Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про статус депутатів місцевих рад'' (Друге читання)

0. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"  
1. Верховна Рада України постановляє:  
2. І. В Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" (Відомості Верховної Ради України, 2002, №40, ст.290) такі зміни:  
3. 1. Стаття 2. Частину 2 викласти у такій редакції: "Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний керуватися законодавством України, загальнодержавними інтересами, виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування."  
4. 2. Стаття 8, частина 1. Пункт 3 викласти у такій редакції: "керуватися в своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; "  
5. 3. Стаття 10. Частину 1 доповнити таким новим пунктом 2: "2) спрямовувати свою діяльність на всебічний захист прав та законних інтересів членів територіальної громади; "  
6. 4. Стаття 10, частина 1. Пункт 3 викласти у такій редакції: "брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу; "  
7. 5. Стаття 11. Частину 1 доповнити таким новим пунктом 4 такого змісту: "4) вільного доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу ради. Режим доступу до вказаних засобів масової інформації визначає відповідна рада."  
8. 6. Стаття 11. Частину 1 доповнити новим пунктом такого змісту: "здійснювати прийом громадян, проводити зустрічі з колективами підприємств, установ та організацій, місцевими осередками об'єднань громадян в межах свого округу."  
9. 7. Стаття 16. Частину 5 викласти у такій редакції: "Місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов'язані сприяти депутатам місцевих рад в організації їх звітів (зустрічей) перед виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату місцевої ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов'язані з проведенням його звіту (зустрічі) перед виборцями, у тому числі сприяють оповіщенню виборців про час і місце його проведення. Рішення про систему організації звітів (зустрічей) депутата з виборцями приймається на засіданні місцевої ради."  
10. 8. Стаття 17. Доповнити новою частиною 4 такого змісту: "Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм економічного і соціального розвитку відповідної території, місцевих економічних програм, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з інших питань."  
11. 9. Стаття 33. Частину 3 викласти у такій редакції: "Депутат місцевої ради може бути звільнений з займаної посади з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, виключений з навчального закладу за наявності попередньої згоди, наданої рішенням відповідної ради. Зазначене рішення готується відповідною комісією ради та приймається на засіданні ради."  
12. 10. Після статті 33 додати таку нову статтю 33-1 такого змісту: "Стаття 33-1. Підвищення професійного рівня депутатів місцевих рад 1. Депутат місцевої ради має право на підвищення своєї кваліфікації. 2. Порядок організації підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад визначає відповідна рада."  
13. ІІ. Прикінцеві положення.  
14. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  
15. Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН