Кількість абзаців - 338 Розмітка (ліва колонка)


Про іпотечні облігації (Друге читання)

0. Закон України  
1. "Про іпотечні облігації"  
2. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Сфера дії Закону  
4. 1. Цей Закон визначає правові засади випуску та обігу іпотечних облігацій, вимоги до їх іпотечного покриття, а також особливості державного регулювання і нагляду у цій сфері.  
5. Стаття 2. Визначення термінів  
6. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
7. боржник - позичальник за кредитним договором (договором позики), виконання зобов'язань за яким забезпечене іпотекою;  
8. договір про збереження реальної вартості - валютні або інфляційні застереження чи договори, спрямовані на мінімізацію валютних, відсоткових ризиків емітента або ризиків знецінення іпотечного активу;  
9. емісія іпотечних облігацій - дії емітента щодо випуску та розміщення іпотечних облігацій, послідовність яких встановлюється законодавством;  
10. емітент іпотечних облігацій - фінансова установа, яка здійснює емісію іпотечних облігацій відповідно до вимог, встановлених цим Законом;  
11. іпотечне покриття - іпотечні активи, а також інші активи, які відповідно до цього Закону, проспекту емісії та реєстру іпотечного покриття забезпечують випуск іпотечних облігацій;  
12. іпотечний актив - право вимоги за забезпеченим іпотекою грошовим зобов'язанням боржника, яке виникає в емітента разом з відповідними правами за іпотечним договором та договором про збереження реальної вартості такого зобов'язання (за наявності);  
13. іпотечний кредитор -фінансова установа, крім спеціалізіваної іпотечної установи, яка надає кредити (позики), виконання зобов'язань боржників за якими забезпечене іпотекою, та/або яка набула право вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками) від інших осіб;  
14. коефіцієнт іпотечного покриття - величина співвідношення між зобов'язаннями емітента щодо сплати номінальної вартості звичайних іпотечних облігацій і розміром їх іпотечного покриття;  
15. пов'язана особа - юридична особа, яка здійснює контроль над іншою юридичною особою або контролюється іншою юридичною особою чи перебуває під спільним контролем з іншою юридичною особою.  
16. Стаття 3. Поняття та види іпотечних облігацій.  
17. 1. Іпотечними облігаціями є облігації, виконання зобов'язань емітента за якими забезпечене іпотечним покриттям у порядку, встановленому цим Законом. Іпотечна облігація засвідчує право її власника на отримання номінальної вартості такої облігації та грошового доходу за нею у порядку, встановленому цим Законом та проспектом емісії, а в разі невиконання емітентом зобов'язань за іпотечною облігацією надає її власнику право задовольнити свою вимогу за рахунок іпотечного покриття.  
18. 2. Можуть випускатися такі види іпотечних облігацій:  
19. 1) звичайні іпотечні облігації;  
20. 2) структуровані іпотечні облігації.  
21. 3. Звичайними є іпотечні облігації, емітентом яких є іпотечний кредитор, що несе відповідальність за виконання грошових зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями всім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може звертатися стягнення.  
22. 4. Структурованими є іпотечні облігації, емітентом яких є спеціалізована іпотечна установа, що несе відповідальність за виконання грошових зобов'язань за структурованими іпотечними облігаціями лише іпотечним покриттям.  
23. 5. Слова „іпотечна облігація", „звичайна іпотечна облігація", „структурована іпотечна облігація", чи похідні від цих понять можуть використовуватися виключно у назві цінних паперів, які відповідають вимогам, встановленим цим Законом.  
24. Стаття 4. Загальні умови випуску та обігу іпотечних облігацій  
25. 1. Державну реєстрацію випусків та проспектів емісії іпотечних облігацій проводить Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Дані щодо реєстрації випусків та проспектів емісії іпотечних облігацій вноситься до окремого реєстру випусків іпотечних цінних паперів в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.  
26. 2. Емісія іпотечних облігацій здійснюється в встановленому законодавством порядку з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.  
27. Вимоги до змісту протоколу рішення про випуск іпотечних облігацій, інформації про їх випуск, перелік документів, необхідних для реєстрації їх випуску та проспекту емісії, порядок реєстрації та підстави для відмови у реєстрації випуску іпотечних облігацій, додаткові вимоги щодо їх емісії встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
28. 3. Умови випуску іпотечних облігацій та їх іпотечне покриття визначаються у проспекті емісії.  
29. Після розміщення іпотечних облігацій зміни до проспекту емісії можуть вноситися лише за згодою їх власників.  
30. 4. Інформація про випуск іпотечних облігацій, що пропонуються для відкритого продажу, підлягає опублікуванню у повному обсязі в офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України та/або Кабінету Міністрів України, та/або фондової біржі не пізніше ніж за 10 днів до початку їх розміщення.  
31. 5. На момент реєстрації проспекту емісії при публічному розміщенні (реєстрації випуску - при приватному розміщенні) іпотечних облігацій емітент зобов'язаний сформувати іпотечне покриття, що відповідає вимогам, встановленим цим Законом. Емітент може здійснювати емісію кількох випусків іпотечних облігацій, для кожного з яких повинно формуватися окреме іпотечне покриття, якщо інше не передбачено цим Законом.  
32. 6. Випуск іпотечних облігацій здійснюється у бездокументарній формі. Глобальний сертифікат випуску іпотечних облігацій повинен містити їх найменування (звичайна чи структурована іпотечна облігація), посилання на те, що виконання зобов'язань емітента забезпечується іпотечним покриттям відповідно до проспекту емісії, а також інші реквізити, встановлені законодавством.  
33. 7. Обіг іпотечних облігацій, облік та перехід права власності за ними здійснюється відповідно до вимог, установлених законодавством.  
34. 8 У разі випуску звичайних іпотечних облігацій договір на депозитарне обслуговування укладає емітент. У разі випуску структурованих іпотечних облігацій договір на депозитарне обслуговування укладає управитель.  
35. Стаття 5 Проспект емісії іпотечних облігацій.  
