Кількість абзаців - 249 Розмітка (ліва колонка)


Про право комунальної власності та управління об'єктами права комунальної власності (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. "Про право комунальної власності та управління  
3. об'єктами права комунальної власності"  
4. Цей Закон визначає основні засади та порядок здійснення права комунальної власності та правові основи управління об'єктами права комунальної власності, а також управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст.  
5. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
6. Стаття 1. Сфера застосування Закону  
7. Цей Закон регулює відносини, пов'язані з набуттям, здійсненням та припиненням права власності на майно, що належить територіальним громадам сіл, селищ, міст (об'єкти права комунальної власності), об'єктів їх спільної власності, а також відносини, пов'язані з управлінням об'єктами права власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у місті (у разі їх створення) та об'єктами їх спільної власності.  
8. Дія цього Закону поширюється на об'єкти права комунальної власності, в тому числі передані у безоплатне користування самоврядним установам і організаціям чи в оренду чи в концесію в частині, обумовленій цим Законом та договором.  
9. Стаття 2. Терміни, які вживаються для цього Закону  
10. Терміни, які вживаються для цілей цього Закону, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
11. Стаття 3. Законодавство України про право комунальної власності та управління об'єктами права комунальної власності  
12. 1. Законодавство України про право комунальної власності та управління об'єктами права комунальної власності складається з цього Закону, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", інших Законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, виданих на виконання законів, а також рішень органів місцевого самоврядування, які приймаються відповідно до законів та на їх виконання в інтересах територіальної громади чи їх об'єднань.  
13. 2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.  
14. Розділ ІІ. ПРАВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПІДСТАВИ ЇЇ ВИНИКНЕННЯ  
15. Стаття 4. Об'єкти права комунальної власності  
16. 1. Об'єкти права комунальної власності мають забезпечувати потреби територіальної громади у товарах, послугах, а також діяльність її представницьких та виконавчих органів, яка здійснюється згідно Закону "Про місцеве самоврядування".  
17. 2. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах (у разі їх створення) належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, водойми загального користування, інші природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування, культові споруди (місця відправлення культу), цвинтарі, автомобільні стоянки та інше відчужуване або невідчужуване майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону та договору як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.  
18. 3. Склад та перелік об'єктів права комунальної власності визначається радою села, селища, міста, районів у місті (у разі їх створення) за пропозицією її виконавчого органу.  
19. 4. Право територіальної громади на земельні ділянки та повноваження її представницьких органів щодо земельних та інших природних ресурсів встановлюється Земельним кодексом України та іншими спеціальними законами про природні ресурси.  
20. Стаття 5. Суб'єкти права комунальної власності  
21. 1. Суб'єктами права комунальної власності є територіальна громада села, селища, міста, району у місті (у разі його створення).  
22. 2. Територіальна громада здійснює повноваження власника безпосередньо або через органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів.  
23. Стаття 6. Підстави набуття права комунальної власності  
24. 1. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна, майнових прав територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом та договором, відчуження майна в інтересах територіальної громади, товари, продукція, одержані в результаті підприємницької діяльності суб'єктів господарювання, заснованих на комунальній власності, результати використання природних ресурсів та інші підстави, передбачені законом.  
25. 2. Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах (у разі їх створення) безпосередньо або через органи місцевого самоврядування можуть об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності майно, об'єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів та (або) інвесторів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування будівництва, експлуатації (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.  
26. Розділ ІІІ. УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СЕЛА, СЕЛИЩА, МІСТА  
27. Стаття 7. Поняття управління об'єктами права комунальної власності  
28. Управління об'єктами права комунальної власності - це здійснення органами місцевого самоврядування та уповноваженими ними органами, іншими суб'єктами повноважень щодо реалізації прав територіальної громади як власника цих об'єктів, пов'язаних з їх ефективним використанням та розпорядженням відповідно до законодавства України з метою задоволення жителів територіальної громади у роботах, послугах, інших громадських потребах. Управління комунальним майном, яке використовується для підприємницької діяльності, повинно здійснюватися також з метою отримання стабільних доходів до місцевих бюджетів.  
