Кількість абзаців - 233 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
3. У зв'язку з прийняттям Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
5. 1. У Повітряному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 25, ст. 274):  
6. 1) у статті 69 слова "дозволу (ліцензії)" замінити словами "дозволу та/або ліцензії";  
7. 2) частину четверту статті 73 після слова "програмою" доповнити словом "безпеки".  
8. 2. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340; 2001 р., № 50, ст. 262):  
9. 1) у тексті Кодексу слово "ліцензія" в усіх відмінках і формах числа виключити;  
10. 2) у статті 16:  
11. назву статті викласти у такій редакції:  
12. "Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами";  
13. частину першу виключити.  
14. 3) у пункті 5 частини першої статті 26 слова "дозволом (ліцензією) " замінити словами "спеціальним дозволом".  
15. 3. У тексті Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189) слово "ліцензія" в усіх відмінках і формах числа виключити.  
16. 4. У Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 47-52, ст. 349):  
17. 1) статтю 2 викласти у такій редакції:  
18. "Стаття 2. Право на торговельне мореплавство  
19. Діяльність, що входить в поняття "торговельне мореплавство" відповідно до статті 1 цього Кодексу, можуть провадити суб'єкти господарювання, у володінні, користуванні або розпорядженні яких перебувають судна, за наявності у них відповідної ліцензії, якщо її отримання передбачено законодавством";  
20. 2) в абзаці чотирнадцятому частини першої статті 35, частині четвертій статті 38 та частині першій статті 40 слово "ліцензія" в усіх відмінках замінити словом "дозвіл" у відповідному відмінку і формі числа;  
21. 3) частину четверту статті 116 виключити.  
22. 5. Пункт 6 статті 18 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 11-12, ст. 44) викласти у такій редакції:  
23. "6. Діяльність, пов'язана з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном, провадиться лише на підставі ліцензії, що видається у порядку, встановленому законодавством. У разі провадження зазначеної діяльності без ліцензії до суб'єктів господарювання застосовуються санкції у вигляді штрафів у розмірах, встановлених законодавством. Зазначені кошти спрямовуються до Державного бюджету України".  
24. 6. Статтю 8 Закону України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 24, ст. 272) викласти у такій редакції:  
25. "Стаття 8. Ліцензування певних видів господарської діяльності  
26. Певними видами господарської діяльності підприємство може займатися лише на підставі ліцензії.  
27. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначається законами. Ліцензії на провадження такої діяльності видаються в порядку, встановленому законодавством".  
28. 7. Частину третю статті 8 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1998 р., № 33, ст. 226; 2002 р., № 15, ст. 100)викласти у такій редакції:  
29. "Для виконання спеціальних видів робіт, які підлягають ліцензуванню, учасники інвестиційної діяльності повинні одержати ліцензію, що видається у порядку, встановленому законодавством".  
30. 8. Абзаци другий і третій частини першої статті 7 Закону України "Про приватизаційні папери" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 24, ст. 352) виключити.  
31. 9. Друге речення пункту 7 статті 8 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 524; 1994 р., № 24, ст. 182) виключити.  
32. 10. В абзаці сьомому частини другої статті 11 Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 50, ст. 676) слова "дозволів (ліцензій) суб'єктам господарської діяльності" замінити словами "дозволів суб'єктам господарювання".  
33. 11. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19):  
34. 1) у частині другій статті 16 слова "медичної та фармацевтичної практики" замінити словами "медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами";  
35. 2) статтю 17 викласти у такій редакції:  
36. "Стаття 17. Господарська діяльність в галузі охорони здоров'я  
37. Провадження господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, яка відповідно до законодавства України підлягає ліцензуванню, дозволяється лише за наявності ліцензії".  
38. Держава підтримує господарську діяльність в галузі охорони здоров'я";  
39. 3) у частині першій статті 33 слова "відповідний дозвіл (ліцензію)" замінити словами "відповідну ліцензію";  
40. 4) у частині третій статті 74 слова "дозвіл (ліцензію) на заняття індивідуальною підприємницькою діяльністю" замінити словами "ліцензію на провадження господарської діяльності".  
