Кількість абзаців - 44 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність" (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність"  
2. Верховна Рада України постановляє:  
3. Внести до Закону України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2004 р., № 16, ст. 238) такі зміни:  
4. 1. У статті 1:  
5. 1) абзац сьомий після слів "що випливають з положень" доповнити словами "законодавства про архітектурну діяльність";  
6. 2) абзац восьмий після слів "у якому містяться" доповнити словами "нормативно обґрунтовані".  
7. 2. У статті 2:  
8. 1) абзац четвертий після слів "на створення" доповнити словами "нових, реконструкцію та реставрацію існуючих";  
9. 2) доповнити статтю після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту: "організації участі України у міжнародних заходах з питань архітектури і містобудування". У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.  
10. 3. Статтю 3 викласти у такій редакції: "Стаття 3. Законодавство про архітектурну діяльність  
11. Законодавство про архітектурну діяльність базується на Конституції України і складається із Законів України "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування", цього Закону та інших нормативно-правових актів".  
12. 4. У статті 4:  
13. 1) в абзаці третьому слова "художнє, історичне, етнографічне та наукове значення" замінити словами "цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність";  
14. 2) в абзаці четвертому слова "і узгодження" замінити словами "узгодження і затвердження";  
15. 3) абзац п'ятий доповнити словами "а у разі виконання її або окремих її частин іншим виконавцем - здійснення авторського нагляду за таким виконанням".  
16. 5. У статті 5:  
17. 1) у частині першій: в абзаці першому слова "та передпроектні роботи" виключити;  
18. доповнити частину після абзацу першого новим абзацом такого змісту: "передпроектні роботи (у разі потреби)". У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;  
19. 2) частину п'яту доповнити реченням такого змісту: "Цей строк продовжується до завершення будівництва, якщо воно розпочате протягом цих двох років".  
20. 6. У статті 6:  
21. 1) доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту: "Необхідність проведення таких конкурсів визначається згідно з вимогами містобудівної документації, місцевих правил забудови населених пунктів та за рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, місцевих органів містобудування та архітектури, а також за ініціативою об'єднань професійних архітекторів". У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно частинами п'ятою - дев'ятою;  
22. 2) доповнити статтю частиною такого змісту: "Інформація про оголошення і результати конкурсу повинна бути оприлюднена у друкованих засобах масової інформації відповідної сфери розповсюдження".  
23. 7. У статті 7: 1) назву статті викласти у такій редакції: "Стаття 7. Розроблення, погодження та затвердження проекту";  
24. 2) частину другу замінити частинами такого змісту: "Юридичні особи, у штаті яких відсутні архітектори, які мають кваліфікаційний сертифікат для розроблення проектів можуть залучати таких архітекторів на договірних засадах". Проект об'єкта архітектури має бути завірений підписом і особистою печаткою архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат. Під час погодження проекту до нього не можуть висуватися вимоги, що не визначені вихідними даними, нормативно-правовими актами". У зв'язку з цим частини третю - восьму вважати відповідно частинами п'ятою - десятою;  
25. 3) доповнити статтю частинами такого змісту: "Посадові особи, які беруть участь у розробленні проектів, не мають права проводити експертизу цих проектів, погоджувати їх або надавати дозвіл на проведення будівельних робіт за цими проектами. Порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва об'єктів архітектури встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури".  
26. 8. Частину другу статті 8 після слів "проекту або" доповнити словами "за його згодою".  
27. 9. Частину першу статті 9 доповнити словами і цифрами "у порядку, визначеному статтею 24 Закону України "Про планування і забудову територій".  
28. 10. У частині третій статті 14 слова "як правило" виключити.  
29. 11. Статтю 16 доповнити частиною такого змісту: "До складу комісії з професійної атестації архітекторів включаються представники від Національної спілки архітекторів України та інших творчих спілок архітекторів".  
30. 12. У статті 17:  
31. 1) у частині другій слова "можуть пройти" замінити словом "проходять";  
32. 2) частину шосту виключити.  
33. 13. В абзаці сьомому статті 22 слова "за згодою з замовником" виключити.  
34. 14. В абзаці другому статті 23 слова "і будівельних" та " (тендеру)" виключити.  
35. 15. У статті 27:  
36. 1) в абзаці шостому слова "художнє, історичне, етнографічне та наукове значення" замінити словами "цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність";  
37. 2) доповнити статтю частиною такого змісту: "Замовники, крім обов'язків, викладених у частині першій цієї статті, також зобов'язані: брати участь разом з підрядниками в організації погодження проектної документації уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування; затверджувати лише погоджені в установленому порядку проекти; передавати один комплект проектної документації, за якою збудовано об'єкт архітектури, власникові цього об'єкта для постійного зберігання".  
38. 16. У статті 28:  
39. 1) абзац четвертий викласти у такій редакції: "у разі необхідності внесення змін до об'ємно-просторових, планувальних та інших рішень об'єкта архітектури розробляти відповідну проектну документацію згідно з вимогами архітектурно-технічного паспорта об'єкта, погоджувати, затверджувати її та проводити будівельні роботи в установленому законодавством порядку";  
40. 2) доповнити статтю абзацом такого змісту: "зберігати комплект проектної документації, за якою збудовано об'єкт архітектури, та передавати цю документацію новому власнику".  
41. 17. Частину першу статті 29 після слова "регулюються" доповнити словами "Цивільним кодексом України".  
42. 18. У пункті 1 розділу VІІІ "Прикінцеві положення": в абзаці другому слова "і четвертої" замінити словами "третьої і шостої"; абзац третій виключити.  
43. 19. У тексті Закону слова "Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури" у відповідному відмінку.