29. Стаття 8. Об'єкти управління комунальною власністю  
30. Об'єктами права комунальної власності, управління якими здійснюється відповідно до цього закону, є:  
31. майно комунальних підприємств, установ, організацій, закріплене за ними на праві повного господарського відання або оперативного управління;  
32. майно підприємств, які перебувають в процесі приватизації;  
33. комунальне майно, що передано у користування згідно договорів оренди, концесії, інших цивільно-правових договорів;  
34. акції (частки, паї), що належать територіальним громадам у статутних фондах господарських товариств (далі - комунальні корпоративні права);  
35. житловий фонд, переданий державою у комунальну власність;  
36. інше майно та майнові права, що належать територіальній громаді.  
37. Стаття 9. Суб'єкти управління об'єктами права комунальної власності  
38. 1. Суб'єктами управління об'єктами права комунальної власності є утворені відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" органи місцевого самоврядування та уповноважені ними органи, а саме:  
39. виконавчі органи відповідних рад;  
40. районні, обласні ради та їх виконавчі органи, у випадку делегування їм повноважень по управлінню об'єктами права спільної власності територіальних громад;  
41. керівник, (органи управління) підприємств, установ, організацій у межах повноважень визначених договором (контрактом) та законом;  
42. фізичні та юридичні особи у разі передачі їм об'єктів комунальної власності у оренду чи концесію відповідно до закону та договору;  
43. уповноважені особи щодо управління комунальними корпоративними правами;  
44. орган території з питань пріоритетного розвитку, у разі створення такої, у межах у повноважень визначених законом та делегованих радою;  
45. орган господарського розвитку і управління економічною зоною, у разі створення такої, у межах повноважень визначених законом та делегованих радою.  
46. Стаття 10. Реалізація функцій управління об'єктами права комунальної власності  
47. 1. Правомочності власника щодо володіння, користування, розпорядження об'єктами права комунальної власності територіальна громада села, селища, міста здійснює безпосередньо через прийняття рішення більшістю голосів на зборах жителів села, селища, міста, району у місті (у разі його створення) чи шляхом референдуму (опитування), у випадках, визначених Законом або через органи місцевого самоврядування - ради та їх виконавчі комітети, відповідно до цього Закону, Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших законодавчих актів.  
48. 2. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад виконують всі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду чи концесію, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються або передаються у користування, оренду чи концесію, а також визначати в договорах відповідальність за їх неналежне використання.  
49. 3. Сільська, селищна, міська рада здійснює управління об'єктами права комунальної власності в межах повноважень, визначених цим Законом, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
50. 4. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють управління об'єктами права комунальної власності в межах повноважень, визначених цим Законом, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішень відповідної місцевої ради.  
51. 5. Місцеві державні адміністрації здійснюють управління об'єктами права комунальної власності в межах повноважень, визначених цим Законом, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та рішень відповідної місцевої ради.  
52. 6. Фізичні та юридичні особи здійснюють управління об'єктами права комунальної власності в межах повноважень визначених цим Законом, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про підприємства в Україні", рішень відповідної ради та її виконавчого органу, статуту (положення) про юридичну особу та договору (контракту).  
53. 7. Уповноважені особи безпосередньо здійснюють управління комунальними корпоративними правами згідно з цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. Уповноваженими особами по управлінню комунальними корпоративними правами є визначені рішенням відповідної ради працівники її виконавчого органу, які працюють безпосередньо в органах управління господарських товариств.  
54. Стаття 11. Правомочності сільської, селищної, міської ради щодо комунальної власності  
55. 1. Сільська, селищна, міська рада виключно на пленарних засіданнях:  
56. затверджує переліки об'єктів права комунальної власності;  
57. встановлює для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;  
58. приймає рішення щодо відчуження відповідно до закону комунального майна;  
59. затверджує місцеві програми приватизації, в яких визначається доцільність, порядок та умови приватизації об'єктів права комунальної власності;  
60. вирішує питання про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна та про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі - продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним;  
61. приймає рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади;  
62. затверджує статути таких юридичних осіб, реєстрацію яких здійснює виконавчий орган місцевої ради;  
63. затверджує перелік об'єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню;  
64. приймає рішення про процедуру та строки передачі іншим органам, фізичним та юридичним особам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення, відповідальності за неналежне використання переданих в управління майна чи об'єктів права комунальної власності;  
65. створює у разі необхідності органи і служби для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання), будівництва, експлуатації комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб) та затвердження положень (статутів) про їх діяльність;  
66. погоджує ціни та тарифи на продукцію і послуги, які виробляються та надаються комунальними підприємствами, установами, організаціями, встановлює порядок контролю за ефективним використанням комунального майна;  
67. вирішує відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями та інші питання відповідно до повноважень, визначених цим Законом, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
68. 2. Майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.  
