Кількість абзаців - 167 Розмітка (ліва колонка)


Про Дисциплінарний статут митної служби України (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про Дисциплінарний статут митної служби України  
3. Верховна Рада України постановляє:  
4. Затвердити Дисциплінарний статут митної служби України (додається).  
5. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.  
6. ЗАТВЕРДЖЕНО Законом України від 2003 року №___  
7. Дисциплінарний статут митної служби України  
8. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
9. Стаття 1. Цей Статут визначає суть службової дисципліни, права та обов'язки посадових осіб митної служби України, яким присвоєно спеціальні звання (далі - посадові особи митної служби), у тому числі керівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, щодо забезпечення дисципліни, а також порядок застосування заохочень і дисциплінарних стягнень.  
10. Стаття 2. Службова дисципліна в митній службі України (далі - службова дисципліна) полягає в безумовному виконанні посадовими особами митної служби їх урочистого зобов'язання, зокрема стосовно сумлінного виконання своїх службових обов'язків, а також у реалізації прав та недопущенні порушень обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби у митних органах, і ґрунтується на особистій відповідальності за доручену справу та на засадах єдиноначальності і централізації управління.  
11. Стаття 3. Посадові особи митної служби особисто виконують покладені на них службові обов'язки. Неправомірне делегування своїх обов'язків іншим посадовим особам митної служби, так само як і неправомірне виконання службових обов'язків інших посадових осіб митної служби є порушенням службової дисципліни.  
12. Стаття 4. Належний рівень службової дисципліни забезпечується шляхом:  
13. додержання законності в службовій діяльності та безумовного виконання правил внутрішнього трудового розпорядку митного органу, спеціалізованої митної установи та організації;  
14. підтримання кожною посадовою особою митної служби високого рівня своєї кваліфікації;  
15. виховання керівниками у посадових осіб митної служби високих професійних і ділових якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх службових обов'язків, поваги до прав і свобод громадян, їх честі та гідності;  
16. поєднання керівниками методів переконання, виховання і заохочення із заходами дисциплінарного стягнення щодо підлеглих посадових осіб митної служби;  
17. поєднання повсякденної вимогливості керівників до підлеглих з постійним піклуванням про них, виявленням поваги до їх честі та гідності, забезпеченням соціальної справедливості;  
18. позитивного впливу трудових колективів митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій на свідомість і поведінку посадових осіб.  
19. Стаття 5. Кожна посадова особа митної служби зобов'язана:  
20. додержуватися Конституції та законів України, Митного кодексу України, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність митної служби України;  
21. шанобливо ставитися до громадян, не порушувати їх прав і свобод, не принижувати честі та гідності;  
22. додержуватися порядку та умов проходження служби в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, не допускати вчинків, не сумісних із статусом посадових осіб митної служби;  
23. у службовій діяльності бути чесним, об'єктивним і вільним від впливу політичних партій та громадських організацій;  
24. додержуватися норм професійної етики, виявляти повагу до керівників і один до одного, не вчиняти дій, що можуть призвести до втрати незалежності та об'єктивності під час виконання службових обов'язків;  
25. надійно зберігати службову документацію, зброю, спеціальні засоби захисту, митне забезпечення та службові посвідчення;  
26. додержуватися правил носіння форменого одягу;  
27. зберігати державну таємницю, а також конфіденційну інформацію, що є власністю держави;  
28. сприяти керівникам у зміцненні службової дисципліни в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях;  
29. бути взірцем виконання службових обов'язків, виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність.  
30. Інші обов'язки посадових осіб митної служби, не передбачені цим Статутом, визначаються Законом України "Про державну службу".  
31. Стаття 6. Посадові особи митної служби під час виконання службових обов'язків діють у межах законодавства і підпорядковуються своїм прямим, у тому числі безпосереднім керівникам.  
32. Прямими керівниками для посадових осіб митної служби є безпосередні керівники та керівники вищого рівня, яким підпорядковані ці особи хоча б тимчасово. Найближчий до підлеглого прямий керівник є його безпосереднім керівником.  
33. Ніхто інший, крім прямих керівників, не має права втручатися в законну діяльність посадових осіб митної служби.  
