Кількість абзаців - 187 Розмітка (ліва колонка)


Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон УкраЇни  
2. Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду  
3. Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади з проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною нежитлового та застарілого житлового фонду.  
4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
5. Стаття 1. Визначення термінів  
6. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
7. власник житлового (нежитлового) приміщення - фізична чи юридична особа, яка набула права власності на житлове (нежитлове) приміщення відповідно до закону;  
8. житловий фонд - сукупність об'єктів житла усіх форм власності;  
9. загальна площа квартири - сумарна площа житлових кімнат і підсобних приміщень квартири з урахуванням площі лоджій, балконів і терас, веранд та холодних комор;  
10. застарілий житловий фонд - сукупність об'єктів житла усіх форм власності, які за технічним станом не відповідають сучасним вимогам щодо безпечного та комфортного проживання, встановленим державними будівельними стандартами, нормами і правилами;  
11. інвестиційний проект комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду - сукупність організаційно-технічних заходів та документів реконструкції, заміни житлового фонду з використанням власних, позичкових або залучених коштів (інвестицій) в будівництво об'єктів житлового, громадського призначення та соціальної інфраструктури шляхом проведення передпроектних, підготовчих, проектних, будівельних (ремонтних), пусконалагоджувальних робіт, введення об'єкта в експлуатацію;  
12. інвестор-забудовник - фізична чи юридична особа, яка прийняла рішення про вкладення власних, позичкових або залучених коштів (інвестицій) у будівництво об'єкта, отримала право власності чи користування земельною ділянкою, дозвіл на будівництво об'єкта і виконання будівельних робіт на земельній ділянці та забезпечує фінансування будівництва;  
13. наймач житлового приміщення - фізична особа, якій власник такого приміщення передав його за договором найму для проживання на певний строк за плату згідно із законодавством;  
14. наймач нежитлового приміщення - фізична чи юридична особа, якій власник такого приміщення передав його за договором найму для використання на певний строк за плату згідно із законодавством;  
15. нежитлове приміщення - приміщення, яке не належить до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин;  
16. об'єкт реконструкції, заміни житлового фонду - квартал (мікрорайон) застарілої забудови, окремий застарілий житловий будинок;  
17. прибудинкова територія - встановлена згідно з проектом поділу території кварталів (мікрорайонів) та проектом забудови території земельна ділянка багатоквартирної несадибної житлової забудови;  
18. реконструкція житлового будинку - перебудова житлового будинку з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, зміни кількості житлових квартир, загальної та житлової площі тощо, пов'язана із зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій, їх елементів, основних техніко-економічних показників;  
19. реконструкція, заміна житлового фонду - процес реконструкції, знесення застарілого житлового фонду або нового будівництва;  
20. стартові житлові будинки - багатоквартирні житлові будинки, які будуються насамперед при комплексній реконструкції кварталів (мікрорайонів) індустріальними методами за проектами масового будівництва з метою переселення власників та наймачів із застарілого житлового фонду;  
21. суспільні потреби - потреби, зумовлені комплексною реконструкцію кварталів (мікрорайонів) із заміною нежитлового та застарілого житлового фонду.  
22. Стаття 2. Державна політика у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового фонду  
23. Державна політика у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового фонду базується на таких принципах:  
24. проведення комплексної реконструкції та забудови територій кварталів (мікрорайонів) відповідно до містобудівної документації, проектів забудови території, проектної документації на будівництво окремих об'єктів;  
25. об'єднання коштів інвесторів-забудовників та органів місцевого самоврядування для здійснення інженерної підготовки, спорудження об'єктів соціальної сфери, інженерно-транспортної інфраструктури, в разі необхідності знесення застарілого житлового фонду, проведення благоустрою та озеленення прилеглих прибудинкових територій;  
26. визначення на конкурсних засадах єдиного інвестора-забудовника комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону);  
27. визначення майнових прав на збудовані, реконструйовані житлові та нежитлові приміщення на договірних засадах;  
28. раціонального використання територій кварталів (мікрорайонів) відповідно до встановлених норм і правил;  
29. розміщення об'єктів будівництва в кварталах (мікрорайонах) застарілої забудови на територіях, визначених на підставі проекту забудови території та проекту плану земельно-господарського устрою;  
30. координації органом місцевого самоврядування дій з питань реконструкції, заміни житлового фонду та розроблення програми (інвестиційної, організаційної, технічної тощо), визначення зобов'язань, відповідальності за їх невиконання учасників реконструкції, заміни житлового фонду;  
31. забезпечення гарантій прав на землю та розташоване на ній нерухоме майно.  
