Кількість абзаців - 91 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

0. Закон України  
1. Про внесення змін до деяких  
2. законодавчих актів України  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
5. 1. У статті 203-1 Кримінального кодексу України:  
6. в абзаці другому слова "до п'яти років" замінити словами "від двох до п'яти років з конфіскацією дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва";  
7. у примітці до статті слова "у три тисячі разів" замінити словами "у тисячу разів".  
8. 2. Частину двадцять сьому статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 7, ст. 49; 2000 р., № 24, ст. 186, № 38, ст. 318; 2002 р., № 17, ст. 121)  
9. викласти у такій редакції:  
10. "Ліцензування експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" відповідно до процедури видачі ліцензій, встановленої цією статтею".  
11. 3. Пункт 63 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2001 р., № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105, № 49, ст. 259; 2002 р., № 6, ст. 39, № 7, ст. 50, № 17, ст. 121, № 20, ст. 134, № 30, ст. 207) виключити.  
12. 4. У Законі України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р. № 17, ст. 121):  
13. 1) у статті 1:  
14. абзаци четвертий і п'ятий викласти в такій редакції:  
15. "диск для лазерних систем зчитування - будь-який оптичний диск для лазерних систем зчитування, у тому числі матриця, із записом або з можливістю запису на ньому інформації, що відображає об'єкти авторського права або суміжних прав, чи без запису такої інформації";  
16. ліцензійні умови - це перелік вимог до діяльності з виробництва, що визначається цим Законом, та ліцензійних умов, які затверджуються згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і виконання яких є обов'язковим для виробника, що отримав відповідну ліцензію";  
17. доповнити статтю після абзацу шостого абзацами такого змісту:  
18. "ліцензія на експорт (імпорт) дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва - іменний дозвіл, що видається для здійснення зовнішньоекономічної операції конкретним суб'єктом господарської діяльності протягом встановленого строку;  
19. експорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва - продаж дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва (далі - товари) українськими суб'єктами господарської діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з переміщенням або без переміщення цих товарів через митний кордон України, включаючи їх реекспорт;  
20. імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва - купівля (у тому числі з оплатою не в грошовій формі) дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва (далі - товари) українськими суб'єктами господарської діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності з переміщенням або без переміщення цих товарів через митний кордон України, включаючи їх купівлю, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами;  
21. експортер/імпортер дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва - суб'єкт господарської діяльності, який здійснює експортні/імпортні операції з купівлі/продажу дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва з постійним місцезнаходженням або місцем проживання на території України;  
22. транзит дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва- переміщення дисків матриць, обладнання та сировини (далі - товари), вироблених за межами України, через територію України без будь-якого використання цих товарів на території України;  
23. сировина - оптичний полікарбонат, що використовується у виробництві дисків для лазерних систем зчитування".  
24. У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - сімнадцятим;  
25. абзац тринадцятий викласти в такій редакції:  
26. "ліцензоване приміщення - будь-яке приміщення, місцезнаходження якого зазначається у додатку до ліцензії на виробництво, експорт або імпорт дисків для лазерних систем зчитування, де здійснюється виробництво, зберігання та/або реалізація дисків для лазерних систем зчитування";  
27. абзац шістнадцятий після слів "зберігання, реалізація" доповнити словом "переміщення";  
28. 2) у статті 2:  
29. частину третю замінити частинами такого змісту:  
30. "Дія цього Закону не поширюється на диски для лазерних систем зчитування, які не є об'єктами експорту/імпорту, що:  
31. ввозяться або вивозяться, пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях фізичними особами. Кількість дисків не повинна перевищувати 20;  
32. ввозяться або вивозяться, пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях юридичними особами для забезпечення господарської діяльності за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності без права подальшого продажу або розповсюдження. Кількість дисків не повинна перевищувати 20;  
33. надходять з технічною документацією у складі обладнання за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності.  
34. Транзит дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва здійснюється відповідно до Митного кодексу України та Закону України "Про транзит вантажів";  
35. 3) у пункті "б" частини першої статті 4 слова "код матриці" замінити словами "код прес-форми";  
36. 4) у статті 5:  
37. частини першу, третю і четверту викласти в такій редакції:  
38. "1. Відповідно до цього Закону та Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" здійснюється ліцензування експорту/ імпорту:  
39. а) дисків для лазерних систем зчитування, матриць для їх виробництва;  
40. б) обладнання або основних вузлів для спеціалізованого обладнання з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України (далі - обладнання), та сировини для їх виробництва";  
41. "3. Ліцензування експорту/імпор- ту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань економіки відповідно до цього Закону і Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".  
42. 4. Ліцензія на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва видається за наявності:  
43. власних або орендованих (складських) приміщень, у яких зберігаються диски для лазерних систем зчитування, матриці, обладнання та сировина для їх виробництва;  
44. власних або орендованих приміщень, у яких буде здійснюватися оптова чи роздрібна торгівля дисками для лазерних систем зчитування (імпорт);  
45. зовнішньоекономічного контракту (договору) або іншого документа (інвойс, рахунок-фактура), що його замінює, яким встановлюються умови експорту/імпорту;  
46. погодження центрального органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності.  
47. Для одержання погодження суб'єкт господарської діяльності подає центральному органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності документи, перелік яких встановлюється цим органом";  
48. у частині п'ятій слово "імпорт" виключити;  
49. частину шосту викласти в такій редакції:  
50. "6. Копія ліцензії на експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання або сировини для їх виробництва разом з пакетом документів зберігається центральним органом виконавчої влади з питань економіки протягом трьох років ";  
51. 5) статтю 6 викласти в такій редакції:  
52. "Стаття 6. Контроль за виробництвом, експортом/імпортом дисків для лазерних систем зчитування  
53. 1. Органами контролю за виробництвом дисків для лазерних систем зчитування є спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності (орган ліцензування), органи Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України та інші органи державної влади в межах їх повноважень.  