69. 3. Сільські, селищні, міські ради мають право:  
70. вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність відповідних територіальних громад підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальних громад;  
71. на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових, соціально-культурних та релігійно-культових потреб територіальних громад;  
72. на будівництво, реконструкцію приміщень, споруд, інших об'єктів, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових, соціально-культурних та релігійно-культових потреб територіальних громад;  
73. мати об'єкти комунальної власності за межами відповідних адміністративнотериторіальних одиниць.  
74. Стаття 12. Правомочності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо комунального майна  
75. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності територіальних громад села, селища, міста:  
76. ведуть баланс видатків і надходжень майна та майнових прав і подають переліки такого майна та майнових прав на затвердження відповідних рад;  
77. встановлюють порядок та здійснюють контроль за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних громад;  
78. щороку заслуховують звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних громад згідно з графіком, затвердженим відповідною радою;  
79. готують і вносять на розгляд ради пропозицій щодо порядку, строків та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та проект переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню; організовують виконання цих програм; подають раді письмові звіти про хід, строки, оцінку майна, що набувається та відчужується та результати відчуження комунального майна.  
80. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад виконують інші повноваження щодо управління об'єктами права комунальної власності відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування", інших законодавчих актів.  
81. Стаття 13. Правомочності районної у місті ради та її виконавчого органу щодо комунальної власності  
82. Районна у місті рада (у разі її створення) має повноваження щодо управління об'єктами права комунальної власності відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та в межах повноважень, делегованих міською радою.  
83. Стаття 14. Порядок передачі функцій з управління об'єктами права комунальної власності  
84. 1. Визначення суб'єкта управління об'єктами права комунальної власності здійснюється сільською, селищною, міською радою за пропозицією її виконавчого органу.  
85. 2. Передача об'єктів комунальної власності в управління оформляється актом приймання-передачі та шляхом підписання контракту з керівником підприємства відповідно до законодавства.  
86. 3. Право на управління об'єктом комунальної власності виникає з дати підписання акта приймання-передачі та підписання договору (контакту).  
87. 4. Контроль за виконанням умов договору (контракту) здійснюється відповідним виконавчим органом місцевого самоврядування.  
88. 5. Керівники підприємств, установ та організацій по закінченні фінансового року надають виконавчим органам фінансову звітність згідно законодавства.  
89. Стаття 15. Порядок передачі функцій управління комунальними корпоративними правами  
90. 1. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради готує:  
91. перелік осіб уповноважених управляти комунальними корпоративними правами;  
92. завдання та умови здійснення функцій з управління комунальними корпоративними правами, які є обов'язковими до виконання уповноваженими особами.  
93. 2. Перелік осіб, уповноважених управляти комунальними корпоративними правами, а також завдання та умови здійснення функцій з управління цими правами затверджується сесією сільської, селищної, міської ради.  
94. 3. Уповноважені особи по управлінню комунальними корпоративними правами несуть відповідальність за добросовісне здійснення своїх функцій в інтересах територіальної громади згідно законодавства.  
95. Стаття 16. Порядок здійснення уповноваженою особою функцією з управління об'єктами права комунальної власності  
96. 1. Уповноважена особа здійснює функції з управління комунальними корпоративними правами шляхом реалізації прав акціонера (учасника) господарського товариства в межах повноважень, які надають зазначені комунальні корпоративні права, що передані цій особі в управління на підставі договору доручення.  
