Кількість абзаців - 52 Розмітка (ліва колонка)


Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області (Третє читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області  
3. Цей Закон визначає спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області.  
4. Стаття 1.  
5. Згідно з цим Законом запроваджується строком на 30 років спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області (далі - спеціальний режим інвестиційної діяльності).  
6. До територій пріоритетного розвитку належать у своїх адміністративно-територіальних межах Городнянський, Корюківський, Новгород-Сіверський, Ріпкинський, Семенівський, Чернігівський, Щорський райони.  
7. Стаття 2.  
8. Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає встановлення відповідно до цього Закону податкових і митних пільг для суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, які в установленому законодавством порядку зареєстровані на територіях пріоритетного розвитку, в межах їх господарської діяльності, пов'язаної з реалізацією на цих територіях інвестиційного проекту у пріоритетних видах економічної діяльності.  
9. Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується після укладення зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності та відповідним органом місцевого самоврядування (місцевою державною адміністрацією) території пріоритетного розвитку договору (контракту) щодо реалізації у пріоритетних видах економічної діяльності відповідного інвестиційного проекту кошторисною вартістю, еквівалентною не менше ніж:  
10. 200 тис. доларів США - у сільському господарстві, харчовій, переробній, легкій, целюлозно-паперовій промисловості, обробленні деревини, виробництві виробів з деревини та меблів, у сфері охорони здоров'я, освіти, культури;  
11. 300 тис. доларів США - у будівництві, туристсько-рекреаційній сфері;  
12. 500 тис. доларів США - у видобувній промисловості, виробництві машин і устаткування, неметалевих мінеральних виробів, хімічному виробництві, транспорті.  
13. Перелік пріоритетних видів економічної діяльності визначається Кабінетом Міністрів України.  
14. Стаття 3.  
15. Законодавство України на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області на період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності діє з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.  
16. Стаття 4.  
17. Органами управління територіями пріоритетного розвитку є:  
18. Рада з питань територій пріоритетного розвитку (далі - Рада), утворювана Чернігівською обласною державною адміністрацією за погодженням з Чернігівською обласною радою;  
19. відповідні органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації у межах своїх повноважень.  
20. До складу Ради входять представники, делеговані органами місцевого самоврядування, представники місцевих державних адміністрацій, а також центральних органів виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України.  
21. До повноважень Ради належить:  
22. схвалення інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  
23. розроблення та здійснення комплексу заходів щодо забезпечення залучення фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів;  
24. здійснення відповідного контролю за інвестиційною діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності на територіях пріоритетного розвитку в межах своїх повноважень згідно з цим Законом;  
25. підготовка пропозицій відповідним органам місцевого самоврядування щодо ставок орендної плати, тарифів, плати за комунальні та інші послуги, які надаються підприємствами комунальної форми власності;  
26. розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між суб'єктами підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти на територіях пріоритетного розвитку, та відповідними органами місцевого самоврядування;  
27. прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових для виконання на територіях пріоритетного розвитку під час реалізації інвестиційних проектів;  
28. надання Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України та Міністерству фінансів України інформації про наслідки запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності.  
29. До повноважень відповідних органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій належить укладення договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо реалізації схваленого Радою інвестиційного проекту.  
30. Стаття 5.  
31. Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає:  
32. 1) звільнення під час ввезення (пересилання) на митну територію України з метою використання для реалізації інвестиційних проектів на період до введення об'єкта інвестування в експлуатацію, але не більше ніж на п'ять років, від обкладення ввізним митом сировини, матеріалів, перелік яких визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, устаткування, обладнання, комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів), а також від обкладення податком на додану вартість - устаткування, обладнання, а також комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів).  
33. У разі нецільового використання зазначених сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих виробів до них платник податку зобов'язаний збільшити податкове зобов'язання за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала б бути сплачена під час ввезення (пересилання) на митну територію України таких товарів, сплатити пеню, нараховану на таку суму податку на додану вартість, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період від дати ввезення таких товарів до дати збільшення податкового зобов'язання, а також сплатити ввізне мито згідно з чинним законодавством України.  
34. Порядок контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих виробів до них, що ввозяться відповідно до цього Закону, встановлюється Державною податковою адміністрацією України разом з Державною митною службою України;  
35. 2) звільнення на три роки від оподаткування прибутку, одержаного новоствореним, в тому числі у процесі реорганізації, підприємством від реалізації інвестиційних проектів, а також діючим підприємством, на якому проведено реконструкцію або модернізацію, - в частині, одержаній від освоєння інвестицій, на підставі документів окремого (бухгалтерського, податкового) обліку.  
36. У разі коли інвестиція у таке підприємство є еквівалентною не менше 500 тис. доларів США, з четвертого по шостий рік прибуток, одержаний від реалізації інвестиційних проектів, оподатковується за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.  
37. Зазначена пільга застосовується з моменту одержання першого прибутку.  
38. Положення цього пункту не поширюються на частину прибутку, одержаного від здійснення інвестицій за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів.  
39. Порядок обчислення прибутку діючого підприємства, на якому проведено реконструкцію або модернізацію, одержаного від освоєння інвестицій, визначається Державною податковою адміністрацією України;  
40. 3) невключення до валового доходу підприємства з метою оподаткування суми інвестиції, одержаної від реалізації інвестиційного проекту у вигляді:  
41. коштів;  
42. матеріальних цінностей;  
43. нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) держави інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо.  
44. У разі коли протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження зазначеної інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді;  
45. 4) звільнення на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва об'єктів інфраструктури тощо), визначений інвестиційним проектом, але не більше ніж на п'ять років, від плати за землю.  
46. Стаття 6. Прикінцеві положення  
47. "1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
48. 2.Кабінету Міністрів України:  
49. у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;  
50. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.  
51. 3. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України дія Указу Президента України від 27 червня 1999 року N 729/99 "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області."