Кількість абзаців - 45 Розмітка (ліва колонка)


Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України (Повторне друге читання)

0. Закон України про внесення змін та доповнень до Закону України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України" (нова редакція)  
1. Верховна Рада України постановляє: І. Внести до Закону України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України" зміни та доповнення, виклавши його у такій редакції:  
2. З метою задоволення потреб суспільства в оперативній інформації, забезпечення плюралістичного характеру мовлення, зважаючи на національні традиції та морально-етичні принципи українського народу, створюється Суспільне телебачення і радіомовлення України (далі - Суспільне телерадіомовлення), яке діє на підставі статей 15 та 34 Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про інформацію", Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та інших законів, що регламентують діяльність телерадіоорганізацій як суб'єктів інформаційної і господарської діяльності та цього Закону. Мета створення Суспільного телерадіомовлення, визначена у цьому Законі, не може бути змінена. Суспільне телерадіомовлення є незалежним і не може контролюватися державою, політичними партіями, приватними організаціями чи особами. Суспільне телерадіомовлення відповідає високим професійним стандартам якості.  
3. Розділ 1. Загальні положення  
4. Стаття 1. Організації Суспільного телерадіомовлення  
5. Відповідно до вимог цього Закону, державні організації "Національна телекомпанія України" та "Національна радіокомпанія України" реорганізуються шляхом перетворення у юридичні особи - установи: "Українське телебачення" і "Українське радіо" (далі - організації Суспільного телерадіомовлення). Організації Суспільного телерадіомовлення діють на підставі цього Закону, установчих актів, статутів, Програмної концепції та Засад редакційної політики, які затверджуються Наглядовою радою Суспільного телерадіомовлення. Організації Суспільного телерадіомовлення України забезпечують: а) телевізійне мовлення ("Українське телебачення") - на двох загальнонаціональних телевізійних каналах; б) радіомовлення ("Українське радіо") - на трьох загальнонаціональних каналах радіомовлення та у мережі проводового мовлення; в) виробництво фільмів, програм, впровадження прогресивних технологій та стандартів мовлення. Держава не бере участі в управлінні організаціями Суспільного мовлення.  
6. Стаття 2. Принципи діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення  
7. Організації Суспільного телерадіомовлення діють за принципами: - законності; - незалежності; - об'єктивності та збалансованості інформації; - оперативності, точності та достовірності інформації; - чіткого відокремлення авторських коментарів від викладання фактів; - плюралізму думок; - прозорості та відкритості діяльності; - підзвітності громадянам України; - участі громадськості в управлінні та формуванні програмної політики. Порядок реалізації принципів діяльності Суспільного телерадіомовлення визначається цим Законом, а також внутрішніми документами організацій Суспільного телерадіомовлення.  
8. Розділ 2. Органи управління та контролю  
9. Стаття 3. Органи управління та контролю  
10. Органами управління та контролю Суспільного телерадіомовлення є: Наглядова рада Суспільного телерадіомовлення, Правління Українського телебачення, Правління Українського радіо, президент Українського телебачення, президент Українського радіо.  
11. Стаття 4. Наглядова рада Суспільного телерадіомовлення  
12. Наглядова рада Суспільного телерадіомовлення (далі - Наглядова рада) - колегіальний орган, який від імені суспільства здійснює нагляд та контроль за організаціями Суспільного телерадіомовлення в порядку та спосіб, визначені цим Законом. Наглядова рада захищає цінності, закріплені в Конституції України. Наглядова рада діє на основі власного регламенту.  
