Кількість абзаців - 440 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів ( щодо розвитку іпотечних відносин) (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
2. Верховна Рада України постановляє:  
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
4. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):  
5. 1) у назві статті 163 цифри "163" замінити цифрами "162-1".  
6. 2) у статті 162-1 слово "власників" замінити словами "засновників (учасників) емітента чи їх посадових осіб"  
7. 3) статтю 221 після цифр "162" доповнити цифрами "162-1";  
8. 4) у абзаці сорок другому пункту 1 частини першої статті 255 слово "стаття" замінити словом та цифрами "статті 162-1".  
9. 2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18 - 22, ст. 144):  
10. 1) частину другу статті 163 після слова „векселі" доповнити словами „сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН), іпотечні сертифікати (сертифікати з фіксованою доходністю, сертифікати участі)";  
11. 2) статтю 164 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:  
12. "6. Фінансові установи, які створили фонд операцій з нерухомістю та здійснюють залучення коштів фізичних та юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва житла, мають право випускати сертифікати фонду операцій з нерухомістю ".  
13. У зв'язку з цим частини шосту - восьму вважати відповідно частинами сьомою - дев'ятою.  
14. 3. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40 - 44, ст. 356):  
15. 1) у статті 331:  
16. назву статті 331 доповнити словами "та об'єкти незавершеного будівництва";  
17. частину третю доповнити абзацом такого змісту:  
18. "У випадках необхідності, особа зазначена у абзаці першому цієї частини, може укласти договір щодо об'єкта незавершеного будівництва право власності на який реєструється органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно на підставі документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою для створення об'єкта нерухомого майна, проектно-кошторисної документації, а також документів, що містять у собі опис об'єкта незавершеного будівництва";  
19. частину четверту виключити;  
20. 2) у частині першій статті 876 слова "до їх здачі замовникові є підрядник" замінити словами "є замовник, якщо інше не передбачено договором";  
21. 3) частину першу статті 880 викласти в такій редакції:  
22. "Віднесення ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта будівництва на замовника або підрядника до його прийняття замовником встановлюється у відповідності до вимог закону, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від замовника";  
23. 4) в статті 881:  
24. назву статті викласти в такій редакції:  
25. "Стаття 881. Страхування об'єкта будівництва";  
26. абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:  
27. "Страхування об'єкта будівництва або комплексу робіт, здійснюється підрядником або замовником відповідно до законодавства".  
28. 5) пункт 5 статті 1033 доповнити реченням такого змісту:  
29. "Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на майно передане в управління".  
30. 4. У Законі України "Про цінні папери і фондову біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 38, ст. 508; 1992 р., N 47, ст. 645; 1999 р., N 31, ст. 252; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 19, ст. 271):  
31. 1) частину сьому статті 1 після слова "паперів" доповнити словами "заставних, іпотечних цінних паперів, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю";  
32. 2) у статті 3:  
33. абзац дванадцятий доповнити словами " (іпотечні сертифікати та іпотечні облігації);  
34. доповнити абзацом такого змісту:  
35. "сертифікати фонду операцій з нерухомістю".  
36. 5. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2004 р., N 2, ст. 6, N 11, ст. 140):  
37. 1) у статті 55:  
38. у першому реченні частини четвертої слова "місцезнаходженням вказаного майна" замінити словами "місцем розташування вказаного майна або за місцезнаходженням однієї із сторін правочину";  
39. друге речення частини сьомої замінити реченнями такого змісту: "Якщо іпотечним договором передбачено накладення заборони відчуження нерухомого майна, яке є предметом іпотеки, нотаріус накладає таку заборону за попередженням іпотекодержателя";  
40. 2) у статті 72:  
41. у назві статті слова "нерухомості, яка була" замінити словами "нерухомого майна, яке було";  
42. частину першу після слова "будинку" доповнити словом " (квартири)";  
43. частину третю після слова "будинок" в усіх відмінках доповнити словом " (квартира)" у відповідному відмінку;  
44. частину четверту доповнити словами "або реалізацію предмета іпотеки";  
45. у частинах третій і четвертій слова "відповідної копії" і "копії" виключити;  
46. 3) у статті 73:  
47. в абзаці першому:  
48. слово "місцезнаходженням" замінити словами "місцем розташування";  
49. після слова "ділянки" доповнити словами "або за місцезнаходженням однієї із сторін правочину";  
50. в абзаці другому:  
51. слово "позички" замінити словами "позики (кредиту)";  
52. абзац доповнити словом " (квартири)";  
53. 4) у статті 74 слово "позички" замінити словами "позики (кредиту)".  
54. 6. Перше речення частини шостої статті 7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160, 2001 р., N 9, ст. 39) викласти у такій редакції:  
55. "6. З прийняттям рішення про включення об'єкта до одного з переліків, зазначених у частині першій цієї статті, стосовно нього припиняється дія норм Господарського кодексу України у частині купівлі, продажу, передачі, обміну, здачі в оренду, надання безоплатно, списання майна, випуску та придбання цінних паперів, надання та одержання кредитів у розмірах, що перевищують середньорічний рівень таких операцій за останні три роки з урахуванням рівня інфляції, а також забороняється передача майна в іпотеку".  
56. 7. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292, ст. 293; 1999 р., № 38, ст. 339; 2001 р., № 21, ст. 103; 2002 р., № 16, ст. 114, № 17, ст. 117, № 29, ст. 194; 2004 р., № 13, ст. 181):  
57. 1) доповнити статтю 1 новими абзацами такого змісту: "визначення кредитного рейтингу (рейтингування) -це професійна діяльність на ринку цінних паперів, спрямована на визначення кредитоспроможності об`єкту рейтингування, яка може бути проведена лише національним рейтинговим агентством кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможності об`єкту рейтингування в цілому, та/або його окремого боргового зобов`язання за національною шкалою кредитних рейтингів; кредитоспроможність - це характеристика фінансово- господарського стану об`єкту рейтингування, яка визначає рівень фінансової стабільності емітента цінних паперів та/або наявність передумов для виконання ним своїх боргових зобов`язань в повному обсязі та у встановлені строки; національне рейтингове агентство - уповноважене Державною комісією з цінних паперів та фондового ринкуна конкурсних засадах рейтингове агенство (рейтингові агенства), яке проводить на платній основі незалежну рейтингову оцінку об'єкту рейтингування із використанням для проведення такої оцінки національної шкалу кредитних рейтингів." національна шкала кредитних рейтингів - затверджена Кабінетом Міністрів України а шкала кредитних рейтингів, яку застосовує у своїй роботі національне рейтингове агентство, та яка може бути використана органами державної виконавчої влади під час виконання ними покладених на них завдань в сфері регулювання фінансового ринку."  