36. 1. Проспект емісії звичайних іпотечних облігацій повинен містити:  
37. 1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (згідно з Єдиним державним реєстром юридичних та фізичних осіб-підприємців) емітента, управителя, особи, що здійснює депозитарне обслуговування, аудитора та обслуговуючої установи ( за наявностю);  
38. 2) початковий розмір іпотечного покриття;  
39. 3) вимоги, яким відповідають іпотечні активи у складі іпотечного покриття, та опис іпотечних активів (середній розмір відсотків за іпотечними активами, строки та порядок виконання забезпечених іпотекою зобов'язань боржників, співвідношення суми кредиту (позики) і вартості предмета іпотеки за іпотечними активами), місцезнаходження та цільове призначення предметів іпотеки;  
40. 4) опис іпотечних облігацій (кількість, номінальна вартість, доходність, строки та порядок погашення,);  
41. 5) строки та умови розміщення іпотечних облігацій;  
42. 6) значення коефіцієнта іпотечного покриття;  
43. 7) умови та строки заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття та включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
44. 8) обов'язки емітента за іпотечними облігаціями;  
45. 9) умови сплати витрат та винагород управителя, а також максимальний розмір цих витрат і винагород;  
46. 10) порядок ведення реєстру іпотечного покриття;  
47. 11) умови дострокового виконання грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями ( за наявності);  
48. 12) умови проведення аудиторських перевірок іпотечного покриття;  
49. 13) порядок внесення змін до проспекту емісії;  
50. 14) іншу інформацію відповідно до законодавства.  
51. 2. Проспект емісії структурованих іпотечних облігацій повинен містити:  
52. 1) відомості, зазначені у пунктах 1 - 5, 8-14 частини першої цієї статті;  
53. 2) умови розміщення управителем грошових доходів від іпотечного покриття, строк сплати яких власникам іпотечних облігацій ще не настав;  
54. 3) порядок скликання і проведення, а також повноваження загальних зборів власників іпотечних облігацій.  
55. 3. Для реєстрації випуску іпотечних облігацій разом з проспектом їх емісії до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку подається реєстр іпотечного покриття та договір про управління іпотечним покриттям.  
56. Стаття 6. Загальні умови виконання зобов'язань за іпотечними облігаціями.  
57. 1. Виконання зобов'язань за іпотечними облігаціями здійснюється у порядку та в строки, визначені у їх проспекті емісії, а для структурованих іпотечних облігацій також у договорі про управління іпотечним покриттям.  
58. 2. Проспектом емісії може передбачатися надання власникам іпотечних облігацій гарантії щодо виконання грошових зобов'язань емітента або створення для цієї цілі спеціального резервного чи страхового фонду.  
59. 3. Відсоток за іпотечними облігаціями може бути фіксованим або плаваючим. У разі застосування плаваючого відсотка у проспекті емісії повинні зазначатися критерії або формула для його розрахунку.  
60. 4. Емітент може за власною ініціативою здійснити дострокове погашення іпотечних облігацій виключно у разі, коли це передбачено у проспекті емісії.  
61. Розділ ІІ. ІПОТЕЧНЕ ПОКРИТТЯ  
62. Стаття 7. Вимоги до включення іпотечних активів у склад іпотечного покриття.  
63. 1. На момент реєстрації проспекту емісії при публічному розміщенні (реєстрації випуску - при приватному розміщенні) іпотечних облігацій іпотечне покриття формується виключно з іпотечних активів. Іпотечні активи, що включаються до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, повинні забезпечувати належне виконання емітентом зобов'язань за відповідним випуском таких облігацій.  
64. 2. Іпотечні активи можуть включатися до складу іпотечного покриття за таких умов:  
65. 1) іпотечні активи належать емітенту на праві власності і можуть бути відчужені у разі невиконання зобов'язань за іпотечними облігаціями;  
66. 2) забезпечені іпотекою зобов'язання боржників підлягають виконанню у грошовій формі;  
67. 3) права емітента за забезпеченими іпотекою зобов'язаннями боржників засвідчено заставними, якщо інше не передбачено проспектом емісії;  
68. 4) відомості про те, що емітент є іпотекодержателем за відповідним іпотечним договором, внесені до відповідного державного реєстру у встановленому законодавством порядку;  
69. 5) іпотечні активи не перебувають у заставі чи не обтяжені іншим чином для забезпечення виконання емітентом зобов'язань інших, ніж його зобов'язання за відповідним випуском іпотечних облігацій;  
70. 6) боржник належним чином виконує забезпечене іпотекою зобов'язання і щодо нього не порушено провадження у справі про банкрутство;  
71. 7) строк виконання забезпечених іпотекою зобов'язань боржників є не меншим, ніж строк погашення відповідного випуску іпотечних облігацій;  
72. 8) умови відповідного іпотечного договору не передбачають можливості заміни чи відчуження іпотекодавцем предмета іпотеки без згоди іпотекодержателя;  
73. 9) предмет іпотеки знаходиться на території України, застрахований на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;  
74. 10) іпотечні активи не включені до складу іпотечного покриття (іпотечного пулу) іншого випуску іпотечних цінних паперів, якщо інше не передбачено цим Законом;  
75. 11) основна сума боргу боржника за забезпеченим іпотекою зобов'язанням не перевищує 75 відсотків вартості предмета іпотеки, а у разі випуску структурованих іпотечних облігацій - відсоток, вказаний у проспекті емісії;  
76. 12) зобов'язання боржника не забезпечується наступною іпотекою.  
77. 3.Іпотечні активи, включені до складу іпотечного покриття одного випуску іпотечних облігацій, не можуть бути включені до складу іпотечного покриття (іпотечного пулу) іншого випуску іпотечних цінних паперів, якщо інше не передбачене цим Законом.  
78. 4. У проспекті емісії можуть встановлюватися додаткові вимоги до включення іпотечних активів у склад іпотечного покриття.  
79. 5. На момент реєстрації проспекту емісії при публічному розміщенні (реєстрації випуску - при приватному розміщенні) іпотечних облігацій відповідність розміру їх іпотечного покриття даним бухгалтерського обліку і фінансової звітності емітента підтверджується аудитором.  
80. Стаття 8. Правовий режим іпотечного покриття  
81. 1. Іпотечне покриття іпотечних облігацій вважається переданим у заставу, яка забезпечує виконання зобов'язань емітента-заставодавця перед власниками звичайних іпотечних облігацій - заставодержателями.  
82. Застава іпотечного покриття не потребує укладення договору застави і виникає відповідно до цього Закону з моменту державної реєстрації проспекту емісії при публічному розміщенні (реєстрації випуску - при приватному розміщенні) іпотечних облігацій.  