34. Стаття 7. Прямі керівники у митних органах усіх рівнів, спеціалізованих митних установах та організаціях можуть давати розпорядження чи видавати накази, які є обов'язковими для виконання підлеглими тільки в межах наданих їм повноважень.  
35. Розпорядження чи наказ, яким дається завдання посадовій особі (особам) митної служби, є формою реалізації службових повноважень прямого керівника, згідно з якими він визначає мету і предмет завдання, строк його виконання та відповідальну особу (осіб), якій (яким) належить його виконати.  
36. Розпорядження можуть даватися як в усній, так і в письмовій формі. Накази видаються тільки в письмовій формі.  
37. Стаття 8. Розпорядження чи накази посадові особи митної служби одержують від прямого і, як правило, безпосереднього керівника. У разі одержання розпорядження чи наказу від прямого керівника вищого рівня посадова особа митної служби зобов'язана виконати його та повідомити про це свого безпосереднього керівника.  
38. Стаття 9. Скасувати розпорядження чи наказ має право тільки керівник, що дав відповідне розпорядження чи видав відповідний наказ, або керівник вищого рівня.  
39. Розпорядження та накази повинні бути законними, зрозумілими і виконуватися беззаперечно, точно та у визначений строк.  
40. У разі коли розпорядження чи наказ викликає сумнів у його законності, посадова особа митної служби, яка його одержала, зобов'язана доповісти про це в письмовій формі безпосередньому керівникові або керівнику вищого рівня, що дав таке розпорядження або видав наказ. Якщо відповідний керівник підтвердить це розпорядження чи наказ у письмовій формі, посадова особа митної служби зобов'язана виконати його, за винятком випадків, коли розпорядження чи наказ носить явно злочинний характер. Відповідальність за виконання неправомірного розпорядження чи наказу несе керівник, який дав розпорядження чи видав наказ та письмово підтвердив таке розпорядження чи наказ. Особи, які віддали або видали та виконали явно злочинне розпорядження чи наказ, несуть відповідальність згідно із законодавством.  
41. Розділ ІІ. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА МИТНОГО ОРГАНУ, СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МИТНОЇ УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
42. Стаття 10. Керівник митного органу, спеціалізованої митної установи та організації несе персональну відповідальність за належний стан службової дисципліни серед підлеглих.  
43. Стаття 11. Керівник митного органу, спеціалізованої митної установи та організації користується дисциплінарними правами та несе в повному обсязі відповідальність за прийняті рішення тільки після видання наказу про призначення його на посаду або тимчасово виконуючим обов'язки відповідного керівника.  
44. Стаття 12. З метою забезпечення високого рівня службової дисципліни керівник митного органу, спеціалізованої митної установи та організації зобов'язаний:  
45. 1) створювати умови для виконання підлеглими йому посадовими особами митної служби своїх службових обов'язків, підвищення ними рівня кваліфікації та вимагати від цих осіб належного виконання своїх службових обов'язків;  
46. 2) контролювати виконання службових обов'язків йому посадовими особами;  
47. 3) під час виконання службових обов'язків керуватися державними інтересами, суворо додержуватися і забезпечувати виконання законодавства, чітко віддавати підлеглим розпорядження та формулювати накази, перевіряти точність і своєчасність їх виконання;  
48. 4) забезпечувати виконання підлеглими йому посадовими особами митної служби своїх службових обов'язків, у тому числі шляхом застосування до них заходів заохочення або дисциплінарних стягнень та інших заходів виховного впливу;  
49. 5) забезпечувати гласність та об'єктивність під час оцінки службової діяльності підлеглих йому посадових осіб;  
50. 6) подавати підпорядкованим приклад зразкового виконання службових обов'язків і гідної поведінки як на службі, так і в повсякденному житті;  
51. 7) належним чином організовувати роботу підлеглих йому посадових осіб митної служби, вживати заходів для додержання ними професійної етики, забезпечувати ефективне виконання завдань, що поставлені перед митним органом, спеціалізованою митною установою та організацією;  
52. 8) виховувати в підлеглих йому посадових осіб сумлінне ставлення до служби, бережливе ставлення до державного майна, підтримувати їх ініціативу, вживати заходів до скорочення втрат робочого часу та зменшення плинності кадрів;  
53. 9) поєднувати вимогливість до підлеглих йому посадових осіб з постійним піклуванням про них, заохочувати підлеглих, що відзначилися під час виконання службових обов'язків;  
54. 10) забезпечувати додержання підлеглими йому посадовими особами режиму секретності, нерозголошення конфіденційної інформації, що є власністю держави, збереження бланків суворої звітності, зброї та спеціальних засобів, митних забезпечень, а також предметів і валютних цінностей, затриманих під час здійснення митного контролю;  
55. 11) організовувати проведення профілактичних заходів з підлеглими йому посадовими особами щодо запобігання вчиненню ними дисциплінарних правопорушень, виявляти та своєчасно припиняти такі правопорушення.  
