Кількість абзаців - 142 Розмітка (ліва колонка)


Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності (Друге читання)

0. Проект  
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И  
2. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності  
3. Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів.  
4. Стаття 1. Основні терміни  
5. 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
6. дозвільна система у сфері господарської діяльності - сукупність врегульованих законодавством відносин, які виникають між дозвільними органами, адміністраторами та суб'єктами господарювання у зв'язку з видачею документів дозвільного характеру;  
7. дозвільні органи - органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, а також підприємства, установи, організації, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру;  
8. документ дозвільного характеру - дозвіл (висновок, свідоцтво тощо), який дає суб'єкту господарювання право на провадження господарської діяльності, здійснення окремих операцій, а також акт проведення експертизи, погодження або інший документ, необхідний для одержання зазначеного дозволу;  
9. місцеві дозвільні органи - міські ради та їх виконавчі органи, районні та районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації, органи центральних органів виконавчої влади, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи та обстеження, необхідних для видачі документів дозвільного характеру, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;  
10. об'єкт, на який видається документ дозвільного характеру, земельна ділянка, споруда, будова, приміщення, устаткування, обладнання та механізм, що вводиться в експлуатацію або проектується, окрема операція, господарська діяльність за певним видом, робота та послуга;  
11. спеціально уповноважений орган з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва.  
12. Стаття 2. Сфера дії Закону  
13. 1. Дія цього Закону поширюється на дозвільні органи, адміністраторів та суб'єктів господарювання, які мають намір провадити або провадять господарську діяльність, і не поширюється на відносини у сфері ліцензування господарської діяльності, захисту економічної конкуренції.  
14. Стаття 3. Основні принципи державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності  
15. 1. Основними принципами державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності є:  
16. захист прав, законних інтересів та життя громадян, охорона навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;  
17. розвиток конкуренції;  
18. прозорість процедури видачі документів дозвільного характеру;  
19. додержання рівності прав суб'єктів господарювання під час видачі документів дозвільного характеру;  
20. відповідальність посадових осіб дозвільних органів, адміністраторів та суб'єктів господарювання за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.  
21. Стаття 4. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері господарської діяльності  
22. 1. Виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюється:  
23. необхідність одержання документа дозвільного характеру;  
24. дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;  
25. вичерпний перелік документів, який необхідно подати суб'єкту господарювання для одержання документа дозвільного характеру;  
26. платність або безоплатність видачі документа дозвільного характеру;  
27. строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість його дії;  
28. вичерпний перелік підстав для залишення поданих документів без розгляду;  
29. строк прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру;  
30. вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру;  
31. право делегування (заборони делегування) дозвільним органом видачі документа дозвільного характеру іншому органу;  
32. можливість започаткування господарської діяльності суб'єктом господарювання без отримання документів дозвільного характеру з одночасним повідомленням про це адміністратора та декларуванням відповідності його матеріально-технічної бази встановленим законодавством вимогам.  
33. Закони про внесення змін до законів, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, стосовно вимог, встановлених цією частиною, набирають чинності через тридцять днів з дати їх офіційного опублікування.  
34. 2. Порядок видачі документів дозвільного характеру центральними органами виконавчої влади встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу, погодженим зі спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.  
35. 3. Видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється за принципом організаційної єдності, що передбачає наявність адміністратора, в порядку, встановленому цим Законом.  
36. 4. У разі надання на підставі договору оренди чи інших договорів у тимчасове користування приміщень та обладнання за умови збереження виду діяльності і стану цих приміщень та обладнання від орендаря не вимагається одержання документа дозвільного характеру на їх використання (експлуатацію), крім потенційно небезпечних об'єктів.  
37. Відповідальність за використання (експлуатацію) приміщень та обладнання покладається на особу, визначену відповідним договором.  
38. 5. Тарифи на проведення підприємствами, установами, організаціями експертизи та обстеження об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру, необхідних для його одержання, затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
39. Стаття 5. Адміністратор  
40. 1. Адміністратор - посадова особа міської ради або районної державної адміністрації, яка організовує видачу суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів та суб'єктів господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру.  
41. 2. Кількість адміністраторів визначається рішенням відповідної міської ради або районної державної адміністрації.  
42. 3. Адміністратор повинен мати вищу освіту та стаж роботи на державній службі не менше одного року або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років.  
