Кількість абзаців - 138 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання виробництва та обігу деяких підакцизних товарів (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1996 р., № 41, ст. 193, ст. 232; 1997 р., № 45, ст. 286; 1998 р., № 18, ст. 91, № 26, ст. 158, ст. 168; 1999 р., № 8, ст. 56; 2000 р., № 30, ст. 240; 2001 р., № 11, ст. 45; 2002 р. № 26, ст. 175):  
3. 1) У статті 1:  
4. абзац другий після слів "спирт етиловий ректифікований технічний" доповнити словами "спирт етиловий ректифікований денатурований";  
5. абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:  
6. "місце зберігання - місце, яке використовується для зберігання спирту та тютюнових виробів, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання";  
7. доповнити статтю після абзацу вісімнадцятого новими абзацами такого змісту:  
8. "акцизний склад - приміщення, яке використовується для зберігання алкогольних напоїв, відомості про місцезнаходження якого внесено до Єдиного державного реєстру акцизних складів  
9. Єдиний державний реєстр акцизних складів - перелік акцизних складів, який ведеться органами державної податкової служби і містить визначені цим Законом відомості про місцезнаходження акцизних складів та відомості про заявників";  
10. У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий-тридцятий вважати відповідно абзацами двадцять першим-тридцять другим.  
11. У абзаці тридцятому слова "виробників спирту, лікеро-горілчаних виробів, тютюнових виробів" замінити словами "таких виробників".  
12. 2) Частину сьому статті 3 викласти у такій редакції:  
13. "Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв видаються суб'єктам підприємницької діяльності, які на момент подання заявки про видачу ліцензії є власниками приміщення та обладнання, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв, за умови, що використання таких приміщень та обладнання здійснюється тільки їх власником".  
14. 3) У частині першій статті 7 слово "нерезидентами" замінити словом "нерезидентів".  
15. 4) Статтю 8 доповнити новою частиною такого змісту:  
16. "Виробники, імпортери та користувачі брагоректифікаційних установок для виробництва спирту етилового, коньячного і плодового підлягають обов'язковій реєстрації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".  
17. 5) Статтю 9 після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:  
18. "Максимально допустимі рівні вмісту смол та нікотину в сигаретах, які реалізуються в Україні, встановлюються виключно цим Законом і становлять: смол - 12 мг, нікотину - 1,2 мг у димі однієї сигарети.  
19. Визначення відповідності рівнів вмісту смол та нікотину встановленим цим Законом показникам здійснюють акредитовані відповідно до чинного законодавства лабораторії.  
20. Зміни до рівнів вмісту смол та нікотину, зазначених у цій статті, набирають чинності не раніше ніж через 18 місяців від дня набрання чинності внесеними відповідним законом змінами до рівнів вмісту смол та нікотину".  
21. 6) Статтю 10 викласти у такій редакції:  
22. "Стаття 10. Підтвердження відповідності продукції  
23. Спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації.  
24. Відповідність спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності.  
25. При передачі спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів їх виробником або імпортером іншій особі надається копія сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності на захищеному бланку.  
26. При подальшій реалізації спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів у відповідних угодах зазначаються реквізити сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання, виданих на відповідну продукцію.  
27. Сертифікат відповідності (свідоцтво про визнання відповідності) або їх копії за захищених бланках пред'являються особами, які володіють такими документами на вимогу органів, уповноважених здійснювати контроль за відповідністю продукції.  
28. Не підлягає підтвердженню відповідності сировина для виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.  
29. Не підлягають підтвердженню відповідності зразки спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на митну територію України суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції, для проведення досліджень чи випробувань в акредитованих лабораторіях, що належать таким суб'єктам підприємницької діяльності".  
30. 7) У статті 11:  
31. абзац двадцятий частини другої після цифр і букви "0,25 л" доповнити цифрами і буквою "0,35 л";  
32. частину третю після абзацу п'ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:  
33. "дата виготовлення";  
34. У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять третій вважати відповідно сімнадцятим - двадцять четвертим.  
35. 8) У статті 12:  
36. частину другу викласти в такій редакції:  
37. "Виробництво парфумерно-косметичної продукції здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого денатурованого. Перелік денатуруючих добавок та їх мінімальний вміст встановлюється Кабінетом Міністрів України. Використання неденатурованого спирту для виробництва парфумерно-косметичної продукції не допускається".  
