Кількість абзаців - 500 Розмітка (ліва колонка)


Про продовольчі банки (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України "Про продовольчі банки".  
2. Цей закон визначає правовий статус, порядок утворення та діяльності реорганізації та ліквідації особливого виду неприбуткових організацій - продовольчих банків, права та обов`язки засновників та учасників таких організацій, порядок формування органів управління організаціями, набуття та використання коштів та майна, а також форми їх державної підтримки та контролю.  
3. Розділ І. Загальні положення  
4. Стаття 1. Законодавство про продовольчі банки  
5. 1.Законодавство про продовольчі банки складається з Конституції України, Цивільного кодексу України, цього Закону, інших законів та нормативних актів органів виконавчої влади, ухвалених відповідно до цього закону та власної компетенції.  
6. 2.З метою створення сприятливого середовища для діяльності продовольчих банків, органи місцевого самоврядування можуть, в межах власної компетенції ухвалювати місцеві нормативні акти, щодо надання податкових чи інших пільг для продовольчих банків.  
7. Стаття 2 . Основні терміни та поняття  
8. Терміни та поняття використані у цьому законі розуміються у такому значенні:  
9. 1.Продовольчі банки - неприбуткові суспільно-корисні непідприємницькі організації, що утворюються відповідно до цього закону, основною статутною метою діяльності яких є накопичення продовольчих ресурсів та медикаментів для їх подальшого постачання благодійним та/або громадським чи іншим непідприємницьким організаціям, для їх безкоштовної реалізації серед фізичних осіб, окремих соціально-вразливих груп населення з якими безпосередньо працюють ці організації.  
10. 2.Непідприємницькі організації - юридичні особи приватного права, основною метою діяльності яких не є підприємницька діяльність для отримання прибутку в інтересах учасників чи пов'язаних з ними осіб (громадські, благодійні та інші подібні організації, що створюються відповідно до законів про такі організації).  
11. 3.Неприбуткові організації - юридичні особи, основною метою діяльності яких не є підприємницька діяльність для отримання прибутку в інтересах учасників чи пов'язаних з ними осіб і які відповідно до податкового законодавства, звільнені від сплати податку на прибуток.  
12. 4.Набувач допомоги від продовольчого банку - непідприємницька (благодійна, громадська) організація, що отримує продовольчі ресурси від продовольчих банків , для їх безкоштовної реалізації серед фізичних осіб окремих соціально вразливих груп населення робота з якими відноситься до її статутної діяльності.  
13. 5.Споживач допомоги від продовольчого банку - фізична особа, що безоплатно отримала продовольчу допомогу від набувача продовольчої допомоги.  
14. 6.Харчові продукти - продукти рослинного, тваринного, морського походження придатні до споживання людиною в якості їжі без додаткової переробки, за винятком термічної чи іншої обробки перед безпосереднім вживанням, що передаються виробником продовольчим банкам безоплатно.  
15. 7.Виробник харчових продуктів - юридична особа суб'єкт підприємницької діяльності, що займається виготовленням чи збутом харчових продуктів у тому числі структурні підрозділи юридичної особи основною діяльністю якої є підприємницька діяльність в інших сферах, які займаються заготівлею чи виготовленням харчових продуктів для потреб цієї юридичної особи.  
16. 8.Продовольчі ресурси - сукупність харчових продуктів, що накопичуються продовольчим банком для виконання статутних цілей.  
17. 9.Медикаменти - дозовані лікарські засоби в тому вигляді та стані, в якому їх застосовують, допущені до застосування в Україні відповідно до Закону "Про лікарські засоби".  
18. 10. Легалізуючі органи - Міністерство юстиції України та його управління і відділи в областях, районах та містах.  
19. 11.Державні контролюючі органи - державні органи, за якими закріплено функції контролю: прокуратура, державна податкова адміністрація, органи санітарного, ветеринарного, пожежного контролю, тощо.  
20. 12.Публічні заходи продовольчих банків - заходи публічного характеру, які організовуються продовольчими банками з метою популяризації своєї діяльності та збору харчових продуктів та коштів на виконання статутної діяльності.  
21. 13.Регіон - територія України, що охоплює більш ніж одну область, які межують між собою.  
22. 14.Волонтер - фізична особа, віком від 16-років, яка на добровільній основі займається доброчинною суспільно-корисною діяльністю та бере участь в публічних акціях продовольчих банків, або працює над виконанням окремих програм чи робіт і не є в штаті продовольчого банку і як правило не отримує заробітну плату за таку діяльність.  
23. 15.Добровільні пожертвування - безоплатно надані товари, роботи, послуги, безповоротна фінансова допомога, а також права користування майном, передані фізичною чи юридичною особою продовольчому банку.  
24. 16.Грант - особливий вид добровільного пожертвування, що надається продовольчому банку за окремим договором, під умовою використання коштів на виконання певних робіт, що співпадають із статутною метою утворення продовольчого банку, але не на користь особи, що надає грант чи пов'язаних з нею юридичних або фізичних осіб.  
25. Стаття 3. Держава та продовольчі банки  
26. 1.Держава визнає важливість розв'язання проблеми раціонального та ефективного використання продовольчих ресурсів в інтересах всього населення України і виступає гарантом дотримання прав продовольчих банків визначених законодавством України.  
27. 2.Держава, в особі органів державної влади та місцевого самоврядування, надає допомогу продовольчим банкам у їх діяльності, сприяє реалізації проектів та програм цих організацій, направлених на раціональне використання продовольчих ресурсів та залучає їх до вирішення питань забезпечення харчовими продуктами та медикаментами найбільш соціально незахищених верств населення у різних регіонах України.  
28. 3.Держава, у порядку визначеному податковим законодавством, надає податкові пільги фізичним та юридичним особам, що надають необхідні продовольчі, фінансові та інші матеріальні ресурси продовольчим банкам, а також створює сприятливі податкові умови для споживачів продовольчої допомоги.  
29. Стаття 4. Засади діяльності продовольчих банків  
30. 1. Продовольчі банки діють на засадах рівності перед законом, рівноправності, добровільності, самоврядування, законності, гласності, доступності установчих документів, сприяння їх діяльності з боку держави.  
31. Стаття 5. Особливості правоздатності продовольчих банків  
32. 1.Продовольчий банк може створювати власні відокремлені підрозділи у вигляді представництв та філій у відповідності до статутних документів та законодавства.  
33. 2.Продовольчі банки можуть виступати засновниками юридичних осіб у тому числі підприємницьких.  
34. 3.Продовольчий банк утворюється безстроково, якщо інше не передбачено його установчими документами.  
35. 4.Продовольчий банк не може бути реорганізованим у підприємницьку юридичну особу.  
36. Розділ 2. Утворення продовольчих банків  
37. Стаття 6. Організаційно правові форми продовольчого банку  
38. 1.Продовольчі банки можуть утворюватись у таких організаційно-правових формах:  
39. 1) товариство  
40. 2) установа  
41. 2.Організаційно правова форма продовольчого банку визначається засновниками.  
42. Стаття 7. Особливості утворення продовольчого банку у формі товариства  
43. 1.Продовольчий банк у формі товариства засновується не менш як двома правоздатними фізичними та/або юридичними особами, які набувають статусу членів від моменту заснування і які беруть участь у його управлінні.  
44. 2.Засновниками з боку юридичних осіб можуть бути: непідприємницькі організації, які працюють з соціально-вразливими групами населення або підприємницькі організації, що займаються виробництвом чи реалізацією харчових продуктів та/або медикаментів.  
45. 3.Члени продовольчого банку у формі товариства не зберігають прав на передане товариству майно, у тому числі членські внески, та не несуть матеріальної відповідальності по зобов`язанням товариства так само як товариство не несе матеріальної відповідальності по зобов`язанням учасників .  
46. Стаття 8 . Особливості утворення продовольчого банку у формі установи  
47. 1.Продовольчий банк у формі установи засновується фізичними та/або юридичними особами, які не беруть участі в її управлінні, шляхом виділення та об'єднання їх коштів або майна на користь установи чи на основі майна переданого установі в управління, за винятком харчових продуктів та медикаментів.  
48. 2.Продовольчий банк у формі установи не має членства.  
49. 3.Харчові продукти та медикаменти не можуть бути підставою утворення установи.  
50. Стаття 9 . Учасники продовольчих банків  
51. 1.Учасниками продовольчих банків є засновники, члени та прихильники .  
52. 2. Громадяни іноземних держав, особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, суб`єкти підприємницької діяльності, що набули статусу юридичної особи в Україні, можуть бути учасниками продовольчих банків відповідно до умов цього закону.  
53. Стаття 10. Засновники продовольчих банків  
54. 1.Засновниками продовольчого банку визнаються юридичні або фізичні особи, які можуть нести повну відповідальність по своїм зобов'язанням, що ухвалили установчі документи відповідно до порядку та вимог цього Закону.  
55. 2.Обсяг взаємних прав і зобов`язань засновників щодо створення продовольчого банку визначається засновницьким договором (у разі його складення) а щодо участі у його діяльності - статутом/положенням .  
