Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести до статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 4, ст. 33; 2001 р., № 27, ст. 133) такі зміни:  
5. 1. У пункті "в" частини другої:  
6. після слів " (у тому числі на пільгових умовах)" доповнити словами "якщо на день вивільнення залишилося не більше двох років до досягнення пенсійного віку"; слово "безробітних" замінити словами "таких, що шукають роботу".  
7. 2. У частині четвертій слово "безробітних" замінити словами "таких, що шукають роботу".  
8. 3. Доповнити статтю після частини четвертої новими частинами такого змісту:  
9. "Допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, якщо ці безробітні не можуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи.  
10. Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності здійснюється у розмірі допомоги по безробіттю, нарахованої відповідно до цієї статті, у розрахунку на 540 календарних днів.  
11. Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації надається у розмірі допомоги по безробіттю на початок навчання і не підлягає зменшенню. Тривалість виплати цієї допомоги зараховується до загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю і не може її перевищувати".  
12. У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами восьмою - десятою.  
13. 4. Частини восьму і дев'яту викласти у такій редакції:  
14. "Виплата допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової, що призначена для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації понад розміри і тривалість, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", здійснюється відповідно до порядку, передбаченого законодавством для надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової, що призначена для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, та за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на здійснення заходів, пов'язаних із виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС.  
15. Порядок здійснення виплат, передбачених пунктами "а", "б", "г" частини другої цієї статті, а також відшкодування витрат Пенсійному фонду України, пов'язаних з достроковим виходом на пенсію понад термін, установлений підпунктом "г" частини першої пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення", та з виплатою допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової, що призначена для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації понад розміри і тривалість, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
16. ІІ. Прикінцеві положення  
17. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
18. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.