Кількість абзаців - 97 Розмітка (ліва колонка)


"Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Повторне друге читання)

0. Закон України  
1. "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки"  
2. Цей Закон є спеціальним Законом, який визначає правові та організаційні засади фінансового забезпечення діяльності з припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок.  
3. Розділ І  
4. Загальні положення  
5. Стаття 1. Визначення термінів  
6. Терміни, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:  
7. фінансовий резерв - це кошти цільового фінансування і цільових надходжень, які формуються експлуатуючою організацією (оператором) за час здійснення нею експлуатації ядерної установки на рахунку зі спеціальним режимом використання та використовуються з метою фінансування розробки проекту зняття з експлуатації відповідної ядерної установки та заходів, передбачених цим проектом;  
8. спеціальний рахунок - рахунок зі спеціальним режимом використання, який відкривається уповноваженим банком експлуатуючій організації (оператору) з метою формування фінансового резерву та здійснення розрахунково-касових операцій для фінансування заходів передбачених цим Законом.  
9. Термін „ядерні установки" для цілей цього Закону вживається у значенні, передбаченому Законом України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".  
10. Термін „експлуатуюча організація (оператор)" для цілей цього Закону вживається у значенні, передбаченому Законом України „Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".  
11. Терміни „радіоактивні відходи" та „спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами" для цілей цього Закону вживаються у значенні, передбаченому Законом України „Про поводження з радіоактивними відходами".  
12. Стаття 2. Завдання Закону  
13. Основним завданням цього Закону є:  
14. правове регулювання фінансово-економічних відносин, які виникають у зв'язку з припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації ядерних установок;  
15. визначення організаційно-правової форми формування фінансового резерву з метою припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок;  
16. забезпечення цільового та ефективного використання коштів фінансового резерву для припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок.  
17. Стаття 3. Сфера дії Закону  
18. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку із здійсненням діяльності з припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок.  
19. Зняттю з експлуатації відповідно до цього Закону підлягає частина майнового комплексу ядерної установки, радіаційна характеристика якої перевищує рівень звільнення від контролю органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та органами державної санітарно - епідеміологічної служби.  
20. Дія цього Закону не поширюється на відносини, що пов'язані з:  
21. ліквідацією наслідків запроектних аварій ядерних установок;  
22. передачею експлуатуючою організацією (оператором) радіоактивних відходів, які утворюються при знятті з експлуатації ядерної установки, спеціалізованому підприємству по поводженню з радіоактивними відходами;  
23. зняттям з експлуатації ядерної установки, рішення про зняття з експлуатації якої було прийняте уповноваженим органом до закінчення встановленого у визначеному порядку строку її експлуатації.  
24. Відносини, що не врегульовані цим Законом, регулюються Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", Законом України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" та іншими нормативно-правовими актами України.  
25. Розділ ІІ  
26. Правові підстави та порядок здійснення діяльності з припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок  
27. Стаття 4. Порядок розробки та вимоги до проекту зняття з експлуатації ядерної установки  
28. Припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки здійснюється відповідно до проекту зняття з експлуатації ядерної установки.  
29. Проект зняття з експлуатації ядерної установки розробляється експлуатуючою організацією (оператором) на підставі концепції зняття з експлуатації ядерної установки і має відповідати чинним нормам, правилам і стандартам з ядерної та радіаційної безпеки.  
30. Проект зняття з експлуатації ядерної установки має містити техніко - економічне обґрунтування проекту, порядок припинення експлуатації та зняття ядерної установки з експлуатації, який визначає черговість, тривалість, основний зміст етапів припинення експлуатації та зняття ядерної установки з експлуатації та стан ядерної установки після закінчення кожного етапу.  
31. Фінансове забезпечення розробки проекту зняття з експлуатації ядерної установки здійснюється за рахунок коштів фінансового резерву.  
32. Фінансове забезпечення робіт з припинення експлуатації ядерної установки здійснюється за рахунок коштів фінансового резерву в межах, що визначені проектом зняття з експлуатації ядерної установки.  
33. Стаття 5. Порядок затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки  
34. Порядок розгляду та затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
35. Проект зняття з експлуатації ядерної установки має бути розроблений і затверджений не пізніше визначеної у встановленому порядку дати припинення експлуатації ядерної установки.  
36. В разі відсутності затвердженого проекту зняття з експлуатації ядерної установки діяльність щодо зняття з експлуатації ядерної установки фінансується за рахунок господарської діяльності експлуатуючої організації.  
37. Розділ ІІІ  
38. Фінансове забезпечення діяльності з припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки  
39. Стаття 6. Відкриття спеціального рахунку  
40. Спеціальний рахунок відкривається банком, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, експлуатуючій організації (оператору) з моменту введення першої ядерної установки в експлуатацію.  
41. Для кожної експлуатуючої організації (оператора) відкривається один спеціальний рахунок, незалежно від кількості ядерних установок, експлуатацію яких вона здійснює.  
42. Стаття 7. Джерела надходжень коштів на спеціальний рахунок.  
43. Експлуатуюча організація (оператор) здійснює відрахування коштів на спеціальний рахунок, розмір яких визначається у відсотках від чистого доходу, отриманого нею від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).  
44. Крім того, зарахуванню на спеціальний рахунок підлягають:  
45. кошти отриманні як прибуток від інвестиційної діяльності, що здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом;  
46. добровільні цільові внески фізичних та юридичних осіб;  
47. інші надходження не заборонені законодавством.  
48. Стаття 8. Порядок визначення розміру відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок  
49. Розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок встановлюється та затверджується органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, з моменту ведення ядерної установки в експлуатацію.  
50. До затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок встановлюється експертним шляхом, виходячи з концепції зняття з експлуатації ядерної установки та визначеної у встановленому порядку дати припинення експлуатації ядерної установки.  
51. Після затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок переглядається з урахуванням забезпечення необхідного розміру витрат, передбачених цим проектом.  
52. В разі необхідності розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок може переглядатися не частіше ніж один раз на рік органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, за ініціативою експлуатуючої організації (оператора).  
53. Стаття 9. Порядок інвестування коштів фінансового резерву, які зараховані на спеціальний рахунок  
54. З метою захисту коштів фінансового резерву від інфляції та отримання додаткового джерела його формування, експлуатуюча організація (оператор) має право здійснювати їх інвестування.  
55. Рішення про інвестування коштів фінансового резерву приймається на підставі фінансово-економічного обґрунтування прибутковості інвестиційного проекту за умов наявності державних гарантій повернення коштів.  
56. При прийняті рішення про інвестування коштів фінансового резерву експлуатуюча організація (оператор) має забезпечити наявність на спеціальному рахунку необхідного розміру коштів для фінансування витрат, які здійснюється за рахунок коштів фінансового резерву відповідно до цього Закону, на момент їх здійснення.  
57. Загальна сума усіх інвестицій не може перевищувати семідесяти п'яти відсотків загального обсягу коштів фінансового резерву, які зараховані на спеціальний рахунок на момент прийняття рішення про здійснення інвестування.  
58. Забороняється вносити інвестиції за рахунок коштів фінансового резерву в один інвестиційний проект у розмірі, що перевищує двадцять відсотків загального обсягу коштів фінансового резерву, які зараховані на спеціальний рахунок, на момент прийняття рішення про здійснення інвестування.  
59. Стаття 10. Умови використання коштів фінансового резерву  
60. Кошти фінансового резерву використовується виключно на фінансування розробки проекту зняття з експлуатації ядерної установки, заходів, пов'язаних з припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації ядерної установки, які передбачені цим проектом, та на здійснення інвестиційної діяльності в порядку передбаченому цим Законом.  
61. Нецільове використання коштів зі спеціального рахунку забороняється.  
62. Забороняється накладення будь-яких видів стягнень на кошти фінансового резерву.  
63. Операції по спеціальному рахунку не підлягають призупиненню.  
64. Рішення про фінансування відповідних заходів приймається експлуатуючою організацією (оператором) на підставі проекту зняття з експлуатації ядерної установки.  
65. Стаття 11. Звіт про використання коштів фінансового резерву  
66. Звіт про надходження і використання коштів фінансового резерву складається експлуатуючою організацією (оператором) один раз на рік і надається центральному органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в електроенергетичній галузі за формою, яка ним встановлюється.  
67. Центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в електроенергетичній галузі надає представлений експлуатуючою організацією (оператором) звіт на розгляд та затвердження Кабінету Міністрів України.  
68. Порядок та обсяги звітності щодо використання коштів фінансового резерву встановлюється органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України  
69. Стаття 12. Оприлюднення інформації  
70. Експлуатуюча організація (оператор) оприлюднює річний звіт та щоквартальну достовірну інформацію, пов'язану з функціонуванням спеціального рахунку.  
71. Перелік інформації, яка підлягає оприлюдненню, спосіб її оприлюднення та порядок надання роз'яснень громадськості з питань надходження і використання коштів фінансового резерву встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в електроенергетичній галузі.  
72. Стаття 13. Відповідальність за нецільове використання фінансового резерву коштів  
73. У разі нецільового використання коштів фінансового резерву, сума таких коштів включається до складу валового доходу експлуатуючої організації (оператора). При цьому експлуатуюча організація (оператор) зобов'язана відшкодувати суму коштів, що були використані не за цільовим призначенням.  
74. Керівник експлуатуючої організації (оператора) несе відповідальність за нецільове використання коштів фінансового резерву відповідно до законодавства.  
75. Розділ ІV  
76. Прикінцеві положення.  
77. І. Експлуатуюча організація (оператор), ядерна установка якої знаходиться в експлуатації на момент набуття чинності цим Законом, зобов'язана відкрити спеціальний рахунок у тримісячний термін з моменту набуття чинності цим Законом.  
78. Розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок, ядерна установка якої знаходиться в експлуатації на момент набуття чинності цим Законом, затверджується органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, відповідно до статті 11 цього Закону у тримісячний термін з моменту набуття чинності цим Законом.  
79. ІІ. Внести такі зміни до законів України:  
80. 1.У Законі України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 10, ст. 44):  
81. підпункт 7.3.1 пункту 7.3 статті 7 доповнити підпунктом "ж" наступного змісту:  
82. "кошти, які знаходяться на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки".  
83. 2.У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N24, ст. 207):  
84. доповнити ст. 63 частиною 4 наступного змісту:  
85. "Не підлягають стягненню в порядку передбаченому цим Законом кошти, які знаходяться на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки".  
86. При цьому частину 4 статті 63 вважати частиною 5.  
87. 3.У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Урядовий кур'єр, 1997, 06, 12.06.97 N 105-106):  
88. пункт 4.2 статті 4 доповнити підпунктом 4.2.19 наступного змісту:  
89. "суми коштів, зарахованих платником податку на спеціальний рахунок відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки".  
90. 4.У Законі України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 12, ст. 81):  
91. Абзац 9 частини 3, статті 33 виключити.  
92. ІІІ. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:  
93. 1.Розробити і затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;  
94. 2.Забезпечити перегляд, приведення у відповідність із цим Законом або визнання такими, що втратили чинність, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів міністерств, інших підвідомчих Кабінету Міністрів України органів державної влади.  
95. ІV. Закони та інші нормативно-правові акти України до приведення їх у відповідність із цим Законом діють у частині, що не суперечить йому.  
96. V. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.