56. Керівник митного органу, спеціалізованої митної установи та організації може мати інші обов'язки, передбачені законодавством та цим Статутом.  
57. Розділ ІІІ. ВИДИ ЗАОХОЧЕНЬ ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ  
58. Стаття 13. Заохочення - важливий засіб виховання посадових осіб митної служби і зміцнення службової дисципліни, що реалізується у формі заходів матеріального та морального стимулювання, якими відзначається сумлінне ставлення посадових осіб митної служби до виконання своїх службових обов'язків.  
59. Стаття 14. Посадові особи митної служби заохочуються за зразкове виконання покладених на них службових обов'язків, бездоганну службу, активність та ініціативність, виявлені під час виконання своїх службових обов'язків.  
60. За визначні трудові досягнення та виявлення самовідданості, мужності, героїзму і відваги посадові особи митної служби можуть бути представлені до присвоєння почесних звань та нагородження державними нагородами.  
61. Стаття 15. До посадових осіб митної служби можуть бути застосовані такі види заохочень:  
62. 1) оголошення подяки;  
63. 2) нагородження грошовою премією;  
64. 3) нагородження цінним подарунком, іменним подарунком;  
65. 4) нагородження грамотою; почесною грамотою;  
66. 5) занесення прізвища до Книги пошани відповідно Державної митної служби України, регіональної митниці, митниці, спеціалізованої митної установи чи організації;  
67. 6) дострокове зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;  
68. 7) нагородження нагрудними знаками "За сумлінну службу в митних органах України", "Почесний митник України".  
69. Стаття 16. Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи користується правом застосування до всіх посадових осіб митної служби будь-яких видів заохочення.  
70. Стаття 17. Керівники регіональної митниці, митниці, спеціалізованої митної установи та організації мають право застосовувати до підпорядкованих посадових осіб митної служби такі види заохочень:  
71. 1) оголошення подяки;  
72. 2) нагородження грошовою премією;  
73. 3) нагородження цінним подарунком, іменним подарунком;  
74. 4) нагородження грамотою; почесною грамотою;  
75. 5) занесення прізвища до Книги пошани відповідно регіональної митниці, митниці, спеціалізованої митної установи чи організації;  
76. 6) дострокове зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення.  
77. Стаття 18. Керівник митного органу, спеціалізованої митної установи та організації вищого рівня має право в межах своєї компетенції скасовувати заохочення, неправомірно застосоване до посадової особи митної служби керівником нижчого рівня, який йому підпорядкований.  
78. Стаття 19. Заохочення застосовуються на підставі сукупної оцінки професійних якостей, результатів роботи, ступеня активності, ініціативності та дисциплінованості посадової особи митної служби.  
79. Подання про нагородження посадових осіб митної служби нагрудними знаками "За сумлінну службу в митних органах України", "Почесний митник України", а також представлення їх до присвоєння почесних звань та нагородження державними нагородами вноситься керівником регіональної митниці, митниці, спеціалізованої митної установи чи організації керівникові спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.  
80. Стаття 20. Застосування заохочень оформляється наказами і відомості про це заносяться до особової картки посадової особи митної служби в установленому цим Статутом порядку, відомості про заохочення, передбачені пунктами 1, 3 - 5, 7 статті 15 заносяться до трудової книжки та доводяться до відома колективу митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації.  
81. Стаття 21. Посадовим особам митної служби, що успішно та сумлінно виконують свої службові обов'язки, надаються переваги в просуванні по службі.  