97. 2. Уповноважена особа зобов'язана погоджувати з головою відповідної ради позицію при розгляді загальними зборами питань щодо розподілу прибутку господарського товариства, реорганізації та ліквідацію господарського товариства, внесення змін і доповнень до установчих документів, створення дочірніх підприємств, укладання господарським товариством договорів про створення інших підприємств, розпорядження майном товариства (відчуження, застава, оренда), якщо балансова вартість майна перевищує 10 відсотків чистих активів товариства, емісії цінних паперів товариства та інші питання, визначені договором доручення.  
98. 3. Відповідно до цього закону та договору доручення уповноваженій особі надаються такі повноваження з управління комунальними корпоративними правами, які реалізуються з урахуванням вимог закону України "Про господарські товариства":  
99. володіння та користування комунальними корпоративними правами з урахування особливостей, визначених цим Законом;  
100. контроль за дотриманням законодавства та статуту господарського товариства;  
101. участь у вирішенні питань реорганізації та ліквідації господарського товариства;  
102. створення господарським товариством дочірніх підприємств, філій та представництв;  
103. контроль за укладанням договорів про створення інших господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями;  
104. контроль за ефективністю використання і збереження майна господарського товариства та комунального майна, яке використовується або зберігається товариством;  
105. контроль за діями органів управління господарського товариства щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, дотримання номенклатури товарів та послуг;  
106. вирішення питань емісійної діяльності господарського товариства;  
107. контроль за укладанням господарським товариством договорів застави та оренди майна товариства;  
108. контроль за дотримання законодавства під час проведення загальних зборів господарського товариства;  
109. контроль за розпорядженням нерухомим майном товариства;  
110. інші функції передбачені законодавством та договором доручення.  
111. 4. Уповноважені особи реалізують свої повноваження з урахуванням вимог Закону України "Про господарські товариства":  
112. беруть участь у загальних зборах акціонерів (учасників) у межах повноважень, наданих цим Законом та представляють інтереси територіальної громади;  
113. розробляють та подають виконавчому органу відповідної ради пропозиції на підставі аналізу фінансового стану діяльності господарського товариства;  
114. надають інформацію про фінансовий та майновий стан господарського товариства в обсягах та у терміни, визначені виконавчим органом відповідної ради;  
115. оперативно інформують виконавчий орган відповідної ради щодо діяльності господарського товариства, яка може завдати шкоди інтересам територіальної громади;  
116. у межах наданих повноважень та відповідно до Закону України "Про господарські товариства" беруть участь у формуванні та роботі органів управління господарським товариством (спостережної ради, ревізійної комісії та інших органів господарського товариства);  
117. у разі необхідності у порядку, встановленому Законом України "Про господарські товариства", вимагають від виконавчих органів господарського товариства скликання позачергових загальних зборів акціонерів (учасників) або скликають їх самі.  
118. 5. Уповноважена особа голосує на загальних зборах акціонерів (учасників) товариства в межах повноважень, визначених частиною третьою цієї статті та договором доручення.  
119. Стаття 17. Обмеження щодо розпорядження комунальними корпоративними правами  
120. 1. Комунальні корпоративні права не можуть передаватися будь-яким органам, підприємствам та організаціям для формування їхніх статутних фондів, крім передачі згідно рішення ради до статутного фонду об'єкту права спільної комунальної власності відповідно до закону.  
121. 2. Комунальні корпоративні права, що передані у управління уповноваженій особі, не можуть бути відчужені уповноваженою особою з комунальної власності, на них не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями уповноваженої особи, щодо них уповноваженою особою не можуть вчинятися дії, наслідком яких може відбутися відчуження з комунальної власності цих корпоративних прав.  
122. Стаття 18. Визначення вартості об'єкта права комунальної власності  
123. Вартість об'єктів управління права комунальної вартості визначається відповідно до законодавства.  
124. Стаття 19. Використання дивідендів  
125. 1. Частина прибутку (дивіденди), яка нарахована на комунальні корпоративні права, перераховуються до відповідного місцевого бюджету.  
126. Стаття 20. Оформлення договорів доручення  
127. 1. При передачі функцій з управління комунальними корпоративними правами уповноваженій особі головою ради укладається договір доручення з уповноваженою особою, проект якого готується виконавчим органом ради.  
128. 2. Істотними умовами договору є:  
129. предмет договору (склад і вартість комунальних корпоративних прав);  
130. термін дії договору;  
131. права та обов'язки сторін;  
132. відповідальність сторін;  
133. санкції за невиконання або неналежне виконання зобов'язань;  
134. перелік питань, визначених статтею 16;  
135. розмір і порядок виплати винагороди уповноваженій особі;  
136. наслідки припинення частково виконаного договору;  
137. порядок продовження договору після закінчення терміну його дії.  
138. 3. На вимогу однієї з сторін договір доручення може бути розірвано в разі невиконання іншою сторону зобов'язань, передбачених цим договором, а також з інших підстав припинення договорів відповідно до Цивільного кодексу України.  
139. Стаття 21. Контроль за виконанням функцій управління об'єктами права комунальної власності  
140. 1. Контроль за виконанням функцій управління об'єктами права комунальної власності здійснюється відповідною радою, її виконавчим органом у порядку, встановленому цим Законом, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативно-правовими актами.  
141. Розділ ІV. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  
142. Стаття 22. Об'єкти права спільної власності територіальних громад  
143. 1. Об'єктами права спільної власності територіальних громад є майно, яке до 12.06.97 року було передане до комунальної власності областей і районів, чи за пропозицією територіальних громад сіл, селищ, міст передане в управління обласних, районних рад, чи набуте ними від імені та в інтересах територіальних громад сіл селищ, міст на інших законних підставах.  
144. 2. Об'єктами спільної сумісної власності територіальних громад є відповідно адміністративні будинки, в яких розміщені ради та їх виконавчі органи, районні, обласні державні адміністрації, обласні та районні лікарні, будинки культури, театри, філармонії, інші об'єкти комунальної власності, побудовані за кошти відповідних місцевих бюджетів, суб'єктів господарювання, громадян для задоволення потреб територіальних громад.  
145. Стаття 23. Суб'єкти управління об'єктами спільної власності територіальних громад  
146. Суб'єктами управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст є відповідно районні чи обласні ради або уповноважені ними органи.  
147. Стаття 24. Уповноважені органи по управлінню об'єктами спільної власності територіальних громад  
148. 1. Уповноваженими органами по управлінню об'єктами спільної власності територіальних громад є:  
149. органи і служби, створені відповідно районними чи обласними радами (фонд комунальної власності, управління, служби, інше);  
150. органи правління юридичних осіб-суб'єктів підприємництва, що засновані на комунальній власності, відповідно до законодавства;  
151. відповідні місцеві державні адміністрації, якщо їм делеговані функції по управлінню об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст;  
152. уповноважені особи по управлінню комунальними корпоративними правами, перелік яких затверджується відповідно обласною чи районною радою, і які є працівниками відповідних державних адміністрацій;  
153. органи і служби, створені радами кількох територіальних громад для управління об'єктами спільної власності цих громад на підставі рішень загальних зборів жителів територіальної громади чи шляхом референдуму чи опитування  
154. 2. Рішення щодо утворення, будівництва об'єктів спільної власності територіальних громад приймається відповідними радами за наявності результатів референдуму, опитування чи іншого способу врахування громадської думки жителів відповідних територіальних громад щодо доцільності утворення, будівництва відповідних об'єктів права комунальної власності.  
155. Стаття 25. Поняття і підстави виникнення спільної власності територіальних громад  
156. 1. Майно, що одночасно перебуває у власності двох чи більше територіальних громад (співвласників), належить їм на праві спільної власності.  
157. Майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно до Конституції України здійснюють районні і обласні ради або уповноважені ними органи. Відчуження зазначеного майна здійснюється лише за рішенням власника (територіальних громад) або уповноваженого ним органу залежно від вартості майна.  
158. За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад.  
159. 2. Спільна власність територіальних громад виникає, згідно підстав, передбачених абзацами другим та третім частини першої цієї статті, або у разі утворення чи будівництва територіальними громадами об'єктів права спільної власності територіальних громад, або в разі передачі таких об'єктів у спільну власність територіальних громад згідно законодавства.  
