Кількість абзаців - 76 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про нафту і газ (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України ''Про нафту газ"  
1. Верховна Рада постановляє:  
2. І. Внести до Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради, 2001, N 50, ст. 262) такі зміни:  
3. 12. 1. У тексті Закону слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі геології та використання надр" в усіх відмінках і числах замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" у відповідних відмінку і числі  
4. У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі геології та використання надр" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" у відповідних відмінках.  
5. 2. Абзац восьмий статті 12 викласти у новій редакції:  
6. "погодження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, умов конкурсів по кожній ділянці нафтогазоносних надр з органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, а на користування нафтогазоносними надрами з метою промислової розробки - і із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з державного гірничого нагляду".  
7. 3. Доповнити статтю 13 новим абзацом третім такого змісту:  
8. "на геологічне вивчення нафтогазоносних надр з подальшою промисловою розробкою виявлених родовищ."  
9. 4. Доповнити статтю 14 новим абзацом 5 такого змісту:  
10. „У разі коли, відповідно до законодавства, має місце правонаступництво, спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами переоформляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр на протязі 30 днів після надання правонаступником заяви та відповідних документів."  
11. 5. Статтю 15 викласти у новій редакції:  
12. "Стаття 15. Конкурс на отримання спеціального дозволу на користування надрами  
13. Організація і проведення конкурсів на отримання спеціального дозволу на користування надрами здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.  
14. Конкурсний відбір претендентів на отримання спеціального дозволу на користування надрами здійснюється постійно діючою конкурсною комісією при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр (конкурсна комісія). Положення про конкурсну комісію і її персональний склад затверджується керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.  
15. Оголошення про проведення конкурсу публікується у газеті "Урядовий кур'єр" не пізніш як за 60 календарних днів до терміну подання конкурсної пропозиції. В оголошенні зазначаються термін подання конкурсної пропозиції, адреса, за якою приймаються документи, номер телефону для довідок.  
16. Конкурсна комісія надсилає або надає претенденту конкурсну документацію протягом трьох робочих днів з дня отримання від нього оплати. Плата за конкурсну документацію не повинна перевищувати суму, необхідну для покриття витрат на підготовку такої документації та її розсилання.  
17. Конкурсна документація повинна містити:  
18. зазначення строку дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами;  
19. кваліфікаційні вимоги до претендентів;  
20. умови щодо користування конкретними об'єктами надрокористування  
21. інструкцію щодо складання програми робіт на об'єкті надрокористування;  
22. зазначення способу, місця та кінцевого строку подання конкурсних пропозицій;  
23. виклад процедури надання роз'яснень щодо конкурсної документації;  
24. зазначення місця, дати та часу розкриття конкурсних пропозицій;  
25. зазначення прізвища, посади та адреси однієї чи кількох посадових осіб конкурсної комісії, уповноважених здійснювати зв'язок із учасниками;  
26. Кваліфікаційні вимоги до претендентів, які зазначаються в конкурсній документації, повинні містити:  
27. відомості про претендента (юридичну назву - для юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи), адресу, номер телефону, факсу, його керівників (прізвище, посада - для юридичної особи), місце реєстрації, спеціалізацію, чисельність працюючих, основний вид діяльності, досвід роботи у сфері надрокористування;  
28. інформацію про фінансову спроможність претендента (загальний власний та позичковий капітал, установи банків, що обслуговують та/або фінансують претендента (назва, адреса), завірену керівником підприємства копію фінансового балансу за попередній рік, відомості щодо банкрутства або ліквідації, а також щодо заборгованості за податковими платежами - для юридичної особи;  
29. інформацію про виробничу діяльність (коротку довідку про діяльність претендента, технології, виробничі потужності та обладнання, які використовуватимуться претендентом під час роботи на об'єкті надрокористування, техніко-економічні показники підприємницької діяльності претендента за останні два роки);  
30. відомості про юридичних та фізичних осіб, які залучатимуться претендентом для виконання робіт з користування нафтогазоносними надрами, в тому числі про кваліфікацію фізичних осіб, які здійснюватимуть керівництво зазначеними роботами;  
31. фінансові документи, що підтверджують внесення плати за участь у конкурсі, конкурсну документацію, геологічну інформацію, придбану претендентом для складення програми робіт на об'єкті надрокористування;  
32. відомості про дотримання інших умов конкурсів, які можуть додатково встановлюватися спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр для кожного окремого об'єкта.  
33. Умови щодо користування конкретними об'єктами надрокористування, які зазначаються в конкурсній документації повинні містити:  
34. дані щодо природних умов, ландшафту ділянок нафтогазоносних надр, що надаються в користування;  
35. дані геологічного, геофізичного, геохімічного, аерокосмічного, економічного змісту, що характеризують будову надр, наявні в них корисні копалини, умови розробки родовищ, інші якісні і кількісні параметри та особливості надр і отримані за результатами геологорозвідувальних, геолого-екологічних, науково-дослідних, експлуатаційних та інших робіт (геологічна інформація);  
36. вичерпну характеристику обладнання та споруд, що надаються в користування відповідно до умов спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами;  
37. орієнтовний обсяг капітальних вкладень, які необхідно здійснити на початковій та наступних стадіях використання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами;  
38. розмір збору за отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами.  
39. Положення про складання програми робіт на об'єкті надрокористування, яка надається у складі конкурсної документації, повинна містити вказівки щодо оформлення переліку, графіку робіт і заходів, які передбачаються у конкурсній пропозиції претендентом для здійснення на об'єкті надрокористування, а також розміру інвестицій на ці цілі з обґрунтуванням та висновками. Програма робіт в обов'язковому порядку повинна включати відомості про заплановане здійснення природоохоронних заходів, а також заходів з підвищення безпеки робіт на об'єкті надрокористування.  
40. Конкурсна пропозиція складається державною мовою і подається у письмовій формі, у пронумерованому і прошитому вигляді за підписом уповноваженої посадової особи претендента, у подвійному конверті. На зовнішньому і внутрішньому конверті зазначається адреса спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр і найменування об'єкта надрокористування. На внутрішньому конверті зазначається також найменування претендента та його адреса. На зовнішньому конверті робиться позначка: "Заявка про участь у конкурсі на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами (із зазначенням об'єкта надрокористування)". Подані конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі реєстрації із зазначенням дати їх подання. Конкурсні пропозиції, отримані конкурсною комісією після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.  
41. Розкриття конкурсних пропозицій відбувається у день закінчення строку їх подання у час та у місці, зазначених у конкурсній документації. До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій повинні бути допущені уповноважені представники всіх претендентів, що подали конкурсні пропозиції. Відсутність представника претендента на процедурі розкриття тендерних пропозицій не є підставою для нерозкриття, не розгляду або відхилення його конкурсної пропозиції. Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність всіх необхідних документів, передбачених інструкцією щодо їх підготовки, правильність їх оформлення, а також мають бути оголошені конкурсною комісією присутнім представникам претендентів найменування та адреса кожного претендента.  
42. Під час розкриття конкурсних пропозицій складається протокол згідно з установленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр формою, копія якого надається всім представникам претендентів на їх запит. Ці відомості зазначаються у звіті про результати конкурсу, який разом із конкурсною документацією усіх претендентів зберігається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.  
43. Конкурсна комісія визначає переможця конкурсу протягом 45 календарних днів після розкриття конкурсних пропозицій з урахуванням повноти матеріалів, поданих претендентами, та відповідності їх таким критеріям:  
44. наявність фінансових гарантій платоспроможності претендентів;  
45. оптимальність економічних і технологічних рішень для досягнення мети користування нафтогазоносними надрами;  
46. забезпечення максимального обсягу приросту запасів нафти, конденсату і газу та їх раціонального використання;  
47. мінімізація негативного впливу на навколишнє природне середовище, у тому числі щодо порушення ґрунтів, заподіяння шкоди рослинному і тваринному світу, забруднення водних об'єктів та атмосферного повітря, готовність до вжиття заходів з відтворення зазначених природних ресурсів;  
48. оптимальність строків проведення робіт, забезпечення їх найвищого технічного і технологічного рівня, використання передових технологій та наукових досягнень;  
49. комплексність геологічного вивчення та розробки надр;  
50. створення максимально безпечних умов праці;  
51. наявність у претендентів позитивного досвіду ефективного проведення робіт на ділянках надр на підставі вже отриманих ними спеціальних дозволів;  
52. готовність до розв'язання претендентами інженерно-транспортних і соціальних проблем, а також надання гарантій відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам у районі надрокористування;  
53. дотримання інших умов конкурсу, які можуть додатково встановлюватися спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр для кожного окремого об'єкта.  
