Кількість абзаців - 42 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про цінні папери і фондову біржу'' (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 38, ст. 508; 1992 р., № 47, ст. 645; 1996 р., № 40, ст. 185; 1997 р., № 45, ст. 285) такі зміни: 1. У статті 26:  
3. частини другу - п'яту викласти у такій редакції:  
4. "Торговці цінними паперами можуть займатися такими видами діяльності з випуску та обігу цінних паперів:  
5. а) андерайтинг;  
6. б) брокерська діяльність;  
7. в) дилерська діяльність;  
8. г) діяльність з управління цінними паперами.  
9. Андерайтинг - це здійснення торговцем цінними паперами за дорученням, від імені і за рахунок емітента розміщення (підписки, продажу) цінних паперів або купівля торговцем цінними паперами на первинному ринку цих цінних паперів з наступним їх перепродажем інвесторам.  
10. Брокерська діяльність - це здійснення торговцем цінними паперами цивільно-правових угод з цінними паперами від свого імені, за дорученням і за рахунок іншої особи.  
11. Дилерська діяльність - це здійснення торговцем цінними паперами цивільно-правових угод з цінними паперами від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законодавством";  
12. доповнити статтю частиною такого змісту:  
13. "Діяльність з управління цінними паперами - це діяльність торговця цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та за згодою коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та коштами, які належать на правах власності іншій особі, в інтересах цієї особи або визначених цією особою третіх осіб".  
14. 2. У статті 27:  
15. друге речення частини першої замінити реченнями такого змісту: "Перелік документів, необхідних для одержання ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Перелік відомостей, які торговець цінними паперами повинен подавати протягом строку дії цієї ліцензії, визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";  
16. у частині другій:  
17. слова "крім комісійної" замінити словами "крім брокерської";  
18. слова і цифри "внесений статутний фонд у розмірі не менш як 1000" та цифри "200" замінити відповідно словами і цифрами "сплачений грошима статутний капітал (фонд) у розмірі не менш як 1000" та цифрами "5000";  
19. доповнити статтю частиною такого змісту:  
20. "Ліцензія на здійснення діяльності з управління цінними паперами видається торговцю цінними паперами за наявності у нього ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів".  
21. 3. У статті 29:  
22. частину другу виключити;  
23. доповнити статтю частинами такого змісту:  
24. "Договір про управління цінними паперами повинен відповідати вимогам типового договору, форма якого затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
25. Договір про управління цінними паперами не може бути укладений торговцем цінними паперами з компанією з управління активами.  
26. Торговець цінними паперами зобов'язаний вести облік цінних паперів і коштів окремо для кожного клієнта та окремо від цінних паперів, що перебувають у власності торговця, грошей та іншого майна, відповідно до вимог, що встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України, а у випадках, встановлених законодавством, - також з Національним банком України. Кошти клієнта, отримані торговцем цінними паперами відповідно до умов договору про управління цінними паперами, зараховуються на окремий рахунок торговця цінними паперами у банку окремо від власних коштів торговця та коштів інших клієнтів.  
27. На майно клієнтів, що передається торговцям цінними паперами, не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями торговця".  
28. 4. Статтю 30 викласти у такій редакції:  
29. "Стаття 30. Вимоги щодо ліквідності торговців цінними паперами  
30. Загальна вартість договорів, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні дилерської діяльності, але не виконаних на даний момент (відкриті позиції), не може перевищувати п'ятикратного розміру власного капіталу торговця цінними паперами.  
31. Загальна вартість договорів, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні дилерської діяльності одночасно з брокерською діяльністю або при здійсненні окремо брокерської діяльності, але не виконаних на даний момент (відкриті позиції), не може перевищувати десятикратного розміру власного капіталу торговця цінними паперами.  
32. Загальна вартість договорів, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні андерайтингу (незалежно від інших видів діяльності), але не виконаних на даний момент (відкриті позиції), не може перевищувати двадцятикратного розміру власного капіталу торговця цінними паперами.  
33. Для цілей цієї статті відкритою вважається позиція, коли існує різниця між загальною сумою укладених торговцем цінними паперами договорів та сумою, на яку ці договори виконано на даний момент.  
34. У разі здійснення діяльності з управління цінними паперами торговець цінними паперами формує резервний фонд, мінімальний розмір якого встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку залежно від загальної суми активів (цінних паперів та коштів), переданих торговцю відповідно до укладених договорів про управління цінними паперами. Резервний фонд зберігається на окремому депозитному банківському рахунку, відкритому торговцем цінними паперами, або розміщується в державні цінні папери, перелік яких визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку".  
35. 5. У частині другій статті 33 слова "комерційної і комісійної діяльності" замінити словами "брокерської і дилерської діяльності".  
36. 6. У тексті Закону слово "дозвіл" у всіх відмінках замінити словом "ліцензія" у відповідному відмінку.  
37. ІІ. Прикінцеві положення Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
38. 2. Абзац п'ятий частини першої статті 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 1998 р., № 10, ст. 36; 1999 р., № 38, ст. 339; 2001 р., № 21, ст. 103) викласти у такій редакції:  
39. "діяльність з управління цінними паперами - це діяльність торговця цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та за згодою коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та коштами, які належать на правах власності іншій особі, в інтересах цієї особи або визначених цією особою третіх осіб".  
40. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом підготувати і подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України з метою усунення подвійного оподаткування коштів та доходів від операцій торговців цінними паперами, які здійснюються при управлінні цінними паперами.  
41. 4. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.