82. Розділ ІV. ВИДИ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ  
83. Стаття 22. Порушення службової дисципліни - протиправне, винне (умисне чи необережне) діяння (дія чи бездіяльність) посадової особи митної служби, тобто невиконання урочистого зобов'язання посадових осіб митної служби, зокрема невиконання або неналежного виконання нею своїх службових обов'язків, перевищення прав, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби у митних органах, спеціалізованих митних установ та організацій або вчинення інших дій, які ганьблять її як представника митної служби України або дискредитують митну службу України.  
84. Стаття 23. До діянь, які є порушеннями службової дисципліни належать:  
85. 1) порушення вимог законодавства з питань митної справи;  
86. 2) порушення порядку митного контролю та митного оформлення предметів, що переміщуються через митний кордон України;  
87. 3) утрата службового посвідчення, документів, що є підставою для пропуску предметів через митний кордон України, а також митних забезпечень, бланків суворої звітності, зброї, спеціальних засобів, затриманих або прийнятих митницею на зберігання предметів;  
88. 4) затримання, вилучення та прийняття на зберігання предметів, валюти України та іноземної валюти без оформлення в установленому порядку відповідних документів і реєстрації;  
89. 5) брутальне або зневажливе ставлення до громадян, приниження їх честі та гідності під час виконання службових обов'язків, проведення несанкціонованого особистого огляду громадян;  
90. 6) перешкоджання законній діяльності суб'єктів підприємницької діяльності під час здійснення ними зовнішньоекономічних операцій;  
91. 7) сприяння проникненню або умисне невжиття заходів для недопущення несанкціонованого проникнення сторонніх осіб у зони митного контролю;  
92. 8) приховання посадовою особою митної служби фактів її судимості або подання підроблених документів, необхідних для працевлаштування в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях;  
93. 9) недодержання обмежень щодо роботи за сумісництвом або зайняття підприємницькою діяльністю;  
94. 10) інші діяння, визначені порушеннями службової дисципліни законодавством та цим Статутом.  
95. Діяння, визначені цим Статутом як порушення службової дисципліни, є дисциплінарними правопорушеннями.  
96. Стаття 24. За вчинення дисциплінарних правопорушень до посадових осіб митної служби можуть бути застосовані такі види дисциплінарних стягнень:  
97. 1) зауваження;  
98. 2) догана;  
99. 3) затримання на період до одного року у присвоєнні чергового спеціального звання;  
100. 4) пониження у спеціальному званні на один ступінь;  
101. 5) попередження про неповну службову відповідність;  
102. 6) звільнення з митного органу, спеціалізованої митної установи та організації.  
103. Стаття 25. За вчинення адміністративних правопорушень посадові особи митної служби несуть дисциплінарну відповідальність згідно з цим Статутом, за винятком випадків, передбачених частиною 1 статті 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За вчинення корупційних діянь чи інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, посадові особи митної служби несуть відповідальність згідно із Законом України "Про боротьбу з корупцією".  
104. У разі вчинення злочину посадова особа митної служби в установленому порядку притягається до кримінальної відповідальності.  
105. Стаття 26. Обставинами, що виключають можливість застосування дисциплінарних стягнень, є:  
106. 1) відсутність події чи складу дисциплінарного правопорушення;  
107. 2) закінчення шестимісячного строку від дня вчинення дисциплінарного правопорушення;  
108. 3) закінчення місячного строку від дня виявлення правопорушення, не рахуючи часу увільнення посадової особи митної служби від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, перебування її у відпустці чи у відрядженні або часу проведення службового розслідування (якщо воно проводилося);  
109. 4) дії посадової особи митної служби в стані крайньої необхідності.  
110. Стаття 27. Дисциплінарне стягнення не застосовується:  
111. 1) у разі відсутності посадової особи митної служби на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;  
112. 2) під час перебування посадової особи митної служби у відпустці або відрядженні;  
113. 3) під час службового розслідування.  
114. Стаття 28. Дисциплінарне стягнення повинне відповідати тяжкості вчиненого дисциплінарного правопорушення та ступеню вини особи. При визначенні виду стягнення керівник митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації повинен враховувати характер правопорушення, обставини, за яких воно було учинене, попередню поведінку посадової особи митної служби, її ставлення до служби і стаж роботи в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях.  