13. Стаття 5. Призначення членів Наглядової ради  
14. Наглядова рада складається з 30 осіб, які призначаються Верховною Радою України: 15 осіб - за квотами фракцій у поточному скликанні Верховної Ради України - від політичних партій та блоків; 15 осіб - від всеукраїнських громадських організацій. Члени Наглядової ради призначаються на 6 років. Склад кандидатів до Наглядової ради формується профільним комітетом Верховної Ради України. Профільний Комітет Верховної Ради України організовує і проводить відкритий конкурс до складу Наглядової ради за процедурою, затвердженою Верховною Радою України. Пропозиції щодо кандидатур вносять всеукраїнські громадські організації та установи, крім державних та комерційних. Склад Наглядової ради затверджується 2/3 (двома третинами) голосів членів Комітету, присутніх на засіданні. Узгоджений список виноситься на голосування у Верховній Раді України. Будь-які зміни списку потребують додаткового схвалення у Комітеті. До заяви про внесення кандидатури члена Наглядової ради додаються: - копії документів про реєстрацію громадської організації чи установи; - копії фінансової звітності за останні три роки з відмітками про її подання до податкових органів; - копії звітності щодо персоніфікованого обліку кадрів за останні три роки з відмітками про її подання до органів Пенсійного фонду України; - інформацію про структуру та кількість персоналу за останні три роки; - біографію та особову картку з місця роботи кандидата. Громадській організації може бути відмовлено у праві вносити кандидатуру в разі, якщо аудиторська перевірка її документів виявить, що громадська організація фактично не здійснювала статутну діяльність протягом останніх трьох років. Рішення про відмову може бути оскаржено у судовому порядку. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка працює на посаді народного депутата, має будь-якій інший представницький мандата чи є державним службовцем. Не може бути обраним до Наглядової ради громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Член Наглядової ради може бути відкликаним в разі систематичного невиконання ним своїх обов'язків. Систематичним невиконанням обов'язків є відсутність члена Наглядової ради на зборах Наглядової ради більше трьох разів впродовж одного року без поважних причин. Член Наглядової ради від політичної партії може бути відкликаний за рішенням відповідної політичної партії. Політична партія також зобов'язана відкликати свого представника у Наглядовій раді за поданням Наглядової ради у зв'язку з систематичним невиконанням ним своїх обов'язків без поважних причин. Політична партія зобов'язана протягом одного місяця з дня відкликання свого представника рекомендувати нового кандидата до складу Наглядової ради.  
15. Стаття 6. Ротація членів Наглядової ради  
16. Ротація членів Наглядової ради відбувається один раз на три роки. Після призначення першого складу шляхом жеребкування визначається половина складу Наглядової ради, яка буде виконувати повноваження 3 роки. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради, нова особа призначається лише на термін, що залишився у особи, яка вибула.  
17. Стаття 7. Повноваження та діяльність Наглядової ради  
18. Наглядова рада є розпорядником державного майна організацій Суспільного телерадіомовлення, яке передається їй Кабінетом Міністрів України на підставі актів реорганізації НТКУ та НРКУ. Установчі збори Наглядової ради призначаються Постановою Верховної Ради України. Установчі збори, а в подальшому і поточні збори Наглядової ради: - обирають та звільняють з посади голову Наглядової ради, його заступника та секретаря Наглядової ради, - призначають та звільняють склад Правління Українського телебачення та Українського радіо та окремих членів Правління Українського телебачення та Українського радіо; - призначають та звільняють з посад президентів Українського телебачення та Українського радіо за поданням членів Правління Українського телебачення чи Українського радіо або без такого подання; - дають доручення Правлінню Українського телебачення та Українського радіо розробити чи внести відповідні зміни до установчих актів, редакційних статутів, програмної концепції, положень про тендер, положень про конкурс на заміщення посади президентів Українського телебачення та Українського радіо та інших актів організацій Суспільного телерадіомовлення; - відстежують рейтинг програм та передач Суспільного телерадіомовлення, в тому числі користуючись платними послугами організацій опитування громадської думки. Голова Наглядової ради: - формує апарат Наглядової ради у складі 10 працівників: секретаря-референта, юристів, співробітників служби зв'язків з громадськістю; - головує на засіданнях Наглядової ради; - відповідно до рішень Наглядової ради підписує трудовий контракт з президентом Українського телебачення та президентом Українського радіо; - представляє Суспільне телерадіомовлення. Чергові збори Наглядової ради проводяться не рідше, ніж один раз на три місяці. Позачергові збори Наглядової ради скликаються на вимогу не менше ніж 5 членів Наглядової ради, членів Правління Українського телебачення або Українського радіо, президента Українського телебачення або президента Українського радіо; Збори Наглядової ради є повноважними за присутності не менш ніж половини від складу Наглядової ради. Наглядова рада приймає рішення простою більшістю голосів від загальної кількості членів ради. Члени Наглядової ради діють на громадських засадах. Члени Наглядової ради отримують грошову винагороду у розмірі 5 мінімальних заробітних плат на місяць. Наглядова рада затверджує внутрішні акти, визначає редакційну та програмну політику, контролює їх виконання. Наглядова рада не має права здійснювати попередній контроль змісту програм. Кошти на утримання та організацію діяльності Наглядової ради закладаються до бюджету Українського телебачення.  