58. 2) доповнити Закон статтею 4-1 такого змісту:  
59. "Стаття 4-1 Рейтингова оцінка  
60. Національна шкала кредитних рейтингів поділяється на дві частини: вищу - належить до інвестиційного рівня, нижчу - до спекулятивного рівня. Порядок поділу шкали кредитних рейтингів визначає Кабінет Міністрів України. Рівень кредитного рейтингу об`єкта рейтингування визначається його належністю до відповідної частини шкали кредитних рейтингів. Національна шкала кредитних рейтингів дає змогу оцінити кредитний ризик позичальника - регіону, органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, та окремих боргових інструментів. Кредитний рейтинг позичальника характеризує рівень його спроможності своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Кредитний рейтинг боргового інструменту характеризує рівень спроможності емітента своєчасно та в повному обсязі обслуговувати зобов'язання за таким інструментом і може бути як нижчим, так і вищим від рейтингу позичальника (за наявності обставин, що зменшують кредитний ризик, - застави, гарантії, що надаються третьою особою). Кредитні рейтинги можуть бути короткостроковими (характеризують кредитний ризик у короткостроковій перспективі - до одного року) і довгостроковими (характеризують кредитний ризик у довгостроковій перспективі - понад один рік). Прогноз кредитного рейтингу (позитивний, стабільний та негативний) є коментарем стосовно переважних тенденцій, які впливають на кредитний рейтинг, з точки зору його можливої (але не обов'язкової) зміни в подальшому. Значення кредитних рейтингів варіюються в межах від позначки "uаААА" (найвища кредитоспроможність) до позначки "uаD" (дефолт) - для довгострокових кредитних рейтингів; у межах від позначки "uаК1" (найвища кредитоспроможність) до позначки "uаКD" (дефолт) - для короткострокових кредитних рейтингів."  
61. 3) у статті 13:  
62. після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:  
63. "Порушення вимог законодавства з питань емісії цінних паперів тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб емітента цінних паперів від 10 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на засновників (учасників) емітента чи їх посадових осіб чи уповноважених ними осіб від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
64. У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою;  
65. у першому реченні частин сьомої і восьмої слова "першою - четвертою" замінити словами "першою - п'ятою";  
66. доповнити статтю частиною такого змісту:  
67. "Про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених частиною п'ятою цієї статті, уповноважена особа Комісії складає протокол про адміністративне правопорушення. Справи про порушення вимог законодавства з питань емісії цінних паперів розглядаються відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення".  
68. 8. Перше речення абзацу третього частини четвертої статті 12 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2004 р., 45, ст. 501) викласти у такій редакції:  
69. "стосовно цього підприємства припиняється дія норм Господарського кодексу України в частині купівлі, продажу, передачі, обміну, здачі в оренду, надання безоплатно, списання майна, випуску та придбання цінних паперів, надання та одержання кредитів у розмірах, що перевищують середньорічний рівень таких операцій за останні три роки з урахуванням рівня інфляції, а також забороняється передача майна в іпотеку".  
70. 9. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2004 р., N 6, ст. 37):  
71. доповнити статтю 52 частиною такого змісту: "Примусове звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється державним виконавцем з урахуванням положень Законів України "Про іпотеку" та "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати";  
72. 2) у третьому реченні частини четвертої статті 85 слова "у частині другій" замінити словами "у частині третій".  
73. 10. Доповнити Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42 - 43, ст. 378) статтею 46-1 такого змісту:  
74. "Стаття 46-1. Особливості банкрутства емітента чи управителя іпотечних сертифікатів, управителя фонду фінансування будівництва чи управителя фонду операцій з нерухомістю  
75. 1. У разі порушення провадження у справі про банкрутство стосовно емітента чи управителя іпотечних сертифікатів іпотечні активи не включаються до складу ліквідаційної маси такого емітента або управителя. Розпорядження цими активами здійснюється відповідно до Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати".  
76. 2. У разі порушення провадження у справі про банкрутство стосовно управителя фонду фінансування будівництва чи управителя фонду операцій з нерухомістю кошти та майно, що перебуває в управлінні управителя, не включаються до складу ліквідаційної маси такого управителя. Розпорядження цими коштами та майном здійснюється відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".  
77. 11. Пункт 140 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 33 - 34, ст. 272), після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:  
78. "передавати майно в іпотеку".  
79. У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим.  
80. 12. Статтю 93 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2002 р., N 5, ст. 30) доповнити частиною такого змісту:  
81. "Іпотечні активи, що перебувають в управлінні банку або є забезпеченням виконання зобов'язань за сертифікатами з фіксованою дохідністю, емітентом яких є банк, а також кошти на рахунку фонду фінансування будівництва або майно фонду операцій з нерухомістю, в тому числі кошти на його рахунку, що перебувають в управлінні банку, не включаються до ліквідаційної маси банку. Розпорядження цими активами здійснюється відповідно до Законів України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" та "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".  
82. 13. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1):  
83. 1) у частині першій статті 28:  
84. пункт 3 викласти у такій редакції:  
85. "3) видає фінансовим установам відповідно до законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг відповідні дозволи, а також ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та затверджує умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії чи дозволу, та порядок контролю за їх додержанням";  
86. доповнити частину пунктом 31 такого змісту:  
87. "31) погоджує відповідно до законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг документи фінансових установ, що визначають вимоги щодо надання фінансових послуг";  
88. 2) у статті 35:  
89. частину другу викласти в такій редакції:  
90. "2. До заяви про видачу ліцензії або дозволу додається копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи чи копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, посвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа, документи, вимоги до переліку та змісту яких встановлені законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, а до заяви про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, зазначених у пунктах 3 і 4 частини першої статті 34 цього Закону, також документи, вимоги до переліку та змісту яких встановлені нормативно-правовими актами Уповноваженого органу".  
91. 14. У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50, № 8, ст. 62, № 14, ст. 96; 2003 р. № 38, ст. 313; 2004 р. № 2, ст. 6, № 19, ст. 254):  
92. 1) у частині першій статті 7 пункти 35-1 - 39 виключити;  
93. 2) статтю 31 доповнити частинами такого змісту:  
94. "Кредитний рейтинг банківської установи, в якій розміщені кошти страхових резервів, повинен відповідати інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України.  
95. Кредитний рейтинг цінних паперів, емітованих в Україні, в які розміщені кошти страхових резервів, повинен відповідати інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України".  
96. 15. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст. 308; Закон України № 1958-ІV від 01.07.2004 р.,):  
97. 1) у статті 1:  
98. друге речення пункту 1.5 статті 1 виключити;  
99. підпункт 1.12-2 викласти у такій редакції:  
100. "Пенсійний вклад - кошти, внесені на депозитний (вкладний) банківський рахунок, відкритий за договором пенсійного вкладу відповідно до закону."  