41. 12. У Законі України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 23, ст. 243; 1996 р., № 9, ст. 44):  
42. 1) частину третю статті 5 виключити;  
43. 2) у частині першій статті 6 слова "має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і" виключити;  
44. 3) у назві розділу ІІ слова "та ліцензування" виключити;  
45. 4) статтю 13 виключити;  
46. 5) у частині третій статті 14 слова "і ліцензування" виключити;  
47. 6) у статті 19:  
48. у частині другій слова "з дня отримання ліцензії" виключити;  
49. у частині третій слова "з дня отримання ліцензії і" виключити;  
50. 7) у статті 26 слова "та ліцензії" виключити;  
51. 8) у статті 27:  
52. у назві статті, частинах другій і третій слова "та ліцензії" виключити;  
53. у частині першій слова "або ліцензії" виключити.  
54. 13. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338):  
55. 1) абзац дванадцятий статті 4 виключити;  
56. 2) абзац другий частини другої статті 16 доповнити словами "та ліцензійну картку на автомобільний транспортний засіб у разі надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів";  
57. 3) частину третю статті 30 виключити;  
58. 4) частину другу статті 36 виключити.  
59. 14. У абзаці п'ятому частини першої статті 8 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст. 343) слово "скасування" замінити словом "анулювання".  
60. 15. У частині першій статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84; 1998 р., № 29, ст. 190; 1999 р., № 42-43, ст. 378; 2000 р., № 46, ст. 397; 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 16, ст. 114, № 17, ст. 117):  
61. 1) в абзаці першому пункту 1 слова "спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на її здійснення" замінити словами "ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на провадження певних видів господарської діяльності";  
62. 2) в абзаці другому пункту 2 слова "спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо) на здійснення деяких видів підприємницької діяльності" та "суб'єктам підприємницької діяльності" замінити відповідно словами "ліцензії, патенти, інші спеціальні дозволи на провадження певних видів господарської діяльності" та "суб'єктам господарювання";  
63. 3) у пункті 6 слова "спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо)" замінити словами "ліцензії, патенти, інші спеціальні дозволи";  
64. 4) у пункті 11:  
65. в абзаці сьомому слова "чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено законодавством" виключити;  
66. доповнити пункт абзацом такого змісту:  
67. "на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності за провадження певного виду господарської діяльності без ліцензії, якщо її отримання передбачено законодавством, - від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
68. 16. Статтю 11 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21) викласти у такій редакції:  
69. "Стаття 11. Ліцензування діяльності щодо надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, сертифікація та контроль продукції на відповідність вимогам пожежної безпеки  
70. Господарська діяльність, пов'язана з наданням послуг і виконанням робіт протипожежного призначення, провадиться на підставі ліцензій, що видаються в порядку, встановленому законодавством.  
71. Діяльність, пов'язана з наданням послуг і виконанням робіт протипожежного призначення, включає:  
72. проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінку протипожежного стану об'єктів;  
73. проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність установленим вимогам.  
74. Суб'єкт господарювання може отримати ліцензію на всі види робіт та послуг за переліком або на його частину залежно від спроможності дотримання ліцензійних умов.  
75. Усі види пожежної техніки та протипожежного устаткування, що застосовуються для запобігання пожежам та для їх гасіння, повинні мати сертифікат відповідності".  
76. 17. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 14, ст. 80) доповнити статтею 271 такого змісту:  
77. "Стаття 27-1. Ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності  
78. Діяльність, пов'язана з організацією та проведенням спортивних занять професіоналів та любителів спорту, а також діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні, провадиться на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством".  
79. 18. У статті 13 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218):  
80. у назві статті та у частині першій слово "діяльність" у всіх відмінках замінити словами "господарська діяльність" у відповідному відмінку;  
81. частини другу і четверту виключити;  
82. частину третю викласти у такій редакції:  
83. "До ліцензійних умов щодо видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з потенційною небезпекою для здоров'я людей, обов'язково включаються вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".  
