Кількість абзаців - 433 Розмітка (ліва колонка)


Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування (Повторне третє читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування  
3. Цей Закон відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначає принципи, правові, організаційні та фінансові засади і механізми функціонування загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування громадян в Україні.  
4. Розділ І Загальні положення  
5. Стаття 1. Визначення термінів  
6. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  
7. суб'єкти загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування - застраховані особи, страхувальники та страховик;  
8. застрахована особа - особа, яка відповідно до цього Закону підлягає загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню та має право на медичну допомогу за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;  
9. представники застрахованих осіб - об'єднання громадян, у тому числі профспілки або їх об'єднання, та інші особи, уповноважені відповідно до закону;  
10. страхувальники - це:  
11. а) роботодавець - для осіб, зазначених у пунктах 1-5, 16 та 17 частини першої статті 6 цього Закону;  
12. б) навчальні заклади - для осіб, зазначених у пунктах 6, 7 та 18 частини першої статті 6 цього Закону;  
13. в) особи, зазначені у пункті 11 частини першої статті 6 та у частинах другій і третій статті 6 цього Закону;  
14. г) органи місцевого самоврядування - для осіб, зазначених у пунктах 9, 10, 13 та 14 (крім осіб, які стали інвалідами внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання), 15 частини першої статті 6 цього Закону;  
15. д) відповідні фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування України (Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття) - для осіб, зазначених у пунктах 8, 12 та 14 (за осіб, які стали інвалідами внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) частини першої статті 6 цього Закону;  
16. роботодавець - підприємства, установи, організації, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання; фізичні особи, які використовують працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); розташовані в Україні іноземні підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародні), філії та представництва чи інші відокремлені підрозділи, які використовують працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;  
17. платники страхових внесків (зборів) - особи (юридичні або фізичні), на яких згідно з цим Законом покладено обов'язки сплати страхових внесків (зборів) на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування або які добровільно приймають на себе ці обов'язки;  
18. страховик - Фонд загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування України (далі - Фонд медичного страхування України);  
19. надавачі медичної допомоги - зареєстровані в установленому порядку акредитовані та ліцензовані суб'єкти господарської діяльності (юридичні та фізичні особи), які на основі договорів із страховиком надають медичні послуги особам, застрахованим за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;  
20. об'єкт загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування - страховий випадок, із настанням якого застрахована особа має право на отримання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;  
21. страховий випадок - подія, передбачена законодавством, з настанням якої виникає право застрахованої особи на отримання медичної допомоги в обсягах, передбачених Базовою програмою загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування (далі-Базова програма);  
22. страхові внески (збори) - загальнообов'язкові платежі, які страхувальники зобов'язані сплачувати відповідно до цього Закону;  
23. страховий стаж за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням не обчислюється;  
24. медичні послуги - послуги, що надаються медичними працівниками та іншими відповідними кваліфікованими фахівцями з метою збереження та врятування життя, відновлення і поліпшення здоров'я людини, які є ідентифікованими елементами медичної допомоги;  
25. медична (лікувально-профілактична) допомога - медична послуга чи комплекс медичних послуг, що надаються медичними працівниками з використанням професійних знань, навичок та вимог державних соціальних стандартів, і спрямовані на забезпечення профілактики захворювань, травм та отруєнь, обстеження стану здоров'я людини, діагностики, лікування, догляду і реабілітації у зв'язку з захворюваннями, іншими розладами здоров'я, вагітністю та пологам.  
26. Стаття 2. Поняття і мета загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування  
27. Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування є окремим видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, спрямованим на забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров'я та реалізацію державних гарантій на одержання безоплатної медичної допомоги.  
28. Метою загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування є:  
29. встановлення гарантій щодо захисту прав громадян на отримання безоплатної медичної допомоги на засадах соціальної рівності і доступності, незалежно від віку, статі, стану здоров'я за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в обсягах, передбачених Базовою програмою;  
30. створення умов для поліпшення та збереження здоров'я населення;  
31. підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, що спрямовуються на охорону здоров'я;  
32. посилення правової та економічної заінтересованості держави, підприємств, установ, організацій та населення в охороні здоров'я;  
33. удосконалення медичного обслуговування населення, підвищення його якості та ефективності;  
34. посилення зацікавленості та відповідальності застрахованої особи за стан свого здоров'я.  
35. Стаття 3. Законодавство України у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування  
36. Законодавство України, що регулює відносини у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, складається із Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Основ законодавства України про охорону здоров'я, цього Закону та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів.  
37. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування, то застосовуються правила міжнародного договору.  
38. Стаття 4. Принципи загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування  
39. Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування ґрунтується на принципах:  
40. законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;  
41. обов'язковості;  
42. забезпечення державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав на безоплатну медичну допомогу в сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;  
43. солідарності та субсидування;  
44. цільового використання коштів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;  
45. широкого залучення громадян, закладів охорони здоров'я до вироблення державної політики в сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;  
46. паритетності представників суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;  
47. невідворотності юридичної відповідальності суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування за правопорушення в сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.  
48. Стаття 5. Право на одержання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням  
49. Право на одержання медичної допомоги, в тому числі на забезпечення лікарськими засобами, за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та застраховані відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.  
50. Стаття 6. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню  
51. Загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню підлягають:  
52. 1) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, в їхніх філіях, представництвах та інших відокремлених підрозділах, в об'єднаннях громадян, у громадян-підприємців чи у фізичних осіб, які на договірних засадах або інших умовах відповідно до законодавства за винагороду використовують працю найманих працівників, у тому числі тих, хто виконує роботу на умовах трудового договору (контракту), за договорами цивільно-правового характеру чи на інших умовах, передбачених законодавством;  
53. 2) члени колективних чи орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств;  
54. 3) особи, які згідно з законодавством України працюють на іноземних підприємствах, в установах та організаціях (у тому числі міжнародних), філіях, представництвах чи інших відокремлених підрозділах, які провадять діяльність на території України;  
55. 4) громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах, розташованих на території України;  
56. 5) особи, обрані на виборні посади до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян, які отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на виборній посаді;  
57. 6) особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищують кваліфікацію з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ чи організацій без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства;  
58. 7) особи, які навчаються в інтернатурі, клінічній ординатурі, магістратурі, аспірантурі, докторантурі за денною (очною) формою навчання;  
59. 8) особи, зареєстровані як безробітні;  
60. 9) особи, які відповідно до законів України одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку;  
61. 10) непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом першої групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за експертним медичним висновком потребує постійного стороннього догляду;  
62. 11) особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, а також особи, які провадять підприємницьку діяльність, і члени їхніх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності;  
63. 12) непрацюючі пенсіонери, крім осіб, зазначених у пункті 14 цієї статті;  
64. 13) непрацюючі діти віком до 18 років;  
65. 14) непрацюючі інваліди;  
66. 15) непрацюючі багатодітні матері, які мають трьох або більше дітей віком до 18 років;  
67. 16) особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу;  
68. 17) працівники воєнізованих формувань, утворених відповідно до законів України, особи рядового і начальницького складу фельд'єгерської служби центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкованості, а також працівники спеціалізованих воєнізованих аварійно-рятувальних служб центрального органу виконавчої влади у сфері надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;  
69. 18) особи, які навчаються у вищих або професійно-технічних навчальних закладах за денною (очною) формою навчання.  