32. забезпечення дотримання вимог щодо створення для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення умов для їх безбар'єрного доступу до всіх реконструйованих об'єктів житлового та цивільного призначення і територій кварталів (мікрорайонів).  
33. Стаття 3. Сфера дії Закону  
34. Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі розроблення та виконання програм реконструкції, заміни житлового фонду між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, інвесторами-забудовниками, юридичними та фізичними особами.  
35. Суб'єктами цього Закону є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інвестори-забудовники, власники і наймачі житлового (нежитлового) приміщення, юридичні та фізичні особи, власники і орендарі земельних ділянок та іншого нерухомого майна на території забудови.  
36. Стаття 4. Законодавство України у сфері реконструкції, заміни житлового фонду  
37. Законодавство України у сфері реконструкції, заміни житлового фонду базується на Конституції України і складається з нормативно-правових актів у галузі цивільного, житлового та земельного законодавства, цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у цій сфері.  
38. Відносини, пов'язані з відведенням земельних ділянок для житлового будівництва, реконструкцією житлових будинків, наданням кредитів, регулюються відповідним законодавством та державними стандартами, будівельними нормами і місцевими правилами забудови з урахуванням положень цього Закону.  
39. Розділ ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО РЕКОНСТРУКЦІЇ, ЗАМІНИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ  
40. Стаття 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади  
41. Центральні органи виконавчої влади у сфері будівництва та архітектури, земельних ресурсів, екології та природних ресурсів, житлово-комунального господарства в межах своєї компетенції:  
42. готують пропозиції щодо формування державної політики у сфері реконструкції, заміни житлового фонду;  
43. координують діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реконструкції, заміни житлового фонду в населених пунктах;  
44. розробляють і затверджують державні стандарти, норми та правила;  
45. забезпечують контроль за дотриманням вимог законодавства та нормативних актів щодо земельних та житлових відносин;  
46. здійснюють нормативно-методичне забезпечення та інші повноваження відповідно до законодавства України.  
47. Стаття 6. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій  
48. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації відповідно до своєї компетенції:  
49. беруть участь у розробленні та забезпечують виконання державних і регіональних програм з реконструкції, заміни житлового фонду;  
50. інформують населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду;  
51. здійснюють контроль за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду, в тому числі за додержанням законодавства України при проведенні конкурсів із залучення інвесторів-забудовників до виконання зазначених програм;  
52. здійснюють інші повноваження.  
53. Київська та Севастопольська міські державні адміністрації приймають рішення про організацію комплексної забудови, реконструкції кварталів (мікрорайонів) та визначають на конкурсних засадах єдиного інвестора-забудовника, встановлюють вимоги щодо будівництва об'єктів соціальної сфери на територіях комплексної забудови, реконструкції кварталів (мікрорайонів).  
54. Стаття 7. Повноваження органів місцевого самоврядування  
55. Органи місцевого самоврядування:  
56. приймають рішення щодо вилучення земельних ділянок та проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового фонду для задоволення суспільних потреб;  
57. сприяють розвитку житлового будівництва і реконструкції, заміні житлового фонду за рахунок усіх джерел фінансування;  
58. затверджують та виконують місцеві програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, його заміни, беруть участь у розробленні та виконанні відповідних державних і регіональних програм;  
59. забезпечують розроблення проектів детального планування кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового фонду на підставі затвердженого генерального плану розвитку;  
60. визначають на конкурсних засадах інвестора-забудовника та укладають з ним інвестиційний договір;  
61. інформують населення про перспективи забудови та виконання місцевих програм з реконструкції, заміни житлового фонду;  
62. здійснюють контроль за дотриманням інвесторами-забудовниками законодавства та зобов'язань щодо реконструкції, заміни житлового фонду;  
63. приймають рішення щодо вилучення (викупу), а також надання під забудову земель у зв'язку із реконструкцією, заміною житлового фонду;  
64. готують висновки щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок;  
65. звільняють інвесторів-забудовників від передачі органам місцевого самоврядування частки побудованої житлової площі;  
66. визначають території реконструкції, заміни житлового фонду на підставі затвердженої містобудівної документації та приймають рішення про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів);  
67. затверджують детальні плани, проекти забудови території, делегують районним у містах радам право затвердження проекту плану земельно-господарського устрою;  
68. вирішують інші питання, пов'язані з реконструкцією, заміною житлового фонду відповідно до законодавства.  