83. Відомості про обтяження заставою іпотечного покриття вносяться до Державного реєстру обтяжень рухомого майна у порядку, встановленому законодавством.  
84. Наступна застава іпотечного покриття не допускається.  
85. 2. Власники іпотечних облігацій - заставодержателі мають вищий пріоритет перед правами чи вимогами інших осіб щодо іпотечного покриття.  
86. 3. Іпотечне покриття та операції з ним обліковуються емітентом відокремлено у порядку, встановленому Національним банком України для емітентів - банків або спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг - для емітентів, що є небанківськими фінансовими установами.  
87. 4. Іпотечне покриття відокремлюються від іншого майна емітента. Іпотечне покриття не включається до ліквідаційної маси емітента. Іпотечне покриття та грошові доходи від нього не можуть бути предметом податкової застави до повного виконання зобов'язань за відповідним випуском іпотечних облігацій.  
88. 5. Звернення стягнення на іпотечне покриття може здійснюватися лише на вимогу власників іпотечних облігацій у порядку, встановленому цим Законом. Інші особи, включаючи кредиторів емітента, кредиторів управителя чи кредиторів власника іпотечних облігацій, не мають права пред'являти вимоги на іпотечне покриття, звертати стягнення чи іншим чином обтяжувати іпотечне покриття.  
89. 6. Емітент не має права відчужувати, передавати у заставу або іншим чином обтяжувати іпотечні та інші активи, включені до складу іпотечного покриття, якщо тільки стосовно відповідних іпотечних активів не прийняте рішення про їх заміну відповідно до цього Закону. Емітент не має права розпоряджатися іпотечним покриттям в інший спосіб, крім вчинення дій, спрямованих на виконання зобов'язань за відповідним випуском іпотечних облігацій.  
90. 7. Передача у заставу заставних, які засвідчують права емітента за іпотечними активами у складі іпотечного покриття, здійснюється відповідно до законодавства на момент реєстрації проспекту емісії при публічному розміщенні (реєстрації випуску - при приватному розміщенні) іпотечних облігацій. Такі заставні підлягають передачі емітентом на зберігання управителю.  
91. Стаття 9. Обслуговування іпотечних активів у складі іпотечного покриття.  
92. 1. Обслуговуванням іпотечних активів є заходи, спрямовані на забезпечення належної реалізації функцій іпотечного кредитора у взаємовідносинах з боржниками за відповідними іпотечними активами. Обслуговування іпотечних активів включає:  
93. 1) приймання від боржників платежів за забезпеченими іпотекою зобов'язаннями та їх облік (ведення реєстру платежів);  
94. 2) контроль за додержанням боржниками умов кредитних та іпотечних договорів;  
95. 3) контроль за станом предметів іпотеки та їх збереженням;  
96. 4) пред'явлення боржникам вимог щодо виконання ними забезпечених іпотекою зобов'язань;  
97. 5) здійснення заходів із звернення стягнення на предмет іпотеки в разі порушення боржниками умов забезпечених іпотекою зобов'язань;  
98. 6) реалізація інших прав та виконання обов'язків іпотекодержателя відповідно до кредитних та іпотечних договорів;  
99. 2. Функції з обслуговування іпотечних активів у складі іпотечного покриття іпотечних облігацій можуть покладатися на емітента або на одну чи декілька обслуговуючих установ. Обслуговуючою установою може бути банк або інша фінансова установа, які відповідно до законодавства мають право виконувати операції, вказані в частині першій цієї статті.  
100. 3. Обслуговуюча установа діє на підставі договору про обслуговування іпотечних активів, який укладається з емітентом, а у разі випуску структурованих іпотечних облігацій - з управителем. У цьому договорі визначаються:  
101. 1) обов'язки обслуговуючої установи;  
102. 2) умови оплати послуг обслуговуючої установи;  
103. 3) порядок переказу емітенту чи, у разі випуску структурованих іпотечних облігацій - управителю платежів, отриманих обслуговуючою установою від боржників за іпотечними активами;  
104. 4) умови заміни обслуговуючої установи;  
105. 5) інші умови за згодою сторін.  
106. 4. Емітент і управитель у разі випуску структурованих іпотечних облігацій, управитель зобов'язані забезпечити обслуговування всіх іпотечних активів у складі іпотечного покриття. Якщо обслуговування іпотечних активів здійснюється обслуговуючою установою, емітент зобов'язаний письмово повідомити всіх боржників за іпотечними активами про місце та інші умови обслуговування їх забезпечених іпотекою зобов'язань.  
107. Стаття 10. Реєстр іпотечного покриття  
108. 1. Реєстр іпотечного покриття -відомості про склад іпотечного покриття стосовно складу кожного окремого іпотечного покриття.  
109. 2. Реєстр іпотечного покриття повинен містити інформацію про початковий та поточний розмір іпотечного покриття, його склад, а також такі відомості стосовно кожного іпотечного активу:  
110. 1) розмір основної суми боргу та відсотків;  
111. 2) непогашена сума забезпеченого іпотекою зобов'язання, включаючи основну суму боргу та відсотки;  
112. 3) строки та порядок виконання забезпеченого іпотекою зобов'язання;  
113. 4) опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, відомості про державну реєстрацію іпотеки (дата і номер) і дата набуття емітентом прав іпотекодержателя стосовно боржника;  
114. 5) оціночна вартість предмета іпотеки за іпотечним договором;  
115. 6) співвідношення суми кредиту (позики) і оціночної вартості предмета іпотеки на момент укладення іпотечного договору;  
116. 7) дані про обтяження предмета іпотеки правами чи вимогами інших осіб;  
117. 8) зміст договорів щодо збереження реальної вартості забезпеченого іпотекою зобов'язання (за наявності);  
118. 9) інші відомості відповідно до проспекту емісії.  
119. 3. У разі випуску звичайних іпотечних облігацій ведення реєстру іпотечного покриття покладається на емітента, який згідно з встановленою проспектом емісії періодичністю подає його управителю.  
120. 4. У разі випуску структурованих іпотечних облігацій ведення реєстру іпотечного покриття покладається на управителя відповідно до договору про управління іпотечним покриттям.  
121. У реєстрі іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій також відображається інформація про розміщення грошових доходів від іпотечного покриття, строк сплати яких власникам іпотечних облігацій ще не настав.  
