Кількість абзаців - 170 Розмітка (ліва колонка)


Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон УкраЇни  
2. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. 1. Затвердити Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України (додається).  
5. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 29 липня 1991 року № 1368-ХІІ "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ Української РСР" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 45, ст. 599).  
6. ЗАТВЕРДЖЕНО  
7. Законом України від 2006 року №  
8. ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ  
9. органів внутрішніх справ України  
10. Цей Статут визначає сутність службової дисципліни, обов'язки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України (далі - особи рядового і начальницького складу) стосовно її дотримання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, порядок і права начальників щодо їх застосування, а також порядок оскарження дисциплінарних стягнень.  
11. Розділ І  
12. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
13. Стаття 1. Службова дисципліна  
14. Службова дисципліна - дотримання особами рядового і начальницького складу Конституції і законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, підпорядкованих йому органів і підрозділів, та Присяги працівника органів внутрішніх справ України.  
15. Службова дисципліна в органах внутрішніх справ досягається:  
16. створенням належних умов проходження служби особами рядового і начальницького складу;  
17. набуттям високого рівня професіоналізму;  
18. забезпеченням гласності та об'єктивності під час проведення оцінки результатів службової діяльності;  
19. дотриманням законності і статутного порядку;  
20. повсякденною вимогливістю начальників до підлеглих, постійною турботою про них, виявленням поваги до їх особистої гідності;  
21. вихованням в осіб рядового і начальницького складу високих моральних і ділових якостей;  
22. забезпеченням соціальної справедливості та високого рівня соціально-правового захисту;  
23. умілим поєднанням і правильним застосуванням заходів переконання, примусу, дисциплінарного та громадського впливу;  
24. належним виконанням умов контракту про проходження служби.  
25. Стаття 2. Дисциплінарний проступок  
26. Дисциплінарний проступок - невиконання чи неналежне виконання особою рядового або начальницького складу службових обов'язків та умов проходження служби.  
27. Стаття 3. Начальники та підлеглі, старші і молодші за званням та посадою  
28. Начальник - особа начальницького складу, яка має право віддавати накази та розпорядження, застосовувати заохочення і накладати дисциплінарні стягнення або порушувати клопотання про це перед старшим прямим начальником.  
29. Начальники, яким особи рядового і начальницького складу підпорядковані по службі хоча б тимчасово, якщо про це оголошено наказом, вважаються прямими.  
30. Найближчий до підлеглого прямий начальник є його безпосереднім начальником.  
31. Особи рядового і начальницького складу, які займають рівні посади та не підпорядковані одна одній по службі, можуть бути старшими чи молодшими, що визначається згідно із спеціальним званням.  
32. У разі спільного виконання службових обов'язків особами рядового і начальницького складу, які не підпорядковані одна одній по службі, старшою вважається особа, яка визначена начальником або займає вищу посаду. При рівних посадах начальником є старший за спеціальним званням.  
33. У разі тимчасового виконання обов'язків, якщо про це оголошено наказом, начальник користується дисциплінарною владою, передбаченою посадою, яку він обіймає тимчасово.  
34. Стаття 4. Накази (розпорядження)  
35. Наказ (розпорядження) повинен бути правомірним, чітким, зрозумілим і виконуватися беззаперечно, точно та у визначений строк.  
36. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинний наказ (розпорядження).  
37. У разі отримання явно злочинного наказу (розпорядження) підлеглий повинен негайно поінформувати начальника, який віддав наказ (розпорядження), про відмову виконувати його як явно злочинний, а в разі підтвердження цього наказу (розпорядження) - письмово поінформувати старшого прямого начальника.  
38. Віддання і виконання явно злочинного наказу (розпорядження) та невиконання правомірного наказу (розпорядження) тягне відповідальність, передбачену цим Статутом та іншими законодавчими актами.  
39. Стаття 5. Відповідальність осіб рядового і начальницького складу  
40. За вчинення дисциплінарних проступків особи рядового і начальницького складу несуть дисциплінарну відповідальність згідно з цим Статутом.  
41. Особи рядового і начальницького складу, яких в установленому законодавством порядку притягнуто до адміністративної, кримінальної або матеріальної відповідальності, водночас можуть нести і дисциплінарну відповідальність згідно з цим Статутом.  
