Кількість абзаців - 22 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Друге читання)

0. Проект Про внесення змін до Закону України  
1. "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71; 2001 р., № 11, ст. 47; 2002 р., № 16, ст. 114; 2002 р., № 17, ст. 124) такі зміни:  
4. 1. Частину другу статті 2 після слів "найманий працівник" доповнити словами "особа, яка навчається у вищому навчальному закладі".  
5. 2.Доповнити частину першу статті 6 підпунктом 3 такого змісту: "особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, студенти (слухачі), курсанти, екстерни, асистенти-стажисти, інтерни, клінічні ординатори, здобувачі, аспіранти (ад'юнкти та докторанти)".  
6. 3.У абзаці першому частини першої статті 21 слово "роботодавців" замінити на слово "страхувальників".  
7. 4.Підпункти 1 та 2 частини першої статті 21 викласти в такій редакції:  
8. "1) для страхувальників - до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян, а також сум стипендіального забезпечення осіб, що навчаються у вищих навчальних закладах;  
9. 2) для найманих працівників та осіб, що навчаються у вищих навчальних закладах, - до сум оплати праці, які включають основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян, а також сум стипендіального забезпечення;"  
10. 5. Абзац другий частини десятої статті 35 викласти в такій редакції:  
11. "Застрахованій особі, яка направляється на доліковування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм, не пов'язаних з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, безпосередньо із стаціонару лікувального закладу, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь час перебування у санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад) у порядку і розмірах, встановлених цим Законом";  
12. 6. У статті 50:  
13. в абзаці першому частини першої після слів "за основним місцем роботи" доповнити словом "навчання", а слова "за рахунок сплачених застрахованими особами страхових внесків" замінити словами " (крім видів матеріального забезпечення, передбачених пунктами 1, 2 статті 34 цього Закону, які надаються за основним місцем роботи та за сумісництвом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України) за рахунок сплачених страхових внесків";  
14. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:  
15. "4. Якщо через відсутність коштів на своїх банківських рахунках або через їх арешт, страхувальник має заборгованість із виплати матеріального забезпечення, передбаченого цим Законом, більш ніж за один календарний місяць із дня, встановленого статтею 52 цього Закону, за заявою застрахованої особи чи осіб, які мають право на одержання матеріального забезпечення, його фінансування здійснюється виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем реєстрації страхувальника з наступним відшкодуванням Фонду понесених витрат.  
16. Виплата матеріального забезпечення особам, зазначеним в абзаці першому частини четвертої цієї статті, провадиться за списком (відомістю), наданим страхувальником, шляхом перерахування на особовий рахунок цих осіб (за їх заявою) через банківські установи.  
17. Витрати за послуги банків здійснюються за рахунок коштів бюджету відділення Фонду з наступним відшкодуванням їх страхувальником.  
18. Страхувальник щокварталу звітує перед виконавчою дирекцією відділення Фонду про використання виділених коштів.  
19. Підставою для виділення виконавчою дирекцією відділення Фонду коштів на фінансування матеріального забезпечення є надана страхувальником виписка банківської установи про відсутність коштів на банківських рахунках, довідка - розрахунок про суму допомоги, яку необхідно профінансувати, завірена в установленому порядку підписами та печаткою, та заяви застрахованих осіб та осіб, які мають право на одержання матеріального забезпечення, про фінансування матеріального забезпечення";  
20. 7. Перше речення частини першої статті 51 після слів "листок непрацездатності" доповнити словами "а у разі роботи за сумісництвом - копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи".  
21. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.