84. 19. У статті 7 Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232):  
85. у частині третій слова "на підставі спеціального дозволу (ліцензії)" виключити;  
86. частину четверту виключити.  
87. 20. У Законі України "Про захист інформації в автоматизованих системах" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 31, ст. 286):  
88. 1) в абзаці сьомому частини першої статті 14 слова "видачі ліцензії на право проведення сервісних робіт в галузі захисту інформації в АС" виключити;  
89. 2) друге речення частини другої статті 20 виключити.  
90. 21. Абзац шостий частини третьої статті 2 Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 46, ст. 411; 2000 р., № 46, ст. 398) викласти у такій редакції:  
91. "вносити подання відповідним органам про анулювання ліцензій на право провадження окремих видів господарської діяльності у будівництві підприємств, які допускають порушення державних стандартів, норм і правил, технічних умов, затверджених проектних рішень або місцевих правил забудови, а також ліцензійних умов".  
92. 22. Частину другу статті 8 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446) замінити частинами такого змісту:  
93. "Ліцензії на провадження видів діяльності у галузі транспорту, які підлягають ліцензуванню, видаються в порядку, встановленому законодавством.  
94. Разом з ліцензією на кожен автомобільний транспортний засіб видається ліцензійна картка встановленого зразка, яка підтверджує право на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортним засобом на підставі отриманої ліцензії".  
95. 23. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91) назву та частини першу і другу статті 9 викласти у такій редакції:  
96. "Стаття 9. Ліцензування діяльності, пов'язаної з виробництвом пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними  
97. Діяльність, пов'язана з виробництвом пестицидів та агрохімікатів, оптовою, роздрібною торгівлею ними, підлягає ліцензуванню у порядку, встановленому законодавством.  
98. Ліцензії на виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптову, роздрібну торгівлю ними видають органи, уповноважені Кабінетом Міністрів України".  
99. 24. У Законі України "Про зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 20, ст. 143; 2001 р., № 9, ст. 38):  
100. 1) частину п'яту статті 20 викласти у такій редакції:  
101. "Присвоєння радіочастот, позивних сигналів, оформлення відповідних дозволів на розроблення, модернізацію, виробництво, реалізацію, придбання, проектування, будівництво, використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв на території України, а також ввезення їх з-за кордону та державний нагляд за їх роботою здійснюється відповідно до законодавства";  
102. 2) у статті 24:  
103. у частині другій слова "за ліцензією згідно з чинним законодавством про підприємництво" замінити словами "на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством";  
104. 3) у частині п'ятій статті 29 слова "спеціального дозволу (ліцензії)" замінити словами " спеціального дозволу".  
105. 25. Частину третю статті 15 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 23, ст. 183) викласти у такій редакції:  
106. "Переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів може провадитися підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності лише за наявності ліцензії, виданої у порядку, встановленому законодавством".  
107. 26. У Законі України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 31, ст. 241):  
108. 1) у статті 1:  
109. в абзаці сьомому слова "фізичні особи, що зареєстровані у встановленому чинним законодавством України порядку і мають ліцензію на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг" замінити словами "а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які надають туристичні послуги відповідно до законодавства";  
110. абзац п'ятнадцятий викласти у такій редакції:  
111. "ліцензія на провадження діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг, - документ державного зразка, який засвідчує право його власника на провадження зазначеного в ньому виду діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов";  
112. 2) у першому реченні абзацу дев'ятого частини першої статті 4 слова " (позбавляє ліцензій) " та "підприємництва" замінити відповідно словами " (анулює ліцензії) " та "господарювання";  
113. 3) частину третю статті 8 виключити;  
114. 4) у частині другій статті 11 слово "підприємництва" замінити словом "господарювання";  
115. 5) у частині першій статті 12 слова "наданням туристичних послуг" замінити словами "організацією іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, а також екскурсійною діяльністю";  
116. 6) у статті 13:  
117. в абзаці другому частини першої слова "Державним комітетом України по туризму, який встановлює порядок їх видачі, умови і правила здійснення туристичної діяльності та контроль за їх дотриманням" замінити словами "Державною туристичною адміністрацією України у порядку, встановленому законодавством";  
118. абзац третій частини першої виключити;  
119. абзац шостий частини другої виключити;  
120. частину третю викласти у такій редакції:  
121. "3. Суб'єкти туристичної діяльності, які порушують надані законодавством права, позбавляються ліцензії у порядку, визначеному законодавством";  
122. 7) в абзаці шостому частини другої статті 30 слова "і ліцензування" виключити.  
