Кількість абзаців - 147 Розмітка (ліва колонка)


Про транспортно-експедиторську діяльність (Друге читання)

0. ПРОЕКТ  
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И  
2. "Про транспортно-експедиторську діяльність"  
3. Цей Закон визначає правові та організаційні засади транспортно-експедиторської діяльності в Україні і спрямований на створення умов для її розвитку та вдосконалення.  
4. Стаття 1. Визначення термінів  
5. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:  
6. транспортно-експедиторська діяльність - підприємницька діяльність із надання комплексу експедиторських послуг по організації та забезпеченню перевезень експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів згідно договору експедирування, а також перевезення вантажів безпосередньо.  
7. транспортно-експедиторська послуга - діяльність, що безпосередньо пов'язана з організацією та здійсненням перевезень зовнішньоторговельного, транзитного та іншого вантажу;  
8. транспортний експедитор - суб'єкт підприємницької діяльності, який виконує або організовує виконання експедиторських послуг, передбачених договором транспортного експедирування;  
9. клієнт (замовник) - споживач послуг транспортного експедитора - юридична або фізична особа, яка за договором транспортного експедирування самостійно або через представника, що діє від її імені, доручає експедитору виконати або організувати або забезпечити виконання визначених цим договором послуг та сплачує вартість цих послуг, включаючи винагороду експедитора;  
10. перевізник - сторона договору перевезення юридична або фізична особа, яка прийняла на себе зобов'язання й відповідальність за доставку до місця призначення переданого їй вантажу, здійснює перевезення вантажів і видачу (передачу) його вантажоодержувачу або іншій особі, вказаній у договорі перевезення;  
11. письмова форма - договірні документи, листи, телеграми, телефакси, телекси і будь-які документи та відомості, передані електронними засобами зв'язку;  
12. учасники транспортно-експедиторської діяльності - клієнти (замовники), перевізники, порти, експедитори, морські агенти, митні брокери та інші, що здійснюють роботи (послуги) при перевезенні вантажів.  
13. ФІАТА - Міжнародна федерація експедиторських асоціацій.  
14. Стаття 2. Законодавство про транспортно-експедиторську діяльність.  
15. Відносини у галузі транспортно-експедиторської діяльності, регулюються цим Законом, Цивільним кодексом України, а також нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них.  
16. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають при експедиторському обслуговуванні перевезень вантажів всіма видами транспорту, крім трубопровідного.  
17. Умови та порядок транспортно-експедиторської діяльності в Україні визначаються Правилами здійснення транспортно-експедиторської діяльності, що затверджуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
18. Стаття 3. Транспортно-експедиторська діяльність.  
19. Транспортно-експедиторська діяльність - це надання транспортним експедитором послуг з організації та здійснення (забезпечення) перевезень зовнішньоторговельних, транзитних та інших вантажів.  
20. Транспортну експедиторську діяльність в Україні здійснюють:  
21. - транспортні експедитори - оператори змішаних перевезень, що забезпечують за договором змішаного перевезення доставку вантажів від пунктів їх відправлення до пунктів призначення і беруть на себе відповідальність за виконання договору;  
22. - транспортні експедитори, що на основі договору транспортного експедирування надають послуги щодо здійснення або організації перевезення, укладають від власного імені або від імені замовника (клієнта) договори перевезення, забезпечують відправку і одержання вантажу, а також виконують інші передбачені договором зобов'язання;  
23. транспортні експедитори (агенти);  
24. - посередники, які виконують на основі договору транспортного експедирування окремі види послуг, діючи від імені клієнта.  
25. Стаття 4. Державне регулювання транспортно-експедиторської діяльності.  
26. Основним завданням державного регулювання транспортно-експедиторської діяльності є захист економічних інтересів України та подальше формування ринку транспортно-експедиторських послуг.  
27. Кабінет Міністрів України організовує і забезпечує проведення державної політики в сфері транспортно-експедиторської діяльності, спрямовує і координує роботу органів виконавчої влади, які здійснюють державне регулювання в цій сфері діяльності.  
28. Уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань транспорту:  
29. - забезпечує розробку, затвердження та впровадження нормативно-правових актів, що регулюють транспортно-експедиторську діяльність;  
30. - контролює додержання законодавства з питань транспортно-експедиторської діяльності;  
31. - відповідно до законодавства забезпечує ліцензування транспортно-експедиторської діяльності;  
32. - здійснює міжнародне співробітництво у сфері транспортно-експедиторської діяльності.  