160. Стаття 26. Види спільної власності територіальних громад  
161. 1. Спільна власність двох чи більше територіальних громад з визначенням частки кожного у праві власності є спільною частковою власністю територіальних громад.  
162. Спільна (часткова) власність територіальних громад на майно, яке може бути поділене, виникає у випадках, передбачених законом чи договором.  
163. 2. Територіальні громади, держава, фізичні та юридичні особи у будь-якому поєднанні можуть бути суб'єктами права спільної часткової власності.  
164. 3. Спільна власність територіальних громад на майно є спільною частковою власністю осіб, крім випадків, коли законом або договором передбачається виникнення спільної сумісної власності.  
165. 4. Спільною сумісною власністю є власність двох або більше територіальних громад без визначення часток у праві власності, майна, яке не може бути поділене без зміни його призначення або не підлягає поділу за законом.  
166. 5. Суб'єктами спільної сумісної власності можуть бути територіальні громади, як об'єднання громадян.  
167. 6. Майно, передане до комунальної власності областей і районів до 12.06.97р., є спільною сумісною власністю відповідних територіальних громад і поділу не підлягає.  
168. Стаття 27. Визначення часток у праві спільної часткової власності  
169. 1. Частки у праві спільної часткової власності визначаються з урахуванням вкладу кожної територіальної громади як учасника спільної часткової власності в майно, якщо інше не визначено угодою між усіма учасниками спільної часткової власності чи не встановлено законом.  
170. 2. Територіальна громада - учасник спільної часткової власності має право на відповідне збільшення своєї частки у праві на спільне майно, якщо невіддільне поліпшення цього майна здійснене за кошти чи/та майно територіальної громади за згодою всіх учасників спільної часткової власності і з додержанням встановленого порядку його використання.  
171. 3. Віддільне поліпшення спільного майна, якщо інше не передбачено угодою учасників (територіальних громад) спільної часткової власності, надходить у власність того учасника, який його здійснив.  
172. 4. Угоди про утворення, використання спільної власності територіальних громад укладаються органами уповноваженими відповідно районними чи обласними радами від імені та в інтересах територіальних громад.  
173. Стаття 28. Володіння, користування та розпорядження комунальним майном, що перебуває у спільній частковій власності  
174. 1. Володіння, користування та розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності територіальних громад, здійснюється за згодою всіх її учасників - територіальних громад, відповідно районними чи обласними радами та органами, уповноваженими зазначеними радами, відповідно до умов договору, та положення чи статуту підприємства (установи, організації), затвердженого рішенням відповідних рад.  
175. У разі незгоди між учасниками спільної часткової власності про спільне володіння, користування та розпорядження об'єктом такої власності спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства.  
176. 2. Кожен з учасників спільної часткової власності має право:  
177. використовувати майно, що перебуває у спільній частковій власності територіальної громади згідно його призначення та для задоволення потреб населення відповідних територіальних громад згідно нормативноправових актів щодо такого майна та договору.  
178. Стаття 29. Утримання майна, що перебуває у спільній частковій власності територіальних громад  
179. Кожен учасник спільної часткової власності відповідно до своєї частки та у випадках, передбачених договором, зобов'язаний брати участь у сплаті податків, зборів, інших платежів, у витратах на управління, утримання та збереження спільного майна, а також відповідати перед третіми особами за зобов'язаннями щодо спільного майна (через бюджет чи відрахування з відповідних бюджетів) чи з інших джерел фінансування згідно закону та договору.  
180. Стаття 30. Право територіальної громади учасника спільної часткової власності розпоряджатися своєю часткою у спільному майні  
181. Кожна територіальна громада-учасник спільної часткової власності має право самостійно розпоряджатися своєю часткою майна, що перебуває у спільній частковій власності, з урахуванням прав інших учасників, якщо це передбачено договором.  
182. Стаття 31. Виділення частки територіальної громади із спільного майна  
183. 1. Кожна територіальна громада-учасник спільної часткової власності має право вимагати виділення своєї частки із спільного майна.  
184. 2. У разі коли угоди про спосіб виділення не досягнуто, то за позовом будь-якого учасника майно ділиться в натурі, якщо це не заподіює йому шкоди і не змінює його призначення. В іншому випадку територіальна громада - власник частки, яка виділяється, одержує грошову компенсацію.  