38. доповнити статтю новою частиною такого змісту:  
39. "Використання спирту етилового технічного на внутрішньому ринку здійснюється виключно за умови обов'язкової його денатурації. Перелік денатуруючих добавок до спирту етилового технічного та їх мінімальний вміст встановлюється Кабінетом Міністрів України. Обладнання для денатурації спирту повинно входити до повного технологічного циклу виробництва".  
40. 9) У статті 15:  
41. частину першу викласти в такій редакції:  
42. "1. Імпорт, експорт і оптова торгівля тютюновими виробами можуть здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності ліцензій".  
43. частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:  
44. "Оптова торгівля алкогольними напоями, в тому числі імпортованими може здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності за наявності ліцензії виключно через акцизні склади";  
45. абзац п'ятнадцятий частини першої доповнити словами "а також документ, що підтверджує внесення річної (квартальної) плати за ліцензію";  
46. у абзаці тридцять другому частини першої слова "алкогольні напої та" у всіх відмінках виключити;  
47. у абзаці тридцять третьому частини першої слова "алкогольні напої та" у всіх відмінках виключити;  
48. частину першу після абзацу тридцять сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:  
49. "Зберігання та відвантаження алкогольних напоїв виробів здійснюється з акцизних складів, внесених до Єдиного реєстру акцизних складів, незалежно від того, кому належить такий акцизний склад, або того, за заявою якого суб'єкта підприємницької діяльності такий акцизний склад було внесено до Єдиного реєстру акцизних складів.  
50. Внесення даних до Єдиного реєстру акцизних складів проводиться на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності з обов'язковим зазначенням місцезнаходження акцизного складу, а також для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.  
51. До заяви суб'єкта підприємницької діяльності на реєстрацію акцизного складу додаються нотаріально посвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, виданої заявнику, та документ, що підтверджує право користування цим приміщенням.  
52. Довідка про внесення акцизного складу до Єдиного реєстру акцизних складів видається суб'єкту підприємницької діяльності протягом семи календарних днів від дня подання заяви. Ведення Єдиного реєстру акцизних складів та видача довідок про внесення акцизних складів до Єдиного реєстру акцизних складів здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Органи влади забезпечують вільний доступ до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі акцизних складів.  
53. Виключення акцизного складу з Єдиного реєстру акцизних складів здійснюється органом державної податкової служби, який вносив його до цього Реєстру, на підставі письмової заяви суб'єкта підприємницької діяльності - заявника такого акцизного складу, або у разі анулювання ліцензії, виданої такому суб'єкту підприємницької діяльності відповідно до цього Закону, шляхом прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше ніж через 10 робочих днів з моменту виникнення передбачених цим Законом підстав.  
54. Орган державної податкової служби України повинен надати суб'єкту підприємницької діяльності - заявнику засвідчену копію письмового розпорядження про виключення акцизного складу з Єдиного реєстру акцизних складів протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття";  
55. доповнити статтю новими частинами такого змісту:  
56. "2. При здійсненні оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, суб'єкти підприємницької діяльності, що отримали відповідні ліцензії в порядку, встановленому цією статтею, зобов'язані дотримуватися таких правил:  
57. придбавати алкогольні напої та тютюнові вироби, виключно у суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ліцензії на право виробництва, імпорту або оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;  
58. реалізовувати алкогольні напої та тютюнові вироби, виключно суб'єктам підприємницької діяльності, які мають ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;  
59. здійснювати продаж та зберігання тільки тих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, маркування яких відповідає вимогам цього Закону;  
60. в угодах при придбання або передачу алкогольних напоїв та тютюнових виробів вказувати найменування та реєстраційні реквізити ліцензій суб'єктів підприємницької діяльності (на право імпорту або виробництва, оптової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами), які укладають такі угоди;  
61. здійснювати продаж та зберігання тільки тих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на які у їх виробника або імпортера є сертифікат відповідності (свідоцтво про визнання відповідності);  
62. дотримуватися встановлених нормативними актами України умов зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів.  