122. 5.Особа, що веде реєстр іпотечного покриття зобов'язана регулярно з періодичністю, вказаною у проспекті емісії, оновлювати дані реєстру стосовно поточного стану іпотечного покриття та подавати на вимогу власників іпотечних облігацій витяги з нього.  
123. 6. Витяги з реєстру іпотечного покриття подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у строки та відповідно до форми, встановленими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
124. Стаття 11. Звернення стягнення на іпотечне покриття  
125. 1. Звернення стягнення на іпотечне покриття здійснюється у випадках, передбачених цим Законом та проспектом емісії, зокрема шляхом продажу іпотечного покриття.  
126. 2. Емітент має право у будь-який час після прийняття рішення про звернення стягнення на іпотечне покриття і до моменту його продажу або передачі іншій особі в повному обсязі виконати свої зобов'язання за іпотечними облігаціями, а власники іпотечних облігацій зобов'язані прийняти таке виконання. У такому разі емітент зобов'язаний відшкодувати управителю всі витрати, пов'язані з проведенням процедури звернення стягнення.  
127. 3. Виручка від продажу іпотечного покриття спрямовується на рахунок управителя, якщо інше не передбачено проспектом емісіїї та/або договором про управління іпотечним покриттям. Після відшкодування всіх витрат, пов'язаних із зверненням стягнення на іпотечне покриття і управлінням та обслуговуванням відповідних іпотечних активів, управитель розподіляє виручку від продажу іпотечного покриття між власниками іпотечних облігацій пропорційно належних їм облігацій. У разі коли виручка від продажу іпотечного покриття перевищує розмір зобов'язань за іпотечними облігаціями та витрат, пов'язаних із зверненням стягнення на іпотечне покриття, управлінням та обслуговуванням відповідних іпотечних активів, її надлишок повертається емітенту.  
128. Стаття 12. Припинення застави іпотечного покриття  
129. 1. Застава іпотечного покриття припиняється у разі повного задоволення вимог власників іпотечних облігацій або після звернення стягнення на іпотечне покриття.  
130. 2. У разі припинення застави іпотечного покриття внаслідок повного задоволення вимог власників іпотечних облігацій управитель зобов'язаний передати емітенту всі пов'язані з управлінням іпотечним покриттям документи, що перебувають у його володінні.  
131. Розділ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ЗВИЧАЙНИХ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ  
132. Стаття 13. Особливості формування іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій  
133. 1. Іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій формується виключно з іпотечних активів.  
134. 2. Розмір іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій визначається як сукупний розмір суми основних зобов'язань за всіма іпотечними активами у складі іпотечного покриття, строк сплати якого боржниками за іпотечними активами ще не настав.  
135. 3. На момент реєстрації проспекту емісії при публічному розміщення (реєстрації випуску - при приватному розміщенні) звичайних іпотечних облігацій значення коефіцієнта їх іпотечного покриття не повинне перевищувати 0.85. У будь-який час протягом строку обігу звичайних іпотечних облігацій значення коефіцієнта їх іпотечного покриття не повинно перевищуватио 0.95. Для емітентів звичайних іпотечних облігацій виконання зобов'язань за якими повністю гарантовано державою коефіціент їх іпотечного покриття не повинен перевищувати 1.  
136. 4. У разі коли протягом строку обігу звичайних іпотечних облігацій коефіцієнт іпотечного покриття перевищує встановлені цією статтею значення, емітент зобов'язаний протягом двох місяців з дня перевищення включити нові іпотечні активи до складу іпотечного покриття для приведення його розміру у відповідність із значенням коефіцієнту іпотечного покриття 0.85.  
137. 5. Протягом строку обігу звичайних іпотечних облігацій емітент зобов'язаний за власні кошти забезпечити регулярне проведення аудиторських перевірок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття.  
138. Аудиторські перевірки проводяться з періодичністю, визначеною у проспекті емісії, але не рідше одного разу на рік. Позапланові аудиторські перевірки можуть проводитися на вимогу управителя або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
139. Аудиторський висновок надається управителем Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та власнику звичайних іпотечних облігацій за його вимогою  
140. Стаття 14. Заміна або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій  
141. 1. Окремі іпотечні активи виключаються із складу іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій лише у зв'язку з їх заміною. Заміна окремих або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття здійснюється у разі:  
142. 1) виявлення невідповідності окремих іпотечних активів у складі іпотечного покриття вимогам, встановленим статтею 7 цього Закону чи проспектом емісії;  
143. 2) ініціювання звернення стягнення на предмет іпотеки або дострокового припинення іпотеки з будь-яких підстав;  
144. 3) порушення боржником більш як на три місяці строку здійснення платежів за забезпеченим іпотекою зобов'язанням;  
145. 4) порушення стосовно боржника за іпотечним активом провадження у справі про банкрутство;  
146. 5) перевищення значення коефіцієнта іпотечного покриття, встановленого статтею 13 цього Закону;  
147. 6)в інших випадках відповідно до проспекту емісії.  
148. 2.Заміна іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення до складу іпотечного покриття нових іпотечних активів здійснюється емітентом за згодою або на вимогу управителя у строки, встановлені проспектом емісії та договором про управління іпотечним покриттям, але не більше ніж протягом двох місяців.  
149. 3. Заміна іпотечних активів у складі іпотечного покриття вважається такою, що набрала чинності, з моменту внесення відомостей про це до реєстру іпотечного покриття.  
150. Стаття 15. Управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій.  
151. 1. Управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, покладається на управителя, який в інтересах власників іпотечних облігацій здійснює:  
152. 1) контроль за поточним станом іпотечного покриття та веденням за реєстру іпотечного покриття;  
153. 2) забезпечення зберігання заставних, які засвідчують права емітента на іпотечні активи у складі іпотечного покриття (за наявності);  
154. 3) контроль за додержанням умов заміни іпотечних активів чи включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
155. 4) контроль за своєчасністю та повнотою здійснення емітентом платежів за звичайними іпотечними облігаціями;  
156. 5) пред'явлення емітенту вимог щодо виконання ним грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями, інших обов'язків відповідно до цього Закону, проспекту емісії і договору про управління іпотечним покриттям;  
157. 6) надання власникам іпотечних облігацій інформації про іпотечне покриття та здійснення розрахунків за іпотечними облігаціями;  
158. 7) представництво інтересів власників іпотечних облігацій у відносинах з емітентом, іншими особами, в судах та державних органах, а також у ході звернення стягнення на іпотечне покриття;  
159. 8) в разі призначення тимчасової адміністрації емітента іпотечних облігацій або порушення справи про банкрутство вимагає передачи іпотечного покриття до визначеної ним обслуговуючої установи на обслуговування, а також здійснює розпорядження коштами від іпотечного покриття в інтересах власників облігацій;  
160. 9) у разі прийняття рішення про ліквідацію емітента іпотечних облігацій відчужує іпотечне покриття самостійно або спільно з ліквідатором, а також вживає заходи щодо отримання коштів власниками облігацій за рахунок іншого майна емітента;  
161. 10) інші заходи відповідно до цього Закону, проспекту емісії та договору про управління іпотечним покриттям.  
