Кількість абзаців - 45 Розмітка (ліва колонка)


Про право власності на окремі види майна (Повторне друге читання)

0. Проект Закон України  
1. Про право власності на окремі види майна  
2. Цей Закон визначає право власності на окремі види майна, в тому числі ті, що становлять небезпеку інтересам суспільства і держави, а також порядок набуття цього права фізичними та юридичними особами у окремих, визначених цим Законом випадках.  
3. Стаття 1. Право власності на окремі види майна  
4. 1. У виключній державній власності (крім випадків, визначених спеціальними законами та передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) знаходяться:  
5. 1) зброя, боєприпаси (крім мисливської та пневматичної зброї, зазначеної у статті 2 цього Закону, і боєприпасів до неї, холодної зброї, іменної зброї, яка належить фізичним особам відповідно до законодавства, а також спортивної зброї і боєприпасів до неї, що придбаваються громадськими організаціями за дозволом органу внутрішніх справ);  
6. 2) бойова і спеціальна військова техніка, ракетно-космічні комплекси та спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва (крім випадків, коли виготовлення такої техніки здійснюється підприємствами оборонно-промислового комплексу недержавної форми власності);  
7. 3) вибухові речовини, засоби підриву та ініціювання вибуху (крім тих, що закріплені за підприємствами, організаціями недержавної форми власності - резидентами для провадження виробничої діяльності, а стосовно вибухових речовин - також крім тих, що в установленому законом порядку виробляються і реалізуються зазначеними підприємствами, організаціями), всі види ракетного палива, спеціальні матеріали та обладнання для його виробництва;  
8. 4) наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори відповідно до Законів України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" та "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними";  
9. 5) протиградові установки;  
10. 6) державні еталони одиниць фізичних величин;  
11. 7) оперативно-технічні засоби для системи негласних оперативно-розшукових заходів;  
12. 8) електрошокові пристрої та спеціальні засоби активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами (крім газових пістолетів і револьверів та патронів до них, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, а також пістолетів і револьверів вітчизняного виробництва та патронів до них, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії);  
13. 9) засоби радіоелектронної боротьби промислового виробництва або виготовлені самостійно спеціальні технічні засоби, призначені для радіоелектронного заглушення радіо та радіотехнічних засобів шляхом створення активних чи пасивних перешкод;  
14. 10) ядерні установки, джерела іонізуючого випромінювання (відповідно до переліку, що визначається Кабінетом Міністрів України);  
15. 11) ядерні матеріали;  
16. 12) зброя масового знищення, а також компоненти, прилади і пристрої, спеціально призначені для її розроблення, виробництва або використання, у тому числі доставки;  
17. 13) пам'ятки археології, в тому числі ті, що знаходяться під водою, включаючи пов'язані з ними рухомі предмети, незалежно від форми власності території чи водного об'єкта, на яких вони розташовані;  
18. 14) затонулі в межах територіальних вод України кораблі, інші об'єкти та майно, що знаходиться на них (крім випадків, коли такі кораблі, об'єкти чи майно належали будь-якій фізичній чи юридичній особі на праві власності, що підтверджується документально);  
19. 15) майно підприємств транспорту, що є державною власністю і належить до єдиної транспортної системи;  
20. 16) об'єкти тваринного світу, що належать до природних ресурсів державного значення;  
21. 17) цінності Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України;  
22. 18) фонди друкованої продукції і бази даних Книжкової палати України;  
23. 19) об'єкти права державної власності, що не підлягають приватизації.  
24. 2. Законами України можуть бути визначені інші об'єкти, які не можуть перебувати у будь-якій власності, крім державної.  
25. Стаття 2. Порядок набуття права власності на окремі види майна  
26. 1. Громадяни України, особи без громадянства, іноземці та юридичні особи недержавної форми власності набувають право власності на такі види майна за умови попереднього отримання дозволу, що надається:  
27. на вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю, газові пістолети, револьвери і патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, пістолети і револьвери вітчизняного виробництва та патрони до них, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, а також холодну зброю та пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду - органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 18-річного віку;  
28. на вогнепальну нарізну мисливську зброю - органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 21-річного віку.  
29. 2. Громадяни України, особи без громадянства, юридичні особи недержавної форми, міжнародні організації та суб'єкти права власності інших держав набувають право власності на джерела іонізуючого випромінювання (крім об'єктів права державної власності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України) за умови попереднього отримання дозволу, що надається центральним органом виконавчої влади з питань ядерного регулювання.  
30. 3. Суб'єкти господарювання, які провадять у встановленому законодавством порядку розроблення, виготовлення та/або реалізацію оперативно-технічних засобів для системи негласних оперативно-розшукових заходів, а також оператори зв'язку, які укомплектовують цими засобами свої системи зв'язку, набувають право власності на зазначені оперативно-технічні засоби системи за дозволом Служби безпеки України.  
31. Придбавати та використовувати оперативно-технічні засоби для системи негласних оперативно-розшукових заходів мають право державні органи, підрозділи яких здійснюють оперативно-розшукову діяльність відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", а також Міністерство оборони України у межах повноважень, визначених законодавством.  
32. Порядок набуття права власності на оперативно-технічні засоби для системи негласних оперативно-розшукових заходів і видачі відповідного дозволу затверджується Службою безпеки України.  
33. Міністерство внутрішніх справ України має право розробляти, виготовляти, придбавати, використовувати та розпоряджатися оперативно-технічними засобами для системи негласних оперативно-розшукових заходів без отримання дозволу Служби безпеки України, зазначеного в абзаці першому частини третьої цієї статті.  
34. 4. Законами України може встановлюватися спеціальний порядок набуття права власності на інші окремі види майна, не зазначені у цьому Законі.  
35. Стаття 3. Відповідальність за порушення порядку набуття права власності на окремі види майна  
36. Особи, які порушили заборону на придбання у власність окремих видів майна, вимоги щодо порядку набуття права власності на окремі види майна, несуть відповідальність, передбачену законодавством, яким встановлюється порядок набуття права власності на окремі види майна, зазначений у цьому Законі.  
37. Стаття 4. Прикінцеві положення  
38. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
39. 2. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 року "Про право власності на окремі види майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 35, ст. 517; 1993 р., № 22, ст. 233; 1994 р., № 34, ст. 322; 1995 р., № 5, ст. 33).  
40. 3. Закони України та нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  
41. 4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
42. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення до законів України змін, що випливають з цього Закону;  
43. розробити і привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;  
44. забезпечити розроблення, перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.