63. 3. При здійсненні роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами суб'єкти підприємницької діяльності, що отримали відповідні ліцензії в порядку, встановленому цією статтею, зобов'язані дотримуватися таких правил:  
64. забезпечувати стан місць торгівлі згідно із санітарно-технічними, санітарно-гігієнічними, технологічними, протипожежними та іншими нормами;  
65. забезпечувати наявність відповідного торгівельно-технологічного устаткування;  
66. застосовувати реєстратори розрахункових операцій;  
67. приймати алкогольні напої та тютюнові вироби для продажу та зберігання виключно від суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ліцензії на право виробництва, імпорту або оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;  
68. мати у місці торгівлі ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами і документи про одержання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;  
69. мати у місці торгівлі засвідчені виробником або імпортером копії чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, які продаються у такому місці торгівлі;  
70. дотримуватися встановлених цим Законом обмежень щодо продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів;  
71. у встановленому законодавством порядку інформувати споживачів про роздрібні ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби;  
72. здійснювати продаж та зберігання тільки тих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на які у їх виробника або імпортера є сертифікат відповідності (свідоцтво про визнання відповідності);  
73. здійснювати продаж та зберігання тільки тих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, маркування яких відповідає вимогам цього Закону;  
74. не змішувати алкогольні напої різних видів і марок, крім виготовлення коктейлів, рецептури яких погоджуються із уповноваженими органами охорони здоров'я".  
75. частину двадцять восьму викласти у такій редакції:  
76. "4. Забороняється сплата акцизного збору з алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов'язань, векселями та в інших формах, які не передбачають оплату такого акцизного збору коштами".  
77. 10) Статтю 15-3 доповнити новою частиною такого змісту:  
78. доповнити статтю новою частиною такого змісту  
79. "Забороняється включення тютюнових виробів до армійських та будь-яких інших пайків".  
80. 11) У статті 17:  
81. абзац шостий частини другої викласти у такій редакції:  
82. "оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, на які у їх виробника або імпортера нема сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) - 200 відсотків вартості отриманої для реалізації партії товарів, але не менше 1700 гривень";  
83. ІІ. У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 18-92 "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 82, № 26, ст. 281, № 50, ст. 470; 1995 р., № 44, ст. 318; 1996 р., № 41, ст. 194; 1999 р., № 15, ст. 83, № 39, ст. 356, № 52, ст. 469; 2000 р., № 25, ст. 197, № 26, ст. 209, № 38, ст. 318; 2001 р., № 7, ст. 36, № 10, ст. 44, № 20, ст. 97; 2002 р., № 33, ст. 236):  
84. 1) частину десяту статті 5 виключити.  
85. ІІІ. У Законі України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 40, ст. 297; 1997 р., № 45, ст. 287; 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 50, ст. 365):  
86. 1) абзац восьмий частини першої статті 7 після цифр і букви "0,25 л" доповнити цифрами і буквою "0,35 л".  
87. ІV. У Законі України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст. 44):  
88. 1) у підпункті 4.3.2 пункту 4.3 статті 4:  
89. абзац перший після слів "кількості осіб, які перебувають з ним у відносинах найму" доповнити словами "інформації про замовлення сировини, обладнання, тари, етикеток і пробкових матеріалів, що використовуються для виготовлення спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";  
90. після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:  
91. "Підприємства-виробники сировини, обладнання, тари, етикеток і пробкових матеріалів, що використовуються для виготовлення спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, щомісяця протягом двадцяти днів після закінчення звітного місяця інформують про замовників та обсяги замовлення відповідної продукції податкові органи за місцезнаходженням замовників. За неподання або несвоєчасне подання інформації керівники та інші посадові особи підприємств-виробників зазначеної продукції несуть відповідальність згідно із законодавством. Порядок надання такої інформації встановлюється центральним податковим органом".  
92. У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.  
93. V. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84; 1998 р., № 29, ст. 190; 2000 р., № 46, ст. 397; 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 17, ст. 117)  
94. 1) пункт 11 частини першої статті 11 доповнити після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:  
95. "на керівників та інших посадових осіб підприємств-виробників сировини, обладнання, тари, етикеток і пробкових матеріалів, що використовуються для виготовлення спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, винних у неподанні або несвоєчасному поданні органам державної податкової служби інформації про замовників та обсяги замовлення зазначеної продукції, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
96. У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим.  
97. VІ. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 42, ст. 201; 1998 р., № 17, ст. 82; № 52, ст.327; 1999 р., № 30, ст. 241; № 38, ст.350; № 38, ст. 346; № 52, ст.464; 2000 р., № 4, ст. 30; № 19, ст. 145; № 27, ст. 214; № 43, ст. 372; 2001 р., № 24, ст.125; 2002 р., № 50, ст. 365):  
98. 1) слова та цифри:  
99. 2710 00 330 2710 00 350  
100. замінити цифрами та словами:  
101. 2710 00 330 2710 00 350  
102. VІІ. У Законі України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (1996 р., № 28, ст. 13; 1997 р., № 15, ст. 116; № 34, ст. 211; 1998 р., № 26, ст. 157; 1999 р., № 37, ст. 333; 2000 р., № 23, ст. 180; 2001 р., № 4, ст. 18; № 24, ст. 125; 2002 р., № 50, ст. 365):  
103. 1) у статті 1:  
104. слова та цифри:  
105. 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні, включаючи вина з доданням спирту та міцні (з урахуванням статті 2 цього Закону) 0,25 грн. за 1 л  
106. замінити цифрами та словами:  
107. 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні та міцні (з урахуванням статті 2 цього Закону) 0,25 грн. за 1 л  
108. слова та цифри:  
109. 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Тільки вина виноградні натуральні з доданням цукру 0,92 грн. за 1 л  
110. замінити цифрами та словами:  
111. 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Тільки вина виноградні натуральні натуральні з масою концентрації цукру більше 0,3 г/100 см3  
112. слова та цифри:  
113. 2206 Інші зброджені напої (сидр яблучний та грушевий, грушівка (перрі), напій медовий), напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними  
114. замінити цифрами та словами:  
115. 2206 Інші зброджені напої (сидр яблучний та грушевий, грушівка (перрі), напій медовий), напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними  
116. 2) у статті 3 частину п'ятнадцяту викласти у такій редакції:  
117. „При отриманні спирту етилового, що використовується вітчизняними виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення етилацетату призначеного для експорту з України, на всю суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, видається податковий вексель, авальований банком. Вексель погашається після підтвердження про фактичне вивезення готової продукції за межі митної території України".  
118. 3) у статті 7:  
119. слова та цифри:  
120. 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні, включаючи вина з доданням спирту та міцні 3 грн. за 1 л  
121. замінити цифрами та словами:  
122. 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні та міцні 3 грн. за 1 л  
123. я:  
124. VІІІ. Прикінцеві положення  
125. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
126. 2. Установити, що:  
127. для суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів до набрання чинності цим Законом, але не є власниками приміщень та обладнання, ліцензія дійсна протягом року з моменту набрання чинності цим Законом;  
128. виробництво високооктанових кисневмісних добавок до бензинів (за ТУ У 30183376.001-2000) з спирту етилового забороняється;  
129. у разі використання державними спиртовими заводами, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, спирту етилового для виробництва високооктанових кисневмісних добавок до бензинів (за ТУ У 30183376.001-2000), з таких підприємств справляється штраф у розмірі, який обчислюється виходячи із обсягів використаного спирту етилового та ставки акцизного збору, передбаченої статтею 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої", збільшеної в 1,5 рази;  
130. одержання та обіг високооктанових кисневмісних добавок до бензинів (за ТУ У 30183376.001-2000) здійснюється згідно правил (умов), встановлених для одержання та обігу спирту етилового технічного;  
131. до 30 червня 2004 року максимально допустимі рівні вмісту смол та нікотину в сигаретах, які реалізуються в Україні, становлять:  
132. для сигарет з фільтром - смол - 15 мг, нікотину - 1, 3 мг у димі однієї сигарети;  
133. для сигарет без фільтру - смол - 22 мг, нікотину - 1, 5 мг у димі однієї сигарети;  
134. до 31 грудня 2006 року максимально допустимі рівні вмісту смол та нікотину в сигаретах, які реалізуються в Україні, становлять смол - 15 мг, нікотину - 1, 3 мг у димі однієї сигарети;  
135. При цьому вироблені в Україні або імпортовані в Україну до 30 червня 2004 року та 31 грудня 2006 року тютюнові вироби із зазначеними в цьому пункті максимально допустимими рівнями вмісту смол та нікотину знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.  
136. 3. Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання чинності цим Законом привести видані ним нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону, а також забезпечити приведення органами виконавчої влади України виданих ними нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону.  
137. 4. Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання чинності цим Законом вжити заходів до перегляду укладених Україною договорів про вільну торгівлю в частині виключення підакцизних товарів з режиму вільної торгівлі до вступу України до Світової організації торгівлі.