123. 27. У Законі України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86):  
124. 1) у статті 10:  
125. у частинах першій і другій слова "спеціального дозволу (ліцензії) "замінити словом "ліцензії";  
126. у частині першій слова "встановленому Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом" замінити словами "встановленому законодавством";  
127. 2) в абзаці десятому частини першої статті 15 слова "спеціальний дозвіл (ліцензію)", "скасування" та "суб'єктами господарської діяльності" замінити відповідно словами "ліцензію", "анулювання" та "суб'єктами господарювання".  
128. 3) у частині першій статті 17 слова "за наявності сертифіката якості, що видається виробником" виключити;  
129. 4) статті 19 і 20 викласти у такій редакції:  
130. "Стаття 19. Порядок торгівлі лікарськими засобами  
131. Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами на території України здійснюється підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством.  
132. Суб'єкт господарювання може здійснювати оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами за умови відповідності ліцензійним умовам провадження певного виду діяльності.  
133. Стаття 20. Загальні вимоги до торгівлі лікарськими засобами  
134. На території України торгівля може здійснюватися лише зареєстрованими лікарськими засобами, крім випадків, передбачених цим Законом";  
135. 5) у частині другій статті 21 слова "або на які відсутній сертифікат якості, що видається виробником" виключити.  
136. 28. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 39, ст. 181; 2001 р., № 31, ст. 150):  
137. 1) в абзаці восьмому частини першої статті 8 слова "спеціального дозволу (ліцензії) " замінити словом "ліцензії";  
138. 2) в абзаці першому частини першої статті 23: слова "чи іншого" виключити;  
139. слова "ліцензію (спеціальний дозвіл)" та "ліцензії (дозволу) замінити відповідно словами "ліцензію" та "ліцензії";  
140. 3) у назві і тексті статті 24 слова "підприємницької" та "спеціального дозволу" замінити відповідно словами "господарської" та "ліцензії".  
141. 29. Статтю 8 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183) доповнити частиною такого змісту:  
142. "Господарська діяльність щодо надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом провадиться на підставі ліцензії, яка видається у порядку, встановленому законодавством".  
143. 30. Абзац одинадцятий частини третьої статті 7 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122) виключити.  
144. 31. Частини другу і третю статті 10 Закону України "Про космічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2) замінити частиною такого змісту:  
145. "Перелік видів космічної діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначаються законом. Ліцензії на провадження такої діяльності видаються в порядку, встановленому законодавством".  
146. 32. У підпункті 5.1.8 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156), слова "спеціальний дозвіл (ліцензію) " замінити словом "ліцензію".  
147. 33. У статті 13 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1):  
148. у частині першій слова "базується на дозвільному принципі відповідно до Закону України "Про підприємництво" замінити словами "здійснюється за умови отримання відповідної ліцензії";  
149. у частині другій слова "Спеціальний дозвіл (ліцензія)" замінити словом "Ліцензія".  