185. Стаття 32. Звернення стягнення на частку в спільному майні територіальних громад  
186. 1. Кредитор територіальної громади - учасника спільної часткової власності має право подати позов про виділення її частки для звернення стягнення на належне боржнику майно.  
187. 2. Якщо неможливо виділити частку в натурі або якщо проти цього заперечують інші учасники спільної часткової власності, кредитор має право вимагати продажу боржником - територіальною громадою своєї частки іншим територіальним громадам - учасникам спільної часткової власності із зверненням одержаних коштів на погашення боргу, а в разі відмови боржника від продажу своєї частки іншим учасникам спільної часткової власності чи відмови інших учасників спільної часткової власності від придбання частки боржника - вимагати продажу частки у спільній частковій власності сторонній особі.  
188. 3. Кредитор також має право вимагати через суд звернення стягнення на частку боржника - територіальної громади у праві спільної часткової власності чи перевести на себе майнові права і обов'язки боржника - територіальної громади.  
189. Стаття 33. Володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади  
190. 1. Учасники спільної сумісної власності, якщо інше не передбачено угодою між ними, разом володіють і користуються усім спільним майном.  
191. 2. Володіння, користування, розпорядження майном, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади, здійснюється за взаємною згодою всіх її учасників, якщо інше не передбачено угодою між ними.  
192. Стаття 34. Поділ майна, що перебуває у спільній сумісній власності  
193. 1. Територіальні громади - учасники спільної сумісної власності мають право на поділ майна шляхом грошової компенсації вартості частки.  
194. 2. У разі поділу майна, яке перебуває у спільній сумісній власності територіальних громад, передбачається, що частки співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не передбачено законом, угодою сторін або не встановлено судом, коли для цього є підстави, передбачені законом.  
195. Розділ V. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ  
196. Стаття 35. Правовий режим майна комунального підприємства  
197. 1. Майно, що є комунальною власністю і закріплене органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом за комунальним підприємством, належить йому на праві повного господарського відання, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.  
198. 2. Здійснюючи право повного господарського відання, підприємство володіє, користується і розпоряджається закріпленим за ним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії в межах, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами.  
199. 3. Підприємство не має права відчужувати у власність інших осіб належне йому на праві повного господарського відання нерухоме майно, здавати його в оренду, передавати в заставу, вносити у вигляді внесків до статутного фонду господарських товариств без згоди органу, уповноваженого управляти його майном.  
200. 4. Іншим майном підприємство розпоряджається самостійно, за винятком випадків, передбачених законом.  
201. 5. До права повного господарського відання застосовуються правила про право власності, за винятками, передбаченими законодавчими актами.  
202. Стаття 36. Права органу місцевого самоврядування щодо комунального майна, яке перебуває у повному господарському віданні  
203. 1. Відповідний орган місцевого самоврядування або уповноважена ним особа стосовно майна, що перебуває у повному господарському віданні, приймає рішення про створення, реорганізацію чи ліквідацію підприємства, затверджує його статут, укладає і розриває контракт з його керівником, здійснює контроль за використанням і збереженням закріпленого за підприємством майна та здійснює інші визначені цим Законом та іншими законодавчими актами правомочності.  
204. 2. Власник має право на одержання відповідно до закону частини прибутку від використання майна, що перебуває у повному господарському віданні.  
205. 3. Орган місцевого самоврядування не має права втручатися в господарську діяльність підприємства, крім випадків, передбачених законом.  
206. Стаття 37. Правовий режим майна комунальної установи (організації)  
207. 1. Майно, що є комунальною власністю і закріплене органом місцевого самоврядування за комунальною установою (організацією), належить їй на праві оперативного управління.  
208. 2. Здійснюючи право оперативного управління, установа (організація) володіє, користується і розпоряджається закріпленим за нею майном у межах, визначених цим Законом та іншими законодавчими актами.  
209. 3. Установа (організація), що перебуває на місцевому бюджеті і якій законом та установчими документами дозволено займатися господарською діяльністю, має право розпоряджатися доходами від такої діяльності в порядку, встановленому законодавством.  