101. 2) підпункт 4.2.17. пункту 4.2. статті 4 викласти у такій редакції:  
102. "доходи, які становлять позитивну різницю між сумою внесених фізичною особою коштів до фонду фінансування будівництва та сумою коштів, виплачених такій особі з такого фонду у випадку її відмови від участі у цьому фонді, за виключенням випадків, коли фізична особа, отримані з фонду фінансування будівництва кошти, одночасно передала в управління тому ж управителю в той же або інший фонд фінансування будівництва."  
103. 3) пункт 7.2. статті 7 доповнити сьомим - десятим абзацами такого змісту:  
104. "дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю;  
105. дохід, який виплачується управителем фонду фінансування будівництва;  
106. дохід учасника фонду банківського управління;  
107. дохід за іпотечними облігаціями."  
108. У зв`язку з цим абзац сьомий вважати абзацом одинадцятим;  
109. 4) абзац "г" підпункту 9.8.2 пункту 9.8 статті 9 викласти у такій редакції:  
110. "г) суми коштів, з яких не було утримано (сплачено) податок, та які виплачуються вкладнику з його пенсійного вкладу у зв'язку з достроковим розірванням відповідного договору";  
111. 5) у пункті 22.8:  
112. абзац четвертий пункту 22.8 статті 22 викласти у такій редакції:  
113. "кошти, перераховані фізичною особою до власного пенсійного вкладу або до пенсійного вкладу членів сім'ї такої фізичної особи першого ступеня споріднення; "  
114. доповнити п`ятим та шостим абзацом такого змісту:  
115. "доходи, нараховані платнику податку за договором пенсійного вкладу; "  
116. доходи, нараховані платнику податків-учаснику фонду банківського управління за договором довірчого управління, укладеного з уповноваженим банком відповідно до закону;  
117. У зв'язку з цим, абзаци п`ятий, шостий, сьомий вважати абзацами сьомим, восьмим, девятим.  
118. 16. У Законі України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313):  
119. 1) друге речення абзацу другого статті 1 викласти у такій редакції:  
120. "Застава повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об`єктів, майнових прав на нерухомість, будівництво якої незавершено, регулюється за правилами, визначеними цим Законом."  
121. 2) пункт 5 частини другої статті 4 викласти у такій редакції: "5) посилання на видачу заставної, її номер, або відсутність заставної";  
122. 3) частину першу статті 14 доповнити реченням такого змісту: "Продаж предмета іпотеки, що є об'єктом права державної чи комунальної власності здійснюється з урахуванням вимог Законів України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва";  
123. 4) у частині другій статті 16 слова "або шляхом передачі в іпотеку нерухомого майна, право власності іпотекодавця на яке виникне у майбутньому" виключити;  
124. 5) у пункті 4 частини першої статті 18, частині четвертій статті 24 слово "випуск" в усіх відмінках замінити словом "видача" у відповідному відмінку;  
125. 6) у третьому реченні частини першої статті 19, у другому реченні частини першої статті 21, частині четвертій статті 23, частині другій статті 27 слово "оформлення" в усіх відмінках замінити словом "видача" у відповідному відмінку;  
126. 7) у статті 20:  
127. а) у частині першій:  
128. у другому реченні слова "випуск передбачений" замінити словами "видача передбачена";  
129. доповнити частину реченням такого змісту: "Після державної реєстрації іпотеки оригінал заставної передається іпотекодержателю, якщо інший порядок передачі заставної не встановлено іпотечним договором";  
130. б) у другому реченні частини другої слово "оформлена" замінити словом "видана";  
131. в) у частині третій:  
132. перше речення виключити;  
133. у другому реченні слово "оформлення" замінити словом "видачі";  
134. г) частину шосту виключити;  
135. 8) частину першу статті 21 доповнити реченням такого змісту: "В залежності від предмета іпотеки (нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва) заставна повинна мати візуальні відмінності, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";  
136. 9) у статті 28:  
137. назву статті викласти в такій редакції:  
138. "Стаття 28. Суб'єкти та способи рефінансування";  
139. доповнити статтю новими частинами першою і другою такого змісту:  
140. "Суб'єктом рефінансування є банки та інші фінансові установи, в тому числі спеціалізована іпотечна установа.  
141. Рефінансування іпотечних кредиторів здійснюється суб'єктами рефінансування за рахунок коштів, отриманих від розміщення іпотечних цінних паперів, забезпечених іпотечним покриттям".  
142. У зв'язку з цим частину першу вважати частиною третьою;  
143. 10) у частині першій статті 29 слова "угодою, згідно з якою" замінити словами "договором, згідно з яким";  
144. 11) статтю 32 після слів "спеціалізованих фінансових установ" доповнити словами "у тому числі державної іпотечної установи";  
145. 12) у статті 38:  
146. у частині шостій слово "виручки" замінити словом "коштів";  
147. доповнити статтю після частини шостої новою частиною такого змісту:  
148. "Іпотекодержатель, який реалізував предмет іпотеки, надсилає іпотекодавцю, боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, та іншим іпотекодержателям звіт про розподіл коштів від продажу предмета іпотеки".  
149. У зв'язку з цим частини сьому і восьму вважати відповідно частинами восьмою і дев'ятою;  
150. 13) статтю 39 доповнити частиною такого змісту:  
151. "Відстрочка виконання рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки не допускається у разі, якщо:  
152. іпотеку включено до іпотечного пулу;  
153. відстрочка може призвести до істотного погіршення фінансового стану іпотекодержателя;  
154. проти іпотекодавця чи іпотекодержателя порушено справу про банкрутство;  
155. 14) статтю 41 викласти у такій редакції:  
156. "Стаття 41. Реалізація предмета іпотеки на прилюдних торгах  
157. Реалізація предмета іпотеки, на який звертається стягнення за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса, проводиться, якщо інше не передбачено рішенням суду, шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України "Про виконавче провадження", з дотриманням вимог цього Закону.  
158. Організація продажу предмета іпотеки покладається на спеціалізовані організації, які залучаються на конкурсній основі органами державної виконавчої служби. Право вибору спеціалізованої організації належить іпотекодержателю.  
159. Реалізація предмета іпотеки здійснюється у населеному пункті за місцем його розташування, а якщо предмет іпотеки перебуває за межами населеного пункту, його реалізація здійснюється у найближчому населеному пункті або районному центрі на території, на яку поширюються повноваження відділу державної виконавчої служби, на виконанні якого перебуває рішення суду, або виконавчий напис нотаріуса про звернення стягнення на предмет іпотеки";  
160. 15) у першому реченні частини другої статті 43 слова "спеціалізованою організацією на підставі оцінки предмета іпотеки" замінити словами "на підставі оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна і майнових прав та професійну оціночну діяльність";  
161. 16) статтю 45 доповнити частиною такого змісту:  
162. "У разі зупинення виконавчого провадження про звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження", внаслідок чого прилюдні торги у призначений строк не відбулися, спеціалізована організація проводить такі торги після поновлення виконавчого провадження. Про проведення прилюдних торгів після поновлення виконавчого провадження спеціалізована організація не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня їх проведення повідомляє всіх учасників, які зареєструвалися в установленому порядку";  
163. 17) статтю 47 викласти у такій редакції:  
164. "Стаття 47. Оформлення результатів прилюдних торгів та розподіл коштів від реалізації предмета іпотеки  
165. Протягом п'яти робочих днів з дня надходження платежу від покупця предмета іпотеки спеціалізована організація надсилає державному виконавцю повідомлення про здійснення такої оплати разом з документами, що підтверджують реалізацію предмета іпотеки відповідно до цього Закону. На вимогу державного виконавця для перевірки дотримання порядку проведення прилюдних торгів спеціалізована організація зобов'язана подати державному виконавцю повну та достовірну інформацію і документи, що стосуються організації і проведення торгів.  