42. Особи рядового і начальницького складу не несуть дисциплінарної відповідальності у разі, коли шкода завдана правомірними діями внаслідок сумлінного виконання наказу начальника або виправданого за конкретних умов службового ризику.  
43. Стаття 6. Облік заохочень і дисциплінарних стягнень  
44. Усі заохочення і дисциплінарні стягнення підлягають обліку в порядку, установленому Міністром внутрішніх справ України.  
45. Розділ ІІ  
46. ОБОВ'ЯЗКИ ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ЩОДО ДОТРИМАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
47. Стаття 7. Обов'язки осіб рядового і начальницького складу  
48. Службова дисципліна базується на високій свідомості та зобов'язує кожну особу рядового і начальницького складу:  
49. дотримуватися законодавства, неухильно виконувати вимоги Присяги працівника органів внутрішніх справ України, статутів і наказів начальників;  
50. захищати і охороняти від протиправних посягань життя, здоров'я, права та свободи громадян, власність, довкілля, інтереси суспільства і держави;  
51. поважати людську гідність, виявляти турботу про громадян і бути готовим у будь-який час надати їм допомогу;  
52. дотримуватися норм професійної та службової етики;  
53. боротися зі злочинністю;  
54. берегти державну таємницю;  
55. у службовій діяльності бути чесним, об'єктивним і незалежним від будь-якого впливу громадян, їх об'єднань та інших юридичних осіб;  
56. сумлінно нести службу з охорони громадського порядку;  
57. стійко переносити всі труднощі та обмеження, пов'язані із службою;  
58. постійно підвищувати свій професійний та культурний рівень;  
59. сприяти начальникам у зміцненні службової дисципліни, забезпеченні законності та статутного порядку;  
60. виявляти повагу до начальників і один до одного, бути ввічливим, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, носіння встановленої форми одягу, вітання та етикету;  
61. з гідністю і честю поводитися у позаслужбовий час, бути прикладом у дотриманні громадського порядку, припиняти протиправні дії осіб, які їх учиняють;  
62. берегти та підтримувати в належному стані передані їй в користування вогнепальну зброю, спеціальні засоби, майно і техніку.  
63. У разі виявлення порушень законодавства, зловживань чи інших правопорушень у службовій діяльності особа рядового або начальницького складу повинна вжити заходів до припинення цих порушень та доповісти про це безпосередньому або старшому прямому начальникові.  
64. Стаття 8. Обов'язки начальника  
65. Начальник несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни і повинен постійно його контролювати. Начальник зобов'язаний бути прикладом у дотриманні законності, службової дисципліни, бездоганному виконанні вимог Присяги працівника органів внутрішніх справ України, статутів, наказів, норм моралі, професійної та службової етики, розвивати і підтримувати в підлеглих свідоме ставлення до виконання службових обов'язків, честь і гідність, заохочувати розумну ініціативу, самостійність, старанність у службі, уміло застосовувати заходи дисциплінарного впливу.  
66. Особливу увагу начальник повинен приділяти вивченню індивідуальних якостей підлеглих, дотриманню статутних відносин між ними, створенню здорового морально-психологічного клімату в колективі, його згуртуванню, своєчасному запобіганню порушенням службової дисципліни та виявленню причин їх учинення, формуванню нетерпимого ставлення до порушників, використовуючи при цьому думку колективу та громадськості.  
67. Начальник зобов'язаний попередити про недопустимість порушення службової дисципліни, а у разі вчинення підлеглим таких діянь за необхідності накласти на винного дисциплінарне стягнення або порушити клопотання про накладення стягнення старшим прямим начальником.  
68. Старші за званням та посадою в усіх випадках зобов'язані вимагати від молодших дотримання службової дисципліни, зокрема, правил внутрішнього розпорядку, носіння встановленої форми одягу, вітання та етикету.  
69. Розділ ІІІ  
70. ЗАОХОЧЕННЯ  
71. Стаття 9. Види заохочень  
72. За мужність, відвагу, героїзм, розумну ініціативу, старанність, сумлінне та бездоганне виконання службових обов'язків до осіб рядового і начальницького складу можуть бути застосовані такі види заохочень:  
73. дострокове зняття дисциплінарного стягнення;  
74. оголошення подяки;  
75. нагородження грошовою винагородою;  
76. нагородження цінним подарунком;  
77. нагородження Почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України;  
78. занесення на "Дошку пошани";  
79. нагородження відзнаками Міністерства внутрішніх справ України;  
80. дострокове присвоєння чергового спеціального звання;  
81. присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою;  
82. нагородження іменною зброєю.  