43. 4. Основними завданнями адміністратора є:  
44. надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру;  
45. прийняття від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам;  
46. видача суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру;  
47. забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу;  
48. організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками різних місцевих дозвільних органів спільного обстеження об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру;  
49. контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;  
50. формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру;  
51. інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також територіального органу спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу;  
52. підготовка пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру.  
53. 5. Адміністратор має право:  
54. одержувати безоплатно від місцевих дозвільних органів інформацію, пов'язану з видачею документів дозвільного характеру, за винятком інформації, що становить державну таємницю;  
55. повертати суб'єкту господарювання заяву та документи, що додаються до неї, у випадках, встановлених цим Законом.  
56. 6. Виконавчі органи міських рад, районні та районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації забезпечують адміністраторів повною інформацією щодо порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами, зокрема переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, зразків заяв та необхідних бланків, строків видачі документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу (у разі її встановлення).  
57. 7. Типове положення про адміністратора, порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом уповноваженого органу затверджується уповноваженим органом.  
58. 8. Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів, адміністратора, суб'єкта господарювання та територіального органу уповноваженого органу в місті затверджується міською радою на підставі типового положення, передбаченого частиною сьомою цієї статті, за погодженням з територіальним органом уповноваженого органу.  
59. 9. Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів, адміністратора суб'єкта господарювання та територіального органу уповноваженого органу в районах та районах у містах Києві і Севастополі затверджується відповідною районною державною адміністрацією на підставі типового положення, передбаченого частиною сьомою цієї статті, за погодженням з територіальним органом уповноваженого органу.  
60. Стаття 6. Реєстр документів дозвільного характеру  
61. 1. Адміністратор веде реєстр документів дозвільного характеру (далі - реєстр).  
62. До реєстру вносяться відомості про:  
63. суб'єкта господарювання - заявника;  
64. дозвільний орган, який прийняв рішення про видачу документа дозвільного характеру;  
65. прийняття рішення про видачу документа дозвільного характеру (дата і номер);  
66. серію та номер документа дозвільного характеру;  
67. строк дії документа дозвільного характеру;  
68. переоформлення документа дозвільного характеру, видачу дубліката чи копії;  
69. підстави прийняття рішення про анулювання документа дозвільного характеру, його дату і номер;  
70. підстави прийняття рішення про визнання документа дозвільного характеру недійсним, його дату і номер.  
71. 2. Інформація, що міститься в реєстрі, належить до відкритої. За користування даними реєстру справляється плата, розмір якої встановлюється районною державною адміністрацією або міською радою і зараховується до відповідного бюджету.  
72. 3. Порядок формування, ведення та користування реєстром визначається уповноваженим органом.  
73. Стаття 7. Порядок видачі місцевими дозвільними органами документів  
74. дозвільного характеру  
75. 1. Суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа (далі - заявник) подає адміністратору заяву, яка повинна містити:  
76. 1) відомості про суб'єкта господарювання:  
77. найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код - для юридичної особи;  
78. прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи;  
79. 2) найменування документа дозвільного характеру;  
80. 3) номери телефонів.  
81. 2. До заяви додаються:  
82. копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;  
83. документи, необхідні для видачі документа дозвільного характеру, передбачені законами, які регулюють відносини, пов'язані з його одержанням.  
84. Заява та документи подаються в одному примірнику.  
85. 3. Адміністратор реєструє заяву та документи у журналі, який ведеться за зразком, визначеним уповноваженим органом.  
86. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.  
87. 4. Забороняється вимагати від заявника для одержання документа дозвільного характеру документи, не передбачені цим Законом або законами, які регулюють відносини, пов'язані з його одержанням.  
88. 5. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах, що додаються до неї.  
89. 6. Заява адміністратором залишається без розгляду у разі:  
90. подання (підписання) її особою, яка не має на це повноважень;  
91. подання документів не в повному обсязі або оформлених неналежним чином.  
92. 7. Про залишення заяви без розгляду адміністратор протягом двох робочих днів з дати її реєстрації зобов'язаний повідомити заявника в письмовій формі із зазначенням підстав.  
93. Після усунення причин, що були підставою для прийняття рішення про залишення заяви про видачу документа дозвільного характеру без розгляду, заявник може повторно подати заяву та документи, що додаються до неї.  
94. 8. Адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, в якій зберігаються подані заявником документи для видачі чи переоформлення документа дозвільного характеру, видачі дублікатів, копій документа дозвільного характеру, а також копії рішень дозвільних органів з відповідних питань.  
95. Адміністратор несе відповідальність за зберігання дозвільної справи.  