166. Протягом п'яти робочих днів з дня отримання державним виконавцем повідомлення та документів, визначених частиною першою цієї статті, державний виконавець складає акт про реалізацію предмета іпотеки, в якому зазначаються:  
167. назва виконавчого документа, на підставі якого здійснено реалізацію предмета іпотеки, його номер та дата видачі, найменування органу (посадової особи), який видав документ;  
168. відомості про іпотекодержателя та іпотекодавця;  
169. стисла характеристика та місцезнаходження предмета іпотеки;  
170. назва спеціалізованої організації, яка проводила прилюдні торги, дата та місце їх проведення;  
171. відомості про покупця;  
172. початкова ціна предмета іпотеки та ціна продажу;  
173. сума коштів, перерахована спеціалізованій організації за придбаний предмет іпотеки, та дата їх перерахування;  
174. відомості про те, що прилюдні торги відбулися з дотриманням вимог цього Закону.  
175. Акт про реалізацію предмета іпотеки підписується державним виконавцем, затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, скріплюється печаткою цього органу та не пізніше наступного дня надсилається до спеціалізованої організації, яка проводила прилюдні торги.  
176. Державний виконавець не може відмовити у видачі акта про реалізацію предмета іпотеки, якщо така реалізація здійснювалася відповідно до вимог цього Закону. У разі відмови видати акт про реалізацію предмета іпотеки державний виконавець повинен протягом п'яти робочих днів з дня закінчення строку, встановленого частиною другою цієї статті, повідомити про це спеціалізовану організацію, іпотекодержателя, іпотекодавця та покупця. Повідомлення, що містить підстави для відмови у видачі акта про реалізацію предмета іпотеки, підписується державним виконавцем і начальником відповідного органу державної виконавчої служби та скріплюється печаткою цього органу. Відмова державного виконавця видати акт про реалізацію предмета іпотеки може бути оскаржена відповідно до законодавства.  
177. На підставі акта про реалізацію предмета іпотеки нотаріус видає покупцеві свідоцтво про придбання нерухомого майна.  
178. Протягом п'яти робочих днів з дня надходження від державного виконавця акта про реалізацію предмета іпотеки спеціалізована організація видає цей акт покупцеві, нотаріально посвідчені копії акта надсилає іпотекодержателю та іпотекодавцю, а перераховані покупцем кошти розподіляє у такій черговості:  
179. витрати на організацію реалізації предмета іпотеки;  
180. комісійна винагорода спеціалізованої організації, яка не може перевищувати трьох відсотків ціни продажу предмета іпотеки;  
181. задоволення вимог іпотекодержателя;  
182. задоволення вимог наступних іпотекодержателів;  
183. решта коштів на вимогу державного виконавця перераховується до органу державної виконавчої служби для покриття витрат на проведення виконавчих дій, стягнення виконавчого збору та задоволення вимог стягувачів за іншими виконавчими документами в порядку, встановленому законодавством, а у разі відсутності стягувачів за іншими виконавчими документами - повертається іпотекодавцю.  
184. Спеціалізована організація надсилає державному виконавцю, іпотекодавцю, боржнику, якщо він не є іпотекодавцем, та іпотекодержателям звіт про проведення розподілу коштів, що надійшли від реалізації предмета іпотеки";  
185. 18) у другому реченні частини першої статті 49 слово "свідоцтвом" замінити словами "актом про реалізацію предмета іпотеки";  
186. 19) абзаци другий і третій підпункту 1 пункту 6 розділу VІ "Прикінцеві положення" виключити;  
187. 20) у тексті Закону слова "реалізаційна ціна" та "ціна реалізації" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "ціна продажу" у відповідному відмінку і числі.  
188. 17. У Законі України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 52, ст. 377):  
189. 1) у статті 1:  
190. слово "визначає" замінити словом "встановлює";  
191. 2) у частині першій статті 2:  
192. абзаци третій і четвертий викласти у такій редакції:  
193. "управитель - фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами фонду та отримала в установленому порядку дозвіл/ліцензію;  
194. договір управління майном - договір, за яким установник управління передає управителю у довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій управителя з управління цим майном. За цим Законом договором управління майном для фонду фінансування будівництва (далі - ФФБ) є договір про участь у ФФБ, а для фонду операцій з нерухомістю (далі - ФОН) - договір на придбання сертифікатів ФОН";  
195. в абзаці шостому слова "нерухомість, будівництво якої" замінити словами "об'єкт будівництво якого";  
196. абзац восьмий після слів "цього фонду" доповнити словами "і зареєстрована в установленому порядку у відповідному органі, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя";  
197. в абзаці дванадцятому слова "угода, яка" замінити словами "договір, який";  
198. 3) у статті 4:  
199. у частині першій слова "банк або інша" виключити;  
200. частину другу викласти у такій редакції:  
201. "Забудовником може бути особа, яка згідно законодавства має право на виконання функцій замовника будівництва та уклала договір з управителем щодо спорудження об'єктів будівництва.";  
202. 4) у статті 9:  
203. частину першу викласти у такій редакції:  
204. "Управитель укладає із забудовником договір, за яким замовляє забудовнику збудувати один або декілька об'єктів будівництва, ввести їх в експлуатацію та передати об'єкти інвестування установникам цього фонду та на умовах, визначених цим Законом та Правилами фонду.";  
205. частину другу виключити;  
206. частину третю викласти у такій редакції:  
207. "За кожним об'єктом будівництва забудовник або його підрядник може укласти із страховиком, визначеним управителем договір обов'язкового страхування будівельно-монтажних робіт на весь час спорудження об'єкта будівництва та на гарантійний термін від ризиків його пошкодження або знищення внаслідок техногенних аварій та природних явищ - на користь управителя як довірчого власника";  
208. у першому реченні частини п`ятої слово "угодою" замінити на слова "кожним об`єктом будівництва";  
209. частину шосту викласти у такій редакції:  
210. "Забудовник зобов'язаний виконати свої зобов'язання за договором щодо організації спорудження об'єктів будівництва та своєчасного введення їх в експлуатацію незалежно від обсягу замовлення на будівництво, підтвердженого управителем.";  
211. 5) у статті 10:  
212. частину першу викласти у такій редакції:  
213. "Виконання зобов`язань забудовника за договором, укладеним між ним та управителем фонду, забезпечується встановленням іпотеки. Предметом іпотеки за іпотечним договором можуть бути майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, або об'єкт незавершеного будівництва, або нерухоме майно. Іпотечний договір має бути укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений відповідно до закону.";  
214. у частині другій слова "цією угодою" замінити словами "цим договором";  
215. в першому реченні частини третьої слова "одночасно з укладанням угоди" замінити на слова "за кожним об`єктом будівництва";  
216. 6) у статті 11:  
217. частину третю доповнити словами "та зобов'язаний своєчасно ввести його в експлуатацію незалежно від обсягу фінансування.";  
218. у абзаці другому частини четвертої слова "кошторису на будівництво, погодженого з управителем" замінити словами "в межах загальної вартості будівництва, погодженої з управителем та своєчасно ввести їх в експлуатацію у разі виконання управителем графіку фінансування будівництва."  
219. у частині п'ятій слово "укладає" замінити словами "може укласти", а слово "обов'язкового" виключити;  
220. у частині сьомій слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "відповідний орган, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя";  
221. частину восьму доповнити реченням такого змісту:  
222. "Для ФФБ виду Б у разі порушення забудовником умов договору, що за оцінкою управителя може призвести до підвищення його ризиків, управитель може в односторонньому порядку змінити умови договору з забудовником за конкретним об`єктом будівництва ФФБ виду Б на умови договору, що відповідають ФФБ виду А та письмово повідомити про це довірителів за цим об`єктом будівництва та забудовника в місячний строк.";  
223. частину дев`яту викласти у такій редакції:  
224. "ФФБ вважається створеним після затвердження управителем Правил ФФБ, укладання договору з забудовником та відкриття рахунку ФФБ. Для кожного ФФБ відкривається окремий рахунок. Будь-які обмеження щодо кількості об'єктів будівництва, що можуть споруджуватися в рамках кожного ФФБ, не встановлюються.";  
225. 7) у статті 12:  
226. у частині другій слова "умови кредитування довірителя" виключити;  
227. частину четверту викласти у такій редакції:  
228. "Правила фонду мають передбачати обмеження права довірчої власності управителя ФФБ, встановлені установником управління майном в договорі управління майном, які визначають зобов'язання управителя виконувати встановлені цими Правилами процедури щодо:  
229. забезпечення передачі довірителю, який повністю проінвестував закріплений за ним об'єкт інвестування, майнових прав на цей об'єкт інвестування для подальшого отримання його у власність від забудовника;  
230. забезпечення можливості отримання довірителем, на умовах Правил ФФБ та договору управління майном, коштів з ФФБ на вимогу довірителя в разі його відмови від участі у фонді.";  
231. 8) у статті 13:  
232. в абзаці другому частини першої слова "страхування комерційних ризиків, визначених цим Законом" виключити;  
233. в абзаці другому частини другої слова "процедур управління майном" замінити словами "обмежень довірчої власності управителя";  
234. 9) у частині другій статті 14 слова "та підтверджують її правоздатність" виключити;  
235. 10) у другому реченні частини другої статті 16 слова "та звертається до страховика з вимогою про виплату страхового відшкодування за договором страхування комерційного ризику" виключити;  
236. 11) статтю 17 доповнити частиною такого змісту:  
237. "Повернення коштів довірителю ФФБ не може здійснюватися за рахунок іншого ФФБ";  
238. Розмір оперативного резерву банк-управитель визначає самостійно. Управитель, який не є банківською установою, визначає розмір оперативного резерву відповідно до нормативів, встановлених у нормативних актах спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг".  
239. 12) у статті 18:  
240. у частині другій слова "за угодою, визначеною" замінити словами "за договором, визначені";  
241. частину четверту виключити;  
242. 13) у статті 24:  
243. частину першу доповнити словами "та Національний банк України у межах своїх повноважень";  
244. частину другу доповнити словами "та інших актів законодавства";  
245. в абзаці другому частини третьої слова "цим Законом" замінити словом "законом";  
246. 14) у статті 25:  
247. частину сьому після слів "Правил ФОН" доповнити словами "та їх реєстрації в установленому порядку у відповідному органі, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя";  
248. слово "угоди" замінити словом "договору";  
249. 15) у другому реченні частини третьої статті 26 слово "Управитель" замінити словом "Емітент";  
250. 16) абзаци десятий і одинадцятий частини першої статті 27 виключити;  
251. 17) частину четверту статті 29 виключити;  
252. 18) у статті 30:  
253. у частині першій слова "здійснює обов'язкове" замінити словами "може здійснювати";  
254. у частині третій слова "підлягає обов'язковому страхуванню" замінити словами "може бути застрахована";  
255. 19) у частині п'ятій статті 32 слова "угодою, визначеною" замінити словами "договором, визначеним";  
256. 20) частину першу статті 36 доповнити словами "та Національний банк України у межах своїх повноважень";  
257. 21) у статті 37:  
258. частину першу викласти у такій редакції:  
259. "Власник сертифікату ФОН може отримувати дохід від управління ФОН управителем на умовах Правил ФОН та проспекту емісії сертифікатів ФОН. Власник сертифікатів ФОН має право вимагати від управителя дотримання обмежень прав довірчої власності від здійснення управління ФОН. Після закінчення строку, на який був створений відповідний ФОН, власник сертифікатів при їх викупі емітентом має право на дохід у грошовій формі у сумі, що відповідає вартості частки чистих активів ФОН, яка припадає на належну йому кількість сертифікатів ФОН";  
260. частину третю доповнити словами "та іншими актами законодавства про цінні папери;  
261. 22) у статті 38:  
262. у частині першій:  
263. абзац другий доповнити словами "та реєстрації Правил ФОН";  
264. в абзаці восьмому слова "виготовлення" замінити словами "замовлення для виготовлення";  
265. доповнити абзацом одинадцятим наступного змісту:  
266. "державна реєстрація випуску сертифікатів ФОН за результатами розміщення; "  
267. У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;  
268. частину другу доповнити реченням такого змісту:  
269. "Видача дозволу на право здійснення емісії сертифікатів ФОН та реєстрація Правил ФОН здійснюється одночасно".  