19. Стаття 8. Правління Українського телебачення та Українського радіо  
20. Правління є контролюючим органом у галузі управління та фінансів. Члени Правління призначаються Наглядовою радою на підставі конкурсу з числа фахівців у галузі управління, фінансів, телебачення, радіомовлення, юриспруденції та зв'язку. Правління призначається Наглядовою радою окремо для Українського телебачення та Українського радіо і має у своєму складі по 7 осіб. Члени Правління Українського телебачення та Українського радіо обирають зі свого складу голову і секретаря Правління Українського телебачення та голову і секретаря Правління Українського радіо. Члени Правління призначаються на 4 роки і можуть бути відкликаними достроково лише за рішенням Наглядової ради. Членами Правління не можуть бути народні депутати України, державні службовці, а також особи, які працюють у сфері телебачення чи радіо, є співробітниками телерадіоорганізацій або отримують будь-яку винагороду від телерадіоорганізацій. Члени Правління працюють на громадських засадах. Члени Правління отримують грошову винагороду у розмірі 10 мінімальних заробітних плат на місяць. Кошти на утримання та організацію діяльності відповідного Правління закладаються до бюджетів Українського телебачення та Українського радіо.  
21. Стаття 9. Повноваження та діяльність Правління Українського телебачення та Українського радіо  
22. Правління: - здійснює контроль за адміністративною та фінансовою діяльністю президентів Українського телебачення та Українського радіо та керівників структурних підрозділів; - заслуховує щоквартальні звіти президентів Українського телебачення та Українського радіо; - вносить подання до Наглядової ради щодо дострокового припинення повноважень президентами Українського телебачення та Українського радіо; - схвалює угоди на суми понад 100 тисяч гривень; - затверджує бюджет та контролює його виконання; - встановлює процедуру проведення тендерів з закупівлі товарів та послуг і контролює її дотримання; - встановлює процедуру проведення конкурсів на штатні посади у складі Українського телебачення та Українського радіо, крім посад у Наглядовій рада та Правлінні. Черговість засідань правління встановлюється внутрішніми документами, але не рідше ніж один раз на місяць. Правління не має права здійснювати попередній контроль теле- та радіопрограм.  
23. Стаття 10. Президент Українського телебачення та Президент Українського радіо  
24. Президенти Українського телебачення та Українського радіо призначаються Наглядовою радою з числа осіб, які мають досвід професійної роботи в телерадіоорганізаціях не менш ніж 5 років. З президентом Українського телебачення та президентом Українського радіо Наглядовою радою укладаються трудові контракти строком на 5 років. Президент: - діє від імені організації Суспільного телерадіомовлення, представляє її інтереси в органах державної влади і місцевого самоврядування, у відносинах з юридичними і фізичними особами; - призначає і звільняє працівників; - забезпечує реалізацією редакційної та програмної політики; - забезпечує складання та виконання бюджету; - представляє відповідно Українське телебачення чи Українське радіо; - укладає договори, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом; - затверджує штатний розклад, приймає на роботу та звільняє працівників; - здійснює інші повноваження щодо управління Українським телебаченням чи Українським радіо, за виключенням тих, які віднесені до повноважень Наглядової ради та Правління.  