83. Іменною зброєю можуть нагороджуватися особи начальницького складу за сумлінну службу, особливі заслуги в боротьбі із злочинністю та охороні громадського порядку.  
84. За мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги перед державою в боротьбі із злочинністю, охороні громадського порядку особи рядового і начальницького складу можуть бути подані до присвоєння почесних звань та нагородження державними нагородами і відзнаками Президента України.  
85. До курсантів навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, крім заохочень, передбачених частиною першою цієї статті, можуть також застосовуватися:  
86. нагородження особистою фотокарткою курсанта або слухача, сфотографованого біля розгорнутого прапора навчального закладу;  
87. направлення батькам курсанта листа з подякою;  
88. надання дозволу на позачергове звільнення з розташування навчального закладу;  
89. надання короткострокової відпустки тривалістю до 5 діб.  
90. Стаття 10. Права начальників щодо застосування заохочень  
91. Міністрові внутрішніх справ України належить право застосовувати заохочення, передбачені цим Статутом, до всіх осіб рядового і начальницького складу.  
92. Інші начальники застосовують заохочення до підлеглих в межах прав, наданих їм Міністром внутрішніх справ України.  
93. Начальник, що не наділений правами застосування заохочень, має право внести подання чи порушити клопотання про заохочення підлеглого перед старшим прямим начальником.  
94. Стаття 11. Порядок застосування заохочень  
95. Заохочення оформляється наказом. Зміст наказу оголошується особовому складу органу внутрішніх справ, а до відома особи рядового або начальницького складу, яку заохочено, доводиться персонально.  
96. Особа рядового або начальницького складу, яка має дисциплінарне стягнення, може заохочуватися лише після дострокового зняття цього стягнення, але не раніше ніж через три місяці з дня видання наказу.  
97. Дострокове зняття дисциплінарного стягнення застосовується у разі, коли особа рядового або начальницького складу ставленням до служби і поведінкою доведе своє виправлення.  
98. За мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги в боротьбі із злочинністю, охороні громадського порядку, тривалу бездоганну службу особи рядового і начальницького складу можуть подаватися до нагородження державними нагородами та відзнаками Президента України незалежно від наявності дисциплінарного стягнення.  
99. Подання про присвоєння почесних звань, нагородження державними нагородами і відзнаками Президента України вносить Міністр внутрішніх справ України.  
100. Порядок нагородження цінним подарунком, грошовою винагородою, Почесною грамотою, відзнаками Міністерства внутрішніх справ України, іменною зброєю, занесення на "Дошку пошани" встановлює Міністр внутрішніх справ України.  
101. Порядок дострокового присвоєння спеціального звання та присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою, установлюється Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом.  
102. Розділ ІV  
103. ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕННЯ  
104. Стаття 12. Види дисциплінарних стягнень  
105. На осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за порушення службової дисципліни можуть накладатися такі дисциплінарні стягнення:  
106. зауваження;  
107. догана;  
108. сувора догана;  
109. попередження про неповну посадову відповідність;  
110. пониження в посаді;  
111. пониження в спеціальному званні на один ступінь;  
112. звільнення з органів внутрішніх справ.  
113. До курсантів навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, крім стягнень, зазначених у частині першій цієї статті, можуть накладатися:  
114. позбавлення звільнення з розташування навчального закладу, підрозділу на строк до одного місяця;  
115. позачергове призначення в наряд по службі (за винятком призначення в караул або черговим по підрозділу) чи на роботу - до 5 нарядів.  
116. Стаття 13. Права начальників щодо накладення дисциплінарних стягнень  
117. Міністрові внутрішніх справ України належить право накладати дисциплінарні стягнення, передбачені цим Статутом, на всіх осіб рядового і начальницького складу.  
118. Інші начальники накладають дисциплінарні стягнення в межах прав, наданих їм Міністром внутрішніх справ України.  
119. Начальник, що не наділений правом накладення дисциплінарних стягнень, має право порушити перед старшим прямим начальником клопотання про притягнення особи рядового або начальницького складу до дисциплінарної відповідальності.  
120. Правом накладення дисциплінарних стягнень користуються тільки прямі начальники.  