270. 23) у статті 39:  
271. абзац другий частини п'ятої викласти у такій редакції:  
272. "емітентом - небанківською установою на окремому рахунку, відкритому у банку, в якому емітенту відкрито поточний рахунок";  
273. частину восьму викласти у такій редакції:  
274. "Кількість випусків сертифікатів ФОН одного емітента, що одночасно знаходяться в обігу не обмежується.";  
275. 24) частину першу статті 40 викласти у такій редакції:  
276. "Розміщення сертифікатів здійснюється шляхом відкритого продажу";  
277. 25) у частині сьомій статті 41 слова "який після закінчення передплати цього випуску підлягає заміні на постійний глобальний сертифікат" замінити словами "який підлягає заміні на глобальний сертифікат після державної реєстрації цього випуску";  
278. 26) частину першу статті 42 викласти у такій редакції:  
279. "Дозвіл на право здійснення емісії сертифікатів ФОН емітентам надається відповідним уповноваженим органом, до компетенції якого відносяться нагляд та регулювання діяльності емітента у визначеному ним порядку";  
280. 27) в абзаці п'ятому частини першої статті 43 слова "що подаються заявником на власний розсуд" замінити словами "встановлені законодавством";  
281. 28) назву та частину першу статті 47 викласти у такій редакції:  
282. "Стаття 47. Реєстрація власників сертифікатів ФОН  
283. "Ідентифікація та ведення реєстру власників іменних сертифікатів ФОН, випущених у будь-якій формі, здійснює зберігач, обраний емітентом. Облік та перехід прав власності за сертифікатами ФОН здійснюється відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні";  
284. 29) у статті 50:  
285. у частині першій слова "цим банком" виключити;  
286. у частині сьомій слова "до укладеної ними угоди" замінити словами "до укладеного ними договору";  
287. частини дев'яту - дванадцяту замінити частинами такого змісту:  
288. "Зміна або розірвання іпотечного договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.  
289. У разі закінчення будівництва, зміни або розірвання іпотечного договору банк вносить в установленому законом порядку зміни щодо обтяження нерухомості іпотекою.  
290. Нотаріус за повідомленням банку накладає заборону на відчуження збудованої нерухомості, яка є предметом іпотеки, якщо це передбачено іпотечним договором";  
291. 30) пункт 2 розділу VІ "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:  
292. "2. Відносини щодо залучення коштів в управління з метою фінансування будівництва житла та особливості управління ними регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами України в частині, що не суперечать цьому Закону";  
293. 31) у тексті Закону слово "угода" в усіх відмінках і формах числа замінити словом "договір" у відповідному відмінку і числі.  
294. 18. У Законі України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 1, ст. 1):  
295. 1) в преамбулі слово "регулює" замінити словом "встановлює";  
296. 2) у частині першій статті 1:  
297. в абзаці третьому слова "особливий вид цінного паперу" замінити словами "іпотечний цінний папір";  
298. абзац четвертий викласти в такій редакції:  
299. "іпотечний кредит - правовідносини між кредитодавцем і позичальником, що здійснюються на підставі кредитного договору про надання коштів у користування на умовах забезпечення повернення коштів іпотекою";  
300. друге речення абзацу шостого після слів "ціну придбання" доповнити словами " (ціну зобов'язання)";  
301. абзац дев'ятий доповнити словами "та має відповідний дозвіл/ліцензію";  
302. 3) у статті 2:  
303. частину першу після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:  
304. "реквізити ліцензії та/або свідоцтва про внесення кредитодавця до Державного реєстру фінансових установ чи Державного реєстру банків".  
305. У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;  
306. у частині третій слово "додаткові" виключити;  
307. у частині четвертій:  
308. в абзаці другому слова "та порядок його амортизації" виключити;  
309. абзац третій виключити;  
310. 3) у першому реченні частини другої статті 3 слова "амортизації шляхом поступового зменшення" замінити словами "поступовому зменшенню";  
311. 4) у статті 5:  
312. у назві статті слово "встановлення" замінити словом "виникнення";  
313. частину першу викласти у такій редакції:  
314. "Іпотека виникає відповідно до Закону України "Про іпотеку";  
315. частини шосту - десяту замінити частинами такого змісту:  
316. "Обтяження іпотекою нерухомого майна підлягає державній реєстрації в установленому законом порядку незалежно від того, хто є власником цього майна на час укладення іпотечного договору.  
317. Іпотечний договір, предметом іпотеки за яким є майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, посвідчується нотаріусом на підставі документів, що підтверджують майнові права на цю нерухомість. Іпотекодавцем за таким іпотечним договором може бути забудовник - особа, яка організовує спорудження нерухомості для власних потреб чи для передачі її у власність іншим особам, або особа, власністю якої стане ця нерухомість після завершення будівництва. Обтяження майнових прав іпотекодавця на такий предмет іпотеки підлягає реєстрації у встановленому законом порядку.  
318. Після закінчення будівництва нерухомості іпотекодержатель реєструє у встановленому законом порядку обтяження прав власника на збудовану нерухомість, та ця нерухомість продовжує бути предметом іпотеки відповідно до умов іпотечного договору.  
319. Зміна або розірвання іпотечного договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.  
320. У разі коли іпотечним договором передбачено накладення заборони відчуження нерухомого майна, яке є предметом іпотеки, нотаріус накладає таку заборону одночасно з посвідченням договору іпотеки. Якщо предметом іпотеки є майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, нотаріус за повідомленням іпотекодержателя накладає заборону на відчуження нерухомого майна після завершення будівництва";  
321. У зв'язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою;  
322. 5) у статті 6:  
323. у першому реченні частини першої слова "письмової згоди" замінити словами "згоди шляхом укладення договору про задоволення вимог іпотекодержателя, який підлягає нотаріальному посвідченню";  
324. у першому реченні частини другої:  
325. після слова "повідомити" доповнити словами "іпотекодавця та";  
326. слова "майнові права на нерухомість" замінити словами "об'єкт незавершеного будівництва";  
327. частину п'яту викласти у такій редакції:  
328. "Після продажу предмета іпотеки та розподілу коштів в установленому законом порядку вимоги інших осіб на предмет іпотеки є недійсними";  
329. доповнити статтю частиною такого змісту:  
330. "Продаж предмета іпотеки, що є об'єктом права державної чи комунальної власності, здійснюється з урахуванням особливостей, визначених статтею 14 Закону України "Про іпотеку";  
331. 6) статтю 7 викласти у такій редакції:  
332. "Стаття 7. Примусова реалізація предмета іпотеки за виконавчими документами  
333. Примусове звернення стягнення на предмет іпотеки і його реалізація для задоволення вимог іпотекодержателя здійснюється органом державної виконавчої служби на підставі рішення суду або виконавчого напису нотаріуса з урахуванням вимог, установлених Законом України "Про іпотеку";  
334. 7) у статті 8:  
335. у назві статті слова "за цим Законом" виключити;  
336. частини другу - одинадцяту замінити частиною такого змісту:  
337. "У разі примусової реалізації предмета іпотеки відповідно до статті 7 цього Закону оформлення результатів реалізації предмета іпотеки здійснюється у порядку, встановленому законодавством".  