70. Інші особи, які не увійшли до переліку осіб, визначених частиною першою цієї статті, та перебувають в Україні на законних підставах, можуть одержувати в Україні медичну допомогу за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням відповідно до Базової програми за договорами про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, укладеними із Фондом медичного страхування України за умови сплати страхових внесків, або за окремими медико-санітарними програмами.  
71. Громадяни України, які працюють за межами території України та не застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають, мають право на забезпечення медичною допомогою за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням в Україні за договорами про добровільну участь в системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, укладеними із Фондом медичного страхування України за умови сплати страхових внесків.  
72. Особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, військово службовці надстрокової служби та військової служби за контрактом Збройних Сил України, Служби Безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та Державного департаменту України з питань виконання покарань, а також особи, які проходять строкову службу у Збройних Силах України, Службі Безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, та органах Міністерства внутрішніх справ України, особи, які навчаються в ад'юнктурі, отримують медичну допомогу відповідно до інших законів України.  
73. Стаття 7. Платники страхових внесків  
74. Платниками страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування є страхувальники.  
75. Страхувальники набувають статусу платників страхових внесків до Фонду медичного страхування України з дня їх реєстрації в органах виконавчої дирекції цього Фонду.  
76. Стаття 8. Базова програма у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування  
77. 1. Базова програма загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування (далі - Базова програма) передбачає гарантовані обсяги медичної допомоги, які надаються застрахованим особам за загальнообов'язковим державним медичним страхуванням  
78. 2. Базова програма затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України і щонайменше повинна передбачати:  
79. 3. Медичні послуги у разі хвороби, медичні послуги, пов'язані з індивідуальною профілактикою хвороб, травм отруєнь та інших розладів здоров'я, запобіганням загостренню хвороб, переходу гострих хвороб чи інших розладів здоров'я у хронічну чи іншу більш важку стадію, та медичні послуги, пов'язані з плануванням сім'ї:  
80. 1) послуги щодо надання первинної медичної допомоги, у тому числі допомоги вдома, включаючи забезпечення за рецептом відповідними готовими основними (життєво-необхідними) лікарськими засобами і виробами медичного призначення та екс темпоральними лікарськими засобами, необхідними для надання такої допомоги;  
81. 2) послуги щодо надання спеціалізованої та високоспеціалізованої амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги, включаючи забезпечення за рецептом чи приписом відповідними готовими основними (життєво-необхідними) лікарськими засобами і виробами медичного призначення та екстемпоральними лікарськими засобами, необхідними для надання такої допомоги;  
82. 3) послуги щодо надання невідкладної та планової лікувальної стоматологічної допомоги, зубопротезування в обсягах та порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я;  
83. 4) послуги з медичної реабілітації (крім послуг з медичного забезпечення та медичної реабілітації інвалідів, що фінансуються за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів та послуг у санаторіях медичної реабілітації, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів).  
84. 4. Медичні послуги у разі вагітності, пологів та їх наслідків:  
85. 1). послуги лікаря або акушерки до, під час, після пологів, включаючи пренатальний догляд за розвитком плоду;  
86. 2) послуги щодо надання стаціонарної медичної допомоги у зв'язку з пологами, а також (за наявності медичних показань) у зв'язку з порушенням нормального перебігу вагітності;  
87. 3) забезпечення за рецептом чи приписом відповідними готовими основними (життєво необхідними) лікарськими засобами і виробами медичного призначення та екстемпоральними лікарськими засобами, необхідними для надання допомоги, зазначеної у підпунктах 1 і 2 цього пункту;  
88. 5. Послуги, пов'язані з видачею у встановленому законодавством порядку відповідних медичних документів, необхідних для:  
89. 1) вирішення питань щодо продовження лікування та медичної реабілітації (у тому числі видача витягу з історії хвороби, копії результатів медичних лабораторних та інструментальних обстежень, рентгенівських знімків та копій іншої персональної медичної документації застрахованої особи);  
90. 2) підтвердження тимчасової непрацездатності громадян у зв'язку з хворобою або травмою, вагітністю та пологами, вирішення питань про призначення громадянам належної у цих випадках соціальної допомоги;  
91. 3) вирішення питань щодо продовження виховання та навчання у закладах дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладах;  
92. 4) вирішення питань про участь вихованців дитячих дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, учнів, студентів та слухачів у зайняттях фізичною культурою, спортом та організованому відпочинку.  
93. Медичні послуги, зазначені у підпункті 2 пункту 1 частини другої цієї статті, застрахованим особам надаються в порядку, встановленому статтею 35 Основ законодавства України про охорону здоров'я.  
94. Порядок та умови забезпечення застрахованих за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням осіб необхідними для отримання медичних послуг, зазначених у підпунктах 1 та 2 пунктів 1 та 2 частини другої цієї статті, готовими основними (життєво необхідними) лікарськими засобами, виробами медичного призначення та екстемпоральними лікарськими засобами визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням встановлених законом пільг окремих категорій населення щодо оплати вартості лікарських засобів. Видатки, необхідні для забезпечення зазначених пільг, покриваються за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.  
95. Обсяги і порядок надання послуг зазначених у підпункті 3 пункту 1 частини другої цієї статті, та перелік стоматологічних матеріалів, що застосовуються при їх наданні, затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням встановлених законом пільг окремих категорій населення щодо оплати вартості зубопротезування. Видатки, необхідні для забезпечення зазначених пільг, покриваються за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.  
96. Зміни до Базової програми можуть вноситися виключно законом.  
97. Медичні послуги, що не входять до складу Базової програми, фінансуються за рахунок інших джерел в порядку, встановленому законом.  
98. Стаття 9. Свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування  
99. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню, одержують свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яке є документом суворої звітності, єдиним для всіх видів загальнообов'язкового державного соціального страхування.  
100. Порядок видачі та зразок свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування затверджується Кабінетом Міністрів України.  
101. Стаття 10. Інформація у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування  
102. Інформація у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування надається та використовується з дотриманням вимог, передбачених законодавством про інформацію.  
103. Забороняється розголошувати без згоди застрахованої особи чи її законного представника конфіденційну інформацію стосовно даних про застраховану особу, отримувані нею доходи та надану їй медичну допомогу, крім випадків, передбачених законом.  
