Кількість абзаців - 36 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо касаційного перегляду судових рішень) (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до  
3. Кримінально-процесуального кодексу України  
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
5. І. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України такі зміни:  
6. 1. У статті 383:  
7. частину другу викласти у такій редакції:  
8. "У касаційному порядку також можуть бути перевірені вироки місцевих судів, постанови (ухвали) цих судів у справах про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру, інші постанови (ухвали), які перешкоджають подальшому провадженню у справі, ухвали апеляційного суду, постановлені щодо цих вироків, постанов (ухвал), крім випадків, коли апеляційною інстанцією зазначені рішення скасовано, а справу направлено на нове розслідування чи новий судовий розгляд";  
9. доповнити статтю частиною третьою такого змісту:  
10. "Вироки, постанови (ухвали) місцевих судів, що не були предметом розгляду апеляційного суду, у касаційному порядку не перевіряються".  
11. 2. Частину другу статті 384 викласти у такій редакції:  
12. "Касаційні скарги на судові рішення, зазначені у частині другій статті 383 цього Кодексу мають право подати:  
13. 1) засуджений, його законний представник і захисник - у частині, що стосується інтересів засудженого;  
14. 2) виправданий, його законний представник і захисник - у частині мотивів і підстав виправдання;  
15. 3) законний представник, захисник неповнолітнього та сам неповнолітній, щодо якого застосовано примусовий захід виховного характеру, - у частині, що стосується інтересів неповнолітнього;  
16. 4) законний представник та захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусового заходу медичного характеру;  
17. 5) обвинувачений, щодо якого справу закрито, його законний представник і захисник - у частині мотивів і підстав закриття справи;  
18. 6) цивільний відповідач або його представник - в частині, що стосується вирішення позову;  
19. 7) потерпілий і його представник - у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції;  
20. 8) цивільний позивач або його представник - у частині, що стосується вирішення позову;  
21. 9) особа, щодо якої винесено окрему ухвалу (постанову) суду".  
22. 3. У статті 385:  
23. пункт 1 викласти у такій редакції:  
24. "1) колегією суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України - на судові рішення, постановлені Апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними судами областей, міст Києва та Севастополя, вироки районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів ";  
25. у пункті 2 слово "вироки" замінити словами "судові рішення".  
26. 4. Доповнити частину першу статті 387 новим реченням такого змісту:  
27. "До скарги, подання на судові рішення, зазначені у частині другій статті 383 цього Кодексу, додаються копії судових рішень, що оскаржуються."  
28. 5. Частину другу статті 388 викласти у такій редакції:  
29. "Касаційні скарги, подання на судові рішення, зазначені у частині другій статті 383 цього Кодексу, передаються судді касаційного суду, який протягом 15 діб з часу їх надходження вирішує питання про витребування справи. Справа не витребовується, якщо скарга, подання відповідно до вимог статті 350, частини другої статті 383, статті 384, частини другої статті 386, частини першої статті 398 цього Кодексу не може бути предметом розгляду суду касаційної інстанції. Суддя вправі відмовити у витребуванні справи і тоді, коли зі скарги, подання та наданих до них судових рішень і інших документів вбачається, що підстав для їх задоволення немає. Про прийняте рішення суддя виносить мотивовану постанову, копія якої надсилається прокуророві чи особі, яка подала скаргу. Постанова оскарженню не підлягає. Відмова у витребуванні справи не перешкоджає витребуванню справи при повторному надходженні подання чи скарги за умови усунення зазначених в постанові суду недоліків і якщо вони надійшли в межах строку, визначеного статтею 386 цього Кодексу, або не пізніше одного місяця з дня одержання копії постанови про відмову у витребуванні справи".  
30. 6. Частину першу статті 391 після цифр і слів "383 цього Кодексу" доповнити словами "якщо воно подане в межах строку на касаційне оскарження".  
31. 7. У частині другій статті 394:  
32. у першому реченні слова "з участю прокурора" виключити;  
33. друге речення після слова "або" доповнити словами "з наведенням відповідних мотивів".  
34. 8. У частині третій статті 398 цифри "368-372" замінити цифрами "370- 372".  
35. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.