33. Стаття 5. Державна підтримка транспортно-експедиторської діяльності.  
34. Державна підтримка транспортно-експедиторської діяльності формується і здійснюється відповідно до загальнодержавних програм економічного розвитку в галузі транспорту і передбачає:  
35. - додержання прав і законних інтересів транспортних експедиторів та споживачів їх послуг;  
36. - систему преференцій для національних транспортних експедиторів;  
37. -стимулювання зростання обсягів експорту транспортно-експедиторських послуг, в тому числі шляхом спрощення системи розрахунків та вдосконалення оподаткування цих операцій;  
38. - усунення несумлінної економічної конкуренції на ринку послуг транспортних експедиторів та будь-якої дискримінації відносно їх чи вантажу за ознакою його місця походження, відправлення, ввезення, вивезення чи призначення або у зв'язку з обставинами, що відносяться до права власності на цей вантаж, а також при оподаткуванні транспортно-експедиторських операцій, за винятком адекватного реагування на дискримінаційні заходи відносно України чи економічних санкцій міжнародних організацій, підтриманих Україною;  
39. - участь організацій транспортних експедиторів в розробці нормативно-правових актів з питань транспортно-експедиторської діяльності;  
40. - забезпечення впровадження заходів щодо стандартизації і сертифікації у транспортно-експедиторської діяльності;  
41. - створення умов для організації підготовки і підвищення кваліфікації працівників транспортних експедиторів;  
42. - сприяння розвитку міжнародного співробітництва, адаптації законодавства України до міжнародних вимог у сфері транспортно-експедиторської діяльності;  
43. - надання статусу національного транспортного експедитора у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.  
44. Стаття 6. Види транспортно-експедиторських послуг.  
45. Транспортно-експедиторські організації надають клієнтам комплекс послуг, або окремі елементи цього комплексу відповідно до Цивільного кодексу України та затвердженого уповноваженим центральним органом виконавчої влади переліку послуг, а також інші послуги, визначені договором транспортного експедирування.  
46. Експедитори за дорученням замовників:  
47. - забезпечують оптимальне транспортне обслуговування, а також організовують перевезення вантажів різними видами транспорту по території України та зарубіжних країн відповідно до умов договорів (контрактів);  
48. - фрахтують національні та іноземні судна і забезпечують їх подачу в порти для своєчасного відправлення вантажів;  
49. - здійснюють роботи, пов'язані з прийманням, накопиченням, доробкою, сортуванням;  
50. - ведуть облік надходження та відправлення вантажів з портів і залізничних станцій;  
51. - організують, з залученням відповідних підприємств та організацій, охорону вантажів під час їх перевезення, перевалки та зберігання;  
52. - організують експертизу вантажів;  
53. - здійснюють оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання;  
54. - надають, в установленому порядку, учасникам транспортно-експедиторської діяльності заявки на відправлення вантажів та наряди на відвантаження;  
55. - забезпечують виконання комплексу заходів по відправленню вантажів, що надійшли у некондиційному стані, з браком, у пошкодженій, неміцній, нестандартній упаковці або такій, що не відповідає вимогам перевізників;  
56. - здійснюють, за дорученням замовника, страхування вантажів;  
57. - забезпечують підготовку та додаткове обладнання рухомого складу та вантажів, згідно вимог Правил перевезення вантажів відповідного виду транспорту;  
58. - здійснюють логістичні послуги, що забезпечують оптимізацію руху матеріальних потоків від вантажовідправника до вантажоодержувача, з метою досягнення мінімального рівня витрат;  
59. - виконують інші допоміжні та супутні перевезенням експедиторські послуги, що узгоджені договором ТЕД і не протирічать діючому законодавству.  
60. Всі види транспортно-експедиторських послуг, що виконуються на підставі договорів з нерезидентами України, а також договорів з резидентами України, на послуги, вартість яких входить до транспортної складової загальної ціни поставлених на експорт товарів, незалежно від того надаються ці послуги на території України чи за її межами, вважаються такими, що споживаються за межами митної території України, тобто з експортними, податок на додану вартість на послуги за такими договорами обчислюються за нульовою ставкою.  
61. Стаття 7. Виконання договору транспортного експедирування.  
62. Транспортно-експедиторські послуги надаються експедиторами за договором транспортного експедирування.  
63. Істотними умовами договору транспортного експедирування обслуговування є:  
64. - вид послуги транспортного експедитора;  
65. - порядок розрахунків;  
66. - права, обов'язки та відповідальність сторін;  
67. - найменування і місцезнаходження сторін.  
68. Зовнішньоекономічні договори (контракти) транспортно-експедиторського обслуговування повинні відповідати вимогам законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності.  
69. Для систематичного надання послуг транспортного експедитора можуть укладатися довгострокові (генеральні) договори транспортно-експедиторського обслуговування.  
70. При залученні транспортним експедитором до виконання його зобов'язань за договором транспортного експедирування іншої особи:  
71. - у відносинах з ним транспортний експедитор може виступати від власного імені або від імені власника вантажу (вантажовідправника, вантажоодержувача, іншої уповноваженої ними особи).  
72. В межах договору експедирування експедитор може організувати перевезення за одним вантажних документом вантажів кількох різних вантажовідправників та/чи вантажоодержувачів, які прямують з одного пункту відправлення та/чи в один пункт призначення.  
73. Оплата послуги транспортного експедитора здійснюється на умовах договору транспортного експедирування, згідно з яким власник вантажу (вантажовідправник, вантажоодержувач, інша уповноважена ними особа), крім вартості послуги, може перераховувати на рахунок транспортного експедитора кошти, що не є власністю останнього, і мають використовуватися ним виключно для оплати інших послуг, що надаються власнику цих коштів при перевезенні вантажу.  
74. Доходом (винагородою) експедитора є отримана експедитором компенсація за надані ним послуги після його розрахунків з усіма учасниками транспортного процесу.  
75. Транспортні експедитори мають право застави на вантаж, що знаходиться у їх розпорядженні, для забезпечення належної їм винагороди та відшкодування витрат, проведених ними на користь клієнта.  
76. Перевезення вантажів супроводжується товарно-транспортними документами, складеними мовою міжнародного спілкування в залежності від обраного виду транспорту, або на державній мові, якщо вантажі перевозяться всередині країни.  
77. Такими документами можуть бути:  
78. - авіаційна вантажна накладна (Аіг Wаybіll);  
79. - міжнародна автомобільна накладна (СМК);  
80. - залізнична накладна (СМГС);  
81. - коносамент (Віll оf Lаdіng),  
82. - інші документи, визначені ст. 6 Закону України "Про транзит вантажів"  
83. Факт надання послуги транспортного експедитора при змішаному перевезенні підтверджується єдиним вантажним супровідним документом або комплектом таких документів (залізничних, автомобільних, авіаційних накладних, коносаментів тощо), які відображають шлях прямування вантажу від пункту початку надання послуги транспортного експедитора до пункту закінчення надання такої послуги.  
84. Стаття 8. Права експедитора і клієнта.  
85. Якщо в договорі транспортного експедирування не передбачено інше, експедитор має право:  
86. -обирати або змінювати вид транспорту та маршрут перевезення, обирати або змінювати порядок перевезення вантажу, а також порядок виконання експедиторських послуг, діючи в інтересах, на ризик і кошти клієнта;  
87. -відступати від вказівок клієнта, якщо це необхідно в інтересах клієнта і за наявними обставинами експедитор не мав змоги завчасно запросити згоди клієнта на такі зміни, або не одержав у необхідний за обставинами справи строк відповіді на свій запит;  
88. -діяти на ризик клієнта, виходячи із його інтересів, коли вказівки клієнта неточні, неповні, недостовірні або не відповідають договору транспортного експедирування і експедитор за обставинами справи не має можливості уточнити вказівки клієнта;  
89. -має право на відшкодування у погоджених з клієнтом обсягах додаткових витрат, що виникли у нього при виконанні доручення, якщо такі витрати проводились в інтересах замовника. Доходом (винагородою) експедитора вважається сплачені йому клієнтом кошти на виконання договору експедирування за виключенням його витрат на оплату послуг (робіт) інших учасників транспортно-експедиторської діяльності, залучених до виконання договірних зобов'язань;  
90. -утримувати вантаж, що знаходиться в його розпорядженні, до сплати винагороди і відшкодування витрат, проведених ним в інтересах клієнта, або до представлення належного забезпечення виконання клієнтом власних зобов'язань у частині сплати винагороди і відшкодування вказаних витрат, якщо інше не передбачено договором транспортного експедирування;  
91. -не приступати до виконання обов'язків за договором транспортного експедирування до отримання від клієнта усіх необхідних документів та іншої інформації щодо властивостей вантажу, умов його перевезення, а також іншої інформації, необхідної для виконання експедитором обов'язків, передбачених договором транспортного експедирування.  
92. Якщо експедитор та перевізник є різними суб'єктами підприємницької діяльності, що відповідно здійснюють перевезення вантажів та надають транспортно-експедиторські послуги, переважне право на притримання вантажу, відправник якого не розрахувався з перевізником та експедитором, має той суб'єкт, який на момент притримання фактично розпоряджається вантажем (тобто на території, або площах якого цей вантаж знаходиться).  
93. Інша сторона повідомляється щодо процедури притримання вантажу, а після його реалізації кошти розподіляються пропорційно понесеним витратам.  
94. Клієнт має право:  
95. -обирати маршрут прямування вантажу та вид транспорту;  
96. -вимагати у експедитора надання інформації про хід транспортування вантажу;  
97. -давати вказівки експедитору, які не суперечать основним положенням договору транспортного експедирування та документам, виданим експедитором;  
98. -змінити маршрут доставки вантажу і кінцевого одержувача вантажу.  
99. Стаття 9. Обов'язки експедитора.  
100. Експедитор зобов'язаний надавати експедиторські послуги у відповідності з договором транспортного експедирування і вказівками клієнта, погодженими з експедитором у встановленому договором порядку.  
101. При необхідності відхилення від вказівок клієнта, особливо в разі обставин загрози ушкодження вантажу, безпеки людей і довкілля, експедитор зобов'язаний попередньо отримати його згоду на таке відхилення.  
102. У випадку, якщо немає можливості попереднього запиту або, якщо відповідь на такий запит не отримано експедитором у належний за обставинами справи термін, експедитор має право діяти на свій розсуд, повідомити клієнта про свої дії як тільки таке повідомлення стало можливим.  
103. Експедитор не зобов'язаний перевіряти достовірність і нести відповідальність за зміст наданих клієнтом документів та іншої інформації щодо назви, кількості, якості та інших характеристик, про властивості вантажу, умови його перевезення, а також іншої інформації, необхідної для виконання експедитором обов'язків, передбачених договором транспортного експедирування. У випадках неповної інформації експедитор зобов'язаний запитати у клієнта необхідні додаткові дані та повідомити його про виявлені недоліки одержаної інформації.  
104. Експедитор не зобов'язаний укладати від імені клієнта договір страхування, якщо це прямо не передбачено договором транспортного експедирування.  
105. Договором транспортного експедирування можуть бути передбачені й інші обов'язки експедитора.  
106. Стаття 10. Обов'язки клієнта.  
107. Клієнт зобов'язаний своєчасно надати експедитору повну, точну і достовірну інформацію щодо назви, кількості, якості і інших характеристик вантажу, його властивостей, умов його перевезення, іншу інформацію, необхідну для виконання експедитором обов'язків, передбачених договором транспортного експедирування, а також документи, що стосуються вантажу, які потрібні для здійснення митного, санітарного та інших видів державного контролю та нагляду, забезпечення безпечних умов перевезення вантажу.  
108. Клієнт зобов'язаний у порядку, передбаченому договором транспортного експедирування, сплатити належну експедитору винагороду, а також відшкодувати документально підтверджені витрати, понесені експедитором в інтересах клієнта в цілях виконання договору транспортного експедирування.  
109. Якщо в договорі транспортного експедирування розмір винагороди експедитора не вказаний і він не може бути визначений, виходячи із умов договору, винагорода визначається ціною, яка в аналогічних обставинах звичайно установлюється за аналогічні послуги в тому місці, де вантаж підлягав видачі особі, вказаній в договорі, у день добровільного задоволення такої вимоги або в день, винесення судового рішення, якщо вимога не була задоволена добровільно.  
110. Договором транспортного експедирування можуть бути передбачені й інші обов'язки клієнта (замовника).  
111. Стаття 11. Відповідальність експедитора і клієнта.  
112. За невиконання або неналежне виконання обов'язків, які передбачені договором транспортного експедирування і цим Законом, експедитор і клієнт несуть відповідальність за підставами і в розмірах, які визначені Цивільним кодексом України.  
113. Якщо експедитор доведе, що порушення зобов'язання викликано неналежним виконанням договорів перевезення, відповідальність перед клієнтом експедитора, що уклав договір перевезення від свого імені, визначається за тими ж правилам, за якими перед експедитором відповідає відповідний перевізник.  
