Кількість абзаців - 273 Розмітка (ліва колонка)


Про Фонд державного майна України (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про Фонд державного майна України  
3. Цей Закон визначає відповідно до Конституції України правові основи діяльності Фонду державного майна України, його статус, функції, повноваження та порядок їх здійснення.  
4. Глава І  
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
6. Стаття 1. Статус Фонду державного майна України  
7. 1. Фонд державного майна України (далі - Фонд) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації державного майна, здійснює визначені законами повноваження власника державного майна, виконує функції з управління об'єктами права державної власності, що належать до сфери управління Фонду, зокрема у процесі приватизації, виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, що є у державній власності та здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні.  
8. 2. Фонд підзвітний і підконтрольний Верховній Раді України та підпорядкований Кабінету Міністрів України.  
9. 3. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.  
10. Місцезнаходженням Фонду є місто Київ.  
11. Стаття 2. Завдання Фонду  
12. Завданнями Фонду є:  
13. 1) реалізація державної політики щодо управління об'єктами державної власності, зокрема у сфері приватизації, оренди державного майна та корпоративними правами держави;  
14. 2) методичне забезпечення визначення майнових прав держави, процесу приватизації, управління та оренди державного майна, придбання майна у державну власність;  
15. 3) державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;  
16. 4) організація та проведення приватизації державного майна;  
17. 5) здійснення повноважень власника щодо державного майна, крім матеріальних носіїв секретної інформації, які залишаються у користуванні відповідних міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади (далі-крім матеріальних носіїв секретної інформації), з моменту прийняття рішення про його приватизацію;  
18. 6) здійснення повноважень орендодавця цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та (крім матеріальних носіїв секретної інформації господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є у державній власності);  
19. 7) здійснення повноважень власника щодо акцій (часток, паїв), що належать державі у статутних фондах господарських товариств (далі - корпоративні права держави), в установленому порядку;  
20. 8) сприяння демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції суб'єктів господарювання, участь у формуванні та реалізації конкурентної політики;  
21. 9) здійснення заходів щодо виконання міжнародних договорів про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності між Україною та іншими державами на її території та за кордоном;  
22. 10) співробітництво з міжнародними організаціями з реалізації державної політики щодо об'єктів державної власності, зокрема у сфері приватизації державного майна та управління корпоративними правами держави;  
23. 11) ведення в межах, визначених законом, реєстру об'єктів державної власності;  
24. 12) забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи з обліку, зберігання, оцінки та продажу державного майна;  
25. 13) контроль за виконанням договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації;  
26. 14) захист майнових інтересів держави, у тому числі за кордоном.  
27. Стаття 3. Законодавче забезпечення діяльності Фонду  
28. 1. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, іншими законами України, нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
29. 2. Згідно із своїми повноваженнями Фонд організовує виконання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, здійснює контроль за їх реалізацією.  
30. 3. Фонд узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку подає їх на розгляд Президентові України та Кабінетові Міністрів України.  
31. Стаття 4. Функції Фонду  
32. 1. Фонд відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:  
33. 1) у сфері державної економічної політики та державного управління:  
34. здійснює нормативне та методичне забезпечення діяльності Фонду майна в Автономній Республіці Крим, регіональних відділень, представництв та організацій Фонду, а також надає методичні рекомендації органам місцевого самоврядування щодо відчуження та оренди майна, що є у комунальній власності;  
35. здійснює контроль за діяльністю, Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень, представництв та організацій Фонду;  
36. бере участь у формуванні інвестиційної політики, сприяє залученню іноземних інвестицій з урахуванням державної економічної політики;  
37. сприяє стабільному функціонуванню фондового ринку в Україні, бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з відповідних питань;  
38. бере участь у демонополізації економіки і створенні умов для конкуренції суб'єктів господарювання, у формуванні та реалізації конкурентної політики;  
39. подає відповідним центральним органам виконавчої влади пропозиції до проектів загальнодержавних програм та Державного бюджету України;  
40. розробляє та бере участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;  
41. проводить роботу із залучення та використання міжнародної фінансової, технічної допомоги;  
42. бере участь у підготовці спільних проектів щодо фінансування міжнародними організаціями структурних перетворень в економіці держави, приватизації та післяприватизаційної підтримки підприємств;  
43. представляє інтереси України з питань визнання прав і регулювання відносин власності та використання державного майна на міждержавному рівні, у тому числі в міжнародних організаціях;  
44. бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів з питань міждержавних майнових відносин;  
45. налагоджує зв'язки з відповідними органами приватизації та управління майном інших держав, укладає з ними договори з питань співробітництва;  
46. здійснює професійну оціночну діяльність та забезпечує реалізацію змісту та напрямків її державного регулювання відповідно до законодавства;  
47. приймає рішення про подальше використання державного майна (крім матеріальних носіїв секретної інформації), що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);  
48. 2) у сфері приватизації державного майна:  
49. розробляє і подає Кабінетові Міністрів України проекти державних програм приватизації, а після затвердження Верховною Радою України організовує та контролює їх виконання;  
50. бере участь у складанні переліків об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;  
51. складає переліки об'єктів, що підлягають приватизації, за відповідними групами та забезпечує їх опублікування;  
52. здійснює та ініціює передприватизаційну підготовку підприємств;  
53. бере участь у реструктуризації підприємств у процесі підготовки до приватизації;  
54. приймає рішення про приватизацію державного майна, включаючи приватизацію об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, у тому числі про створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що є у державній власності;  
55. здійснює повноваження власника щодо державного майна з моменту прийняття рішення про приватизацію майна відповідного державного підприємства у межах та порядку, встановлених законом;  
56. організовує та контролює виконання робіт з інвентаризації та оцінки майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються) та повертаються у державну власність, у разі необхідності залучає (за їх згодою) органи державної влади (органи місцевого самоврядування) до проведення інвентаризації майна ;  
57. організовує роботу з урахування вимог екологічної безпеки у процесі приватизації державного майна;  
58. створює комісії з приватизації, конкурсні комісії з продажу державного майна;  
59. затверджує плани приватизації державного майна;  
60. погоджує з Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства приватизацію майнових комплексів та інших об'єктів;  
61. погоджує з Антимонопольним комітетом України приватизацію суб'єктів господарювання, які займають монопольне становище на товарному ринку, передачу в оренду цілісних майнових комплексів, продаж корпоративних прав держави, передачу їх до статутних фондів господарських товариств, створення, реорганізацію (злиття, приєднання), ліквідацію суб'єктів господарювання, якщо ці дії можуть призвести до обмеження конкуренції на товарному ринку;  
62. вживає разом з органами Антимонопольного комітету України заходів до запобігання монополізації товарних ринків у процесі приватизації та оренди державного майна;  
63. змінює у процесі приватизації організаційно-правову форму державних підприємств;  
64. продає державне майно в процесі його приватизації, у тому числі майно ліквідованих підприємств, об'єкти незавершеного будівництва та колишнє військове майно, що набуло статусу цивільного, а також корпоративні права держави;  
65. залучає на конкурентних засадах радників, незалежних консультантів та експертів у процесі приватизації та реструктуризації об'єктів приватизації;  
66. укладає договори з фондовими біржами і торговельно-інформаційними мережами про проведення та обслуговування торгів з продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);  
67. здійснює у процесі приватизації реструктуризацію, в тому числі реорганізацію, державних підприємств;  
68. ініціює та у межах своєї компетенції приймає рішення про реструктуризацію відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);  
69. затверджує з моменту прийняття рішення про приватизацію і до проведення перших загальних зборів акціонерів статути відкритих акціонерних товариств, вносить зміни до них, контролює їх додержання, укладає та розриває контракти з головами таких відкритих акціонерних товариств, затверджує персональний та кількісний склад органів управління таких відкритих акціонерних товариств;  
70. укладає у процесі приватизації договори купівлі-продажу державного майна;  
71. підтверджує право власності на державне майно, яке передається до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації;  
72. здійснює контроль за додержанням законодавства з питань приватизації, виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна;  
73. публікує в інформаційних бюлетенях, виданнях Фонду інформацію про приватизацію;  
74. забезпечує інформування Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та населення про хід приватизації;  
75. контролює та вживає заходів до своєчасного та повного надходження коштів від продажу об'єктів приватизації;  
76. здійснює нормативне та методологічне забезпечення процесу приватизації, а також оцінки майна під час приватизації;  
77. організовує проведення соціологічних та інших досліджень з питань, що стосуються повноважень Фонду;  
78. забезпечує контроль за діяльністю Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень, представництв та організацій Фонду;  
79. 3) у сфері оренди та концесії державного майна:  
80. здійснює методичне та методологічне забезпечення оренди державного майна;  
81. виступає відповідно до законодавства орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є у державній власності, а також дає дозвіл державним підприємствам на передачу в оренду структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та нерухомого майна;  
82. проводить інвентаризацію та оцінку цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що передаються в оренду Фондом, у тому числі нерухомого майна , а також майна, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);  
83. веде реєстр договорів концесій державного майна;  
84. з метою захисту майнових інтересів держави здійснює контроль за виконанням умов договорів оренди державного майна;  
85. 4) у сфері управління об'єктами державної власності:  
86. здійснює в межах, визначених законодавством, формування і ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності;  
87. виступає розпорядником Єдиного реєстру об'єктів державної власності;  
88. здійснює правомочності щодо корпоративних прав держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  
89. створює і веде реєстр корпоративних прав держави, який є складовою Єдиного реєстру об'єктів державної власності, відповідно до законодавства;  
90. створює і веде реєстри корпоративних прав держави та державного майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);  
91. здійснює повноваження власника щодо корпоративних прав держави, у тому числі управління ними у межах, встановлених законодавством;  
92. подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо закріплення у державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, доцільності їх відчуження, або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) у інших власників та акцій додаткової емісії в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України;  
93. забезпечує своєчасність та повноту надходження до бюджету доходу від корпоративних прав держави, які знаходяться в сфері його управління;  
94. забезпечує збереження частки держави в статутних фондах господарських товариств в випадках, коли зменшення її розміру здійснюється за межами процедури приватизації;  
95. здійснює повноваження акціонера господарських товариств в межах належних державі корпоративних прав;  
96. в період до проведення перших загальних зборів акціонерів та набуття в процесі приватизації прав власності на акції господарського товариства іншими акціонерами виконує повноваження вищого органу товариств, 100% акцій статутного капіталу яких належить державі, управління якими він здійснює;  
97. приймає рішення щодо делегування повноважень з управління державними корпоративними правами органам державної виконавчої влади та уповноваженим особам;  
98. проводить оцінку корпоративних прав держави;  
99. проводить моніторинг фінансово-господарської діяльності господарських товариств, у статутних фондах яких є державна частка, та здійснює заходи щодо визначення стратегії їх розвитку;  
100. передає за дорученням Кабінету Міністрів України функції з управління корпоративними правами держави органам виконавчої влади або уповноваженим особам;  
101. створює комісії з питань проведення конкурсів щодо визначення уповноважених осіб, яким передаються функції з управління корпоративними правами держави, та проводить зазначені конкурси відповідно до законодавства;  
102. укладає з уповноваженими особами договори доручення про здійснення ними функцій з управління корпоративними правами держави та контролює їх виконання;  
103. подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо джерел і порядку виплати винагороди уповноваженим особам;  
104. виступає від імені держави співзасновником та засновником господарських товариств, до статутних фондів яких передається державне майно;  
105. бере участь у визначенні напрямів розподілу прибутку господарських товариств, у статутних фондах яких є державна частка, через уповноважених осіб та органи виконавчої влади, яким передано повноваження з управління корпоративними правами держави;  
106. бере участь у формуванні корпоративно-дивідендної політики держави;  
107. перевіряє стан виконання функцій з управління корпоративними правами держави органами виконавчої влади та уповноваженими особами, у разі потреби залучає до перевірок інші органи державної влади, а також фахівців та експертів на договірних засадах;  
108. бере участь у створенні холдингових компаній відповідно до законодавства;  
109. призначає відповідно до законодавства представників держави у Наглядові ради та Ревізійні комісії господарських товариств, у статутних фондах яких є державна частка;  
110. дає дозволи на відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством;  
111. затверджує статути господарських товариств, що створені в процесі приватизації;  
112. бере участь у вирішенні питань, пов'язаних з погашенням заборгованості державних підприємств, що перебувають у процесі приватизації;  
113. встановлює наявність та визначає розмір часток (паїв), що належать державі у майні суб'єктів господарювання, у майні громадських організацій, у тому числі громадських організацій колишнього СРСР, розташованих на території України;  
114. виступає в установленому порядку правонаступником державних підприємств стосовно суб'єктів господарювання, створених за їх участю;  
115. бере участь у передачі об'єктів права державної і комунальної власності відповідно до законодавства;  
116. дає дозвіл з моменту прийняття рішення про приватизацію на здійснення застави майна державних підприємств, а також відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);  
117. здійснює визначені законодавством повноваження під час провадження справ про банкрутство державних підприємств та господарських товариств з державною часткою;  
118. перевіряє наявність об'єктів права державної власності та їх стан, у тому числі тих, що перебувають у користуванні або на балансі суб'єктів господарювання з часткою держави;  
119. запобігає настанню неплатоспроможності господарських товариств, де держава має частку в статутному фонді більш 50%, в тому числі здійснює регулярну оцінку їх фінансово-економічного стану;  
120. ініціює та у межах своєї компетенції приймає рішення про реструктуризацію та реорганізацію господарських товариств, де держава має частку більш 50% статутного фонду;  
121. публікує в інформаційному бюлетені, виданнях Фонду інформацію про оцінку ефективності управління корпоративними правами держави, а також фінансово-економічного стану господарських товариств, в статутних фондах яких частка держави складає більш 50%;  
122. здійснює заходи щодо методологічного забезпечення управління корпоративними правами держави та їх реалізацію;  
123. забезпечує координацію діяльності щодо підвищення професійного рівня та відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади та інших суб'єктів управління корпоративними правами держави;  
124. визначає критерії ефективності управління корпоративними правами держави;  
125. затверджує (погоджує) фінансові плани господарських товариств, в статутному капіталі яких державна частка перевищує 50 відсотків та якими здійснює управління, на кожен наступний рік та контролює їх виконання згідно із встановленим порядком;  
126. укладає за результатами конкурсу або за рішенням загальних зборів та розриває контракти з керівниками їх виконавчих органів господарських товариств та головними бухгалтерами господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка перевищує 50 відсотків, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України;  
127. здійснює контроль за виконанням умов контрактів керівниками виконавчих органів господарських товариств та головними бухгалтерами господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка перевищує 50 відсотків;  
128. забезпечує розробку умов реструктуризації та санації підприємств, що знаходяться в управлінні, та господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 50 відсотків, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;  
129. забезпечує проведення екологічного аудиту підпорядкованих йому підприємств;  
130. забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок господарських товариств, в статутному капіталі яких державна частка перевищує 25 відсотків та якими здійснює управління;  
131. здійснює разом з Міністерством фінансів України формування дивідендної політики та забезпечує її реалізацію у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  
132. здійснює заходи щодо підвищення професійного рівня та відповідальності посадових осіб уповноважених органів та інших суб'єктів управління корпоративними правами держави;  
133. виконує інші функції, визначені законами України.  
134. 2. Фонд державного майна України, Фонд майна Автономної Республіки Крим, регіональні відділення, представництва та організації Фонду не мають права втручатися у господарську діяльність підприємств, установ та організацій, крім випадків, встановлених законом і установчими документами цих підприємств, установ та організацій.  
135. Стаття 5. Права Фонду  
136. Фонд має такі права:  
137. 1) приймати нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції Фонду;  
138. 2) скасовувати акти з управління корпоративними правами держави, регіональних відділень та представництв Фонду;  
139. 3) координувати здійснення державними органами приватизації заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері приватизації та управління державними корпоративними правами ;  
140. 4) приймати рішення за заявами і скаргами фізичних і юридичних осіб, органів державної влади з питань, що пов'язані з діяльністю Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень, представництв та організацій Фонду;  
141. 5) виконувати у межах повноважень, визначених законодавством, функції з управління об'єктами державної власності та корпоративними правами держави;  
142. 6) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Фонду;  
143. 7) одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання своїх повноважень;  
144. 8) залучати до розроблення пропозицій з актуальних проблем, що розв'язуються Фондом під час виконання покладених на нього завдань, проведення консультацій і експертиз науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, інші установи, а також окремих вчених і фахівців-практиків;  
145. 9) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;  
146. 10) виступати замовником та координатором виконання завдань державних науково-технічних програм з питань, що належать до його компетенції;  
147. 11) вступати для виконання своїх функцій у договірні відносини з фізичними та юридичними особами;  
148. 12) видавати відповідно до своєї компетенції офіційні видання;  
149. 13) відповідно до законодавства ініціювати та перевіряти за участю працівників податкових органів та органів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку ефективність використання державного майна та фінансово-господарської діяльності відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);  
150. Глава ІІ  
151. СИСТЕМА ОРГАНІВ ТА КЕРІВНИЦТВО ФОНДУ  
152. Стаття 6. Система органів Фонду  
153. 1. Систему органів Фонду становлять:  
154. центральний апарат Фонду;  
155. регіональні відділення Фонду в областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіональні відділення);  
156. Фонд майна Автономної Республіки Крим;  
157. представництва Фонду у районах та містах (далі - представництва).  
158. Фонд державного майна України, Фонд майна Автономної Республіки Крим, регіональні відділення та представництва становлять єдину систему державних органів приватизації та управління корпоративними правами держави в Україні.  
159. 2. З метою забезпечення виконання завдань чи окремих своїх функцій Фонд може створювати агентства, центри, госпрозрахункові та інші організації у межах обсягів фінансування, встановлених законодавством.  
160. 3. Фонд державного майна України, Фонд майна Автономної Республіки Крим, регіональні відділення та представництва є юридичними особами, мають печатку із своїм найменуванням і зображенням Державного Герба України.  
161. Стаття 7. Голова Фонду  
162. 1. Фонд очолює Голова, який за згодою Верховної Ради України призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України.  
163. 2. У разі звільнення з посади Голови Фонду Президент України в установленому законом порядку вносить на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на посаду Голови Фонду.  
164. До призначення Голови Фонду його обов'язки тимчасово виконує перший заступник Голови Фонду, а у разі його відсутності - заступник Голови Фонду.  
165. 3. Призначений Голова Фонду приймає державне майно згідно даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності. Визначення відповідності фактичної наявності державного майна даним Єдиного реєстру об'єктів державної власності, здійснюється у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.  
166. 4. Голова Фонду призначається на посаду строком на 5 років з правом призначення на другий строк.  
167. Голова Фонду звільняється у разі:  
168. неналежного виконання посадових обов'язків;  
169. закінчення строку повноважень;  
170. неможливості виконання своїх повноважень за станом здоров'я;  
171. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;  
172. подання заяви про відставку.  
173. 5. Голова Фонду:  
174. 1) здійснює керівництво Фондом та спрямовує його діяльність;  
175. 2) подає на розгляд Президентові України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників Голови Фонду ;  
176. 3) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Фонду;  
177. 4) затверджує структуру Фонду;  
178. 5) визначає повноваження структурних підрозділів Фонду;  
179. 6) підписує нормативно-правові акти Фонду;  
180. 7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Фонду та начальників регіональних відділень та їх заступників;  
181. 8) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим Голову Фонду майна Автономної Республіки Крим;  
182. 9) призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Голови Фонду майна Автономної Республіки Крим його заступників;  
183. 10) затверджує штатний розпис Фонду, положення про структурні підрозділи Фонду і є розпорядником бюджетних коштів на утримання Фонду;  
184. 11) діє без довіреності та представляє Фонд у відносинах з усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, підписує від імені Фонду відповідні правочини;  
185. 12) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України;  
186. 13) видає довіреності на виконання функцій у межах повноважень Фонду;  
187. 14) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.  
188. 6. До призначення Президентом України за згодою Верховної Ради України Голови Фонду виконуючий обов'язки Голови Фонду:  
189. 1) здійснює керівництво центральним апаратом Фонду та діяльністю Фонду;  
190. 2) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Фонду;  
191. 3) визначає повноваження структурних підрозділів Фонду;  
192. 4) розпоряджається бюджетними коштами на утримання Фонду згідно з їх розписом і поквартальним розподілом відповідно до видатків, затверджених у Державному бюджеті України;  
193. 5) діє без довіреності та представляє Фонд у відносинах з усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, підписує від імені Фонду відповідні правочини;  
194. 6) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України;  
195. 7) приймає рішення і підписує накази та розпорядження Фонду в межах повноважень Голови Фонду, визначених цим Законом.  