56. 3. У разі створення продовольчого банку у формі товариства засновники автоматично набувають статусу членів організації.  
57. Стаття 11. Члени продовольчого банку у формі товариства  
58. 1.Членами продовольчого банку у формі товариства можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18-річного віку, а також юридичні особи, зареєстровані в Україні.  
59. 2.Члени продовольчого банку у формі товариства є рівними у правах, якщо інше не передбачено статутом організації. Кількість членів продовольчого банку у формі товариства не може бути меншою двох, якщо статут не передбачає більшої кількості членів.  
60. 3.Порядок набуття та припинення членства в продовольчому банку у формі товариства визначається статутом, який має гарантувати право на оскарження позбавлення членства до вищого статутного органу продовольчого банку.  
61. Стаття 12 . Особливості членства у продовольчому банку у формі товариства  
62. 1.Членство у продовольчому банку у формі товариства є індивідуальним і не може бути передано іншій особі.  
63. 2.Членство припиняється по факту, в добровільному або примусовому порядку.  
64. 3. По факту членство припиняється в зв`язку із смертю фізичної особи, яка була членом організації або ліквідацією чи реорганізацією юридичної особи - члена продовольчого банку у формі товариства, за винятком випадків, передбачених статутом.  
65. 4.Член продовольчого банку у формі товариства має право вийти з його членів шляхом подання письмової заяви про вихід. Статут може передбачати право на вихід лише після виконання зобов'язань перед товариством, прийнятих на себе в порядку, встановленому статутом, або через певний час з моменту подачі заяви, але не більше ніж через рік. Це положення не застосовується, якщо права та обов`язки членів продовольчого банку у формі товариства були суттєво змінені.  
66. 5.Член продовольчого банку у формі товариства може бути виключеним з числа членів у випадках і в порядку передбаченому статутом. Незалежно від норм статуту, вищий керівний орган продовольчого банку може делегувати право іншому постійно діючому керівному органу виключати з числа членів осіб за грубе порушення норм статуту або за заподіяння значної шкоди організації. У цьому випадку, виключена особа має право звернутись до вищого керівного органу продовольчого банку з апеляцією.  
67. 6.Повідомлення про виключення з членів організації надсилається виключеній особі в письмовому вигляді за підписом керівника організації.  
68. 7.Особа, членство якої припинено, не має права на повернення членських внесків та виділення частки майна з продовольчого банку у формі товариства на свою користь.  
69. 8.У випадку порушення норм статуту при виключенні з членів продовольчого банку у формі товариства, останні мають право на звернення до суду з позовом про незаконне позбавлення членства.  
70. Стаття 13 . Особливості членства юридичних осіб в продовольчому банку у формі товариства  
71. 1.Юридична особа приймає рішення про створення/членство в продовольчому банку у формі товариства відповідно до власного статуту.  
72. 2.Якщо інше не встановлено статутом продовольчого банку у формі товариства, юридична особа - член організації має один голос у її вищому керівному органі. Реалізація прав члена юридичною особою-членом здійснюється через її представника.  
73. 3.Перший керівник юридичної особи-члена продовольчого банку має право представляти її інтереси в продовольчому банку без доручення, якщо інше не передбачено статутом юридичної особи-члена. Повноваження інших представників посвідчується відповідним дорученням.  
74. Стаття 14 . Утворення продовольчого банку  
75. 1.Продовольчий банк утворюється за ініціативою її засновників/засновника.  
76. 2.Засновники за бажанням укладають засновницький договір або установчий протокол про утворення організації.  
77. 3.В засновницькому договорі або установчому протоколі визначається:  
78. 1)прізвища, ім`я, по батькові засновників для фізичних та назви для юридичних осіб, а також їх адреси;  
79. 2)назву, організаційно-правову форму, місцезнаходження та мету утворення продовольчого банку;  
80. 3)порядок спільної діяльності щодо утворення продовольчого банку, засади передачі йому майна засновниками, а також інші значимі для створення продовольчого банку питання.  
81. 4.Засновницький договір або установчий протокол оформляються в письмовому вигляді і підписуються всіма засновниками. Допускається підписання документів представником засновника, якщо він має на це оформлене відповідним чином доручення.  
82. 5.Засновники також затверджують статут організації та призначають її керівні органи, якщо інше не передбачено цим законом чи засновницьким договором.  
83. 6.Рішення про утворення продовольчого банку у формі товариства, прийняття його установчих документів і обрання керівних органів приймається установчими зборами (з`їздом чи конференцією), скликаними засновниками про що складається протокол установчих зборів.  
84. Стаття 15 . Установчі документи  
85. 1.Установчими документами, відповідно до організаційно-правових форм продовольчого банку є:  
86. 1)для продовольчого банку у формі товариства - статут, рішення про утворення, протокол установчих зборів;  
87. 2)для продовольчого банку у формі установи - статут, установчий протокол або засновницький договір;  
88. Стаття 16 . Статут продовольчого банку  
89. 1. Статут продовольчого банку оформляється у письмовому вигляді і повинен містити:  
90. 1)- назву продовольчого банку та його організаційно правову форму;  
91. 2) - статус та місце знаходження продовольчого банку (назву населеного пункту де знаходиться постійно діючий керівний орган організації);  
92. 3)- мету та завдання продовольчого банку;  
93. 4)- структуру продовольчого банку;  
94. 5) - умови і порядок прийому в члени, порядок припинення членства, права і обов`язки членів продовольчого банку у формі товариства ;  
95. 6) - порядок формування керівних органів продовольчого банку, їх компетенцію, строки повноважень;  
96. 7) - умови та процедуру скликання вищого керівного органу та порядку прийняття рішень;  
97. 8) - джерела та порядок надходження коштів та іншого майна продовольчого банку, права керівних органів та структурних підрозділів по його використанню, порядок здійснення основної діяльності відповідно до статутних завдань, форми внутрішнього контролю та звітності;  
98. 9) - порядок припинення діяльності продовольчого банку і вирішення майнових питань, пов`язаних з його ліквідацією;  
99. 10)- порядок внесення змін до статуту/положення продовольчого банку;  
100. 11) - порядок призначення виконавчого апарату продовольчого банку та визначення умов оплати праці його штатних працівників.  
101. 3. В статуті можуть бути передбачені і інші норми, необхідні для діяльності продовольчого банку, що не суперечать цьому Закону.  
102. 4. Статут може містити також опис символіки продовольчого банку.  
103. Стаття 17 . Назва продовольчого банку  
104. 1.Продовольчий банк має власну назву, яка має містити в собі: вид юридичної особи як непідприємницької організації відповідної організаційно-правової форми (товариство чи установа), назву області чи міста, статус організації (міський, обласний), слова "продовольчий банк". Приклад: "Непідприємницьке товариство Донецький обласний продовольчий банк".  
105. 2.За рішенням засновника, складовою частиною назви може бути додаткове найменування.  
106. 3.Назва структурного підрозділу продовольчого банку, крім власної назви основної організації, статусу структурного підрозділу (представництво чи відділення) має містити найменування адміністративно-територіального утворення, у якому діє структурний осередок продовольчого банку. Приклад: "Дружківське міське представництво непідприємницького товариства Донецький обласний продовольчий банк".  
107. Стаття 18 . Статус продовольчих банків  
108. 1.Продовольчі банки утворюються та діють з міським та обласним статусом.  
109. 2.Статус продовольчого банку визначається територією його діяльності, що встановлюється засновниками шляхом внесення відповідного запису до статуту.  
110. 3.Продовольчі банки з обласним статусом можуть утворювати свої представництва без статусу юридичної особи в адміністративно-територіальних одиницях відповідної області.  
111. РОЗДІЛ 3. РЕЄСТРАЦІЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ БАНКІВ  
112. Стаття 19. Реєстрація продовольчих банків  
113. 1.Реєстрація продовольчих банків, в залежності від статусу, здійснюється шляхом внесення до державного реєстру відповідним міським або обласним органом юстиції за місцем знаходження постійно діючого статутного органу продовольчого банку.  
114. 2.Реєстрація всеукраїнських об'єднань продовольчих банків та Української національної федерації продовольчих банків здійснюється Міністерством юстиції України.  
115. 3.Реєстрація відокремлених підрозділів продовольчих банків здійснюється районними, або міськими управліннями юстиції за місцем розміщення відокремленого підрозділу продовольчого банку. У разі відсутності органів юстиції у адміністративно територіальній одиниці де утворено структурний підрозділ він реєструється відповідними службами виконкому міської ради чи райдержадміністрації.  
116. Стаття 20 . Заява про внесення до реєстру  
117. 1. Для реєстрації продовольчого банку його засновники, протягом 30-ти днів з дня прийняття рішення про утворення продовольчого банку подають до реєструючого органу заяву довільної форми, яка має містити таку інформацію:  
118. 1)Назву, місце знаходження та поштову адресу продовольчого банку;  
119. 2)мету утворення продовольчого банку;  
120. 3)назву постійно діючого статутного органу продовольчого банку;  
121. 4)прізвища, ім`я, по-батькові осіб, уповноважених представляти продовольчий банк в органах, що реєструють.  
