Кількість абзаців - 42 Розмітка (ліва колонка)


Про затвердження положень про проведення парламентських слухань (Друге читання)

0. Проект ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про затвердження Положень про проведення парламентських слухань  
1. З метою удосконалення порядку організації та проведення парламентських слухань у Верховній Раді України та слухань у комітетах Верховної Ради України до прийняття Закону України про Регламент Верховної Ради України, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. 1. Затвердити Положення про проведення парламентських слухань у Верховній Раді України (додається).  
3. 2. Затвердити Положення про проведення слухань у комітетах Верховної Ради України (додається).  
4. ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Верховної Ради України від "___" №_______ ПОЛОЖЕННЯ про проведення парламентських слухань у Верховній Раді України  
5. 1. Парламентські слухання у Верховній Раді України проводяться з метою вивчення питань внутрішньої та зовнішньої політики держави, що становлять суспільний інтерес та потребують законодавчого врегулювання, здійснення контролю за виконанням Конституції і законів України органами державної влади та місцевого самоврядування, підготовки пропозицій щодо вдосконалення діючого законодавства, прийняття інших рішень в межах її повноважень визначених Конституцією і законами України.  
6. Парламентські слухання у Верховній Раді України проводяться з залученням представників органів державної влади, місцевого самоврядування, політичних партій, об'єднань громадян, наукових установ, інших представників громадськості, що виявили бажання взяти в них участь і подали не пізніше як за 5 днів відповідну заявку до Комітету Верховної Ради України, що визначений відповідальним за їх підготовку.  
7. 2. Пропозиції щодо проведення парламентських слухань вносяться до Верховної Ради України згідно з положеннями глави 6.2 Регламенту Верховної Ради України від імені осіб, які мають право законодавчої ініціативи, чи за їх підтримкою з обов'язковим зазначенням ініціаторів. На парламентські слухання може бути внесено лише одне тематичне питання.  
8. 3. Питання проведення парламентських слухань включається до розкладу пленарних засідань Верховної Ради України за пропозицією профільних комітетів Верховної Ради України після його обговорення на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій (груп) і не потребує додаткового внесення до порядку денного сесії.  
9. 4. Парламентські слухання проводяться в сесійний період, як правило, не більше одного разу на місяць в дні тижня, що відводиться для роботи в комітетах і фракціях. Рішення про тему, день та час проведення парламентських слухань, оформлюється Постановою Верховної Ради України, що приймається не пізніше ніж за 30 днів до їх проведення. У постанові зазначається комітет чи комітети Верховної Ради України, що відповідальні за організацію підготовки та проведення парламентських слухань, органи державної влади, які мають подати до Верховної Ради України необхідні інформаційно-аналітичні матеріали та зробити доповідь з питання, що розглядається на парламентських слуханнях, порядок їх висвітлення у засобах масової інформації.  
10. Рішення Верховної Ради України про проведення парламентських слухань публікується в газеті "Голос України".  
11. 5. Склад запрошених осіб, регламент та черговість виступів учасників парламентського слухання визначається комітетами Верховної Ради України, відповідальними за його проведення. Склад запрошених осіб та регламент проведення парламентських слухань вносяться для погодження з Головою Верховної Ради України не пізніше, ніж за три дні до їх проведення.  
12. 6. Не пізніше як за 5 днів до проведення парламентських слухань Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади та Комітети Верховної Ради України, відповідно до своєї компетенції надають народним депутатам України аналітичні та довідкові матеріали з питання, що розглядається. Інші учасники парламентських слухань отримують відповідні матеріали під час реєстрації.  
13. 7. Парламентські слухання, як правило, проводяться в залі пленарних засідань Верховної Ради України. Відкриває і веде зазначені слухання Голова Верховної Ради України, або один з його заступників.  
14. 8. Під час парламентських слухань заслуховуються доповіді та співдоповіді з обговорюваних питань, відповіді на запитання та проводиться їх обговорення.  
15. Для доповіді передбачається до 20 хвилин, для відповідей на усні чи письмові запитання до 15 хвилин.  
16. При необхідності, після доповіді та відповідей на запитання, представник комітету, відповідальний за підготовку парламентських слухань, може робити співдоповідь до 15 хвилин відповідати на питання, якщо такі є - до 10 хвилин.  
17. 9. Після заслуховування доповіді та співдоповіді, відповідей на запитання протягом до двох годин проводяться дебати. Виступаючим у обговоренні надається до 5 хвилин. В разі необхідності може бути прийнято рішення про продовження обговорення.  
18. 10. Після обговорення питання головуючий на засіданні Верховної Ради України підводить підсумок проведення парламентських слухань. За результатами парламентських слухань Верховна Рада України приймає постанову, якою затверджує відповідні рекомендації.  
19. 11. Проведення парламентських слухань стенографуються в установленому порядку. Стенограма розміщується на сайті Верховної Ради України та видається окремим додатком до стенографічного бюлетня пленарних засідань Верховної Ради України.  
20. 12. Парламентські слухання проводяться гласно і відкрито, з прямою радіотрансляцією, а при необхідності і телетрансляцією.  
21. 13. Пропозиції про проведення парламентських слухань з питань, які вже були предметом обговорення Верховної Ради України поточного скликання, можуть бути внесені не раніше, ніж через рік після проведення попередніх парламентських слухань.  