69. Розділ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕКОНСТРУКЦІЇ, ЗАМІНИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ  
70. Стаття 8. Нормативне регулювання відносин при реконструкції, заміні житлового фонду  
71. При реконструкції, заміні житлового фонду діють нормативи, встановлені у сфері землеустрою, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, освітлення територій, охорони здоров'я, довкілля, земель, поводження з відходами.  
72. Інвестор-забудовник здійснює заходи з утилізації відходів, що утворюються при знесенні будинків, вивезення для повторного використання будівельних матеріалів і конструкцій.  
73. Стаття 9. Джерела фінансування реконструкції, заміни житлового фонду  
74. Джерелами фінансування реконструкції, заміни житлового фонду є:  
75. кошти інвесторів, які беруть участь у реалізації проектів реконструкції, заміни житлового фонду;  
76. кошти фондів реконструкції, заміни житлового фонду;  
77. кошти державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у містах бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування;  
78. інші джерела.  
79. Стаття 10. Контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил при реконструкції, заміні житлового фонду  
80. Контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил при реконструкції, заміні житлового фонду здійснюється в установленому порядку органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування або уповноваженими на це органами.  
81. Стаття 11. Обов'язки органів місцевого самоврядування  
82. Органи місцевого самоврядування:  
83. проводять інвентаризацію житлового фонду;  
84. приймають рішення щодо необхідності проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;  
85. проводять конкурс з метою визначення єдиного інвестора-забудовника для виконання програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;  
86. затверджують та погоджують передпроектну та проектну документацію забудови території підготовлену інвесторами-забудовниками;  
87. укладають з інвестором-забудовником - переможцем конкурсу, договір оренди або договір купівлі-продажу земельної ділянки під реконструкцію, заміну нежитлового та житлового фонду відповідно до затвердженого плану земельно-господарського устрою;  
88. контролюють виконання інвестором-забудовником своїх зобов'язань;  
89. оприлюднюють протягом одного місяця з дня прийняття у засобах масової інформації своє рішення про реалізацію проекту реконструкції, заміни житлового фонду;  
90. письмово попереджують про умови відчуження житлових приміщень власників та наймачів цих приміщень, власників та орендарів земельних ділянок, інженерних мереж, що розташовані в межах кварталів (мікрорайонів) реконструкції, заміни житлового фонду, у зв'язку із суспільною потребою;  
91. створюють фонди реконструкції, заміни житлового фонду за рахунок коштів, що надійшли від продажу і оренди комунального майна, землі, у складі місцевого бюджету;  
92. утворюють разом з інвесторами-забудовниками об'єднання співвласників у кожному багатоквартирному будинку;  
93. передають у власність або оренду прибудинкову територію товариству співвласників багатоквартирного будинку;  
94. забезпечують відселення власників та наймачів із житлових (нежитлових) приміщень, що підлягають знесенню.  
95. Стаття 12. Порядок компенсації власникам (наймачам) житлових (нежитлових) приміщень, земельних ділянок та іншого майна, відчуженого при комплексній реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду  
96. Реалізація інвестиційних проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, передбаченої генеральним планом розвитку відповідного населеного пункту та іншою містобудівною документацією, здійснюється на умовах попередньої компенсації шляхом забезпечення власників (наймачів) житлових (нежитлових) приміщень за їх згодою іншим житлом (відповідно з правом власності або найму) чи відшкодування за рахунок інвестора-забудовника вартості нежитлових приміщень за результатами незалежної оцінки в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
97. Якщо понад 50 відсотків власників (наймачів) житлових (нежитлових) приміщень будинку погодилися на відселення, до інших власників житлових (нежитлових) приміщень можуть бути застосовані за суспільної потреби примусові заходи щодо відчуження цих приміщень шляхом викупу за ринковою вартістю, а до наймачів житлових (нежитлових) приміщень - щодо виселення з попереднім наданням інших рівноцінних за площею житлових (нежитлових) приміщень в порядку, встановленому законом.  
98. Власник (наймач) житлового приміщення має право отримати на умовах компенсації в межах території, визначеної інвестиційним проектом, інше житло, загальна площа якого збільшується на 50 відсотків площі житлового приміщення, що зноситься, незалежно від числа зареєстрованих у ньому осіб.  
99. Власник (наймач) житлового приміщення не знімається з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, якщо у разі отримання іншого житла за ним зберігається таке право.  
100. При розподілі житлових приміщень та визначенні поверху враховуються потреби людей з обмеженими фізичними можливостями.  
101. Власнику (наймачу) житлового приміщення за його згодою може бути запропоновано житло більшої площі, ніж передбачено частиною третьою цієї статті, з оплатою ним різниці за ринковою вартістю.  
102. Власнику (наймачу) житлового приміщення надається за рахунок інвестора-забудовника транспортний засіб та вантажники для перевезення майна або компенсуються підтверджені документально витрати, пов'язані з переселенням.  
103. Власник (наймач) житлового приміщення має першочергове право на телефонізацію за рахунок інвестора-забудовника наданої для переселення квартири, якщо вилучена у нього квартира, житлове приміщення були телефонізовані.  
104. За рахунок інвестора-забудовника власник гаража має право на грошову компенсацію за ринковою вартістю або на отримання місця на організованій автостоянці в межах реконструкції кварталів (мікрорайонів).  
105. Інваліди із захворюваннями опорно-рухового апарату, власники гаражів та автомобілів з ручним керуванням мають право на грошову компенсацію за ринковою вартістю або на будівництво гаража за їх вибором поблизу місця проживання за рахунок інвестора-забудовника.  
106. Власник земельної ділянки, права на оренду земельної ділянки та орендар, письмово попереджений органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про вилучення земельної ділянки для суспільних потреб, зобов'язаний повідомити протягом одного місяця з дня попередження відповідний орган про свої умови відчуження земельної ділянки. У разі коли згоду не досягнуто, спір про відчуження земельної ділянки розв'язується у судовому порядку.  
107. Стаття 13. Обов'язки інвесторів-забудовників  
108. Інвестор-забудовник забезпечує:  
109. розроблення детального плану, проекту забудови території, проекту плану земельно-господарського устрою, проектів будівель і споруд з дотриманням вимог щодо безбар'єрного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до всіх реконструйованих об'єктів житлового та цивільного призначення і територій кварталів (мікрорайонів);  
110. виконання повного обсягу будівельних робіт;  
111. фінансування відселення власників (наймачів) житлових приміщень.  
112. Інвестор-забудовник:  
113. передає органу місцевого самоврядування на умовах, визначених інвестиційним договором, частку житла у повній будівельній готовності, призначену для переселення власників (наймачів) житлових приміщень, які підлягають знесенню;  
114. забезпечує досягнення домовленості про умови припинення права власності на нерухоме майно, в тому числі права власності та права на оренду земельних ділянок, з його власником, що оформлюється відповідними договорами. Типовий договір затверджується Кабінетом Міністрів України. В разі коли домовленості не досягнуто, спір про припинення прав власності розв'язується в судовому порядку;  
115. надає на умовах компенсації власникам нежитлових приміщень у будинках, що були знесені, іншу рівноцінну площу або відшкодовує її вартість в порядку, встановленому законом;  
116. здійснює власними силами та за рахунок власних коштів заходи з утилізації відходів, що утворюються при знесенні будинків, вивезення для повторного використання будівельних матеріалів і конструкцій з подальшим благоустроєм території;  
117. розпоряджається на власний розсуд визначеною інвестиційним договором часткою побудованої ним житлової та нежитлової площі для одержання прибутку;  
118. зобов'язаний підтвердити обсяги власних та залучених інвестицій відповідно до нормативу вартості 1 гектара території забудови. Порядок розрахунку такого нормативу затверджується Кабінетом Міністрів України.  
119. Розділ ІV. ПІДГОТОВКА КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТОРІВ-ЗАБУДОВНИКІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ, ЗАМІНИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ  
120. Стаття 14. Особливості проектування, розроблення та погодження проектів реконструкції, заміни житлового фонду  
121. Стартові житлові будинки повинні бути розміщені в межах кварталів (мікрорайонів), що реконструюються, або на вільних земельних ділянках в межах населеного пункту відповідно до містобудівних обґрунтувань.  
122. Надання вихідних даних на проектування об'єктів забудови кварталів (мікрорайонів) забезпечується виконавчими органами відповідних міських рад або відповідними районними державними адміністраціями за принципом "єдиного вікна".  
123. За рішенням органів місцевого самоврядування розроблення проектної документації на будівництво об'єктів може здійснюватись до прийняття рішення про надання земельної ділянки.  
124. Проектна документація на будівництво об'єктів погоджується з підприємствами, установами та організаціями, що надали технічні умови, тільки у разі неможливості забезпечення виконання цих умов.  
125. В окремих випадках у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, будівництво об'єктів може здійснюватися за рішенням (дозволом) центрального органу виконавчої влади у сфері містобудування і архітектури, до затвердження проектно-кошторисної документації.  
126. Стаття 15. Проведення конкурсу із залучення інвесторів-забудовників для реалізації проектів реконструкції, заміни житлового фонду  
127. При проведенні конкурсу із залучення інвесторів-забудовників для реалізації проектів реконструкції, заміни житлового фонду орган місцевого самоврядування приймає рішення, в якому визначаються:  
128. умови та порядок проведення конкурсу та укладення інвестиційного договору;  
129. умови кваліфікаційного відбору учасників конкурсу;  
130. порядок придбання конкурсної документації;  
131. строк проведення конкурсу;  
132. склад конкурсної комісії.  
133. Обов'язковими умовами конкурсу є:  
134. забезпечення за рахунок інвестора-забудовника власників (наймачів) житлових приміщень, що переселяються, житлом в межах, установлених статтею 12 цього Закону норм;  
135. забезпечення за рахунок інвестора-забудовника рівноцінними приміщеннями власників (наймачів) нежитлових приміщень, що відчужуються, або їх грошова компенсація;  
136. участь інвестора-забудовника у розбудові соціальної сфери території забудови.  
137. Інформація про проведення конкурсу повинна бути опублікована в засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення конкурсу.  
138. Конкурс вважається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь не менше трьох учасників. При відсутності встановленої мінімальної кількості заявок конкурс не проводиться. Повторний конкурс проводиться не раніше ніж через два місяці.  
139. У разі відсутності достатньої кількості учасників при проведенні повторного конкурсу органи місцевого самоврядування можуть призначити інвестора-забудовника власним рішенням.  
140. Органи місцевого самоврядування можуть включати в проект забудови території окремі застарілі та аварійні житлові будинки, об'єкти соціальної інфраструктури, розташовані за його межами.  
141. Стаття 16. Порядок планування робіт із реконструкції, заміни житлового фонду  
142. Території, де повинна здійснюватися відповідно до цього Закону реконструкція, заміна житлового фонду, визначаються на підставі генеральних планів та планів земельно-господарського устрою.  
143. Об'єкти нерухомого майна, що належать до застарілого житлового фонду, підлягають державній реєстрації згідно із Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" на підставі заяви органу місцевого самоврядування, який прийняв таке рішення.  
144. У детальних планах та проектах забудови території повинні бути визначені:  
145. території, в межах яких повинна здійснюватися реконструкція, заміна застарілого житлового фонду;  
146. обсяги застарілого житлового фонду, який підлягає реконструкції, заміні;  
147. технічний стан житлового фонду та його експлуатаційні дані;  
148. обсяги та стан нежитлового фонду;  
149. планувальна структура кварталу (мікрорайону);  
150. обсяги і вартість робіт із зведення житлових будинків, створення інженерної інфраструктури;  
151. щільність нової забудови, обсяги житла, що вилучаються та надаються мешканцям при переселенні та передбачені для комерційної реалізації;  
152. черговість, строки виконання робіт з урахуванням завдань комплексної забудови.  
153. У планах земельно-господарського устрою повинні бути визначені:  
154. відповідні території населених пунктів, щодо об'єктів яких може бути застосовано відчуження, після розроблення та затвердження проекту забудови кварталу (мікрорайону);  
155. умови надання земельних ділянок на території, де повинна здійснюватися реконструкція, заміна житлового фонду та умови плати за землю на період будівництва;  
156. обґрунтування розподілу земель за формами власності після здійснення реконструкції, заміни житлового фонду;  
157. порядок і обсяги компенсації власникам земель приватної власності у разі виникнення потреби у цих землях згідно із затвердженою містобудівною документацією.  
158. План земельно-господарського устрою, затверджений в установленому порядку, є підставою для надання у власність та оренду земельних ділянок для реконструкції, заміни житлового фонду після вилучення, викупу земельних ділянок для суспільних потреб.  
159. Порядок складення плану земельно-господарського устрою затверджується Кабінетом Міністрів України.  
160. Стаття 17. Особливості орендної плати за користування землею  
161. Річна орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, передані в оренду інвестору-забудовнику на період будівництва і до введення об'єктів містобудування в експлуатацію, але не більше ніж на три роки, встановлюється:  
162. для земель під об'єктами загального користування (вулицями, скверами, парками, майданами тощо) та соціально-побутового призначення (дитячими садками, яслами, школами тощо) - 1 гривня незалежно від площі;  
163. для земель під іншими об'єктами - 0,03 відсотка їх нормативної грошової оцінки.  
164. Після введення об'єктів містобудування в експлуатацію річна орендна плата за земельні ділянки справляється відповідно до законодавства.  
165. Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
166. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.  
167. 2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
168. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
169. 1) Житловий кодекс Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573) доповнити статтею 462 такого змісту:  
170. "Стаття 462. Порядок компенсації власникам та наймачам житлових (нежитлових) приміщень, земельних ділянок та іншого майна, відчуженого при комплексній реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду  
171. 1. Реалізація інвестиційних проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, передбаченої генеральним планом розвитку відповідного населеного пункту та іншою містобудівною документацією, здійснюється на умовах попередньої компенсації шляхом забезпечення власників (наймачів) житлових (нежитлових) приміщень за їх згодою іншим житлом (відповідно з правом власності або найму) чи відшкодування за рахунок інвестора-забудовника вартості нежитлових приміщень за результатами незалежної оцінки в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
172. Якщо понад 50 відсотків власників (наймачів) житлових (нежитлових) приміщень будинку погодилися на відселення, до інших власників житлових (нежитлових) приміщень можуть бути застосовані за суспільної потреби примусові заходи щодо відчуження цих приміщень шляхом викупу за ринковою вартістю, а до наймачів житлових (нежитлових) приміщень - щодо виселення з попереднім наданням інших рівноцінних за площею житлових (нежитлових) приміщень в порядку, встановленому законом.  
173. 2. Власник (наймач) житлового приміщення має право отримати на умовах компенсації в межах території, визначеної інвестиційним проектом, інше житло, загальна площа якого збільшується на 50 відсотків площі житлового приміщення, що зноситься, незалежно від числа зареєстрованих у ньому осіб.  
174. Власник (наймач) житлового приміщення не знімається з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, якщо у разі отримання іншого житла за ним зберігається таке право.  
175. При розподілі житлових приміщень та визначенні поверху враховуються потреби людей з обмеженими фізичними можливостями.  
176. Власнику (наймачу) житлового приміщення за його згодою може бути запропоновано житло більшої площі, ніж передбачено частиною третьою цієї статті, з оплатою ним різниці за ринковою вартістю.  
177. 3. Власнику (наймачу) житлового приміщення надається за рахунок інвестора-забудовника транспортний засіб та вантажники для перевезення майна або компенсуються підтверджені документально витрати, пов'язані з переселенням.  
178. 4. Власник (наймач) житлового приміщення має першочергове право на телефонізацію за рахунок інвестора-забудовника наданої для переселення квартири, якщо вилучена у нього квартира, житлове приміщення були телефонізовані.  
179. 5. За рахунок інвестора-забудовника власник гаража має право на грошову компенсацію за ринковою вартістю або на отримання місця на організованій автостоянці в межах реконструкції кварталів (мікрорайонів).  
180. Інваліди із захворюваннями опорно-рухового апарату, власники гаражів та автомобілів з ручним керуванням мають право на грошову компенсацію за ринковою вартістю або на будівництво гаража за їх вибором, поблизу місця проживання за рахунок інвестора-забудовника.  
181. 6. Власник земельної ділянки, права на оренду земельної ділянки та орендар, письмово попереджений органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про вилучення земельної ділянки для суспільних потреб, зобов'язаний повідомити протягом одного місяця з дня попередження відповідний орган про свої умови відчуження земельної ділянки. У разі коли згоди не досягнуто, спір про відчуження земельної ділянки розв'язується у судовому порядку";  
182. 2) частину першу статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 2003 р., № 45, ст. 363) доповнити пунктом 26 такого змісту:  
183. "26) інвестори-забудовники визначені відповідно до статті 1 Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" на строк не більше ніж три роки з дня виникнення права власності";  
184. 3) частину першу статті 146 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) доповнити пунктом "є" такого змісту:  
185. "є) під будівництво та реконструкцію житлового фонду та його інфраструктуру у разі комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною нежитлового і застарілого житлового фонду";  
186. 4) перше речення частини четвертої статті 21 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102; 2005 р., № 17, ст. 267) доповнити словами "якщо інше не передбачено законом".