Кількість абзаців - 81 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

0. Проект Закон України  
1. Про внесення змін до деяких законів України  
2. Верховна Рада України постановляє:  
3. І. Внести зміни до таких законів України:  
4. 1. В абзаці другому пункту 2 статті 35 Закону України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 24, ст. 272; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 48, ст. 655; 1995 р., № 14, ст. 93; 2001 р., № 31, ст. 146) слова "оцінює наявне майно ліквідовуваного підприємства" замінити словами "забезпечує визначення вартості наявного майна ліквідовуваного підприємства у порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність".  
5. 2. У частині другій статті 20 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1995 р., № 14, ст. 93; 2001 р., № 31, ст. 146) слова "оцінює наявне майно товариства" замінити словами "забезпечує визначення вартості майна товариства у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність".  
6. 3. У Законі України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 47, ст. 642; 1994 р., № 27, ст. 223; 2000 р., № 50, ст. 436):  
7. 1) частину другу статті 10 викласти у такій редакції:  
8. "Ломбард зобов'язаний страхувати прийняте в заставу майно за рахунок заставодавця за ціною, визначеною під час приймання майна в заставу";  
9. 2) у частині другій статті 21 слова "початковою оцінкою" замінити словами "початковою вартістю";  
10. 3) друге речення частини четвертої статті 38 викласти у такій редакції:  
11. "У цьому разі остаточна ціна предмета іпотеки визначається на момент переходу майнового комплексу підприємства за згодою заставодавця та заставодержателя, але не нижче від його вартості, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки, а у разі виникнення спору - за рішенням суду, господарського суду чи третейського суду".  
12. 4. У Законі України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 34, ст. 160):  
13. 1) у частині першій статті 9 слова "оцінка його вартості" та "вартості об'єкта приватизації" замінити відповідно словами "його незалежна оцінка" та "майна";  
14. 2) частину першу статті 12 викласти у такій редакції:  
15. "1. Ціна продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, визначається шляхом проведення незалежної оцінки (за винятком об'єктів приватизації, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи)";  
16. 3) у тексті Закону слова "початкова ціна" в усіх відмінках замінити словами "початкова вартість" у відповідному відмінку.  
17. 5. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 2000 р., № 33 - 34, ст. 273):  
18. 1) абзац десятий частини третьої статті 7 викласти у такій редакції:  
19. "укладають договори на проведення незалежної оцінки майна в процесі його приватизації";  
20. 2) в абзаці першому частини другої статті 14 слова "початкову ціну" замінити словами "початкову вартість";  
21. 3) в абзаці другому частини шостої статті 18 слова "експертним шляхом у встановленому порядку" замінити словами "шляхом проведення незалежної оцінки";  
22. 4) у статті 20:  
23. у назві статті та частині першій слова "початкової ціни" замінити словами "початкової вартості";  
24. частину другу викласти у такій редакції:  
25. "2. У разі приватизації об'єкта шляхом його викупу вартість об'єкта приватизації визначається відповідно до зазначеної Методики шляхом проведення незалежної оцінки".  
26. 6. Абзац другий частини другої статті 7 Закону України "Про  
27. передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 228; 2000 р., № 5, ст. 35; 2001 р., № 9, ст. 39; із змінами, внесеними Законом України від 7 лютого 2002 року № 3024-ІІІ) викласти у такій редакції:  
28. "У разі передачі об'єктів права державної та комунальної власності шляхом обміну цими об'єктами до узгоджених згідно із статтями 4 і 5 цього Закону пропозицій щодо такої передачі додаються документи про проведену оцінку (акт оцінки майна та/або звіт про оцінку майна залежно від застосованої процедури), затверджені органом, уповноваженим управляти державним майном, і відповідним органом місцевого самоврядування. Документи про проведення оцінки повинні відповідати вимогам законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність".  