22. 14. Порядок проведення слухань у комітетах Верховної Ради України та їх види визначається окремим положенням.  
23. ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Верховної Ради України від "___" №________ ПОЛОЖЕННЯ про проведення слухань у комітетах Верховної Ради України  
24. 1. Слухання у комітетах Верховної Ради України проводяться з метою обговорення проектів найбільш важливих законодавчих актів, з'ясування ефективності реалізації прийнятих законів та інших рішень Верховної Ради України, а також здійснення контролю за виконанням Конституції і законів України з питань, що належать до їх відання. Метою слухань є отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Інформація отримана під час слухань, використовується для прийняття рішень та підготовки питань, що належать до компетенції комітетів.  
25. Слухання у комітетах Верховної Ради України проводяться з залученням представників органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, наукових установ та окремих громадян, що мають відношення до питань, що розглядаються або зацікавлені у їх вирішенні.  
26. 2. Пропозиції щодо проведення слухань у комітетах вносяться до відповідного профільного комітету Верховної Ради України, народними депутатами України, об'єднаннями громадян, науковими установами. Слухання у комітетах можуть також провадитись за дорученням Верховної Ради України або згідно з планами роботи комітетів. На слухання у комітетах може бути внесено лише одне тематичне питання.  
27. 3. Слухання у комітетах Верховної Ради проводяться як правило у сесійний період в дні тижня, що відводиться для роботи в комітетах і фракціях. Рішення про тему, день та час проведення слухань у комітеті приймається не пізніше ніж за 30 днів до їх проведення і заносяться до протоколу засідання комітету. У рішенні комітету також зазначаються особи відповідальні за організацію підготовки та проведення слухань у комітеті, доповідачі з питань, що розглядаються та порядок їх висвітлення у засобах масової інформації. В разі необхідності комітети можуть проводити виїзні слухання (з виїздом в певний регіон України).  
28. Рішення про проведення слухань у комітетах публікується в газеті "Голос України".  
29. Якщо питання відносяться до компетенції декількох комітетів, та за їх згодою проводиться такі слухання на спільному засіданні.  
30. 4. Склад запрошених осіб, регламент та черговість виступів учасників слухань визначається комітетом Верховної Ради України, що їх проводить.  
31. 5. Не пізніше як за 3 дні до проведення слухань, в разі необхідності, центральні органи виконавчої влади, інші органи державної влади та комітет Верховної Ради України, відповідно до своєї компетенції надають народним депутатам України - членам відповідного комітету аналітичні та довідкові матеріали з питань, що розглядаються. Інші учасники слухань у комітетах отримують відповідні матеріали під час реєстрації.  
32. 6. Слухання у комітетах проводяться у приміщенні, визначеному комітетом, відповідальним за їх проведення.  
33. Відкриває і веде зазначені слухання Голова Комітету або один із його заступників. Слухання проводяться відкрито, крім випадків, коли комітет прийме рішення про закрите засідання. Слухання протоколюються і в разі необхідності стенографуються, підсумкові документи в разі необхідності затверджуються рішенням Комітету.  
34. 7. Під час слухань у комітетах, що проводяться з метою обговорення актуальних законодавчих актів, заслуховуються доповіді та співдоповіді, відповіді на запитання та проводиться їх обговорення.  
35. Для доповіді передбачається до 20 хвилин. Після чого доповідач дає відповіді на запитання. При необхідності після доповіді та відповідей на запитання, представник комітету, відповідальний за підготовку слухань в комітеті може робити співдоповідь до 15 хвилин, та відповідати на запитання, якщо такі є.  
36. 8. Після заслуховування доповіді та співдоповіді, відповідей на запитання протягом двох годин проводяться дебати. Виступаючим у обговоренні надається до 5 хвилин. У разі необхідності може бути прийнято рішення про продовження обговорення.  
37. 9. При проведенні слухань Верховної Ради з метою здійснення контролю за виконанням Конституції і законів України, інших рішень Верховної Ради України, комітети Верховної Ради України можуть залучати Першого віце-прем'єра міністра, віце-прем'єр міністрів інших членів Кабінету Міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян, та окремих громадян.  
38. 10. На пропозицію комітету керівники цих органів та організацій, інші посадові особи зобов'язані прибути на слухання та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються комітетом в порядку контрольних повноважень. За нез'явлення на слухання комітету, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформації, або за навмисне її приховування, вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.  
39. 11. Під час слухань в комітетах в порядку контролю кожен член комітету має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них. Слухання не може бути припинено, поки всі бажаючі народні депутати не використають це право. Слухання проводяться як правило, в межах одного робочого дня. Комітет може прийняти рішення про продовження слухання.  
40. 12. В разі виявлення під час слухань в комітетах порушень Конституції та законів України з боку посадових осіб, а також ознак злочину в їх діях, комітет передає відповідні матеріали до правоохоронних органів та органів у підпорядкуванні яких знаходяться винні особи для відповідного реагування.  
41. 13. Пропозиції про проведення слухань в комітетах з питань, які вже були предметом обговорення можуть бути внесені не раніше ніж через півроку після проведення попередніх слухань.