104. Розділ ІІ Права та обов'язки суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування та надавачів медичнихпослуг  
105. Стаття 11. Права та обов'язки застрахованої особи  
106. 1. Застрахована особа має право:  
107. своєчасно отримувати за Базовою програмою медичну допомогу належного обсягу та якості незалежно від місця її постійного проживання;  
108. вільного вибору надавача медичних послуг у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;  
109. брати участь в управлінні Фондом медичного страхування України через своїх представників відповідно до цього Закону;  
110. на захист своїх прав у суді;  
111. отримувати безоплатно в Фонді медичного страхування України консультації з питань загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.  
112. 2. Застрахована особа зобов'язана:  
113. додержуватися вимог законів України в сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;  
114. дотримуватися правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я та режиму лікування;  
115. свідомо не створювати ризику для свого здоров'я;  
116. отримати свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування і пред'являти його при зверненні по медичну допомогу;  
117. виконувати інші обов'язки, передбачені цим Законом.  
118. Стаття 12. Права та обов'язки страхувальника  
119. 1. Страхувальник має право:  
120. брати участь в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням відповідно до цього Закону;  
121. захищати свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси застрахованих осіб, у тому числі в суді;  
122. отримувати в органах управління Фонду медичного страхування України безоплатно інформацію про порядок та умови сплати страхових внесків та використання страхових коштів Фонду;  
123. брати участь у підготовці пропозицій щодо визначення розміру страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування;  
124. отримувати безоплатно в Фонді медичного страхування України консультації з питань загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.  
125. 2. Страхувальник зобов'язаний:  
126. зареєструватися у Фонді медичного страхування України як платник страхових внесків в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  
127. своєчасно та в повному розмірі сплачувати страхові внески до Фонду медичного страхування України;  
128. подати Фонду медичного страхування України відомості:  
129. про сплату страхових внесків, у тому числі застрахованими особами;  
130. про ліквідацію (реорганізацію) підприємства, установи, організації в десятиденний строк з дня прийняття рішення про це;  
131. про зміну облікових реквізитів підприємства, установи, організації, їх місцезнаходження та юридичної адреси в десятиденний строк з дня виникнення відповідних змін;  
132. про чисельність найманих працівників, розмір їхньої заробітної плати за встановленою формою звітності;  
133. про зміну відомостей про застраховану особу в десятиденний строк з дня настання цих змін;  
134. допускати посадових осіб Фонду медичного страхування України, органу державного контролю, інших контролюючих органів до перевірок правильності обчислення та сплати страхових зборів, використання страхових коштів і надавати їм інші необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірок;  
135. надавати на вимогу застрахованої особи безоплатно відомості про заробіток (дохід), розмір сплачених страхових внесків та інші відомості, що стосуються цієї особи та подаються до Фонду медичного страхування України;  
136. виконувати інші обов'язки, передбачені цим Законом.  
137. Стаття 13. Права та обов'язки надавача медичних послуг  
138. 1. Надавач медичних послуг має право:  
139. здійснювати самостійно оперативно-господарську діяльність, включаючи наявність власного банківського рахунку, самостійно формувати штатний розпис та прямі договірні відносини з Фондом медичного страхування, іншими медичними і немедичними закладами;  
140. використовувати кошти, одержані від Фонду медичного страхування на надання медичної допомоги застрахованим особам згідно з Базовою програмою медичного страхування;  
141. здійснювати діяльність, не пов'язану з загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням відповідно до законодавства;  
142. на видачу листків непрацездатності, інших документів, що підтверджують тимчасову непрацездатність застрахованої особи, в порядку, встановленому законодавством;  
143. визначати вартість надання медичної допомоги, наданої застрахованим особам за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням.  
144. укладати із страховиком договори про надання медичних послуг застрахованим особам з урахуванням процедури, встановленої законом для закупівлі товарів, робіт та послуг за рахунок державних коштів.  
145. 2. Надавач медичних послуг зобов'язаний:  
146. забезпечити своєчасне надання застрахованим особам медичної допомоги відповідно до стандартів медичних технологій в обсягах та на умовах, передбачених Базовою програмою та договором про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;  
147. у разі неможливості надання застрахованим особам медичної допомоги залучати відповідних фахівців або направляти їх для отримання медичної допомоги в інші заклади охорони здоров'я на підставі відповідних договорів;  
148. вести облік застрахованих осіб, яким надається медична допомога за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням, обсягу наданої застрахованим особам медичної допомоги, коштів, одержаних від страховика;  
149. надавати медичну допомогу застрахованим особам незалежно від місця їх проживання;  
150. здійснювати заходи, спрямовані на удосконалення надання медичної допомоги, підвищення її якості;  
151. виконувати інші обов'язки, передбачені цим Законом та умовами договору про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням.  
152. Стаття 14. Права та обов'язки страховика  
153. 1. Страховик має право:  
154. в установленому порядку отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього обов'язків;  
155. вимагати від страхувальників своєчасної сплати страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування та додержання законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;  
156. здійснювати перевірку правильності нарахування і повноти сплати страхувальниками страхових внесків та одержувати необхідні документи та пояснення;  
157. розробляти пропозиції щодо розміру страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування;  
158. укладати із надавачем медичних послуг договори про надання медичних послуг застрахованим особам з урахуванням процедури, встановленої законом для закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів;  
159. порушувати відповідно до законодавства питання про притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;  
160. застосовувати стягнення, передбачені цим Законом та іншими законами.  
161. 2. Страховик зобов'язаний:  
162. покривати надавачам медичних послуг витрати відповідно до договору про надання медичних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;  
163. зареєструвати страхувальника як платника страхових внесків;  
164. вести облік та звітність щодо страхових коштів;  
165. здійснювати контроль за нарахуванням та своєчасним надходженням страхових внесків;  
166. в межах компетенції здійснювати контроль за якістю, достатністю та доцільністю медичної допомоги, яка надається застрахованим особам за договорами про надання медичних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;  
167. захищати відповідно до законодавства інтереси застрахованих осіб;  
168. надавати застрахованим особам і страхувальникам безоплатно консультації з питань загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, роз'яснювати їх права та обов'язки;  
169. публікувати в засобах масової інформації бюджет Фонду медичного страхування України на поточний рік та звіт про виконання бюджету Фонду медичного страхування України за минулий рік;  
170. надавати посадовим особам органів державного нагляду документи та інформацію, необхідні для здійснення ними функцій державного нагляду;  
171. виконувати інші обов'язки, передбачені Положенням про Фонд медичного страхування України та цим Законом.  
172. Розділ ІІІ Управління загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням  
173. Стаття 15. Фонд медичного страхування України  
174. Фонд медичного страхування України - некомерційна самоврядна організація, яка не має на меті одержання прибутку та здійснює управління системою загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, забезпечує своєчасне фінансування надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням і виконує інші функції керівництва та управління загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням, передбачені цим Законом.  