162. 2.Управителем не може бути особа, пов'язана з емітентом.  
163. 3. Управитель виконує свої повноваження на підставі договору з емітентом про управління іпотечним покриттям. Після придбання звичайних іпотечних облігацій їх власники вважаються такими, що приєдналися до договору про управління іпотечним покриттям.  
164. Договір про управління іпотечним покриттям укладається на строк до припинення застави іпотечного покриття і не може бути меншим, ніж строк обігу іпотечних облігацій.  
165. 4. Істотними умовами договору про управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій є:  
166. 1) дані про управителя та емітента, особи уповноваженої зберігати документи щодо іпотечного покриття, включаючи їх повне найменування, місцезнаходження, банківські реквізити та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних та фізичних осіб - підприємців;  
167. 2) посилання на реєстраційні дані випуску іпотечних облігацій та їх проспект емісії;  
168. 3) права та обов'язки управителя, емітента і власників іпотечних облігацій щодо виконання функцій з управління іпотечним покриттям;  
169. 4) розмір і порядок сплати витрат і винагород управителя;  
170. 5) повноваження управителя при зверненні стягнення на іпотечне покриття;  
171. 6) підстави та порядок заміни управителя;  
172. 7) строк дії договору про управління іпотечним покриттям;  
173. 8) порядок внесення змін у договір про управління іпотечним покриттям за згодою власників іпотечних облігацій;  
174. У договорі про управління іпотечним покриттям можуть міститися інші положення, що не суперечать законодавству.  
175. 5. У разі порушення емітентом звичайних іпотечних облігацій вимог, встановлених цим Законом та проспектом емісії, управитель зобов'язаний письмово повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом 10 днів з моменту виявлення факту такого порушення.  
176. 6. На вимогу власників звичайних іпотечних облігацій та/або у разі неналежного виконання управителем своїх повноважень Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про заміну управителя та зобов'язує емітента укласти відповідний договір з новим управителем.  
177. Стаття 16. Особливості виконання зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями  
178. 1.Емітент виконує свої грошові зобов'язання за звичайними іпотечними облігаціями за рахунок доходів від іпотечного покриття та за рахунок іншого майна.  
179. 2. З настанням строку платежу за іпотечними облігаціями управитель відповідно до умов договору про управління іпотечним покриттям подає емітенту відомості про власників іпотечних облігацій, їх банківські реквізити та суми, належні до сплати кожному власнику, а також про розмір витрат і винагород, належних до сплати управителю. Відповідно до поданих управителем відомостей емітент здійснює переказ коштів, які необхідно сплатити власникам іпотечних облігацій, на рахунки цих власників у строки та в порядку, визначені у проспекті емісії.  
180. Стаття 17. Порушення зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями  
181. 1. Емітент вважається таким, що порушив зобов'язання за звичайними іпотечними облігаціями, у разі:  
182. 1) невиконання або неналежного виконання грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями у строки, визначені у проспекті емісії;  
183. 2) порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора або ліквідатора;  
184. 3) не проведення заміни іпотечних активів або не включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття згідно із статтею 14 цього Закону у строки, визначені у проспекті емісії;  
185. 4) вчинення емітентом щодо іпотечного покриття дій, які суперечать вимогам цього Закону, якщо такі дії ставлять під загрозу належне виконання емітентом зобов'язань за іпотечними облігаціями;  
186. 5) в інших випадках, визначених у проспекті емісії.  
187. 2. У разі настання однієї з умов, зазначених у частині першій цієї статті, власники звичайних іпотечних облігацій набувають такі права:  
188. 1) вимагати від емітента дострокового виконання грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями;  
189. 2) вжити заходи примусового стягнення заборгованості емітента за іпотечними облігаціями відповідно до законодавства;  
190. 3) звернути стягнення на іпотечне покриття.  
191. Розділ ІV. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОВАНИХ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ  
192. Стаття 18. Спеціалізована іпотечна установа  
193. 1. Спеціалізована іпотечна установа - це фінансова установа, виключним видом діяльності якої є придбання іпотечних активів (їх продаж у випадках, передбачених цим Законом та проспектом емісії) та випуск структурованих іпотечних облігацій у порядку, встановленому цим Законом.  
194. 2. Спеціалізована іпотечна установа може бути створена без обмеження строку існування або на строк до повного погашення структурованих іпотечних облігацій.  
195. 3.Спеціалізована іпотечна установа має право провадити свою діяльність після внесення її до Державного реєстру фінансових установ у порядку, встановленому законодавством.  
196. 4.До спеціалізованих іпотечних установ не застосовуються вимоги щодо достатності капіталу, ліквідності, ліцензування діяльності.  
197. 5. Ліквідація спеціалізованої іпотечної установи до повного виконання зобов'язань за структурованими іпотечними облігаціями може здійснюватися виключно за рішенням суду.  
198. Стаття 19. Особливості формування іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій  
199. 1. Спеціалізована іпотечна установа може формувати єдине іпотечне покриття для здійснення кількох випусків структурованих іпотечних облігацій з різними умовами випуску, в порядку встановленому Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку.  
200. 2. Іпотечні активи, які були придбані спеціалізованою іпотечною установою і включені до складу іпотечного покриття, вважаються придбаними у безвідкличному порядку, тобто без права їх заміни, зворотного викупу або передачі, за виключенням випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті. У разі порушення провадження у справі про банкрутство стосовно особи, яка відступила права за іпотечними активами, або призначення тимчасової адміністрації чи ліквідатора, розпорядник майна (санатор, тимчасовий адміністратор, ліквідатор) цієї особи не вправі вимагати повернення цих іпотечних активів, крім випадків, коли їх передача була здійснена внаслідок протиправних дій, про які емітент структурованих іпотечних облігацій знав або повинен був знати.  