122. 2.Заява підписується засновниками/засновником, або уповноваженою ними особою і посвідчується нотаріально.  
123. 3.Коли засновників більше двох, заява підписується не менш як двома засновниками.  
124. 4.До заяви додаються:  
125. 1)статут продовольчого банку;  
126. 2)засновницький договір / установчий протокол або протокол установчих зборів якщо це передбачено законом;  
127. 3)відомості про склад постійно діючого статутного органу продовольчого банку з адресами осіб, що входять до його складу;  
128. 4)документ, що підтверджує надання юридичної адреси (протокол про майбутнє укладення договору оренди, гарантійний лист, тощо. У разі надання під юридичну адресу житлового приміщення (квартири, будинку) до заяви додається довідка про склад сім`ї та заява про згоду щодо надання юридичної адреси від власника приміщення чи особи, що постійно мешкає у цьому приміщенні, підписаний всіма дорослими членами сім`ї, що проживають в цьому приміщенні, яка посвідчується нотаріально.  
129. 5)документи про сплату реєстраційного збору.  
130. 5. Продовольчий банк у формі товариства, заснований юридичними особами, для реєстрації додатково подає виписки із статутів засновників, за підписом керівника та печаткою організації про характер діяльності юридичної особи-засновника.  
131. 6. Датою подання документів на державну реєстрацію вважається дата їх фактичного надходження в орган, що реєструє.  
132. 7. Забороняється вимагати для реєстрації додаткові документи чи відомості, не передбачені цією статтею.  
133. Стаття 21 . Реєстрація структурних підрозділів продовольчого банку  
134. 1.Структурні підрозділи продовольчого банку реєструються міськими, районними органами Міністерства юстиції за місцем їх знаходження протягом не більше 30 днів з моменту надходження документів на реєстрацію.  
135. 2.Представництва продовольчого банку реєструються без статусу юридичної особи.  
136. 3.Для реєстрації подаються:  
137. 1)заява довільної форми за підписом керівника продовольчого банку - засновника відокремленого підрозділу в якій вказується назву та місцезнаходження - засновника та його відокремленого підрозділу, назву керівного органу підрозділу, прізвища, ім'я, по-батькові осіб, що мають право представляти підрозділ у стосунках з органами державної влади та місцевого самоврядування;  
138. 2)нотаріально посвідчена копія статуту продовольчого банку - засновника;  
139. 3)Положення підрозділу, що реєструється, затверджене повноважним на те статутним органом банку - засновника;  
140. 4)Рішення про заснування підрозділу;  
141. 5)Документ, що підтверджує надання юридичної адреси відповідно до норм статті 20 цього закону.  
142. 5. Всі інші питання реєстрації відокремлених підрозділів продовольчого банку вирішуються відповідно до норм цього закону для реєстрації продовольчого банку.  
143. Стаття 22. Розгляд заяв про внесення до реєстру  
144. 1.Заява про внесення до реєстру продовольчого банку або відокремленого підрозділу розглядається в 30-денний строк з дня надходження документів.  
145. 2. Про внесення до реєстру продовольчого банку, відокремленого підрозділу, про відкладення або про відмову щодо внесення до реєстру заявникові повідомляється письмово в 5 - денний строк з дня прийняття відповідного рішення.  
146. 3.Реєстраційний орган не вносить продовольчого банку до реєстру коли подані документи не відповідають обов`язковим вимогам до цих документів, передбачених Законом. Реєстраційний орган зобов`язаний обґрунтувати відкладення внесення до реєстру або відмову у письмовій формі з посиланням на конкретні статті Закону, яким не відповідають подані документи.  
147. 4.Протягом 20 днів з дати одержання вмотивованого пояснення відкладення внесення до реєстру продовольчого банку, уповноважений на те орган чи особи продовольчого банку можуть внести відповідні зміни до поданих документів. У такому випадку рішення про внесення чи відмову від внесення до реєстру продовольчого банку приймається протягом 5 днів з дати одержання уточнених документів.  
148. 5.Порушення встановлених законом строків на реєстрацію, а також відмова про внесення продовольчого банку до державного реєстру може бути оскаржена в судовому порядку протягом 60-ти днів з дня одержання заявником відмови чи завершення встановленого законом строку реєстрації.  
149. 6.Відмова про внесення до реєстру по причинам недоцільності утворення продовольчого банку, а так само як вимога додаткових документів не передбачених цим Законом не допускається.  
150. 7.Відмова у внесенні до реєстру не перешкоджає повторному поданню документів після усунення виявлених порушень, при чому збір за повторне подання документів не вноситься.  
151. Стаття 23 . Повідомлення про зміни статуту та місця знаходження продовольчого банку  
152. 1.Про внесені у статут змін, зміну місця знаходження, зміну у складі постійно діючого статутного органу продовольчого банку, постійно діючий статутний орган повідомляє реєструючий орган протягом 10-ти днів з моменту таких змін.  
153. 2.Про внесені зміни продовольчий банк повідомляє реєструючий орган листом за підписом керівної особи , а у разі внесення змін у статут, до листа додається протокол зборів або іншого органу до компетенції якого належить внесення змін до статуту, на яких були внесені зміни, оригінал та нова редакція статуту, з урахуванням внесених змін.  
154. 3.Поправки до статуту набувають юридичної сили з моменту їх реєстрації в реєструючому органі, про що цей орган повідомляє продовольчий банк протягом 10 днів з дня подання поправок на реєстрацію. Плата за реєстрацію поправок до статуту не справляється.  
155. 4.Реєструючий орган, розшиває оригінал статуту і прикріплює титульну сторінку оригіналу до поданої нової редакції статуту. На цій сторінці ставиться штамп: "Із змінами і доповненнями внесеними _____________ (назва органу, що вніс зміни), протокол №__ від "__" ____ року".  
156. Стаття 24 . Перереєстрація продовольчого банку  
157. 1.Перереєстрація продовольчого банку та його відокремлених підрозділів здійснюється у випадку зміни назви, організаційно-правової форми, реорганізації у порядку, встановленому цим Законом для реєстрації.  
158. Стаття 25 . Свідоцтво про реєстрацію, облік  
159. 1.У разі внесення продовольчого банку та/або його відокремленого підрозділу до реєстру, вони вважаються зареєстрованими та їм видаються відповідні свідоцтва.  
160. 2.Зареєстрований продовольчий банк чи його відокремлений підрозділ зобов`язані у 30-денний строк стати на облік у податкових, статистичних та інших державних органах визначених законодавством для юридичних осіб за своєю юридичною адресою.  
161. Стаття 26 . Реєстраційний збір  
162. 1.За реєстрацію продовольчого банку справляється реєстраційний збір.  
163. 2.Розмір реєстраційного збору складає:  
164. 2 (два) офіційно встановлених неоподатковуваних мінімумів заробітної плати для продовольчих банків з міським та обласним статусом;  
165. 3 (три) офіційно встановлених неоподатковуваних мінімумів заробітної плати для всеукраїнських об'єднань продовольчих банків у тому числі за надання статусу Української національної федерації продовольчих банків;  
166. 1 (один) офіційно встановлений неоподатковуваний мінімум заробітної плати для структурних осередків продовольчого банку без статусу юридичної особи.  
167. Розділ 4. Об'єднання продовольчих банків  
168. Стаття 27 . Об'єднання продовольчих банків  
169. 1.Продовольчі банки, утворені та зареєстровані відповідно до цього закону мають право на добровільних засадах створювати власні об'єднання (спілки, асоціації, федерації, тощо), входити до складу таких об'єднань та виходити з них.  
170. 2.Об'єднання продовольчих банків можуть бути утворені на постійній та тимчасовій основі.  
171. 3.Об'єднання, що створюються на постійній основі, є членськими організаціями, мають статус юридичної особи з організаційно-правовою формою товариства.  
172. 4.Об'єднання продовольчих банків можуть мати регіональний та всеукраїнський статус.  
173. 5.Об'єднання, до складу якого входять продовольчі банки, що утворені та діють на території більш як двох областей України мають регіональний статус.  
174. 6.Об'єднання, до складу якого входять продовольчі банки, що утворені та діють на території більш ніж половини областей України мають всеукраїнський статус.  
175. Стаття 28 . Порядок утворення об'єднань продовольчих банків  
176. 1.Об'єднання продовольчих банків утворюється шляхом укладення договору про об'єднання, який підписується уповноваженими на це особами від учасників договору та скріплюється печатками організацій.  
177. 2.У договорі визначається порядок утворення об'єднання, права та обов'язки сторін щодо об'єднання, порядок розв'язання спорів за договором, порядок приєднання до договору інших сторін, інші важливі для сторін умови.  
178. 3.Для об'єднань, що утворюються зі статусом юридичної особи, обов'язковим є статут чи положення об'єднання, який підписується уповноваженими на це особами від продовольчих банків-засновників об'єднання та скріплюється печатками організацій.  
179. Стаття 29 . Реєстрація об'єднань продовольчих банків  
180. 1.Реєстрація регіональних об'єднань продовольчих банків здійснюється обласними управліннями Міністерства юстиції за місцем розміщення постійно-діючого органу об'єднання.  