196. Стаття 8. Заступники Голови Фонду  
197. 1. Голова Фонду має першого заступника, першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України за поданням Голови Фонду.  
198. 2. Заступники Голови Фонду:  
199. 1) здійснюють керівництво структурними підрозділами, підпорядкованими їм, та спрямовують їх діяльність;  
200. 2) дають згоду на призначення на посаду та на звільнення з посади керівників структурних підрозділів;  
201. 3) діють за дорученням Голови Фонду та представляють Фонд у відносинах з усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;  
202. 4) можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України за дорученням Голови Фонду;  
203. 5) приймають у межах своїх повноважень рішення з питань, що належать до компетенції Фонду;  
204. 6) здійснюють інші повноваження, делеговані їм Головою Фонду.  
205. Заступники Голови Фонду виконують за дорученням Голови Фонду окремі його функції і заміщають Голову Фонду в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків.  
206. Стаття 9. Колегія Фонду  
207. 1. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Фонду, обговорення і прийняття рішень з найважливіших напрямів діяльності у Фонді утворюється колегія у складі 15 осіб.  
208. 2. До складу колегії входять Голова Фонду (Голова колегії), перші заступники та заступники Голови Фонду, а також інші керівні працівники Фонду. До складу колегії можуть входити керівники центральних органів виконавчої влади, голова Фонду майна Автономної Республіки Крим, начальники регіональних відділень та представництв.  
209. До складу колегії входять по одному представнику від Комітету Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання приватизації, і Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації за їх згодою.  
210. 3. Склад колегії Фонду затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Голови Фонду.  
211. 4. Рішення колегії затверджуються наказами Фонду.  
212. Стаття 10. Науково-консультативна рада Фонду  
213. 1. Для підготовки наукових рекомендацій щодо здійснення покладених на Фонд завдань, аналізу стану приватизаційних процесів, розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Фонду, організації та діяльності Фонду при ньому утворюється науково-консультативна рада.  
214. 2. До складу науково-консультативної ради входять експерти з числа вчених, фахівців-практиків. Склад науково-консультативної ради та положення про неї затверджуються Головою Фонду.  
215. Стаття 11. Обов'язковість виконання вимог Фонду державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень та представництв  
216. 1. Вимоги працівників Фонду державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень та представництв при виконанні ними службових обов'язків у межах повноважень є обов'язковими для всіх органів державної влади, підприємств, установ та організацій, у статутних фондах яких є державна частка або які використовують об'єкти права державної власності чи управляють ними, якщо інше не встановлено законодавством.  
217. 2. Керівники та інші посадові особи органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій на вимогу працівників Фонду державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень та представництв Фонду зобов'язані створювати належні умови для роботи працівників, які виконують функції, передбачені цим Законом, законами з питань приватизації, забезпечувати їх технічне обслуговування і виконання вимог щодо подання необхідної документації.  
218. Стаття 12. Обов'язок додержання законодавства про державну та комерційну таємницю, відповідальність за його порушення  
219. 1. Фонд у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію органами системи Фонду державної політики щодо державної таємниці.  
220. 2. Працівники органів системи Фонду та особи, які залучаються цими органами до роботи у процесі виконання своїх функцій і повноважень, за порушення законодавства про державну та комерційну таємницю, розголошення державної та комерційної таємниці, які охороняються законом, а також за недостовірність інформації, що подається до органів виконавчої влади або оприлюднюється, несуть відповідальність згідно із законодавством.  
221. Глава ІІІ  
222. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ФОНДУ  
223. Стаття 13. Нормативно-правові акти Фонду  
224. 1. Фонд на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України приймає нормативно-правові акти з питань, що належать до його компетенції, які є обов'язковими для органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб.  
225. Нормативно-правові акти Фонду підлягають реєстрації в порядку, встановленому законодавством.  
226. 1.Оскарження актів та рішень Фонду проводиться у порядку, встановленому законодавством.  
227. Стаття 14. Забезпечення Фонду інформаційними матеріалами  
228. 1. На запити Фонду органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та їх посадові особи зобов'язані безоплатно подавати відповідно до законодавства інформацію, необхідну для здійснення Фондом своїх повноважень.  
