Кількість абзаців - 202 Розмітка (ліва колонка)


Про ломбарди та ломбардну діяльність (Друге читання)

0. Закон України  
1. Про ломбарди і ломбардну діяльність  
2. Цей Закон визначає організаційні, правові та економічні засади утворення і діяльності ломбардів, їх об'єднань, надання ломбардних послуг, здійснення регулятивних і наглядових функцій за діяльністю з надання таких послуг, а також створення належного конкурентного середовища на ринку ломбардних послуг.  
3. Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
5. істотна участь - пряме або опосередковане, самостійне або спільне з іншими особами володіння певною часткою статутного капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;  
6. клієнти ломбарду - споживачі ломбардних послуг;  
7. ломбард - фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам готівкою або у безготівковій формі за рахунок власних або залучених коштів, крім депозитів, під заставу майна та майнових прав на визначений строк і під відсоток, а також надання супутніх ломбардних послуг;  
8. ломбардна діяльність - надання ломбардами визначених цим Законом послуг на ринках фінансових послуг;  
9. ломбардні послуги - визначені цим Законом послуги, які надаються ломбардами споживачам таких послуг;  
10. підрозділи ломбарду - філіали та представництва, що здійснюють ломбардні операції;  
11. ринок ломбардних послуг - визначені цим Законом фінансові послуги;  
12. саморегулівна організація ломбардів - неприбуткове об'єднання ломбардів, утворене з метою захисту інтересів своїх членів, якому делегуються за рішенням уповноваженого органу повноваження щодо розроблення і впровадження правил поведінки на ринку ломбардних послуг та/або сертифікації фахівців ринку ломбардних послуг;  
13. супутня ломбардна послуга - ломбардна послуга, пов'язана з наданням ломбардом визначених цим Законом фінансових послуг, яка є передумовою надання таких послуг або випливає з їх надання;  
14. уповноважений орган - спеціальний уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг;  
15. учасники ринку ломбардних послуг - ломбард та його клієнти.  
16. Стаття 2. Сфера дії Закону  
17. Цей Закон регулює відносини, що виникають між учасниками ринку ломбардних послуг під час здійснення операцій з надання цих послуг.  
18. Стаття 3. Законодавство про регулювання діяльності з надання ломбардних послуг  
19. Відносини, що виникають у зв'язку з функціонуванням ломбардів і наданням ломбардних послуг клієнтам, регулюються цим Законом, іншими законами України, а також прийнятими згідно з цими законами нормативно-правовими актами.  
20. Стаття 4. Утворення ломбарду  
21. Ломбард утворюється у формі державного підприємства або повного товариства з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.  
22. Стаття 5. Об'єднання ломбардів  
23. 1. Ломбарди мають право об'єднуватися на добровільних засадах для провадження своєї діяльності, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та вимогам цього Закону.  
24. 2. Об'єднання ломбардів є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриваються і використовуються згідно із законодавством.  
25. 3. Об'єднання ломбардів набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації та внесення уповноваженим органом запису про це до державного реєстру фінансових установ (далі - державний реєстр).  
26. Об'єднання ломбардів утримується виключно за рахунок внесків ломбардів.  
27. 4. Об'єднання ломбардів діє на підставі статуту, який затверджується рішенням загальних зборів представників засновників та учасників об'єднання ломбардів.  
28. Статут об'єднання ломбардів повинен містити:  
29. найменування та юридичну адресу об'єднання ломбардів;  
30. мету створення і завдання об'єднання ломбардів;  
31. порядок утворення і повноваження органів управління об'єднання ломбардів;  
32. права і обов'язки засновників та учасників об'єднання ломбардів;  
33. умови і порядок вступу до об'єднання ломбардів та виходу з нього;  
34. порядок сплати засновниками та учасниками об'єднання ломбардів вступних внесків;  
35. інформацію про джерела формування і порядок використання майна об'єднання ломбардів (у тому числі коштів);  
36. порядок звітності та здійснення контролю за діяльністю виконавчого та інших органів управління об'єднання ломбардів;  
37. порядок внесення змін до статуту;  
38. порядок припинення діяльності об'єднання ломбардів та вирішення майнових питань у зв'язку з його ліквідацією (реорганізацією).  
