Кількість абзаців - 1458 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про вибори народних депутатів України'' (Друге читання)

0. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. Внести зміни до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 27-28, ст.366) виклавши його в такій редакції:  
3. "Закон України Про вибори народних депутатів України  
4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
5. Стаття 1. Основні засади виборів народних депутатів України  
6. 1. Народні депутати України (далі - депутати) обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.  
7. 2. Кількісний склад Верховної Ради України визначається Конституцією України.  
8. 3. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи з обранням народних депутатів України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від політичних партій, виборчих блоків політичних партій (далі - партії (блоки).  
9. 4. У розподілі мандатів народних депутатів України беруть участь виборчі списки партій (блоків), які за підсумками голосування виборців на виборах депутатів набрали не менше трьох відсотків голосів виборців, що взяли участь у голосуванні.  
10. Стаття 2. Загальне виборче право  
11. 1. Вибори депутатів є загальними. Право голосу на виборах депутатів мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.  
12. 2. Підставою реалізації виборцем свого голосу на виборах є його включення до списків виборців на виборчій дільниці.  
13. 3. Документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця та є підставою для отримання ним виборчого бюлетеня з виборів депутатів, є:  
14. 1) паспорт громадянина України;  
15. 2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);  
16. 3) військовий квиток (для військовослужбовців строкової служби);  
17. 4) картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи);  
18. 5) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;  
19. 6) дипломатичний паспорт;  
20. 7) службовий паспорт;  
21. 8) посвідчення особи моряка.  
22. 4. Документи, зазначені у пунктах 1-3 частини третьої цієї статті, можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях.  
23. 5. Документи, зазначені у пунктах 5-8 частини третьої цієї статті, можуть бути використані на закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України. На закордонних виборчих дільницях, утворених у країнах, до яких дозволений виїзд громадян України за внутрішнім паспортом, використовується також паспорт громадянина України.  
24. 6. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.  
25. 7. Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.  
26. 8. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.  
27. 9. Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення виборів за межами України, має право голосу на виборах народних депутатів України на загальних підставах, яке він реалізує на відповідній закордонній виборчій дільниці, утвореній згідно з цим Законом.  
28. 10. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.  
29. Стаття 3. Рівне виборче право. Єдиність голосу  
30. 1. Вибори депутатів є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.  
31. 2. Кожний виборець на виборах депутатів має один голос. Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому цим Законом.  
32. 3. Усі кандидати у народні депутати України (далі - кандидати у депутати) мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі.  
33. 4. Усі партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі у порядку та в межах, встановлених цим Законом.  
34. 5. Рівність прав і можливостей кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу брати участь у виборчому процесі забезпечується:  
35. 1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів у депутати за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;  
36. 2) забороною втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених цим Законом;  
37. 3) рівним та неупередженим ставленням органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу;  
38. 4) забороною використання партією (блоком) під час фінансування передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду та коштів Державного бюджету України, інших коштів;  
39. 5) рівним доступом кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу до засобів масової інформації на умовах, визначених цим та іншими законами України.  
40. Стаття 4. Пряме виборче право  
41. Вибори депутатів є прямими. Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).  
42. Стаття 5. Добровільність участі у виборах  
43. Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.  
44. Стаття 6. Вільні вибори  
45. 1. Вибори депутатів є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.  
46. 2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному волевиявленню виборця, забороняється.  
47. 3. Для забезпечення умов для вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби в день виборів надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.  
48. Стаття 7. Таємне голосування  
49. 1. Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.  
50. 2. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється розголошення відомостей, які дають можливість встановити зміст волевиявлення виборця.  
51. Стаття 8. Особисте голосування  
52. Кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.  
53. Стаття 9. Право бути обраним  
54. 1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.  
55. 2. Проживання в Україні за цим Законом означає:  
56. 1) проживання на території в межах державного кордону України;  
57. 2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України;  
58. 3) перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України в дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України, міжнародних організаціях та їх органах;  
59. 4) перебування на полярних станціях України;  
60. 5) перебування у складі формування Збройних Сил України, дислокованого за межами України.  
61. 3. Такими, що проживають в Україні, вважаються також особи, які проживають разом з особами, зазначеними у пункті 3 частини другої цієї статті, як члени їх сімей.  
62. 4. Не може бути висунутий кандидатом, включений до виборчого списку й обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.  
63. Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати  
64. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через партії (блоки) у порядку, встановленому цим Законом.  
65. Стаття 11. Виборчий процес  
66. 1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 12 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом.  
67. 2. Виборчий процес здійснюється на засадах:  
68. 1) дотримання принципів виборчого права, зазначених у статтях 2-10 цього Закону;  
69. 2) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;  
70. 3) політичного плюралізму та багатопартійності;  
71. 4) публічності і відкритості виборчого процесу;  
72. 5) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності;  
73. 6) неупередженості органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судів, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до партій (блоків), кандидатів у депутати.  
74. 3. Початок виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія у випадках та в строки, встановлених Конституцією України та цим Законом.  
75. 4. Виборчий процес включає такі етапи:  
76. 1) складання та уточнення списків виборців;  
77. 2) утворення виборчих округів;  
78. 3) утворення виборчих дільниць;  
79. 4) утворення виборчих комісій;  
80. 5) висування та реєстрація кандидатів у депутати;  
81. 6) проведення передвиборної агітації;  
82. 7) голосування;  
83. 8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування;  
84. 9) встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюднення;  
85. 10) припинення діяльності виборчих комісій.  
86. 5. Виборчий процес завершується через п'ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України.  
87. 6. Окремі етапи, зазначені у пунктах 1, 2 та 10 частини четвертої цієї статті, можуть частково тривати поза встановленими строками виборчого процесу.  
88. Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу  
89. Суб'єктом виборчого процесу є:  
90. 1) виборець;  
91. 2) виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону або Закону України "Про Центральну виборчу комісію";  
92. 3) партія (блок), що висунула кандидатів у депутати;  
93. 4) кандидат у депутати, зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом;  
94. 5) офіційний спостерігач від партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу.  
95. Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу  
96. 1. Підготовка і проведення виборів депутатів здійснюються публічно і відкрито.  
97. 2. Виборчі комісії:  
98. 1) інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і виборчих дільниць, про місце і час голосування виборців, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та їх членів, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових та службових осіб;  
99. 2) забезпечують можливість для ознайомлення суб'єктів виборчого процесу зі списками виборців, з виборчими списками партій (блоків), з передвиборними програмами партій (блоків), відомостями про кандидатів у депутати, порядком заповнення виборчих бюлетенів;  
100. 3) роз'яснюють виборцям порядок голосування, а також порядок заповнення виборчих бюлетенів;  
101. 4) оприлюднюють підсумки голосування і результати виборів депутатів;  
102. 5) надають іншу інформацію у випадках та в порядку, передбачених цим Законом.  
103. 3. Рішення виборчих комісій, а також рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються виборів депутатів, доводяться ними до відома громадян через друковані засоби масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюються в інший спосіб.  
104. 4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів. Представникам цих засобів гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів - на умовах, визначених у частині другій статті 34 цього Закону. Виборчі комісії, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів.  
105. 5. Дипломатичні та інші офіційні представництва, консульські установи України, при яких утворені закордонні виборчі дільниці в державах, де проживає значна кількість виборців України, забезпечують опублікування в місцевих засобах масової інформації відомостей про час і місце голосування, про місцезнаходження відповідних виборчих дільниць, про порядок та строки звернення до дільничних виборчих комісій, зокрема, з питань включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій дільниці.  
106. Стаття 14. Законодавство про вибори депутатів  
107. Підготовка і проведення виборів депутатів регулюються Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами України, а також прийнятими відповідно до них іншими актами законодавства.  
108. Розділ ІІ. ВИДИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ  
109. Стаття 15. Види виборів депутатів та порядок їх призначення  
110. 1. Вибори депутатів можуть бути черговими або позачерговими.  
111. 2. Чергові вибори депутатів проводяться у зв'язку із закінченням конституційного строку повноважень Верховної Ради України і не потребують окремого рішення про їх призначення.  
112. 3. Позачергові вибори депутатів призначаються Президентом України з підстав і в порядку, встановленому Конституцією України.  
113. Стаття 16. Строки проведення виборів  
114. 1. Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю березня останнього року повноважень Верховної Ради України.  
115. 2. Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за 120 днів до дня виборів. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше ніж за 125 днів до дня виборів.  
116. 3. Позачергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, виданого відповідно до Конституції України.  
117. 4. Виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з наступного дня після опублікування Указу Президента України, зазначеного у частині третій цієї статті.  
118. Стаття 17. Порядок обчислення строків  
119. 1. Строки, визначені у цьому Законі, обчислюються в календарних днях; в окремих випадках строки обчислюються в годинах або хвилинах.  
120. 2. Першим днем строку, який відповідно до цього Закону має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання вказаної події.  
121. 3. Останнім днем строку, який відповідно до цього Закону має закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події.  
122. Розділ ІІІ. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ  
123. Стаття 18. Загальнодержавний і територіальні виборчі округи  
124. 1. Вибори депутатів проводяться в єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, який включає в себе всю територію України та закордонний виборчий округ.  
125. 2. Для проведення виборів депутатів територія України поділяється на 225 територіальних виборчих округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх адміністративно-територіального поділу. Територіальні виборчі округи утворюються з приблизно рівною кількістю виборчих дільниць, виходячи з кількості виборчих дільниць, які були утворені під час попередніх чергових виборів Президента України або народних депутатів України. Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст. На території великих міст може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий округ.  
126. 3. Закордонний виборчий округ складають усі закордонні виборчі дільниці, утворені згідно з частинами другою та третьою статті 22 цього Закону.  
127. 4. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за 110 днів до дня виборів.  
128. 5. Рішення про утворення територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж та центрів округів публікується Центральною виборчою комісією у триденний строк від дня прийняття нею відповідного рішення в державних друкованих засобах масової інформації, а також у семиденний строк від дня прийняття зазначеного рішення - у друкованих засобах масової інформації, що розповсюджуються у відповідних регіонах, зазначених у статті 133 Конституції України.  
129. Стаття 19. Виборчі дільниці  
130. 1. Для підготовки організації і проведення голосування та підрахунку голосів виборців утворюються виборчі дільниці.  
131. 2. Виборча дільниця може бути звичайною, спеціальною або закордонною.  
132. 3. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від двадцяти осіб до трьох тисяч осіб. Виборчі дільниці поділяються на:  
133. 1) малі - з кількістю виборців до 500 осіб;  
134. 2) середні - з кількістю виборців від 500 до 1500 осіб;  
135. 3) великі - з кількістю виборців понад 1500 осіб.  
136. 4. Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи установі налічується менше або більше від зазначених меж чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю на цій території, у відповідному закладі чи установі, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю виборців.  
137. 5. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за п'ятдесят днів до дня виборів.  
138. 6. Окружна виборча комісія своїм рішенням встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу.  
139. Стаття 20. Звичайні виборчі дільниці  
140. 1. Звичайні виборчі дільниці утворюються для організації голосування виборців за місцем їх проживання.  
141. 2. Звичайні виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями у строки, визначені частиною п'ятою статті 19 цього Закону за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а в разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Зазначені подання вносяться до окружної виборчої комісії відповідними органами чи посадовими особами не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів.  
142. 3. Окружна виборча комісія своїм рішенням визначає межі (перелік житлових будинків) кожної звичайної виборчої дільниці, а також місцезнаходження дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування.  
143. Стаття 21. Спеціальні виборчі дільниці  
144. 1. Спеціальні виборчі дільниці утворюються у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, в установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування.  
145. 2. Спеціальні виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями за місцем розташування відповідних закладів чи установ або за місцем приписки судна чи полярної станції у строки, зазначені у частині п'ятій статті 19 цього Закону.  
146. 3. У військових частинах (формуваннях) виборчі дільниці, як правило не утворюються. Військовослужбовці голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). Спеціальна виборча дільниця на території військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту, може утворюватися як виняток Центральною виборчою комісією за поданням відповідної окружної виборчої комісії.  
147. 4. У винятковому випадку спеціальна виборча дільниця може утворюватися Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня виборів за поданням відповідної окружної виборчої комісії. Зазначене подання вноситься не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів.  
148. 5. Окружна виборча комісія надає Центральній виборчій комісії пропозиції щодо номера виборчої дільниці у разі утворення спеціальної виборчої дільниці відповідно до частин третьої та четвертої цієї статті.  
149. Стаття 22. Закордонні виборчі дільниці  
150. 1. Закордонні виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства закордонних справ України.  
151. 2. Закордонні виборчі дільниці утворюються при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України.  
152. 3. В окремих випадках закордонна виборча дільниця може бути утворена з приміщенням для голосування за межами приміщень офіційних представництв чи консульських установ України. Така закордонна виборча дільниця може бути утворена тільки у великому місті держави, де проживає значна кількість виборців України.  
153. 4. Перелік держав, де проживає значна кількість виборців України, визначається Центральною виборчою комісією не пізніше 1 вересня року, що передує рокові проведення чергових виборів депутатів, за поданням Міністерства закордонних справ України.  
154. 5. Для забезпечення своєчасного утворення закордонних виборчих дільниць Міністерство закордонних справ України невідкладно після оголошення початку виборчого процесу звертається до органів влади іноземних держав з проханням дати згоду, зокрема, на утворення виборчих дільниць з приміщенням для голосування за межами приміщень офіційних представництв, консульських установ України.  
155. 6. Закордонні виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією у строки, зазначені у частині п'ятій статті 19 цього Закону. Центральна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної закордонної виборчої дільниці; назву та адресу дипломатичного, іншого офіційного представництва чи консульської установи України за кордоном, при якому утворюється виборча дільниця, чи найменування та місце дислокації військової частини (формування), дислокованої за межами України; визначає приміщення для голосування на закордонній виборчій дільниці; встановлює єдину нумерацію закордонних виборчих дільниць.  
156. 7. Подання Міністерства закордонних справ України, зазначене у частині першій цієї статті, повинно надійти до Центральної виборчої комісії не пізніш як за п'ятдесят п'ять днів до дня виборів. Зазначене подання підписується Міністром закордонних справ України та скріплюється печаткою Міністерства. У поданні зазначаються:  
157. 1) назва іноземної держави, в якій утворюється закордонна виборча дільниця;  
158. 2) назва та адреса дипломатичного, іншого офіційного представництва чи консульської установи України за кордоном, при якому утворюється виборча дільниця, найменування та адреса військової частини (формування), дислокованої за межами України;  
159. 3) назва та адреса приміщення для голосування;  
160. 4) наявність письмової згоди компетентних органів влади країни перебування на утворення закордонної виборчої дільниці, у тому числі з приміщенням для голосування за межами офіційного представництва чи консульської установи України;  
161. 5) межі кожної закордонної виборчої дільниці з урахуванням територій консульських округів або їх частин;  
162. 6) орієнтовна кількість виборців, які будуть внесені до списків виборців.  
163. 8. У винятковому випадку відкриття нових дипломатичних чи інших офіційних представництв або консульських установ України за кордоном, передислокації військових частин (формувань) закордонна виборча дільниця може утворюватися Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня виборів за поданням Міністерства закордонних справ України. Зазначене подання повинно надійти до Центральної виборчої комісії не пізніш як за дванадцять днів до дня виборів. У такому поданні, крім відомостей, зазначених у частині сьомій цієї статті, обов'язково надається обґрунтування необхідності утворення відповідної закордонної виборчої дільниці.  
164. Стаття 23. Оприлюднення рішень про утворення виборчих дільниць  
165. 1. Рішення окружної виборчої комісії про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць із зазначенням номерів виборчих дільниць, їх меж чи установ (закладів), у яких вони утворені, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування публікується у регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення.  
166. 2. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення спеціальної виборчої дільниці відповідно до частин третьої чи четвертої статті 21 цього Закону, публікується у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення.  
167. 3. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення закордонних виборчих дільниць публікується у центральних друкованих засобах масової інформації. Відповідне офіційне представництво чи консульська установа України у державі, де утворена закордонна виборча дільниця, публікує повідомлення про утворення закордонної виборчої дільниці із зазначенням відомостей, передбачених частиною шостою статті 22 цього Закону, у друкованих засобах масової інформації, доступних громадянам України, що проживають чи перебувають на відповідній території, або, у разі неможливості, оприлюднює таке повідомлення в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня отримання цього рішення.  
168. Розділ ІV. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ  
169. Стаття 24. Система виборчих комісій  
170. 1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів, становлять:  
171. 1) Центральна виборча комісія;  
172. 2) окружні виборчі комісії;  
173. 3) дільничні виборчі комісії.  
174. 2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів здійснюються:  
175. 1) Центральної виборчої комісії - на всій території України та у закордонному виборчому окрузі;  
176. 2) окружної виборчої комісії - у межах територіального виборчого округу;  
177. 3) дільничної виборчої комісії - у межах виборчої дільниці.  
178. 3. Повноваження окружної виборчої комісії закордонного виборчого округу здійснює Центральна виборча комісія.  
179. Стаття 25. Статус виборчих комісій  
180. 1. Виборчі комісії є спеціальними державними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів депутатів та забезпечувати неухильне додержання та однакове застосування законодавства України щодо виборів депутатів.  
181. 2. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами України. Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій, які організовують підготовку і проведення виборів депутатів, і є комісією вищого рівня щодо всіх окружних та дільничних виборчих комісій, передбачених цим Законом.  
182. 3. Статус окружних та дільничних виборчих комісій визначається цим Законом.  
183. 4. Окружна виборча комісія є юридичною особою. Окружна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо всіх дільничних виборчих комісій в межах відповідного територіального виборчого округу з питань виборів депутатів.  
184. 5. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія є суб'єктом відповідного виборчого процесу, має право звертатися в межах своїх повноважень до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до підприємств, закладів, установ та організацій, їх посадових та службових осіб. Дільнична виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.  
185. Стаття 26. Вимоги до членів окружної чи дільничної виборчої комісії  
186. 1. До складу окружної виборчої комісії чи дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці можуть входити виборці, які проживають у межах відповідного територіального виборчого округу або міста, на території якого розташований цей округ.  
187. 2. Виборець може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії.  
188. 3. До складу окружної чи дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати, представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, працівники правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.  
189. 4. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі, не можуть входити працівники цього закладу.  
190. 5. У разі якщо одночасно з виборами депутатів проводяться інші вибори, до складу окружної чи дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх уповноважені особи, уповноважені особи інших суб'єктів відповідного виборчого процесу.  
191. 6. Секретар окружної чи дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства.  
192. Стаття 27. Порядок утворення окружної виборчої комісії  
193. 1. Окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дванадцяти і не більше вісімнадцяти осіб.  
194. 2. Право подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій мають партії (блоки, до складу яких входять партії), які в поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків або їх правонаступників), а також інші партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу.  
195. 3. Центральний керівний орган партії (керівний орган блоку) не пізніш як за шістдесят вісім днів до дня виборів депутатів подає в паперовому та електронному вигляді до Центральної виборчої комісії список осіб від партії (блоку) - членів цієї партії (партій, що входять до блоку) або безпартійних, з розрахунку одна кандидатура до однієї комісії, для включення їх до складу відповідних окружних виборчих комісій із зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника партії (керівників партій, що входять до блоку), який скріплюється печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку).  
196. 4. У поданні кандидатур до складу окружних виборчих комісій зазначається:  
197. 1) прізвище, ім'я та по батькові особи;  
198. 2) рік народження (для осіб, яким у рік проведення виборів виповнюється 18 років - дату народження);  
199. 3) громадянство особи;  
200. 4) місце проживання та адресу житла особи;  
201. 5) обсяг володіння державною мовою;  
202. 6) наявність досвіду запропонованих осіб щодо участі в роботі виборчих комісій;  
203. 7) наявність відповідної освіти чи підготовки, підтвердженої документом, виданим організацією, яка проводить таку підготовку;  
204. 8) посада в комісії, на яку пропонується особа.  
205. 5. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу окружної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі від відповідної партії (блоку), а також, при наявності, копія довідки про присвоєння особі ідентифікаційного коду.  
206. 6. До складу окружної виборчої комісії обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від партій (блоків), які в поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків або їх правонаступників). Не більше ніж по одному представнику від інших партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу включаються до складу окружної виборчої комісії шляхом жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині третій цієї статті. Внесені кандидатури можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 26 цього Закону.  
207. 7. У разі, якщо у встановлений частиною другою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу окружної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу окружної виборчої комісії осіб становить менше дванадцяти, окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови у кількості дванадцяти осіб з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від партій (блоків), зазначених у частині другій цієї статті.  
208. 8. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку).  
209. 9. Кожна партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад в окружних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) в межах загальнодержавного виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від партії (блоку) до складу окружних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу окружних виборчих комісій від партій (блоків). Особа, включена до складу окружної виборчої комісій за поданням Голови Центральної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду в комісії. Порядок розподілу керівних посад між партіями (блоками) в межах часток, встановлених цією частиною, визначається Центральною виборчою комісією. При цьому повинна бути дотримана вимога приблизної рівномірності територіального розподілу посад, отриманих представниками кожної партії (блоку).  
210. 10. Рішення про утворення окружних виборчих комісій та про їх склад, прийняті відповідно до вимог цього Закону, публікуються Центральною виборчою комісією у триденний строк від дня прийняття нею відповідного рішення в державних друкованих засобах масової інформації, а також у семиденний строк від дня прийняття зазначеного рішення - у друкованих засобах масової інформації, що розповсюджуються у відповідних регіонах, зазначених у статті 133 Конституції України. Рішення про зміни у складі окружної виборчої комісії публікується у тому ж порядку й у ті ж строки, однак не пізніше останнього дня перед днем виборів.  
211. Стаття 28. Порядок утворення дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці  
212. 1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.  
213. 2. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:  
214. 1) для малих дільниць - 10-18 осіб;  
215. 2) для середніх дільниць - 14-20 осіб;  
216. 3) для великих дільниць - 18-24 особи.  
217. 3. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.  
218. 4. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають партії (блоки, до складу яких входять партії), які в поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків або їх правонаступників), а також інші партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу. Від імені партії (блоку) подання вносить зареєстрована в установленому законом порядку районна, міська чи вищого рівня організація партії (організації партій, що входять до блоку).  
219. 5. Уповноважена особа партії (блоку) у відповідному територіальному або загальнодержавному виборчому окрузі не пізніш як за сорок п'ять днів до дня виборів депутатів подає до відповідної окружної виборчої комісії у письмовому та електронному вигляді список осіб від партії (блоку) - членів цієї партії (партій, що входять до блоку) або безпартійних, з розрахунку одна кандидатура до однієї комісії, для включення їх до складу відповідних дільничних виборчих комісій із зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника відповідної організації партії (керівників організацій партій, що входять до блоку), який скріплюється печаткою відповідної організації партії (печатками відповідних організацій партій, що входять до блоку).  
220. 6. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначаються відомості, передбачені частиною четвертою статті 27 цього Закону. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі від відповідної партії (блоку), а також, при наявності, копії довідок про присвоєння особі ідентифікаційного коду.  
221. 7. До складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці, за винятком випадків, передбачених частиною одинадцятою цієї статті, обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику партій (блоків), які в поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків або їх правонаступників). Не більше ніж по одному представнику від інших партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу включаються до складу дільничної виборчої комісії шляхом жеребкування, що проводиться окружною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині п'ятій цієї статті. Внесені кандидатури можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 26 цього Закону та частині шостій цієї статті.  
222. 8. У разі, якщо не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії осіб становить менше ніж мінімальна кількість, встановлена частинами другою та третьою цієї статті, дільнична виборча комісія утворюється окружною виборчою комісією за поданням її голови у мінімальній кількості, встановленій частинами другою або третьою цієї статті, з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від партій (блоків), зазначених у частині п'ятій цієї статті.  
223. 9. Кожна партія (блок) має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць в межах територіального виборчого округу, яка залежить від кількості кандидатур від відповідних партій (блоків), що ввійшли до складу виборчих комісій. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) у кожній категорії виборчих дільниць в межах територіального виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від партії (блоку) до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць від партій (блоків). Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням голови окружної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду в комісії. Порядок розподілу керівних посад між партіями (блоками) в межах часток, встановлених цією частиною, визначається Центральною виборчою комісією.  
224. 10. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку).  
225. 11. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, утворюється окружною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярної станції України відповідно за поданням капітана судна, керівника полярної станції України, яке може надсилатися технічними засобами зв'язку у строк, передбачений частиною п'ятою цієї статті.  
226. 12. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини четвертої статті 21 цього Закону дільнична виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням виборчої дільниці за поданням окружної виборчої комісії. Про підготовку подання до Центральної виборчої комісії щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку окружна виборча комісія повідомляє уповноважених осіб усіх партій (блоків) у відповідному територіальному окрузі з пропозицією у строки, визначені окружною виборчою комісією, однак не пізніше ніж протягом п'яти днів після звернення з повідомленням, зробити подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії у порядку, визначеному цією статтею.  
227. 13. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії публікується у регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку, а також рішення про зміни у складі дільничної виборчої комісії публікується чи оприлюднюється у тому ж порядку й у ті ж строки, однак не пізніше останнього дня перед днем виборів.  
228. Стаття 29. Порядок утворення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці  
229. 1. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії. Кількісний склад дільничної виборчої комісії закордонної виборчої комісії визначається частинами другою та третьою статті 28 цього Закону.  
230. 2. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці можуть входити виборці, які проживають або перебувають у період підготовки та проведення виборів на території відповідної іноземної держави.  
231. 3. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць мають партії (блоки, до складу яких входять партії), які в поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків або їх правонаступників), інші партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу, а також Міністерство закордонних справ України.  
232. 4. Центральний керівний орган партії (керівний орган блоку) не пізніш як за сорок п'ять днів до дня виборів депутатів подає до Центральної виборчої комісії список осіб від партії (блоку) - членів цієї партії (партій, що входять до блоку) або безпартійних, з розрахунку одна кандидатура до однієї комісії, для включення їх до складу відповідних дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць із зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника партії (керівників партій, що входять до блоку), який скріплюється печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку)  
233. 5. Міністерство закордонних справ включає до подання, внесеного у строки, зазначені у частин четвертій цієї статті, працівників дипломатичних чи інших офіційних представництв України за кордоном, військовослужбовців військових частин (формувань), дислокованих за межами України, або інших громадян України у кількості, не меншій від мінімального і не більшій від середнього кількісного складу дільничних виборчих комісій, встановленого частинами другою чи третьою статті 28 цього Закону.  
234. 6. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначаються відомості, передбачені частиною четвертою статті 27 цього Закону. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі від відповідної партії (блоку) чи за поданням Міністерства закордонних справ України.  
235. 7. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від партій (блоків). Внесені кандидатури можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у частинах другій та шостій цієї статті та статті 26 цього Закону.  
236. 8. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці включаються з дотриманням вимог частин другої та шостої цієї статті та статті 26 цього Закону кандидатури, внесені Міністерством закордонних справ у такій кількості, щоб склад утвореної виборчої комісії відповідав вимогам частини другої чи третьої статті 28 цього Закону.  
237. 9. Кожна партія (блок) має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць в межах закордонного виборчого округу, яка залежить від кількості кандидатур від відповідних партій (блоків), що ввійшли до складу виборчих комісій. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) для кожної категорії виборчих дільниць в межах територіального виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від партії (блоку) до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць від партій (блоків). Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням Міністерства закордонних справ, може бути призначена на керівну посаду в комісії тільки у випадку відсутності кандидатур на таку посаду від партій (блоків). Порядок розподілу керівних посад між партіями (блоками) в межах часток, встановлених цією частиною, визначається Центральною виборчою комісією.  
238. 10. У разі утворення закордонної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини восьмої статті 22 цього Закону дільнична виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням закордонної виборчої дільниці за поданням Міністерства закордонних справ України, яке подається з дотриманням вимог частин другої та п'ятої цієї статті, а також статті 26 цього Закону, одночасно з поданням про утворення виборчої дільниці.  
239. 11. Рішення про утворення дільничних виборчих комісій закордонної виборчої дільниці, про їх склад, прийняті відповідно до вимог цього Закону, публікуються Центральною виборчою комісією у триденний строк від дня прийняття нею відповідного рішення в державних друкованих засобах масової інформації. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку відповідно до частини восьмої статті 22 цього Закону, оприлюднюються у тому ж порядку й у ті ж строки, однак не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Оприлюднення відомостей про місцезнаходження, поштову адресу та режим роботи дільничних виборчих комісій, утворених при дипломатичних, інших офіційних представництвах та консульських установах України за кордоном, у тому числі за межами офіційних представництв і консульських установ України, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, забезпечується відповідними офіційними представництвами та консульськими установами України з урахуванням місцевих умов країн перебування.  
240. Стаття 30. Повноваження Центральної виборчої комісії  
241. 1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів депутатів визначаються цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.  
242. 2. Крім повноважень, визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія:  
243. 1) здійснює контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, окружними і дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами у депутати, партіями (блоками), їх представниками та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, іншими об'єднаннями громадян;  
244. 2) здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій;  
245. 3) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня;  
246. 4) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;  
247. 5) припиняє рух коштів на рахунках окружних виборчих комісій в установах банків після закінчення строку повноважень цих комісій або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни; приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії;  
248. 6) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу;  
249. 7) забезпечує централізоване виготовлення бланків відкріпного посвідчення на право участі у виборах депутатів (далі - відкріпне посвідчення) та передає їх окружним виборчим комісіям;  
250. 8) затверджує форму та текст виборчого бюлетеня з виборів депутатів; забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості виборчих бюлетенів та передає їх окружним виборчим комісіям;  
251. 9) передає представнику Міністерства закордонних справ України, виборчі бюлетені, бланки відкріпних посвідчень, бланки іншої документації, печатки, штампи для передачі їх дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць;  
252. 10) встановлює підсумки голосування та складає протокол про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу;  
253. 11) розглядає заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів в закордонному виборчому окрузі та приймає щодо них рішення;  
254. 12) реєструє офіційних спостерігачів від партій (блоків), громадських організацій у закордонному виборчому окрузі;  
255. 13) здійснює інші повноваження окружної виборчої комісії у закордонному виборчому окрузі;  
256. 14) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.  
257. Стаття 31. Повноваження окружної виборчої комісії  
258. 1. Повноваження окружної виборчої комісії починаються з дня, наступного після дня прийняття рішення про її утворення.  
259. 2. Окружна виборча комісія:  
260. 1) забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів у межах територіального виборчого округу;  
261. 2) здійснює в межах відповідного територіального виборчого округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами у депутати, партіями (блоками), їх представниками та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, іншими об'єднаннями громадян;  
262. 3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;  
263. 4) утворює виборчі дільниці, крім випадків, передбачених у частинах третій та четвертій статті 21 цього Закону, встановлює їх межі та єдину нумерацію в територіальному виборчому окрузі;  
264. 5) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону, крім випадку, передбаченого у частині дванадцятій статті 28 цього Закону;  
265. 6) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;  
266. 7) вирішує питання використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;  
267. 8) контролює складання органами, уповноваженими на це законом, списків виборців по виборчих дільницях на території виборчого округу, передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям, контролює надання їх для загального ознайомлення;  
268. 9) контролює діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення приміщеннями для голосування, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням, у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів на території виборчого округу;  
269. 10) разом з відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) з виборцями на підприємствах, у закладах, установах, організаціях усіх форм власності, а у випадках, передбачених цим Законом, - організовує такі зустрічі;  
270. 11) передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені, бланки відкріпних посвідчень та бланки іншої документації відповідно до цього Закону;  
271. 12) забезпечує виготовлення печаток, штампів та передає їх дільничним виборчим комісіям;  
272. 13) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення виборів;  
273. 14) реєструє офіційних спостерігачів від партій (блоків), громадських організацій у територіальному виборчому окрузі;  
274. 15) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів депутатів в межах територіального виборчого округу та приймає щодо них рішення;  
275. 16) встановлює підсумки голосування в межах округу, складає протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, передає його та іншу виборчу документацію, передбачену цим Законом Центральній виборчій комісії;  
276. 17) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у випадках, передбачених цим Законом;  
277. 18) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;  
278. 19) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.  
279. 3. Повноваження окружної виборчої комісії припиняються через двадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів у порядку, встановленому цим Законом.  
280. Стаття 32. Повноваження дільничної виборчої комісії  
281. 1. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з дня, наступного після дня прийняття рішення про її утворення.  
282. 2. Дільнична виборча комісія:  
283. 1) здійснює контроль за неухильним додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів під час голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці;  
284. 2) отримує список виборців від окружної виборчої комісії, складає список виборців у випадках, передбачених цим Законом, подає його для загального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить до нього зміни;  
285. 3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з виборчими списками кандидатів у депутати від партій (блоків), з передвиборними програмами цих партій (блоків), відомостями про кандидатів у депутати, а також з рішеннями, опублікованими Центральною виборчою комісією, відповідною окружною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;  
286. 4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування, номера виборця у списку виборців на відповідній дільниці;  
287. 5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;  
288. 6) за рішенням Центральної виборчої комісії вносить зміни до виборчих бюлетенів у випадках, передбачених цим Законом;  
289. 7) організовує на виборчій дільниці голосування;  
290. 8) проводить підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці, складає протокол про підсумки голосування на виборчій дільниці та передає його відповідній окружній виборчій комісії або (у випадку закордонної виборчої комісії) надсилає його до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому цим Законом;  
291. 9) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці за наявності обставин, передбачених у статті 89 цього Закону;  
292. 10) розглядає звернення, заяви і скарги з питань списку виборців, підготовки та організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;  
293. 11) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.  
294. 3. Повноваження дільничної виборчої комісії закінчуються через п'ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.  
295. Стаття 33. Організація роботи виборчих комісій  
296. 1. Виборча комісія є колегіальним органом. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії.  
297. 2. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане рішенням виборчої комісії вищого рівня.  
298. 3. На письмову вимогу третини складу комісії голова або заступник голови комісії зобов'язаний не пізніше наступного дня скликати засідання комісії.  
299. 4. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій день після дня її утворення, а наступні - за необхідністю. У разі утворення виборчої комісії одночасно з утворенням виборчої дільниці відповідно до частини дванадцятої статті 28 цього Закону перше засідання комісії скликається не пізніше наступного дня після дня її утворення.  
300. 5. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності не менш як двох третин складу цієї комісії. У день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах територіального виборчого округу засідання окружної або дільничної виборчої комісії є повноважним за умови присутності більше половини складу цієї комісії.  
301. 6. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.  
302. 7. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії.  
303. 8. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.  
304. 9. Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, не пізніш як у триденний строк, але не пізніше дня виборів, а у день виборів, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії у день виборів або за рішенням виборчої комісії вищого рівня чи суду, прийнятого в день виборів, невідкладно після закінчення голосування.  
305. 10. Звернення (заяви і скарги) та інші документи, що надійшли до виборчої комісії, приймаються та реєструються визначеними членами відповідної виборчої комісії в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.  
306. 11. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників.  
307. 12. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом.  
308. Стаття 34. Право присутності на засіданні комісії  
309. 1. Представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії беруть участь у засіданні Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу. На засіданні Центральної виборчої комісії мають також право бути присутніми без дозволу чи запрошення кандидати у депутати та уповноважені особи партій (блоків) в загальнодержавному виборчому окрузі (разом не більше двох осіб від одної партії чи блоку), офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій.  
310. 2. На засіданнях окружної чи дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише члени виборчих комісій вищого рівня, кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу (разом не більше двох осіб - кандидатів, уповноважених осіб чи офіційних спостерігачів - від однієї партії чи блоку), не більше трьох офіційних спостерігачів від громадських організацій, а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).  
311. 3. Інші особи, крім зазначених у частині другій цієї статті, можуть бути присутніми на засіданні виборчої комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні виборчої комісії. Перебування осіб, не передбачених частиною другою цієї статті, на виборчій дільниці під час проведення голосування, а також на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування не дозволяється.  
312. 4. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, якщо вони неправомірно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається двома третинами від складу комісії.  
313. Стаття 35. Документи виборчої комісії  
314. 1. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії. При відсутності секретаря комісії на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов'язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії.  
315. 2. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом.  
316. 3. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформляється у формі постанови, яка повинна містити:  
317. 1) найменування комісії;  
318. 2) найменування постанови;  
319. 3) дату та місце її прийняття і порядковий номер;  
320. 4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посиланнями на конкретні положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії вищого рівня чи судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;  
321. 5) резолютивну частину.  
322. 4. Постанова підписується головуючим на засіданні виборчої комісії. Зміст та номер постанови повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання виборчої комісії.  
323. 5. На засіданні окружної або дільничної виборчої комісії у день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах територіального виборчого округу, у разі присутності менше ніж двох третин від складу комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами від числа присутніх на засіданні комісії.  
324. 6. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.  
325. 7. Рішення, прийняті виборчою комісією, вивішуються для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня, а прийняті напередодні, в день голосування та під час встановлення результатів голосування - не пізніше ніж через три години після завершення засідання на стенді офіційних матеріалів комісії, який обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів, а також доводяться до відома суб'єктів виборчого процесу, яких вони стосуються.  
326. 8. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання усіма суб'єктами виборчого процесу, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх керівниками, а також засобами масової інформації.  
327. 9. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або визнане протиправним судом. У такому випадку виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.  
328. 10. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані комісією. Протокол комісії встановлює підсумки певних дій, виконаних комісією.  
329. 11. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених цим Законом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановлених цим Законом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами дільничної виборчої комісії, підписи яких скріплюється печаткою виборчої комісії. Перший примірник акту чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні кандидати у депутати, представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії чи уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі.  
330. Стаття 36. Статус члена виборчої комісії  
331. 1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію".  
332. 2. Статус члена окружної та дільничної виборчої комісії визначається цим Законом.  
333. 3. Виборець може входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, а також виборів Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, комісії всеукраїнського або місцевого референдуму, якщо зазначені вибори чи референдум проводяться одночасно з виборами народних депутатів України.  
334. 4. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної чи дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці в комісії відповідно до статті 49 цього Закону. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням відповідного стажу.  
335. 5. Член виборчої комісії має право:  
336. 1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;  
337. 2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;  
338. 3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;  
339. 4) безперешкодно знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території;  
340. 5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у тому числі витрат на відрядження, пов'язаних з виконанням обов'язків члена комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.  
341. 6. Член комісії не може бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії.  
342. 7. Член виборчої комісії зобов'язаний:  
343. 1) додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів;  
344. 2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;  
345. 3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.  
346. 8. Член виборчої комісії має також інші права та обов'язки відповідно до цього та інших законів України.  
347. 9. На час безпосереднього виконання обов'язків члена виборчої комісії (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Закону чи рішень комісії) на кожного члена комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені чинним законодавством для виконання державних або громадських обов'язків працівниками у робочий час. Члени виборчої комісії звільняються від виконання службових обов'язків за місцем постійної роботи на час, необхідний для здійснення обов'язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених цим Законом, які повинні містити зазначення дати, часу, та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи іншого заходу.  
348. 10. Члену виборчої комісії протягом часу своїх повноважень забороняється агітувати за чи проти партій (блоків), кандидатів у депутати та публічно оцінювати діяльність партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу та кандидатів у депутати.  
349. Стаття 37. Припинення повноважень виборчої комісії та члена виборчої комісії  
350. 1. Повноваження окружної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.  
351. 2. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень виборчої комісії.  
352. 3. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка її утворила, у зв'язку з:  
353. 1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;  
354. 2) відкликанням його суб'єктом подання його кандидатури;  
355. 3) припиненням його громадянства України;  
356. 4) вибуттям на період до дня виборів включно за межі територіального виборчого округу або міста, на території якого утворено округ, країни, на території якої утворена закордонна виборча дільниця, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії;  
357. 5) реєстрацією його кандидатом у народні депутати України або кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України;  
358. 6) реєстрацією його представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою партії (блоку) або довіреною особою кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидата у депутати місцевої ради чи кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноваженою особою місцевої організації партії (блоку місцевих організацій партій), якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України;  
359. 7) входженням його до іншої виборчої комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України або депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України;  
360. 8) систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу виборчої комісії, до складу якої входить особа;  
361. 9) повторним або одноразовим грубим порушенням законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня;  
362. 10) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;  
363. 11) визнанням його недієздатним;  
364. 12) його смертю.  
365. 4. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1, 3, 5 - 7, 10 - 12 частини третьої цієї статті, повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а передбачених у пунктах 2, 4, 8, 9 частини третьої цієї статті, - з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.  
366. 5. Виборча комісія вищого рівня, яка достроково припинила повноваження виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії або виявила підстави для припинення його повноважень, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб'єктів виборчого процесу, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено.  
367. 6. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніше ніж на сьомий день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш останнього дня перед днем виборів затверджує новий склад виборчої комісії у порядку, встановленому цим Законом.  
368. 7. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніше ніж на сьомий день з дня припинення його повноважень, але не пізніш останнього дня перед днем виборів, включає до її складу іншу особу замість тієї, повноваження якої припинено, у порядку, встановленому цим Законом.  
369. 8. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії в останній день перед днем виборів таке рішення приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж суб'єкта виборчого процесу.  
370. 9. Суб'єкт виборчого процесу, за поданням якого до складу комісії було включено особу, повноваження якої достроково припинено, має пріоритетне право на подання кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. Таке подання, здійснене відповідно до вимог цього Закону, не може бути відхилене.  
371. 10. У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, за відсутності подання суб'єкта подання, зазначеного у частині дев'ятій цієї статті, інша особа за поданням Міністерства включається до складу комісії лише у випадку, якщо кількість членів дільничної виборчої комісії стала меншою від мінімальної кількості, встановленої частинами другою та третьою статті 28 цього Закону.  
372. 11. У разі систематичного невиконання головою, заступником голови або секретарем виборчої комісії покладених на нього обов'язків окружна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про його (їх) заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів комісії від її складу. Це рішення підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині сьомій цієї статті. Рішення про заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії. Таке рішення приймається з урахуванням вимог частини восьмої статті 27 та частини дев'ятої статті 28 цього Закону.  
373. Розділ V. СПИСКИ ВИБОРЦІВ  
374. Стаття 38. Порядок складання загальних списків виборців  
375. 1. Для підготовки проведення голосування виборців до 1 жовтня року, який передує року проведення чергових виборів народних депутатів України, складаються загальні списки виборців.  
376. 2. Для формування загального списку виборців у районі, місті обласного (республіканського в Автономній республіці Крим) значення, районі в місті при виконавчих апаратах районних рад, при виконавчих комітетах міських, районних в місті рад чи органах, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, до 20 серпня року, який передує року проведення чергових виборів народних депутатів України, створюються відділи обліку виборців, що проживають на відповідній території.  
377. 3. Для формування загального списку виборців, що проживають у зарубіжних країнах, при Міністерстві закордонних справ України у строк, зазначений у частині другій цієї статті, створюється відділ обліку виборців, що проживають за кордоном України.  
378. 4. До загального списку виборців включаються громадяни України, які досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років і мають право голосу, та які на час формування загального списку виборців проживають або перебувають на відповідній території.  
379. 5. До відділу обліку виборців району, міста, району в місті до 1 вересня року, який передує року проведення чергових виборів народних депутатів України, подають відомості про громадян, яким виповнилося чи виповниться до дня виборів 18 років, такі органи, підприємства, заклади, установи, організації чи їх посадові особи:  
380. 1) відповідні місцеві органи Міністерства внутрішніх справ України - про громадян, які зареєстровані на відповідній території, зокрема, громадян, яким до дня проведення виборів виповниться 18 років, а також про громадян, які проживали або проживають на відповідній території та після проведення останніх виборів Президента України чи народних депутатів України змінили місце проживання;  
381. 2) виконавчі органи сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад на відповідній території - про громадян, які проживають на території відповідної ради, а також про громадян, які не здатні самостійно пересуватися за інвалідністю чи за віком;  
382. 3) місцеві органи Міністерства юстиції України - про громадян, які проживали на відповідній території та померли після проведення останніх чергових виборів Президента України чи народних депутатів України, а також про громадян, які протягом того ж часу змінили прізвище, ім'я, по батькові;  
383. 4) місцеві військові комісаріати - про громадян, які проживали на відповідній території та призвані на строкову військову службу протягом останніх вісімнадцяти місяців;  
384. 5) командири військових частин (формувань), дислокованих на території відповідного міста чи району, - про громадян, які проживають на території дислокації відповідної військової частини (формування), у тому числі щодо військовослужбовців строкової служби, які не будуть звільнені в запас до дня виборів;  
385. 6) місцеві органи Державного департаменту з питань виконання покарань - про громадян, які відбувають покарання в установах, розташованих на відповідній території;  
386. 7) адміністрація навчальних закладів - про громадян, які проживають в гуртожитках відповідних навчальних закладів;  
387. 8) керівники підприємств, закладів, установ, організацій - про громадян, які проживають у відомчих будинках (гуртожитках), що належать відповідним підприємствам, закладам, установам, організаціям;  
388. 9) місцеві органи опіки і піклування - про осіб, визнаних судом недієздатними;  
389. 10) керівники спеціалізованих закладів, які здійснюють облік бездомних громадян відповідно до Закону України "Про профілактику безпритульності", - про громадян, які зареєстровані за відповідною юридичною адресою;  
390. 11) установи соціального захисту - про громадян, які проживають на відповідній території і не здатні самостійно пересуватися за інвалідністю чи за віком.  
391. 6. До відділу обліку виборців, що перебувають за кордоном, до 1 вересня року, який передує року проведення чергових виборів народних депутатів України, подають інформацію:  
392. 1) дипломатичні та інші офіційні представництва та консульські установи України в іноземних державах - про громадян України, які перебувають на консульському обліку, а також про інших громадян України, які проживають у відповідній іноземній державі;  
393. 2) Міністерство оборони України - про громадян України, які проходять службу у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України.  
394. 7. Дипломатичні та інші офіційні представництва та консульські установи України зобов'язані вжити заходів для отримання достовірної інформації, зазначеної у пункті 1 частини шостої цієї статті, у тому числі шляхом звернення до компетентних органів влади країни перебування чи безпосередньо до громадян України, які проживають у відповідній іноземній державі.  
395. 8. Відомості, передбачені у частинах п'ятій та шостій цієї статті, подаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначені відомості подаються на паперових носіях та в електронному вигляді. Достовірність відомостей засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, командира військової частини (формування), сільського, селищного, міського голови та скріплюються печаткою органу, підприємства, закладу, установи, організації, представництва, військової частини (формування).  
396. 9. Посадові особи, керівники органів, підприємств, закладів, установ, організацій, представництв, командири військових частин (формувань), зазначені у частинах п'ятій та шостій цієї статті, зобов'язані забезпечити своєчасне подання повних і достовірних відомостей за відповідною формою.  
397. 10. Державний контроль за дотриманням органами, підприємствами, закладами, установами, організаціями, представництвами, командирами військових частин (формувань) порядку складання загальних списків виборців здійснюють Кабінет Міністрів України та Центральна виборча комісія.  
398. 11. Для забезпечення громадського контролю за процесом складання загальних списків виборців при Центральній виборчій комісії не пізніше 1 вересня року, що передує рокові проведення виборів, створюється контрольна група, до якої входять три члени Центральної виборчої комісії, визначені її рішенням, один представник Міністерства закордонних справ України та по одному представнику від партії (блоку), які в поточному скликанні Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків чи їх правонаступників) за поданням центрального керівного органу партії (спільним поданням центральних керівних органів партій, що входять до складу блоку).  
399. 12. Відділ обліку виборців, зазначений у частинах другій чи третій- цієї статті, до 1 жовтня року, що передує року проведення виборів, формує відповідний місцевий (районний, міський, районний у місті) загальний список виборців чи список виборців, що перебувають за кордоном, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Список виготовляється у паперовому форматі та в електронному вигляді, формат якого встановлює Центральна виборча комісія. Виборці включаються до такого списку за місцем проживання. Загальний список виборців має наскрізну нумерацію громадян; список виборців у паперовому форматі має наскрізну нумерацію аркушів. У списку зазначаються також відомості про інше можливе місце проживання виборця та про його нездатність самостійно пересуватися.  
400. 13. Загальний список виборців в електронному форматі передається відповідним відділом обліку виборців до Центральної виборчої комісії у порядку і в строки, визначені Комісією.  
401. 14. Центральна виборча комісія надає електронні копії загального списку виборців членам контрольної групи, зазначеної у частині одинадцятій цієї статті.  
402. Стаття 39. Порядок уточнення загального списку виборців  
403. 1. Відділ обліку виборців до 20 жовтня року, що передує року проведення виборів, надсилає інформацію до відділів обліку виборців районів, міст районів у містах, де можливе включення громадян до загального списку виборців за попереднім місцем проживання.  
404. 2. Відділ обліку виборців району, міста, району в місті не пізніше 1 листопада року, що передує року проведення виборів, надає загальний список виборців для ознайомлення громадян у приміщенні, доступному для відвідувань громадян. Загальний список виборців повинен бути доступним для ознайомлення до 1 січня року проведення виборів. Повідомлення про надання загального списку виборців для ознайомлення із зазначенням місця і часу, де й коли зі списком можна ознайомитися, протягом зазначеного періоду не рідше одного разу на тиждень публікується у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також не рідше двох разів на тиждень оприлюднюється на місцевих теле- і радіоканалах.  
405. 3. Відділ обліку виборців, що перебувають за кордоном, складає загальні списки виборців за країнами перебування. У строки, зазначені у частині другій цієї статті, такі списки виборців надаються для загального ознайомлення у приміщеннях дипломатичних чи інших офіційних представництв чи консульських установ України за кордоном, у місці дислокації військової частини (формування) України, що дислокована за кордоном. Відповідне представництво чи установа оприлюднює у спосіб, доступний для громадян України, що перебувають за кордоном, повідомлення про надання загального списку виборців для ознайомлення із зазначенням місця і часу, де й коли зі списком можна ознайомитися.  
406. 4. Виборець може бути включений до загального списку виборців лише один раз.  
407. 5. Кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні, зазначеному у частині другій цієї статті, та перевірити правильність внесених до списку відомостей. Громадянин має право оскаржити до відділу обліку виборців району, міста, району в місті або до місцевого суду допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення із списку виборців його або інших осіб. Громадянин, який перебуває за кордоном, подає відповідну скаргу до офіційного представництва чи консульської установи України, де він ознайомився із загальним списком виборців. Зазначена установа чи представництво невідкладно передають скаргу до відділу обліку виборців при Міністерстві закордонних справ України.  
408. 6. Відділи обліку виборців проводять уточнення загальних списків виборців. Зазначене уточнення проводиться, починаючи з часу надання списків виборців для загального ознайомлення, і повинно закінчитися до 1 лютого року проведення виборів.  
409. 7. Уточнення загального списку виборців проводиться відділами обліку виборців спільно з місцевими контрольними групами, до складу яких входять по одному представнику від політичних партій (блоків), які в поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків чи їх правонаступників) за поданням контрольної групи, створеної при Центральній виборчій комісії.  
410. 8. Центральна виборча комісія у строки, встановлені частиною п'ятою цієї статті, забезпечує опрацювання загальних списків виборців в електронному форматі, зокрема, з метою виявити випадки кратного включення особи до списків виборців. Про виявлені випадки неправильного чи кратного включення виборця до загального списку виборців Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідні відділи обліку виборців.  
411. 9. Для уточнення загальних списків виборців використовуються повідомлення, зазначені у частинах першій та сьомій цієї статті, заяви (звернення) громадян, подані за підсумком їх ознайомлення з загальним списком виборців, а також списки виборців, за якими проводилось останнє голосування на останніх виборах Президента України чи народних депутатів України. Зазначені списки виборців вилучаються з архівних установ представником Центральної виборчої комісії у присутності керівника відділу обліку виборців та двох представників контрольної групи, зазначеної у частині шостій цієї статті. Про вилучення списків виборців попередніх виборів з архівної установи складається акт у двох примірниках за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. Один примірник акту зберігається в архівній установі, другий - у відділі обліку виборців.  
412. 10. При виявленні випадків кратного включення виборця до загальних списків виборців на підставі повідомлень, зазначених у частинах першій та сьомій цієї статті, відділ обліку виборців або за його дорученням відповідне офіційне представництво чи консульська установа України проводить перевірку наявності виборця за зазначеним місцем проживання. При підтвердженні цього факту відділ обліку виборців чи відповідне офіційне представництво чи консульська установа України письмово звертається до такого виборця з пропозицією визначитися щодо місця свого включення до загального списку виборців. Виборець зобов'язаний протягом п'ятнадцяти днів після отримання звернення надати відповідь, яка усуває можливості його кратного включення до списку виборців. У разі непідтвердження факту наявності виборця за зазначеним місцем перебування або неподання відповіді на звернення у встановлений строк відділ обліку виборців виключає такого виборця із загального списку виборців за зазначеним місцем проживання.  
413. 11. Після закінчення уточнення загального списку виборців відділ обліку виборців виготовляє уточнений загальний список виборців за формою, встановленою частиною дванадцятою статті 38 цього Закону. Уточнений загальний список виборців в електронному форматі передається відповідним відділом обліку виборців до Центральної виборчої комісії у порядку і в строки, визначені Комісією. Центральна виборча комісія надає електронні копії уточненого загального списку виборців членам контрольної групи, зазначеної у частині одинадцятій статті 38 цього Закону.  
414. Стаття 40. Порядок складання списків виборців для звичайних виборчих дільниць  
415. 1. Після утворення виборчих дільниць відділи обліку виборців на основі відповідного загального списку виборців, зазначених у частині одинадцятій статті 39 цього Закону, складають списки виборців по кожній звичайній виборчій дільниці.  
416. 2. Список виборців на виборчій дільниці вкладається за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, у трьох примірниках на паперовому носії, а також в електронній формі. Список виборців на паперовому носії підписується відповідно головою районної ради, міським головою чи головою районної у місті ради або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює його повноваження. Підпис зазначеної посадової особи засвідчується відповідною печаткою.  
417. 3. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.  
418. 4. У списку виборців на виборчій дільниці зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження (для виборців, яким на день виборів виповнилося або виповнюється вісімнадцять років, - також число та місяць народження), місце проживання та адреса житла виборця. За відсутності відомостей про місяць і день народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року. У списку виборців передбачаються відповідні місця для підписів виборців за отримання виборчого бюлетеня у день виборів та приміток. Виборці включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування.  
419. 5. У списку виборців на виборчій дільниці на підставі загального списку виборців напроти прізвищ виборців, нездатних самостійно пересуватися, робиться відповідна відмітка у графі „Примітки".  
420. 6. Відділи обліку виборців районів, міст, районів у містах не пізніш як за сорок днів до дня виборів передають списки виборців на звичайних виборчих дільницях на електронному та паперовому (у двох примірниках) носіях відповідним окружним виборчим комісіям на їх засіданнях. Про передачу зазначених списків виборців складається акт за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. Один примірник акта зберігається у відділі обліку виборців, інший - в окружній виборчій комісії.  
421. 7. Якщо у строки, передбачені частиною першою цієї статті, окружна виборча комісія не отримала список виборців на звичайній виборчій дільниці, вона оскаржує до місцевого суду бездіяльність відповідно голови районної ради, міського голови, голови районної у місті ради або особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, у порядку, передбаченому цим Законом.  
422. 8. Окружна виборча комісія не пізніш як за тридцять два дні до дня виборів передає список виборців на виборчій дільниці в одному примірнику відповідній дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці. Другий примірник зберігається в окружній виборчій комісії. Від імені дільничної виборчої комісії списки виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, які представляють різні партії (блоки), одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу дільничній виборчій комісії списку виборців складається в двох примірниках акт за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону.  
423. Стаття 41. Відкріпні посвідчення  
424. 1. Виборець, який раніше ніж за 30 днів до дня виборів включно вибуває з населеного пункту, де він включений до списку виборців на звичайній виборчій дільниці, або повертається з-за кордону в Україну, може звернутися до дільничної виборчої комісії з письмовою заявою про виключення його зі списку виборців, в якій зазначаються причина, з якої він не може проголосувати за місцем свого проживання, та номер територіального виборчого округу або закордонний виборчий округ, в якому він має намір проголосувати у день виборів. Така заява може бути подана виборцем не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем голосування. На підставі цієї заяви та одного з документів, зазначеного в пунктах 1, 2, 3 частини 3 статті 2 цього Закону два члени дільничної виборчої комісії видають виборцю відкріпне посвідчення.  
425. 2. Форму відкріпного посвідчення встановлює Центральна виборча комісія не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів. Відкріпні посвідчення мають єдину нумерацію на всій території України.  
426. 3. На бланку відкріпного посвідчення передбачаються місця для:  
427. 1) номерів територіального виборчого округу та виборчої дільниці, де воно було видане;  
428. 2) номеру територіального виборчого округу, в якому виборець має намір проголосувати;  
429. 3) прізвищ та підписів двох членів дільничної виборчої комісії, які видали посвідчення;  
430. 4) дати видачі посвідчення;  
431. 5) печатки дільничної виборчої комісії;  
432. 6) підпису виборця, який отримав відкріпне посвідчення.  
433. 4. Відкріпні посвідчення виготовляються у кількості 2 відсотки від кількості виборців, внесених до загальних списків виборців, зазначених у статті 38 цього Закону. Підприємство - виготовлювач забезпечує строге дотримання замовленої кількості виготовлених бланків відкріпних посвідчень, їх облік та передачу відповідно до рішень Центральної виборчої комісії. Порядок виготовлення бланків відкріпних посвідчень, їх отримання Центральною виборчою комісією від підприємства-виготовлювача, передання окружним виборчим комісіям встановлюється Центральною виборчою комісією.  
434. 5. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків відкріпних посвідчень у централізованому порядку не пізніш як за сорок п'ять днів до дня виборів державним поліграфічним підприємством на підставі угоди, укладених нею з цим підприємством.  
435. 6. Відкріпні посвідчення є документами суворої звітності. Центральна виборча комісія, окружні та дільничні виборчі комісії забезпечують строгий облік отриманих та виданих бланків відкріпних посвідчень відповідно до вимог цього Закону. Документація, що забезпечує облік бланків відкріпних посвідчень, передається підприємствами-виготовлювачами, окружними та дільничними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія забезпечує збереження облікової документації протягом трьох років після офіційного оприлюднення результатів виборів.  
436. 7. Окружна виборча комісія не пізніш як за тридцять два дні до дня виборів передає разом зі списками виборців дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць бланки відкріпних посвідчень у кількості, що становить 2 відсотки від орієнтовної кількості виборців на відповідній виборчій дільниці, у порядку, зазначеному в частині восьмій статті 40 цього Закону. Про передачу дільничній виборчій комісії бланків відкріпних посвідчень складається в двох примірниках акт за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону.  
437. 8. Дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць бланки відкріпних посвідчень не передаються.  
438. 9. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць, утворених при дипломатичних та інших офіційних представництвах та консульських установах України за кордоном, бланки відкріпних посвідчень передаються у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, у кількості, що дорівнює одному відсотку від кількості виборців, які включені до списку виборців на відповідній дільниці на час передачі бланків. Відкріпне посвідчення, видане на закордонній виборчій дільниці, є підставою для включення виборця до списку виборців лише на звичайній виборчій дільниці.  
439. 10. Бланки відкріпних посвідчень, не передані дільничним виборчим комісіям, зберігаються в окружній виборчій комісії. На підставі письмового вмотивованого звернення дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, поданого не пізніше ніж за п'ять днів до дня виборів, за рішенням окружної виборчої комісії необхідна додаткова кількість бланків передається вказаній дільничній виборчій комісії у порядку, передбаченому частиною сьомою цієї статті.  