201. 3. Якщо протягом строку обігу структурованих іпотечних облігацій буде виявлено, що на момент включення іпотечного активу до складу іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій такий іпотечний актив не відповідав встановленим у проспекті емісії вимогам, особа, яка відступила права за цим іпотечним активом, зобов'язана здійснити на вимогу спеціалізованої іпотечної установи чи управителя його заміну або викуп у строк, що не перевищує одного місяця з моменту одержання цієї вимоги, за ціною не нижчою, ніж поточна вартість відповідного іпотечного активу. В інших випадках вимоги до заміни або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій не застосовуються.  
202. 4.Загальний розмір зобов'язань за всіма випусками структурованих іпотечних облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено єдиним іпотечним покриттям, не повинен перевищувати розмір такого покриття.  
203. 5. Протягом строку обігу структурованих іпотечних облігацій до складу іпотечного покриття також включаються доходи емітента від іпотечного покриття, строк сплати яких власникам іпотечних облігацій ще не настав, а також нерухоме майно, у разі звернення стягнення за відповідним іпотечним активом у складі іпотечного покриття.  
204. Доходи від іпотечного покриття, строк сплати яких власникам структурованих іпотечних облігацій ще не настав, можуть розміщуватися управителем:  
205. 1) на депозитних рахунках у банках;  
206. 2) шляхом придбання облігацій внутрішньої та зовнішньої державної позики, облігацій місцевої позики;  
207. 3) в інші активи, перелік яких встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
208. 6. На всі активи, зазначені в частині п'ятій цієї статті, поширюється правовий режим іпотечного покриття, встановлений статтею 8 цього Закону.  
209. 7. Протягом строку обігу структурованих іпотечних облігацій управитель зобов'язаний забезпечити регулярне проведення аудиторських перевірок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття.  
210. Аудиторські перевірки проводяться з періодичністю, визначеною у проспекті емісії, але не рідше одного разу на рік. Позапланові аудиторські перевірки можуть проводитися на вимогу загальних зборів власників структурованих іпотечних облігацій або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
211. Аудиторський висновок надається управителем Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та власнику структурованих іпотечних облігацій за його вимогою.  
212. Стаття 20. Особливості виконання зобов'язань за структурованими іпотечними облігаціями.  
213. 1. Виконання зобов'язань емітента за структурованими іпотечними облігаціями здійснюється виключно за рахунок іпотечного покриття.  
214. 2. Грошові доходи від іпотечних активів у складі іпотечного покриття підлягають переказу обслуговуючою установою на рахунок управителя.  
215. Розподіл чи розміщення цих доходів управителем здійснюється відповідно до порядку та умов, визначених у проспекті емісії та/або договорі про управління іпотечним покриттям, у такій послідовності:  
216. 1) сплата витрат і винагород відповідно до статті 25 цього Закону;  
217. 2) сплата відсотків власникам структурованих іпотечних облігацій;  
218. 3) сплата основної суми боргу власникам структурованих іпотечних облігацій;  
219. 4) розміщення грошових доходів від іпотечного покриття, строк сплати яких власникам структурованих іпотечних облігацій ще не настав, відповідно до частини п'ятої статті 19 цього Закону.  
220. 3.Сума, що залишається після повного погашення структурованих іпотечних облігацій та сплати всіх витрат і винагород відповідно до статті 25 цього Закону, належить емітенту і підлягає переказу управителем на рахунок емітента.  
221. 4. Власники структурованих іпотечних облігацій набувають право вимагати дострокового виконання зобов'язань за цими облігаціями або звернути стягнення на іпотечне покриття у разі невиконання або неналежного виконання таких зобов'язань, а також в інших випадках відповідно до проспекту емісії.  
222. Стаття 21. Управитель іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій.  
223. 1. Управителем іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до законодавства отримала ліцензію на управління іпотечним покриттям.  
224. Управителем не може бути особа, пов'язана з емітентом або з особами, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами у складі іпотечного покриття.  
225. 2. Функції з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій можуть покладатися тільки на одного управителя.  
226. 3. Управитель діє від свого імені в інтересах власників структурованих іпотечних облігацій. У всіх правочинах, вчинених управителем у ході виконання ним обов'язків щодо управління іпотечним покриттям, повинно зазначатися, що він є управителем.  
227. 4. Для проведення операцій за всіма випусками структурованих іпотечних облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено одним іпотечним покриттям, управитель відкриває окремий рахунок, а ці операції обліковуються на окремому балансі. На майно, що обліковується на цьому балансі, поширюється правовий режим, встановлений статтею 8 цього Закону для іпотечного покриття.  
228. 5. Управитель не має права у своїх власних інтересах користуватися і розпоряджатися іпотечним покриттям, а також вчиняти будь-які правочини щодо іпотечного покриття поза межами повноважень, встановлених цим Законом та договором про управління іпотечним покриттям.  
229. Стаття 22. Управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій  
230. 1. Управитель іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій виконує такі функції:  
231. 1) веде реєстр іпотечного покриття і контролює стан іпотечного покриття;  
232. 2) укладає договори з особою, яка здійснює депозитарне обслуговування, обслуговуючою установою і аудитором;  
233. 3) забезпечує зберігання документів, які стосуються іпотечного покриття;  
234. 4) контролює повноту та своєчасність здійснення обслуговуючою установою переказу платежів за іпотечними активами у складі іпотечного покриття;  
235. 5) виконує розподіл грошових доходів від іпотечного покриття між власниками іпотечних облігацій;  
236. 6) розміщує грошові доходи від іпотечного покриття, строк сплати яких власникам іпотечних облігацій ще не настав;  
237. 7) пред'являє емітенту вимоги щодо виконання ним обов'язків, передбачених цим Законом, проспектом емісії та договором про управління іпотечним покриттям;  
238. 8) організовує скликання і проведення загальних зборів власників структурованих іпотечних облігацій;  
239. 9) виконує функції, передбачені пунктами 6-7 частини першої статті 15 цього Закону.  