39. Статут об'єднання ломбардів може містити також положення щодо інших питань його діяльності.  
40. 5. Державна реєстрація об'єднання ломбардів здійснюється у порядку, визначеному уповноваженим органом.  
41. Для державної реєстрації об'єднання ломбардів подаються такі документи:  
42. заява за встановленим зразком про державну реєстрацію об'єднання ломбардів;  
43. протокол загальних зборів представників засновників та учасників об'єднання ломбардів;  
44. статут об'єднання ломбардів;  
45. копія документа про сплату реєстраційного збору.  
46. 6. Об'єднання ломбардів набуває статусу саморегулівної організації після внесення запису про неї до державного реєстру, який ведеться уповноваженим органом.  
47. 7. Саморегулівна організація ломбардів у межах та в порядку, визначених уповноваженим органом:  
48. розробляє разом з ломбардами програми їх фінансового оздоровлення та здійснює контроль за їх виконанням;  
49. здійснює методичне забезпечення діяльності ломбардів;  
50. організовує і проводить навчання та сертифікацію фахівців ломбардів;  
51. розробляє правила діяльності ломбардів на ринках фінансових послуг;  
52. проводить збирання та аналіз фінансової звітності, що подається ломбардами;  
53. розробляє і забезпечує за участю уповноваженого органу виконання програм протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;  
54. забезпечує представництво засновників і учасників саморегулівної організації ломбардів на ринках фінансових послуг та захист їх професійних інтересів;  
55. виконує інші функції відповідно до статусу саморегулівної організації ломбардів.  
56. Стаття 6. Засновники та учасники ломбарду  
57. 1. Засновниками та учасниками ломбарду можуть бути юридичні і фізичні особи, держава в особі органів, визначених уповноваженим органом.  
58. 2. Засновниками та учасниками ломбарду не можуть бути юридичні особи, в яких ломбард має істотну участь, об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації.  
59. Стаття 7. Найменування ломбарду  
60. 1. Повне та скорочене найменування ломбарду повинне містити слово "ломбард", а також посилання на його організаційно-правову форму.  
61. Не дозволяється використовувати найменування, яке повторює існуюче найменування іншого ломбарду або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює ломбард. Вживання у найменуванні ломбарду слів "Україна", "державний", "центральний", "національний" та похідних від них допускається за згодою уповноваженого органу.  
62. 2. Підприємства, установи та організації, створені в іншому порядку, ніж передбачено цим Законом, не мають права використовувати у своїх найменуваннях термін "ломбард" і не підлягають державній реєстрації під назвою, яка включає цей термін.  
63. Стаття 8. Засновницькі документи ломбарду  
64. 1. Ломбард діє на підставі засновницьких документів з урахуванням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.  
65. 2. У засновницьких документах ломбарду повинні зазначатися:  
66. найменування ломбарду та його місцезнаходження;  
67. предмет і цілі його діяльності;  
68. організаційно-правова форма;  
69. склад засновників та учасників;  
70. види діяльності, які має намір провадити ломбард;  
71. порядок формування та розмір статутного капіталу ломбарду;  
72. порядок утворення та діяльності органів управління ломбардом, їх компетенція;  
73. порядок утворення та повноваження філіалів і представництв ломбарду;  
74. порядок припинення діяльності ломбарду у зв'язку з його ліквідацією (реорганізацією);  
75. порядок внесення змін до засновницьких документів ломбарду;  
76. розмір і порядок створення резервного фонду та інших фондів ломбарду;  
77. порядок розподілу прибутку ломбарду та покриття можливих збитків.  
78. Стаття 9. Державна реєстрація ломбардів  
79. 1. Державна реєстрація ломбардів здійснюється уповноваженим органом відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів.  
80. Уповноважені засновниками ломбарду особи подають для державної реєстрації такі документи:  
81. заяву про державну реєстрацію за встановленою формою;  
82. установчий договір та/або статут;  
83. рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про утворення ломбарду;  
84. копію документа про сплату реєстраційного збору;  
85. довідку про сплачений статутний капітал;  
86. довідку про забезпечення ломбарду охоронюваними приміщеннями і сховищами;  
87. дозвіл Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.  
88. Уповноваженому органу забороняється вимагати від ломбарду документи, не передбачені цим Законом.  