115. Стаття 29. Звільнення посадової особи митної служби може мати місце у разі:  
116. 1) порушення посадовою особою митної служби вимог законодавства з питань митної справи, що призвело до заподіяння матеріальних збитків державі, юридичним чи фізичним особам;  
117. 2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо цієї особи;  
118. 3) одноразового грубого порушення порядку митного контролю, а саме:  
119. за вимагання або отримання подарунків, речей, валюти України, іноземної валюти у зв'язку з виконанням службових обов'язків як під час їх виконання, так і в позаслужбовий час;  
120. за підміну або крадіжку предметів, що підлягають митному контролю;  
121. за затримання, вилучення та прийняття на зберігання предметів, валютних цінностей без оформлення в установленому порядку відповідних документів;  
122. за розголошення державної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави, втрату матеріальних носіїв секретної та конфіденційної інформації, а також передачу стороннім особам зброї та спеціальних засобів захисту, митних забезпечень, бланків суворої звітності;  
123. за брутальне або зневажливе ставлення до громадян, приниження їх честі та гідності під час виконання службових обов'язків;  
124. 4) перевищення службових обов'язків, а також здійснення невластивих повноважень;  
125. 5) сприяння проникненню або умисне невжиття заходів з метою недопущення несанкціонованого проникнення сторонніх осіб до зони митного контролю;  
126. 6) приховання посадовою особою митної служби фактів її судимості чи подання підроблених документів, необхідних для працевлаштування в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях.  
127. Стаття 30. Систематичним порушенням службової дисципліни вважається вчинення посадовою особою митної служби дисциплінарного правопорушення протягом року від дня застосування до неї дисциплінарного стягнення за попереднє дисциплінарне правопорушення.  
128. Стаття 31. За кожне порушення службової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.  
129. У разі вчинення незначного порушення службової дисципліни прямий керівник може обмежитись усним попередженням підлеглої йому посадової особи митної служби щодо необхідності суворого додержання службової дисципліни.  
130. Стаття 32. З метою з'ясування всіх обставин вчинення посадовою особою митної служби дисциплінарного правопорушення керівник митного органу, спеціалізованої митної установи та організації має право призначити службове розслідування. Порядок проведення службового розслідування визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
131. Стаття 33. У разі допущення посадовою особою митної служби суттєвих недоліків у роботі під час виконання службових обов'язків, а також за результатами службового розслідування чи комплексної перевірки митного органу, спеціалізованої митної установи та організації може бути проведена її позачергова атестація.  
132. Стаття 34. У разі коли в результаті службового розслідування у діяннях посадової особи митної служби виявлено ознаки злочину, керівник митного органу, спеціалізованої митної установи та організації повинен негайно передати матеріали до відповідного правоохоронного органу.  
133. Стаття 35. Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи користується правом застосування будь-яких дисциплінарних стягнень, передбачених цим Статутом, до всіх посадових осіб митної служби, крім пониження в спеціальному званні державного радника митної служби 1, 2 і 3 рангів, що присвоюються Президентом України.  
134. Стаття 36. Керівник регіональної митниці, митниці, спеціалізованої митної установи та організації має право застосовувати такі види дисциплінарних стягнень:  
135. 1) зауваження;  
136. 2) догана;  
137. 3) попередження про неповну службову відповідність;  
138. 4) звільнення з митного органу, спеціалізованої митної установи та організації.  
139. Дисциплінарні стягнення застосовуються керівниками відповідних митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, яким надано право приймати на роботу та звільняти з роботи посадових осіб митної служби.  
140. Стаття 37. Керівники митних органів усіх рівнів, спеціалізованих митних установ та організацій, які перевищили надані їм дисциплінарні права чи застосували вид дисциплінарного стягнення, не передбачений цим Статутом, несуть дисциплінарну відповідальність, а накладене дисциплінарне стягнення скасовується керівником, який його застосував, або керівником вищого рівня.  
141. Стаття 38. Дисциплінарні стягнення застосовуються керівниками митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій безпосередньо після виявлення дисциплінарних правопорушень, але не пізніше одного місяця від дня виявлення і шести місяців від дня їх вчинення.  
142. У разі проведення службового розслідування щодо посадової особи митної служби, яка скоїла дисциплінарне правопорушення, днем його виявлення вважається день підписання акта службового розслідування.  
143. Керівник вищого рівня має право в місячний строк скасувати чи пом'якшити дисциплінарне стягнення, накладене керівником нижчого рівня, або застосувати більш суворе дисциплінарне стягнення, якщо встановить, що воно не відповідає тяжкості вчиненого дисциплінарного правопорушення та ступеню вини.  