210. 4. Установа (організація) не має права відчужувати належне їм на праві оперативного управління нерухоме та інше майно, визначене установчими документами, здавати його в оренду, передавати в заставу без рішення органу місцевого самоврядування.  
211. 5. Комунальна установа (організація), яка перебуває на місцевому бюджеті, відповідає за своїми зобов'язаннями коштами, що є в її розпорядженні.  
212. Стаття 38. Права органу місцевого самоврядування щодо майна, яке перебуває в оперативному управлінні  
213. 1. Орган місцевого самоврядування або уповноважена ним особа стосовно майна, яке перебуває в оперативному управлінні приймає рішення про створення, реорганізацію чи ліквідацію установи (організації), затверджує її положення (статут), призначає на посаду та звільняє з посади її керівника, здійснює контроль за використанням і збереженням закріпленого за установою (організацією) майна та здійснює інші визначені законом правомочності.  
214. 2. Орган місцевого самоврядування стосовно майна, закріпленого за установою (організацією) має право вилучати майно, що використовується установою (організацією) не за призначенням, і розпоряджатися ним на свій розсуд.  
215. Розділ VІ. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МІСТІ КИЄВІ ТА СЕВАСТОПОЛІ  
216. Стаття 39. Особливості управління об'єктами права комунальної власності в містах Києві та Севастополі  
217. 1. Управління об'єктами права комунальної власності в містах Києві та Севастополі здійснюються відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - містогерой Київ", "Про місто-герой Севастополь" та цього Закону.  
218. Розділ VІІ. ЗАХИСТ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
219. Стаття 40. Захист права комунальної власності  
220. Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути примусово відчужені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади, отриманої шляхом проведення референдуму чи опитування, а також відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу.  
221. Примусове відчуження об'єктів права комунальної власності може бути здійснене лише відповідно до закону.  
222. Розділ VІІІ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЩОДО КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА  
223. Стаття 41. Розгляд спорів, пов'язаних із застосуванням цього Закону  
224. Спори, пов'язані із застосуванням цього Закону розглядаються у встановленому законом порядку.  
225. Розділ VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
226. Стаття 42. Відповідальність за зобов'язаннями територіальних громад - суб'єктів права комунальної власності  
227. 1. Територіальні громади сіл, селищ, міст відповідають за своїми зобов'язаннями відповідно до закону або угоди своїм майном, крім майна, на яке заборонено звертати стягнення.  
228. 2. Територіальні громади не відповідають за зобов'язаннями одна одної, а також за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим.  
229. 3. Держава не відповідає за зобов'язаннями територіальної громади.  
230. 4. Автономна Республіка Крим не відповідає за зобов'язаннями територіальних громад.  
231. 5. Суб'єкти права комунальної власності - юридичні особи відповідають за своїми зобов'язаннями майном, яке належить їм на праві повного господарського відання, згідно закону, договору та статуту (положення), затвердженого відповідним органом місцевого самоврядування.  
232. 6. Орган місцевого самоврядування відповідає за зобов'язаннями юридичних осіб, суб'єктів права комунальної власності у випадках, передбачених законом.  
233. Стаття 43. Підстави припинення права комунальної власності  
234. Право комунальної власності на майно припиняється у разі:  
235. відчуження комунального майна іншим особам у порядку, встановленому цим Законом, іншими законодавчими актами;  
236. передачі комунального майна у державну власність;  
237. знищення, загибелі комунального майна;  
238. споживання речей.  
239. 2. Припинення права власності територіальної громади не допускається, крім таких випадків:  
240. звернення стягнення на майно за зобов'язаннями суб'єктів права комунальної власності;  
241. відчуження майна, яке за законом не може належати територіальній громаді;  
242. відчуження нерухомого комунального майна на підставах, передбачених законом, у зв'язку з вилученням земельної ділянки, на якій воно знаходиться;  
243. ліквідації юридичної особи за рішенням суду;  
244. націоналізації;  
245. приватизації.  
246. Розділ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
247. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
248. 2. Визнати такими, що втратили чинність положення Закону України "Про власність" в частині, що стосується комунального майна.