338. У зв'язку з цим частину дванадцяту вважати частиною третьою;  
339. 8) статті 9 і 10 викласти у такій редакції:  
340. "Стаття 9. Розподіл виручки від продажу предмета іпотеки  
341. Іпотекодержатель, який реалізував предмет іпотеки відповідно до статті 6 цього Закону, протягом п'яти робочих днів після надходження коштів від покупця предмета іпотеки або спеціалізована організація, яка забезпечила реалізацію предмета іпотеки відповідно до статті 7 цього Закону, протягом п'яти робочих днів з моменту надходження акта про реалізацію предмета іпотеки розподіляє кошти, що надійшли від покупця предмета іпотеки, у черговості, встановленій Законом України "Про іпотеку".  
342. Іпотекодержатель, який реалізував предмет іпотеки, надсилає іпотекодавцю, боржнику та іншим іпотекодержателям звіт про розподіл коштів, що надійшли від продажу предмета іпотеки, а спеціалізована організація, яка забезпечила реалізацію предмета іпотеки, надсилає звіт зазначеним особам і органу державної виконавчої служби.  
343. Стаття 10. Права іпотекодержателя у разі визнання реалізації предмета іпотеки такою, що не відбулася  
344. У разі прийняття судом рішення про визнання реалізації предмета іпотеки такою, що не відбулася, іпотекодержатель має право придбати предмет іпотеки у порядку, встановленому Законом України "Про іпотеку";  
345. 9) у статті 14:  
346. частину другу викласти у такій редакції:  
347. "Сертифікати мають строк обігу, сертифікати з фіксованою доходністю - номінальну вартість, сертифікати участі - частку консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат. Номінальна вартість та строк обігу сертифікатів одного випуску мають бути однаковими. Номінальна вартість може бути встановлена в національній валюті з урахуванням інфляційного застереження.";  
348. у частині четвертій:  
349. абзац сьомий викласти у такій редакції:  
350. "номінальна вартість сертифіката з фіксованою дохідністю або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі на дату реєстрації випуску";  
351. 10) у статті 16:  
352. в абзаці одинадцятому частини першої слово "виготовлення" замінити словами "замовлення для виготовлення";  
353. частину другу викласти у такій редакції:  
354. "Емітент може прийняти рішення про випуск іпотечних сертифікатів після отримання від відповідного державного органу дозволу на право здійснення емісії сертифікатів";  
355. 11) у статті 17:  
356. абзац четвертий частини четвертої викласти у такій редакції:  
357. "загальна номінальна вартість сертифікатів з фіксованою дохідністю, або вартість іпотечних активів, що є забезпеченням випуску сертифікатів участі, випущених емітентом, не може перевищувати 50-кратного розміру власного капіталу емітента";  
358. перше речення частини шостої після слова "небанківська" доповнити словом "фінансова";  
359. частину восьму доповнити словами "якщо для кожного з випусків сформовано окремі іпотечні активи";  
360. 12) частину третю статті 19 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:  
361. "частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі на дату реєстрації випуску";  
362. У зв'язку з цим абзаци третій - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятнадцятим;  
363. 13) у статті 20:  
364. частину першу викласти у такій редакції:  
365. "Розміщення сертифікатів здійснюється шляхом проведення відкритого продажу";  
366. частину третю викласти у такій редакції:  
367. "Обслуговування обігу сертифікатів, у тому числі депозитарної діяльності щодо цих цінних паперів, здійснюється відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему України.";  
368. частину дев`яту викласти у такій редакції:  
369. "Облік та перехід прав власності за іпотечними сертифікатами здійснюється відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні.";  
370. 14) у статті 21:  
371. частини третю та шосту виключити;  
372. у частині сьомій слова "який після закінчення передплати цього випуску підлягає заміні на постійний глобальний сертифікат" замінити словами "який підлягає заміні на глобальний сертифікат після державної реєстрації цього випуску";  
373. 15) у статті 22:  
374. назву викласти у такій редакції:  
375. "Стаття 22. Реєстрація прав власності на сертифікати";  
376. частину першу викласти у такій редакції:  
377. "Ідентифікацію власників іпотечних сертифікатів, ведення реєстру власників іменних іпотечних сертифікатів, випущених у будь-якій формі, здійснює зберігач, обраний емітентом.";  
378. частину третю виключити;  
379. 16) частину другу статті 25 викласти у такій редакції:  
380. "Для участі у справі про призначення або заміну управителя суд залучає уповноваженого представника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг";  
381. 17) частину першу статті 26 виключити;  
382. 18) у першому реченні частини дев'ятої статті 32 слова "які відповідають вимогам цього Закону" виключити;  
383. 19) абзац шостий частини третьої статті 33 доповнити словами "у порядку, встановленому законодавством";  
384. 20) частину п'яту статті 34 після слова "небанківською" доповнити словом "фінансовою";  
385. 21) у статті 37:  
386. частину третю викласти у такій редакції:  
387. "При випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю, забезпечених іпотечними активами, іпотеки, що забезпечують виконання основних зобов'язань за договорами про іпотечний кредит, реформованих у відповідний консолідований іпотечний борг, не можуть бути одночасно забезпеченням випуску сертифікатів участі";  
388. частину четверту викласти у такій редакції:  
389. "У разі невиконання боржником основного зобов'язання керуючий іпотекою здійснює заходи щодо стягнення платежів за цим зобов'язанням та звертає стягнення на предмет іпотеки, зокрема щодо примусового стягнення. Керуючий іпотекою перераховує кошти, що надійшли від реалізації предмета іпотеки, розпоряднику платежів";  
390. у частині п'ятій слова "майнових прав на нерухомість" замінити словом "нерухомості";  
391. доповнити частину реченням такого змісту: "Забезпеченням випуску іпотечних сертифікатів не можуть виступати іпотечні активи, які перебувають у заставі або обмежені іншим чином та є забезпеченням виконання інших зобов'язань ніж зобов'язання емітента за відповідним випуском іпотечних сертифікатів, та іпотечні активи, які входять до складу забезпечення іншого випуску іпотечних сертифікатів";  
392. 22) частину другу статті 40 викласти у такій редакції:  
393. "Емітентом може бути фінансова установа, якій відповідним державним органом видано дозвіл на право здійснення емісії сертифікатів";  
394. 23) частину другу статті 45 викласти у такій редакції:  
395. "Нагляд і регулювання діяльності банків та інших фінансових установ, які виконують операції з іпотечного кредитування, є емітентами іпотечних сертифікатів та суб'єктами управління іпотечними активами, здійснюють Національний банк України та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в межах своїх повноважень";  
396. абзац третій частини п'ятої після слів "виконання зобов'язань" доповнити словами "емітентом, який є розпорядником платежів, або управителем, який діє за дорученням емітента";  
397. 24) частину першу статті 46 викласти у такій редакції:  
398. "Дозвіл на здійснення емісії сертифікатів банками та іншими фінансовими установами видається відповідним державним органом в установленому законодавством порядку";  
399. 25) абзац сьомий частини першої статті 47 після слова "контроль" доповнити словами "за додержанням вимог законодавства щодо здійснення емісії іпотечних сертифікатів та захисту прав їх власників";  
400. 26) у пункті 2 статті 50:  
401. абзац третій викласти у такій редакції:  
402. "До створення єдиної системи органів реєстрації прав, а також до формування Державного реєстру прав у складі державного земельного кадастру державна реєстрація іпотек проводиться згідно з Тимчасовим порядком державної реєстрації іпотек, що затверджується Кабінетом Міністрів України";  
403. абзац четвертий виключити;  
404. 27) у тексті Закону слово "угода" в усіх відмінках і формах числа замінити словом "договір" у відповідному відмінку і числі.  