175. Фонд медичного страхування України здійснює свою діяльність на підставі статуту, який затверджується правлінням Фонду.  
176. Фонд медичного страхування України: бере участь у впровадженні загальнодержавної та Базової програми; приймає в межах повноважень рішення на підставі та на виконання цього Закону та інших актів законодавства.  
177. Фонд медичного страхування України є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням, відокремлене майно та рахунки в банках.  
178. Фонд медичного страхування України: бере участь у впровадженні загальнодержавної та Базової програми; приймає в межах повноважень рішення на підставі та на виконання цього Закону та інших актів законодавства.  
179. Статут Фонду медичного страхування України повинен містити дані про: найменування та місцезнаходження Фонду; права, обов'язки, відповідальність Фонду; права, обов'язки, відповідальність органів управління Фондом; функції виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів; джерела формування і напрямки використання коштів Фонду. порядок фінансування витрат, пов'язаних з виконанням функцій виконавчої дирекції Фонду, розвитком його матеріальної та інформаційної бази; порядок внесення змін до статуту Фонду; інші положення, що стосуються діяльності Фонду  
180. Фонд медичного страхування України не може здійснювати будь-яку іншу діяльність, крім тієї, для якої він створений, і використовувати свої кошти на цілі, не пов'язані з цією діяльністю.  
181. Стаття 16. Управління Фондом медичного страхування України  
182. Управління Фондом медичного страхування України здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб та роботодавців.  
183. Органами управління Фондом медичного страхування України є його правління та виконавча дирекція.  
184. Стаття 17. Правління Фонду медичного страхування України  
185. Правління Фонду медичного страхування України, складається із представників від держави, застрахованих осіб і роботодавців.  
186. До складу правління Фонду медичного страхування України входять по 15 представників від держави, застрахованих осіб і роботодавців, які виконують свої обов'язки на громадських засадах.  
187. Правління Фонду медичного страхування України обирається чи призначається строком на шість років.  
188. Представники від держави призначаються та звільняються Кабінетом Міністрів України, представники від застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються) та відкликаються сторонами самостійно.  
189. Членами правління Фонду медичного страхування України не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах із одним і тим же роботодавцем.  
190. Повноваження члена правління Фонду медичного страхування України може припинятися достроково за рішенням правління Фонду у разі:  
191. подання членом правління письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;  
192. неможливості виконання ним обов'язків (у тому числі за станом здоров'я); смерті;  
193. смерті;  
194. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього.  
195. Повноваження члена правління Фонду медичного страхування України може припинятися достроково за рішенням органу, який його обрав чи призначив.  
196. Строк повноважень членів правління Фонду медичного страхування України закінчується в день першого засідання новоутвореного складу правління.  
197. Правління Фонду медичного страхування України очолює голова, який обирається з членів правління Фонду строком на два роки почергово від представників кожної сторони. Обраним головою вважається член правління, за якого проголосувало більше половини загальної кількості членів правління.  
198. Голова правління Фонду медичного страхування України має двох заступників, які разом з головою представляють три сторони.  
199. Голова та два його заступники обираються на закритому засіданні правління Фонду медичного страхування України.  
200. Правління Фонду медичного страхування України проводить свої засідання згідно з затвердженим ним планом, але не рідше одного разу на квартал. Засідання правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу кожної представницької сторони. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів правління.  
201. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови правління Фонду медичного страхування України.  
202. За ініціативою голови правління Фонду медичного страхування України або за пропозицією більшості членів однієї з представницьких сторін правління чи на вимогу однієї третини членів правління Фонду медичного страхування України можуть проводитися позапланові засідання.  
203. Рішення правління Фонду медичного страхування України, прийняте в межах його компетенції, є обов'язковим до виконання суб'єктами загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування на всій території України.  
204. Рішення правління Фонду медичного страхування України оформляються постановами, які підлягають обов'язковому офіційному оприлюдненню.  
205. Члени правління Фонду медичного страхування України можуть брати участь у виїзних засіданнях правління або виконувати інші завдання правління. У цьому разі Фонд медичного страхування України відшкодовує членам правління Фонду витрати на проїзд і проживання, а також фактично втрачений у зв'язку з виконанням цих обов'язків заробіток за місцем роботи.  
206. Стаття 18. Повноваження правління Фонду медичного страхування України  
207. Правління Фонду медичного страхування України:  
208. спрямовує і контролює діяльність виконавчих органів Фонду медичного страхування України;  
209. затверджує заходи щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників Фонду медичного страхування України;  
210. подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення розміру страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування;  
211. формує резерви коштів Фонду медичного страхування України та затверджує порядок їх використання;  
212. визначає порядок та напрямки використання прибутку, одержаного від розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів Фонду медичного страхування України;  
213. Призначає директора виконавчої дирекції та його заступників, а також приймає рішення про їх звільнення;  
214. затверджує:  
215. статут Фонду, зміни до нього, регламент роботи правління Фонду медичного страхування України;  
216. Положення про виконавчу дирекцію Фонду медичного страхування України та її структуру;  
217. структуру органів Фонду медичного страхування України, чисельність, посадові оклади працівників виконавчої дирекції та адміністративні витрати Фонду медичного страхування (за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері фінансів).  
218. річні бюджети Фонду медичного страхування України, звіти про їх виконання;  
219. заслуховує звіти директора виконавчої дирекції;  
220. визначає кадрову політику;  
221. управляє майном, що перебуває у власності Фонду медичного страхування України;  
222. здійснює інші повноваження, передбачені статутом Фонду медичного страхування України та цим Законом.  
223. Стаття 19. Повноваження Голови правління Фонду медичного страхування України  
224. веде засідання правління;  
225. підписує протоколи засідань правління;  
226. розподіляє обов'язки між членами правління щодо управління Фондом медичного страхування України;  
227. приймає рішення з інших питань відповідно до статуту Фонду медичного страхування України.  
228. Стаття 20. Виконавчі органи Фонду медичного страхування України  
229. Виконавчими органами Фонду медичного страхування України є виконавча дирекція Фонду медичного страхування України та її робочі органи.  
230. Виконавча дирекція Фонду медичного страхування України є підзвітною правлінню Фонду медичного страхування України, здійснює свою діяльність від його імені в порядку, визначеному статутом Фонду медичного страхування України і Положенням про виконавчу дирекцію Фонду медичного страхування України. Директор виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України входить до складу правління Фонду з правом дорадчого голосу.  
231. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України є її управління - в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та відділення в районах і містах обласного значення.  
232. Управління та відділення виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України є юридичними особами, мають печатку зі своїм найменуванням, відокремлене майно, рахунки в банках.  
233. Керівники управлінь і відділень призначаються та звільнюються директором виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України за погодженням з правлінням Фонду медичного страхування України.  
234. Управління та відділення виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України вирішують покладені на них завдання у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.  