25. Розділ 3. Фінансова та господарська діяльність  
26. Стаття 11. Фінансування  
27. Організації Суспільного телерадіомовлення є некомерційними установами. Вони мають право здійснювати господарську діяльність, надходження від якої спрямовуються на реалізацію завдань, визначених цим Законом. Державне замовлення для Суспільного телерадіомовлення здійснюється Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Державне замовлення на програми Суспільного телерадіомовлення не може перевищувати 30 відсотків середньодобового обсягу мовлення на одному каналі мовлення. Рекламна діяльність на каналах Суспільного телерадіомовлення регламентується рішеннями Наглядової ради. Перевага надається суспільно-важливій інформації, яка віднесена до соціальної реклами та спеціально зазначеним у програмі комерційним презентаціям, час трансляції яких не повинен перевищувати шести відсотків мовлення на добу. Організації Суспільного телерадіомовлення мають право отримувати надходження у вигляді: - абонентської плати, - спонсорства, - оплати за рекламні послуги, - бюджетного фінансування, - благодійних внесків, - оплати за використання авторських та суміжних прав, - інших надходжень, не заборонених законом. Організації Суспільного телерадіомовлення самостійно встановлюють розміри оплати праці. Бюджетні кошти витрачаються для виконання завдань, визначених цим Законом. Закупівля товарів і послуг здійснюється за процедурою відкритих тендерів. Процедура проведення тендерів та контроль за їх дотриманням встановлюється Правлінням.  
28. Стаття 12. Щорічний аудит  
29. Контроль за господарською та фінансовою діяльністю організацій Суспільного телерадіомовлення здійснюється у формі аудиту. Організації Суспільного телерадіомовлення щорічно проходять обов'язковий аудит. Постійні контракти на аудит організацій Суспільного телерадіомовлення укладаються за рішенням Наглядової ради за результатами проведення тендеру серед аудиторських фірм. Аудиторські фірми здійснюють аудит квартальної та річної фінансової звітності організацій Суспільного телерадіомовлення. Звіт аудиторських фірм заслуховується і затверджується відповідно на зборах Наглядової ради та на засіданнях Правлінь Українського телебачення та Українського радіо. До обов'язків аудиторських фірм включається фінансовий аналіз та аналіз господарської діяльності Українського телебачення та Українського радіо. Фінансові звіти та результатами щорічного аудиту організацій Суспільного телерадіомовлення публікуються у засобах масової інформації.  
30. Стаття 13. Майно організацій Суспільного телерадіомовлення  
31. Майно, передане Українському радіо і Українському телебаченню, належить їм на правах державної власності, яка не може бути приватизованою . Українське радіо і Українське телебачення в процесі господарської діяльності можуть набувати у власність будь-яке інше майно.  
32. Розділ 4. Програмна та редакційна політика  
33. Стаття 14. Програмна політика  
34. Програмна політика організацій Суспільного телерадіомовлення спрямована на забезпечення різноманітними та збалансованими програмами інтересів усіх прошарків суспільства, в тому числі й національних меншин. Програмна політика визначається у Засадах редакційної політики та статутах організацій Суспільного телерадіомовлення. Ці Засади повинні містити обов'язок організацій Суспільного телерадіомовлення забезпечувати суспільство достатньою кількістю програм: інформаційних, соціальних, публіцистичних, освітніх, культурних, спортивних, дитячих та юнацьких. Програмна політика має відповідати особливій ролі Суспільного телерадіомовлення у житті Українського народу та максимально відображати діапазон думок та тенденцій у суспільстві і не повинна надавати будь-які переваги окремим групам населення, політичним чи релігійним силам або державі. Програми мають захищати демократичні цінності, міжнаціональну злагоду у суспільстві, мир та дружбу між народами. Організації Суспільного телерадіомовлення зобов'язані подавати повну та оперативну інформацію про всі суспільно-значимі події, які відбуваються в Україні та у світі. Повідомлення про події повинні бути неупередженими, збалансованими, незаангажованими, незалежними та правдивими. У випадку оприлюднення заяв представників влади в ефірі Суспільного телерадіомовлення, опозиція має право на поширення власної інформації з того ж питання відповідним теле- чи радіоканалом. Організації Суспільного телерадіомовлення зобов'язані утворити служби з вивчення громадської думки. Результати вивчення громадської думки розглядаються разом із звітами про реалізацію програмної політики.  