121. Начальник, що перевищив надане йому право накладати дисциплінарні стягнення, несе відповідальність за цим Статутом. Дисциплінарне стягнення, накладене з порушенням вимог цього Статуту, скасовується начальником, що його наклав, або старшим прямим начальником.  
122. Старший прямий начальник має право протягом трьох місяців з дня оголошення особі рядового або начальницького складу наказу про накладення дисциплінарного стягнення посилити, а протягом року -пом'якшити чи скасувати дисциплінарне стягнення, накладене підлеглим йому начальником, якщо встановлено, що воно не відповідає тяжкості вчиненого проступку.  
123. Такі дисциплінарні стягнення, як звільнення з органів внутрішніх справ, пониження в посаді або в спеціальному званні на один ступінь, накладаються начальниками, яким надано право прийняття на службу до органів внутрішніх справ, призначення на посаду, присвоєння спеціального звання.  
124. Стаття 14. Порядок накладення дисциплінарних стягнень  
125. З метою з'ясування всіх обставин дисциплінарного проступку, учиненого особою рядового або начальницького складу, начальник призначає службове розслідування.  
126. Порядок проведення службового розслідування встановлюється Міністром внутрішніх справ України.  
127. Якщо обставини вчинення дисциплінарного проступку явні і не потребують поглибленого вивчення, проведення службового розслідування не обов'язкове.  
128. Перед накладенням дисциплінарного стягнення начальник або особа, яка проводить службове розслідування, повинні зажадати від порушника надання письмового пояснення. Небажання порушника надавати пояснення не перешкоджає накладенню дисциплінарного стягнення.  
129. Про накладення дисциплінарного стягнення видається письмовий наказ, зміст якого оголошується особовому складу органу внутрішніх справ.  
130. Оголошувати дисциплінарне стягнення особі начальницького складу в присутності його підлеглих заборонено.  
131. Зміст наказу доводиться до відома особи рядового або начальницького складу, яку притягнуто до дисциплінарної відповідальності, під підпис. У разі пониження в посаді або звільнення з органів внутрішніх справ особі рядового або начальницького складу видається витяг з наказу.  
132. За кожне порушення службової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення. У разі порушення службової дисципліни кількома особами дисциплінарне стягнення накладається на кожного окремо.  
133. При визначенні виду дисциплінарного стягнення повинні враховуватися тяжкість проступку, обставини, за яких його скоєно, заподіяна шкода, попередня поведінка особи та визнання нею своєї вини, її ставлення до виконання службових обов'язків, рівень кваліфікації тощо.  
134. У разі притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб рядового і начальницького складу, які мають дисциплінарне стягнення і знову допустили порушення службової дисципліни, дисциплінарне стягнення, що накладається, повинно бути більш суворим, ніж попереднє.  
135. У разі повторного вчинення особою рядового або начальницького складу незначного проступку з урахуванням його нетяжкості, сумлінного ставлення цієї особи до виконання службових обов'язків, нетривалого перебування на посаді (до шести місяців) та за інших поважних причин начальник може обмежитися раніше накладеним на таку особу дисциплінарним стягненням.  
136. Дисциплінарні стягнення у вигляді пониження в спеціальному званні на один ступінь на осіб, які мають перші спеціальні звання, і пониження в посаді на осіб, які обіймають посади найнижчого рівня, не накладаються.  
137. Звільнення осіб рядового і начальницького складу з органів внутрішніх справ як вид стягнення є крайнім заходом дисциплінарного впливу.  
138. Стаття 15. Порядок накладення дисциплінарних стягнень в особливих випадках  
139. У разі порушення дисципліни особами рядового і начальницького складу в період перебування у відрядженні, відпустці, на відпочинку або в період тимчасової непрацездатності начальник органу чи підрозділу, у межах відповідної території, де вчинено дисциплінарний проступок, уживає заходів до його припинення, збирає первинні матеріали та надсилає їх для розгляду за місцем проходження служби порушника.  
140. Накладення дисциплінарних стягнень на осіб рядового і начальницького складу за проступки, учинені під час чергування, несення вартової чи патрульно-постової служби, здійснюється тільки після закінчення чергування, варти або після заміни їх іншими особами та здачі зброї.  
141. Накладення дисциплінарного стягнення на особу, яка перебуває в стані сп'яніння, а також одержання від неї пояснень повинно бути відкладеним до її витвереження.  