181. 2.Реєстрація всеукраїнських об'єднань продовольчих банків здійснюється Міністерством юстиції України.  
182. 3.Реєстрація об'єднань продовольчих банків здійснюється у порядку, визначеному цим Законом для продовольчих банків.  
183. Стаття 30. Тимчасові об'єднання продовольчих банків  
184. 1.З метою концентрації зусиль продовольчих банків для вирішення конкретної проблеми, важливої для певного регіону продовольчі банки можуть об'єднуватись в тимчасові об'єднання у формі коаліцій без утворення нової юридичної особи та без реєстрації цього об'єднання.  
185. 2.Мета, завдання, порядок утворення коаліції продовольчих банків встановлюється учасниками коаліції у строковому договорі, що підписується сторонами.  
186. 3.Інформація про створення коаліції, визначеними у договорі особами чи організаціями, оприлюднюється у засобах масової інформації, що поширюються в регіоні діяльності коаліції продовольчих банків.  
187. Стаття 31. Українська національна федерація продовольчих банків  
188. 1.Об'єднанню продовольчих банків , до складу якого входить більшість продовольчих банків, утворених відповідно до цього закону, у більшості областей України може бути надано статус Української національної федерації продовольчих банків.  
189. 2.Статус Української національної федерації продовольчих банків може бути надано лише одному об'єднанню продовольчих банків із всеукраїнським статусом.  
190. Стаття 32. Особливості повноважень Української національної федерації продовольчих банків  
191. 1.Повноваження Української національної федерації продовольчих банків визначаються договором про її утворення , статутом та цим законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, що набули чинності відповідно до українського законодавства.  
192. 2.Українська національна федерація продовольчих банків:  
193. 1)представляє інтереси українських продовольчих банків у органах державної влади України;  
194. 2)має виключне право на членство у міжнародних організаціях продовольчих банків;  
195. 3)може вести переговори та підписувати договори в інтересах системи продовольчих банків в Україні із центральними органами виконавчої влади, у тому числі про участь в реалізації загальнодержавних соціальних програм, що фінансуються з державного бюджету України та спеціальних державних фондів;  
196. 4)може ухвалювати стандарти поведінки для продовольчих банків, які встановлюють кваліфікаційні ознаки до продовольчих банків, що утворюються та бажають вступити до федерації;  
197. 5) може вести переговори та підписувати договори із всеукраїнськими організаціями виробників та постачальників харчових продуктів та медикаментів, що визначають характер взаємовідносин між виробниками/постачальниками та продовольчими банками;  
198. 6)здійснювати інші повноваження, визначені статутом федерації, якщо це не суперечить цьому Закону.  
199. Стаття 33. Порядок надання об'єднанню статусу Української національної федерації продовольчих банків  
200. 1.Заява про надання об'єднанню статусу Української національної федерації продовольчих банків подається керівним органом об'єднання до Міністерства юстиції України.  
201. 2.До заяви додається:  
202. 1)копія статуту зареєстрованого об'єднання;  
203. 2) копії свідоцтв про легалізацію членів об'єднання із обласним статусом;  
204. 3) рішення постійно діючого керівного статутного органу об'єднання про започаткування процедури надання об'єднанню статусу Української національної федерації продовольчих банків.  
205. 3.Міністерство юстиції України, протягом 30 днів від дати надходження документів, перевіряє подані документи на відповідність вимогам цього закону і ухвалює рішення про надання або відмову у наданні такому об'єднанню статусу Української національної федерації продовольчих банків.  
206. 4.Рішення про відмову у наданні такого статусу має бути вмотивованим і може бути оскаржене в судовому порядку протягом 60 днів від дати отримання відмови.  
207. 5.Підставами для відмови у наданні об'єднанню статусу Української національної федерації продовольчих банків може бути:  
208. 1)невідповідність поданих документів нормам цього Закону;  
209. 2)наявність у документах недостовірних відомостей;  
210. 3)наявність уже зареєстрованого об'єднання із статусом Української національної федерації продовольчих банків.  
211. 6. Відмова у наданні статусу Української національної федерації продовольчих банків всеукраїнському об'єднанню продовольчих банків із інших підстав не допускається.  
212. Стаття 34. Позбавлення статусу Української національної федерації продовольчих банків  
213. 1.Позбавлення об'єднання статусу Української національної федерації продовольчих банків може бути здійснено у таких випадках:  
214. 1)коли кількість членів федерації не відповідає вимогам цього закону щодо кількісного та регіонального представництва - за ініціативою Міністерства юстиції України чи ініціативою органів статистики;  
215. 2)коли федерація проводить діяльність несумісну із статусом суспільно-корисної непідприємницької організації - за ініціативою органів прокуратури чи податкових органів;  
216. 3)на підставі заяви, що надійшла від керівного органу федерації з викладенням мотивів щодо відмови від такого статусу.  
217. 2.Рішення про позбавлення статусу Української національної федерації продовольчих банків у випадках , передбачених пунктами 1), 2) частини 1 цієї статті, ухвалюється місцевим судом за місцем розміщення постійно діючого керівного статутного органу федерації на підставі подання Міністерства юстиції України, а у випадку, передбаченому п.3) - Міністерством юстиції України.  
218. РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ ПРОДОВОЛЬЧИМ БАНКОМ  
219. Стаття 35 . Статус органів управління продовольчого банку  
220. Статус (порядок формування та повноваження) органів управління продовольчого банку визначається цим Законом та його установчими документами.  
221. Стаття 36. Структура органів управління  
222. 1.Структуру органів управління продовольчого банку, якщо інше не передбачено його статутом/положенням, складають:  
223. 1)вищий керівний орган продовольчого банку  
224. 2)постійно діючий керівний статутний орган  
225. 3)виконавчий керівник продовольчого банку  
226. 4)контрольно-ревізійний орган  
227. 2.Вищим керівним органом для продовольчого банку у формі товариства є загальні збори (з'їзд, конференція).  
228. 3.Вищим керівним органом продовольчого банку у формі установи є Наглядова рада.  
229. Стаття 37 . Загальні збори (з'їзд, конференція)  
230. 1.Періодичність скликання Загальних зборів (з`їзду, конференції) визначається статутом продовольчого банку, але не менше одного разу на 2 роки.  
231. 2.Загальні збори, з`їзд (конференція) є правочинними, якщо на них присутні більше половини членів (делегатів) продовольчого банку, якщо статут не передбачає іншого представництва.  
232. 3.Порядок обрання делегатів з`їзду (конференції) визначається статутом продовольчого банку, а квота представництва встановлюється постійно діючим керівним статутним органом, якщо інше не передбачено статутом.  
233. 4.Якщо скликані збори, з`їзд чи конференція не може приймати рішення відповідно до вимог частини 2 цієї статті, постійно діючий керівний статутний орган зобов`язаний скликати нові збори не пізніше місяця з тим же самим порядком денним, повідомивши членів (делегатів) про це письмово. Нові збори мають право приймати рішення з питань визначених порядком денним за наявності будь-якої кількості членів.  
234. 5.Рішення на загальних зборах, з`їзді (конференції) приймаються простою чи кваліфікованою більшістю голосів делегатів (членів) відповідно до вимог статуту.  
235. 6.Будь-який член продовольчого банку має право письмовим дорученням доручити іншому члену продовольчого банку представляти його на зборах і брати участь у голосуванні, якщо інше не передбачено статутом.  
236. Стаття 38 . Наглядова рада  
237. 1.Порядок призначення членів наглядової ради визначається статутом продовольчого банку. Перше призначення членів наглядової ради здійснюється засновником.  
238. 2.Наглядова рада складається не менше як із трьох членів, які є дієздатними та принаймні половина з них на законних підставах проживає на території України.  
239. 3.Голова наглядової ради обирається із числа членів ради відкритим голосуванням більшістю голосів від визначеного статутом чисельного складу ради.  
240. 4.Члени постійно діючого керівного статутного органу, члени ревізійних органів та виконавчої дирекції продовольчого банку не можуть бути членами наглядової ради.  
241. 5.Члени наглядової ради не можуть передавати своїх повноважень третім особам, якщо цього прямо не передбачено статутом продовольчого банку.  
242. 6.Члени наглядової ради як правило працюють на громадських засадах.  
243. 7.Може бути встановлено порядок виплати грошових компенсацій членам наглядової ради за їх витрати пов`язані з діяльністю у цьому органі.  
244. 8.Члени наглядової ради несуть колективну відповідальність за збитки завдані продовольчому банку своїми діями чи бездіяльністю, якщо вони стали наслідком порушення статуту продовольчого банку чи законодавства.  
245. 9.Від такої відповідальності звільняється той член ради, що при прийнятті рішення, що привело до нанесення збитків організації виклав свою незгоду з цим рішенням у письмовій формі, яка вважається складовою частиною протоколу засідання.  
246. 10.Член ради утримується від голосування з питань, що розглядаються на її засіданні, якщо його інтереси у цьому питанні вступають у конфлікт з інтересами продовольчого банку (конфлікт інтересів) і повідомляє інших членів органу про наявність конфлікту інтересів.  