54. Конкурс по видачі спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами визнається таким, що відбувся, якщо у ньому взяло участь не менше двох учасників. У разі, якщо лише один претендент подав конкурсну пропозицію на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, а відсутність інших учасників зумовлена причинами, що визнані об'єктивними конкурсною комісією, то спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами надається заявникові за умови його відповідності усім вимогам, які встановлені органом, що проводить конкурс.  
55. Після оголошення конкурсною комісією переможця конкурсу спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр укладає з переможцем угоду про умови користування нафтогазоносними надрами. При укладенні угоди про умови користування нафтогазоносними надрами не можуть бути змінені умови, які були оприлюднені як умови конкурсу.  
56. У разі коли переможець конкурсу і спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр протягом 30 календарних днів після оголошення його результатів не уклали угоду про умови користування нафтогазоносними надрами внаслідок відмови або ухиленні переможця від укладення угоди або переможець відмовляється від отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр проводить повторний конкурс.  
57. У разі, якщо користувач нафтогазоносними надрами здійснював їх геологічне вивчення з метою подальшої промислової розробки і отримав за наслідками державної експертизи та геолого-економічної оцінки позитивне рішення про затвердження запасів родовища або покладу нафтогазоносних надр, то нафтогазоносні надра передаються йому у користування поза конкурсом".  
58. У статті 17:  
59. абзац 2 викласти у новій редакції: "геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ на суші - не більш як на 5 років, на континентальному шельфі та у межах виключної (морської) економічної зони України - 10 років".  
60. абзац 3 викласти у новій редакції: "видобутку нафти і газу (промислової розробки родовищ) на суші - не більш як на 20 років, на континентальному шельфі та у межах виключної (морської) економічної зони України - не більш як на 30 років".  
61. доповнити новим абзац 4 в такій редакції: "геологічного вивчення нафтогазоносних надр з подальшою промисловою розробкою виявлених родовищ - на строк, що охоплював би період дії окремих спеціальних дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр і на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ), але не більше як на 20 років на суші і не більше як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України".  
62. абзац 5 викласти у новій редакції: "спорудження та експлуатації підземних сховищ нафти чи газу - не більш як на 50 років".  
63. Абзац 5 статті 19 викласти в наступній редакції: "Максимальна площа ділянок, які надаються для геологічного вивчення нафтогазоносних надр, не може перевищувати 500 квадратних кілометрів, а для ділянок Чорного моря з глибиною води понад 200 м - площа ліцензії обґрунтовується на підставі геолого-економічної оцінки доцільності проведення робіт."  
64. 8. Абзац 1 статті 22 викласти у такій редакції: "На ділянках нафтогазоносних надр, що знаходяться в межах територіальних вод та виключної (морської) економічної зони України і на використання яких отримано спеціальний дозвіл, ведення робіт здійснюється відповідно до особливого режиму, який встановлюється власником спеціального дозволу за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, до відома яких віднесені питання охорони державного кордону України, безпеки судноплавства, рибного господарства, екології та природних ресурсів".  
65. 9. У статті 28:  
66. Доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту: "Пропозиції, зобов'язання та гарантії претендента, на підставі яких його було визнано переможцем конкурсу, є обов'язковими для виконання і зазначаються в угоді про умови користування нафтогазоносними надрами";  
67. 10. Абзац третій статті 34 викласти у новій редакції такого змісту: „ У разі якщо геологічне вивчення родовищ або покладів нафтогазоносних надр взятих на державний облік і зарахованих до державного фонду родовищ корисних копалин повністю здійснювалось за рахунок коштів Державного бюджету України, ці поклади передаються в промислову розробку на конкурсних засадах."  
68. Доповнити статтю 35 новим абзацом 3 такого змісту: "Видобуток нафти і газу з родовища (покладу) при дослідно-промисловій розробці повинен здійснюватись в режимах, обсягах і термінах відповідно до проекту дослідно-промислової розробки".  
69. Прикінцеві положення  
70. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
71. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:  
72. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;  
73. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
74. відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;  
75. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.