 27000000000 Зведений бюджет міста Севастополя  
2308. 20201000000 Міський бюджет міста Харкова  
2309. ВСЬОГО  
2310. *Розрахункова частина додатку №5 знаходиться в кінці таблиці  
2311. Додаток №5 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"  
2312. Розрахункові показники трансфертів з державного бюджету бюджету місцевим бюджетам на 2003 рік  
2313. тис. грн.  
2314. Субвенції з державного бюджету  
2315. Субвенція загального фонду на: Субвенція спеціального фонду на:  
2316. Код бджету Назва адміністративно-територіальних одиниць Додаткова дотація на зменшення фактичних диспропор-цій між місцевими бюджетами через нерівномір-ність мережі бюджетних установ (4 % обсягу дотації вирівнюван-ня) виплату допомог сім`ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, передбачених чинним законодавством (крім пільг на одерження ліків і зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловос-ті, які вивільняються у звязку із закриттям шахт забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет і закупівлю лікарських засобів для лікування онкологічних хворих у комунальних закладах охорони здоров'я інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв"язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення виконання інвестиційних проектів за рахунок капітальних вкладень будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах Розрахунковий обсяг доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання  
2317. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
2318. 01100000000 Бюджет Автономної Республіки Крим 9155.7 47769.4 35965.0 16671.4 17912.1 7725.9 567 1282 2620 9323 623193.5  
2319. 02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 7399.7 76064.9 62231.6 49636.6 19675.8 6837.4 1039.5 2765.2 3420 5780.6 500957.7  
2320. 03100000000 Обласний бюджет Волинської області 4628.8 64741.4 43149.3 4767.8 9615 2700.0 3394.8 869.4 2725.4 2800 2799.1 436360.0  
2321. 04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 14361.8 64920.2 192837.6 7969.5 36414.6 18063 623.7 5196.1 5440 7603.7 2037106.9  
2322. 05100000000 Обласний бюджет Донецької області 18967.8 67517.4 183652.4 11342.2 45541.1 61167.5 22400.1 529.2 5160.2 7320 5830.8 2191170.9  
2323. 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 6117 43851.8 53183.4 17800 15018 500.0 4831.4 926.1 11673.6 3180 6719.7 336138.8  
2324. 07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 5484.8 53723.6 26864.1 3637.1 6306.6 15000 4228.1 737.1 709.6 3310 2558 361008.4  
2325. 08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 7974.9 42941.0 67506.9 17809.5 20091.9 8659.2 567 1868 3510 3185.8 1248259.6  
2326. 09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 6180.0 71550.4 65485.0 3331.2 8932.4 4870.1 756 1023.9 2680 2630 300450.4  
2327. 10100000000 Обласний бюджет Київської області 7434.1 27981.7 110279.1 9342.3 17580.1 8161.1 737.1 34927.8 3190 7546.7 1342128.3  
2328. 11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 4704.1 35779.1 45683.8 20017.7 11576.3 4200.0 5528.4 642.6 2241.2 2940 2541.2 163539.7  
2329. 12100000000 Обласний бюджет Луганської області 9575.5 31144.4 99368.7 5040 25493.1 32091.0 11508.7 491.4 2881.1 4180 1742.7 641966.4  
2330. 13100000000 Обласний бюджет Львівської області 10782.6 134086.1 162090.1 3882.2 19417.1 1900.0 10746.4 1266.3 1805.8 6100 7931.8 1315708.4  
2331. 14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 5366.8 41091 38088.4 9603.4 11724 5519.6 642.6 1162.7 2530 4580.3 651399.1  
2332. 15100000000 Обласний бюджет Одеської області 9978.6 57963.6 63931.9 17287.7 20373.1 11088.8 793.8 1782.8 5950 12324.5 1892013.0  
2333. 16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 6720.3 39654.3 109816.5 10551.9 17844.2 8221.3 926.1 4517.8 2890 4863.2 1219672.3  
2334. 17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 5341.4 53989.2 55226 4210.8 9252.4 4350.9 718.2 6444 2220 2563 498178.2  
2335. 18100000000 Обласний бюджет Сумської області 5267.3 35865.9 76637 21396.9 14374.7 6246.4 661.5 2440.6 2240 3616 665900.3  
2336. 19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 4755.3 66358.4 59710 8677.9 9195.8 3890.4 926.1 1372.2 2470 1695.8 197045.7  
2337. 20100000000 Обласний бюджет Харківської області 11356.5 52361.2 209112.7 20673.1 29609.4 14724.3 737.1 4369.5 6700 11576.2 2180408.7  
2338. 21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 4956.8 23475.5 26542 11273.6 10310.2 6233.9 585.9 962.1 3920 2173 198542.9  
2339. 22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 6126.9 52188.8 64785.1 14321.9 15984.7 6862.7 1096.2 1606.9 2570 5783.9 429459.1  
2340. 23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 6060.3 34710.3 66505.6 16024 15172.1 4300.0 8111 718.2 4779.6 2340 3624.4 365420.4  
2341. 24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 3837.8 38890.9 21623 7454.4 5946.4 3639.8 510.3 956.4 2150 2407.3 201704.5  
2342. 25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 5220.6 36581.8 64004.8 17642.9 16066.0 500.0 6098.1 812.7 5194.5 2830 4665.6 834456.8  
2343. 26000000000 Зведений бюджет міста Київа 26569.7 153651.3 360.2 67089.8 13717.9 18746 9450 19474.5 10405162.0  
2344. 27000000000 Зведений бюджет міста Севастополя 5157.8 12584.2 792 4649.8 1776.1 18.9 232 1050 3738.2 125167.6  
2345. 20201000000 Міський бюджет міста Харкова 26250  
2346. ВСЬОГО 187755.4 1326929.8 2170515.5 331518.2 501166.7 15000 107358.5 217435.8 18900.0 128827.0 100000.0 149279.0 26250 31362519. 6