247. Стаття 39 . Виключна компетенція вищих керівних органів  
248. 1.До виключної компетенції вищих керівних продовольчого банку належить:  
249. 1)затвердження статуту та внесення до нього змін і доповнень;  
250. 2)обрання постійно діючих статутних органів, керівника, контрольно-ревізійних органів, формування інших, передбачених статутом органів та затвердження положення про них;  
251. 3)затвердження символіки продовольчого банку;  
252. 4)визначення основних напрямів діяльності продовольчого банку, встановлення внутрішніх правил та процедур;  
253. 5)прийняття рішення про реорганізацію продовольчого банку чи про його ліквідацію (саморозпуск);  
254. 6)прийом та виключення з членів продовольчого банку у формі товариства, розгляд скарг членів про примусове припинення членства і прийняття по них остаточних рішень;  
255. 7)затвердження звітів про фінансову діяльність та заслуховування і затвердження висновків контрольно-ревізійних органів по результатам перевірки фінансової діяльності продовольчого банку;  
256. 8)Заснування чи прийняття рішень про участь в інших юридичних особах;  
257. 9)Реалізація права власності на майно продовольчого банку;  
258. 10) Порядок делегування повноважень іншим органам та особам продовольчого банку.  
259. 2. Статутом, до виключної компетенції вищого керівного органу можуть бути віднесені й інші повноваження.  
260. Стаття 40 . Постійно діючі керівні статутні органи продовольчого банку  
261. 1. Керівництво поточною діяльністю продовольчого банку здійснюють обрані або призначені вищими керівними органами постійно діючі керівні статутні органи які, не залежно від назви, є колегіальними виконавчими органами ( рада директорів, правління, тощо).  
262. 2. Колегіальний виконавчий орган продовольчого банку діє на основі та в межах статуту організації.  
263. Стаття 41. Особливості діяльності колегіального виконавчого органу  
264. 1.Колегіальний виконавчий орган складається не менше з двох дієздатних осіб, причому не менше половина з них має проживати в Україні.  
265. 2.Члени колегіального виконавчого органу не можуть передавати своїх повноважень третім особам, якщо цього прямо не передбачено статутом організації.  
266. 3.Члени колегіального виконавчого органу як правило працюють на громадських засадах.  
267. 4.Вищий керівний орган організації може своїм рішенням встановити порядок виплати грошових компенсацій членам колегіального виконавчого органу за їх витрати пов`язані з діяльністю у цьому органі.  
268. 5.Члени колегіального виконавчого органу несуть солідарну відповідальність за збитки завдані продовольчого банку своїми діями чи бездіяльністю, якщо це стало наслідком порушення статуту продовольчого банку чи законодавства.  
269. 6.Від такої відповідальності звільняється той член колегіального виконавчого органу, що при прийнятті рішення, що привело до нанесення збитків продовольчому банку виклав свою незгоду з цим рішенням у письмовій формі, яка вважається складовою частиною протоколу засідання.  
270. 7.Член колегіального виконавчого органу утримується від голосування з питань, що розглядаються на засіданні органу, якщо його інтереси у цьому питанні вступають у конфлікт з інтересами продовольчого банку (конфлікт інтересів) і повідомляє інших членів органу про наявність конфлікту інтересів.  
271. Стаття 42. Виконавчий керівник продовольчого банку  
272. 1.Виконавчим керівником продовольчого банку, не залежно від назви визнається особа, обрана чи призначена визначеним статутом органом, та яка наділена правом без доручення представляти продовольчий банк, укладати угоди, підписувати документи та здійснювати керівництво у межах визначених статутом в період між засіданнями колегіального виконавчого органу.  
273. 2.Виконавчий керівник організації може здійснювати повноваження керівника виконавчого апарату (штатних працівників) організації до призначення виконавчого директора, або у випадку, коли це передбачено статутом продовольчого банку.  
274. Стаття 43 .Контрольно - ревізійний орган  
275. 1.Для контролю над результатами фінансової діяльності продовольчого банку, правильністю та законністю фінансових надходжень та витрат продовольчого банку його вищим керівним органом формується контрольно-ревізійний орган - ревізійна комісія, призначається ревізор або контролер чи встановлюється порядок залучення незалежного аудитора.  
276. 2.Порядок проведення перевірок, повноваження контрольно-ревізійного органу, обов`язки органів та штатних працівників продовольчого банку щодо забезпечення діяльності цього органу визначаються статутом організації.  
277. 3.У разі необхідності вищий керівний орган продовольчого банку може прийняти положення про контрольно-ревізійний орган.  
278. Стаття 44 . Виконавчий апарат  
279. 1.Виконавчий апарат (виконавча дирекція, штатний персонал) утворюються для забезпечення поточної діяльності продовольчого банку. Персонал продовольчих банків забезпечує належне виконання статутних обов'язків організації і може складатись із штатних працівників та волонтерів.  
280. 2.Порядок формування виконавчого апарату та його підпорядкованість визначається статутом продовольчого банку або окремим рішенням уповноваженого на те органу продовольчого банку.  
281. 3.Порядок прийому на роботу, звільнення з роботи штатних працівників продовольчих банків визначається трудовим законодавством України та статутними документами продовольчого банку.  
282. 4.Волонтери, залучаються до роботи в продовольчому банку на добровільній, тимчасовій основі, як правило для участі в публічних акціях продовольчих банків по збору харчових продуктів.  
283. 5.Волонтерами можуть бути фізичні особи, яким виповнилось на день залучення до роботи у продовольчому банку 16 років і які, як правило працюють на безоплатній основі.  
284. 6.Керівним органом продовольчого банку може бути встановлено порядок часткової компенсації роботи волонтерів в підтримку статутної діяльності організації.  
285. 7.Для участі у публічних акціях продовольчих банків, волонтери забезпечуються відповідним посвідченням продовольчого банку, форма якого встановлюється відповідним банком, нагрудними знаками, необхідним обладнанням, тощо.  
286. РОЗДІЛ 6 ЛІКВІДАЦІЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО БАНКУ  
287. Стаття 45. Підстави ліквідації  
288. 1.Підставами для ліквідації продовольчого банку можуть бути:  
289. 1)рішення вищого статутного органу до компетенції якого відноситься вирішення питань про ліквідацію продовольчого банку;  
290. 2)оголошення банкрутства організації;  
291. 3)закінчення терміну на який було утворено продовольчий банк;  
292. 4)рішення суду про розпуск продовольчого банку.  
293. Стаття 46. Ліквідація продовольчого банку за рішенням керівного органу  
294. 1.Вищий керівний орган продовольчого банку приймає рішення про ліквідацію на підставі і за процедурами визначеними статутом продовольчого банку.  
295. 2.Для ліквідації продовольчого банку і виключення його із реєстру, вищий керівний орган, що прийняв рішення про ліквідацію, в особі керівника продовольчого банку, чи іншої призначеної цим органом особи, подає до реєструючого органу заяву про початок процедури ліквідації, протокол засідання органу, що прийняв це рішення, інформацію про склад ліквідаційної комісії.  
296. Стаття 47 . Ліквідація організації за рішенням суду  
297. 1.Продовольчий банк може бути ліквідованим за рішенням суду за вимогою реєструючого органу.  
298. 2.Суд може прийняти рішення про ліквідацію (розпуск) продовольчого банку у разі, якщо:  
299. 1)мета або діяльність організації суперечить Конституції України;  
300. 2) відбулось фактичне перетворення продовольчого банку в організацію, що займається в основному економічною, господарською діяльністю;  
301. 3) коли вищий статутний орган не може ухвалити рішення про ліквідацію продовольчого банку у відповідності до закону;  
302. 3.Суд може ухвалити рішення про примусову ліквідацію організації і у інших випадках передбачених законами України.  
303. 4.В окремих випадках суд може визначити крайній термін для усунення недоліків у діяльності продовольчого банку, що стали підставою звернення до суду.  
304. Стаття 48 . Заява про виключення з реєстру  
305. 1.В заяві про виключення продовольчого банку із реєстру у зв`язку з його ліквідацією має бути вказано, ким, коли і на якій підставі було прийняте рішення про ліквідацію продовольчого банку.  
306. 2.Заява підписується керівником продовольчого банку, або іншою особою, уповноваженою на це вищим керівним органом та скріплюється печаткою продовольчого банку.  
307. 3.До заяви додаються:  
308. 1)список членів ліквідаційної комісії у якому вказується прізвище, ім`я, по-батькові, рік народження, місце роботи, адреса проживання, контактний телефон;  
309. 2)положення про ліквідаційну комісію, або інші документи прийняті вищим статутним органом, що визначають повноваження ліквідаційної комісії;  
310. 3)протокол засідання та рішення органу що прийняв ухвалу про ліквідацію організації;  
311. 4)баланс коштів та майна продовольчого банку, станом на день ухвалення рішення про ліквідацію;  
312. 5)інші рішення вищого керівного органу про використання майна та коштів організації.  
313. 4.У разі ліквідації продовольчого банку за рішенням суду заява від керівного органу продовольчого банку не подається.  
314. Стаття 49 . Ліквідаційна комісія  
315. 1.Ліквідаційна комісія, як правило утворюється в складі колегіального виконавчого органу.  