235. Стаття 21. Повноваження виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України та її робочих органів  
236. Виконавча дирекція Фонду медичного страхування України та її робочі органи:  
237. ведуть облік застрахованих осіб;  
238. ведуть реєстр страхувальників;  
239. беруть участь у визначенні вартості медичних послуг, що надаються за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;  
240. збирають та ведуть облік страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування;  
241. здійснюють контроль за правильним нарахуванням та своєчасною сплатою страхових внесків;  
242. прогнозують потреби в грошових коштах для покриття витрат за надану медичну допомогу за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;  
243. укладають з надавачами медичних послуг договори про надання медичних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;  
244. здійснюють розрахунки з надавачами медичних послуг за надану застрахованим особам медичну допомогу відповідно до договорів про надання медичних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;  
245. вживають заходів для забезпечення фінансової стабільності загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;  
246. забезпечують контроль за якістю, достатністю та доцільністю наданої застрахованим особам медичної допомоги за договорами про надання медичних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;  
247. взаємодіють з іншими страховими фондами, що здійснюють загальнообов'язкове державне соціальне страхування;  
248. здійснюють інші повноваження, передбачені статутом Фонду медичного страхування України і Положенням про виконавчу дирекцію Фонду медичного страхування України.  
249. Стаття 22. Повноваження виконавчого директора Фонду медичного страхування України  
250. Директор виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України:  
251. формує виконавчу дирекцію Фонду медичного страхування України;  
252. без доручення Фонду медичного страхування України представляє його інтереси і діє від його імені;  
253. керує поточною діяльністю Фонду медичного страхування України;  
254. головує на засіданнях виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України;  
255. підписує протоколи засідань виконавчої дирекції, накази та розпорядження, обов'язкові до виконання працівниками виконавчої дирекції та її робочих органів;  
256. призначає на посади та звільнює з посад працівників виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України відповідно до законодавства;  
257. несе персональну відповідальність за діяльність виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України;  
258. здійснює інші повноваження відповідно до статуту Фонду медичного страхування України.  
259. Стаття 23. Майно Фонду медичного страхування України  
260. Джерелами формування майна, яке перебуває у власності Фонду медичного страхування України, є майно, придбане ним за рахунок коштів, що надходять до цього Фонду, а також майно, передане йому у власність іншими власниками.  
261. Майно, що передається Фонду медичного страхування України для здійснення страхової діяльності, використовується ним у порядку, встановленому законодавством України.  
262. Стаття 24. Нагляд за діяльністю Фонду медичного страхування України  
263. Нагляд за діяльністю Фонду медичного страхування України щодо додержання законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування, завдань Фонду медичного страхування України і цільового використання його коштів здійснює Наглядова рада.  
264. Члени Наглядової ради діють на громадських засадах і не можуть бути одночасно членами правління Фонду медичного страхування України, його виконавчої дирекції та її робочих органів.  
265. До складу Наглядової ради входять по 5 представників від держави, застрахованих осіб і роботодавців.  
266. Представники від держави призначаються та звільняються Кабінетом Міністрів України. Представники від застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються) і відкликаються сторонами самостійно..  
267. Участь держави у Наглядовій раді здійснюється уповноваженими Кабінетом Міністрів України представниками центральних органів виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, фінансів, економіки, праці та соціальної політики.  
268. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 6 років. Наглядову раду очолює голова, який обирається строком на два роки із складу членів Наглядової ради почергово від представників кожної сторони і не може представляти ту сторону, від якої обрано голову правління Фонду медичного страхування України.  
269. Стаття 25. Повноваження Наглядової ради  
270. Наглядова рада:  
271. здійснює контроль за діяльністю Фонду медичного страхування України;  
272. заслуховує звіти правління та виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України з питань виконання його завдань і цільового використання коштів Фонду медичного страхування України, дає відповідні рекомендації Фонду;  
273. приймає рішення про проведення позачергових перевірок фінансової діяльності Фонду медичного страхування України або окремих напрямків його роботи, діяльності робочих органів виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України;  
274. одержує необхідну інформацію про роботу Фонду медичного страхування України;  
275. у разі потреби вимагає скликання засідання правління Фонду медичного страхування України;  
276. відповідно до законодавства порушує питання про відповідальність посадових осіб Фонду медичного страхування України у разі виявлення грубих порушень законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування;  
277. щорічно інформує Кабінет Міністрів України про свою діяльність;  
278. здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду Фонду медичного страхування України.  
279. Стаття 26. Порядок діяльності Наглядової ради  
280. Порядок діяльності Наглядової ради визначається регламентом, який затверджується на першому засіданні Наглядової ради Фонду медичного страхування України.  
281. Наглядова рада Фонду медичного страхування України проводить свої засідання відповідно до плану, але не рідше одного разу на півріччя. Позачергові засідання у разі необхідності скликаються головою Наглядової ради, а також на вимогу однієї третини її членів або за рішенням правління Фонду медичного страхування України.  
282. Засідання Наглядової ради є правомочним за наявності не менше двох третин її складу і не менше половини кожної із представницьких сторін. Рішення приймається більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. У разі рівності голосів вирішальним є голос голови Наглядової ради.  
283. У засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь голова правління та директор виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України або їх заступники.  
284. Члени Наглядової ради можуть брати участь у засіданнях правління Фонду медичного страхування України з правом дорадчого голосу. Наглядова рада провадить свою діяльність на принципах рівноправності сторін та їх відповідальності за прийняті нею рішення.  
285. Оформлення матеріалів засідання Наглядової ради та ведення її документації здійснюється виконавчою дирекцією Фонду медичного страхування України.  
286. Положення про Наглядову раду Фонду медичного страхування України затверджується Кабінетом Міністрів України.  
287. Стаття 27. Державний нагляд у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування  
288. Державний нагляд у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в межах своїх повноважень здійснюють:  
289. за дотриманням та застосуванням суб'єктами загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування та надавачами медичних послуг норм цього Закону, законів України, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування - центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я та уповноважені місцеві органи виконавчої влади в сфері охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій  
290. за цільовим використанням коштів Фонду медичного страхування України - центральний орган виконавчої влади в сфері фінансів та уповноважені місцеві органи виконавчої влади в сфері фінансів, охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Рахункова палата;  
291. за діяльністю уповноваженого банку - Національний банк України.  
292. Рішення органів державного нагляду є обов'язковими для виконання усіма суб'єктами загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування і надавачами медичних послуг.  
293. Якщо Фондом прийнято рішення з порушенням законодавства про соціальне страхування або страхувальник не виконує вимог цього законодавства, орган державного нагляду вказує на допущені порушення та встановлює строк для їх усунення.  
294. Якщо протягом цього строку Фонд або страхувальник не усуне порушення, орган державного нагляду скасовує незаконне рішення з наступним відшкодуванням збитків за рахунок Фонду або страхувальника. Страхувальник або Фонд може оскаржити рішення органу державного нагляду в двотижневий строк до суду.  
