Кількість абзаців - 41 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (щодо соціального захисту населення, яке проживає в зонах спостереження) (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до деяких законів України (щодо соціального захисту населення, яке проживає в зонах спостереження)  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І.Внести такі зміни до законів України:  
5. 1.У Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 11-12, ст.50; 2000, N 9, ст. 68; 2003, N 29, ст. 236, N 37, ст. 307; 2004, N 19, ст. 257):  
6. 1)Статтю 1 доповнити визначенням термінів "зона спостереження і соціальна інфраструктура" такого змісту:  
7. "зона спостереження - територія, на якій можливий радіаційний вплив ядерної установки та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, для населення, що проживає в цій зоні. Розміри та межі зазначеної зони визначаються відповідно до абзацу чотири статті 45 Закону";  
8. "соціальна інфраструктура - об'єкти, призначені для забезпечення життєдіяльності населення, яке проживає в зоні спостереження атомних електростанцій, зокрема, заклади освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, комунікаційні об'єкти житлово-комунального господарства, мережі постачання електроенергії, газу, тепла, води та водовідведення, будівлі і споруди, призначені для їх обслуговування, автомобільні шляхи, системи зв'язку".  
9. 2)У статті 5:  
10. Абзац сьомий статті викласти в редакції:  
11. "забезпечення відшкодування шкоди, зумовленої радіаційним впливом";  
12. доповнити статтю абзацом восьмим такого змісту:  
13. "створення правового і фінансового механізму щодо соціально-економічної компенсації ризику для персоналу ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, та громадян, які проживають чи працюють в зонах спостереження";  
14. доповнити статтю абзацом дев'ятим такого змісту:  
15. "створення соціальної інфраструктури в зонах спостереження";  
16. У зв'язку з цим, абзаци восьмий-двадцять другий вважати відповідно абзацами десятим-двадцять четвертим.  
17. 3)У статті 6:  
18. Абзац другий після слів "виконання державних програм забезпечення безпеки" доповнити словами: "включаючи реалізацію плану заходів щодо захисту населення, що проживає в зоні спостереження".  
19. 4)У статті 12 :  
20. Абзац третій викласти в редакції:  
21. "встановлення особливого режиму енергоспоживання, створення соціальної інфраструктури та щорічний медичний моніторинг населення в зоні спостереження";  
22. абзац п'ятий вилучити;  
23. Абзац шостий викласти в редакції:  
24. "Види, обсяги, джерела та порядок надання компенсацій, а також визначення територій, на які поширюються заходи соціально-економічної заінтересованості, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням місцевих органів державної влади і самоврядування на підставі науково-економічного обґрунтування".  
25. 5)Статтю 20 доповнити абзацом наступного змісту:  
26. "готують пропозиції щодо видів, обсягів, джерел надання компенсації ризику для громадян, які проживають чи працюють в зонах спостереження".  
27. 6)Статтю 32 доповнити абзацом десятим наступного змісту:  
28. "Ліцензіат у межах своєї компетенції зобов'язаний забезпечити реалізацію заходів з підготовки соціальної інфраструктури в зоні спостереження для своєчасного реагування та подолання аварійної ситуації";  
29. У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.  
30. 2. Внести до Закону України „Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998р., №1, ст.1; 2000р., №38, ст.319, ст. 321) такі зміни:  
31. У статті 17:  
32. Абзац перший доповнити реченнями такого змісту:  
33. "Роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів у зоні спостереження повинні враховувати компенсацію ризику проживання або здійснення господарської діяльності у цій зоні. Обсяги компенсації ризику встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням місцевих органів державної влади і самоврядування на підставі науково-економічного обґрунтування ";  
34. Доповнити статтю абзацом п'ятим наступного змісту:  
35. "Регулювання тарифів на електричну енергію, вироблену на атомних електростанціях, здійснюється з урахуванням обсягів компенсації ризику споживачів у зоні спостереження";  
36. у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим -восьмим.  
37. Доповнити статтю абзацом наступного змісту: "Примітка. Зона спостереження - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".  
38. ІІ. Прикінцеві положення  
39. 1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.  
40. 2. Кабінету Міністрів України та місцевим органам державної влади і самоврядування в трьохмісячний термін розробити порядок обґрунтування та механізм надання компенсації ризику споживачам електроенергії в зоні спостереження.