316. 2.За рішенням керівного органу, до повноважень якого відноситься за статутом формування ліквідаційної комісії, або судом, до складу ліквідаційної комісії, за їх згодою можуть бути включені представники організацій-набувачів допомоги, що мали договори про співпрацю з продовольчим банком, що ліквідовується.  
317. 3. У випадку примусової ліквідації продовольчого банку за рішенням суду, склад ліквідаційної комісії визначається судом.  
318. 4. Суд має право внести зміни у склад ліквідаційної комісії на прохання колегіального органу, або за власною ініціативою з метою недопущення конфлікту інтересів.  
319. 5.Члени ліквідаційної комісії набувають офіційного статусу ліквідаторів з моменту їх реєстрації реєстраційним органом, про що вони повідомляються письмово протягом не пізніше 10 днів з дати отримання реєстраційним органом документів про початок ліквідації організації.  
320. Стаття 50 . Права та обов`язки ліквідаційної комісії  
321. 1.Ліквідаційна комісія припиняє діяльність продовольчого банку, вирішує всі питання по погашенню та стягненню боргів, продає майно для погашення боргів перед кредиторами чи розподіляє його серед осіб, що мають на це право відповідно до норм цього закону.  
322. 2.Ліквідаційна комісія має право проводити лише ті фінансові операції, що необхідні для ліквідації організації.  
323. 3.Всі рішення ліквідаційної комісії протоколюються і підписуються її членами.  
324. Стаття 51 . Особливості роботи ліквідаційної комісії щодо продовольчих ресурсів банку  
325. 1.З моменту оголошення процедури ліквідації продовольчого банку та формування ліквідаційної комісії, всі операції, пов'язані з отриманням харчових продуктів чи медикаментів від виробників, а також інших надходжень від фізичних чи юридичних осіб припиняються, а кошти, що надійшли на рахунок продовольчого банку, як добровільні пожертвування повертаються благодійнику за його рахунок. Ліквідаційна комісія письмово повідомляє виробників харчових продуктів чи медикаментів та набувачів продовольчої допомоги, з якими укладені відповідні договори про співпрацю про початок процедури ліквідації продовольчого банку.  
326. 2.Ліквідаційна комісія складає баланс окремо продовольчих ресурсів, медикаментів, що є в продовольчому банку на момент початку процедури ліквідації та іншого майна організації.  
327. 3.Ліквідаційна комісія вживає заходів до якнайшвидшої передачі продовольчих ресурсів та медикаментів набувачам відповідно до статутної мети та завдань продовольчого банку аби не допустити їх псування.  
328. 4.Продовольчі ресурси та медикаменти, що знаходились у банку на початок процедури ліквідації не можуть бути використані на погашення заборгованостей банку, а передаються набувачам допомоги відповідно до статутних мети та завдань банку.  
329. Стаття 52 . Особливості ліквідації об'єднань продовольчих банків  
330. 1.Ліквідація об'єднань продовольчих банків здійснюється за рішенням керівних органів об'єднання або за рішенням суду у випадках визначених цим Законом.  
331. 2.Ліквідаційна комісія об'єднань продовольчих банків формується з урахуванням представництва від організацій-членів об'єднання.  
332. 3. Майно об'єднання, що було передане йому в управління організаціями-членами повертається власнику. Інше майно, набуте об'єднанням, у тому числі за рахунок членських внесків, у разі коли об'єднання користувалось податковими пільгами як неприбуткова організація, розподілу між членами об'єднання чи пов'язаними з ними особами не підлягає, а передається правонаступнику, використовується для розрахунків з кредиторами та на статутну діяльність, або передається в доход держави з урахуванням положень ч.4 статті 51 цього Закону.  
333. Стаття 53 . Повідомлення про ліквідацію продовольчого банку  
334. 1.Ліквідаційна комісія публікує в засобах масової інформації за місцем знаходження постійно діючого статутного органу продовольчого банку повідомлення про початок процедури ліквідації продовольчого банку та термін подачі претензій кредиторів, який не може бути меншим одного місяця з дня публікації повідомлення. Такі ж повідомлення надсилаються всім відомим кредиторам продовольчого банку.  
335. Стаття 54. Режим майна продовольчого банку, що ліквідовується  
336. 1.Майно продовольчого банку, що ліквідовується, після задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цивільним законодавством, та повернення майна, яке використовувалось на правах оренди чи користування, а також розподілу серед осіб, що мають на це право, передається:  
337. 1)правонаступнику продовольчого банку;  
338. 2)непідприємницьким організаціям зі спорідненими статутними цілями;  
339. 3)спрямовується на статутні цілі, визначені вищими керівними органами, які прийняли рішення про ліквідацію продовольчого банку.  
340. 2.У разі примусової ліквідації продовольчого банку за рішенням суду, майно після задоволення претензій кредиторів переходить у власність держави.  
341. Стаття 55 . Вилучення продовольчого банку із реєстру  
342. 1.Після завершення процедури ліквідації продовольчого банку, ліквідаційна комісія подає до реєстраційного органу заяву на вилучення його з реєстру.  
343. 2.Якщо після завершення процесу ліквідації продовольчого банку ліквідаційна комісія не подала заяву на вилучення його з реєстру, реєструючий орган може вилучити продовольчий банк із реєстру самостійно.  
344. 3.Вилучення продовольчого банку з реєстру відбувається за умови письмової згоди на це місцевого податкового органу, яка видається за заявою ліквідаційної комісії або реєстраційного органу. У разі, якщо від дати подачі такої заяви до місцевого податкового органу, протягом 15 робочих днів не поступило ніякої письмової відповіді, вважається що така згода одержана і продовольчий банк вилучається із реєстру.  
345. Розділ 7 . Особливості діяльності продовольчих банків  
346. Стаття 56. Формування продовольчих ресурсів  
347. 1.Продовольчі ресурси продовольчого банку формуються з метою виконання його статутних мети і завдань за рахунок:  
348. 1)безкоштовної передачі харчових продуктів від їх виробників-юридичних осіб;  
349. 2)безкоштовної передачі харчових продуктів від їх виробників - суб'єктів підприємницької діяльності без утворення юридичної особи;  
350. 3)збору харчових продуктів під час публічних заходів продовольчих банків від фізичних осіб, що закуповують продукти у торговельній мережі;  
351. 4)гуманітарної допомоги з боку міжнародних організацій та іноземних держав;  
352. 5)продуктів з державного резерву;  
353. 6) отриманих від фізичних осіб, що займаються безпосереднім їх вирощуванням;  
354. 7) отриманих іншим законним шляхом на безоплатній основі.  
355. 2.Продовольчий банк забезпечує належну перевірку якості отриманих продуктів та створює відповідні умови зберігання, що запобігають їх псуванню.  
356. 3.Пошкодження упаковки продуктів, якщо це не призвело до їх псування, чи до можливого псування протягом терміну зберігання, не вважається підставою, що впливає на якість продуктів.  
357. Стаття 57 . Обмеження на отримання харчових продуктів продовольчими банками  
358. 1.Не підлягають безкоштовній передачі продовольчим банкам від виробників:  
359. 1)алкогольні та слабоалкогольні напої;  
360. 2)цукор не фасований;  
361. 3)кава;  
362. 4)інші продукти, що відносяться до категорії підакцизних товарів.  
363. 2. Кабінет Міністрів України, з метою запобігання можливих харчових отруєнь, може встановити додатковий перелік харчових продуктів, що не можуть передаватись від виробника продовольчим банкам, або встановити особливий порядок їх передачі та використання.  
364. Стаття 58. Порядок отримання харчових продуктів від виробників  
365. 1.Виробники харчових продуктів можуть передавати продовольчим банкам харчові продукти належної якості, термін реалізації яких ще не минув і є достатнім для того, аби продукти потрапили споживачам до закінчення строку придатності. Визначення терміну, необхідного для передачі продуктів від їх отримання від виробника до передачі споживачу покладається на продовольчий банк.  
366. 2.Продовольчий банк вправі відмовитись від отримання харчових продуктів, якщо до закінчення терміну придатності продукту залишається час, недостатній для його передачі споживачу.  
367. 3.Передача харчових продуктів здійснюється відповідно до законодавства з наданням документів, що підтверджують якість продуктів з пошкодженою упаковкою.  
368. 4.Продовольчий банк посвідчує факт приймання харчових продуктів підписом відповідальної особи, печаткою банку та штампом "Отримано безкоштовно для безкоштовного розподілення", що є підставою для отримання пільг по оподаткуванню, встановлених податковим законодавством.  
369. Стаття 59. Порядок збору харчових продуктів під час проведення публічних акцій  
370. 1.Продовольчі банки можуть збирати харчові продукти під час проведення публічних акцій по збору продуктів серед фізичних осіб, що закуповують продукти для власного споживання у торговельній мережі населених пунктів.  
371. 2.Про проведення публічних акцій по збору харчових продуктів керівництво продовольчого банку повідомляє органи місцевого самоврядування , погоджує з закладами торгівлі місця розміщення контейнерів для збору продуктів.  