29. 7. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207):  
30. 1) у статті 5:  
31. частину другу доповнити абзацом такого змісту: "проводить оцінку (переоцінку) майна в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";  
32. в абзаці одинадцятому частини третьої слова "в тому числі для оцінки майна" замінити словами "а для оцінки майна - суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, які є зареєстрованими в установленому законодавством порядку фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до законодавства";  
33. 2) частину першу статті 10 доповнити словами "суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання";  
34. 3) у статті 14:  
35. назву статті викласти у такій редакції:  
36. "Стаття 14. Участь експертів, спеціалістів та суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання у виконавчому провадженні";  
37. частину першу доповнити словами "для оцінки майна - суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання";  
38. у першому реченні частини четвертої слова "Експерт або спеціаліст має" замінити словами "Експерт, спеціаліст та суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання має";  
39. частину п'яту доповнити реченням такого змісту: "Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання несе відповідальність в порядку, встановленому законодавством";  
40. 4) у статті 17:  
41. назву статті викласти у такій редакції:  
42. "Стаття 17. Відвід державного виконавця, експерта, спеціаліста, перекладача, суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання";  
43. частини четверту і шосту після слова "спеціаліста" доповнити словами "суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання";  
44. 5) частини першу і другу статті 57 замінити частиною такого змісту:  
45. "Оцінка майна боржника, крім коштів у грошовій формі та їх еквівалентів, провадиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність". У зв'язку з цим частину третю вважати відповідно частиною другою;  
46. 6) у частині другій статті 66 слова "мінімальна початкова ціна" замінити словами "початкова вартість";  
47. 7) у першому реченні частини п'ятої статті 79 слова "поряд з описом майна його оцінку" замінити словами "опис майна та зазначити його вартість".  
48. 8. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42 - 43, ст. 378, із змінами, внесеними Законом України від 7 березня 2002 року № 3088-ІІІ);  
49. 1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:  
50. "суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання, зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до законодавства;  
51. 2) частину шосту статті 17 доповнити абзацом такого змісту:  
52. "забезпечувати визначення початкової вартості майна шляхом проведення незалежної оцінки у разі відчуження майна в процедурі санації";  
53. 3) абзац п'ятий частини восьмої статті 19 викласти у такій редакції:  
54. "початкова вартість цілісного майнового комплексу визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";  
55. 4) частину третю статті 20 викласти у такій редакції:  
56. "3. Початкова вартість майна боржника, що виставляється на торги, визначається відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", інших нормативно-правових актів";  
57. 5) у статті 29: частину першу викласти у такій редакції:  
58. "1. Майно, яке підлягає реалізації у ліквідаційній процедурі, оцінюється суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. У разі продажу майна на аукціоні вартість майна, що визначається, є початковою";  
59. у частині другій слово "спеціалістів" замінити словами "суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання".  
60. 9. У Законі України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 45, ст. 375):  
61. 1) частину другу статті 9 викласти у такій редакції:  
62. "У разі відсутності документів, необхідних для проведення оцінки об'єкта незавершеного будівництва за зазначеною процедурою, початкова вартість (ціна продажу) об'єкта, вартість внеску держави можуть визначатися шляхом проведення незалежної оцінки";  
63. 2) статтю 10 викласти у такій редакції:  
64. "Стаття 10. Визначення вартості земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва  
65. Вартість земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт незавершеного будівництва, визначається центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіальним органом на підставі проведення незалежної оцінки у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";  
66. 3) у частині першій статті 14 та у статті 17 слова "початкова ціна" в усіх відмінках замінити словами "початкова вартість" у відповідному відмінку;  
67. 4) у частині першій статті 15 слова "експертним шляхом" замінити словами "шляхом проведення незалежної оцінки".  
68. 10. Статтю 94 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30) викласти в такій редакції:  
69. "Стаття 94. Оцінка майна банку  
70. Майно, яке підлягає реалізації у ліквідаційній процедурі, оцінюється у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Для майна, яке продається на аукціоні, оціночна вартість є початковою".  
71. 11. У Законі України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 17, ст. 117):  
72. 1) у підпунктах 9.4.2 і 9.4.3 пункту 9.4 статті 9 слово "оцінювач" в усіх відмінках замінити словами "суб'єкт оціночної діяльності" у відповідному відмінку;  
73. 2) у пункті 10.2 статті 10: абзац перший підпункту 10.2.3 викласти у такій редакції:  
74. "10.2.3. За наполяганням платника податків незалежна оцінка вартості активу, що підлягає продажу, для визначення його початкової вартості проводиться у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";  
75. в абзаці другому підпункту 10.2.3 слово "оцінювача" замінити словами "суб'єкта оціночної діяльності";  
76. в абзаці першому підпункту 10.2.5 слова "початкової ціни" замінити словами "початкової вартості".  
77. 12. Частини першу і третю статті 37 Закону України "Про інститути спільного інвестування пайові та корпоративні інвестиційні фонди" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст. 103) викласти у такій редакції:  
78. "Незалежний оцінювач майна ІСІ - це суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, який здійснює в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, визначення вартості нерухомого майна ІСІ у разі його придбання або відчуження" суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання вживається у понятті, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";  
79. "Незалежний оцінювач майна ІСІ проводить його оцінку відповідно до договору, що укладається між ним та компанією з управління активами ІСІ".  
80. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.