89. 2. Державна реєстрація ломбардів здійснюється за наявності всіх документів протягом одного календарного місяця.  
90. Реєстрація ломбардів здійснюється шляхом внесення відповідного запису до державного реєстру.  
91. Уповноважений орган видає ломбарду свідоцтво про державну реєстрацію за встановленою ним формою.  
92. Ломбард публікує у визначених уповноваженим органом засобах масової інформації повідомлення про державну реєстрацію.  
93. У разі порушення встановленого цим Законом порядку утворення ломбарду або невідповідності установчих документів вимогам цього Закону уповноважений орган протягом одного календарного місяця відмовляє у державній реєстрації та видає довідку із зазначенням причин відмови.  
94. Відмова у державній реєстрації може бути оскаржена до суду.  
95. Про зміни в установчих документах ломбард повідомляє уповноважений орган у п'ятиденний строк.  
96. Стаття 10. Скасування державної реєстрації ломбарду  
97. 1. Уповноважений орган приймає рішення про скасування державної реєстрації ломбарду у разі:  
98. виявлення фактів фальсифікації або викривлення інформації, поданої ломбардом на момент його державної реєстрації, яка мала істотне значення для прийняття уповноваженим органом відповідного рішення;  
99. систематичного невиконання ломбардом вимог нормативно-правових актів уповноваженого органу.  
100. 2. За наявності зазначених у цій статті підстав уповноважений орган повідомляє у п'ятиденний строк ломбард про скасування державної реєстрації.  
101. 3. Ломбард припиняє надання ломбардних послуг у день одержання рішення про скасування державної реєстрації.  
102. 4. Рішення уповноваженого органу про скасування державної реєстрації ломбарду публікується у засобах масової інформації та може бути оскаржено у судовому порядку.  
103. Стаття 11. Філіали та представництва ломбарду  
104. 1. Філіали та представництва ломбарду утворюються за рішенням засновників та учасників ломбарду і діють на підставі положення про них.  
105. 2. Філіали та представництва ломбарду не є юридичними особами.  
106. 3. Ломбард повідомляє уповноважений орган про утворення або ліквідацію філіалу та представництва для внесення відповідних відомостей до реєстраційної картки ломбарду.  
107. 4. Уповноважений орган приймає рішення про внесення до реєстраційної картки ломбарду відомостей про утворення філіалу та представництва на підставі таких документів:  
108. заяви ломбарду про утворення філіалу та представництва із зазначенням їх місцезнаходження та основних видів діяльності;  
109. рішення засновників та учасників ломбарду про утворення філіалу та представництва;  
110. положення про філіал та представництво.  
111. 5. Уповноважений орган має право відмовити у наданні згоди на утворення філіалу та представництва у разі, коли:  
112. надані документи не відповідають вимогам цього Закону або нормативно-правових актів уповноваженого органу;  
113. приміщення і обладнання філіалу та представництва не відповідають вимогам, установленим уповноваженим органом;  
114. виявлено фінансові порушення або коли фінансовий стан ломбарду, який подав відомості про утворення філіалу та представництва, свідчить про можливість негативних наслідків для клієнтів.  
115. 6. Уповноважений орган у п'ятиденний строк після подання необхідних документів вносить відповідні відомості до реєстраційної картки ломбарду та подає їх органу державної статистики і органу державної податкової служби за місцезнаходженням філіалу та представництва.  
116. Стаття 12. Діяльність філіалів та представництв ломбарду  
117. 1. Філіал та представництво ломбарду провадять діяльність в інтересах ломбарду.  
118. 2. Філіал та представництво ломбарду не мають права надавати послуги та укладати угоди, не передбачені положенням про них.  
119. 3. Ломбард відповідає за зобов'язаннями свого філіалу та представництва відповідно до законодавства.  
120. Стаття 13. Припинення діяльності ломбарду  
121. 1. Діяльність ломбарду припиняється у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації). Ломбард вважається таким, що припинив діяльність, після внесення відповідного запису до державного реєстру.  
122. 2. Реорганізація ломбарду здійснюється за рішенням його вищого органу управління за згодою уповноваженого органу.  