142. Дисциплінарні стягнення за порушення кримінально-процесуального законодавства на осіб рядового і начальницького складу можуть накладати лише начальники, яким надано право призначати цих працівників на посаду, та їх заступники.  
143. Стаття 16. Строки накладення дисциплінарних стягнень  
144. Дисциплінарне стягнення накладається у строк до одного місяця з дня, коли про проступок стало відомо начальнику.  
145. У разі проведення за фактом учинення проступку службового розслідування, провадження в кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення на осіб рядового і начальницького складу дисциплінарне стягнення може бути накладено не пізніше одного місяця з дня закінчення службового розслідування, провадження в кримінальній справі чи справі про адміністративне правопорушення, не враховуючи періоду тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці.  
146. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено, якщо з дня вчинення проступку минуло більше одного року. У цей період не включається строк проведення службового розслідування або провадження в кримінальній справі чи справі про адміністративне правопорушення.  
147. Стаття 17. Відсторонення від виконання службових обов'язків  
148. Особа рядового або начальницького складу, щодо якої проводиться службове розслідування, може бути усунена від посади із збереженням посадового окладу, окладу за спеціальне звання, надбавок за вислугу років та безперервну службу, інших виплат і надбавок.  
149. Рішення про усунення особи рядового або начальницького складу від посади можуть приймати начальники, яким надано право прийняття на службу або призначення цієї особи на посаду, шляхом видання письмового наказу.  
150. Тривалість відсторонення від виконання службових обов'язків за посадою не повинна перевищувати часу, передбаченого для проведення службового розслідування.  
151. Відсторонення від виконання службових обов'язків особи рядового або начальницького складу у разі її появи на службі в стані сп'яніння, відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони може здійснювати також безпосередній або старший прямий начальник без видання письмового наказу на строк до однієї доби.  
152. Стаття 18. Виконання та зняття дисциплінарних стягнень  
153. Дисциплінарне стягнення виконується негайно, але не пізніше місяця з дня його накладення, не враховуючи періоду перебування особи рядового або начальницького складу у відпустці, відрядженні або його тимчасової непрацездатності. Після закінчення цього строку дисциплінарне стягнення не виконується.  
154. Такі дисциплінарні стягнення, як пониження в посаді та звільнення з органів внутрішніх справ, накладені на осіб рядового і начальницького складу, які тимчасово непрацездатні або перебувають у відпустці, відрядженні, виконуються після їх прибуття до місця проходження служби.  
155. Особи, з вини яких накладені дисциплінарні стягнення, не виконані без поважних причин, несуть відповідальність за цим Статутом.  
156. У разі подання скарги виконання накладеного дисциплінарного стягнення не припиняється.  
157. Такі дисциплінарні стягнення, як пониження в посаді, пониження в спеціальному званні та звільнення з органів внутрішніх справ, вважаються виконаними після видання наказу по особовому складу.  
158. Особа рядового або начальницького складу вважається такою, яка не має дисциплінарного стягнення, якщо її заохочено шляхом дострокового зняття дисциплінарного стягнення, нагороджено державною нагородою чи відзнакою Президента України або минув рік з дня накладення дисциплінарного стягнення.  
159. Стаття 19. Правові наслідки накладення дисциплінарних стягнень  
160. Особа рядового або начальницького складу, на яку накладено дисциплінарне стягнення, не може бути призначена на вищу посаду доти, поки це стягнення не буде зняте.  
161. РОЗДІЛ V  
162. ОСКАРЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ  
163. Стаття 20. Порядок подання та розгляду скарг  
164. Особа рядового або начальницького складу має право усно чи письмово послідовно звернутися зі скаргою щодо накладення на неї дисциплінарного стягнення до безпосереднього чи старшого прямого начальника аж до Міністра внутрішніх справ України або до суду.  
165. Якщо вирішення питань, порушених у скарзі, не належить до повноважень начальника, який її отримав, скарга не пізніше ніж протягом п'яти днів надсилається за належністю, про що повідомляється заявникові.  
166. Забороняється пересилати скарги на розгляд тих начальників, дії чи рішення яких оскаржуються.  
167. Стаття 21. Строки оскарження дисциплінарних стягнень  
168. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене протягом трьох місяців з дня ознайомлення з наказом особи, на яку воно накладене.  
169. Пропущений строк для подання скарги може бути поновлено, якщо встановлено, що його пропущено з поважних причин.