295. Орган державного нагляду може вимагати скликання позачергового засідання правління Фонду медичного страхування України. Якщо цю вимогу не буде виконано, орган державного нагляду може сам скликати та провести засідання правління Фонду медичного страхування України.  
296. За рішенням органу державного нагляду члени правління Фонду у разі невиконання своїх обов'язків можуть бути позбавлені своїх повноважень. З ініціативи органу державного нагляду може призначатися проведення аудиторської перевірки діяльності Фонду медичного страхування України та органів його управління.  
297. Розділ ІV Джерела коштів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, порядок їх надходження та використання  
298. Стаття 28. Джерела формування коштів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, порядок їх надходження та використання  
299. Джерелами формування коштів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування є:  
300. суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування, що сплачуються страхувальниками на умовах та в порядку, передбачених цим Законом;  
301. асигнування з Державного бюджету України та з місцевих бюджетів;  
302. суми штрафів, накладених за порушення норм цього Закону;  
303. суми благодійних та добровільних внесків підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;  
304. прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду медичного страхування України, у тому числі резерву страхових коштів цього Фонду на депозитному рахунку;  
305. інші надходження, не заборонені законодавством.  
306. Кошти Фонду медичного страхування України не включаються до складу Державного бюджету України, інших бюджетів та фондів і не підлягають вилученню та використовуються виключно за своїм цільовим призначенням. Зазначені кошти зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду медичного страхування України та зберігаються в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів Державного бюджету України, або в спеціалізованому банку, який обслуговує фонди з окремих видів соціального страхування.  
307. У разі невикористання коштів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в поточному році вони не підлягають вилученню і використовуються в наступному фінансовому році.  
308. Кошти Фонду медичного страхування України спрямовуються на:  
309. фінансування медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням, яка надається застрахованим особам відповідно до цього Закону;  
310. формування резерву коштів Фонду медичного страхування України;  
311. витрати, пов'язані з виконанням повноважень, покладених на виконавчі органи Фонду медичного страхування України, в межах кошторису витрат, затвердженого правлінням Фонду медичного страхування України і погодженого з центральним органом виконавчої влади в сфері фінансів.  
312. Тимчасово вільні кошти Фонду медичного страхування України, у тому числі його резерву, за рішенням правління Фонду перераховуються на депозитний рахунок.  
313. Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду медичного страхування України на депозитному рахунку визначається Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та збереження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду.  
314. Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду медичного страхування України, у тому числі його резерву, на депозитному рахунку, використовується в порядку, визначеному правлінням Фонду медичного страхування України.  
315. Стаття 29. Резерв коштів Фонду медичного страхування України  
316. Резерв коштів Фонду медичного страхування України утворюється з метою забезпечення його фінансової стабільності та своєчасного і повного фінансування витрат на надання медичної допомоги застрахованим особам в порядку, визначеному цим Законом. Резерв коштів Фонду медичного страхування України формується за рахунок страхових внесків у сумі, яка дорівнює двомісячному бюджету Фонду. Формування резерву коштів проводиться рівними частками в перші два роки роботи Фонду медичного страхування України.  
317. Резерв коштів Фонду медичного страхування України використовується виключно на цілі, передбачені цим Законом, в порядку, визначеному правлінням Фонду.  
318. Резерв коштів Фонду медичного страхування України зараховується на рахунок Фонду медичного страхування України та зберігається в уповноваженому банку, визначеному відповідно до частини другої статті 28 цього Закону.  
319. Стаття 30. Бюджет, бухгалтерський облік та звітність Фонду медичного страхування України  
320. Бюджет Фонду медичного страхування України - основний фінансовий документ, що визначає доходи та видатки страхових коштів на надання медичної допомоги застрахованим особам за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням, на адміністративні витрати, пов'язані з виконанням повноважень, покладених на виконавчі органи Фонду медичного страхування України, формування резерву Фонду медичного страхування України.  
321. Бюджет Фонду медичного страхування України затверджується правлінням Фонду медичного страхування України не пізніше 31 грудня року, що передує року, на який складено бюджет.  
322. Порядок розгляду, затвердження та виконання бюджету Фонду медичного страхування України визначається правлінням Фонду.  
323. Фонд медичного страхування України щорічно складає звіт про результати своєї діяльності, подає його уповноваженим центральним органам виконавчої влади в сфері охорони здоров'я та фінансів і доводить до відома страхувальників, застрахованих осіб через засоби масової інформації.  
324. Стаття 31. Визначення розмірів страхових внесків  
325. Розміри страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування щорічно встановлюються Верховною Радою України і повинні забезпечувати:  
326. покриття витрат Фонду медичного страхування України, пов'язаних з наданням застрахованим особам медичної допомоги в обсягах та якості відповідно до Базової програми;  
327. формування резерву коштів Фонду медичного страхування України;  
328. покриття витрат Фонду медичного страхування України на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, розвиток їхньої матеріально-технічної бази.  
329. Розмір страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування встановлюється у відсотках:  
330. 1) для роботодавців - до сум фактичних витрат на оплату праці та інших виплат найманим працівникам, які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян;  
331. 2) для осіб, зазначених у пункті 11 статті 6 цього Закону, - до сум сукупного оподатковуваного доходу (прибутку);  
332. 3) для осіб, зазначених у пунктах 6 - 10, 12 - 15, 18 частини першої статті 6 цього Закону, - до середнього розміру законодавчо визначеної величини прожиткового мінімуму.  
333. 4) для осіб, які застраховані добровільно у загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванні страхові внески встановлюються в абсолютній величині у сумі, обумовленій договором про добровільну участь у загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванні.  
334. Розмір страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування відповідно до Базової програми встановлюється щорічно до прийняття закону про Державний бюджет України з урахуванням положення статті 27 Бюджетного кодексу України.  
335. Страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування нараховуються в межах граничної суми заробітної плати (доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
336. Стаття 32. Порядок обчислення та сплати страхових внесків  
337. Страхові внески обчислюються і сплачуються у грошовій одиниці України - гривні, в тому числі з доходу, що виплачується в натуральній формі.  
338. Обчислення та сплата страхових внесків з сум, виражених в іноземній валюті, здійснюється у національній валюті України після перерахування зазначених сум у національну валюту України за курсом Національного банку України на день обчислення страхових внесків.  
339. Перерахування страхових внесків здійснюються шляхом безготівкових розрахунків страхувальниками-роботодавцями один раз на місяць у день, встановлений для одержання в установах банку коштів на оплату праці за відповідний період.  
340. У разі нарахування страхових внесків на заробітну плату (дохід), яка виплачується у натуральній формі, ця заробітна плата (дохід) оцінюється за вільними ринковими цінами на момент виплати, але не нижче собівартості отриманої продукції.  