54. Органами контролю за експортом/імпортом дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва є центральний орган виконавчої влади з питань економіки, центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності, органи Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України та інші органи державної влади в межах їх повноважень.  
55. Державний контроль за додержанням вимог цього Закону щодо виробництва дисків для лазерних систем зчитування здійснюють спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, орган ліцензування шляхом проведення планових та позапланових (раптових) перевірок.  
56. Державний контроль за додержанням вимог цього Закону щодо експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчитування здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань економіки, центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності, Державна митна служба України шляхом забезпечення проведення щомісячного моніторингу інформації щодо виданих погоджень, ліцензій та фактичних обсягів відвантаження продукції згідно з ліцензіями на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування.  
57. Державний контроль за додержанням суб'єктами господар-ської діяльності законодавства у сфері інтелектуальної власності, в тому числі у сфері виробництва, експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчитування, здійснюють державні інспектори з питань інтелектуальної власності.  
58. Державні інспектори з питань інтелектуальної власності мають право залучати до проведення перевірок представників органів контролю, зазначених в абзаці першому цієї статті.  
59. Повноваження державних інспекторів з питань інтелектуальної власності, порядок проведення ними перевірок визначаються Кабінетом Міністрів України.  
60. 2. Планові перевірки проводяться органом ліцензування не частіше одного разу на рік з попереднім (за п'ять днів) повідомленням про це суб'єкта господарської діяльності.  
61. Позапланові (раптові) перевірки проводяться без попереднього повідомлення суб'єкта господарської діяльності з метою здійснення контролю за:  
62. наявністю ліцензії у виробника дисків для лазерних систем зчитування;  
63. виконанням ліцензійних умов, передбачених у частинах першій і другій статті 4 цього Закону;  
64. виконанням розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов;  
65. припиненням порушень ліцензійних умов за наявності документально підтвердженої інформації про порушення.  
66. Позапланові (раптові) перевірки без попереднього повідомлення суб'єкта господарської діяльності проводяться також у разі звернення у письмовій формі до органу ліцензування осіб, яким належать авторське право та/або суміжні права, з приводу порушення їх прав.  
67. Перевірки можуть проводитися за участю осіб, яким належать авторське право та/або суміжні права, або представників цих осіб.  
68. 3. Суб'єкт господарської діяльності дає право оскаржувати дії органів контролю у судовому порядку";  
69. 6) у статті 7:  
70. у частині другій:  
71. в абзаці третьому слова "експортером, імпортером" виключити;  
72. доповнити частину абзацом такого змісту:  
73. "опечатувати та/або вилучати диски для лазерних систем зчитування, матриці, вироблені з порушенням вимог цього Закону, сировину, обладнання для їх виробництва на період до вирішення питання у судовому порядку";  
74. 7) в абзаці шостому частини першої статті 8 слово "наявності" замінити словом "нанесення";  
75. 8) статтю 9 викласти в такій редакції:  
76. "Стаття 9. Спеціальні заходи стосовно припинення порушень вимог до виробництва, експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчитування  
77. 1. З метою припинення порушень вимог цього Закону щодо виробництва дисків для лазерних систем зчитування органом ліцензування додатково можуть застосовуватися такі спеціальні заходи:  
78. 1) обмеження, тимчасова заборона діяльності суб'єктів господарювання у разі її невідповідності вимогам цього Закону;  
79. 2) анулювання ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування у разі повторного порушення ліцензійних умов, передбачених у частинах першій і другій цього Закону. Виробник може одержати нову ліцензію на право провадження відповідного виду діяльності не раніше ніж через п'ять років з дати прийняття рішення органом ліцензування про анулювання попередньої ліцензії;  
80. 3) тимчасове припинення дії ліцензії на виробництво у разі виявлення порушень вимог цього Закону, допущених виробником, який відмовляється виконувати чи не виконує вимог органу ліцензування щодо припинення порушення протягом одного місяця з дня його виявлення;  
81. 4) опечатування та/або вилучення дисків для лазерних систем зчитування, вироблених з порушенням вимог цього Закону, а також обладнання та сировини для їх виробництва, що не відповідають вимогам цього Закону.  
82. 2. Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем зчитування вважається тимчасово припиненою чи анульованою з дня прийняття відповідного рішення органом ліцензування.  
83. 3. Спеціальні заходи, передбачені частиною першою цієї статті, застосовуються за рішенням органу ліцензування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.  
84. 4. Спеціальні заходи, передбачені пунктом 4 частини першої цієї статті, застосовуються в порядку, визначеному законом, органом ліцензування із залученням у разі потреби органів Міністерства внутрішніх справ України.  
85. 5. З метою припинення порушень вимог цього Закону щодо експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва або в разі зміни будь-яких даних, що зазначені в ліцензії на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва, центральний орган виконавчої влади з питань економіки анулює цю ліцензію.  
86. Експортер/імпортер має право одержати нову ліцензію на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва:  
87. у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дати письмового звернення суб'єкта господарської діяльності - у разі змін будь-яких даних, що зазначені у ліцензії на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва;  
88. не раніше ніж через п'ять років з дати прийняття рішення центрального органу виконавчої влади з питань економіки - у разі порушення вимог цього Закону.  
89. 6. Про анулювання ліцензії на експорт/імпорт дисків, обладнання та сировини для їх виробництва письмово повідомляється Державна митна служба України".  
90. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.