372. 3.Організатори публічного збору продуктів, оголошують доступним для них способом про час, мету збору продуктів, приблизний перелік продуктів, що приймається продовольчим банком від фізичних осіб, а також про адреси закладів торгівлі, в яких організовуються пункти збору продуктів.  
373. 4. У місцях збору продуктів встановлюються необхідні контейнери, які обладнуються відповідними написами, які містять інформацію про назву та адресу продовольчого банку, що організував збір продуктів , приблизний перелік продуктів, що приймається продовольчим банком від фізичних осіб у даному пункті збору.  
374. 5.Працівник продовольчого банку чи волонтер, задіяний до збору продуктів, веде облік отриманих харчових продуктів від кожної фізичної особи, що передає такі продукти, у спеціальній книзі, яка має пронумеровані та прошнуровані сторінки, скріплені печаткою продовольчого банку.  
375. 6.Продукти в місцях їх збору приймаються виключно в упакованому вигляді і лише ті, що куплені в торговельному закладі, біля якого встановлено пункт збору.  
376. 7.Громадяни, що безкоштовно передали куплені в роздрібній торговельній мережі харчові продукти, стверджують факт передачі продуктів підписом у книзі обліку переданих продуктів.  
377. 8.Продукти зібрані на публічних акціях по збору продуктів, сортуються та обліковуються у продовольчому банку для їх подальшого використання зі статутною метою.  
378. Стаття 60. Порядок отримання харчових продуктів як гуманітарної допомоги  
379. Отримання харчових продуктів як гуманітарної допомоги від іноземних держав та міжнародних організацій продовольчими банками здійснюється відповідно до Закону "Про гуманітарну допомогу".  
380. Стаття 61. Порядок отримання харчових продуктів з державного резерву  
381. Порядок отримання харчових продуктів продовольчими банками із державного резерву встановлюється актами Кабінету Міністрів України по потребі.  
382. Стаття 62. Порядок отримання харчових продуктів від фізичних осіб, що займаються безпосереднім їх вирощуванням  
383. 1.Продовольчі банки можуть отримувати такі харчові продукти від фізичних осіб, що займаються безпосереднім їх вирощуванням:  
384. 1)картопля;  
385. 2)горіхи;  
386. 3)квасоля;  
387. 4)овочі та фрукти придатні для тривалого зберігання без додаткової переробки.  
388. 2.Продовольчий банк, що здійснює приймання вказаних в частині 1 цієї статті продуктів самостійно забезпечує перевірку якості продуктів з залученням необхідних для цього служб.  
389. Стаття 63. Порядок отримання медикаментів продовольчими банками  
390. 1.Продовольчі банки можуть отримувати медикаменти виключно у вигляді готових лікарських засобів від виробників та постачальників і лише ті, які дозволені до використання на території України, та термін придатності яких на момент отримання дозволяє їх використовувати за призначенням.  
391. 2.Оформлення отримання медикаментів продовольчим банком здійснюється відповідно до статті 58 цього Закону.  
392. 3.Не допускається прийняття продовольчим банком лікарських засобів, віднесених законодавством до наркотичних, отруйних, радіоактивних та сильнодіючих.  
393. 4.Для роботи з медикаментами, продовольчий банк виділяє приміщення та обладнання , а також залучає персонал кваліфікаційні вимоги до яких мають відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим для аптечних кіосків.  
394. Розділ 8. Майно та кошти продовольчих банків  
395. Стаття 64 . Власність продовольчих банків  
396. 1.Власність продовольчих банків є недоторканою і охороняється законом.  
397. 2.Продовольчі банки для виконання статутних завдань можуть мати на праві власності кошти, цінні папери, у тому числі акції, та інше майно (будинки, споруди, земельні ділянки, обладнання, транспорт тощо), за винятком майна, набуття якого забороняється законами України.  
398. 3.Регулювання питань власності, формування коштів та іншого майна продовольчих банків визначається цивільним законодавством України з урахуванням цього закону.  
399. 4.Джерелами формування майна продовольчих банків можуть бути:  
400. 1)кошти або майно передане засновниками у власність при утворенні продовольчого банку;  
401. 2)членські, вступні або річні внески, якщо це передбачено статутом для продовольчих банків, утворених у формі товариства, а так само для об'єднань продовольчих банків;  
402. 3)добровільні пожертвування у тому числі за заповітом, у вигляді коштів чи майна від фізичних та/або юридичних осіб, а також майна переданого у користування чи оренду;  
403. 4)гранти, кошти державного чи місцевого бюджету, отримані на підтримку програм продовольчого банку по реалізації державних чи місцевих соціальних програм, державні дотації чи субсидії у випадках передбачених законодавством;  
404. 5)майно придбане за рахунок власних коштів.  
405. 5.Майно, отримане продовольчими банками у вигляді харчових продуктів та медикаментів має спеціальний статус і підлягає окремому обліку та використанню виключно для безкоштовного розподілу відповідно до статутних завдань продовольчого банку.  
406. 6.Майно у вигляді харчових продуктів та медикаментів не може бути предметом застави, на нього не може бути звернено стягнення з боку кредиторів.  
407. Стаття 65. Використання коштів та майна продовольчих банків  
408. 1.Кошти та майно продовольчих банків використовується виключно з метою ефективного виконання статутних цілей та завдань організації.  
409. 2.Майно, отримане продовольчим банком у вигляді харчових продуктів та медикаментів використовується для безкоштовної передачі набувачам відповідно до статутної мети та договорів між банком та організаціями, що поширюють продовольчу допомогу серед категорій громадян, що цього потребують.  
410. 3.Інші кошти та майно, отримане банком на законних підставах, використовується для створення відповідної інфраструктури банку необхідної для отримання, зберігання, сортування та розподілу продовольчих ресурсів та медикаментів, на оплату праці персоналу банку та компенсаційних виплат волонтерам чи іншим особам, що залучаються банком.  
411. 4.Керівний орган продовольчого банку встановлює порядок використання коштів на програми та проекти, що реалізуються банком.  
412. Стаття 66. Управління майном продовольчих банків  
413. 1.Від імені продовольчих банків право власності реалізують їх вищі керівні органи в порядку, передбаченому законами України та установчими документами.  
414. 2.Окремі повноваження по використанню майна та розпорядженню коштами можуть бути передані вищими керівними органами продовольчих банків їх колегіальним виконавчим органам.  
415. Стаття 67. Організація роботи із набувачами продовольчої допомоги  
416. 1.Продовольчий банк може будувати свою роботу з набувачами продовольчої допомоги як на довготривалій так і на разовій основі.  
417. 2.Продовольчий банк формує списки набувачів продовольчої допомоги, що працюють в зоні діяльності банку та з'ясовує потреби цих організацій в продовольчих ресурсах та медикаментах та визначає їх можливості та спроможність в ефективній і справедливій передачі харчових продуктів та медикаментів до споживачів.  
418. 3.Надання продовольчих ресурсів та медикаментів набувачам на довготривалій основі може здійснюватись відповідно до угод, укладених між продовольчим банком та організацією-набувачем в якій визначаються права та обов'язки сторін, а також право продовольчого банку на проведення контролю за розподілом продуктів та медикаментів серед споживачів, здійсненого організацією-набувачем.  
419. 4.Будь яка передача продовольчих ресурсів з продовольчого банку організації-набувачу на разовій основі здійснюється за її письмовою заявкою.  
420. 5.Передача продовольчих ресурсів та медикаментів організаціям, які не мають статусу неприбуткових і не підпадають під означення набувачів, відповідно до цього закону не допускається.  
421. 6.Продовольчий банк, у випадку виявлення зловживань з боку організації - набувача допущених при розподілі продуктів та медикаментів, а так само у разі , коли діяльність набувача призводить до псування продуктів та медикаментів, може відмовити у наданні продовольчих ресурсів та медикаментів і зробити відповідне оголошення в засобах масової інформації.  
422. Стаття 68. Особливості здійснення угод майнового характеру  
423. 1.Угоди між продовольчим банком і зацікавленими особами, пов'язані з розпорядженням майна організації, припускають наявність конфлікту інтересів і тому мають здійснюватись з урахуванням правил вирішення конфлікту інтересів передбачених цим Законом та статутом організації.  
424. 2.Зацікавленими особами тут розуміються: члени керівних органів продовольчого банку, а також особи, що у силу своїх стосунків з організацією можуть впливати на рішення її керівних органів щодо власного майна і які укладають угоди з цією організацією особисто або через представника.  
425. 3.Конфлікт інтересів також має місце коли організація укладає угоди з родичами зацікавлених осіб, а також їхніми кредиторами.  
426. 4.Термін "майно організації" в цій статті означає будь-яке майно продовольчого банку, його майнові і немайнові права, недоотриманий дохід, комерційну інформацію про його діяльність і плани.  
427. 5.Угода, у якій передбачається реальний або можливий конфлікт інтересів, повинна бути затверджена уповноваженим органом згідно статуту організації. Зацікавлена особа повинна проінформувати уповноважений орган організації про наявність конфлікту інтересів до укладення угоди.  