123. 3. Ліквідація ломбарду здійснюється:  
124. за рішенням його вищого органу управління на підставі рішення уповноваженого органу про скасування державної реєстрації ломбарду у зв'язку з виявленими фактами фальсифікації або викривлення інформації, поданої ломбардом на момент його державної реєстрації, яка мала істотне значення для прийняття уповноваженим органом відповідного рішення;  
125. за рішенням суду, в тому числі у разі провадження діяльності без відповідної ліцензії або забороненої законом діяльності, неплатоспроможності ломбарду та в інших передбачених законом випадках, за поданням уповноваженого органу.  
126. 4. Вищий орган управління ломбарду у п'ятиденний строк письмово повідомляє про прийняте рішення щодо ліквідації ломбарду уповноважений орган, який вносить до державного реєстру відомості про те, що ломбард перебуває у процесі ліквідації. У повідомленні, крім того, повинні міститися пропозиції стосовно утворення ліквідаційної комісії, порядку та строків її діяльності.  
127. Уповноважений орган у п'ятиденний строк після надходження такого повідомлення погоджує його або вносить свої пропозиції.  
128. З моменту утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами ломбарду. Ліквідаційна комісія має право виступати в суді від імені ломбарду.  
129. Ліквідаційна комісія розміщує у засобах масової інформації, де публікуються дані про державну реєстрацію ломбарду, повідомлення про припинення діяльності ломбарду, порядок і строк заявлення вимог його кредиторами.  
130. Ліквідаційна комісія оцінює майно ліквідованого ломбарду, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його органу, який утворив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).  
131. Ліквідаційна комісія вживає всіх можливих заходів до виявлення кредиторів, а також письмово сповіщає їх про припинення діяльності ломбарду.  
132. Стаття 14. Статутний капітал ломбарду  
133. 1. Статутний капітал ломбарду формується відповідно до вимог цього Закону.  
134. 2. Мінімальний розмір статутного капіталу, необхідний для утворення ломбарду, не може бути менше ніж 20 000 (двадцять тисяч) євро.  
135. 3. Формування та збільшення розміру статутного капіталу здійснюється тільки шляхом внесення коштів у безготівковій формі на рахунок ломбарду в установі банку. Перерахування розміру статутного капіталу у гривні здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на день укладення установчого договору або затвердження статуту.  
136. 4. Ломбард має право збільшувати розмір статутного капіталу після виконання усіма засновниками своїх зобов'язань щодо формування попередньо оголошеного статутного капіталу в повному обсязі.  
137. Ломбард не має право зменшувати розмір статутного капіталу нижче мінімального рівня.  
138. Стаття 15. Резервний фонд ломбарду  
139. 1. Ломбард формує резервний фонд для відшкодування можливих збитків та забезпечення своєї платоспроможності.  
140. 2. Розмір відрахувань до резервного фонду ломбарду повинен бути не менше ніж 3 відсотки його прибутку за рік після сплати податку на прибуток до досягнення ломбардом 10 відсотків розміру його статутного капіталу. Резервний фонд ломбарду зберігається на депозитному рахунку в установі банку.  
141. 3. У разі коли діяльність ломбарду загрожує інтересам його клієнтів і кредиторів, уповноважений орган має право вимагати від ломбарду збільшення розміру резервного фонду та щорічних відрахувань до нього.  
142. 4. Порядок формування інших фондів ломбарду визначається нормативно-правовими актами.  
143. Стаття 16. Органи управління ломбарду  
144. Органи управління ломбарду утворюються і діють у порядку, визначеному законодавством та засновницькими документами ломбарду.  
145. Стаття 17. Фінансові кредити та супутні ломбардні послуги  
146. 1. Ломбард має право надавати фізичним особам фінансові кредити у готівковій і безготівковій формі.  
147. 2. Фінансові кредити надаються за рахунок власних коштів ломбарду, а також за рахунок залучених банківських кредитів.  
148. 3. До супутніх ломбардних послуг належать:  
149. прийом під заставу та/або на відповідальне зберігання майна чи майнових прав, що перебувають у цивільному обігу, без будь-яких обмежень;  
150. оцінка майна чи майнових прав, які ломбард бере в заставу та/або на відповідальне зберігання;  
151. продаж на комісійних умовах або за дорученням майна чи майнових прав, що перебували в заставі і не були викуплені в установлений строк після закінчення строку дії кредитного договору або договору відповідального зберігання;  
152. скупка у населення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.  
153. Стаття 18. Ліцензування фінансових послуг ломбарду  
154. 1. Ліцензування фінансових послуг ломбарду здійснюється уповноваженим органом у порядку, визначеному законодавством.  
155. 2. Провадження ломбардом діяльності з надання окремих послуг здійснюється за умови одержання відповідної ліцензії.  
156. Стаття 19. Умови надання ломбардом фінансових кредитів  
157. 1. Ломбард надає фінансові кредити відповідно до вимог цього Закону на підставі договору.  
158. 2. У договорі про надання фінансового кредиту повинні зазначатися:  
159. найменування, місцезнаходження ломбарду або його філіалів та представництв, реєстраційний номер;  
160. прізвище, ім'я та по батькові, адреса фізичної особи, яка одержує фінансовий кредит;  
161. умови надання та сума кредиту;  
162. відсоток за користування кредитом, дата надання і повернення кредиту;  
163. перелік і грошова оцінка майна, переданого в заставу для забезпечення кредиту;  
164. строки виконання сторонами зобов'язань;  
165. порядок внесення змін і припинення дії договору;  
166. права та обов'язки сторін;  
167. відповідальність за невиконання умов договору;  
168. строк дії договору;  
169. інші умови за згодою сторін.  
170. 3. Під час укладання договору фізична особа має право вимагати від ломбарду надання балансу (звіту про фінансовий стан), підтвердженого аудитором (аудиторською фірмою), а також бізнес-плану.  
171. 4. Ломбард самостійно розробляє правила надання фінансових кредитів. Правила не повинні суперечити законодавству або порушувати права учасників ринку ломбардних послуг.  
172. Ломбард самостійно визначає відсоткові ставки за кредитами і тарифи за операції з відповідального зберігання майна.  
173. 5. Ломбард має право брати в заставу майно, грошова оцінка якого перевищує суму кредиту, що надається ломбардом.  
174. Ломбард не має права надавати фінансові кредити під відсоток, ставка якого є нижчою за середньозважену відсоткову ставку за кредитами, які бере ломбард, розраховану станом на перше число кварталу, в якому видається фінансовий кредит.  
175. Ломбард не має право надавати фінансові кредити, які не забезпечені заставою.  
176. Надання безвідсоткових фінансових кредитів забороняється.  
177. 20. Облік та звітність  
178. Ломбард веде облік своїх операцій та звітує про свою діяльність відповідно до вимог законів України і нормативно-правових актів уповноваженого органу.  
179. Стаття 21. Вимоги до зовнішнього аудиту  
180. Аудиторські перевірки ломбардів можуть проводитися аудиторами, які:  
181. мають відповідний сертифікат;  
182. не пов'язані взаємовідносинами щодо права власності з ломбардом або його підрозділом, діяльність яких перевіряється, не мають заборгованості перед цими установами;  
183. внесені до державного реєстру.  
184. Стаття 22. Регулювання відносин ломбарду з клієнтами  
185. Відносини ломбарду з клієнтами регулюються законодавством та договорами між клієнтом і ломбардом.  
186. Стаття 23. Комерційна таємниця  
187. Комерційною таємницею є:  
188. інформація про фінансовий стан, професійну та підприємницьку діяльність клієнта, яка стала відомою ломбарду під час надання клієнту ломбардних послуг;  
189. послуги, що надавалися клієнту або за його дорученням.  
190. Стаття 24. Відповідальність ломбарду  
191. Ломбард відповідає за своїми зобов'язаннями згідно із законодавством.  
192. Стаття 25. Органи, що здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю ломбардів  
193. Державне регулювання і нагляд за діяльністю ломбардів здійснює уповноважений орган, інші державні органи відповідно до їх компетенції.  
194. Прикінцеві положення  
195. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
196. 2. Ломбарди, створені до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом року з дня запровадження державного реєстру привести свою діяльність у відповідність з вимогами цього Закону.  
197. 3. Закони України та інші нормативно-правові акти до приведення у відповідність з цим Законом застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону, якщо інше не передбачено цим Законом.  
198. 4. Кабінету Міністрів України:  
199. подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
200. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
201. забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.