240. 2. Діяльність управителя з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій підлягає аудиторській перевірці з періодичністю, вказаною у договорі про управління іпотечним покриттям, але не менш ніж один раз на рік. Позапланова аудиторська перевірка може проводиться на вимогу загальних зборів власників іпотечних облігацій або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Аудиторський висновок позапланової аудиторської перевірки надається кожному власнику структурованих іпотечних облігацій та Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
241. 3. Управитель виконує свої повноваження на підставі договору про управління іпотечним покриттям відповідно до вимог, встановлених частиною третьою статті 15 цього Закону.  
242. 4. У разі емісії структурованих іпотечних облігацій, істотними умовами договору про управління іпотечним покриттям є:  
243. 1) умови, визначені частиною четвертою статті 15 цього Закону;  
244. 2) вимоги до ведення реєстру іпотечного покриття;  
245. 3) порядок і строки задоволення вимог власників іпотечних облігацій;  
246. 4) умови розміщення емітентом грошових доходів від іпотечного покриття, строк сплати яких власникам іпотечних облігацій ще не настав;  
247. 5) умови скликання і проведення загальних зборів власників структурованих іпотечних облігацій;  
248. 6) вимоги до проведення аудиторських перевірок діяльності управителя.  
249. Стаття 23. Заміна управителя  
250. 1. Рішення про дострокове припинення повноважень управителя і призначення нового управителя приймається власниками структурованих іпотечних облігацій на загальних зборах у разі:  
251. 1) неналежного виконання управителем обов'язків згідно з цим Законом та договором про управління іпотечним покриттям;  
252. 2) відкриття стосовно управителя провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасової адміністрації або прийняття рішення про ліквідацію;  
253. 3) у разі подання відповідної заяви управителем;  
254. 4) в інших випадках згідно з договором про управління іпотечним покриттям.  
255. 2. Управитель продовжує виконувати свої обов'язки до моменту укладення договору з новим управителем. У разі дострокового припинення повноважень управитель зобов'язаний передати всі документи та майно, що перебувають у його володінні у зв'язку з виконанням ним обов'язків за договором про управління іпотечним покриттям, новому управителю у строки, встановлені рішенням загальних зборів власників іпотечних облігацій.  
256. У разі прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи - управителя, емітент до моменту виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб зобов'язаний укласти договір про управління іпотечним покриттям з новим управителем.  
257. Новий управитель є правонаступником прав та обов'язків за договорами щодо структурованих іпотечних облігацій та їх іпотечного покриття, укладеними попереднім управителем, якщо інше не передбачено рішенням загальних зборів.  
258. 3. Новий управитель зобов'язаний письмово повідомити емітента, особу, яка здійснює депозитарне обслуговування та аудитора про прийняте загальними зборами власників іпотечних облігацій рішення щодо заміни та призначення нового управителя.  
259. Стаття 24. Зберігання документів щодо іпотечного покриття  
260. 1. Відповідно до договору про управління іпотечним покриттям на управителя покладається обов'язок щодо забезпечення зберігання таких документів, які підтверджують права на іпотечне покриття структурованих іпотечних облігацій:  
261. 1) кредитних (договорів позики), та іпотечних договорів а також договорів про збереження реальної вартості забезпечених іпотекою зобов'язань боржників (за наявності), якщо такі договори не знаходяться в обслуговуючій установі згідно з договором про обслуговування іпотечних активів;  
262. 2) заставних;  
263. 3) реєстрів платежів за забезпеченими іпотекою зобов'язаннями боржників, якщо такі реєстри не знаходяться в обслуговуючій установі згідно з договором про обслуговування іпотечних активів;  
264. 4) документів, що підтверджують розміщення грошових доходів від іпотечного покриття, строк сплати яких власникам іпотечних облігацій ще не настав;  
265. 5) інші документи, зберігання яких передбачено договором про управління іпотечним покриттям.  
266. 2. Емітент зобов'язаний згідно з договором про управління іпотечним покриттям передати управителю всі документи, зазначені у пунктах 1 - 3 частини першої цієї статті.  
267. Стаття 25. Витрати і винагороди управителя  
268. 1. У проспекті емісії та договорі про управління іпотечним покриттям має визначатися максимальний сукупний розмір витрат і винагород управителя.  
269. 2. Сплата витрат і винагород управителя включає:  
270. 1) винагороди за послуги управителя;  
271. 2) компенсацію витрат на оплату управителем послуг особи, яка здійснює депозитарне обслуговування, аудитора, обслуговуючої установи, а також витрат на проведення загальних зборів власників структурованих іпотечних облігацій;  
272. 3) відшкодування витрат, пов'язаних із зверненням стягнення і продажем іпотечного покриття;  
273. 4) інші винагороди чи витрати згідно з договором про управління іпотечним покриттям або рішеннями загальних зборів власників іпотечних облігацій.  
274. 3. Сплата витрат і винагород управителя у разі емісії структурованих іпотечних облігацій здійснюється виключно за рахунок грошових доходів від іпотечного покриття шляхом утримання управителем відповідної суми, якщо інше не передбачено договором про управління іпотечним покриттям  
275. Стаття 26. Загальні збори власників структурованих іпотечних облігацій  
276. 1. Загальні збори власників структурованих іпотечних облігацій скликаються управителем за власною ініціативою або на вимогу власників іпотечних облігацій, які у сукупності володіють не менш як 10 відсотками голосів, якщо інше не встановлено проспектом емісії та/або договором про управління іпотечним покриттям.  
277. Кожен власник іпотечних облігацій володіє кількістю голосів, пропорційною частці належних йому іпотечних облігацій у загальній номінальній вартості відповідного випуску іпотечних облігацій, якщо інше не встановлено проспектом емісії.  
278. 2. Управитель зобов'язаний письмово повідомити кожного власника іпотечних облігацій про дату і місце проведення загальних зборів, а також про їх порядок денний.  
279. 3. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь власники іпотечних облігацій, які у сукупності володіють більш як 50 відсотками голосів за всіма випусками структурованими іпотечними облігаціями виконання зобов'язань за якими забезпечене єдиним іпотечним покриттям.. На загальних зборах головує уповноважений представник управителя без права голосу.  