428. 6.Зацікавлена особа відповідає за відшкодування всіх збитків, понесених організацією в результаті угоди, укладеної при наявності конфлікту інтересів, якщо угода не була затверджена уповноваженим органом, або якщо керівний орган не був повідомлений про конфлікт інтересів.  
429. 7.Додатково до відшкодування збитків, така зацікавлена особа має повернути організації весь прибуток, отриманий нею в результаті укладення такої угоди.  
430. 8.Якщо збитки виникли в результаті дій декількох зацікавлених осіб, вони несуть солідарну відповідальність перед організацією.  
431. 9.Дія частини 1 цієї статті поширюється також на угоди щодо передачі продовольчих ресурсів організаціям-набувачам продовольчої допомоги.  
432. 10.Статут продовольчого банку може додатково регулювати питання конфлікту інтересів при розподілі продовольчих ресурсів та медикаментів серед організацій-набувачів.  
433. РОЗДІЛ 9. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРОДОВОЛЬЧІ БАНКИ  
434. Стаття 69. Правовий захист продовольчих банків  
435. 1.Правовий захист продовольчих банків гарантується державою.  
436. 2.Державний контроль за діяльністю продовольчих банків здійснюється у межах, визначених цим законом.  
437. 3.Державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, громадяни несуть відповідальність за порушення законодавства про продовольчі банки у відповідності до закону.  
438. Стаття 70. Оприлюднення результатів діяльності продовольчого банку  
439. 1.Продовольчий банк не рідше одного разу на рік інформує про свою діяльність.  
440. 2.Не пізніше 15 березня наступного за звітним року, продовольчий оприлюднює баланс отриманих та розподілених харчових продуктів з адресами організацій-набувачів продовольчої допомоги.  
441. 3.Інформація, визначена частиною 2 цієї статті є доступною і може надаватись зацікавленим особам без обмежень.  
442. Стаття 71. Нагляд за діяльністю продовольчих банків  
443. 1.Право проведення перевірок продовольчих банків належить державним органам у відповідності до власної компетенції в межах визначених законом.  
444. 2.Уповноважений державний орган має право перевірки внутрішніх документів продовольчих банків протягом робочого дня.  
445. 3.Кожна перевірка має бути оформлена протоколом, який підписується особою, що проводила перевірку та уповноваженою особою продовольчого банку.  
446. 4.Протокол має містити інформацію:  
447. 1)дату та місце перевірки;  
448. 2)причини перевірки;  
449. 3)дії, що були виконані при перевірці;  
450. 4)участь організації в перевірці;  
451. 5)результати перевірки.  
452. 5.Перевіряюча особа не має права втручатись в діяльність продовольчого банку.  
453. 6. Посадові особи продовольчих банків зобов'язані надавати допомогу у здійсненні перевірки.  
454. Стаття 72. Органи державного контролю за діяльністю продовольчих банків  
455. 1. Державний контроль за дотриманням вимог статуту та інших установчих документів здійснюють реєструючи органи.  
456. 2. Фінансовий контроль щодо джерел доходів продовольчих банків, розмірів надходжень, своєчасності та розміру сплати податків здійснюють державні податкові органи.  
457. 3. Екологічний, пожежний, епідеміологічний, санітарний та інші види обов`язкового державного контролю здійснюють відповідні державні органи.  
458. Стаття 73. Відповідальність продовольчих банків за порушення Конституції та законів України  
459. 1. До продовольчих банків за порушення Конституції та законів України можуть застосовуватись такі стягнення:  
460. 1) попередження;  
461. 2) примусовий розпуск .  
462. Стаття 74. Попередження  
463. 1.В разі виявлення порушень законодавства продовольчих банків чи невідповідності її діяльності статутним завданням, реєструючий орган може винести письмове попередження керівному органу продовольчого банку.  
464. 2.Попередження застосовується у разі, коли вчинене порушення не тягне за собою обов`язкового застосування більш суворого стягнення.  
465. 3. Винесення попередження може бути оскаржене продовольчим банком в судовому порядку.  
466. Стаття 75. Примусовий розпуск продовольчого банку  
467. 1.Продовольчий банк за поданням реєструючого органу може бути ліквідованим (примусово розпущеним) судом у випадках:  
468. 1)Вчинення дій, передбачених статтею 37 Конституції України;  
469. 2)у інших випадках передбачених статтею 45 Закону.  
470. 2. Рішення про примусовий розпуск продовольчого банку оприлюднюється, направляється до реєструючого органу, податкових органів і органів державної статистики для зняття з усіх видів обліку.  
471. Розділ 10. Міжнародна діяльність продовольчих банків  
472. Стаття 76. Особливості здійснення міжнародної діяльності продовольчих банків  
473. 1.Продовольчі банки можуть входити до складу міжнародних непідприємницьких організацій, взаємодіяти з іноземними непідприємницькими організаціями, що займаються питанням безкоштовного збору та розподілу харчових продуктів, виконувати з ними спільні проекти та програми як в Україні так і за її межами відповідно до законодавства України та міжнародних договорів що набрали законної сили.  
474. 2.Участь продовольчих банків у міжнародних об'єднаннях продовольчих банків здійснюється через Українську національну федерацію продовольчих банків у порядку, визначеному статутом федерації.  
475. Розділ 11. Перехідні та заключні положення  
476. 1.Ввести в дію Закон "Про продовольчі банки" через 1 місяць з дати опублікування .  
477. 2.п.п. 1), 3) частини 6 розділу 11 ввести в дію з 1.01.2004 року  
478. 3.Кабінету Міністрів України ухвалити необхідні нормативні акти, що випливають з цього закону.  
479. 4.Організації, що мають у своїй назві словосполучення "продовольчий банк" та зареєстровані за іншим законодавством України, протягом 6 місяців з дня набуття чинності цього закону, визначаються щодо перереєстрації відповідно до цього закону або мають змінити власну назву шляхом вилучення словосполучення "продовольчий банк", чи похідних від такого словосполучення із назви організації.  
480. 5.Міністерству Юстиції України забезпечити перереєстрацію організацій, статутна мета та завдання яких співпадає із визначеною цим законом, які мають у своїй назві словосполучення "продовольчий банк" чи похідні від нього, за їх заявою, без стягнення плати за перереєстрацію.  
481. 6. Ввести до законів України такі зміни та доповнення, що випливають із цього закону:  
482. 1) до Закону "Про оподаткування прибутку підприємств " ( В редакції Закону N 283/97-ВР від 22.05.97, ВВР, 1997, N 27, ст.181)  
483. Ввести додатковий пункт 5.2.17 до частини 5.2 статті 5 "Валові витрати", такого змісту:  
484. 5.2.17 Суми коштів або вартість харчових продуктів та медикаментів, що безоплатно передаються виробниками продовольчим банкам, створеним відповідно до закону "Про продовольчі банки", метою діяльності яких є накопичення продовольчих ресурсів для їх подальшого перерозподілу серед благодійних та/або громадських чи інших непідприємницьких організацій, для їх безкоштовної реалізації серед фізичних осіб, окремих соціально-вразливих груп населення, але не більше ніж десять відсотків оподатковуваного прибутку або нуль цілих поять десятих відсотка від валового доходу попереднього звітного періоду.  
485. У підпункті б) пункту 7.11.1 статті 7 Оподаткування операцій особливого виду, після слів "та наукової діяльності" вставити слова: " ... та продовольчими банками, метою діяльності яких є накопичення продовольчих ресурсів та медикаментів для їх подальшого перерозподілу серед благодійних та/або громадських чи інших непідприємницьких організацій, для їх безкоштовної реалізації серед фізичних осіб, окремих соціально-вразливих груп населення," далі по тексту.  
486. 2) до закону "Про гуманітарну допомогу" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 51, ст.451)  
487. Додати пункт д) до абзацу 5 частини 1 Статті 1. такого змісту:  
488. д) продовольчі банки, утворені та зареєстровані відповідно до Закону "Про продовольчі банки", та доповнити наступний абзац після букви: "г" знаком "," (кома) та буквою "д" (в лапках), далі за текстом.  
489. 3) до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 10, ст.77)  
490. До частини 1 Статті 5 :  
491. 1. ввести додатковий пункт і-1) такого змісту:  
492. і-1) вартість харчових продуктів та медикаментів, отриманих фізичною особою від неприбуткових організацій у вигляді як продовольчої допомоги, відповідно до законодавства про продовольчі банки;  
493. 2. пункт к) частини 1 статті 5 викласти у такій редакції:  
494. к) суми, які направляються платниками податку до благодійних та громадських організацій, продовольчих банків, що внесені до реєстру неприбуткових організацій, але не більше десяти відсотків від суми задекларованого сукупного оподатковуваного доходу за такий рік;  
495. 4) до Закону „Про банки і банківську діяльність"  
496. ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30)  
497. ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2740-ІІІ ( 2740-14)від 20.09.2001, ВВР, 2002, N 5, ст.30)  
498. Друге речення частини 3 статті 15 викласти у новій редакції:  
499. „Виняток становлять організації, у назвах яких вживається слово „банк" чи похідні від нього відповідно до закону, що регулює діяльність таких організацій, а також міжнародні організації, що діють на території України відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та законодавства України."