35. Стаття 15. Засади редакційної політики  
36. У своїй роботі організації Суспільного телерадіомовлення керуються законодавством України, а також Засадами редакційної політики та іншими внутрішніми актами, прийнятими у відповідності до цього Закону. Творчі працівники користуються етичними стандартами, які містяться у Засадах редакційної політики, а також, за окремим рішенням, можуть на загальних зборах трудового колективу приєднатися до інших журналістських етичних кодексів.  
37. Стаття 16. Інформаційне мовлення  
38. Організації Суспільного телерадіомовлення не можуть подавати позицію лише однієї сторони: вони зобов'язані повідомляти про всі основні позиції, наявні у суспільстві. Коментарі мають бути чітко відокремлені від фактів. Організації Суспільного телерадіомовлення, відповідно до цього Закону та внутрішніх актів, самостійно визначають, які теми є суспільно значимими. Вони не мають прямих обов'язків висвітлювати діяльність будь-яких органів влади чи посадових осіб, за винятком випадків, прямо зазначених у цьому Законі. Організації Суспільного телерадіомовлення зобов'язані надавати безкоштовно ефірний час Президенту України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністру України, Голові Верховного суду України та Голові Конституційного суду України для екстрених офіційних виступів з важливих питань державного життя. Президенту України надається час для новорічного привітання. В інших випадках організації Суспільного телерадіомовлення самостійно приймають рішення щодо надання ефірного часу для виступів державних посадових осіб відповідно до правил, встановлених цим Законом.  
39. Стаття 17. Діяльність організації Суспільного телерадіомовлення у передвиборний період  
40. Особливості діяльності організацій Суспільного телерадіомовлення у передвиборчий період визначаються законодавством України про вибори та внутрішніми документами організацій Суспільного телерадіомовлення.  
41. Стаття 18. Перехідні положення  
42. 1. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проводить ліцензування організацій Суспільного телерадіомовлення в обсягах, визначених у пунктах а) і б) частини 3 статті 1 цього Закону, на позаконкурсній основі та безоплатно. 2. Період створення Суспільного телерадіомовлення визначається рішеннями Верховної Ради України, ухваленими відповідно до вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення". 3. Протягом 2006 - 2008 років утворюється спеціальна система фінансування Суспільного телерадіомовлення за рахунок накопичувального Фонду розвитку Суспільного телебачення і радіомовлення України, який формується на основі спеціальних податків (зокрема, зборів з ігорного бізнесу, реклами, тоталізаторів, лотерей, абонентної плати, спонсорських, меценатських внесків і таке інше). 4. Фінансування організацій Суспільного телерадіомовлення до встановлення сталого порядку визначається окремим рядком у Державному бюджеті України.  
43. Стаття 19. Прикінцеві положення  
44. 1. Цей закон набирає чинності з дня опублікування. 2. Визнати таким, що втратив чинність Закон України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України" Відомості Верховної Ради України, 1997, N 45, ст. 284. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом. 4. Профільному Комітету Верховної Ради України впродовж першого року дії цього Закону здійснювати систематичний аналіз діяльності Суспільного телерадіомовлення і, в разі потреби, невідкладно пропонувати проекти змін до цього Закону.