Кількість абзаців - 36 Розмітка (ліва колонка)


Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного потенціалу (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу  
3. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності власників енергетичних установок, що використовують когенераційні технології та скидний енергетичний потенціал технологічних процесів для виробництва теплової та електричної енергії, регулює відносини, пов'язані з виробництвом, постачанням і використанням енергії, що виробляється на когенераційних установках.  
4. Метою цього Закону є створення економічних умов для підвищення ефективності використання палива в процесах виробництва енергії або інших технологічних процесах, децентралізації електрогенеруючих потужностей, розвитку та поширення технологій комбінованого виробництва теплової та електричної енергії та використання скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів у різних галузях господарства, залучення інвестицій на будівництво кваліфікованих когенераційних установок, зменшення залежності паливно-енергетичного комплексу та інших галузей економіки від імпортованого палива.  
5. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
6. Стаття 1. Визначення термінів  
7. Кваліфікація когенераційної установки - встановлення уповноваженим на це органом типу когенераційної установки, рівня середньорічної ефективності використання палива та частки корисної теплової енергії в загальному обсягу енергії, що виробляється когенераційною установкою.  
8. Когенераційна установка (КУ) -комплекс обладнання, що працює за способом когенерації. До цих установок прирівнюється комплекс енергетичного обладнання, що перетворює в електричну енергію скидний енергетичний потенціал технологічних процесів.  
9. Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерація)- спосіб одночасного виробництва електричної і теплової енергії від спалювання палива за допомогою однієї установки (когенераційної установки).  
10. Скидний енергетичний потенціал - це енергія, що міститься у речовинах, які викидаються у навколишнє природне середовище внаслідок технологічних процесів, яка може бути перетворена в електричну або теплову енергію в когенераційних, або прирівняних до них установках (відпрацьовані продукти згорання палива в газових турбінах або поршневих двигунах, які працюють в технологічних процесах, не пов'язаних з виробленням електричної енергії; енергопотенціал природного газу або водяної пари високого тиску в трубопроводах; коксовий, доменний гази металургійного виробництва; попутні гази нафтових та інших свердловин; шахтний метан як продукт дегазації вугільних пластів; димові гази промислових печей, біогаз тощо).  
11. Стаття 2. Сфера дії Закону  
12. Цей Закон регулює відносини, що виникають між державою, виробниками електроенергії, що використовують когенераційні технології, скидний енергетичний потенціал технологічних процесів, і енергопостачальними організаціями, які здійснюють діяльність з передачі або постачання електричної енергії на закріпленій території. Чинність цього Закону поширюється на кваліфіковані когенераційні установки, що введені до експлуатації після 01.01.2003 року.  
13. Стаття 3 Когенераційні установки  
14. Когенераційні установки за джерелом надходження первинної теплової енергії визначаються як такі, що використовують традиційні первинні енергоносії (природний газ, рідке паливо (нафтопродукти), або працюють за рахунок скидного енергетичного потенціалу.  
15. В усіх когенераційних установках для підвищення роботоспроможності або потужності може використовуватися додаткове спалення будь-якого палива в утилізаційному тракті.  
16. Кваліфікацію когенераційної установки здійснює центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належить проведення технічної політики в електроенергетиці.  
17. Кваліфікованими когенераційними установками являються:  
18. 1. Когенераційні установки, що використовують традиційні первинні енергоносії (природний газ, рідке паливо (нафтопродукти), і відповідають певним вимогам, а саме:  
19. - вироблення корисної теплової енергії не менш ніж 10 % від загального вироблення енергії (електричної і теплової) цією когенераційною установкою протягом періоду в 12 місяців, починаючи з дати, коли установка вперше виробила електроенергію і будь-якого календарного року, що слідує за роком, коли установка вперше виробила електроенергію; одночасно з цим протягом вказаного періоду обсяг виробленої корисної енергії (електричної та теплової) по відношенню до обсягу енергії споживаного палива повинен бути не меншим:  
20. а) 42 % якщо загальна потужність ККУ менша ніж 7 МВт;  
21. б) 50 % якщо загальна потужність ККУ більша 7 МВт, але менша ніж 75 МВт;  
22. в) 60 % якщо загальна потужність ККУ більша ніж 75 МВ.  
23. 2. Когенераційні установки, що працюють за рахунок скидного енергетичного потенціалу, і не мають додаткового спалення палива. Якщо ж додаткове спалення застосовується, то середньорічна ефективність використання енергії додаткового палива протягом періоду в 12 місяців, починаючи з дати, коли установка вперше виробила електроенергію, і будь-якого календарного року, що слідує за роком, коли установка вперше виробила електроенергію, не повинна бути менш ніж 42 %.  
24. Розділ ІІ. Державна політика у сфері застосування комбінованого виробництва електричної та теплової енергії  
25. Стаття 4. Стимулювання будівництва та використання кваліфікованих когенераційних установок  
26. Регулювання тарифів на електроенергію, вироблену на кваліфікованих когенераційних установках, здійснює Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ), з урахуванням високої економічності ККУ та зменшення викидів парникових газів в порівнянні з традиційною технологією електрогенерування. За умови попереднього погодження інвестиційного проекту будівництва ККУ, при встановлені НКРЕ тарифів на продаж електроенергії, що виробляється ККУ, враховується норма прибутку на вкладені інвестиції у розмірі 22 % річних.  
27. Стаття 6. Когенерація в комунальному теплопостачанні  
28. Кваліфіковані когенераційні установки, що використовують традиційні первинні енергоносії (природний газ, рідке паливо (нафтопродукти), які створені на базі і в межах котелень комунального теплопостачання і забезпечують населення тепловою енергією у встановлених обсягах, зберігають статус підприємства комунального теплопостачання.  
29. Стаття 5. Особливості приєднання кваліфікованих когенераційних установок до електромереж  
30. Технічні умови на приєднання ККУ до електромережі надаються суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює передачу або постачання електричної енергії, за порядком, встановленим чинними нормативно технічними документами, в термін не більше 3-х місяців з дати отримання відповідного запиту з боку власника ККУ. В разі коли в технічних умовах передбачається проведення реконструкції або модернізації розподільчих електромереж або технологічного обладнання суб'єкта підприємницької діяльності з передачі або постачання електроенергії, пов'язаних з приєднанням ККУ, за вимогою власника ККУ обгрунтованість обсягів такої реконструкції або модернізації розподільчих електромереж або технологічного обладнання має бути підтверджена експертизою центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належить проведення технічної політики в електроенергетиці. Суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснює передачу або постачання електричної енергії, зобов'язаний підключити ККУ до своєї електромережі в термін не більше одного місяця з дати ухвалення акту про виконання власником ККУ технічних умов на підключення.  
31. Розділ ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
32. Стаття 7. Прикінцеві положення  
33. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.  
34. 2. Кабінету Міністрів України протягом 3 місяців з дати набрання чинності цим Законом:  
35. 2. Кабінету Міністрів України протягом 3 місяців з дати набрання чинності цим Законом: а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; б) забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.