405. 19. Частину третю статті 31 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 51, ст. 553) доповнити абзацом такого змісту:  
406. "До прийняття спеціального закону з питань діяльності гарантійного фонду, регулювання його діяльності здійснюється Кабінетом Міністрів України".  
407. 20. У Законі України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 237; 2002 р., № 29, ст. 191): абзац чотирнадцятий статті 1 викласти у такій редакції: "об`єднаний (консолідований) іпотечний борг - зобов`язання за договорами про іпотечний кредит, реформовані кредитодавцем."  
408. 2) друге речення частини другої статті 2 доповнити словами "кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України.";  
409. 3) у статті 4:  
410. частину шосту статті 4 викласти у такій редакції:  
411. "Кошти ФБУ спрямовуються виключно на придбання іпотечних сертифікатів та/або інших іпотечних цінних паперів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України, які мають зберігатися у зберігача цінних паперів на рахунку в цінних паперах, відкритому на ім`я уповноваженого банку з відповідною відміткою.";  
412. доповнити частинами такого змісту: "Цінні папери, придбані за кошти учасників ФБУ, мають зберігатися та обліковуватися у зберігача. Зберігачем цих цінних паперів може бути тільки юридична особа - банк, що має відповідну ліцензію, видану в установленому порядку згідно з законодавством.  
413. В разі, якщо зберігачем є уповноважений банк відповідно до цього Закону, надання послуг щодо зберігання цінних паперів, придбаних за кошти учасників ФБУ, та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій за такими цінними паперами, може здійснюватися ним в межах власного рахунку.  
414. Права власності на цінні папери, придбані за кошти учасників кожного ФБУ та на цінні папери самого зберігача, повинні обліковуватися зберігачем на окремих рахунках у цінних паперах в системі обліку прав власності на цінні папери.";  
415. 4) статтю 5 доповнити частинами другою та третьою такого змісту:  
416. "Винагорода за управління коштами ФБУ складає такі види:  
417. за проведення довірчих операцій. Розраховується як відсоток від доходу за іпотечними сертифікатами, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України для всіх ФБУ, крім пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою та не може перевищувати 7% такого доходу. Ця винагорода утримується уповноваженим банком з коштів ФБУ самостійно;  
418. за переведення коштів учасника ФБУ до іншого ФБУ. Розраховується як відсоток від суми коштів, що підлягають переведенню, не може перевищувати 3% та додатково вноситься учасником ФБУ на рахунок уповноваженого банку;  
419. за виплату коштів у зв'язку з порушенням учасником Правил ФБУ. Розраховується як відсоток від суми коштів, що підлягають поверненню учаснику ФБУ до оподаткування, не може перевищувати 5% та додатково вноситься учасником ФБУ на рахунок уповноваженого банку;  
420. за видачу учаснику ФБУ довідок, не передбачених Правилами ФБУ, є фіксованою сумою, не може перевищувати 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та додатково вноситься учасником ФБУ на рахунок уповноваженого банку.  
421. Розмір винагороди уповноваженого банку визначається Правлінням банку та зазначається в правилах ФБУ. Розмір винагороди не може перевищувати граничні розміри, встановлені цією статтею.";  
422. У зв`язку з цим частину другу вважати частиною четвертою;  
423. 5) пункт 3 статті 8 після слів "придбання цінних паперів" доповнити словами "кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України та";  
424. 21. У частині одинадцятій статті 4 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст. 103):  
425. доповнити абзац шістнадцятий словами "у разі інвестування в іпотечні цінні папери, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України, більше ніж 25 відсотків загальної вартості активів ІСІ"; абзац дев`ятнадцятий викласти у такій редакції: "придбавати або додатково інвестувати в облігації, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України підприємств, емітентами яких є резиденти України (крім комерційних банків), більше ніж 80 відсотків загальної вартості активів ІСІ, у разі якщо кредитний рейтинг облігацій відповідає спекулятивному рівню або не визначений за національною шкалою, визначеною законодавством України, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ"; абзац двадцять третій викласти у такій редакції: "придбавати або додатково інвестувати в інші активи, кредитний рейтинг яких не визначено або відповідає спекулятивному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України, більше ніж 5 відсотків активів ІСІ"; доповнити новим абзацом такого змісту: "Якщо кредитний рейтинг цінних паперів знизився до спекулятивного рівня за національною шкалою, визначеною законодавством України, диверсифіковані ІСІ, в порядку та в строки, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зобов`язані привести свої активи до вимог цього Закону";  
426. 22. Пункт 8.2 статті 8 Закону України "Про порядок погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради, 2001 р., № 10; ст. 44; 2002 р., № 17, ст. 117; 2003 р., № 10-11, ст. 86; № 14, ст. 94; № 24, ст. 154; № 30, ст. 247; № 37, ст. 308; 2004 р., № 8, ст. 64, № 11, ст. 140; № 17-18, ст. 250) доповнити підпунктом 8.2.3 такого змісту:  
427. "8.2.3. Право податкової застави не поширюється:  
428. на іпотечні активи, що належать емітенту та є забезпеченням відповідного випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю, та грошові доходи від цих іпотечних активів, до повного виконання емітентом зобов`язань за цим випуском іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю."  
429. на склад іпотечного покриття та грошові доходи від нього до повного виконання емітентом зобов'язань за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій"  
430. 23. Статтю 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради, 1991 р., № 47, ст. 646; № 47, ст. 647; 1992 р., № 10, ст. 138; 1998 р., № 33, ст. 226; 1999 р., № 31, ст. 248; 2002 р., № 15, ст. 100; № 36, ст. 266; 2003 р.. № 10-11, ст. 86; № 30, ст. 247; 2004 р., № 3, ст. 181; № 17-18, ст. 250; № 16, ст. 238) доповнити частиною третьою такого змісту: "Об'єктами інвестиційної діяльності не можуть бути об'єкти житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням залучених від фізичних та юридичних осіб коштів, у тому числі в управління. Інвестування та фінансування будівництва таких об`єктів може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва або фонди операцій з нерухомістю, створені відповідно до законодавства".  
431. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
432. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
433. 2. Кабінету Міністрів України:  
434. у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
435. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України щодо національного рейтингування в Україні;  
436. у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
437. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
438. забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;  
439. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.