150. 34. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34; 2000 р., № 38, ст. 318, № 46, ст. 396):  
151. 1) у пункті 25 статті 1 слова "суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, які здійснюють зазначену діяльність на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються у порядку, встановленому законодавством України", замінити словами "суб'єкти господарювання незалежно від форм власності, які провадять свою господарську діяльність згідно із законодавством";  
152. 2) абзац третій частини першої статті 3 викласти в такій редакції:  
153. "розроблення ліцензійних умов для провадження діяльності, пов'язаної з видобутком, виробництвом дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, а також із збиранням та первинною обробкою відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння";  
154. 3) у статті 4 :  
155. частину першу викласти у такій редакції:  
156. "1. Видобуток, виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів з них провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензій, одержаних у порядку, встановленому законодавством";  
157. у частині третій слова "відповідну ліцензію" замінити словами "ліцензію на виробництво дорогоцінних металів";  
158. 4) у частині другій статті 10 слова "ліцензіями на цей об'єкт видобування" замінити словами "спеціальним дозволом на користування надрами";  
159. 5) у статті 11 слова "суб'єктами підприємницької діяльності на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються у порядку, встановленому законодавством України" замінити словами "суб'єктами господарювання відповідно до законодавства";  
160. 6) друге речення частини першої статті 12 викласти у такій редакції: "Збирання і первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством";  
161. 7) частину другу статті 14 доповнити абзацом такого змісту:  
162. "Торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння підлягає ліцензуванню в порядку, встановленому законодавством";  
163. 8) абзац четвертий частини першої статті 19 викласти у такій редакції:  
164. "анулюють у порядку, встановленому законодавством ліцензії суб'єктів господарювання, що займаються видобутком, виробництвом дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, а також із збиранням та первинною обробкою відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та застосовують фінансові санкції за провадження зазначеної господарської діяльності без ліцензій".  
165. 35. В абзаці восьмому частини першої статті 12 Закону України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50-51, ст. 310) слова "а також ліцензування діяльності, пов'язаної з їх виробництвом, зберіганням, транспортуванням та реалізацією" виключити.  
166. 36. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 46):  
167. 1) у тексті Закону слова "спеціальний дозвіл" в усіх відмінках і формах числа виключити;  
168. 2) абзац сьомий статті 8 викласти у такій редакції:  
169. "видача ліцензій на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та контроль за додержанням ліцензійних умов";  
170. 3) частину другу статті 13 виключити;  
171. 4) статтю 14 викласти в такій редакції:  
172. "Стаття 14. Ліцензування топографо-геодезичної і картографічної діяльності  
173. Порядок видачі ліцензій на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт визначається законодавством.  
174. Ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт видаються підприємствам, установам, організаціям, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які можуть забезпечити виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт відповідно до встановлених ліцензійних умов.  
175. Ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі топографо-геодезичної, картографічної діяльності";  
176. 5) у статті 24: абзац п'ятий частини третьої викласти в такій редакції:  
177. "наявність ліцензій на виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт та дотримання встановлених ліцензійних умов";  
178. в абзаці третьому частини п'ятої слова "суб'єктами підприємницької діяльності" замінити словами "суб'єктами господарювання", а слова "або порушення умов, передбачених цими дозволами" виключити.  
179. 37. У статті 9 Закону України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 7, ст. 50):  
180. у частині восьмій слова "дозволи (ліцензії)" замінити словом "ліцензії";  
181. у частині дев'ятій слова "аудиторських фірм" виключити;  
182. у частині тринадцятій слова "спеціального дозволу (ліцензії)" замінити словом "ліцензії".  
183. 38. У статті 7 Закону України "Про спеціальну економічну зону "Яворів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 15, ст. 82):  
184. у частині третій слова "аудиторських фірм" виключити;  
185. у частині четвертій слова "дозволи (ліцензії)" замінити словом "ліцензії".  
186. 39. У Законі України "Про гідрометеорологічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 16, ст. 95):  
187. 1) у частині першій статті 6 слова "за спеціальними дозволами (ліцензіями)" виключити;  
188. 2) абзац четвертий статті 7 виключити;  
189. 3) у статті 18 слова "надання дозволів (ліцензій) на провадження гідрометеорологічної діяльності" виключити;  
190. 4) абзац шостий частини другої статті 19 виключити;  
191. 5) статтю 20 виключити;  
192. 6) абзац восьмий частини першої статті 25 виключити.  