96. 9. Копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, в день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються до відповідних місцевих дозвільних органів.  
97. 10. Місцеві дозвільні органи протягом п'яти робочих днів з дати одержання від адміністратора заяви та документів, якщо інше не передбачено законом, приймають рішення про видачу або відмову у видачі суб'єкту господарювання документа дозвільного характеру та передають протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення адміністратору відповідні документи. У рішенні про відмову у видачі документа дозвільного характеру зазначаються підстави такої відмови.  
98. 11. Адміністратор наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру повідомляє заявника про необхідність подання документа, що підтверджує внесення плати за його видачу (якщо це передбачено законом), та про місце і час видачі документа дозвільного характеру.  
99. 12. У разі прийняття місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру адміністратор повідомляє про це заявника наступного робочого дня після одержання відповідного рішення.  
100. 13. У разі проведення місцевими дозвільними органами спільного обстеження об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру, адміністратор наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення повідомляє про це суб'єкта господарювання.  
101. 14. У разі встановлення за результатами перевірки факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації документ дозвільного характеру, виданий на їх підставі, підлягає анулюванню. За результатами перевірки відповідний дозвільний орган складає акт і протягом двох робочих днів письмово повідомляє про це суб'єкта господарювання.  
102. Стаття 8. Формування єдиної інформаційної політики з питань  
103. дозвільної системи у сфері господарської діяльності  
104. 1. Дозвільні органи забезпечують оприлюднення та вільний доступ до необхідної суб'єктам господарювання інформації для започаткування та провадження ними господарської діяльності.  
105. 2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації забезпечують створення та функціонування в Інтернет веб-сторінок, які містять інформацію, необхідну суб'єктам господарювання для започаткування та провадження ними господарської діяльності.  
106. Місцеві дозвільні органи подають до веб-сторінок інформацію, необхідну для започаткування та провадження господарської діяльності, зокрема інформацію про земельні кадастри, плани забудови відповідних територій, перелік об'єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції, перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду.  
107. Стаття 9. Уповноважений орган  
108. 1. Уповноважений орган:  
109. розробляє або бере участь у розробленні і погоджує проекти нормативно-правових актів з питань видачі документів дозвільного характеру;  
110. узагальнює практику застосування законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, готує та подає пропозиції щодо його вдосконалення;  
111. здійснює методологічне забезпечення діяльності дозвільних органів та адміністраторів;  
112. здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;  
113. організовує навчання та підвищення кваліфікації адміністраторів.  
114. Стаття 10. Відповідальність у сфері видачі документів дозвільного  
115. характеру  
116. 1. Посадові особи дозвільних органів та адміністратори за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.  
117. 2. Дії або бездіяльність посадових осіб дозвільних органів та адміністраторів можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом.  
118. 3. Шкода, заподіяна посадовими особами дозвільних органів та адміністраторами фізичним або юридичним особам під час виконання своїх обов'язків, підлягає відшкодуванню у порядку, встановленому законом.  
119. Стаття 11. Прикінцеві положення  
120. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.  
121. 2. Закони, прийнятті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  
122. 3. Внести до законодавчих актів України такі зміни:  
123. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):  
124. статтю 164 викласти в такій редакції:  
125. "Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності  
126. Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом, -  
127. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.  
128. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, -  
129. тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої";  
130. доповнити Кодекс статтею 166--10 такого змісту:  
131. "Стаття 166--10. Порушення порядку видачі документа дозвільного  
132. характеру  
133. Неповідомлення дозвільним органом та адміністратором суб'єкта господарювання про залишення заяви про видачу документа дозвільного характеру без розгляду або прийняття рішення про відмову у видачі такого документа у строк, встановлений законом, -  
134. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
135. Порушення строків прийняття дозвільним органом рішення про видачу документа дозвільного характеру, неповідомлення адміністратором суб'єкта господарювання про одержання від дозвільних органів відповідних документів у строк, встановлений законом, -  
136. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
137. Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, вчинені посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -  
138. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
139. 2) статтю 17 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 56-93 "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 30, ст. 336; 1995 р., № 30, ст. 229; 2002 р., № 2, ст. 5) доповнити частиною такого змісту:  
140. "Для суб'єктів, що постійно здійснюють торгівлю у спеціально відведених для цього місцях (стаціонарних об'єктах), збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі стягується одноразово";  
141. 3) частину п'яту статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст.170) доповнити словами "а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць".