Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Друге читання)

0. .  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. 1. Внести до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2 - 3, ст. 20; 2000 р., № 28, ст. 223) такі зміни:  
5. 1) в частині один виключити слово „"державних" (реєстр №1258)  
6. 1) частину другу доповнити словами "за денною формою навчання";  
7. 2) в частині третій виключити слово „"державних" (реєстр №1258)  
8. 2) частину п'яту викласти в такій редакції: "Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються у розмірі 80 відсотків заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи, яка визначається відповідно до частини другої статті 23 цього Закону та статті 65 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та на яку відповідно до законодавства нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (внески). За кожний повний рік роботи понад стаж наукової роботи, визначений частиною четвертою цієї статті, пенсія збільшується на один відсоток заробітної плати, але не може бути більше 90 відсотків середньомісячної заробітної плати";  
9. 3) доповнити статтю після частини п'ятої частиною такого змісту :3аробіток для обчислення пенсії корегується у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому заробіток для обчислення пенсії не може в усіх випадках перевищувати граничну суму заробітку (доходу), з якої справляється збір на обов'язкове пенсійне страхування.  
10. У зв'язку з цим частини шосту - двадцять першу вважати відповідно частинами сьомою - двадцять другою;  
11. 4) частину сьому викласти в такій редакції: "Різниця між сумою призначення пенсії за цим Законом та сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право дана особа, фінансується для наукових (науково-педагогічних) працівників бюджетних установ і організацій за рахунок державного бюджету, а для наукових (науково-педагогічних) працівників інших підприємств і організацій - за рахунок коштів цих підприємств і організацій, а також коштів державного бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому за рахунок коштів державного бюджету науковим працівникам державних підприємств і організацій (крім бюджетних) оплачується з розрахунку на одну особу 50 відсотків різниці пенсії, призначеної за цим Законом"; 4) частину шосту викласти в такій редакції: "Різниця між сумою призначення пенсії за цим Законом та сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право дана особа, фінансується для наукових (науково-педагогічних) працівників установ і організацій усіх форм власності за рахунок державного бюджету" (реєстр №1258)  
12. 5) частину дев'яту після слів "наукових (науково - педагогічних) працівників" доповнити словами "та посадах, які до них прирівнюються";  
13. 6) частину одинадцяту після слів "з посади наукового (науково-педагогічного) працівника" доповнити словами "відповідно до цього Закону";  
14. 7) у частині сімнадцятій слово "тринадцятою" замінити словом "чотирнадцятою";  
15. 8) частину вісімнадцяту викласти в такій редакції:  
16. "Для осіб, які з посад наукового (науково-педагогічного) працівника безпосередньо перейшли на роботу до органів державної влади на посади, що згідно із законодавством відносяться до посад державного службовця, стаж наукової роботи на державних підприємствах, в установах, організаціях зараховується до стажу державної служби незалежно від наявності перерв у науковій роботі та дати, коли такий перехід здійснювався, а для осіб, які безпосередньо перейшли з посад, що згідно із законодавством відносяться до посад державного службовця, на посади наукового (науково-педагогічного) працівника, стаж державної служби в органах державної влади зараховується до стажу наукової роботи незалежно від наявності перерв у роботі на державній службі та дати, коли такий перехід здійснювався";  
17. 9) частину двадцять другу доповнити словами "а також на наукових (науково-педагогічних) працівників наукових установ і вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації, що належали громадським організаціям колишніх Української РСР, інших республік СРСР та СРСР, якщо фінансування основної діяльності цих наукових установ та вищих навчальних закладів здійснювалося за рахунок власних коштів громадських організацій".  
18. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.