193. 40. В абзаці четвертому частини третьої статті 1 Закону України "Про державне оборонне замовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 17, ст. 111) слова "дозволи (ліцензії)" замінити словом "ліцензії".  
194. 41. У частині третій статті 8 Закону України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 18, ст. 139) слова "аудиторських фірм" виключити.  
195. 42. У Законі України "Про металобрухт" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212; 2001 р., № 1, ст. 3):  
196. 1) в абзаці дванадцятому статті 1 слова "та отримали відповідні ліцензії" виключити;  
197. 2) статтю 4 доповнити після частини першої новою частиною такого змісту:  
198. "Діяльність, пов'язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться на підставі ліцензії, що видається у порядку, встановленому законодавством".  
199. У зв'язку з цим частини другу - дванадцяту вважати відповідно частинами третьою - тринадцятою;  
200. 3) у статті 13:  
201. абзац дев'ятий частини першої викласти у такій редакції:  
202. "анулює ліцензії в порядку, визначеному законодавством";  
203. у частині третій слова "зупинити дію ліцензії" виключити;  
204. 4) в абзаці четвертому частини першої статті 15 слова "зупиняти або" виключити.  
205. 43. У Законі України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246):  
206. 1) у частині першій статті 17 слово "Підприємницька" замінити словом "Господарська";  
207. 2) у частині другій статті 20:  
208. слова "або відповідну ліцензію" виключити; слова "відповідних видів проектних робіт" замінити словами "окремих видів господарської діяльності у будівництві".  
209. 44. У статті 3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 268) частини першу, другу, четверту та абзац перший частини шостої виключити.  
210. 45. У Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433):  
211. 1) у другому реченні частини першої статті 13 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словом "законодавством";  
212. 2) у частині першій статті 19 слово " (ліцензією)" виключити;  
213. 3) в абзаці другому частини першої статті 24:  
214. слово " (ліцензію)" виключити;  
215. абзац третій виключити.  
216. 46. У частині другій статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456):  
217. в абзаці восьмому слово " (ліцензій)" виключити;  
218. абзац дев'ятий викласти у такій редакції:  
219. "видача підприємствам, установам і організаціям, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на пошук (розвідку) корисних копалин згідно із законодавством, здійснення контролю за дотриманням ними ліцензійних умов".  
220. 47. Частину другу статті 34 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 4, ст. 25) виключити.  
221. 48. У Законі України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90):  
222. 1) в абзаці восьмому статті 13 слова "спеціальних дозволів (ліцензій) на проектування, будівництво, ремонт та експлуатацію цих об'єктів" замінити словами "ліцензій на проектування, будівництво нових та реконструкцію існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури";  
223. 2) абзац восьмий статті 16 викласти у такій редакції: "видача підприємствам, установам і організаціям, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на проектування, будівництво нових та реконструкцію існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури";  
224. 3) у частині третій статті 21 слова "спеціальний дозвіл (ліцензію) на виконання відповідного виду робіт" замінити словами "ліцензію на провадження такої діяльності";  
225. 4) частину першу статті 22 викласти у такій редакції:  
226. "Роботи з будівництва нових та реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури виконуються спеціалізованими підприємствами, установами і організаціями, а також фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які одержали відповідно до законодавства ліцензію на провадження такої діяльності".  
227. 49. Частину третю статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року № 23-93 "Про довірчі товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 19, ст. 207) виключити.  
228. 50. У абзаці другому частини першої статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року № 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 23, ст. 247; 1995 р., № 29, ст. 219; 1997 р., № 31, ст. 200; 2000 р., № 38, ст. 318):  
229. у підпункті 8 слова "спеціального дозволу (ліцензії)" замінити словом "ліцензії";  
230. підпункт 12 викласти у такій редакції:  
231. "12) повідомляти органи ліцензування про порушення стандартів, норм і правил суб'єктами господарювання, які одержали ліцензію на провадження такої діяльності".  
232. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.