280. 4. До виключної компетенції загальних зборів власників іпотечних облігацій належить прийняття рішень з таких питань:  
281. 1) заміна та призначення нового управителя, строки та умови передачі іпотечного покриття в управління новому управителю;  
282. 2) звернення стягнення на іпотечне покриття, визначення способу звернення стягнення та порядок відшкодування витрат, пов'язаних із зверненням стягнення і продажем іпотечного покриття;  
283. 3) призначення позапланової аудиторської перевірки;  
284. 4) надання згоди на внесення змін до договору про управління іпотечним покриттям та/або до проспекту емісії;  
285. 5) з інших питань відповідно до проспекту емісії.  
286. 5. Рішення на загальних зборах приймаються 2/3 голосів власників іпотечних облігацій, які беруть участь у загальних зборах. Рішення загальних зборів оформляються протоколом, копія якого надсилається всім власникам іпотечних облігацій.  
287. 6. Загальні збори власників іпотечних облігацій можуть проводитися шляхом опитування, якщо порядок проведення опитування встановлено договором про управління іпотечним покриттям.  
288. 7. Порядок скликання та проведення загальних зборів власників іпотечних облігацій встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
289. Розділ V. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, НАГЛЯД ТА  
290. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ  
291. Стаття 27. Державне регулювання, нагляд та контроль у сфері іпотечних облігацій і діяльності фінансових установ.  
292. 1. Функції державного регулювання і нагляд у сфері випуску та обігу іпотечних облігацій здійснюють:  
293. щодо випуску та обігу іпотечних облігацій - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;  
294. щодо діяльності банків- Національний банк України;  
295. щодо діяльності фінансових установ, які не є банком, -спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.  
296. 2. Державні органи здійснюють повноваження, встановлені частиною першою цієї статті, в межах їх компетенції згідно із законодавством.  
297. Стаття 28. Оприлюднення та розкриття інформації про іпотечні облігації  
298. 1. Емітенти, які розмістили іпотечні облігації, зобов'язані у строки, порядку та формі, встановленими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, оприлюднювати та розкривати повну інформацію про:  
299. фінансово-господарське становище і результати своєї діяльності;  
300. будь-які юридичні факти (дії та/або події), які можуть вплинути на виконання зобов'язань за іпотечними облігаціями;  
301. відповідність стану іпотечного покриття вимогам цього Закону  
302. 2. Інформацію про власників іпотечних облігацій надає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку особа, яка веде облік прав власності на іпотечні облігації, у строки, порядку та формі, встановленими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
303. Розділ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
304. 1.Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.  
305. 2. Внести зміни до таких законів України:  
306. 1. у Законі України "Про цінні папери і фондову біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 38, ст. 508; 1992 р., N 47, ст. 645; 1999 р., N 31, ст. 252; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 19, ст. 271):  
307. частину сьому статті 1 після слова "паперів" доповнити словами "заставних, іпотечних цінних паперів, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю";  
308. у статті 3:  
309. абзац дванадцятий доповнити словами " (іпотечні сертифікати та іпотечні облігації);  
310. доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:  
311. "сертифікати фонду операцій з нерухомістю";  
312. 2) статтю 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42 - 43, ст. 378; 2005 р. №16 ст.258) доповнити частиною шостою такого змісту:  
313. "6. Активи, включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, не включаються до ліквідаційної маси емітента іпотечних облігацій та управителя іпотечним покриттям. Розпорядження цими активами здійснюється поза межами процедури банкрутства відповідно до законодавства.";  
314. 3) статтю 93 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30; 2002 р., № 5, ст. 30) доповнити частиною сьомою такого змісту:  
315. "Активи банку, включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, не включаються до ліквідаційної маси банку. Розпорядження цими активами здійснюється поза межами ліквідаційної процедури відповідно до законодавства; ";  
316. 4) пункт 8.2 статті 8 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст. 44) доповнити підпунктом 8.2.3 такого змісту:  
317. "8.2.3. Право податкової застави не поширюється:  
318. на іпотечні активи, що належать емітенту та є забезпеченням відповідного випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю, та грошові доходи від цих іпотечних активів, до повного виконання емітентом зобов`язань за цим випуском іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю.  
319. на склад іпотечного покриття та грошові доходи від нього до повного виконання емітентом зобов'язань за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій";  
320. 5) у Законі України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313):  
321. в третєму реченні частини першої статті 19 слова „після анулювання заставної і видачі нової заставної в порядку, встановленому частиною четвертою статті 20 цього Закону" замінити словами „ одночасно з внесенням відповідних змін до тексту заставної, в порядку встановленному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку".  
322. у статті 20:  
323. перше речення частини третьої виключити;  
324. друге речення частини четвертої викласти в такій редакції  
325. „Відомості про видачу, анулювання, видачу нової заставної підлягають внесенню до відповідного державного реєстру за місцем державної реєстрації іпотеки, у встановленому законодавством порядку";  
326. перше речення частини шостої виключити;  
327. пункт 7 частини другої статті 21 викласти в такій редакції:  
328. „7) відмітка про реєстраційний номер, дату та місце державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою (цей реквізит вноситься відповідно до законодавства)";  
329. в частині третій статті 22 слова „письмові квитанції про" та „квитанції про" замінити відповідно словами „документи, що підтверджують" і "документами, що підтверджують";  
330. в частині шостій статті 25 слова „квитанцій про" замінити словами „документів, що підтверджують";  
331. в частині другій статті 27 слова „у встановленому законом порядку" замінити словами "за місцем державної реєстрації іпотеки, "  
332. перше речення частини другої статті 30 доповнити словами "крім випадків, включення засвідчених заставною прав до складу іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, ";  
333. 6) у пункті 9 статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113; 1999 р., 325, ст. 211; 2004 р.; №2, ст.6) слова „іпотечних сертифікатів" замінити словами „іпотечними цінними паперами (іпотечними сертифікатами та іпотечними облігаціями)".  
334. 4. Кабінету Міністрів України  
335. у трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади розробку їх нормативно-правових актів у відповідності до цього Закону;  
336. у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України про створення державного іпотечного фонду у складі Державної іпотечної установи, розглянути при цьому можливість реорганізації існуючих державних програм з питань будівництва житла. Разом з цим передбачити, що фінансування державного іпотечного фонду здійснюватиметься через спеціальний фонд Державного бюджету України, а головним розпорядником платежів буде Державна іпотечна установа.  
337. 5. Національному банку України у двомісячний строк з набрання чинності цим Законом розробити порядок обліку заставних банками.