440. 11. При видачі відкріпного посвідчення на підставі звернення виборця відповідно до частини першої цієї статті два члени дільничної виборчої комісії вносять до бланку відкріпного посвідчення відомості та відмітки, зазначені у пунктах 1-5 частини третьої цієї статті, пропонують виборцю поставити свій підпис у визначеному місці на бланку відкріпного посвідчення. У пред'явленому відповідно до частини третьої статті 2 цього Закону документі на сторінці "Особливі відмітки" або в іншому придатному для цього місці проставляється відмітка: "Видане відкріпне посвідчення № (із зазначенням номера відкріпного посвідчення)", а також зазначаються: дата, коли зроблена відмітка, номер територіального чи зазначення закордонного виборчого округу та виборчої дільниці, на якій видане відкріпне посвідчення. Відмітка засвідчується підписами двох членів дільничної виборчої комісії із зазначенням їх прізвищ та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії. У списку виборців на виборчій дільниці у графу "Підпис виборця" заносяться дата видачі та номер відкріпного посвідчення, у графі "Примітка" ставляться підписи членів дільничної виборчої комісії, які видали відкріпне посвідчення.  
441. 12. О 20 годині останньої п'ятниці перед днем виборів дільнична виборча комісія встановлює кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення, підраховує кількість наявних невикористаних бланків відповідних відкріпних посвідчень. Невикористані бланки відкріпних посвідчень погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута. Про погашення бланків відкріпних посвідчень складається акт за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. Акт складається в двох примірниках, один з яких невідкладно передається до окружної виборчої комісії, другий примірник акта зберігається у дільничній виборчій комісії разом з виборчою документацією. В акті зазначаються:  
442. 1) кількість та номери отриманих дільничною виборчою комісією бланків відкріпних посвідчень;  
443. 2) кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення;  
444. 3) номери невикористаних відкріпних посвідчень;  
445. 4) кількість погашених відкріпних посвідчень;  
446. 5) номери територіальних виборчих округів, у яких мають намір проголосувати виборці, котрі отримали відкріпні посвідчення, та кількість таких виборців по кожному територіальному виборчому округу.  
447. 13. При складанні акта, передбаченого частиною дванадцятою цієї статті, дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює кількість отриманих бланків відкріпних посвідчень сумі кількості виборців, які отримали відкріпні посвідчення, та кількості погашених бланків відкріпних посвідчень. При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія вказує це у зазначеному акті, а також вказує встановлену рішенням дільничної виборчої комісії причину такого розходження.  
448. 14. Погашені невикористані бланки відкріпних посвідчень запаковуються у порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 85 цього Закону. На пакеті робиться напис "Погашені бланки відкріпних посвідчень на право участі у виборах народних депутатів України".  
449. 15. Пакет з погашеними бланками відкріпних посвідчень та акт про погашення доставляються до територіальної виборчої комісії разом з виборчою документацією, зазначеною в частині дев'ятій статті 72 цього Закону.  
450. 16. Окружна виборча комісія о 20 годині останньої п'ятниці перед днем виборів погашає невикористані бланки відкріпних посвідчень у порядку, зазначеному у частині дванадцятій цієї статті. В акті окружної виборчої комісії про погашення невикористаних бланків відкріпних посвідчень зазначається:  
451. 1) кількість та номери отриманих окружною виборчою комісією бланків відкріпних посвідчень;  
452. 2) кількість бланків відкріпних посвідчень, переданих дільничним виборчим комісіям;  
453. 3) номери невикористаних відкріпних посвідчень, що зберігалися в окружній виборчій комісії;  
454. 4) кількість відкріпних посвідчень погашених окружною виборчою комісією.  
455. 17. Погашені невикористані бланки відкріпних посвідчень запаковуються у порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 85 цього Закону. На пакеті робиться напис "Погашені бланки відкріпних посвідчень на право участі у виборах народних депутатів України".  
456. 18. Окружна виборча комісія не пізніш як за тридцять днів до дня голосування визначає в межах територіального виборчого округу по одній великій або середній звичайній виборчій дільниці на території кожного міста обласного значення або районного центру району, що входять до складу територіального виборчого округу, на яких будуть голосувати виборці, включені до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень.  
457. 19. Виборець, який має намір проголосувати на підставі відкріпного посвідчення, звертається не пізніше 12 години останньої суботи перед днем голосування до окружної виборчої комісії територіального виборчого округу, зазначеного на відкріпному посвідченні, із заявою, яка подається разом з відкріпним посвідченням та документом, в якому зроблено відмітку про видачу відкріпного посвідчення. У заяві виборець зазначає, на якій з визначених відповідно до частини вісімнадцятої цієї статті виборчих дільниць він має намір голосувати у день виборів. Відкріпне посвідчення не дає права виборцю голосувати у тому населеному пункті, де воно видане.  
458. 20. Окружна виборча комісія складає для кожної із визначених виборчих дільниць список виборців, які мають намір проголосувати за відкріпними посвідченнями на відповідній виборчій дільниці. Прізвище виборця вноситься до списку виборців із зазначенням у графі "Примітка" номера відкріпного посвідчення та проставленням підписів двох членів окружної виборчої комісії. Виборець не включається до списку виборців, якщо відкріпне посвідчення неналежно оформлене або записи в ньому не відповідають записам у відмітці про отримання посвідчення відповідно до частини одинадцятої цієї статті. Без підпису виборця відкріпне посвідчення вважається недійсним.  
459. 21. Член дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці, що знаходиться на території відповідного територіального виборчого округу у населеному пункті, де немає виборчої дільниці, визначеної відповідно до частини вісімнадцятої цієї статті, якщо він включений до списку виборців на виборчій дільниці в іншому населеному пункті, може звернутися до окружної виборчої комісії із заявою у порядку, встановленому частиною дев'ятнадцятою цієї статті, про надання йому можливості проголосувати на виборчій дільниці, де він є членом дільничної виборчої комісії. У такому випадку окружна виборча комісія може прийняти рішення про включення цієї особи до списку виборців на відповідній виборчій дільниці.  
460. 22. При включенні виборця окружною виборчою комісією до списку виборців на підставі відкріпного посвідчення у порядку, встановленому частинами двадцятою цієї статті чи прийнятті рішення про включення виборця до списку виборців у порядку, встановленому частиною двадцять першою цієї статті, відмітка про отримання відкріпного посвідчення, передбачена частиною одинадцятою цієї статті, погашається шляхом закреслення відтиску печатки дільничної виборчої комісії, що видала відкріпне посвідчення, із зазначенням дати погашення та проставленням підписів двох членів окружної виборчої комісії.  
461. 23. Список виборців, складений окружною виборчою комісією на підставі відкріпних посвідчень у порядку, встановленому частиною двадцятою цієї статті, передається до дільничної виборчої комісії відповідної виборчої дільниці, визначеної відповідно до частини шістнадцятої цієї статті, не пізніше 14 години останньої суботи перед днем виборів. Така передача проводиться двома членами окружної виборчої комісії на засіданні відповідної дільничної виборчої комісії, що засвідчується актом, складеним за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. Зазначений список є невід'ємною частиною списку виборців для голосування на відповідній дільниці. Нумерація виборців та нумерація аркушів у списку виборців для голосування за відкріпними посвідченнями ведеться окремо від нумерації виборців та нумерації аркушів у списку виборців, отриманому дільничною виборчою комісією відповідно до частини восьмої статті 40 цього Закону.  
462. 24. Окружна виборча комісія не пізніш як за 16 годин до початку голосування подає до Центральної виборчої комісії зведену інформацію про кількість відкріпних посвідчень, виданих усіма дільничними виборчими комісіями відповідного територіального виборчого округу та про кількість виборців, які мають намір проголосувати за відкріпними посвідченнями у відповідному територіальному виборчому окрузі. Центральна виборча комісія не пізніш як за 12 годин до початку голосування подає до відповідних окружних виборчих комісій інформацію про очікувану кількість виборців, які голосуватимуть за відкріпними посвідченнями, а також оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті.  
463. Стаття 42. Порядок ознайомлення виборців із списком виборців на звичайній виборчій дільниці та оскарження неправильностей у в списку виборців  
464. 1. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці після отримання у порядку і в строки, передбачені частиною восьмою статті 40 цього Закону, списку виборців на виборчій дільниці наступного дня після отримання надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.  
465. 2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці двічі надсилає кожному виборцю повідомлення про включення його до списку виборців відповідної виборчої дільниці, її адресу, номер телефону та розпорядок роботи. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітки відповідно до частини п'ятої статті 40 цього Закону, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем проживання. Такі письмові повідомлення надсилаються не пізніш як за двадцять п'ять і не пізніш як за сім днів до дня виборів.  
466. 3. Кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до списку відомостей. Громадянин має право оскаржити до дільничної чи окружної виборчої комісії або безпосередньо до місцевого суду за місцезнаходженням виборчої дільниці допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення із списку виборців його або інших осіб.  
467. 4. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної або окружної виборчої комісії щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті. Скарга за формою, визначеною статтею 106 цього Закону, подана до виборчої комісії, розглядається на найближчому засіданні комісії, як правило, у присутності скаржника. Про час найближчого засідання комісії скаржника повідомляє член комісії, який прийняв скаргу.  
468. 5. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Така скарга розглядається комісією у дводенний строк. За підсумком розгляду скарги дільнична виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги Копія рішення видається скаржнику не пізніше наступного дня після його прийняття. Скарга, подана до дільничної виборчої комісії після зазначеного строку, не розглядається.  
469. 6. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за три дні до дня виборів. Така скарга розглядається комісією у дводенний строк, але не пізніш як за три дні перед днем виборів, а подана за три дні до дня виборів - невідкладно. За підсумком розгляду скарги окружна виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про включення виборця до списку виборців на відповідній виборчій дільниці або мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги. Копія рішення видається скаржнику не пізніше наступного дня після його прийняття, а у разі його прийняття за три дні до дня виборів - невідкладно.  
470. 7. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана до місцевого суду за місцем знаходження виборчої дільниці не пізніш як за два дні до дня виборів. Така скарга розглядається судом у дводенний строк, але не пізніш як за два дні перед днем виборів, а подана за два дні до дня виборів - невідкладно. Рішення суду видається особі, яка звернулася із скаргою до суду, у день його прийняття. Рішення суду подається до дільничної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів, а пізніше цього строку, однак не пізніш як за два дні до дня виборів - до окружної виборчої комісії.  
471. 8. Виборча комісія або суд приймає рішення за скаргою виборця щодо його невключення до списку виборців на відповідній дільниці на підставі встановлення місця проживання виборця з урахуванням вимоги про включення виборця у списки виборців лише на одній виборчій дільниці. При необхідності виборча комісія чи суд можуть звернутися до відповідного відділу обліку виборців щодо уточнення відомостей про виборця.  
472. 9. Якщо при розгляді скарги щодо включення виборця до списку виборців у порядку, встановленому частиною п'ятою цієї статті, дільнична виборча комісія виявляє підстави для можливого включення цього виборця до списків виборців на одній чи кількох інших дільницях, вона не пізніше наступного дня після прийняття рішення про включення виборця до списку виборців на відповідній дільниці повідомляє окружну виборчу комісію виборчого округу, до якого належить виборча дільниця, про включення до списку виборців цієї особи та про інші можливі місця її включення до списків виборців. Окружна виборча комісія, яка отримала зазначене повідомлення, забезпечує невідкладне передання його до окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів, до яких належать виборчі дільниці, де вказана особа могла бути включена до списку виборців, про включення до списку виборців цієї особи.  
473. 10. Якщо при розгляді скарги щодо включення виборця до списку виборців у порядку, встановленому частиною шостою цієї статті, а також при отриманні повідомлень, зазначених у частині дванадцятій статті 45 та частині тринадцятій статті 46, окружна виборча комісія виявляє підстави для можливого включення цього виборця до списків виборців на одній чи кількох інших дільницях, окружна виборча комісія повідомляє окружні виборчі комісії територіальних виборчих округів, до яких належать такі виборчі дільниці, про включення до списку виборців цієї особи.  
474. Стаття 43. Порядок прийняття рішень про внесення змін списку виборців на звичайній виборчій дільниці  
475. 1. Дільнична або окружна виборча комісія на вимогу члена комісії, кандидата у депутати, уповноваженої особи партії (блоку) має право звернутися з запитом до відповідного відділу обліку виборців щодо перевірки та уточнення інформації про місце проживання чи інших відомостей про виборців. Відповідний відділ зобов'язаний надати відповідні відомості не пізніш як на третій день після отримання запиту виборчої комісії, але не пізніш як за три дні до дня виборів.  
476. 2. Дільнична виборча комісія приймає рішення про внесення змін до списку виборців на підставі особистих скарг громадян, документів, передбачених у частині першій цієї статті. Дільнична виборча комісія може приймати рішення про внесення змін до списку виборців не пізніше як за три дні до дня виборів.  
477. 3. За два дні до дня виборів дільнична виборча комісія передає окружній виборчій комісії на її засіданні перелік виборців, щодо яких були прийняті рішення про включення до списку виборців на відповідній дільниці, та перелік виборців, щодо яких були прийняті рішення про виключення зі списку виборців. До зазначених переліків, складених за формою списку виборців, додаються рішення дільничної виборчої комісії про включення до списку та виключення зі списку виборців та документи, на підставі яких були прийняті відповідні рішення. Від імені дільничної виборчої комісії зазначені переліки та документи передають не менше трьох членів цієї комісії, які представляють різні партії (блоки), одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу зазначених переліків та документів складається в двох примірниках акт за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону.  
478. 4. Не пізніш як за шість днів до дня виборів до окружної виборчої комісії за формою, передбаченою частиною восьмою статті 38 цього Закону, подають відомості:  
479. 1) відповідні місцеві органи Міністерства внутрішніх справ України - про громадян, які змінили місце проживання на відповідній території в період від 1 липня року, що передує року проведення виборів;  
480. 2) місцеві органи Міністерства юстиції України - про громадян, які проживали на відповідній території та померли після 1 липня року, що передує року проведення виборів, а також про громадян, які протягом того ж часу змінили прізвище, ім'я, по батькові;  
481. 3) місцеві військові комісаріати - про громадян, які проживали на відповідній території та призвані на строкову військову службу після 1 вересня року, що передує року проведення виборів, а також про громадян, які звільнилися в запас після закінчення строкової військової служби протягом того ж часу;  
482. 4) командири військових частин (формувань), дислокованих на території відповідного міста чи району, - про зміни у переліку громадян, які проживають на території дислокації відповідної військової частини (формування), у тому числі щодо військовослужбовців строкової служби, які не будуть звільнені в запас до дня виборів, порівняно з поданням, зазначеним у пункті 5 частини п'ятої статті 31 цього Закону;  
483. 5) місцеві органи Державного департаменту з питань виконання покарань - про зміни в контингенті громадян, які відбувають покарання в установах, розташованих на відповідній території, порівняно з поданням, зазначеним у пункті 6 частини п'ятої статті 38 цього Закону;  
484. 6) місцеві органи опіки і піклування - про осіб, визнаних судом недієздатними після 1 липня року, що передує року проведення виборів, а також про осіб, щодо яких судом було скасовано рішення про визнання їх недієздатними протягом того ж часу;  
485. 7) керівники спеціалізованих закладів, які здійснюють облік бездомних громадян відповідно до Закону України "Про профілактику безпритульності", - про громадян, які зареєстровані за відповідною юридичною адресою після 1 липня року, що передує року проведення виборів, а також про громадян, реєстрація яких була скасована за цією адресою протягом того ж часу;  
486. 5. Окружна виборча комісія приймає рішення про внесення виборця до списку виборців або про виключення виборця із списку виборців на відповідній виборчій дільниці територіального виборчого округу за наслідком розгляду скарг громадян відповідно до частини шостої статті 42 цього Закону, а також на підставі відомостей, зазначених у частині першій цієї статті, подань органів та установ, зазначених у частині четвертій цієї статті, повідомлень, отриманих від окружних виборчих комісій щодо включення виборців до списку виборців на іншій дільниці, зазначених у частинах дев'ятій і десятій статті 42 цього Закону.  
487. 6. На підставі рішень, зазначених частині п'ятій цієї статті та у частині двадцять першій статті 41 цього Закону, а також на підставі рішень суду, поданих до окружної виборчої комісії відповідно до частини сьомої статті 42 цього Закону, голова, заступник голови або секретар окружної виборчої комісії не пізніш як за три дні до дня виборів складають переліки виборців, яких необхідно долучити до списку виборців на кожній звичайній виборчій дільниці, та переліки виборців, яких необхідно виключити зі списку виборців по кожній виборчій дільниці територіального виборчого округу. У переліку зазначається, з яких підстав виборця включено до списку або виключено з нього. Кожен такий перелік складається у двох примірниках у формі списку виборців на виборчій дільниці. Достовірність переліку виборців засвідчується на кожному аркуші переліку підписом голови та секретаря окружної виборчої комісії та відтиском печатки.  
488. 7. Окружна виборча комісія на засіданні, передбаченому у частині третій цієї статті, передає кожній дільничній виборчій комісії по одному примірнику відповідних переліків, зазначених у частині шостій цієї статті. Про передачу зазначених переліків дільничній виборчій комісії складається в двох примірниках акт формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. Другий примірник кожного переліку зберігається в окружній виборчій комісії.  
489. Стаття 44. Порядок внесення змін до списку виборців на звичайній виборчій дільниці  
490. 1. Внесення змін до списку виборців на звичайній виборчій дільниці здійснюється головою, заступником голови або секретарем комісії.  
491. 2. Зміни до списку виборців на звичайній виборчій дільниці вносяться на підставі:  
492. 1) заяви виборця про виключення зі списку виборців та видачу відкріпного посвідчення відповідно до частини одинадцятої статті 41 цього Закону;  
493. 2) рішення дільничної виборчої комісії, прийнятого відповідно до частини другої статті 43 цього Закону;  
494. 3) рішення суду, прийнятого відповідно до частини сьомої статті 42 цього Закону;  
495. 4) переліків виборців, яких необхідно долучити до списку виборців на виборчій дільниці та яких необхідно виключити зі списку виборців, складених окружною виборчою комісією відповідно до частини шостої статті 43 цього Закону.  
496. 3. При внесенні змін до списку виборців на підставах, зазначених у пунктах 3 і 4 частини другої цієї статті, рішення дільничною виборчою комісією не приймається.  
497. 4. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії вносить зміни до списку виборців невідкладно після закінчення засідання комісії, на якому було прийнято рішення, зазначене у пункті 2 частини другої цієї статті, або невідкладно після отримання дільничною виборчою комісією документів, зазначених у пунктах 3 і 4 частини другої цієї статті.  
498. 5. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців згідно з документами, що були підставою для включення виборця до списку виборців. При цьому у графі поруч з прізвищем виборця зазначається дата і номер постанови дільничної чи окружної виборчої комісії або дата рішення суду про включення виборця до списку виборців.  
499. 6. Виключення із списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом „Виключено" та підписами голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка". При цьому у графі поруч з прізвищем виборця зазначається дата і номер постанови дільничної чи окружної виборчої комісії або дата рішення суду про виключення виборця до списку виборців.  
500. 7. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування мають право виправляти неточності та технічні описки у списку виборців - неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - у разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписами голови або заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка".  
501. 8. Вносити будь-які зміни до списку виборців після закінчення голосування забороняється.  
502. Стаття 45. Порядок складання та уточнення списку виборців на спеціальних виборчих дільницях  
503. 1. На спеціальних виборчих дільницях (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах) списки виборців складаються за формою, зазначеною у частин другій статті 40 цього Закону, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), де утворені такі виборчі дільниці, не пізніш як за двадцять днів до дня виборів.  
504. 2. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки виборців складаються за формою, зазначеною у частині другій статті 40 цього Закону, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, не пізніш як за десять днів до дня виборів. Виборці, які повинні покинути лікувальний заклад, до подання та до списку виборців на такій дільниці не включаються.  
505. 3. Відомості, зазначені у частинах першій та другій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу, установи, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник відповідного закладу, установи, капітан судна, командир військової частини (формування) забезпечує своєчасність подання вказаних відомостей дільничній виборчій комісії та їх достовірність.  
506. 4. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці на наступний день після складання списку виборців на дільниці надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.  
507. 5. Ознайомлення громадян із списком виборців на спеціальній виборчій дільниці та оскарження неправильностей у ньому відбувається у порядку, встановленому статтею 42 цього Закону.  
508. 6. Після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці один примірник списку виборців передається до відповідної окружної виборчої комісії.  
509. 7. У разі, якщо виборець поступив до стаціонарного лікувального закладу пізніш як за десять днів до дня виборів, однак раніше ніж за два дні до вказаного дня, відповідна дільнична виборча комісія уточнює список виборців, включаючи виборця до списку виборців на підставі відомостей керівника відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою відповідного закладу.  
510. 8. Виборець, який поступив до лікувального закладу у тому ж населеному пункті, де він проживає, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 83 цього Закону. У цьому разі до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці він не включається.  
511. 9. Окружна виборча комісія або дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці на вимогу члена комісії, кандидата у депутати, уповноваженої особи партії (блоку) має право внести запит до керівників відповідних закладів та установ, командирів військових частин (формувань) щодо надання для ознайомлення документів, що засвідчують їх перебування у відповідному закладі чи установі або містять інформацію про їх проживання (перебування) не території дислокації військової частини (формування). Вказані посадові та службові особи зобов'язані надати зазначені документи або їх достовірні копії не пізніш як на третій день після отримання запиту виборчої комісії, але не пізніш як за два дні до дня виборів.  
512. 10. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини четвертої статті 21 цього Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за 7 днів до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном судна, командиром військової частини (формування). Вказані відомості подаються в одному примірнику за підписом керівника закладу, установи, , капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Після складання списку виборців на такій виборчій дільниці один примірник списку виборців невідкладно передається до відповідної окружної виборчої комісії. У випадку виборчої дільниці, утвореної на судні, що перебуває у плаванні під Державним прапором України, чи на полярній станції України зміст списку виборців може передаватися за допомогою технічних засобів зв'язку.  
513. 11. Виборча комісія спеціальної виборчої дільниці при внесенні змін до списку виборців повідомляє окружну виборчу комісію виборчого округу, до якого належить виборча дільниця, не пізніше наступного дня після включення виборця до списку виборців про включення до списку виборців відповідних осіб та про місце їх проживання.  
514. 12. Окружна виборча комісія на підставі отриманого примірника списку виборців, зазначеного у частині десятій цієї статті, або повідомлення, зазначеного у частині одинадцятій цієї статті, повідомляє окружні виборчі комісії відповідних територіальних виборчих округів про включення усіх осіб до списку виборців цієї спеціальної виборчої дільниці.  
515. Стаття 46. Порядок складання та уточнення списку виборців на закордонних виборчих дільницях  
516. 1. На закордонних виборчих дільницях списки виборців складаються за формою, зазначеною у частин другій статті 40 цього Закону, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі загальних списків виборців, що перебувають за кордоном, зазначених у частині дванадцятій статті 38 цього Закону, не пізніш як за двадцять днів до дня виборів.  
517. 2. Не пізніш як за десять днів до дня виборів до дільничної виборчої комісії відповідної закордонної виборчої дільниці за формою, передбаченою частиною восьмою статті 38 цього Закону, подають відомості:  
518. 1) дипломатичні чи інші офіційні представництва та консульські установи України в іноземних державах - про громадян України, які перебувають на консульському обліку, а також про інших громадян України, які проживають у відповідній іноземній державі, з урахуванням змін, які відбулися після 1 липня року, що передує року проведення виборів;  
519. 2) командири військових частин (формувань), дислокованих за межами України, - про громадян України, які проходять службу у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, з урахуванням змін, які відбулися після 1 липня року, що передує року проведення виборів.  
520. 3. Відомості, зазначені у частині другій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного представництва, установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник відповідного представництва, установи, командир військової частини (формування) забезпечує своєчасність подання вказаних відомостей дільничній виборчій комісії та їх достовірність.  
521. 4. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці приймає рішення про внесення виборця до списку виборців або про виключення виборця із списку виборців на відповідній виборчій дільниці за наслідком розгляду скарг громадян відповідно до частини шостої цієї статті, а також на підставі подань представництв та установ, зазначених у частині другій цієї статті.  
522. 5. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці на наступний день після складання списку виборців на дільниці надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.  
523. 6. Ознайомлення громадян із списком виборців на закордонній виборчій дільниці відбувається у порядку, встановленому статтею 42 цього Закону.  
524. 7. Кожен громадянин може подати скаргу щодо неправильності у списку виборців на закордонній виборчій дільниці до відповідної дільничної або до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому відповідно частинами третьою, четвертою та п'ятою статті 42 цього Закону.  
525. 8. У разі утворення закордонної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини восьмої статті 22 цього Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за 7 днів до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівником відповідного офіційного представництва чи консульської установи України, командиром військової частини (формування). Вказані відомості подаються в одному примірнику за підписом керівника представництва, установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.  
526. 9. Після складання списку виборців на закордонній виборчій дільниці його зміст передається до Центральної виборчої комісії за допомогою технічних засобів зв'язку.  
527. 10. Виборець, який прибув до дня виборів включно до закордонної виборчої дільниці, особисто подає до відповідної дільничної виборчої комісії письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці та відкріпне посвідчення, а також один із документів, передбачених у частині п'ятій статті 2 цього Закону. Включення виборця до списку виборців відбувається у порядку, встановленому частинами двадцятою та двадцять другою статті 41 цього Закону  
528. 11. Виборець, який прибув не пізніше ніж за сім днів до дня виборів до закордонної виборчої дільниці без відкріпного посвідчення, особисто подає до відповідної дільничної виборчої комісії письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці з зазначенням місця проживання, а також один із документів, передбачених у частині п'ятій статті 2 цього Закону.  
529. 12. Внесення змін до списку виборців на закордонній виборчій дільниці здійснюється головою, заступником голови або секретарем комісії.  
530. 13. Зміни до списку виборців на закордонній виборчій дільниці вносяться на підставі:  
531. 1) заяви виборця про виключення зі списку виборців та видачу відкріпного посвідчення відповідно до частини одинадцятої статті 41 цього Закону;  
532. 2) рішення дільничної виборчої комісії, прийнятого за підсумком розгляду скарги, зазначеної у частині сьомій цієї статті;  
533. 3) рішення Центральної виборчої комісії, прийнятого за підсумком розгляду скарги, зазначеної у частині сьомій цієї статті;  
534. 14. При внесенні змін до списку виборців на підставах, зазначених у пункті 3 частини тринадцятої цієї статті, рішення дільничною виборчою комісією не приймається.  
535. 15. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії вносить зміни до списку виборців невідкладно після закінчення засідання комісії, на якому було прийнято рішення, зазначене у пункті 2 частини другої цієї статті, або невідкладно після отримання дільничною виборчою комісією рішення, зазначеного у пункті 3 частини тринадцятої цієї статті.  
536. 16. Виборча комісія закордонної виборчої дільниці при включенні до списку виборців осіб відповідно до частини восьмої, одинадцятої, п'ятнадцятої цієї статті, на підставі відомостей, зазначених у частині другій цієї статті, повідомляє технічними засобами зв'язку Центральну виборчу комісію не пізніше наступного дня після завершення складання списків виборців на відповідній дільниці або після включення виборця до списку виборців про включення до списку виборців цих осіб та про місце їх проживання.  
537. 17. Центральна виборча комісія на підставі отриманого примірника списку виборців, зазначеного у частині дев'ятій цієї статті, або повідомлення, зазначеного у частині шістнадцятій цієї статті, повідомляє окружні виборчі комісії відповідних територіальних виборчих округів про включення усіх осіб до списку виборців цієї закордонної виборчої дільниці.  
538. Розділ VІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ  
539. Стаття 47. Фінансування виборів депутатів  
540. 1. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією.  
541. 2. Партія (блок), кандидатів у депутати від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією, для фінансування своєї передвиборної агітації зобов'язана утворити свій виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому цим Законом.  
542. 3. Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів з джерел, не передбачених частиною першою цієї статті, незалежно від наявності погодження з партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу чи висунутими ними кандидатами у депутати, забороняється.  
543. Стаття 48. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України  
544. 1. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів.  
545. 2. Обсяг коштів для підготовки і проведення виборів депутатів за поданням Центральної виборчої комісії передбачається окремим рядком у законі про Державний бюджет України.  
546. 3. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів, у тому числі на друкування інформаційних плакатів партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією, на оплату публікації в засобах масової інформації передвиборних програм партій (блоків), часу мовлення на радіо і телебаченні, здійснюються Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією кошторисів видатків у межах коштів, передбачених на підготовку і проведення виборів у Державному бюджеті України.  
547. 4. Кошти на підготовку і проведення виборів депутатів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу.  
548. 5. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків окружної виборчої комісії, а також середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій, які повинні включати в себе, зокрема, витрати на майновий найм (оренду) приміщень виборчих комісій та оплату за використання матеріально-технічних засобів і оплату праці членів комісій.  
549. 6. Окружна виборча комісія у десятиденний строк з дня її утворення на основі середніх норм видатків складає єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до нього видатків окружної виборчої комісії та видатків для потреб дільничних виборчих комісій територіального округу. Єдиний кошторис видатків окружної виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією.  
550. 7. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з Міністерством фінансів України.  
551. 8. Окружна виборча комісія зобов'язана не пізніш як у семиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів повернути не використані нею на підготовку і проведення виборів кошти Державного бюджету України на рахунок Центральної виборчої комісії. Державне казначейство України у триденний строк інформує Центральну виборчу комісію про повернення цих коштів на її рахунок.  
552. 9. Окружна виборча комісія в п'ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів складає та подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів депутатів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією спільно з Державним казначейством України.  
553. 10. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів депутатів, здійснюється Центральною виборчою комісією та відповідними органами Державної контрольно-ревізійної служби України у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з Міністерством фінансів України.  
554. Стаття 49. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії  
555. 1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі, оплачується в розмірі та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
556. 2. Розмір заробітної плати члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчим від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи.  
557. 3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів депутатів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.  
558. 4. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів і в дні встановлення підсумків голосування оплачується у розмірі та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.  
559. 5. Робота осіб, зазначених у частині одинадцятій статті 27 цього Закону, оплачується у розмірі та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
560. Стаття 50. Виборчий фонд партії (блоку)  
561. 1. Виборчий фонд партії (блоку) має один накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування передвиборної агітації партії (блоку), а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на передвиборну агітацію партії (блоку). На поточні рахунки виборчого фонду партії (блоку) кошти надходять виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку).  
562. 2. Партія (блок) відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду в установі банку України у місті Києві, яку визначає на свій розсуд. Партія (блок) має право відкрити тільки один накопичувальний рахунок виборчого фонду і тільки в національній валюті.  
563. 3. Партія (блок) має право відкривати в установах банків України поточні рахунки виборчого фонду з розрахунку не більше одного поточного рахунку на території одного виборчого округу. Один поточний рахунок виборчого фонду може обслуговувати декілька територіальних виборчих округів.  
564. 4. Партія (блок) не проводить видатків на фінансування своїх передвиборчих заходів у закордонному виборчому окрузі.  
565. 5. Партія (блок) зобов'язана відкрити накопичувальний рахунок виборчого фонду не пізніше ніж за шістдесят п'ять днів до дня виборів. Підставою для відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Підставою для відкриття поточного рахунку виборчого фонду є довідка установи банку про відкриття накопичувального рахунку.  
566. 6. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів партій (блоків) встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто днів до дня виборів.  
567. 7. Послуги установ банків, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунків виборчого фонду та їх функціонуванням, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунках виборчого фонду партії (блоку), відсотки не нараховує і не сплачує.  
568. 8. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття накопичувального чи поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) письмово повідомляє Центральну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.  
569. 9. Інформація про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) та його реквізити одноразово публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніш як на п'ятий день після отримання повідомлення установи банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) за рахунок коштів, що виділяються на підготовку і проведення виборів з Державного бюджету України. Подальша інформація про реквізити накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) публікується у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку).  
570. 10. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду партії (блоку) здійснюється в безготівковій формі.  
571. 11. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду партії (блоку) припиняється о 15 годині останнього дня перед днем виборів.  
572. 12. Арешт коштів на рахунках виборчого фонду партії (блоку) не допускається.  
573. 13. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках виборчого фонду партії (блоку) раніше, аніж у строк, встановлений частиною десятою цієї статті, здійснюється лише у випадку втрати партією (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу.  
574. Стаття 51. Розпорядники виборчого фонду партії (блоку)  
575. 1. Партія (блок) із числа кандидатів, включених до виборчого списку цієї партії (блоку), або своїх уповноважених осіб у загальнодержавному виборчому окрузі, зазначених у частині п'ятій статті 71 цього Закону, призначає двох розпорядників виборчого фонду, які мають виключне право на розпорядження коштами з накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку).  
576. 2. Партія (блок) із числа кандидатів, включених до виборчого списку цієї партії (блоку), або своїх уповноважених осіб у відповідному територіальному виборчому окрузі призначає по одному розпоряднику виборчого фонду партії (блоку) для кожного поточного рахунку. Розпорядник виборчого фонду партії (блоку) має виключне право на розпорядження коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку).  
577. 3. Розпорядники коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язані вести облік надходження та розподілу коштів виборчого фонду партії (блоку) між поточними рахунками. Розпорядники поточних рахунків виборчого фонду партії (блоку) несуть відповідальність за додержання фінансової дисципліни, цільове використання коштів виборчого фонду партії (блоку).  
578. 4. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду партії (блоку), надає розпорядникові потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчого фонду партії (блоку), рух коштів, а також їх залишки на рахунках.  
579. 5. Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний вести облік використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку). Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний не пізніш як на сьомий день після дня виборів подати розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку).  
580. 6. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня виборів подати до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду партії (блоку).  
581. 7. Форма фінансового звіту, зазначеного у частині шостій цієї статті, встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят днів до дня виборів.  
582. Стаття 52. Формування виборчого фонду партії (блоку) та використання його коштів  
583. 1. Виборчий фонд партії (блоку) формується за рахунок власних коштів партії (партій, що входять до виборчого блоку), а також добровільних внесків фізичних осіб.  
584. 2. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду однієї партії (блоку) не може перевищувати чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.  
585. 3. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду партії (блоку):  
586. 1) іноземцям та особам без громадянства;  
587. 2) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених частиною четвертою цієї статті).  
588. 4. Добровільний внесок громадянина України до виборчого фонду партії (блоку) приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови подання громадянином одного із документів, зазначених у пунктах 1, 2, 5-8 частини третьої статті 2 цього Закону. У платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та адреса місця проживання.  
589. 5. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв'язку на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку) не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку) не повинен перевищувати двох банківських днів.  
590. 6. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) має право відмовитися від внеску фізичної особи, про що він подає відповідну заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку). Цей внесок повертається фізичній особі за рахунок добровільного внеску, а в разі неможливості такого повернення зараховується до Державного бюджету України.  
591. 7. У разі надходження добровільного внеску від фізичної особи, який перевищує розмір, встановлений частиною другою цієї статті, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядником накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку), повертається фізичній особі установою банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку), за рахунок цих коштів, а в разі неможливості такого повернення зараховується до Державного бюджету України.  
592. 8. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний відмовитися від внеску фізичної особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такий внесок, якщо розпоряднику про це відомо. На підставі заяви розпорядника про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду партії (блоку), перераховує такий внесок до Державного бюджету України. Якщо розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) стало відомо про те, що фізична особа, яка зробила внесок, не мала на це права, він зобов'язаний протягом трьох днів від дня, коли йому стало про це відомо, відмовитися від цього внеску, подавши заяву до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку), про перерахунок відповідної суми до Державного бюджету України.  
593. 9. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку), на підставі відповідного звернення розпорядника накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) перераховує кошти з накопичувального рахунку на поточні рахунки цього ж виборчого фонду партії (блоку).  
594. 10. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів партій (блоків) здійснюється Центральною виборчою комісією та установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду партії (блоку), відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України та уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку не пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів.  
595. 11. Установа банку, в якій відкрито поточний рахунок виборчого фонду партії (блоку), не пізніше ніж на п'ятий день після дня виборів перераховує кошти, не використані партією (блоком), на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду партії (блоку).  
596. 12. Кошти виборчого фонду, не використані партією (блоком), за рішенням керівного органу партії (блоку), прийнятим у десятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів, перераховуються з накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) на поточний банківський рахунок партії (партій, що входять до блоку) у п'ятиденний строк з дня надходження до установи банку відповідного рішення партії (блоку). У разі неприйняття у цей строк партією (блоком) такого рішення невикористані кошти виборчого фонду партії (блоку) перераховуються установою банку до Державного бюджету України на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.  
597. 13. Внески, що надійшли на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку) пізніше ніж в останній день перед днем виборів, повертаються установою банку відповідній фізичній особі за її рахунок, а в разі неможливості такого повернення зараховуються до Державного бюджету України.  
598. Стаття 53. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів  
599. 1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення відповідно до норм, встановлених цим Законом або відповідними актами Центральної виборчої комісії, прийнятими на виконання вимог цього Закону, сприяти в їх облаштуванні; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
600. 2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів депутатів під час виборчого процесу здійснюються виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
601. Розділ VІІ. ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ  
602. Стаття 54. Загальний порядок висування кандидатів у депутати  
603. 1. Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніше ніж за триста шістдесят п'ять днів до дня виборів, або виборчий блок партій за умови, що до його складу входять партії, зареєстровані не пізніш як за триста шістдесят п'ять днів до дня виборів.  
604. 2. Громадянин України, який відповідно до статті 9 цього Закону має право бути обраним депутатом, може дати згоду балотуватися кандидатом у депутати від партії (блоку).  
605. 3. Висування кандидатів у депутати розпочинається за сто дев'ятнадцять днів і закінчується за дев'яносто днів до дня виборів.  
606. Стаття 55. Порядок утворення виборчого блоку  
607. 1. Виборчий блок може бути утворено двома і більше партіями, зазначеними у частині першій статті 54 цього Закону, на підставі рішень з'їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій. Таке рішення підписується керівником партії та скріплюється печаткою партії. З'їзди (збори, конференції) партій, які приймають рішення про утворення виборчого блоку, можуть відбутися в будь-який час до закінчення терміну висування кандидатів у депутати.  
608. 2. Керівники або представники партій, яким надано з'їздами (зборами, конференціями) повноваження щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про його утворення, яка підписується ними і скріплюється печатками партій, що утворили блок.  
609. 3. Угода про утворення виборчого блоку повинна визначати:  
610. 1) повну та скорочену назву блоку;  
611. 2) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування;  
612. 3) норми представництва та спосіб делегування представників на міжпартійний з'їзд (збори, конференцію) від партій, що входять до блоку;  
613. 4) порядок проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидатів;  
614. 5) порядок прийняття рішень міжпартійним з'їздом (зборами, конференцією);  
615. 6) умови висування та норми представництва кандидатів у депутати до виборчого списку від партій, що входять до виборчого блоку;  
616. 7) порядок прийняття рішення про виключення особи з виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку).  
617. 4. Повна назва блоку повинна включати назви усіх партій, що входять до блоку. Повна або скорочена назва блоку не може містити назви партії, що не входить до блоку.  
618. 5. Про утворення виборчого блоку повідомляється Центральна виборча комісія не пізніш як за п'ять днів до дня проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції). До повідомлення за підписами представників партій, уповноважених на утворення виборчого блоку, додаються угода про утворення виборчого блоку, рішення кожної з партій про утворення виборчого блоку та витяги з протоколів з'їздів (зборів, конференцій) про розгляд цього питання, засвідчені керівниками відповідних партій, та скріплені печатками цих партій, а також копії свідоцтв про реєстрацію партій, що утворили виборчий блок, та їх статутів, засвідчених безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу. У разі, коли назва блоку містить прізвище особи, до повідомлення також додається згода особи на використання її прізвища за її підписом, засвідченим у встановленому законом порядку.  
619. 6. У разі виявлення невідповідності угоди про утворення виборчого блоку вимогам цієї статті або включення до складу виборчого блоку партії, яка не відповідає вимогам частини першої статті 54 цього Закону, Центральна виборча комісія у дводенний строк після отримання повідомлення про утворення блоку робить попередження партіям, які утворили виборчий блок, із вимогою усунути порушення та з попередженням, що повторне порушення може привести до відмови в реєстрації висунутих блоком кандидатів на підставі пунктів 1, 2 частини першої статті 61 цього Закону. Вказане попередження не пізніш як на третій день після отримання документів, зазначених у частині п'ятій цієї статті, надсилається партіям, які утворили виборчий блок.  
620. Стаття 56. Порядок висування кандидатів у депутати  
621. 1. Кількість кандидатів у депутати, що висуваються партією (блоком), не може перевищувати кількості депутатів, яка становить конституційний склад Верховної Ради України, визначений Конституцією України, та не може бути меншою від чотирнадцяти осіб.  
622. 2. Партія (блок) може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії (членом партії, яка входить до блоку), або позапартійну особу, яка відповідно до статті 9 цього Закону має право бути обраною депутатом.  
623. 3. Партія, яка входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати кандидатів у депутати чи входити до складу іншого виборчого блоку.  
624. 4. Висування кандидатів у депутати партією здійснюється на її з'їзді (зборах, конференції), а блоком - на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) партій, що входять до блоку. У з'їзді (зборах, конференції), на якому здійснюється висування кандидатів у депутати, повинно брати участь не менше 200 делегатів.  
625. 5. Висування кандидатів у депутати здійснюється у вигляді виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією. Усі кандидати у депутати, висунуті партією (блоком), включаються до єдиного виборчого списку партії (блоку). Черговість кандидатів у списку визначається на з'їзді (зборах, конференції). Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії (одного блоку).  
626. 6. Форма виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів.  
627. 7. У протоколі з'їзду (зборів, конференції) партії, міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, обов'язково зазначаються: дата його проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, відомості про освіту, посада (заняття), місце роботи, місце проживання), підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів у депутати. Протокол підписується головуючим на з'їзді (зборах, конференції), а виборчий список кандидатів у депутати - керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку). Вказані документи скріплюються печаткою партії (партій, що входять до блоку).  
628. 8. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) партії або міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, з метою висунення кандидатів у депутати керівник партії (керівники партій, що входять до блоку) повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п'ять днів до дня проведення з'їзду (зборів, конференції). На такому з'їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії.  
629. 9. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) з метою висунення кандидатів у депутати засоби масової інформації повідомляються не пізніше ніж за три дні до дня проведення з'їзду (зборів, конференції). Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з'їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.  
630. Стаття 57. Умови реєстрації кандидатів у депутати  
631. 1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), за умови отримання таких документів:  
632. 1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);  
633. 2) копій свідоцтва про реєстрацію партії (партій, що входять до блоку) та її статуту (статутів партій, що входять до блоку), засвідчених безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу;  
634. 3) рішень з'їздів (зборів, конференцій) партій про утворення виборчого блоку та витягів з протоколів з'їздів (зборів, конференцій) про розгляд цього питання, засвідчених підписами керівників партій, що входять до блоку, та скріплених печатками цих партій (у разі висунення кандидатів у депутати блоком);  
635. 4) угоди про утворення виборчого блоку (у разі висунення кандидатів у депутати блоком);  
636. 5) витягу з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партії (міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку) про висунення кандидатів у депутати від партії (блоку), який повинен містити відомості, передбачені частиною сьомою статті 56 цього Закону, та бути засвідченим керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) і скріпленим печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);  
637. 6) виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією;  
638. 7) заяв осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку) із зобов'язанням для набуття повноважень народного депутата України у разі обрання припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом;  
639. 8) автобіографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинні містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, місце проживання із зазначенням часу проживання в Україні, відомості про наявність чи відсутність судимості;  
640. 9) передвиборної програми партії (блоку), викладеної державною мовою, обсягом до семи тисяч восьмисот друкованих знаків;  
641. 10) декларації про майно та доходи кожного кандидата у депутати відповідно до статті 47 цього Закону;  
642. 11) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 58 цього Закону;  
643. 12) фотографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто двадцять днів до дня виборів.  
644. 2. Документи, подані до Центральної виборчої комісії після оголошення про початок виборчого процесу в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 55 цього Закону, повторно не подаються.  
645. 3. Центральна виборча комісія видає представнику партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, який подав документи, зазначені у частині першій цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.  
646. Стаття 58. Грошова застава  
647. 1. Грошова застава становить дві тисячі мінімальних розмірів заробітної плати, яка вноситься партією (блоком) у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії.  
648. 2. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати внесена грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок партії (блоку).  
649. 3. При скасуванні рішення про реєстрацію всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), грошова застава у п'ятиденний строк після дня прийняття відповідного рішення перераховується до Державного бюджету України.  
650. 4. Грошова застава повертається партіям (блокам), які взяли участь у розподілі депутатських мандатів.  
651. 5. Грошова застава, внесена партією (блоком), яка не взяла участі у розподілі депутатських мандатів, у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України.  
652. Стаття 59. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати  
653. 1. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати за рік, що передує року проведення виборів, заповнюється ним власноручно.  
654. 2. Форма декларації про майно та доходи кандидата у депутати затверджується Міністерством фінансів України, не пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів.  
655. 3. Центральна виборча комісія може звернутися до Державної податкової адміністрації з дорученням перевірити відомості, вказані у декларації кандидата у депутати.  
656. 4. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата у депутати.  
657. Стаття 60. Порядок реєстрації кандидатів у депутати  
658. 1. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку партії (блоку), реєструються Центральною виборчою комісією за наявності документів, передбачених статтею 57 цього Закону.  
659. 2. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за вісімдесят п'ять днів до дня виборів.  
660. 3. Особа, включена партією (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, яка на день подання заяви партії (блоку) про реєстрацію кандидатів у депутати до Центральної виборчої комісії не подала заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку), вважається виключеною з виборчого списку партії (блоку) з дня подання заяви партії (блоку), зазначеної у пункті 1 частини першої статті 57 цього Закону. Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після цього строку, не приймається.  
661. 4. Особа, включена партією (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати. З моменту отримання Центральною виборчою комісією заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається виключеною із виборчого списку партії (блоку). Про отримання такої заяви Центральна виборча комісія письмово повідомляє представника партії (блоку) не пізніш як наступного дня після дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від партії (блоку) не приймається.  
662. 5. Особа, включена до кількох виборчих списків партій (блоків) за її письмовими заявами про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цих партій (блоків), рішенням Центральної виборчої комісії виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена.  
663. 6. Центральна виборча комісія не пізніш як на сьомий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в їх реєстрації.  
664. 7. Перелік та черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначена партією (блоком), не може бути змінена після їх реєстрації Центральною виборчою комісією, за винятком виключення окремих кандидатів із виборчого списку у випадках, передбачених цим Законом.  
665. 8. У разі реєстрації кандидатів у депутати представнику партії (блоку) разом з копією рішення про реєстрацію у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Виборчий список кандидатів у депутати партії (блоку) разом із рішенням про їх реєстрацію в цей же строк оприлюднюється в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".  
666. 9. Якщо Центральна виборча комісія виявить у документах, поданих партією (блоком), ознаки порушення частини першої статті 37 Конституції України, вона зобов'язана звернутися до Міністерства юстиції України щодо внесення ним подання до Верховного Суду України про заборону діяльності відповідної партії. Розгляд питання про реєстрацію кандидатів у депутати від цієї партії (блоку) відкладається до набрання законної сили рішенням суду.  
667. Стаття 61. Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати  
668. 1. Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати у разі:  
669. 1) порушення законів України при утворенні виборчого блоку та висуненні кандидатів у депутати;  
670. 2) відсутності або неналежного оформлення документів, зазначених у статті 57 цього Закону;  
671. 3) припинення громадянства України кандидата у депутати;  
672. 4) вибуття особи, висунутої кандидатом у депутати, за межі України для проживання чи з метою отримання політичного притулку;  
673. 5) визнання особи, висунутої кандидатом у депутати, недієздатною;  
674. 6) набрання щодо особи, висунутої кандидатом у депутати, законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;  
675. 7) виявлення Центральною виборчою комісією обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 9 цього Закону.  
676. 2. Рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається представнику партії (блоку).  
677. 3. Відмова в реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), через невідповідне оформлення поданих партією (блоком) документів, передбачених частиною першою статті 57 цього Закону, не виключає повторного подання партією (блоком) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами повинна бути подана до Центральної виборчої комісії не пізніше ніж за 75 днів до дня виборів. Остаточне рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за 71 день до дня виборів.  
678. 4. Якщо внаслідок відмови Центральної виборчої комісії в реєстрації включених до виборчого списку кандидатів у депутати або подальшого скасування реєстрації таких кандидатів Центральною виборчою комісією у виборчому списку партії (блоку) залишилося менше чотирнадцяти кандидатів, Центральна виборча комісія приймає рішення про відмову в реєстрації або про скасування реєстрації усіх кандидатів у депутати, включених до такого виборчого списку.  
679. Стаття 62. Зміни у складі виборчого блоку партій  
680. 1. Партія, що входить до блоку, може не пізніше ніж за тридцять п'ять днів до дня виборів прийняти рішення про її вихід із складу блоку. Таке рішення приймається з'їздом (зборами, конференцією) партії відповідно до її статуту. Рішення про вихід партії із складу блоку та витяг з протоколу з'їзду (зборів, конференції) про розгляд цього питання, підписані керівником партії, головуючим на з'їзді (зборах, конференції) та скріплені печаткою партії, протягом трьох днів подаються до Центральної виборчої комісії та керівного органу блоку.  
681. 2. Вихід партії із складу блоку, до якого входить більше ніж дві партії, не впливає на статус блоку як суб'єкта виборчого процесу незалежно від кількості партій, які в ньому залишилися. Назва партії, яка вийшла із складу блоку, виключається у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації з переліку назв партій, що входять до блоку.  
682. 3. У разі виходу партії із складу блоку, до якого входять дві партії, правонаступником блоку - суб'єктом виборчого процесу залишається партія, яка не прийняла рішення про вихід з блоку. При цьому у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації замість назви блоку зазначається назва партії - правонаступника блоку.  
683. 4. Якщо рішення, передбачене частиною першою цієї статті, прийняте не пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів, партія, що вийшла із складу блоку, має право висунути кандидатів у депутати у порядку та в строки, передбачені цим Законом.  
684. 5. Якщо рішення, передбачене частиною першою цієї статті, прийняте пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів, партія, що вийшла із складу блоку, втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.  
685. 6. На підставі рішення, передбаченого частиною першою цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про виключення з виборчого списку блоку (партії - правонаступника блоку) осіб - членів партії, що прийняла рішення про вихід із складу блоку, або про скасування реєстрації кандидатів у депутати - членів цієї партії.  
686. 7. Партії, що входять до блоку, можуть не пізніше ніж за тридцять п'ять днів до дня виборів прийняти рішення про розпуск виборчого блоку. Такі рішення приймаються з'їздами (зборами, конференціями) кожної партії, яка входить до блоку. Рішення про розпуск блоку та витяги із протоколів з'їздів (зборів, конференцій) кожної партії про розгляд цього питання, підписані керівником партії, головуючим на з'їзді (зборах, конференції) та засвідчені печаткою партії, протягом трьох днів подаються до Центральної виборчої комісії.  
687. 8. Якщо рішення, передбачені частиною сьомою цієї статті, прийняті не пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів, кожна з партій, що входила до складу блоку, має право висунути кандидатів у депутати у порядку та в строки, передбачені цим Законом.  
688. 9. Якщо рішення, передбачені частиною сьомою цієї статті, прийняті пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів, партії, що входили до складу блоку, втрачають статус суб'єктів виборчого процесу.  
689. 10. Якщо рішення, передбачені частиною сьомою цієї статті, прийняті до реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія не розглядає питання про їх реєстрацію. Якщо зазначені рішення прийняті після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія на підставі цих рішень скасовує реєстрацію всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).  
690. Стаття 63. Скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати  
691. 1. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за три дні до дня виборів приймає рішення про скасування реєстрації окремого кандидата у депутати, включеного до виборчого списку партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку в разі:  
692. 1) звернення кандидата у депутати після його реєстрації із письмовою заявою про відмову балотуватися;  
693. 2) звернення партії (блоку) не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого на підставі статуту партії (угоди про утворення блоку);  
694. 3) виникнення підстав, передбачених у частині шостій статті 62 цього Закону;  
695. 4) припинення громадянства України кандидата у депутати;  
696. 5) вибуття кандидата у депутати за межі України на проживання чи з метою отримання політичного притулку;  
697. 6) визнання кандидата у депутати недієздатним;  
698. 7) набрання щодо кандидата законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;  
699. 8) включення кандидата у депутати до кількох виборчих списків партій (блоків) за наявності письмових заяв про згоду балотуватися від цих партій (блоків);  
700. 9) виявлення Центральною виборчою комісією обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 9 цього Закону.  
701. 2. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за десять днів до дня виборів скасовує рішення про реєстрацію всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), в разі виявлення після реєстрації підстав, передбачених частиною четвертою статті 61 цього Закону, або виникнення підстав, передбачених частиною десятою статті 62 цього Закону. Після прийняття зазначеного рішення відповідна партія (блок) втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.  
702. 3. У разі прийняття рішення, зазначеного у частині другій цієї статті, після виготовлення виборчих бюлетенів Центральна виборча комісія приймає рішення про передрук виборчих бюлетенів або про внесення до виборчих бюлетенів змін у порядку, встановленому частинами сьомою, восьмою статті 78 цього Закону.  
703. 4. Центральна виборча комісія оголошує партії (блоку) попередження, що оприлюднюється в державних засобах масової інформації, у разі порушення інших вимог цього Закону партією (блоком) чи кандидатом, висунутим цією партією. Таке попередження, зокрема, виноситься у разі:  
704. 1) встановлення судом при розгляді виборчого спору у порядку, передбаченому законом, факту підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом, партією (блоком), яка висунула кандидатів, її уповноваженою чи іншою посадовою особою, а також за дорученням партії (блоку), яка висунула кандидатів, - іншою особою;  
705. 2) встановлення судом при розгляді виборчого спору у порядку, передбаченому законом, факту надання під час виборчого процесу виборцям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат, партія, яка висунула кандидатів (одна з партій, яка входить до блоку, що висунув кандидатів), або посадова особа цієї партії;  
706. 3) встановлення судом при розгляді виборчого спору у порядку, передбаченому законом, факту використання партією (блоком) при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів;  
707. 4) встановлення судом при розгляді виборчого спору, що кандидат, який займає посаду, в тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи (зловживання службовим становищем);  
708. 5) у разі проведення партією (блоком), кандидатом у депутати прямої чи опосередкованої передвиборної агітації під час виборчого процесу поза строками, встановленими статтею 64 цього Закону.  
709. 5. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата у депутати чи про оголошення йому або партії (блоку) попередження у присутності кандидата чи представника партії (блоку). Про час розгляду цього питання вказані особи повідомляються не пізніш як напередодні розгляду. У разі відсутності вказаних осіб на засіданні без поважних причин, а при розгляді цього питання менш як за три дні до дня виборів - з будь-якої причини, це питання розглядається Центральною виборчою комісією за відсутності вказаних осіб.  
710. 6. У випадках порушень, зазначених у частині третій цієї статті, чи інших порушень, за які законом встановлено кримінальну або адміністративну відповідальність, Центральна виборча комісія повідомляє відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону.  
711. 7. Центральна виборча комісія доводить до відома партії (блоку), кандидата у депутати рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) або про оголошення попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає представнику партії (блоку) або кандидатові копію цього рішення у той же строк. Якщо вказане рішення прийняте в останній день перед днем виборів, копія вказаного рішення видається зазначеним особам невідкладно.  
712. 8. У разі смерті кандидата у депутати або визнання його безвісно відсутнім Центральна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування, та виключає його з відповідного виборчого списку.  
713. Розділ VІІІ. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ  
714. Стаття 64. Строки проведення передвиборної агітації  
715. 1. Партія (блок) має право розпочати свою передвиборну агітацію з моменту прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).  
716. 2. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.  
717. 3. Передвиборна агітація напередодні та в день виборів забороняється. У цей же час забороняється проведення масових акцій (зборів, походів, демонстрацій, мітингів) від імені партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу, розповсюдження агітаційних матеріалів, а також публічні оголошення про підтримку партією (блоком) чи окремими кандидатами у депутати концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів.  
718. Стаття 65. Форми і засоби передвиборної агітації  
719. 1. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми партій (блоків), політичні, ділові та особисті якості кандидатів у депутати, вести агітацію за або проти партій (блоків), кандидатів у депутати.  
720. 2. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:  
721. 1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;  
722. 2) проведення мітинґів, походів, демонстрацій, пікетів;  
723. 3) проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу чи кандидатів у депутати;  
724. 4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;  
725. 5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;  
726. 6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами;  
727. 7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата в депутати;  
728. 8) публічних закликів голосувати за чи проти партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу або публічних оцінок діяльності цих партій (блоків) чи кандидатів у депутати;  
729. 9) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.  
730. 3. До передвиборної агітації належить політична реклама, яка включає будь-які не заборонені законодавством України друковані, усні, звукові та аудіовізуальні види і форми ідейного впливу на людей, що мають на меті прямо або опосередковано привернути увагу до суб'єктів виборчого процесу, сформувати у суспільстві та у свідомості громадян позитивне або негативне ставлення до них або спрямувати політичну поведінку громадян і соціальних груп у їх ставленні до суб'єктів виборчого процесу під час виборів, у тому числі інформаційні повідомлення про заходи, що проводяться або підтримуються із вказаною метою.  
731. 4. Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів у депутати, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України, і підготовані у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", не належать до політичної реклами. Зазначені офіційні повідомлення не повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписи, кінозйомки, фотоілюстрації про дії зазначених осіб як кандидатів у депутати.  
732. 5. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів для цілей, визначених цим Законом, та коштів виборчих фондів партій (блоків). Використання власних коштів кандидатів у депутати чи коштів з інших джерел для проведення передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, забороняється.  
733. 6. Передвиборна агітація за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов щодо надання партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу однакових друкованих площ у друкованих засобах масової інформації та однакового ефірного часу на радіо і телебаченні.  
734. 7. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації, які організовує окружна виборча комісія. При цьому окружна виборча комісія зобов'язана забезпечити рівні можливості для всіх партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. Оплата за використання наданих приміщень здійснюється в порядку, встановленому статтею 53 цього Закону.  
735. 8. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право на договірній основі за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.  
736. 9. Партія (блок) повідомляє про час і місце проведення публічних заходів передвиборної агітації відповідну окружну виборчу комісію.  
737. 10. Розміщення носіїв політичної реклами, а також розповсюдження політичної реклами через радіотрансляційні або інші мережі сповіщання пасажирів, у транспортних засобах громадського користування, на станціях метрополітену, вокзалах, портах та аеропортах забороняється.  
738. 11. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності було надано для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації одній партії (блоку), власник (володар, користувач) цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншій партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу. Зазначена вимога не стосується приміщень, що перебувають у власності чи постійному користуванні партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.  
739. Стаття 66. Інформаційні плакати та матеріали передвиборної агітації  
740. 1. Центральна виборча комісія за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів депутатів, не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. Ці плакати повинні містити передвиборні програми партій (блоків), подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, виборчий список партії (блоку) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності включених до нього кандидатів у депутати, а також фотографії перших п'яти кандидатів у депутати. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюються Центральною виборчою комісією.  
741. 2. Центральна виборча комісія погоджує з представником партії (блоку) текст та поліграфічне виконання інформаційного плаката.  
742. 3. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення однакової кількості інформаційних плакатів партій (блоків) із розрахунку не менш як по п'ять примірників кожного плаката на кожну виборчу дільницю. Виготовлені інформаційні плакати партій (блоків) із розрахунку не менш як по три примірники кожного плаката на кожну виборчу дільницю в установленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним виборчим комісіям, решта - представнику відповідної партії (блоку).  
743. Стаття 67. Загальний порядок використання засобів масової інформації  
744. 1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом.  
745. 2. Передвиборна агітація у засобах масової інформації, у тому числі політична реклама, повинні здійснюватися у формах та з дотриманням вимог, встановлених цією статтею та статтями 65, 68 - 70 цього Закону.  
746. 3. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право користуватися державними та комунальними засобами масової інформації за рахунок та в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, на умовах, передбачених цим Законом.  
747. 4. Порядок надання ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто днів до дня виборів.  
748. 4. Порядок надання ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, встановлюється Центральною виборчою комісією.  
749. 6. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів у розмірі, який не може перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу за перші три квартали року, що передує року проведення виборів депутатів. При цьому засоби масової інформації можуть розраховувати розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу окремо для робочих та вихідних (святкових) днів, а також для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі. Засоби масової інформації, зареєстровані в останньому кварталі року, що передує року проведення виборів депутатів, встановлюють розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу на підставі даних за весь період їх діяльності. Розцінки таких засобів масової інформації не можуть перевищувати розцінок відповідно газети "Голос України" (для друкованих засобів масової інформації) Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України (для телерадіоорганізацій).  
750. 7. Засоби масової інформації офіційно надсилають встановлені відповідно до вимог частини шостої цієї статті розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сто десять днів до дня виборів, а також окружним виборчим комісіям не пізніш як через п'ять днів після їх утворення. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки на оплату друкованої площі чи ефірного часу партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу.  
751. 8. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу одній партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншій партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу.  
752. 9. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами депутатів, зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитаних, метод збору інформації, точне формулювання питання, статистичну оцінку можливої помилки.  
753. 10. Обмеження, встановлені частинами п'ятою - сьомою цієї статті, не поширюються на засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу (партії, що входять до блоку - суб'єкта виборчого процесу).  
754. 11. Висвітлення подій виборчої кампанії в засобах масової інформації усіх форм власності у формі інформаційних повідомлень (новин) може здійснюватися виключно на засадах об'єктивного, неупередженого повідомлення конкретних відомостей про події, без коментарів і оцінок.  
755. Стаття 68. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації  
756. 1. Телерадіоорганізації усіх форм власності зобов'язані не пізніше ніж за сто двадцять днів до дня виборів депутатів опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу. Телеорганізації, які ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах, здійснюють таку публікацію в газетах „Голос України" та „Урядовий кур'єр", регіональні та місцеві телерадіоорганізації - у відповідних регіональних та місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації.  
757. 2. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, надається державними та комунальними телерадіоорганізаціями між дев'ятнадцятою і двадцять другою годинами.  
758. 3. Час мовлення (розклад мовлення) телерадіоорганізацій, які мають ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на право користування загальнонаціональними каналами мовлення, змінюється (без зміни обсягу мовлення) на час передач передвиборної агітації, які розповсюджуються за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, під час виборчого процесу з метою забезпечення регіональним державним (комунальним) телерадіоорганізаціям можливостей поширення їхніх програм та передвиборних передач у відповідних регіонах.  
759. 4. Телерадіоорганізації надають кожній партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу загальний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, в загальному обсязі не менше 60 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та 60 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі, а також по 20 хвилин на регіональних телеканалах та по 20 хвилин на регіональних радіоканалах у кожному з регіонів України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України. Цей час партії (блоку) надається на кожному із зазначених каналів у двох рівних частках від загального обсягу часу.  
760. 5. Впродовж 20 хвилин до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми партії (блоку) забороняється в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, давати будь-яку інформацію щодо цієї партії (блоку), висунутих нею кандидатів.  
761. 6. Попередній розклад ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм із зазначенням днів і часу виходу їх в ефір складається загальнонаціональними та регіональними державними (комунальними) телерадіоорганізаціями, з якими укладені угоди на розповсюдження передвиборних матеріалів партій (блоків) за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, під час виборчого процесу, і надсилається не пізніше як за п'ятдесят п'ять днів до дня виборів відповідно до Центральної чи окружної виборчої комісії.  
762. 7. Черговість надання партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу ефірного часу на радіо та телебаченні в межах розкладу, зазначеного у частині шостій цієї статті, визначається за результатами жеребкувань, що проводяться відповідно Центральною виборчою комісією, однією з окружних виборчих комісій за рішенням Центральної виборчої комісії у кожному з регіонів України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, за участю відповідно представників партій (блоків) у Центральній виборчій комісії або уповноважених осіб партій (блоків).  
763. 8. Результати жеребкування та складений за його підсумком розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, публікуються відповідно в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр", місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації у триденний строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією чи відповідною окружною виборчою комісією.  
764. 9. Оплата за наданий ефірний час здійснюється Центральною виборчою комісією та відповідними окружними виборчими комісіями згідно із затвердженими ними кошторисами в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та за відповідними угодами, що укладаються між Центральною виборчою комісією і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, між відповідними окружними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями.  
765. 10. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) надається на підставі угоди, що укладається від імені партії (блоку) розпорядником поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) з телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу забороняється.  
766. 11. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігати їх до закінчення тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.  
767. 12. Телерадіоорганізації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язані надавати всю інформацію про виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації.  
768. Стаття 69. Порядок використання друкованих засобів масової інформації  
769. 1. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому для всіх партій (блоків) поліграфічному виконанні в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також у кожному з регіонів України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, в одному з регіональних (місцевих) державних чи комунальних друкованих засобів масової інформації свою передвиборну програму обсягом не більше семи тисяч восьмисот друкованих знаків. Угода про публікацію вказаних матеріалів з редакціями зазначених засобів масової інформації укладається відповідно Центральною виборчою комісією або окружною виборчою комісією у відповідному регіоні, визначеною згідно з частиною сьомою статті 68 цього Закону.  
770. 2. Черговість друкування передвиборних програм за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, встановлюється Центральною виборчою комісією та відповідними окружними виборчими комісіями шляхом жеребкування за участю відповідно представників партій (блоків) у Центральній виборчій комісії або уповноважених осіб партій (блоків) у відповідному окрузі.  
771. 3. Результати жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм партій (блоків) оприлюднюються відповідно у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", у регіональних (місцевих) державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації у триденний строк після дня їх затвердження Центральною виборчою комісією чи відповідною окружною виборчою комісією.  
772. 4. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право за рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації будь-яких форм власності, що видаються в Україні, за винятком засобів масової інформації, зазначених у частині чотирнадцятій статті 70 цього Закону.  
773. 5. Агітаційні матеріали, зазначені у частині п'ятій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається від імені партії (блоку) розпорядником поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється. Це обмеження не застосовується до засобу масової інформації, засновником (власником) якого є партія - суб'єкт виборчого процесу (партія, що входить до складу блоку - суб'єкта виборчого процесу).  
774. 6. Редакції (видавці) друкованих засобів масової інформації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії зобов'язані надавати їй усю інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів партій (блоків), а в разі необхідності - надсилати їй копії відповідних угод, платіжних документів, а також відповідні публікації.  
775. Стаття 70. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації  
776. 1. Участь у передвиборній агітації забороняється:  
777. 1) громадянам інших держав та особам без громадянства, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати;  
778. 2) органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, правоохоронним та судовим органам;  
779. 3) посадовим і службовим особам органів, зазначених у пункті 2 цієї частини, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у депутати;  
780. 4) членам виборчих комісій протягом строку їх повноважень у відповідних виборчих комісіях.  
781. 2. У військових частинах (формуваннях) та в установах кримінально-виконавчої системи передвиборна агітація обмежується. Відвідання військових частин (формувань) та установ кримінально-виконавчої системи окремими кандидатами у депутати чи уповноваженими особами партій (блоків) забороняється. Зустрічі цих осіб з виборцями організовуються відповідними окружними виборчими комісіями спільно з командирами військових частин (формувань) або керівниками установ кримінально-виконавчої системи з обов'язковим повідомленням не пізніш як за три дні до дня зустрічі всіх уповноважених осіб партій (блоків) у відповідному територіальному виборчому окрузі.  
782. 3. Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняється.  
783. 4. Засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини десятої статті 68 і частини п'ятої статті 69 цього Закону, забороняється агітувати за або проти партій (блоків), висунутих ними кандидатів у депутати, оцінювати їхні передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі.  
784. 5. Забороняється розповсюдження завідомо неправдивих або наклепницьких відомостей про партію (блок) - суб'єкта виборчого процесу або про кандидата у депутати.  
785. 6. У разі порушення засобами масової інформації вимог частин четвертої та п'ятої за поданням Центральної виборчої комісії або відповідної окружної виборчої комісії засобам масової інформації може бути тимчасово (до закінчення виборчого процесу) зупинена дія ліцензії або випуск (друк). У разі інших порушень засобом масової інформації вимог цього Закону тимчасове зупинення дії ліцензії або випуску (друку) здійснюється виключно за рішенням суду.  
786. 7. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, кандидат у депутати мають право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку партія (блок) або кандидат вважають недостовірною, з вимогою спростувати опубліковані матеріали. Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідний матеріал, не пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою про спростування, але не пізніш останнього дня перед днем виборів зобов'язаний надати партії (блоку), кандидату у депутати, щодо яких поширено недостовірну інформацію, можливість спростувати такі матеріали: надати такий самий ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий партією (блоком) чи кандидатом матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "спростування" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Спростування повинно містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на факти, що спростовуються. Спростування, опубліковане в останній день перед днем виборів, не повинно містити прямих закликів до голосування за або проти певної партії (блоку). Спростування має бути оприлюднене без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації.  
787. 8. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певну партію (блок) або згадуванням назви партії (блоку) чи імені кандидата, вважається непрямим підкупом виборців, зазначеним у пункті 2 частини четвертої статті 63 цього Закону.  
788. 9. Центральна виборча комісія забезпечує розміщення в державних засобах масової інформації роз'яснення щодо заборони надання під час виборчого процесу коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу). Текст роз'яснення затверджується Центральною виборчою комісією і двічі на тиждень друкується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" на першій сторінці і транслюється на перших каналах Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України, починаючи за шістдесят днів до дня виборів за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
789. 10. Регіональні (місцеві) державні та комунальні телерадіоорганізації своїми передачами не повинні перекривати передач про передвиборні програми партій (блоків), які транслюються на загальнонаціональних каналах мовлення за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
790. 11. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення спільно з підпорядкованими йому державними телерадіоорганізаціями зобов'язаний забезпечити порядок, за яким трансляція передвиборної агітаційної програми однієї партії (блоку) на першому загальнонаціональному телеканалі не повинна збігатися в часі з трансляцією такої програми іншої партії (блоку) на першому загальнонаціональному радіоканалі, якщо ефірний час для обох програм надається за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
791. 12. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (новин) передвиборних агітаційних матеріалів партій (блоків), у тому числі політичної реклами забороняється. Усі матеріали передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів і означені як такі.  
792. 13. Забороняється переривати передачі передвиборних програм партій (блоків) рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.  
793. 14. Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України, а також у зареєстрованих в Україні засобах масової інформації, в яких частка зарубіжної власності перевищує 50 відсотків.  
794. 15. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом останніх п'ятнадцять днів перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.  
795. 16. Забороняється розміщення друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, політичної реклами та повідомлень про перебіг виборчого процесу на пам'ятках архітектури.  
796. 17. Кандидатам у депутати, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, у правоохоронних чи судових органах, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб за місцем роботи чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності чи адміністративному підпорядкуванні від них (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.  
797. 18. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.  
798. 19. З часу припинення передвиборної агітації відповідно до частини другої статті 52 цього Закону забороняється проведення агітаційних заходів, оприлюднення передвиборних агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації, публічні заклики голосувати за чи проти партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу чи публічна оцінка діяльності цих партій (блоків)чи кандидатів у депутати.  
799. 20. Забороняється оприлюднення в день виборів результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення. Заходи проведення таких опитувань повинні безумовно забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця.  
800. 21. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого законом порядку проведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.  
801. 22. У разі надходження до Центральної або окружної виборчої комісії заяви, скарги чи іншого повідомлення щодо порушень вимог цієї статті, які мають ознаки вчинення злочину чи адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до законів України.  
802. Розділ ІХ. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЙ (БЛОКІВ), КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ  
803. Стаття 71. Гарантії діяльності партій (блоків) у виборчому процесі  
804. 1. Партія (блок), яка висунула кандидатів у депутати, має право делегувати одного представника до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу. Кандидатура представника затверджується центральним керівним органом партії (керівним органом блоку).  
805. 2. Представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути представником партії (блоку): член виборчої комісії; посадова особа органів виконавчої або судової влади, правоохоронних органів чи органів місцевого самоврядування; військовослужбовець; службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України; особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.  
806. 3. Заява про реєстрацію представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою партії (партій, що входять до блоку), та копія рішення центрального керівного органу партії (керівного органу блоку) про затвердження кандидатури представника партії (блоку) подаються до Центральної виборчої комісії одночасно з заявою про реєстрацію кандидатів у депутати від партії (блоку). У заяві про реєстрацію представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові представника партії (блоку), його громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), місце проживання, номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії.  
807. 4. Центральна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині третій цієї статті, реєструє представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видає йому посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі втрати партією (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу повноваження представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.  
808. 5. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу може мати не більше п'яти уповноважених осіб у загальнодержавному виборчому окрузі та не більше двох уповноважених осіб у кожному територіальному окрузі. Уповноважена особа партії (блоку) представляє відповідну партію (блок) - суб'єкта виборчого процесу і не є самостійним суб'єктом виборчого процесу. Уповноважена особа партії (блоку) повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті. Список уповноважених осіб партії (блоку) з обов'язковим зазначенням відповідного виборчого округу затверджується центральним керівним органом партії (керівним органом блоку).  
809. 6. Повноваження уповноважених осіб партії (блоку) у загальнодержавному виборчому окрузі поширюються також на закордонний виборчий округ.  
810. 7. Заява про реєстрацію уповноважених осіб партії (блоку), підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою партії (партій, що входять до блоку), та копія рішення центрального керівного органу партії (керівного органу блоку) про затвердження списку уповноважених осіб партії (блоку) подаються до Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). У заяві про реєстрацію уповноважених осіб партії (блоку) зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові кожної уповноваженої особи, відповідний виборчий округ, громадянство уповноваженої особи партії (блоку), день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), місце проживання, номер телефону. До заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси партії (блоку) у відповідному виборчому окрузі.  
811. 8. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частині шостій цієї статті, реєструє уповноважених осіб партії (блоку) та видає представникові партії (блоку) у Центральній виборчій комісії їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі втрати партією (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу повноваження уповноважених осіб партії (блоку) вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.  
812. 9. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноважена особа партії (блоку) з дня їх реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення їх повноважень або закінчення виборчого процесу мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.  
813. 10. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноважена особа партії (блоку) мають право у будь-який час до дня виборів звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.  
814. 11. Керівний орган партії (блоку), який приймав рішення про затвердження представника партії (блоку) чи уповноваженої особи партії (блоку), у будь-який час до дня виборів може прийняти рішення про відкликання представника партії (блоку) чи уповноваженої особи партії (блоку) та про затвердження іншої кандидатури замість відкликаної. Відповідна заява разом з копією рішення та іншими документами подається до Центральної виборчої комісії у порядку, визначеному частинами третьою та шостою цієї статті.  
815. 12. На підставі заяви, поданої відповідно до частини дев'ятої або десятої цієї статті, не пізніше третього робочого дня після її надходження, а поданої в останній день перед днем виборів і в день виборів - невідкладно Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії (блоку) та про реєстрацію іншої особи представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженою особою партії (блоку). Копія рішення видається представнику партії (блоку) або надсилається на адресу керівного органу партії (блоку).  
816. 13. Посвідчення представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії (блоку), повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу, анулюється і негайно повертається до Центральної виборчої комісії.  
817. 14. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії має право:  
818. 1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов'язаних із виборами депутатів, та брати участь у їх обговоренні з правом дорадчого голосу: отримувати на початку засідання порядок денний та матеріали до питань порядку денного, задавати запитання доповідачу, вносити пропозиції щодо рішення Комісії;  
819. 2) знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень; у разі своєї відсутності на засіданні знайомитися з документами, на підставі яких приймалися рішення на такому засіданні;  
820. 3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами, факсами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної виборчої комісії від окружних та закордонних дільничних виборчих комісій, про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також протоколами відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці, отримувати їх копії;  
821. 4) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом.  
822. 15. Уповноважена особа партії (блоку):  
823. 1) сприяє партії (блоку) в її участі у виборчому процесі, у тому числі у проведенні передвиборної агітації;  
824. 2) представляє інтереси партії (блоку) у відносинах з виборчими комісіями (крім Центральної виборчої комісії), органами виконавчої і судової влади та органами місцевого самоврядування, виборцями, іншими суб'єктами виборчого процесу на території відповідного виборчого округу;  
825. 3) може брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії) на території відповідного виборчого округу;  
826. 4) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених частиною десятою статті 33 цього Закону;  
827. 5) має права офіційного спостерігача, передбачені частиною сьомою статті 74 цього Закону;  
828. 6) має інші права, передбачені цим Законом.  
829. 16. На уповноважену особу партії (блоку) поширюються обмеження, встановлені частиною восьмою статті 74 цього Закону.  
830. Стаття 72. Гарантії діяльності кандидатів у депутати  
831. 1. Кандидату у депутати, крім кандидата у депутати, який є Президентом України або народним депутатом України, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.  
832. 2. Кандидат у депутати під час виборчого процесу не може бути звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військової частини (формування). Кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов'язаних.  
833. 3. Кандидат у депутати має права уповноваженої особи партії (блоку) в загальнодержавному виборчому окрузі, зазначені у частині п'ятнадцятій статті 71 цього Закону.  
834. Стаття 73. Офіційні спостерігачі  
835. 1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. Офіційний спостерігач від партії (блоку) є самостійним суб'єктом виборчого процесу.  
836. 2. Офіційні спостерігачі від громадських організацій здійснюють спостереження за ходом виборчого процесу у порядку, визначеному цим Законом.  
837. 3. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу.  
838. 4. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією у порядку, передбаченому цим Законом, і припиняються після встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.  
839. 5. Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним законів України. Про дострокове припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення.  
840. Стаття 74. Офіційні спостерігачі від партій (блоків)  
841. 1. Офіційним спостерігачем від партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу може бути громадянин України, який має право голосу і не є членом жодної виборчої комісії. Не може бути офіційним спостерігачем від партії (блоку): член виборчої комісії; посадова особа органів виконавчої або судової влади, правоохоронних органів чи органів місцевого самоврядування; військовослужбовець; службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України; особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.  
842. 2. Офіційний спостерігач від партії (блоку) в територіальному виборчому окрузі реєструється окружною виборчою комісією за поданням уповноваженої особи партії (блоку) у відповідному територіальному або загальнодержавному виборчому окрузі.  
843. 3. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, громадянство, місце проживання та адресу житла, місце праці та посаду, номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної партії (блоку).  
844. 4. Подання про реєстрацію спостерігача від партії (блоку) за підписом уповноваженої особи партії (блоку) вноситься до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача від партії (блоку) може бути лише порушення положень частин першої - третьої цієї статті.  
845. 5. Відповідна окружна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від партій (блоків) посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією не пізніш як на наступний день після внесення подання.  
846. 6. Реєстрацію офіційних спостерігачів від партій (блоків) у закордонному виборчому окрузі здійснює Центральна виборча комісія у порядку, встановленому цією статтею.  
847. 7. Офіційний спостерігач від партії (блоку) має право:  
848. 1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;  
849. 2) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;  
850. 3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування, та при проведенні такого голосування;  
851. 4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених частиною десятою статті 33 цього Закону, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі;  
852. 5) звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду з вимогою про усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;  
853. 6) складати акт про виявлення порушення цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла, та подавати його з відповідною скаргою до виборчої комісії чи до суду у строки, передбачені статтею 105 цього Закону;  
854. 7) вживати необхідних заходів щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;  
855. 8) отримати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;  
856. 9) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом.  
857. 8. Офіційний спостерігач від партії (блоку) не має права:  
858. 1) безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;  
859. 2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;  
860. 3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування.  
861. 9. У разі порушення офіційним спостерігачем від партії (блоку) вимог частини сьомої цієї статті виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем від партії (блоку) до виборчої комісії вищого рівня або до суду в порядку, передбаченому цим Законом.  
862. 10. Уповноважена особа партії (блоку) має право відкликати офіційного спостерігача від цієї партії (блоку), звернувшись з письмовою заявою до відповідної окружної виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.  
863. 11. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до окружної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви окружна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача, копія якого надається уповноваженій особі партії (блоку) у відповідному окрузі.  
864. Стаття 75. Офіційні спостерігачі від громадських організацій  
865. 1. Громадські організації, до статутної діяльності яких відносяться питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстровані у встановленому законом порядку не менше як за два роки до дня виборів, мають право за дозволом Центральної виборчої комісії мати офіційних спостерігачів, які ведуть спостереження за перебігом виборчого процесу, у тому числі за голосуванням, підрахунком голосів та встановленням підсумків голосування на виборчій дільниці та в територіальному виборчому окрузі.  
866. 2. Громадська організація, яка відповідає вимогам, зазначеним у частині першій цієї статті, не пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додається копія статуту громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку.  
867. 3. Центральна виборча комісія протягом десяти днів розглядає клопотання громадської організації і приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову у наданні такого дозволу. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених частинами першою та другою цієї статті. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову у наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.  
868. 4. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів офіційно публікує у газетах „Голос України" та „Урядовий кур'єр" перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах.  
869. 5. На офіційних спостерігачів від громадських організацій поширюються обмеження, встановлені частиною першою статті 74 цього Закону.  
870. 6. Офіційний спостерігач від громадської організації реєструється окружною виборчою комісією (у закордонному виборчому окрузі - Центральною виборчою комісією) за поданням громадської організації, яка отримала дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах, за підписом керівника цієї організації, засвідченого печаткою організації.  
871. 7. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів від громадської організації зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, громадянство, місце проживання та адреса житла, місце праці та посада, номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від цієї громадської організації.  
872. 8. Подання про реєстрацію спостерігача від громадської організації, зазначені у частинах шостій та сьомій цієї статті, вносяться до відповідної окружної (щодо офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі - до Центральної) виборчої комісії не пізніше як за п'ять днів до дня виборів.  
873. 9. Відповідна окружна (щодо офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі - Центральна) виборча комісія не пізніш як на наступний день після внесення подання видає офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.  
874. 10. На засіданні виборчої комісії, на виборчій дільниці під час голосування мають право бути присутніми одночасно не більше трьох офіційних спостерігачів від громадських організацій.  
875. 11. Офіційні спостерігачі від громадських організацій мають право:  
876. 1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично;  
877. 2) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;  
878. 3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування, та при проведенні такого голосування;  
879. 4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружної виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу з урахуванням положень, встановлених частиною десятою статті 33 цього Закону, та частиною десятою цієї статті, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі;  
880. 5) отримати копію протоколу про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів та встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом.  
881. 12. Офіційний спостерігач від громадської організації зобов'язаний дотримуватися обмежень, передбачених частиною восьмою статті 74 цього Закону.  
882. 13. Офіційні спостерігачі від громадських організацій не є суб'єктами виборчого процесу і не мають відповідних прав.  
883. 14. У разі грубого або систематичного порушення офіційним спостерігачем вимог частини дванадцятої цієї статті дільнична виборча комісія своїм рішенням може позбавити його права бути присутнім на засіданнях дільничної виборчої комісії.  
884. Стаття 76. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій  
885. 1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо їх реєстрації подаються ними безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України до Центральної виборчої комісії не пізніш як за десять днів до дня виборів.  
886. 2. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.  
887. 3. Громадяни України не можуть бути зареєстровані офіційними спостерігачами від іноземних держав чи міжнародних організацій. Громадяни України можуть супроводжувати зареєстрованих офіційних спостерігачів від іноземних держав чи міжнародних організацій з метою надання їм допомоги у здійсненні спостереження.  
888. 4. Центральна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій посвідчення за встановленою нею формою.  
889. 5. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території України, а також на закордонних виборчих дільницях.  
890. 6. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації має право:  
891. 1) бути присутнім на зустрічах кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;  
892. 2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;  
893. 3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, а також на засіданнях дільничних виборчих комісій при підрахунку голосів виборців та окружних виборчих комісій при встановленні підсумків голосування;  
894. 4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;  
895. 5) висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення виборів депутатів та вдосконалення законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;  
896. 6) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи спостерігачів для координації їх діяльності в межах повноважень, передбачених цим Законом.  
897. 7. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють спостереження самостійно і незалежно. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій можуть мати на свій вибір осіб, що їх супроводжують, із числа громадян України, які надають їм допомогу у здійсненні спостереження.  
898. 8. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та виборчі комісії повинні сприяти офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень.  
899. 9. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які направили цих спостерігачів в Україну, або за їх власні кошти.  
900. 10. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій не мають права використовувати свій статус у діяльності, не пов'язаній із спостереженням за ходом виборчого процесу, а також втручатися у роботу виборчих комісій.  
901. Розділ Х. ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ  
902. Стаття 77. Виборчий бюлетень  
903. 1. Голосування виборців на виборах депутатів проводиться за допомогою виборчого бюлетеня.  
904. 2. Форма і текст виборчого бюлетеня затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять два дні до дня виборів. Виборчі бюлетені повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом. Ступінь захисту виборчого бюлетеня встановлюється Центральною виборчою комісією.  
905. 3. Виборчий бюлетень містить назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу і номер виборчої дільниці, а також позначення місця для печатки дільничної виборчої комісії, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень. Текст виборчого бюлетеня викладається державною мовою і повинен бути розміщений на одному аркуші лише з одного боку.  
906. 4. У виборчому бюлетені зазначаються повна назва кожної партії (блоку з обов'язковим зазначенням назв партій, що входять до блоку), прізвища, імена, по батькові перших п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Праворуч напроти назви кожної партії (блоку) розташовується порожній квадрат. Після переліку партій (блоків) розміщується текст: "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної політичної партії, виборчого блоку політичних партій" і напроти цього тексту розташовується порожній квадрат.  
907. 5. Назви партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій (блоків) у Центральній виборчий комісії після закінчення реєстрації кандидатів від партій (блоків) перед затвердженням форми і тексту бюлетеня.  
908. 6. Виборчий бюлетень містить роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування.  
909. 7. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу і номер виборчої дільниці, а також позначення місця для номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.  
910. 8. Виборчий бюлетень є документом суворої звітності. Центральна виборча комісія, окружні та дільничні виборчі комісії забезпечують строгий облік отриманих та виданих виборчих бюлетенів відповідно до вимог цього Закону. Документація, що забезпечує облік виборчих бюлетенів, передається підприємствами-виготовлювачами, окружними та дільничними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія забезпечує збереження облікової документації протягом трьох років після офіційного оприлюднення результатів виборів.  
911. 9. Виборчі бюлетені виготовляються у кількості, що на два відсотки перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на виборчій дільниці.  
912. 10. Для виборчих дільниць, які відповідно до частини шостої статті 33 цього Закону визначені для проведення голосування за відкріпними посвідченнями, виготовляться додаткова кількість виборчих бюлетенів, яка становить один відсоток від кількості виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі.  
913. Стаття 78. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів  
914. 1. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для виборів депутатів у централізованому порядку державним поліграфічним підприємством на підставі угоди, укладених нею з цим підприємством, не пізніш як за сім днів до дня виборів.  
915. 2. Підприємство - виготовлювач виборчих бюлетенів забезпечує строге дотримання замовленої кількості виготовлених бюлетенів, їх облік та передачу відповідно до рішень Центральної виборчої комісії.  
916. 3. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та строки, визначені угодою на виготовлення виборчих бюлетенів.  
917. 4. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюються контрольною комісією, яка утворюється Центральною виборчою комісією за поданнями партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, які представлені фракціями у Верховній Раді України, не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня.  
918. 5. Виборчі бюлетені отримуються Центральною виборчою комісією в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта прийому-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Акти прийому-передачі виборчих бюлетенів із зазначенням кількості отриманих виборчих бюлетенів, оприлюднюються не пізніше наступного дня після дня підписання кожного такого акту на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Зведена інформація на підставі актів прийому-передачі про кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для кожного виборчого округу, оприлюднюється у тому ж порядку не пізніше ніж за два дні до дня виборів.  
919. 6. На спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів депутатів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, виборчі бюлетені можуть бути виготовлені, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією. Такий дозвіл може бути наданий не пізніше ніж за три дні до дня виборів на підставі подання відповідної окружної виборчої комісії, в якому зазначено номер виборчої дільниці, утвореної на судні чи на полярній станції, назву судна чи полярної станції, а також час, коли відповідне судно покинуло останній порт на території України. Бюлетені, виготовлені для такої дільниці на замовлення Центральної виборчої комісії, після надання зазначеного дозволу погашаються у встановленому цим Законом порядку Центральною (якщо вони ще не були передані до окружної виборчої комісії) або окружною виборчою комісією, про що складається акт за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. Відомості зазначеного акту враховуються Центральною виборчою комісією при складанні протоколу про результати виборів депутатів або окружною виборчою комісією про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу.  
920. 7. У разі скасування рішення про реєстрацію усіх кандидатів у депутати від партії (блоку) після виготовлення виборчих бюлетенів, однак більш ніж за десять днів до дня виборів, Центральна виборча комісія приймає рішення про виготовлення нових виборчих бюлетенів. Виготовлення нових виборчих бюлетенів здійснюється у порядку, встановленому цим Законом. Нові виборчі бюлетені виготовляються на папері іншого кольору.  
921. 8. Якщо рішення про скасування рішення про реєстрацію усіх кандидатів у депутати від партії (блоку) прийнято за десять або менше днів до дня виборів, Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня. Такі зміни до виборчих бюлетенів вносяться членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа у порядку, встановленому частинами чотирнадцятою - сімнадцятою статті 79 цього Закону. Вносити зміни до виборчого бюлетеня без рішення Центральної виборчої комісії забороняється. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.  
922. 9. Форма штампу, зазначеного у частині восьмій цієї статті, затверджується Центральною виборчою комісією не пізніше як за тридцять п'ять днів до дня виборів. Окружні виборчі комісії не пізніше як за десять днів до дня виборів забезпечують виготовлення таких штампів. Штампи передаються дільничним виборчим комісіям разом з виборчими бюлетенями.  
923. 10. Виборчий бюлетень, до якого не внесено зміни, зазначені у частині восьмій цієї статті, вважається недійсним. Виборчий бюлетень, до якого внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії або невідповідно до вказаного рішення, вважається недійсним.  
924. 11. Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують нанесену шкоду добровільно або в іншому порядку, встановленому законом.  
925. Стаття 79. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям  
926. 1. Окружна виборча комісія приймає виборчі бюлетені від уповноваженого члена Центральної виборчої комісії або іншого представника Центральної виборчої комісії на своєму засіданні не раніш як за сім до дня виборів. Окружна виборча комісія складає у трьох примірниках протокол про прийняття виборчих бюлетенів. Зазначений протокол складається у порядку, передбаченому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону, а також підписується уповноваженим членом або іншим представником Центральної виборчої комісії, який здійснює передання виборчих бюлетенів. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.  
927. 2. Окружна виборча комісія забезпечує збереження й охорону виборчих бюлетенів, отриманих від Центральної виборчої комісії. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні окружної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії. Сейф (металева шафа) постійно (до передачі бюлетенів дільничним виборчим комісіям) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.  
928. 3. Окружна виборча комісія не раніш як за три дні до дня виборів на своєму засіданні передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям округу. Виборчі бюлетені приймають не менш як три члени кожної дільничної виборчої комісії.  
929. 4. Дільничній виборчій комісії передаються усі виборчі бюлетені, на яких зазначений номер відповідної виборчої дільниці.  
930. 5. Про передачу окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям округу складається протокол в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. У протоколі зазначаються:  
931. 1) номер територіального виборчого округу;  
932. 2) кількість виборчих бюлетенів, отриманих окружною виборчою комісією;  
933. 3) номер кожної виборчої дільниці, членам комісії якої передаються бюлетені;  
934. 4) кількість виборців на виборчій дільниці згідно із списком виборців на день складання протоколу (включно із кількістю виборців, включених до списку для голосування за відкріпними посвідченнями);  
935. 5) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування;  
936. 6) прізвища, ініціали та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені;  
937. 7) кількість виборчих бюлетенів, погашених окружною виборчою комісією, що були призначені для спеціальних виборчих дільниць, утворених на судні, що перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, яким надано дозвіл на виготовлення бюлетенів відповідно до частини шостої статті 78 цього Закону.  
938. 6. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів складається у кількості примірників, на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення. Решта по одному примірнику протоколу надається членам окружної виборчої комісії..  
939. 7. Витяг із протоколу за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної виборчої дільниці, надається разом з виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, за підписами голови і секретаря окружної виборчої комісії та трьох членів відповідної дільничної виборчої комісії, засвідчений печаткою окружної виборчої комісії.  
940. 8. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць виборчі бюлетені передаються не раніш як за три дні до дня виборів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією; при необхідності, як виняток, бюлетені можуть передаватись за шість днів до дня виборів. Про передачу бюлетенів комісіям закордонних виборчих дільниць Центральна виборча комісія складає протокол, зазначений у частинах п'ятій і шостій цієї статті.  
941. 9. Кандидат у депутати, уповноважена особа партії (блоку), офіційний спостерігач, який був присутнім при передачі виборчих бюлетенів, має право на своє прохання невідкладно отримати копії зазначених у частинах першій і п'ятій цієї статті протоколів, засвідчені на кожній сторінці головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу. Копії протоколу, зазначеного у частині восьмій цієї статті, надаються представникам партій (блоків) у Центральній виборчій комісії.  
942. 10. Члени дільничної виборчої комісії звичайних та спеціальних виборчих дільниць (крім дільниць на суднах, що перебувають на цей час у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України) транспортують отримані ними виборчі бюлетені до приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ України.  
943. 11. Приймання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією відбувається на засіданні дільничної виборчої комісії невідкладно після прибуття членів виборчої комісії, які отримали бюлетені. Секретар комісії проставляє у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії. Інший визначений рішенням комісії член дільничної виборчої комісії перераховує отримані виборчі бюлетені, перевіряючи відповідність номерів територіального виборчого округу та виборчої дільниці, зазначених на бюлетенях, виборчій дільниці, яка отримала виборчі бюлетені.  
944. 12. У разі виявлення невідповідності підрахованої кількості виборчих бюлетенів та кількості, зазначеній у витягу з протоколу окружної виборчої комісії про передання виборчих бюлетенів, дільнична виборча комісія складає у двох примірниках акт про розходження із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини розходження. Цей акт складається в порядку, передбаченому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. Один примірник акта передається до окружної виборчої комісії, а другий зберігається у дільничній виборчій комісії. За наявності зазначених розходжень кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної виборчої комісії та зафіксована в акті про розходження і в протоколі засідання комісії.  
945. 13. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який опечатується на тому ж засіданні комісії стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні виборчої комісії та печатки виборчої комісії і постійно (до дня виборів) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.  
946. 14. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня з застосуванням спеціального штампа, зазначеного у частині восьмій статті 78 цього Закону, дільнична виборча комісія не пізніше як напередодні дня виборів на виконання цього рішення проводить своє засідання.  
947. 15. На початку засідання усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу). Якщо стрічка не пошкоджена і має відповідні підписи і печатку, відкривається сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії або акта, зазначеного у частині дванадцятій цієї статті, оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.  
948. 16. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідності підписів чи печатки на ній голова дільничної виборчої комісії негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ України та окружну виборчу комісію. Після цього голова комісії невідкладно відкриває сейф (металеву шафу) та виймає наявні у ньому виборчі бюлетені. Члени дільничної виборчої комісії перевіряють виборчі бюлетені, зокрема, щодо відповідності номерів округу та виборчої дільниці, наявності відбитка печатки цієї дільничної виборчої комісії, після чого перераховують виборчі бюлетені. Дільнична виборча комісія складає акт про виявлені ознаки відкриття сейфу (металевої шафи) та (у разі виявлення) про невідповідність кількості виборчих бюлетенів. Зазначений акт складається в порядку, передбаченому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. Кількість виявлених у сейфі бюлетенів фіксується також у протоколі засідання. У такому випадку встановлена кількість вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.  
949. 17. Після виконання дій, зазначених у частинах тринадцятій або чотирнадцятій цієї статті, комісія вносить зміни до бюлетеня. Визначений рішенням комісії член комісії проставляє відбиток штампу, зазначеного у частині восьмій статті 78, у виборчому бюлетені на квадраті навпроти назви партії (блоку), реєстрацію кандидатів від якої скасовано. Після цього виборчі бюлетені перераховуються, складаються у сейф (металеву шафу), де вони зберігаються у порядку, передбаченому частиною тринадцятою цієї статті. У разі розходження кількості бюлетенів, підрахованих після внесення змін, з кількістю бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, комісія на тому ж засіданні складає акт за формою і в порядку, зазначеному у частині дванадцятій цієї статті. Кількість виборчих бюлетенів, зазначена у вказаному акті, фіксується також у протоколі засідання комісії і вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.  
950. 18. У разі, якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії або невідповідно до такого рішення, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про це у двох примірниках акт в порядку, передбаченому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. В акті повинно бути зазначено кількість отриманих виборчих бюлетенів, кількість зіпсованих виборчих бюлетенів та прізвища осіб, з вини яких це сталося. Один примірник цього акту невідкладно передається до окружної виборчої комісії, другий примірник зберігається у комісії. Відомості зазначеного акту враховуються дільничною виборчою комісією при складанні протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці. На підставі цього акту та звернення окружної виборчої комісії Центральною виборчою комісією приймається рішення про передрук відповідної кількості бюлетенів. Зіпсовані бюлетені погашаються та упаковуються у порядку, передбаченому частиною одинадцятою статті 85 цього Закону. На пакеті зазначається: „Зіпсовані виборчі бюлетені". Запаковані зіпсовані бюлетені зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня виборів і передаються до окружної виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією у порядку, передбаченому статтею 90 цього Закону.  
951. Стаття 80. Приміщення для голосування  
952. 1. Голосування проводиться в спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення виборчих скриньок. Контроль за облаштуванням приміщення для голосування покладається на дільничну виборчу комісію.  
953. 2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, забезпечують виборчі дільниці необхідними приміщеннями для голосування, придатними для облаштування відповідно до вимог цього Закону та нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією, надають технічну допомогу в облаштуванні.  
954. 3. Приміщення для голосування для малої виборчої дільниці повинно мати площу, не меншу 50 кв. м, середньої - не менше 75 кв. м, великої - не менше 90 кв. м. При відсутності в межах виборчої дільниці приміщення з відповідною площею за дозволом окружної виборчої комісії приміщення для голосування на виборчій дільниці може мати меншу площу.  
955. 4. Приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін повинна бути не менше двох, для середніх - не менше чотирьох, для великих - не менше шести. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування планується таким чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки знаходилися у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до цього Закону мають право бути присутніми в приміщенні для голосування.  
956. 5. Приміщення для голосування на спеціальній виборчий дільниці повинно мати відкритий доступ для членів виборчої комісії, кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації. Керівники закладів, установ, командири військових частин (формувань), де утворені такі дільниці, зобов'язані забезпечити доступ членів виборчих комісій, виборців, включених до списку цієї виборчої дільниці, кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації до приміщення для голосування.  
957. 6. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих). Виборчі скриньки мають розміри, які визначаються Центральною виборчою комісією, і виготовляються з прозорого матеріалу. Кожній виборчій скриньці присвоюється власний номер, який проставляється на відповідній скриньці. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня - не менше трьох стаціонарних виборчих скриньок, велика - не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок. Стаціонарні виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування. Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок визначається Центральною виборчою комісією.  
958. 7. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія в обов'язковому порядку розміщує плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори народних депутатів України, виборчі списки кандидатів у депутати від кожної партії (блоку) та інформаційні плакати партій (блоків), які розміщуються в порядку розташування партій (блоків) у виборчому бюлетені.  
959. Стаття 81. Підготовка до голосування  
960. 1. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія звичайної або закордонної виборчої дільниці сповіщає виборців, включених до списку виборців на цій дільниці у строки, встановлені частиною другою статті 42 цього Закону.  
961. 2. Дільнична виборча комісія в останній день перед днем виборів на своєму засіданні розподіляє обов'язки членів дільничної виборчої комісії на день голосування (за винятком голови та секретаря комісії):  
962. 1) встановлення особи виборця та його наявності у списку виборців;  
963. 2) видача виборцю виборчого бюлетеня;  
964. 3) контроль за проходженням виборців у кабіни для таємного голосування;  
965. 4) контроль за виборчими скриньками;  
966. 5) організація голосування за межами приміщення для голосування;  
967. 6) контроль входу та виходу із приміщення для голосування.  
968. 3. Дільнична виборча комісія у день виборів не раніш як за сорок п'ять хвилин до початку голосування проводить підготовче засідання. На початку засідання усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу).  
969. 4. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідності підписів чи печатки на ній дільнична виборча комісія виконує дії у порядку, передбаченому частиною шістнадцятою статті 79 цього Закону.  
970. 5. Після огляду сейфу (металевої шафи) та виконання (при потребі) дій, зазначених у частині шістнадцятій статті 79 цього Закону голова дільничної виборчої комісії на підставі акту про погашення бланків відкріпних посвідчень, зазначеного у частині дванадцятій статті 41 цього Закону, оголошує:  
971. 1) кількість отриманих дільничною виборчою комісією бланків відкріпних посвідчень;  
972. 2) кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення;  
973. 3) кількість погашених відкріпних посвідчень.  
974. 6. Відомості, зазначені у частині шостій цієї статті, секретар виборчої комісії вносить до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
975. 7. Голова дільничної виборчої комісії надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім кандидатам у депутати, уповноваженим особам партій (блоків), офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації почергово всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки, оголошуючи номер кожної скриньки. Після огляду кожної виборчої скриньки вона пломбується та опечатується печаткою дільничної виборчої комісії, після чого до неї опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, номер виборчої скриньки, час вкидання контрольного листа до виборчої скриньки, підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії, кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів. Підписи скріплюються печаткою виборчої комісії. Після вкидання контрольного листа до виборчої скриньки голова виборчої комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту саму процедуру. Після опечатування останньої виборчої скриньки і вкидання до неї контрольного листа та встановлення стаціонарних (великих) виборчих скриньок на відведені для них місця приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування. Переносні (малі) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для виборчих бюлетенів униз у полі зору членів виборчої комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Закону.  
976. 8. Голова дільничної виборчої комісії відкриває сейф (металеву шафу) з виборчими бюлетенями і на підставі витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії або акта, зазначеного відповідно у частині дванадцятій, шістнадцятій або сімнадцятій статті 79 цього Закону, оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Ця кількість вноситься секретарем виборчої комісії до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а також фіксується у протоколі засідання.  
977. 9. Голова дільничної виборчої комісії передає необхідну кількість виборчих бюлетенів членам дільничної комісії, що будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців. Передача виборчих бюлетенів фіксується відомістю видачі бюлетенів. Зазначені члени комісії засвідчують отримання виборчих бюлетенів, проставляючи підпис у відомості, та несуть відповідальність за їх збереження та дотримання встановленого порядку їх видачі виборцям. Жодного виборчого бюлетеня у сейфі не може залишатися.  
978. 10. Голова дільничної виборчої комісії передає членам дільничної виборчої комісії, уповноваженим працювати зі списком виборців у день голосування, аркуші списку виборців.  
979. 11. Перед початком голосування дільнична виборча комісія інформує окружну виборчу комісію про:  
980. 1) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент початку голосування;  
981. 2) кількість виборців у витягу зі списку виборців для голосування за межами приміщення для голосування;  
982. 3) кількість виборців, внесених до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень (для виборчих дільниць, визначених для проведення голосування за відкріпними посвідченнями).  
983. 12. Окружна виборча комісія передає зазначені відомості по територіальному виборчому округу до Центральної виборчої комісії через Інформаційно-аналітичну систему "Вибори" та телеграфом (телетайпом) не пізніше десятої години дня голосування. Центральна виборча комісія публікує зазначені відомості в друкованих засобах масової інформації наступного дня після їх отримання.  
984. Стаття 82. Організація і порядок голосування  
985. 1. Голосування проводиться в день виборів з восьмої до двадцятої години без перерви. На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці.  
986. 2. Організація проведення голосування та підтримання у приміщенні для голосування належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на дільничну виборчу комісію. У разі грубого втручання у перебіг голосування, хуліганства чи інших правопорушень, які передбачають притягнення до відповідальності, голова або заступник голови дільничної виборчої комісії мають право запросити у приміщення для голосування працівника органів внутрішніх справ, який повинен вивести порушника із приміщення для голосування і після цього вжити до нього передбачених законом заходів  
987. 3. При проведенні голосування на виборчій дільниці два члени комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред'явлення виборцем одного з документів, зазначених у відповідно у частинах четвертій чи п'ятій статті 2 цього Закону та наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці, надає виборцю список для підпису. Другий член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначеному місці на виборчому бюлетені і контрольному талоні, проставляє на контрольному талоні у позначеному місці номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень для голосування. Контрольний талон зберігається у члена комісії, який видав виборчий бюлетень. Робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється.  
988. 4. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування. Виборець, який проголосував, не має права повторного входу у приміщення для голосування.  
989. 5. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім членів виборчої комісії, кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів.  
990. 6. Для забезпечення голосування виборців з вадами зору Центральна виборча комісія виготовляє трафарети для бюлетенів рельєфно-крапковим шрифтом (за методом Брайля) з розрахунку по два трафарети на звичайну виборчу дільницю.  
991. 7. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені), заохочення або змушування виборців до передачі виборчого бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється.  
992. 8. У виборчому бюлетені для голосування виборець робить одну позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) він голосує. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї партії (блоку) або не підтримати кандидатів у депутати від жодної партії (блоку). У разі непідтримання кандидатів у депутати від жодної партії (блоку) виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти слів "Не підтримую кандидатів від жодної політичної партії, виборчого блоку політичних партій".  
993. 9. Виборець особисто опускає заповнений виборчий бюлетень до виборчої скриньки. Виборець, який через фізичні вади не може самостійно опустити виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це у своїй присутності іншій особі, крім зазначених у частині п'ятій цієї статті.  
994. 10. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування вона опечатується головою і не менш як трьома членами виборчої комісії, які є представниками різних партій (блоків), у спосіб, що унеможливлює подальше вкидання чи виймання виборчих бюлетенів. Ця виборча скринька зберігається в приміщенні для голосування в полі зору членів виборчої комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Закону, і не використовується до закінчення голосування.  
995. 11. У разі якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що уповноважений член дільничної виборчої комісії робить відповідну позначку в списку виборців напроти прізвища виборця, яку засвідчує своїм підписом. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається членом комісії, котрий його видав, як невикористаний, про що складається акт. Цей акт підписується двома членами дільничної виборчої комісії, що оформляли видачу бюлетеня та виборцем і долучається до списку виборців. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями.  
996. 12. О двадцятій годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування, після чого мають право проголосувати лише виборці, які знаходяться в приміщенні для голосування. Продовження голосування після часу, встановленого цим Законом, не допускається. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени виборчої комісії та особи, яким цим Законом надано право бути присутніми на засіданні виборчої комісії.  
997. 13. Невідкладно після закінчення голосування дільнична виборча комісія надає до окружної виборчої комісії попередні відомості про:  
998. 1) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент закінчення голосування;  
999. 2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці, на момент закінчення голосування;  
1000. 3) кількість виборців, які проголосували за межами приміщення для голосування;  
1001. 4) кількість виборців, які проголосували за відкріпними посвідченнями (для виборчих дільниць, визначених для проведення голосування за відкріпними посвідченнями).  
1002. 14. На виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, дільнична виборча комісія може оголосити голосування закінченим раніше часу, визначеного частиною першою статті 81 цього Закону, якщо в голосуванні взяли участь усі виборці, включені до списку виборців. Підрахунок голосів на такій дільниці проводиться у порядку, встановленому цим Законом, відразу після оголошення про закінчення голосування та передачі повідомлення, зазначеного у частині тринадцятій цієї статті.  
1003. 15. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані у день голосування забезпечити громадську безпеку, безперебійну роботу громадського транспорту, засобів зв'язку, електропостачання, освітлення та опалення приміщень для голосування.  
1004. Стаття 83. Порядок організації голосування за межами приміщення для голосування  
1005. 1. Виборцю, який внесений до списку виборців, але за віком, у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за своїм місцем перебування.  
1006. 2. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем виборів на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.  
1007. 3. До витягу із списку виборців включаються:  
1008. 1) без рішення комісії - виборці, щодо яких у списку виборців зазначена відповідна примітка, передбачена частиною п'ятою статті 40 цього Закону;  
1009. 2) за рішенням комісії - виборці, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися, на підставі їх заяви та відповідного документа, що засвідчує їх фізичний стан.  
1010. 4. При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем їх перебування у списку виборців на виборчій дільниці у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує за місцем перебування".  
1011. 5. Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, подає власноручну письмову заяву з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування із зазначенням місця перебування виборця разом з доданим до неї документом, який засвідчує факт нездатності виборця пересуватися самостійно. Така заява повинна поступити до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем виборів.  
1012. 6. Зазначеним у частині п'ятій цієї статті документом, який засвідчує факт нездатності виборця пересуватися самостійно, зокрема, може бути листок непрацездатності, довідка медико-соціальної експертної комісії, лікувального закладу або органу (установи) соціального захисту населення. У разі необхідності копія документа, який засвідчує факт нездатності виборця пересуватися самостійно, засвідчується в установленому законом порядку або головою, заступником голови чи секретарем дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.  
1013. 7. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручної письмової заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв'язку з необхідністю дотримання постільного режиму, засвідченої головним лікарем, підпис якого засвідчується печаткою закладу.  
1014. 8. Заява виборця про бажання голосувати за місцем перебування разом з відповідним документом або його копією реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім'я, по батькові та адреса місця проживання (місця перебування) виборця.  
1015. 9. Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням виборчої комісії, зазначеним у частині другій статті 81. Ці члени виборчої комісії повинні бути представниками різних партій (блоків).  
1016. 10. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують голосування за межами приміщення для голосування, повернулись у приміщення для голосування не пізніш як за годину до закінчення голосування.  
1017. 11. Голова дільничної виборчої комісії оголошує про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування. Голова дільничної виборчої комісії видає визначеним членам виборчої комісії витяг із списку виборців, зазначений у частині другій цієї статті, та опломбовану та опечатану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому опускає контрольний лист. У цьому листі зазначаються номер виборчої скриньки, час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування за місцем перебування виборців, кількість отриманих виборчих бюлетенів, прізвища та ініціали членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, кандидатами у депутати, уповноваженими особами партій (блоків), офіційними спостерігачами; їхні підписи скріплюються печаткою виборчої комісії.  
1018. 12. Під час проведення голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутні офіційні спостерігачі, кандидати, уповноважені особи партій (блоків)..  
1019. 13. Виборець чи члени його сім'ї не можуть відмовити у присутності при проведенні голосування членів комісії, які проводять голосування, а також офіційних спостерігачів, кандидатів, уповноважених осіб партій (блоків), які мають право бути присутніми при проведенні голосування. При відмові допустити у приміщення, де перебуває виборець, зазначених осіб йому відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування.  
1020. 14. При організації голосування виборця за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу із списку виборців за умови надання виборцем одного з документів, зазначених у частині четвертій статті 2 цього Закону, видає виборцю один виборчий бюлетень. При цьому член дільничної виборчої комісії вписує свої прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні, а також проставляє на контрольному талоні номер виборця у списку виборців. Виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витязі із списку виборців, заповнює виборчий бюлетень у порядку, передбаченому частиною восьмою статті 82 цього Закону, та опускає виборчий бюлетень до виборчої скриньки.  
1021. 15. У разі, якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії вийшли для організації голосування за межами приміщення для голосування, такому виборцю не може бути виданий бюлетень для голосування до повернення членів комісії, що організовують голосування за межами приміщення для голосування та з'ясування питання, чи не проголосував цей виборець за межами приміщення.  
1022. 16. Після проведення голосування за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає свої прізвище та ініціали і розписується.  
1023. 17. Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за межами приміщення для голосування, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців разом з документами, що засвідчують їх нездатність пересуватися самостійно, чи їх копіями.  
1024. 18. Положення цієї статті не поширюються на закордонні виборчі дільниці.  
1025. Стаття 84. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії  
1026. 1. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії розпочинається після закінчення голосування виборців на виборчій дільниці та передачі повідомлення, зазначеного у частині тринадцятій статті 82 цього Закону, і проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Підсумкове засідання проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
1027. 2. Якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться інші вибори чи референдум, підрахунок голосів на цих виборах проводиться після закінчення складання протоколу про підрахунок голосів виборців з цих виборів на виборчій дільниці та його підписання у встановленому порядку, для чого продовжується засідання дільничної виборчої комісії. Протоколи та пакети з іншою виборчою документацією, що стосується виборів народних депутатів України, до закінчення засідання зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання, у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, що присутні на засіданні та підлягають транспортуванню до окружної виборчої комісії відразу після підписання протоколів з усіх інших виборів чи референдуму.  
1028. 3. На час проведення підсумкового засідання дільнична виборча комісія доручає ведення протоколу засідання відповідно заступнику голови дільничної виборчої комісії або іншому члену комісії. Секретар комісії на цьому засіданні вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів виборців.  
1029. 4. У разі якщо під час проведення голосування до дільничної виборчої комісії надходили заяви, скарги та звернення, передбачені частиною дев'ятою статті 33 цього Закону, дільнична виборча комісія розглядає їх на початку засідання до початку підрахунку голосів виборців на дільниці.  
1030. 5. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і прозоро виключно членами дільничної виборчої комісії. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться у послідовності викладених положень статей 85 - 87- цього Закону.  
1031. Стаття 85. Опрацювання списків виборців  
1032. 1. Члени дільничної виборчої комісії, відповідальні за роботу зі списком виборців, підраховують та вносять на кожен аркуш списку виборців такі відомості по кожному аркушу відповідно:  
1033. 1) кількість виборців, внесених у список виборців на момент закінчення голосування;  
1034. 2) кількість виборців, які отримали бюлетені у приміщенні для голосування (за підписами виборців у списку виборців);  
1035. 3) кількість виборців, які проголосували за межами приміщення для голосування (за відміткою "голосував за місцем перебування");  
1036. 4) кількість виборців, котрі отримали відкріпні посвідчення на дільниці (за відповідними відмітками у списку виборців).  
1037. 2. Після внесення цих даних член дільничної виборчої комісії підписує кожен аркуш списку виборців, сумує відповідні дані зі всіх аркушів та передає список виборців та сумарні відомості голові виборчої комісії. Голова та секретар дільничної виборчої комісії сумують зазначені відомості, оголошують їх та вносять на останній сторінці списку виборців.  
1038. 3. Список виборців на виборчій дільниці після закінчення голосування закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку таким чином, щоби унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою і секретарем та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.  
1039. 4. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
1040. 5. Дільнична виборча комісія на підставі порівняння списку виборців та витягу із списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці, які були включені до витягу із списку виборців для голосування за межами приміщення для голосування. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
1041. 6. Дільнична виборча комісія виборчої дільниці, на якій проводилося голосування виборців за відкріпними посвідченнями, на підставі списку виборців для голосування за відкріпними посвідченнями встановлює кількість виборців на виборчій дільниці, які були включені до списку виборців для голосування за відкріпними посвідченнями. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
1042. 7. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, за підписами у списку виборців. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування.  
1043. 8. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, за підписами у витягу із списку виборців та відповідними відмітками у списку виборців. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені за місцем перебування.  
1044. 9. Дільнична виборча комісія виборчої дільниці, на якій проводилося голосування виборців за відкріпними посвідченнями, підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі відкріпних посвідчень, за підписами у із списку виборців для голосування за відкріпними посвідченнями. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені для голосування за відкріпними посвідченнями.  
1045. 10. Список виборців, доданий до нього витяг із списку виборців, виготовлений згідно з частиною другою статті 83 цього Закону, заяви разом з копіями відповідних документів, на підставі яких складався витяг із списку виборців, список виборців для голосування за відкріпними посвідченнями, відкріпні посвідчення, на підставі яких виборці включалися до списку виборців у день виборів (для закордонних виборчих дільниць), запаковуються у порядку, встановленому частиною одинадцятою цієї статті. На пакеті робиться напис "Список виборців".  
1046. 11. Дільнична виборча комісія запаковує опрацьовані виборчі документи (списки виборців та документація, що додається до них, невикористані виборчі бюлетені чи відкріпні посвідчення, виборчі бюлетені, що містять результат волевиявлення виборців) у паперові пакети. Пакет з документами заклеюється, на пакеті зазначається напис, який вказує на вид запакованих документів, а також зазначаються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка виборчої комісії.  
1047. Стаття 86. Опрацювання невикористаних виборчих бюлетенів та контрольних талонів  
1048. 1. Членам дільничної виборчої комісії, крім голови комісії, заступника голови чи іншого члена комісії, який веде протокол засідання комісії, та секретаря дільничної виборчої комісії який вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів, з моменту початку роботи з бюлетенями при підрахунку голосів забороняється користуватися ручками.  
1049. 2. Члени виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені відповідно до частини дев'ятої статті 81 цього Закону, почергово публічно перераховують невикористані виборчі бюлетені, які залишилися у них.  
1050. 3. Сума кількості виборчих бюлетенів, виданих зазначеним членом комісії виборцям (за підписами виборців у списку виборців відповідно до пункту 1 частини першої статті 85 цього Закону) та кількості виборчих бюлетенів, які залишилися невикористаними у члена комісії, повинна дорівнювати кількості виборчих бюлетенів, отриманих членом комісії відповідно до відомості видачі бюлетенів, зазначеної у частині дев'ятій статті 81 цього Закону. У разі відповідності цих кількостей член комісії передає підраховані невикористані бюлетені голові дільничної виборчої комісії. Голова виборчої комісії зазначає кількість невикористаних виборчих бюлетенів, які повернуті членом комісії, у відомості видачі бюлетенів.  
1051. 4. У разі невідповідності кількостей, зазначених у частині третій цієї статті, дільнична виборча комісія складає в порядку, передбаченим частиною одинадцятою статті 35 цього Закону, акт з зазначенням ймовірної причини такої невідповідності.  
1052. 5. Голова дільничної виборчої комісії підсумовує кількість невикористаних виборчих бюлетенів та оголошує її. Оголошена кількість невикористаних бюлетенів заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
1053. 6. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута виборчого бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені разом з виборчими бюлетенями, зазначеними у частині одинадцятій статті 82 цього Закону, запаковуються у порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 85 цього Закону. На пакеті робиться напис "Невикористані виборчі бюлетені".  
1054. 7. Члени виборчої комісії, які видавали виборчих бюлетені виборцям, почергово публічно перераховують наявні у них контрольні талони виданих виборчих бюлетенів. Член комісії передає підраховані контрольні талони голові дільничної виборчої комісії. Голова виборчої комісії зазначає встановлену кожним членом комісії кількість контрольних талонів у відомості видачі бюлетенів.  
1055. 8. Голова комісії підсумовує загальну кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів та оголошує її.  
1056. 9. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює кількість контрольних талонів, зазначена у частині дев'ятій цієї статті, сумі кількостей, зазначених у частинах сьомій та восьмій (для виборчих дільниць, де проводилося голосування за відкріпними посвідченнями, - також у частині дев'ятій) статті 85 цього Закону. Якщо зазначені кількості співпадають, ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
1057. 10. У разі співпадання цих кількостей голова комісії оголошує її як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці. Секретар комісії заносить цю кількість до протоколу про підрахунок голосів.  
1058. 11. У разі невідповідності кількостей, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, дільнична виборча комісія складає акт в порядку, передбаченому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. Після цього виборча комісія приймає рішення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
1059. 12. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів запаковуються у порядку, зазначеному у частині одинадцятій статті 85 цього Закону. На пакеті робиться напис "Контрольні талони".  
1060. 13. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт у порядку, передбаченому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону, із зазначенням встановленої її рішенням причини таких розбіжностей.  
1061. Стаття 87. Порядок відкриття скриньок та підрахунку бюлетенів  
1062. 1. Дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб та печаток на виборчих скриньках.  
1063. 2. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки, дільнична виборча комісія складає акт в порядку, передбаченому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону, із зазначенням характеру виявлених пошкоджень.  
1064. 3. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за місцем їх перебування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.  
1065. 4. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії. При цьому перевіряється наявність у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці - контрольних листів).  
1066. 5. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці. При цьому перевіряється наявність у цій виборчій скриньці контрольного листа, який повинен бути вийнятий останнім.  
1067. 6. Виборчі бюлетені з кожної скриньки рахуються окремо. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член виборчої комісії рахує виборчі бюлетені вголос.  
1068. 7. Перед відкриттям кожної переносної скриньки голова комісії оголошує на підставі підписів виборців у витягу зі списку виборців кількість виборців, які проголосували за допомогою відповідної скриньки. Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше виборчих бюлетенів, ніж зазначено в контрольному листі у цій виборчій скриньці, дільнична виборча комісія складає за формою та в порядку, передбаченому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону, акт про таку невідповідність, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці, та прізвища членів дільничної виборчої комісії, чиї підписи стоять на вказаних виборчих бюлетенях.  
1069. 8. При складанні акта, зазначеного у частині сьомій цієї статті, комісія перевіряє, чи виборчі бюлетені, виявлені у переносній скриньці, мають відповідні номери територіального виборчого округу та виборчої дільниці, відбиток печатки дільничної виборчої комісії, зазначені прізвища та проставлені підписи членів відповідної дільничної виборчої комісії, які проводили голосування за місцем перебування виборців. Бюлетені з неналежними ознаками не підлягають врахуванню. Якщо після їх відокремлення невідповідність, зазначена у частині сьомій цієї статті, усунута, виборчі бюлетені з належними ознаками підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та підрахунку голосів виборців на дільниці. Якщо бюлетенів з неналежними ознаками не виявлено або їх відокремлення не усуває невідповідність, зазначену у частині сьомій цієї статті, усі виборчі бюлетені з переносної виборчої скриньки не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.  
1070. 9. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці - контрольних листів) дільнична виборча комісія складає в порядку, передбаченому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону, акт про відсутність у виборчій скриньці контрольного листа (контрольних листів), в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. Вказані виборчі бюлетені не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.  
1071. 10. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних випадках у ситуаціях, зазначених у частинах сьомій і дев'ятій цієї статті, дільнична виборча комісія приймає шляхом голосування рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії.  
1072. 11. Кількість бюлетенів у кожній скриньці, за винятком предметів та виборчих бюлетенів, які не підлягають врахуванню, та номер виборчої скриньки оголошуються і заносяться до протоколу. Після відкриття останньої скриньки загальна кількість бюлетенів у скриньках підсумовується. Встановлена у підсумку підрахунку кількість виборчих бюлетенів є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується головою комісії і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців.  
1073. 12. Усі виявлені у виборчих скриньках предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. До предметів відносять і контрольні листи. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються у порядку, зазначеному у частині одинадцятій статті 85 цього Закону. На пакеті робиться напис "Предмети".  
1074. 13. Виявлені у виборчих скриньках виборчі бюлетені, на яких зазначені номери виборчого округу та (або) виборчої дільниці не відповідають виборчій дільниці, на якій проводиться підрахунок голосів, вважаються такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.  
1075. 14. Виборчі бюлетені, котрі, відповідно до частин восьмої, дев'ятої та тринадцятої цієї статті, не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, запаковуються у порядку, зазначеному у частині одинадцятій статті 85 цього Закону. На пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню".  
1076. 15. Виборчі бюлетені, які підлягають врахуванню, розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків назви партій (блоків), написи "недійсні", "проти всіх". При розкладанні виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член виборчої комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам виборчої комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право оглянути особисто виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється.  
1077. 16. Недійсним вважається виборчий бюлетень:  
1078. 1) на якому відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії;  
1079. 2) на якому не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав, або наявний підпис особи, яка не видавала виборчі бюлетені на цій дільниці;  
1080. 3) за наявності обставин, зазначених у частині десятій статті 78 цього Закону;  
1081. 4) якщо зроблено більш як одну позначку проти назв партій (блоків);  
1082. 5) якщо не поставлено жодної позначки;  
1083. 6) якщо не відірвано контрольний талон;  
1084. 7) якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця.  
1085. 17. При виникненні сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. Перед голосуванням кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня та голосування підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії.  
1086. 18. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо. Ця кількість оголошується головою комісії і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються у порядку, зазначеному у частині одинадцятій статті 85 цього Закону. На пакеті робиться напис „Недійсні виборчі бюлетені".  
1087. 19. Якщо у виборчому бюлетені не поставлено позначки проти назви жодної партії (блоку), вважається, що виборець не підтримав кандидатів у депутати від жодної політичної партії (виборчого блоку політичних партій).  
1088. 20. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку), а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку). Під час підрахунку голосів кожен член виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці оголошуються головою комісії і заносяться секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
1089. 21. Дільнична виборча комісія зобов'язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку), а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку). При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія може повторно перерахувати виборчі бюлетені. При підтвердженні зазначеної невідповідності дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження за формою та в порядку, передбаченому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону.  
1090. 22. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку), та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку), запаковуються окремо у порядку, зазначеному у частині одинадцятій статті 85 цього Закону. На пакетах зазначаються назва відповідної партії (блоку), „Не підтримали кандидатів від жодної партії (блоку)".  
1091. Стаття 88. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців  
1092. 1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.  
1093. 2. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці прописом та цифрами заносяться:  
1094. 1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією;  
1095. 2) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничною виборчою комісією;  
1096. 3) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;  
1097. 4) кількість виборців, внесених до витягу із списку виборців на виборчій дільниці;  
1098. 5) кількість виборців, внесених до списку виборців для голосування за відкріпними посвідченнями;  
1099. 6) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;  
1100. 7) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;  
1101. 8) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;  
1102. 9) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені на підставі відкріпних посвідчень;  
1103. 10) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;  
1104. 11) кількість бюлетенів, що виявилися у кожній виборчій скриньці (із зазначенням номера скриньки);  
1105. 12) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;  
1106. 13) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;  
1107. 14) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;  
1108. 15) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку);  
1109. 16) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку).  
1110. 17) кількість бланків відкріпних посвідчень, отриманих дільничною виборчою комісією;  
1111. 18) кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення;  
1112. 19) кількість погашених відкріпних посвідчень  
1113. 3. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.  
1114. 4. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. Член виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний підписати протокол про підрахунок голосів. У разі своєї незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підрахунок голосів. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Протокол засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії.  
1115. 5. Перший і другий примірники протоколу мають право підписати кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі, які були присутні при підрахунку голосів виборців.  
1116. 6. Забороняється заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до них без відповідного рішення виборчої комісії будь-яких виправлень.  
1117. 7. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, однак до відправлення протоколу разом із виборчою документацією до окружної виборчої комісії дільнична виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення змін до встановлених результатів голосування виборців на виборчій дільниці шляхом складення нового протоколу з усуненням неточностей, на якому робиться помітка "Уточнений". При цьому перерахунок виборчих бюлетенів не робиться. Протокол з позначкою "Уточнений" складається у кількості примірників, зазначених у частині третій цієї статті, та підписується у порядку, встановленому частиною четвертою цієї статті. Про складення протоколу з позначкою "Уточнений" зазначається у протоколі засідання комісії.  
1118. 8. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а за наявності - і відповідні примірники протоколу з позначкою "Уточнений" запаковуються у порядку, зазначеному у частині одинадцятій статті 85 цього Закону. На пакеті робиться напис "Протокол про підрахунок голосів". Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці (протоколу з поміткою "Уточнений") зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий примірник зазначеного протоколу невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику протоколу видається членам дільничної виборчої комісії.  
1119. 9. Кандидатам у депутати, уповноваженим особам партій (блоків), офіційним спостерігачам, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання невідкладно видаються копії зазначеного у цій статті протоколу, у тому числі з позначкою "Уточнений", засвідчені головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою виборчої комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу для кожної партії (блоку).  
1120. 10. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими виборчою комісією, невідкладно після закінчення засідання виборчої комісії доставляються до окружної виборчої комісії.  
1121. Стаття 89. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним  
1122. 1. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним за наявності таких обставин:  
1123. 1) виявлення фактів незаконного голосування (вкидання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених частиною сьомою статті 69 цього Закону; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців на виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування виборцем більше ніж один раз) у кількості, що перевищує десять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;  
1124. 2) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує десять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці.  
1125. 3) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більш як на десять відсотків кількість виборців, які отримали бюлетені на виборчій дільниці.  
1126. 2. У разі виявлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, у кожному випадку дільнична виборча комісія складає акт у порядку, передбаченому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. Такий акт (акти) є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним.  
1127. 3. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1-13 частини другої статті 88 цього Закону. На місці інших відомостей ставиться прочерк. Протоколи складаються дільничною виборчою комісією у порядку, встановленому статтею 88 цього Закону.  
1128. 4. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним виборчі бюлетені запаковуються у порядку, зазначеному у частині одинадцятій статті 85 цього Закону. На пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені".  
1129. 5. Рішення дільничної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним та акт, на підставі якого прийнято це рішення, додаються до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
1130. Стаття 90. Порядок транспортування і передачі документів до окружної виборчої комісії  
1131. 1. Транспортування документів, зазначених у частині десятій статті 88 цього Закону, здійснюється членами дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці (окрім спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України) - представниками трьох різних партій (блоків), серед яких голова або заступник голови дільничної виборчої комісії та два члени цієї виборчої комісії - представники двох інших партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборчій дільниці, у супроводі працівника органів внутрішніх справ України. За своїм бажанням інші члени дільничної виборчої комісії, кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі можуть супроводжувати транспортування документів. Супроводження транспортування документів іншими особами забороняється.  
1132. 2. Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою документацією.  
1133. 3. Якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться інші вибори чи референдум, виборча документація з цих виборів транспортується до відповідної окружної чи територіальної виборчої комісії членами дільничної виборчої комісії, які не беруть участі у транспортуванні виборчої документації з виборів народних депутатів України відповідно до частини першої цієї статті.  
1134. 4. Секретар дільничної виборчої комісії, інші члени комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів до окружної виборчої комісії, залишаються у приміщенні дільничної виборчої комісії до отримання повідомлення про прийняття протоколу про підрахунок голосів окружною виборчою комісією. Печатка дільничної виборчої комісії залишається в сейфі у приміщенні виборчої комісії.  
1135. 5. Протокол про підрахунок голосів виборців на звичайній або спеціальній (окрім спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України) виборчій дільниці та інші документи дільничної виборчої комісії передаються відповідній окружній виборчій комісії на її засіданні.  
1136. 6. Зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на закордонній виборчій дільниці, а також на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, після його підписання членами дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною виборчою комісією за допомогою технічних засобів зв'язку до Центральної виборчої комісії чи відповідної окружної виборчої комісії з обов'язковою наступною передачею до неї першого і другого примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. До протоколів додаються інші документи, зазначені у частині десятій статті 88 цього Закону.  
1137. Стаття 91. Порядок прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій окружною виборчою комісією  
1138. 1. З моменту закінчення голосування окружна виборча комісія розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі. На цей час члени окружної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні виборчої комісії.  
1139. 2. Окружна виборча комісія опрацьовує відомості, зазначені у частині тринадцятій статті 82 цього Закону, та передає ці відомості по територіальному виборчому округу до Центральної виборчої комісії через Інформаційно-аналітичну систему "Вибори" та телеграфом (телетайпом) не пізніше 22 години дня голосування. Центральна виборча комісія публікує зазначені відомості в друкованих засобах масової інформації наступного дня після їх отримання та на сайті Центральної виборчої комісії.  
1140. 3. Засідання окружної виборчої комісії, зазначене у частині першій цієї статті, оформляється протоколом безперервного засідання, який підписується головою та секретарем виборчої комісії або членом виборчої комісії, який виконував на зазначеному засіданні обов'язки секретаря. До протоколу приєднуються (за наявності) окремі думки членів виборчої комісії, які брали участь у засіданні і не згодні з прийнятим виборчою комісією рішенням.  
1141. 4. На засіданні окружної виборчої комісії, зазначеному у частині першій цієї статті, приймаються, розглядаються та оголошуються протоколи дільничних виборчих комісій про підсумки голосування на відповідних виборчих дільницях, а також передаються інші документи дільничних виборчих комісій, передбачені частиною десятою статті 88 цього Закону. Час прийняття окружною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії, перелік прийнятих документів і занесені до протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання окружної виборчої комісії.  
1142. 5. У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці виправлень, помилок, неточностей окружна виборча комісія своїм рішенням може зобов'язати дільничну виборчу комісію внести зміни до до встановлених результатів голосування виборців на виборчій дільниці відповідно до вимог частини сьомої статті 88 цього Закону, про що зазначається у протоколі засідання окружної виборчої комісії. Протягом часу розгляду цього питання дільничною виборчою комісією подані до окружної виборчої комісії примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та додані до нього документи зберігаються в окружній виборчій комісії.  
1143. 6. Дільнична виборча комісія зобов'язана у строк, визначений окружною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до протоколу без перерахунку виборчих бюлетенів. Протокол з поміткою "Уточнений" транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, встановленому статтею 90 цього Закону. Час прийняття окружною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії з поміткою "Уточнений" і занесені до цього протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання окружної виборчої комісії.  
1144. 7. За наявності скарг, підтверджених відповідно оформленими актами, складеними кандидатами у депутати, уповноваженими особами партій (блоків), офіційними спостерігачами, виборцями, про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій виборчій дільниці, а також при наявності акта або письмової скарги осіб, зазначених у частині першій статті 90 цього Закону, про порушення вимог цього Закону під час транспортування до окружної виборчої комісії протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів окружна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.  
1145. 8. У разі неможливості усунення без перерахунку бюлетенів неточностей у протоколі дільничної виборчої комісії, а також у разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами дільничної виборчої комісії окружна виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці.  
1146. 9. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інші документи дільничної виборчої комісії до проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці окружною виборчою комісією зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання окружної виборчої комісії.  
1147. 10. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється окружною виборчою комісією з обов'язковою участю членів дільничної виборчої комісії, які передають виборчу документацію, після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій. У повторному підрахунку окружною виборчою комісією голосів виборців на виборчій дільниці мають право брати участь усі члени цієї дільничної виборчої комісії; при цьому можуть бути присутніми кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі.  
1148. 11. Окружна виборча комісія у підсумку повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.  
1149. 12. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складається окружною виборчою комісією у кількості примірників, на чотири більшій, ніж кількість осіб, що входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Ці протоколи підписуються присутніми членами окружної виборчої комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів, та засвідчуються печаткою окружної виборчої комісії. Відомості протоколів оголошуються у процесі їх складання в порядку, передбаченому статтями 85 - 87 цього Закону. Перший та другий примірники кожного протоколу мають право підписати кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі, які були присутні при повторному підрахунку голосів виборців.  
1150. 13. Окружна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним:  
1151. 1) у разі виявлення при повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 89 цього Закону;  
1152. 2) у разі виявлення фактів навмисного створення перешкод у здійсненні повноважень членами виборчих комісій чи реалізації офіційними спостерігачами, представниками засобів масової інформації права бути присутнім під час проведення повторного голосування на виборчій дільниці у приміщенні, де проводиться голосування, на засіданнях виборчих комісій при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчих дільницях та підсумків голосування в межах територіального виборчого округу, а так само неправомірного недопущення зазначених осіб у приміщення для голосування.  
1153. 14. У випадку визнання голосування на виборчій дільниці недійсним при повторному підрахунку голосів протокол окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці складається у порядку, зазначеному у частинах одинадцятій та дванадцятій цієї статті, та повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1-14частини другої статті 88 цього Закону. На місці інших відомостей ставиться прочерк.  
1154. 15. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці разом з відповідним протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, рішення окружної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним додаються відповідно до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі. Другий примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зберігається у секретаря окружної ї виборчої комісії, третій - передається відповідній дільничній виборчій комісії, четвертий - відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.  
1155. Стаття 92. Встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу  
1156. 1. Окружна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою "Уточнений", на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку з спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, а у разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці встановлює:  
1157. 1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружною виборчою комісією;  
1158. 2) кількість виборчих бюлетенів, погашених окружною виборчою комісією;  
1159. 3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;  
1160. 4) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничними виборчими комісіями;  
1161. 5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;  
1162. 6) кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях територіального виборчого округу;  
1163. 7) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих дільницях територіального виборчого округу;  
1164. 8) кількість виборців, внесених до списків виборців для голосування за відкріпними посвідченнями;  
1165. 9) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;  
1166. 10) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;  
1167. 11) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені на підставі відкріпних посвідчень;  
1168. 12) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах територіального округу;  
1169. 13) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;  
1170. 14) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;  
1171. 15) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на підставі відкріпних посвідчень;  
1172. 16) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях територіального виборчого округу;  
1173. 17) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах територіального виборчого округу;  
1174. 18) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;  
1175. 19) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати від кожної партії (блоку);  
1176. 20) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку).  
1177. 21) кількість бланків відкріпних посвідчень, отриманих дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;  
1178. 22) кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення в межах територіального виборчого округу;  
1179. 23) кількість невикористаних бланків відкріпних посвідчень, погашених окружною виборчою комісією;  
1180. 24) кількість невикористаних бланків відкріпних посвідчень, погашених дільничними виборчими комісіями;  
1181. 25) загальна кількість невикористаних бланків відкріпних посвідчень в межах територіального виборчого округу;  
1182. 2. Відомості про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу цифрами і прописом заносяться до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу. Відомості, зазначені у пунктах 3-22, 24, 25 частини першої цієї статті, вносяться до протоколу цифрами по кожній виборчій дільниці, що входить до складу територіального виборчого округу, а також сумарно цифрами і прописом по територіальному виборчому округу.  
1183. 3. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу складається окружною виборчою комісією у кількості примірників на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу територіальної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.  
1184. 4. Забороняються заповнення протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу олівцем.  
1185. 5. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії, та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії. Член виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. У разі відсутності у протоколі підпису члена окружної виборчої комісії проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу.  
1186. 6. Якщо після підписання зазначеного протоколу до відправки його до Центральної виборчої комісії окружна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення змін до підсумків голосування в межах територіального виборчого округу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений". Протокол з позначкою "Уточнений" виготовляється і підписується у порядку та в кількості примірників, встановлених цією статтею. Складання окружною виборчою комісією протоколу з поміткою "Уточнений" на іншому засіданні комісії без доручення Центральної виборчої комісії не допускається.  
1187. 7. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, а у разі внесення змін до цього протоколу - також протокол, в якому були допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), та протокол з поміткою "Уточнений" разом з відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, окремими думками членів окружної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами про порушення окружною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу та рішеннями, прийнятими окружною виборчою комісією за результатами їх розгляду, окружна виборча комісія транспортує до Центральної виборчої комісії, другий примірник протоколу зберігається в окружної виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.  
1188. 8. Транспортування виборчих документів, зазначених у частині сьомій цієї статті, здійснюється головою окружної виборчої комісії або заступником голови та двома членами цієї виборчої комісії - представники двох інших партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів у територіальному виборчому окрузі.  
1189. 9. Кандидату у депутати, уповноваженій особі партії (блоку), офіційному спостерігачу на його прохання невідкладно видається копія протоколу (у тому числі з поміткою "Уточнений") окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу та, за наявності, копія протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожної партії (блоку). Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці головою та секретарем окружної виборчої комісії і скріплюються печаткою виборчої комісії.  
1190. Стаття 93. Встановлення підсумків голосування в межах закордонного виборчого округу  
1191. 1. Центральна виборча комісія на засіданні приймає, розглядає та оголошує протоколи дільничних виборчих комісій про підсумки голосування на відповідних закордонних виборчих дільницях або повідомлення про зміст відповідних протоколів, переданих засобами технічного зв'язку відповідно до частини шостої статті 90 цього Закону.  
1192. 2 Центральна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях на тому ж засіданні на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку встановлює в межах закордонного виборчого округу відомості, передбачені частиною першою статті 92 цього Закону.  
1193. 3. Відомості про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу оголошуються на засіданні Центральної виборчої комісії та заносяться цифрами і прописом до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу.  
1194. 4. Протокол, зазначений у частині третій цієї статті, складається у порядку, передбаченому частинами другою, четвертою - шостою статті 92 цього Закону.  
1195. 5. Протокол, зазначений у частині третій цієї статті, складається у двох примірниках. Протокол підписується головою, заступниками голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, які присутні на засіданні Комісії, та засвідчується печаткою Комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами Комісії. Член Комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі Комісії, член Комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. У разі відсутності у протоколі підпису члена Комісії проти його прізвища зазначається причина відсутності члена Комісії на її засіданні. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати, представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій (блоків) в загальнодержавному виборчому окрузі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах закордонного виборчого округу.  
1196. 6. Кандидату у депутати, представнику партії (блоку) в Центральній виборчій комісії на його прохання невідкладно видається копія протоколу (у тому числі з поміткою "Уточнений") Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожної партії (блоку). Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці головою та секретарем Центральної виборчої комісії і скріплюються печаткою Комісії.  
1197. Стаття 94. Порядок прийняття та розгляду протоколів окружних виборчих комісій Центральною виборчою комісією  
1198. 1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні розглядає та приймає протоколи окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу. Відомості зазначеного протоколу на засіданні Центральної виборчої комісії оголошуються головою чи заступником голови відповідної окружної виборчої комісії. Час прийняття Центральною виборчою комісією протоколу окружної виборчої комісії і занесені до протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання Центральної виборчої комісії.  
1199. 2. У разі виявлення у протоколі окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу виправлень, помилок, неточностей Центральна виборча комісія своїм рішенням може зобов'язати окружну виборчу комісію внести зміни до встановлених підсумків голосування виборців в межах територіального виборчого округу відповідно до вимог частини шостої статті 91 цього Закону, про що зазначається у протоколі засідання Центральної виборчої комісії. Протягом часу розгляду цього питання окружною виборчою комісією подані до Центральної виборчої комісії примірники протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу та додані до нього документи зберігаються в Центральній виборчій комісії.  
1200. 3. Окружна виборча комісія зобов'язана у строк, визначений Центральною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до встановлених підсумків голосування виборців в межах територіального виборчого округу, при необхідності здійснюючи повторний підрахунок голосів на окремих виборчих дільницях округу. Протокол з поміткою "Уточнений" складається у порядку, передбаченому частиною шостою статті 92 цього Закону. Зазначений протокол та інші необхідні документи транспортуються до Центральної виборчої комісії в порядку, встановленому частиною восьмою статті 92 цього Закону.  
1201. 4. Протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу з поміткою "Уточнений" приймається Центральною виборчою комісією у порядку, встановленому частиною першою цієї статті.  
1202. Стаття 95. Встановлення результатів виборів депутатів  
1203. 1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів, у тому числі з поміткою "Уточнений", та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у закордонному виборчому окрузі не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня виборів встановлює результати виборів депутатів, про що складає протокол. До протоколу про результати виборів депутатів заносяться прописом та цифрами такі відомості:  
1204. 1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії;  
1205. 2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених Центральною виборчою комісією;  
1206. 3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружними виборчими комісіями;  
1207. 4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених окружними виборчими комісіями;  
1208. 5) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;  
1209. 6) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничними виборчими комісіями;  
1210. 7) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;  
1211. 8) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів;  
1212. 9) кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях;  
1213. 10) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих дільницях;  
1214. 11) кількість виборців, внесених до списків виборців для голосування за відкріпними посвідченнями;  
1215. 12) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;  
1216. 13) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;  
1217. 14) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені на підставі відкріпних посвідчень;  
1218. 15) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;  
1219. 16) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;  
1220. 17) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;  
1221. 18) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на підставі відкріпних посвідчень;  
1222. 19) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;  
1223. 20) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;  
1224. 21) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;  
1225. 22) відсоток голосів виборців, визнаних недійсними, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;  
1226. 23) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку);  
1227. 24) відсоток голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку), у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;  
1228. 25) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), від жодної партії (блоку);  
1229. 26) відсоток голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), від жодної партії (блоку), у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.  
1230. 2. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування про результати виборів депутатів. Відомості, зазначені у пунктах 3-26 частини першої цієї статті, вносяться цифрами по кожному територіальному виборчому округу (включно з закордонним виборчим округом), а також сумарно цифрами і прописом по загальнодержавному виборчому округу.  
1231. 3. Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків партій (блоків), що отримали три і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному виборчому окрузі.  
1232. 4. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку партії (блоку), який отримав менше трьох відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, права на участь у розподілі депутатських мандатів не мають.  
1233. 5. Депутатські мандати розподіляються між виборчими списками партій (блоків) пропорційно до кількості отриманих голосів виборців кандидатами у депутати, включеними до виборчих списків партій (блоків), які зазначені у частині третій цієї статті, у послідовності, визначеній частинами шостою - восьмою цієї статті.  
1234. 6. Центральна виборча комісія на підставі відомостей, зазначених у пункті 23 частини першої цієї статті, встановлює сумарну кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), що отримали три і більше відсотків голосів виборців.  
1235. 7. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (далі - виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, зазначеної у частині шостій цієї статті, на число депутатських мандатів, яке дорівнює кількісному складу Верховної Ради України, визначеному Конституцією України.  
1236. 8. Кількість голосів виборців, зазначеної у частині шостій цієї статті, ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа становить кількість депутатських мандатів, що отримали кандидати у депутати від цієї партії (блоку). Дробові залишки враховуються при розподілі відповідно до частини восьмої цієї статті решти депутатських мандатів.  
1237. 9. Партії (блоки), кандидати у депутати від яких мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з виборчого списку партії (блоку), що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках партій (блоків) однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої віддано більшу кількість голосів виборців.  
1238. 10. Результатом виборів депутатів є визначення в порядку черговості у виборчих списках партій (блоків) осіб, обраних депутатами від партій (блоків), відповідно до кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками партій (блоків).  
1239. 11. Після встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу, та визначення відповідно до вимог частини дев'ятої цієї статті осіб, обраних депутатами, Центральна виборча комісія у протоколі про результати виборів народних депутатів України зазначає:  
1240. 1) загальну кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), що отримали три і більше відсотків голосів виборців;  
1241. 2) виборчу квоту;  
1242. 3) кількість депутатських мандатів, отриманих партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу;  
1243. 4) прізвища, імена, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи, місце проживання, партійність обраних депутатів.  
1244. 12. Протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів народних депутатів України складається у двох примірниках, підписується головою, заступниками голови, секретарем Центральної виборчої комісії та іншими членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні, і скріплюється печаткою Центральної виборчої комісії. До протоколу додаються, за наявності, окремі думки членів Центральної виборчої комісії, викладені у письмовій формі, заяви і скарги щодо порушень порядку встановлення результатів виборів Центральною виборчою комісією та рішення, які Комісія прийняла в результаті їх розгляду. На прохання представників партій (блоків) їм видаються копії протоколу.  
1245. Стаття 96. Офіційне оприлюднення результатів виборів  
1246. 1. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює результати виборів депутатів у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр". Список обраних депутатів публікується із зазначенням в алфавітному порядку їх прізвища, імені, по батькові, року народження, освіти, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта висування.  
1247. 2. Офіційне оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів є підставою для звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом.  
1248. Стаття 97. Відшкодування витрат партій, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації  
1249. 1. Партії (партії, що входили до блоків), виборчі списки яких отримали три і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, отримують право на відшкодування за рахунок Державного бюджету України витрат, пов'язаних з фінансуванням своєї передвиборної агітації, у розмірі фактично здійснених витрат, але не більше ста тисяч розмірів мінімальних заробітних плат.  
1250. 2. Центральна виборча комісія на підставі фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду партії (блоку), поданого в порядку, передбаченому частиною шостою статті 51 цього Закону, не пізніш як на десятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів приймає рішення про відшкодування партії (партіям, що входили до блоків) витрат, пов'язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, або про відмову в такому відшкодуванні.  
1251. 3. Підставою для відмови у відшкодуванні партії (партіям, що входили до блоків) витрат, пов'язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, є виявлення Центральною виборчою комісією під час перевірки відомостей, що містяться у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду партії (блоку), фактів, що свідчать про порушення партією (блоком) встановлених цим Законом вимог до порядку формування виборчого фонду партії (блоку) або про використання коштів виборчого фонду партії (блоку) на цілі, не пов'язані з передвиборною агітацією.  
1252. 4. Рішення Центральної виборчої комісії про відшкодування партії (партіям, що входили до блоків) витрат, пов'язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, або про відмову в такому відшкодуванні надається партії (партіям, що входили до блоків), якої воно стосується, не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття цього рішення.  
1253. 5. Керівний орган блоку не пізніш як на десятий день після отримання рішення про відшкодування, зазначеного у частині п'ятій цієї статті, подає до Центральної виборчої комісії пропорції, у яких кошти, призначені на відшкодування партіям, що входили до блоку, повинні бути розподілені між партіями, що входять до блоку. Кошти, призначені на відшкодування партіям, що входили до блоку, витрат, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації, розподіляються Центральною виборчою комісією між партіями, що входили до блоку, у пропорції, визначеній зазначеним поданням керівного органу блоку.  
1254. 6. Рішення Центральної виборчої комісії про відмову у відшкодуванні витрат партії (партіям, що входили до блоків), пов'язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, може бути оскаржене в суді.  
1255. 7. Кошти для відшкодування партіям (партіям, що входили до блоків) витрат, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації, передбачаються законом про Державний бюджет України на рік, наступний за роком проведення виборів народних депутатів України. Головним розпорядником коштів для відшкодування партіям (партіям, що входили до блоків) витрат, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації, є Центральна виборча комісія.  
1256. 8. Кошти, призначені на відшкодування партії (партіям, що входили до блоків) витрат, пов'язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, на підставі відповідного рішення Центральної виборчої комісії перераховуються Центральною виборчою комісією на рахунок відповідної партії (партії, що входила до блоку) не пізніш як на тридцятий день з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України, у якому, відповідно до частини сьомої цієї статті, передбачаються кошти на відшкодування партіям (партіям, що входили до блоків) витрат, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації.  
1257. Стаття 98. Реєстрація обраних депутатів  
1258. 1. Особа, обрана депутатом, для її реєстрації народним депутатом України зобов'язана подати до Центральної виборчої комісії не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів документ про її звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради.  
1259. 2. У разі звернення особи, обраної депутатом, до Центральної виборчої комісії про наявність поважних причин, які перешкоджають виконати вимоги частини першої цієї статті, Центральна виборча комісія може прийняти рішення про визнання цих причин поважними і встановити інший строк виконання зазначених вимог або про відмову у визнанні цих причин поважними.  