341. Платники страхових внесків за застрахованих осіб, зазначених у пунктах 1-5, 16, 17 частини першої статті 6 цього Закону, сплачують страхові внески один раз на місяць в строк, встановлений для отримання заробітної плати за місяць, що минув..  
342. Особи, зазначені у пункті 11 частини першої статті 6 цього Закону, сплачують страхові внески у строки, що визначаються для цієї категорії працюючих законодавством про прибутковий податок з фізичних осіб, а за застрахованих осіб, зазначених у частині другій (за осіб, які застраховані добровільно) та у частині третій статті 6 цього Закону, сплачують страхові внески у строки, визначені страховиком  
343. Платники страхових внесків за застрахованих осіб, зазначених у пунктах 6, 8-10, 12-15 та 18 частини першої статті 6 цього Закону, сплачують страхові внески щомісяця, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
344. У разі нестачі у роботодавця коштів на виплату заробітної плати та сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування у повному обсязі, нарахування таких внесків на заробітну плату і перерахування їх до Фонду медичного страхування України провадиться у пропорційних сумах.  
345. У разі несвоєчасного перерахування банківськими установами страхових внесків до Фонду медичного страхування України одночасно з видачею коштів на виплату заробітної плати ці банківські установи сплачують до Фонду суму несплачених страхових внесків за рахунок власних коштів.  
346. У разі здійснення (отримання) виплат у натуральній формі страхувальник зобов'язаний сплатити страхові внески не пізніше ніж через три дні після здійснення (отримання) таких виплат.  
347. Страхувальники - суб'єкти підприємницької діяльності відносять витрати на сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування на валові витрати.  
348. Страхувальники - бюджетні організації сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування за рахунок асигнувань, передбачених кошторисом видатків.  
349. Страхувальники - відповідні фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування України сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування за рахунок страхових внесків за окремими видами соціального страхування.  
350. Страхувальники - органи місцевого самоврядування сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування за рахунок коштів, передбачених у відповідних місцевих бюджетах.  
351. Держава компенсує зазначені витрати органів місцевого самоврядування за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевих бюджетів у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків.  
352. У разі ліквідації або реорганізації юридичної особи роботодавець зобов'язаний провести повний розрахунок щодо сплати страхових внесків до Фонду медичного страхування України на день ліквідації або реорганізації та звернутися за місцем його реєстрації як платника страхових внесків для зняття з обліку.  
353. Підприємства, установи, організації сплачують страхові внески шляхом безготівкових розрахунків, а страхувальники - фізичні особи - шляхом безготівкових або готівкових розрахунків через банківські установи.  
354. Платники страхових внесків подають установам банків або відділенням зв'язку платіжні доручення на перерахування страхових внесків до Фонду медичного страхування України одночасно з поданням документів на видачу коштів на оплату праці. Без подання зазначених платіжних доручень кошти на оплату праці не виплачуються.  
355. Для страхувальників днем сплати страхових внесків вважається:  
356. у разі перерахування сум страхових внесків у безготівковій формі з банківського рахунку платника страхових внесків на банківський рахунок Фонду медичного страхування України - день списання установою банку суми страхових внесків з банківського рахунку платника страхових внесків, незалежно від часу її зарахування на банківський рахунок Фонду медичного страхування України;  
357. у разі сплати сум страхових внесків готівкою - день внесення коштів у банківську установу або відділення зв'язку для перерахування на рахунок Фонду медичного страхування України.  
358. Стаття 33. Порядок визначення вартості надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням  
359. Вартість медичних послуг, що надається застрахованим особам за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням, визначається надавачами цих послуг згідно з відповідним положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади в сфері економіки та охорони здоров'я.  
360. Покриття витрат надавачам медичних послуг за рахунок Фонду медичного страхування України здійснюється шляхом часткового авансування з наступним дорозрахунком відповідно до договорів про надання медичних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням.  
361. Розмір авансу визначається договором про надання медичних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням.  
362. Стаття 34. Договір про надання медичних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням  
363. Медична допомога за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням надається на підставі договору про надання медичних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням (далі - Договір про надання медичних послуг за медичним страхуванням).  
364. Договір про надання медичних послуг за медичним страхуванням укладається між Фондом медичного страхування України (робочим органом виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України) та надавачем медичних послуг, який в порядку, встановленому законодавством, пройшов акредитацію та одержав відповідну ліцензію, пов'язану з наданням медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням.  
365. У Договорі про надання медичних послуг за медичним страхуванням зазначається::  
366. 1) повна назва, місцезнаходження (юридична адреса) та інші реквізити договірних сторін;  
367. 2) предмет договору;  
368. 3) максимальна чисельність осіб, яким може бути надана медична допомога за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням належного обсягу та якості у строк дії договору;  
369. 4) перелік видів медичної допомоги, що можуть надаватися надавачем медичних послуг;  
370. 5) розмір страхових сум за надання конкретних видів медичної допомоги;  
371. 6) порядок проведення розрахунків за надану медичну допомогу;  
372. 7) порядок здійснення страховиком контролю за обсягом та якістю наданої медичної допомоги;  
373. 8) строк дії договору;  
374. 9) умови виконання, зміни та припинення дії договору;  
375. 10) відповідальність сторін;  
376. 11) інші обов'язкові умови, передбачені Типовим договором про надання медичних послуг за медичним страхуванням та інші умови, визначені сторонами, які не можуть суперечити цьому Закону.  
377. Форма Типового договору про медичне страхування, порядок та умови його укладення визначаються Кабінетом Міністрів України.  
378. Відмова в укладенні договору про надання медичних послуг за медичним страхуванням може бути оскаржена до суду.  
379. Розділ V Відповідальність суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування та надавачів медичних послуг за порушення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування  
380. Стаття 35. Відповідальність Фонду медичного страхування України за порушення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування  
381. Фонд медичного страхування України, його виконавчі органи, їх посадові та службові особи за порушення цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування несуть відповідальність згідно з законом.  
382. Стаття 36. Відповідальність надавачів медичних послуг  
383. Надавачі медичних послуг, їх посадові та службові особи за порушення цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування несуть відповідальність згідно з законом.  
384. Стаття 37. Відповідальність страхувальника  
385. Страхувальник несе відповідальність за ухилення від реєстрації як платника страхових внесків; за несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому числі страхових внесків, що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців.  
386. У разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальником, у тому числі через ухилення від реєстрації як платника страхових внесків, або неповної їх сплати страхувальник сплачує суму донарахованих страхових внесків (недоїмки) Фонду медичного страхування України.  
387. Органи Фонду медичного страхування України застосовують до страхувальника фінансові санкції у вигляді штрафу:  
388. за порушення строку його реєстрації як платника страхових внесків або несвоєчасність сплати страхових внесків - у розмірі 50 відсотків суми належних до сплати страхових внесків;  
389. за неповну сплату страхових зборів - у розмірі прихованої (заниженої) суми заробітної плати, на яку відповідно до цього Закону нараховуються страхові збори, а у разі повторного порушення - у трикратному розмірі зазначеної суми;  
390. У разі несплати (неперерахування) або несвоєчасної сплати (несвоєчасного перерахування) страхових внесків в установлені строки або в установленому порядку платниками страхових внесків, у тому числі тими, що несвоєчасно зареєстровані в виконавчих органах Фонду медичного страхування України як платники страхових внесків, пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк. Заборгованість із страхових внесків разом з нарахованою пенею стягуються в доход Фонду медичного страхування України із страхувальника у судовому порядку.  
391. Строк давності у разі стягнення страхових внесків, пені та фінансових санкцій, передбачених цією статтею, не застосовується.  
392. На посадових осіб та громадян, винних у порушенні встановленого порядку обчислення та строків сплати зазначених внесків, ухиленні від реєстрації чи несвоєчасної реєстрації платників у виконавчих органах Фонду медичного страхування України, порушенні порядку здійснення операцій з коштами Фонду медичного страхування України та порядку витрачання цих коштів, несвоєчасному поданні або неподанні звітності за страховими внесками та коштами Фонду медичного страхування України і відомостей про застрахованих осіб, передбачених цим Законом, органи Фонду медичного страхування України мають право накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.  
393. Стаття 38. Відповідальність застрахованої особи  
394. Застрахована особа несе відповідальність за невиконання своїх обов'язків щодо загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування відповідно до закону.  
395. Стаття 39. Вирішення спорів  
396. Спори, що виникають у зв'язку з реалізацією чи застосуванням положень цього Закону, вирішуються судом у встановленому законом порядку.  
397. Розділ VІ Прикінцеві положення  
398. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.  
399. 2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
400. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: внести до Верховної Ради України пропозиції щодо розміру страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування; проект Базової програми;  
401. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до Бюджетного кодексу України, інших законів України, що випливають з цього Закону;  
402. забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;  
403. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
404. забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
405. 4. Кабінету Міністрів України, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям у місячний термін після набрання чинності цим Законом вирішити питання про надання Фонду медичного страхування України відповідного службового приміщення і транспорту та інших матеріально-технічних ресурсів по забезпеченню його діяльності".  
406. 5. Внести зміни до таких законів України:  
407. 1) в Основах законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №4, ст.. 19):  
408. а) частину першу статті 3 доповнити абзацами такого змісту:  
409. "медичні послуги - послуги, що надаються медичними працівниками та іншими відповідними кваліфікованими фахівцями з метою збереження та врятування життя, відновлення та поліпшення здоров'я людини, які є ідентифікованими елементами медичної допомоги;  
410. медична (лікувально-профілактична) допомога - медична послуга чи комплекс медичних послуг, що надаються медичними працівниками з використанням професійних знань, навичок та вимог відповідних державних соціальних стандартів, і спрямовані на забезпечення профілактики захворювань, травм, отруєнь, обстеження стану здоров'я людини, діагностики, лікування, догляду і реабілітації у зв'язку із захворюваннями, іншими розладами здоров'я, вагітністю та пологами;  
411. медичне втручання - дії, що виконуються медичними чи іншими відповідними кваліфікованими фахівцями, і охоплюють призначення лікарських засобів, процедури, реабілітацію та консультування;  
412. надавачі медичних послуг - зареєстровані в установленому порядку суб'єкти господарської діяльності (юридичні та фізичні особи), які мають ліцензію на надання медичних послуг.  
413. б) підпункт "в " статті 7 викласти в такій редакції:  
414. "в) подання безоплатно всім громадянам гарантованого обсягу безоплатної медичної (лікувально-профілактичної) допомоги, видатки на фінансування якого покриваються за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та коштів фондів соціального страхування в порядку, встановленому законом";  
415. в) у частині третій статті 13 слова "і регіонального" виключити;  
416. г) частину шосту статті 14 викласти в такій редакції:  
417. "Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування реалізують державну політику охорони здоров'я в межах своїх повноважень, встановлених законом";  
418. д) у статті 15:  
419. У частині першій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Президентом України"; У частині другій слова "відділ охорони здоров'я Автономної Республіки Крим та органи місцевої державної адміністрації" замінити слова "Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим та відповідні органи місцевих державних адміністрацій";  
420. е) статтю 18 викласти в такій редакції:  
421. "Стаття 18. Фінансування охорони здоров'я Фінансування охорони здоров'я здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, фондів соціального страхування, благодійних фондів, добровільного медичного страхування, особистих коштів громадян та інших незаборонених законодавством джерел в порядку, встановленому законом.  
422. Обсяги бюджетного асигнування визначаються на підставі науково-обгрунтованих нормативів з розрахунку на одного жителя.  
423. Надавачі медичних послуг мають право використовувати для підвищення якісного рівня своєї роботи кошти, добровільно передані підприємствами, установами, організаціями і окремими громадянами, а також у порядку, встановленому законом, встановлювати плату за медичні послуги.  
424. Кошти, не використані надавачами медичних послуг, не вилучаються , і відповідне зменшення фінансування на наступний період не проводиться.  
425. Відомчі та інші заклади охорони здоров'я, що обслуговують лише окремі категорії населення за професійною, відомчою або іншою, не пов'язаною із станом здоров'я людини ознакою, фінансуються як правило за рахунок підприємств, установ та організацій, які вони обслуговують. Допускається фінансова підтримка таких закладів за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів, якщо працівники відповідного відомства, підприємства, установи і організації становлять значну частину населення даної місцевості".  
426. є) у частині четвертій статті 30 слова "Органи місцевої державної адміністрації та регіонального і місцевого самоврядування" замінити словами "Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування";  
427. ж) назву розділу V викласти в такій редакції: "Розділ V. Медична (лікувально-профілактична допомога";  
428. з) назву статті 33 викласти в такій редакції: "Стаття 33.Забезпечення медичною (лікувально-профілактичною) допомогою";  
429. и) у статті 35: назву викласти в такій редакції "Стаття 35. Види медичної (лікувально-профілактичної) допомоги",  
430. Доповнити частиною четвертою у такій редакції: "Планова спеціалізована та висококваліфікована медична (лікувально-профілактична) допомога надаються за умови наявності у пацієнта відповідних медичних показань за направленням, виданим лікарем, який надає пацієнту первинну лікувально-профілактичну допомогу. Зазначене направлення у випадках надання медичної допомоги у невідкладних та екстремальних ситуаціях.  
431. 2) пункт 2 частини першої статті 25 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,№ 23, ст.. 121) викласти в такій редакції:  
432. 2) медичне страхування: діагностика та амбулаторне лікування, стаціонарне лікування, надання необхідних для амбулаторного і стаціонарного лікування готових та екстемпоральних лікарських засобів і виробів медичного призначення, заходи медичної реабілітації та інші послуги в порядку та за переліком, встановленим відповідним законом",