144. Стаття 39. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі, з яким посадова особа митної служби ознайомлюється під розписку. У разі відмови посадової особи митної служби від ознайомлення з наказом під розписку складається відповідний акт.  
145. Відомості про дисциплінарні стягнення заносяться до особової картки посадової особи митної служби у порядку, встановленому цим Статутом.  
146. Стаття 40. Дисциплінарні стягнення діють протягом одного року від дня їх застосування.  
147. Протягом строку дії дисциплінарних стягнень до посадових осіб митної служби не застосовуються заходи заохочення, за винятком дострокового зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення.  
148. Стаття 41. Застосування до посадових осіб митної служби дисциплінарних стягнень не звільняє їх від інших видів відповідальності, передбачених законодавством.  
149. Стаття 42. Право зняття дисциплінарного стягнення належить керівникові, що його застосував, або керівникові вищого рівня.  
150. Керівник митного органу, спеціалізованої митної установи та організації, що застосував до посадової особи митної служби дисциплінарне стягнення, або керівник вищого рівня може зняти стягнення до закінчення одного року від дня його застосування, якщо посадова особа митної служби заслужила це сумлінним виконанням службових обов'язків та зразковою поведінкою.  
151. Безпосередній керівник може звернутися до керівника вищого рівня, що застосував дисциплінарне стягнення до підлеглої йому посадової особи митної служби, з клопотанням про зняття стягнення не раніше ніж протягом трьох місяців від дня його застосування.  
152. У кожному окремому випадку з посадової особи митної служби може бути знято тільки одне дисциплінарне стягнення.  
153. Стаття 43. У разі коли протягом року після накладення дисциплінарного стягнення до посадової особи митної служби не було застосовано інше дисциплінарне стягнення, вона вважається такою, що не мала дисциплінарного стягнення.  
154. Розділ V. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ  
155. Стаття 44. У разі коли посадова особа митної служби не згідна з рішенням про застосування до неї дисциплінарного стягнення, вона має право оскаржити його в письмовій формі перед керівником вищого рівня протягом одного місяця від дня ознайомлення з відповідним наказом та/або до суду в установлений законом строк.  
156. Керівник вищого рівня у разі надходження до нього скарги про незгоду посадової особи митної служби з рішенням про застосування до неї дисциплінарного стягнення повинен усебічно та об'єктивно розглянути скаргу і прийняти відповідне рішення не пізніше 30 днів після надходження скарги. Про результати перевірки скарги керівником вищого рівня невідкладно повідомляються посадова особа митної служби, що подала скаргу, та керівник, рішення якого оскаржується.  
157. Забороняється надсилати скарги посадових осіб митної служби про незгоду з рішенням про застосування дисциплінарного стягнення на розгляд тих осіб, рішення яких оскаржується.  
158. Стаття 45. Рішення керівника вищого рівня, що розглядав скаргу про незгоду з рішенням про застосування дисциплінарного стягнення, посадовою особою митної служби, яка подавала скаргу, може бути оскаржено до суду.  
159. Стаття 46. Подання посадовою особою митної служби керівникові вищого рівня скарги на дії посадової особи нижчого рівня не припиняє виконання наказу про застосування дисциплінарного стягнення.  
160. Розділ VІ. ОБЛІК ЗАОХОЧЕНЬ І ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ  
161. Стаття 47. Облік заохочень і дисциплінарних стягнень, що застосовуються до посадових осіб митної служби, ведуть підрозділи кадрової служби митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій.  
162. Відомості про заохочення та дисциплінарні стягнення, застосовані до посадових осіб митної служби, заносяться в тижневий строк до особових карток цих осіб із зазначенням таких даних:  
163. 1) хто, коли та на якій підставі застосував заохочення або дисциплінарне стягнення;  
164. 2) номер і дата наказу, відмітка про ознайомлення з наказом та інформація про те, чи не оскаржувався посадовою особою митної служби наказ про застосування дисциплінарного стягнення (а в разі оскарження - яке рішення прийнято);  
165. 3) про зняття дисциплінарного стягнення або закінчення строку його дії.  
166. Форма та порядок ведення особових карток посадових осіб митної служби затверджуються керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.