1260. 3. При отриманні документів, зазначених у частині першій цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію обраного депутата.  
1261. 4. У разі невиконання без поважних причин особою, обраною депутатом, у строки, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, вимог частини першої цієї статті Центральна виборча комісія приймає рішення про визнання її такою, яка відмовилася від депутатського мандата, та визнає обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідної партії (блоку).  
1262. 5. Особі, зареєстрованій депутатом, Центральна виборча комісія не пізніш як на сьомий день з дня її реєстрації видає тимчасове посвідчення народного депутата України встановленого нею зразка.  
1263. 6. Рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію депутата та тимчасове посвідчення народного депутата України є підставою для складення ним присяги народного депутата України.  
1264. Стаття 99. Посвідчення та нагрудний знак народного депутата України  
1265. Після складення депутатом присяги народного депутата України Центральна виборча комісія не пізніш як на сьомий день видає йому посвідчення народного депутата України та нагрудний знак встановленого нею зразка.  
1266. Стаття 100. Заміщення депутатів, які вибули  
1267. 1. У разі дострокового припинення повноважень народного депутата України на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України і законами України, за рішенням Центральної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку відповідної партії (блоку). Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.  
1268. 2. Реєстрація особи, обраної депутатом відповідно до частини першої цієї статті, та видача їй тимчасового посвідчення народного депутата України здійснюються Центральною виборчою комісією у порядку, передбаченому статтею 98 цього Закону.  
1269. 3. Партія (блок), яка висувала кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення кандидата у депутати, який за підсумками результатів виборів згідно з частиною десятою статті 95 цього Закону вважається не обраним, зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до реєстрації цієї особи як народного депутата України відповідно до частини першої цієї статті. Таке рішення приймається відповідно до статуту партії (угоди про утворення блоку) з'їздом (зборами, конференцією) партії чи міжпартійним з'їздом (зборами, конференцією) партій, що входили до блоку на день виборів. Витяг з протоколу з'їзду (зборів, конференції), підписаний головуючим, та рішення, підписане керівником партії (керівниками партій, що входили до блоку на день виборів) і скріплене печаткою партії (печатками відповідних партій), протягом п'яти днів з дня прийняття рішення передаються до Центральної виборчої комісії. На підставі цих документів Центральна виборча комісія протягом семи днів приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку партії (блоку).  
1270. 4. У випадку змін у складі виборчого блоку при вирішенні питань заміщення депутатів, що вибули, застосовуються правила частин другої та третьої статті 62 цього Закону.  
1271. Розділ ХІ. ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ  
1272. Стаття 101. Особливості підготовки і проведення позачергових виборів депутатів  
1273. 1. Для проведення позачергових виборів депутатів використовуються територіальні виборчі округи та закордонні виборчі дільниці, утворені для проведення останніх виборів народних депутатів України.  
1274. 2. Звичайні та спеціальні виборчі дільниці для проведення позачергових виборів утворюються не пізніш як за дев'ятнадцять днів до дня виборів, а у винятковому випадку утворення виборчої дільниці відповідно до частини четвертої статті 21 цього Закону - не пізніш як за десять днів до дня виборів у порядку, встановленому цим Законом.  
1275. 3. Окружні виборчі комісії утворюються не пізніш як за п'ятдесят днів до дня виборів за поданнями партій (блоків), що представлені партійними фракціями у поточному складі Верховної Ради України, що вносяться до Центральної виборчої комісії не пізніш як за п'ятдесят три дні до дня виборів.  
1276. 4. Дільничні виборчі комісії утворюються не пізніш як за дванадцять днів до дня виборів, а у винятковому випадку утворення виборчої дільниці відповідно до частини четвертої статті 21 цього Закону - одночасно з утворенням виборчих дільниць, за поданнями уповноважених осіб партій (блоків), зазначених у частині третій цієї статті, що вносяться до окружної виборчої комісії за п'ятнадцять днів до дня виборів у порядку, встановленому статтею 28 цього Закону.  
1277. 5. Висування кандидатів у депутати починається на наступний день після опублікування Указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і закінчується за сорок днів до дня виборів.  
1278. 6. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за тридцять днів до дня виборів. Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за двадцять п'ять днів до дня виборів.  
1279. 7. Інформаційні плакати партій (блоків), зазначені у статті 66 цього Закону, виготовляються не пізніш як за двадцять днів до дня виборів.  
1280. 8. Списки виборців на звичайних виборчих дільницях складаються і виготовляються у порядку, встановленому Законом України „Про Державний реєстр виборців України" і передаються органами ведення Реєстру окружним виборчим комісіям не пізніш як за двадцять днів до дня виборів.  
1281. 9. Окружні виборчі комісії передають по одному примірнику списків виборців відповідним дільничним виборчим комісіям не пізніш як за десять днів до дня виборів.  
1282. 10. На спеціальних виборчих дільницях списки виборців складаються у порядку, передбаченому цим Законом, у строки, встановлені цією статтею.  
1283. 11. Списки виборців на закордонних виборчих дільницях складаються і виготовляються у порядку, встановленому Законом України „Про Державний реєстр виборців України". Списки виборців передаються дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць не пізніш як за десять днів до дня виборів. Уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях проводиться у порядку, встановленому цим Законом.  
1284. 12. Форма і текст виборчого бюлетеня затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять чотири дні до дня виборів.  
1285. Розділ ХІІ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРОЦЕСУ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА  
1286. Стаття 102. Суб'єкт звернення із скаргою  
1287. 1. Суб'єктом звернення із скаргою, що стосуються процесу виборів депутатів (далі - скаржником), може бути:  
1288. 1) кандидат у депутати;  
1289. 2) партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу у особі її керівника (керівників блоку), представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноваженої особи партії (блоку) чи іншої особи, уповноваженої рішенням центрального керівного органу партії (керівного органу блоку);  
1290. 3) офіційний спостерігач від партії (блоку);  
1291. 4) виборча комісія, яка здійснює повноваження щодо організації підготовки та проведення виборів депутатів, у особі її голови чи уповноваженого рішенням виборчої комісії члена виборчої комісії;  
1292. 5) виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі якого, у тому числі на участь у роботі виборчої комісії чи на здійснення спостереження, порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта оскарження.  
1293. 2. Керівник партії (керівники блоку, визначені угодою про утворення блоку), уповноважена особа партії (блоку) чи представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії діє як представник відповідної партії (блоку) без додаткового уповноваження. Документом, що підтверджує повноваження уповноваженої особи партії (блоку) чи представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, є відповідне посвідчення, видане в порядку, встановленому цим Законом.  
1294. Стаття 103. Предмет та суб'єкт оскарження  
1295. Скарга, що стосується призначення, підготовки і проведення виборів депутатів (далі - скарга), з урахуванням особливостей, встановлених статтями 110-114 цього Закону, може бути подана скаржником на рішення, дію чи бездіяльність:  
1296. 1) виборчої комісії, члена виборчої комісії;  
1297. 2) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи;  
1298. 3) об'єднання громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетенції;  
1299. 4) засобу масової інформації, його посадової чи службової особи або творчого працівника;  
1300. 5) іншого суб'єкта виборчого процесу.  
1301. Стаття 104. Суб'єкт розгляду скарги  
1302. 1. Суб'єктом розгляду скарги, передбаченої статтею 103 цього Закону, є виборча комісія або суд.  
1303. 2. Скаржник, передбачений статтею 102 цього Закону, за власним вибором може подати скаргу до виборчої комісії або до суду.  
1304. 3. Суд, до якого подана скарга, передбачена статтею 103 цього Закону, невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію та комісію вищого рівня про надходження скарги, а також про ухвалене судом рішення.  
1305. 4. Якщо скаргу прийнято судом до розгляду і з того ж питання та з тих же підстав скаргу подано до виборчої комісії, виборча комісія після отримання повідомлення суду про надходження скарги зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду законної сили.  
1306. Стаття 105. Строки оскарження  
1307. 1. Скарга до виборчої комісії або до суду може бути подана скаржником протягом п'яти днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб'єктом оскарження, за винятком випадків, зазначених у частинах другій і третій цієї статті.  
1308. 2. Скарга щодо порушення, яке мало місце до дня голосування, може бути подана у строк, зазначений у частині першій цієї статті, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування.  
1309. 3. Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, може бути подана до виборчої комісії, яка допустила порушення, не пізніше закінчення голосування. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, може бути подано до виборчої комісії вищого рівня або до суду у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.  
1310. 4. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути, однак не була вчинена дія, передбачена законом.  
1311. 5. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги суб'єктом розгляду скарги.  
1312. 6. Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб'єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини третьої статті 107 цього Закону.  
1313. 7. Зміна або уточнення вимог скаржника під час розгляду скарги суб'єктом розгляду скарги, викликані виявленням обставин, не відомих раніше скаржнику, не вважається новою скаргою і не підлягає встановленим обмеженням строків.  
1314. Стаття 106. Форма та зміст скарги  
1315. 1. Скарга до виборчої комісії або до суду подається у письмовій формі. Скарга повинна містити відомості про:  
1316. 1) назву суб'єкта розгляду скарги, до якого вона подається;  
1317. 2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) скаржника, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;  
1318. 3) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта оскарження, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;  
1319. 4) суть порушеного питання;  
1320. 5) виклад обставин і зазначення доказів, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;  
1321. 6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від суб'єкта розгляду скарги;  
1322. 7) перелік документів і матеріалів, що додаються;  
1323. 8) зазначення заінтересованих осіб, яких суб'єкт подання скарги вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;  
1324. 9) підпис скаржника чи особи, яка його представляє відповідно до статті 102 цього Закону, із зазначенням дати підписання.  
1325. 2. Скарга партії (блоку) скріплюється печаткою відповідної партії (печатками партій, що входять до блоку).  
1326. 3. Скарга від імені виборчої комісії подається за рішенням виборчої комісії, яке додається до скарги, підписується головуючим на засіданні виборчої комісії, де приймалося рішення про звернення із скаргою, та засвідчується печаткою виборчої комісії.  
1327. 4. До скарги додаються її копії та копії усіх документів, що приєднуються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб'єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі.  
1328. Стаття 107. Порядок і строки розгляду скарг  
1329. 1. Розгляд скарг судом здійснюється в порядку, встановленому процесуальним законом, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.  
1330. 2. Розгляд скарг виборчою комісією здійснюється у порядку, встановленому цією статтею.  
1331. 3. Скарга, оформлена без дотримання вимог статті 106 цього Закону, повертається комісією скаржнику без розгляду не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги, а подана напередодні дня голосування, в день голосування чи наступного дня - невідкладно. При поверненні скарги без розгляду зазначається вичерпний перелік недоліків, які перешкоджають розгляду скарги, і вказується на можливість повторного звернення із скаргою, оформленою відповідно до вимог статті 106 цього Закону у передбачені цим Законом строки.  
1332. 4. При повторному поданні скарги з невиправленими недоліками або з допущенням нових недоліків суб'єкт розгляду скарги приймає рішення про залишення її без розгляду по суті.  
1333. 5. Скарга, оформлена з дотриманням вимог статті 106 цього Закону, розглядається судом або відповідною виборчою комісією на своєму засіданні не пізніш як на п'ятий день з дня її отримання, за винятком випадків, передбачених частинами шостою - восьмою цієї статті.  
1334. 6. Скарга щодо порушень, які мали місце до дня голосування, розглядається виборчою комісією у строк, передбачений частиною п'ятою цієї статті, але не пізніше початку голосування.  
1335. 7. Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, подана до дільничної виборчої комісії, розглядається нею відразу після закінчення голосування.  
1336. 8. Скарга щодо порушення, яке мало місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, подана до виборчої комісії вищого рівня або до суду, розглядається відповідним суб'єктом розгляду скарги у дводенний строк з дня її подання.  
1337. 9. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні правоохоронні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у триденний строк з дня отримання звернення, а якщо таке звернення отримано ними менше ніж за три дні до дня голосування, у день голосування чи в наступний за ним день, - невідкладно. Про наслідки перевірки та вжиті заходи відповідні органи повідомляють виборчу комісію, яка до них звернулася.  
1338. 10. Розгляд скарги суб'єктом розгляду скарги здійснюється з обов'язковим своєчасним повідомленням скаржника, суб'єкта оскарження та інших заінтересованих осіб рекомендованою телеграмою, факсимільним повідомленням, засобами електронної пошти про час і місце розгляду скарги. Допускається повідомлення скаржника, суб'єкта оскарження та заінтересованих осіб про час і місце розгляду скарги по телефону з фіксуванням такої дії службовою особою суб'єкта розгляду скарги окремою письмовою довідкою, яка долучається до справи (протоколу). Неприбуття на засідання суб'єкта розгляду скарги осіб, які були належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги.  
1339. 11. Копія скарги та доданих до неї документів надається суб'єкту оскарження та заінтересованим особам заздалегідь, а при неможливості - не пізніше початку розгляду скарги. Суб'єкт оскарження має право подати письмові пояснення по суті скарги, які беруться до розгляду суб'єктом розгляду скарги.  
1340. 12. Суб'єкт розгляду скарги приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним скаржником або з порушенням строків оскарження.  
1341. 13. Центральна виборча комісія, приймаючи рішення про залишення скарги без розгляду по суті, може з власної ініціативи взяти до розгляду факти, викладені у скарзі.  
1342. 14. Інші питання порядку розгляду скарг виборчими комісіями визначаються Центральною виборчою комісією відповідно до вимог цього Закону.  
1343. 15. Суди, виборчі комісії та органи прокуратури організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом та розгляд скарг та звернень виборчих комісій у строки та в спосіб, встановлені цим Законом.  
1344. Стаття 108. Докази  
1345. 1. Доказами, на підставі яких виборча комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення скаржника, суб'єкта оскарження чи заінтересованих осіб, та інші обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги, можуть бути:  
1346. 1) письмові документи і матеріали (в тому числі електронні), які містять відомості про обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги;  
1347. 2) письмові пояснення суб'єктів виборчого процесу, посадових і службових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, відповідних правоохоронних органів, отримані на вимогу суб'єкта розгляду скарги, в тому числі і членів виборчої комісії на виконання повноважень виборчої комісії;  
1348. 3) речові докази;  
1349. 4) висновки експертів.  
1350. 2. Докази виборчій комісії надають скаржник, суб'єкт оскарження, заінтересовані особи. Суб'єкт розгляду скарги може звернутися із запитом (витребувати) додаткові докази за власною ініціативою або на прохання скаржника, суб'єкта оскарження, заінтересованих осіб.  
1351. 3. Якщо скаржник, суб'єкт оскарження чи заінтересована особа не надасть докази для підтвердження обставин, на які він посилається, виборча комісія вирішує справу на основі наявних доказів.  
1352. 4. Виборча комісія бере до розгляду лише ті докази, які мають значення для розгляду скарги. Про відхилення доказів, які не мають значення для розгляду скарги або не мають доказової сили, зазначається у рішенні суб'єкта розгляду скарги.  
1353. 5. Обставини (факти), для доведення яких законом встановлені певні засоби доказування, не можуть доводитися іншими засобами доказування.  
1354. 6. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Якщо подано копію письмового доказу, виборча комісія має право вимагати подання оригіналу. Після розгляду скарги виборча комісія на вимогу власника документа повертає оригінал документа, а в справі скарги залишається засвідчена відповідним чином його копія.  
1355. 7. Виборча комісія оцінює належність, достовірність кожного доказу, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають наперед встановленої сили, за винятком обставин, фактів, встановлених судовим рішенням, що набрало законної сили.  
1356. Стаття 109. Рішення суб'єкту розгляду скарги за підсумком розгляду скарги  
1357. 1. Рішення суб'єкту розгляду скарги повинно бути законним і обґрунтованим.  
1358. 2. Під час розгляду скарги щодо рішення суб'єкта оскарження суб'єкт розгляду скарги вирішує:  
1359. 1) чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб'єктом оскарження;  
1360. 2) чи було оскаржуване рішення прийнято суб'єктом оскарження на законних підставах;  
1361. 3) чи було оскаржуване рішення прийнято в межах повноважень та відповідно до визначеної законом процедури;  
1362. 4) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин та чи віднесено законом розгляд цієї скарги до повноважень суб'єкта розгляду скарги;  
1363. 5) чи належить задовольнити вимоги скаржника, чи відмовити в їх задоволенні;  
1364. 6) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси скаржника іншим способом;  
1365. 7) які рішення слід зобов'язати прийняти чи які дії вчинити, що випливають із факту скасування рішення.  
1366. 3. Під час розгляду скарги щодо дії (бездіяльності) суб'єкта оскарження суб'єкт розгляду скарги вирішує:  
1367. 1) чи мала місце оскаржувана дія (бездіяльність) суб'єкта оскарження;  
1368. 2) чи оскаржувана дія (бездіяльність) здійснювалась (вчинялась) суб'єктом оскарження на законних підставах;  
1369. 3) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин та чи віднесено законом розгляд цієї скарги до повноважень суб'єкта розгляду скарги;  
1370. 4) чи належить задовольнити вимоги скаржника, чи відмовити в їх задоволенні;  
1371. 5) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси скаржника іншим способом;  
1372. 6) які рішення слід зобов'язати прийняти чи які дії вчинити, що випливають із факту визнання оскаржених дій чи бездіяльності протиправними.  
1373. 3. При розгляді скарги по суті суб'єкт розгляду скарги може задовольнити скаргу повністю або частково чи відмовити в її задоволенні.  
1374. 4. У разі задоволення скарги суб'єкт розгляду скарги може прийняти рішення, яким:  
1375. 1) визнати рішення суб'єкта оскарження чи окремих його положень, дій чи бездіяльності таким, що не відповідає вимогам законодавства про вибори депутатів, порушує виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу;  
1376. 2) скасувати рішення повністю або частково;  
1377. 3) зобов'язати суб'єкта оскарження здійснити дії, передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів депутатів;  
1378. 4) зобов'язати суб'єкта оскарження утриматися від вчинення певних дій;  
1379. 5) поновити іншим способом порушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу;  
1380. 6) зобов'язати суб'єкта оскарження та (або) інший орган, партію (блок), засіб масової інформації, посадову чи службову особу здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів депутатів, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними.  
1381. 5. У разі визнання судом рішення відповідної виборчої комісії протиправним, у тому числі з питання визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, встановлення підсумків і результатів голосування, встановлення результатів виборів депутатів, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було визнане протиправним, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому, якщо рішення не було визнаним недійсним з формальних підстав, виборча комісія не може прийняти рішення, яке по суті повторює рішення, визнане судом протиправним.  
1382. 6. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання або зобов'язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути порушене питання.  
1383. 7. Суб'єкт розгляду скарги відмовляє в задоволенні скарги, якщо встановить, що рішення, дії або бездіяльність суб'єкта оскарження вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених законом, і не порушують виборчі права виборців, права і законні інтереси інших суб'єктів виборчого процесу.  
1384. 8. Копія рішення суб'єкта розгляду скарги видається чи надсилається скаржнику, суб'єкту оскарження, заінтересованим особам, відповідній виборчій комісії, іншому суб'єкту, про який йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день виборів або на наступний день - невідкладно.  
1385. 9. Рішення місцевого або апеляційного суду, прийняте в першій інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.  
1386. Стаття 110. Особливості перегляду судових рішень  
1387. 1. Учасники судового розгляду справи мають право оскаржити в апеляційному порядку повністю або частково судове рішення, ухвалене судом першої інстанції, що не набрало законної сили, якщо суд першої інстанції неповно з'ясував обставини справи, не дав належну оцінку доказам, неправильно застосував норми матеріального права або істотно порушив норми судочинства.  
1388. 2. Апеляційна скарга також може бути подана третьою особою - суб'єктом виборчого процесу, яка не брала участі в судовому розгляді справи, якщо рішення суду першої інстанції порушує її права, свободи та законні інтереси, що охороняються законом.  
1389. 3. Рішення апеляційних судів, ухвалені ними у першій інстанції, переглядаються в апеляційному порядку Верховним Судом України.  
1390. 4. Апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції можуть бути подані протягом двох днів з дня, наступного після дня одержання копії рішення, однак не пізніше 24 години останньої суботи перед днем виборів.  
1391. 5. Скарги, подані після закінчення строків, встановлених частиною четвертою цієї статті, залишаються без розгляду.  
1392. 6. Суд апеляційної інстанції розглядає справу протягом двох днів з дня прийняття апеляційної скарги, а стосовно судових рішень, що були ухвалені судом першої інстанції до дня голосування, - не пізніше часу початку голосування.  
1393. Стаття 111. Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб  
1394. 1.Суб'єкт виборчого процесу може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи, що стосуються невиконання покладених на них законом обов'язків, протиправного втручання у діяльність виборчих комісій або їх членів, а також недотримання вимог закону з питань передвиборної агітації.  
1395. 2. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, подається до окружної або Центральної виборчої комісії або до місцевого суду за місцезнаходженням відповідного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, закладу чи організації.  
1396. 3. Розгляд скарги на рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи, організації, їх посадової чи службової особи не виключає притягнення окремих посадових та службових осіб до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної чи іншої відповідальності у випадках та в порядку, передбаченими законом.  
1397. Стаття 112. Особливості оскарження рішень чи дій партій (блоків), інших об'єднань громадян  
1398. 1. Виборча комісія, кандидат у депутати, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, а також виборець, виборчі права якого порушено, може оскаржити рішення чи дії партії (блоку), об'єднання громадян, її (його) посадової особи чи повноважного представника, що стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до його внутрішньої організаційної діяльності або його виключної компетенції.  
1399. 2. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, подається до відповідної окружної або Центральної виборчої комісії чи до місцевого суду за місцезнаходженням відповідної партії (блоку), об'єднання громадян.  
1400. Стаття 113. Особливості оскарження дій чи бездіяльності засобів масової інформації, їх власників, посадових осіб та творчих працівників  
1401. 1. Кандидат у депутати, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу може оскаржити дії чи бездіяльності засобу масової інформації, його власника, службової особи чи творчого працівника, які порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно вимоги спростування опублікованих ними неправдивих відомостей про кандидата чи партію (блок), що висунули кандидата, інших вимог закону щодо ведення передвиборної агітації.  
1402. 2. Центральна чи окружна виборча комісія має право з власної ініціативи оскаржувати дії чи бездіяльність, зазначені у частині першій цієї статті.  
1403. 3. Скарга, зазначена у частинах першій та другій цієї статті, подається до місцевого суду за місцезнаходженням відповідного засобу масової інформації.  
1404. 4. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, подається:  
1405. 1) Центральної виборчої комісії - стосовно дій чи бездіяльності загальнодержавного засобу масової інформації, його власника, посадової особи чи творчого працівника;  
1406. 2) відповідної окружної виборчої комісії - стосовно дій чи бездіяльності регіонального чи місцевого засобу масової інформації, його власника, посадової особи чи творчого працівника.  
1407. Стаття 114. Особливості оскарження дій чи бездіяльності кандидата у депутати  
1408. 1. Кандидат у депутати, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу може оскаржити дії чи бездіяльність кандидата у депутати, якщо ці дії спрямовані на порушення встановленого законом порядку висунення кандидата у депутати, проведення передвиборної агітації, а також на порушення їх прав та охоронюваних законом інтересів або виборчих прав громадян.  
1409. 2. Виборець може оскаржити дії чи бездіяльність кандидата у депутати, якщо ці дії чи бездіяльність порушили його виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі.  
1410. 3. Скарга на дії чи бездіяльність кандидата у депутати подається до Центральної виборчої комісії або до апеляційного суду м. Києва.  
1411. Стаття 115. Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, членів виборчих комісій  
1412. 1. Суб'єкт виборчого процесу має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії, члена виборчої комісії.  
1413. 2. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, члена дільничної виборчої комісії подається до відповідної окружної виборчої комісії або до місцевого суду за місцезнаходженням виборчої дільниці.  
1414. 3. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності окружної виборчої комісії, члена окружної виборчої комісії подається до Центральної виборчої комісії або до апеляційного суду за місцезнаходженням окружної виборчої комісії.  
1415. 4. Скарга щодо рішення, дії чи бездіяльності Центральної виборчої комісії, члена Центральної виборчої комісії подається до Верховного Суду України.  
1416. 5. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів виборчих комісій розглядаються судами у складі не менше трьох професійних суддів.  
1417. Стаття 116. Відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів  
1418. Особи, винні в порушенні законодавства про вибори депутатів, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.  
1419. Розділ ХІІІ. ЗБЕРЕЖЕННЯ ВИБОРЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ  
1420. Стаття 117. Зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей  
1421. 1. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів передає виборчу та іншу документацію, що підлягає внесенню до Національного архівного фонду, у тому числі протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів, до відповідної центральної державної архівної установи, а окружні виборчі комісії передають таку документацію до відповідних місцевих державних архівних установ.  
1422. 2. Виборча документація, що не підлягає внесенню до Національного архівного фонду, передається окружними виборчими комісіями до місцевих архівних установ, створених місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування відповідно до Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи".  
1423. 3. Перелік виборчої та іншої документації, що підлягає зберіганню в державних та інших архівних установах, та порядок її передачі до цих установ визначаються Центральною виборчою комісією за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.  
1424. 4. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування після припинення повноважень дільничних та територіальних виборчих комісій зобов'язані забезпечити збереження виборчих скриньок, кабін для голосування, печаток, штампів цих виборчих комісій, методичної літератури, що надавалися виборчим комісіям на період виборчого процесу.  
1425. 5. Виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів, списки виборців, акти, заяви, скарги про порушення вимог цього Закону при проведенні голосування і підрахунку голосів виборців, протоколи та рішення виборчих комісій зберігаються у місцевих архівних установах протягом чотирьох років з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів, після чого знищуються в установленому порядку.  
1426. 6. Архівні установи забезпечують доступ до виборчої документації по виборах депутатів у порядку, встановленому законодавством України.  
1427. Розділ ХІV. ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ  
1428. Стаття 118. Автоматизована інформаційно-аналітична система  
1429. 1. Автоматизована інформаційно-аналітична система створюється і використовується для забезпечення прозорості, достовірності, оперативності та повноти інформації про підготовку і проведення виборів депутатів.  
1430. 2. Інформатизація процедур, що здійснюються у ході підготовки і проведення виборів, проводиться з використанням автоматизованої інформаційної системи та окремих програмно-технічних комплексів Центральної та окружних виборчих комісій.  
1431. 3. Центральна виборча комісія забезпечує впровадження в експлуатацію інформаційно-аналітичної системи, проводить її модернізацію з урахуванням досягнень інформаційних та виборчих технологій, забезпечує захист інформації від зловживань та несанкціонованого доступу.  
1432. 4. Центральна та окружні виборчі комісії забезпечують функціонування автоматизованої інформаційно-аналітичної системи протягом усього виборчого процесу.  
1433. 5. Під час голосування на виборах депутатів автоматизована інформаційно-аналітична система використовується виключно для оперативного публічного спостереження за перебігом та результатами голосування. Відомості про результати голосування, отримані через мережу автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, є попередньою інформацією, що не має юридичних наслідків.  
1434. Стаття 119. Оприлюднення відомостей, отриманих через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему  
1435. 1. Відомості, отримані на всіх етапах виборчого процесу через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему, оприлюднюються на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.  
1436. 2. Центральна виборча комісія визначає наповнення та порядок функціонування свого офіційного сайту під час виборчого процесу.  
1437. 3. Окружні виборчі комісії забезпечують своєчасну передачу оперативної інформації до Центральної виборчої комісії у формі повідомлень, передбачених цим Законом, а також встановлених Центральною виборчою комісією.  
1438. 4. Відомості про перебіг голосування на виборах депутатів, попередні результати голосування у межах виборчих дільниць та територіальних виборчих округів, отримані засобами автоматизованої інформаційно-аналітичної системи від окружних виборчих комісій, невідкладно розміщуються на офіційному сайті Центральної виборчої комісії та публікуються у відповідному інформаційно-довідковому виданні.  
1439. Стаття 120. Контроль за використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи  
1440. 1. При використанні автоматизованої інформаційно-аналітичної системи під час виборчого процесу Центральна та кожна окружна виборча комісія створює групу контролю за використанням системи. До складу групи входять члени відповідної виборчої комісії.  
1441. 2. Група контролю забезпечує контроль за дотриманням законодавства України, інших нормативно-правових актів, що регулюють використання автоматизованої інформаційно-аналітичної системи.  
1442. 3. Член відповідної виборчої комісії у межах своїх повноважень має право у будь-який час знайомитися з інформацією, що міститься у відповідному банку даних автоматизованої інформаційно-аналітичної системи.  
1443. 4. Працівники, залучені під час виборчого процесу відповідно до частини одинадцятої статті 33 цього Закону для введення, опрацювання, передачі та захисту інформації з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи та її окремих програмно-технічних комплексів, у разі їх дій, що призвели до недостовірності інформації, отриманої через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему, притягаються до відповідальності у порядку, встановленому законами України.  
1444. Розділ ХІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
1445. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2005 року, крім статей 38 та 39, які набирають чинності з 1 липня 2005 року.  
1446. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
1447. 3. З дня набрання чинності Адміністративним процесуальним кодексом України розгляд скарг у судах здійснюється в порядку, встановленому Адміністративним процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.  
1448. 4. У частинах першій та другій статті 17-3 та частинах першій та другій статті 17-4 Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118; із змінами, внесеними Законом України від 27 листопада 2003 року N 1349-ІV слово "чотири" замінити словом "три".  
1449. 5. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після опублікування цього Закону:  
1450. підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
1451. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
1452. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;  
1453. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
1454. 6. Центральній виборчій комісії:  
1455. привести у місячний строк після опублікування цього Закону свої акти у відповідність із цим Законом;  
1456. забезпечити прийняття актів, передбачених цим Законом.  
1457. 7. Визнати з 1 жовтня 2005 року таким, що втратив чинність, Закон України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 51-52, ст. 265; 2002 р., N 9, ст. 69; із змінами, внесеними законами України від 27 листопада 2003 року N 1349-ІV і від 19 лютого 2004 року N 1519-ІV, крім положень Закону, які регулюють порядок заміщення депутатів, обраних у багатомандатному окрузі, які вибули. Встановити, що зазначені положення Закону втрачають чинність з 1 березня 2006 року."