229. 2. У разі відмови або ухилення від своєчасного подання необхідної інформації або документації на вимогу Фонду, а також за подання недостовірної інформації посадові особи зазначених у цій статті органів, підприємств, установ та організацій несуть відповідальність відповідно до законодавства.  
230. Стаття 15. Відповідальність працівників Фонду державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень та представництв  
231. Працівники Фонду державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень та представництв за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків несуть відповідальність відповідно до закону.  
232. Глава ІV  
233. ВЗАЄМОДІЯ ФОНДУ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  
234. Стаття 16. Взаємодія Фонду з Верховною Радою України  
235. 1. Фонд подає Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України щокварталу аналітичну довідку про хід приватизації.  
236. 2. Верховна Рада України щороку заслуховує і затверджує звіт Фонду про виконання Державної програми приватизації.  
237. 3. Комітет Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання приватизації, заслуховує доповіді, інформацію (повідомлення) Фонду за підсумками проведеної роботи не рідше одного разу протягом сесії.  
238. 4. Комітети Верховної Ради України у разі необхідності заслуховують доповіді, інформацію (повідомлення) Фонду з питань, що належать до їх компетенції.  
239. 5. На підставі доповідей та інформації (повідомлень) Фонду комітети Верховної Ради України чи Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації можуть розробляти пропозиції щодо удосконалення законодавства, а також готувати висновки з конкретних питань, що стосуються виявлених порушень, які подаються на розгляд Верховної Ради України.  
240. Стаття 17. Взаємодія Фонду з центральними органами виконавчої влади  
241. 1. Фонд взаємодіє з центральними органами виконавчої влади з питань управління та розпорядження об'єктами права державної власності.  
242. 2. Фонд державного майна, Фонд майна Автономної Республіки Крим, регіональні відділення та представництва з метою сприяння економічному і соціальному розвитку України:  
243. 1) залучають до складу комісій з приватизації представників органів виконавчої влади;  
244. 2) погоджують галузеві програми ринкових перетворень;  
245. 3) інформують Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади про співвідношення майнового потенціалу;  
246. 4) погоджують з Кабінетом Міністрів України приватизацію майнових комплексів у випадках, передбачених законодавством;  
247. 5) співпрацюють з центральними органами виконавчої влади під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік;  
248. 6) здійснюють управління об'єктами державної власності у межах повноважень, визначених законодавством та делегованих Кабінетом Міністрів України.  
249. 3. Проекти законів, актів Президента України та нормативно-правових актів органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Фонду і стосуються виконання його функцій, надсилаються зазначеними органами Фонду для надання висновків, які розглядаються відповідними органами.  
250. Глава V  
251. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ФОНДУ  
252. Стаття 18. Гарантії здійснення повноважень Фонду  
253. 1. Втручання центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян чи їх органів та представників у діяльність Фонду забороняється, крім випадків, встановлених законодавством.  
254. 2. Вплив у будь-якій формі на працівників Фонду з метою перешкоджання виконанню ними службових обов'язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством.  
255. Стаття 19. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів Фонду  
256. 1. Фінансування Фонду здійснюється з Державного бюджету України. Видатки на утримання Фонду державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень та представництв щороку визначаються у Державному бюджеті України окремим рядком.  
257. 2. Структура, гранична чисельність працівників, штатний розпис Центрального апарату та підпорядкованих підрозділів Фонду затверджуються Головою Фонду в межах видатків згідно з кошторисом.  
258. Кошторис витрат на утримання Фонду затверджується в установленому порядку.  
259. 3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують Фонд майна Автономної Республіки Крим, відповідні регіональні відділення та представництва службовими приміщеннями.  
260. Глава VІ  
261. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
262. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
263. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
264. 3. Визнати такими, що втратили чинність:  
265. Постанову Верховної Ради України від 7 липня 1992 року № 2558-ХІІ "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 39, ст. 581);  
266. пункт 1 Постанови Верховної Ради України від 21 травня 1997 року № 297/97-ВР "Про деякі питання діяльності Фонду державного майна України (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 26, ст. 179).  
267. 4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:  
268. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом;  
269. привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
270. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;  
271. відповідно до компетенції забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.  
272. 5. Рекомендувати Президенту України та Раді Міністрів Автономної республіки Крим привести власні акти у відповідність з цим Законом.