114. Вантаж вважається затриманим, якщо він не доставлений у строк, передбачений договором транспортного експедирування, а якщо строк доставки в договорі не визначений - у межах терміну, який розумно вимагати від експедитора, виходячи з конкретних обставин, або зі строку доставки, що вираховується відповідно до галузевих норм і правил, що діють на різних видах транспорту.  
115. Вантаж вважається втраченим, якщо він не виданий одержувачу на його вимогу у терміни, визначені кодексами (статутами) видів транспорту. Зазначені терміни обчислюються з моменту закінчення договірних строків доставки.  
116. Експедитор, що уклав договір змішаного перевезення від свого імені і за свій рахунок (оператор змішаного перевезення) несе повну відповідальність за виконання вказаного договору на всьому шляху доставки вантажу у відповідності з чинним законодавством України, міжнародними конвенціями (угодами), міжнародними договорами та угодами України. У цьому випадку експедитор, який діє як оператор змішаного перевезення, несе відповідальність за дії та недогляд третіх осіб, найнятих ним для здійснення перевезення або надання інших послуг, у тому ж порядку, як і за власні неналежні дії.  
117. Експедитор несе відповідальність за дії та недогляд третіх осіб, найнятих ним для здійснення перевезення або надання інших послуг, в тому ж порядку, як і за власні неналежні дії.  
118. Межі та розміри відповідальності експедитора за збитки з його вини внаслідок ушкодження, нестачі, втрати або затримки вантажу, визначаються Генеральними умовами експедиторської діяльності, якщо інше не передбачено договором транспортного експедирування.  
119. Клієнт несе відповідальність перед експедитором:  
120. - за всі збитки та додаткові витрати експедитора, що стали наслідком неточної, несвоєчасної або недостатньої інформації або інструкцій, наданих ним експедитору, що до характеристик вантажу;  
121. - за передачу експедитору вантажів без належного повідомлення про їх властивості та необхідність застосування застережних заходів;  
122. - за будь-яку іншу шкоду, заподіяну експедитору з вини клієнта, його службовців або агентів, що діяли в межах отриманих ними повноважень;  
123. - за своєчасне здійснення платежів згідно договору транспортно-експедиторської діяльності;  
124. за конфіденційність умов договору транспортно-експедиторської діяльності  
125. за затримку доставки вантажів, яка відбулась внаслідок невідповідності товарно-транспортних документів вантажу, перевезення якого оформлено цими документами.  
126. Стаття 12.Страхування вантажів при транспортно-експедиторській діяльності.  
127. Експедитор здійснює страхування вантажу та своєї відповідальності на основі діючого законодавства України. При використанні мультимодального транспортного коносамента (РІАТА), страхування відповідальності експедитора є обов'язковою умовою.  
128. Стаття 13. Розгляд спорів.  
129. Спори, пов'язані із здійсненням транспортно-експедиторської діяльності, вирішуються відповідно до законодавства України.  
130. Стаття 14. Претензії та позови.  
131. До пред'явлення експедитору позову, що виникає з договору транспортного експедирування, обов'язковим є пред'явлення до нього претензій.  
132. Порядок пред'явлення і розгляду претензій визначається законодавством України.  
133. Стаття 15. Позовна давність.  
134. Для вимог, що випливають із договору транспортного експедирування встановлюється строк позовної давності, який не може перевищувати строк позовної давності встановлений для перевізників.  
135. Вказаний строк обчислюється з дня виникнення права на позов.  
136. Право на позов виникає з дати отримання відповіді про відмову у задоволенні претензії чи з дати після сплину терміну, встановленого для отримання відповіді на цю претензію.  
137. Стаття 16. Прикінцеві положення.  
138. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
139. 2. Внести до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" такі зміни:  
140. пункт 36 викласти у новій редакції:  
141. 36) транспортно-експедиторська діяльність";  
142. у зв'язку з цим пункти 36-64 вважати пунктами 37-65.  
143. 3. Кабінету Міністрів України на протязі трьох місяців з дня набрання чинності цього Закону:  
144. - відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;  
145. - організувати впровадження в Україні уніфікованих документів і форм, що застосовуються в міжнародній практиці транспортно-експедиторської діяльності;  
146. - разом з Національним банком України удосконалити порядок розрахунків за надання транспортних, транспортно-експедиторських та агентських послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів, передбачивши можливість проведення цих розрахунків як з нерезидентами, так між резидентами у вільноконвертованій валюті.