Кількість абзаців - 307 Розмітка (ліва колонка)


Про газ (метан) вугільних родовищ (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про газ (метан) вугільних родовищ  
1. Цей Закон визначає основні правові, економічні, екологічні та організаційні засади діяльності у сфері видобування газу (метану) вугільних родовищ та регулює відносини, пов'язані з особливостями його подальшого використання.  
2. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:  
5. діяльність по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ - наукова, технічна, виробнича, підприємницька, екологічна, інвестиційна та інші види діяльності, спрямовані на розробку та впровадження сучасних технологій видобування та утилізації газу (метану) вугільних родовищ;  
6. газ (метан) вугільних родовищ (далі - ГМВР) - газова суміш, яка супроводжує вугільні поклади та до складу якої входить власне метан;  
7. дегазація - сукупність заходів, спрямованих на примусове звільнення вуглегазоносних горизонтів від супутнього ГМВР;  
8. неконтрольована емісія - виділення ГМВР в навколишнє природне середовище будь-яким чином, яке здійснюється самовільно, внаслідок роботи обладнання, особливостей технологічного процесу;  
9. видобування ГМВР - комплекс технічних заходів по дегазації діючих шахт, тих, що готуються до експлуатації, та вугільних родовищ, промислова розробка яких не здійснювалась, незалежно від їх подальшого використання, а також на відпрацьованих вугільних покладах;  
10. утилізація ГМВР - переробка ГМВР та використання ГМВР;  
11. переробка ГМВР - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних та/або хімічних властивостей видобутого ГМВР, метою яких є досягнення будь-якого з наступних результатів:  
12. підготовка ГМВР до використання в якості матеріального чи енергетичного ресурсу;  
13. приведення у відповідність до вимог стандарту чи інших нормативних документів стандартизації;  
14. забезпечення екологічно безпечного його використання, транспортування чи зберігання;  
15. використання ГМВР - сукупність видів діяльності, в результаті яких ГМВР вживається в якості матеріального чи енергетичного ресурсу та/або виробляється продукція, товари, задовольняються господарські потреби чи досягається інший корисний ефект, незалежно від факту переробки видобутого ГМВР;  
16. користувач надр - юридична або фізична особа, що здійснює діяльність по видобуванню ГМВР;  
17. контрольована емісія ГМВР - виділення ГМВР в навколишнє природне середовище внаслідок застосування примусових заходів.  
18. Стаття 2. Мета закону  
19. Основними цілями цього Закону є:  
20. підвищення безпеки ведення гірничих робіт при видобутку вугілля;  
21. охорона атмосферного повітря за рахунок скорочення викидів ГМВР при видобутку вугілля та на поверхні відпрацьованих вугільних покладів;  
22. залучення ГМВР до енергетичного балансу країни та зниження залежності України від імпортованих енергетичних ресурсів;  
23. забезпечення використання ГМВР в якості технологічної сировини у промисловості.  
24. Стаття 3. Завдання закону  
25. Завданням цього Закону є створення сприятливих умов для видобування ГМВР на промисловій основі та залучення у цю сферу інвестицій.  
26. Стаття 4. Сфера дії закону  
27. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з видобуванням та утилізацією ГМВР, в тому числі при видобутку вугілля, використанням ГМВР (продуктів його переробки) у промисловості, в електроенергетиці та в якості енергетичного ресурсу, а також регулює відносини, пов'язані з державним наглядом за додержанням вимог екологічної безпеки, безпечним виконанням робіт при видобуванні та утилізації ГМВР суб'єктами господарювання, що здійснюють таку діяльність, незалежно від форм власності та господарювання.  
28. Стаття 5. Принципи державної політики у сфері діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
29. Державна політика у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР базується на принципах:  
30. державного регулювання діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР;  
31. створення умов для розвитку та підвищення ефективності діяльності з видобування та утилізації ГМВР;  
32. забезпечення безпеки експлуатації об'єктів, в тому числі екологічної, на яких здійснюється видобування та утилізація ГМВР;  
33. додержання єдиних державних норм, правил і стандартів усіма суб'єктами відносин, пов'язаних з видобуванням ГМВР, транспортуванням, постачанням, зберіганням і утилізацією ГМВР та продуктів його переробки;  
34. забезпечення захисту прав та інтересів усіх суб'єктів відносин, що виникають у зв'язку з геологічним вивченням надр з метою виявлення запасів ГМВР, промисловою розробкою родовищ ГМВР, зберіганням, транспортуванням та постачанням ГМВР та продуктів його переробки, споживачів ГМВР та продуктів його переробки;  
35. сприяння розвитку конкурентних відносин у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР;  
36. створення умов для перспективних наукових досліджень;  
37. забезпечення раціонального використання надр;  
38. забезпечення бюджетного фінансування науково-дослідних та експериментальних робіт, а також розробки нормативної документації та стандартизації;  
39. розвитку міжнародного співробітництва та широкого використання світових досягнень у цій сфері;  
40. пріоритетного використання вітчизняного науково-технічного, технологічного та кадрового потенціалу.  
41. Стаття 6. Законодавство про газ (метан) вугільних родовищ  
42. Відносини, пов'язані з видобуванням та утилізацією ГМВР, регулюються Кодексом України про надра, Гірничим Законом, Законами України "Про альтернативні види рідкого та газового палива", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону праці", іншими нормативно-правовими актами, а також цим Законом в питаннях, пов'язаних з особливостями видобування, утилізації ГМВР та стимулювання діяльності у цій сфері.  
43. Розділ ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ВИДОБУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ  
44. Стаття 7. Компетенція Верховної Ради України у сфері діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
45. До повноважень Верховної Ради України у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР належать:  
46. законодавче регулювання відносин у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР;  
47. встановлення спеціальних податкових режимів для суб'єктів підприємницької діяльності у цій сфері;  
48. затвердження обсягів бюджетного фінансування для проведення науково-дослідних та експериментальних робіт, розробки нормативної документації та стандартизації;  
49. встановлення спеціальних державних гарантій захисту інвестицій у цій сфері.  
50. Стаття 8. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
51. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР належать:  
52. забезпечення реалізації державної політики у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР;  
53. забезпечення державного регулювання і контролю у сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР;  
54. розроблення та затвердження загальнодержавних програм та проектів у цій сфері;  
55. організація міжнародного співробітництва у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР;  
56. координація роботи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР;  
57. визначення та включення до проекту Державного бюджету обсягів фінансування природоохоронних заходів, науково-дослідних та експериментальних робіт, розробки нормативної документації та стандартизації, пов'язаних з видобуванням та утилізацією ГМВР;  
58. здійснення інших функцій, передбачених цим та іншими законами України.  
59. Стаття 9. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
60. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР належать:  
61. сприяння реалізації державної політики у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР на відповідній території;  
62. розроблення пропозицій до загальнодержавних програм видобування та утилізації ГМВР з урахуванням місцевих особливостей;  
63. розроблення та реалізація регіональних програм видобування та утилізації ГМВР;  
64. прийняття нормативно-правових актів в межах своєї компетенції та контроль за їх виконанням.  
65. Розділ ІІІ. ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ВИДОБУВАННЮ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ  
66. Стаття 10. Державні гарантії у сфері діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
67. З метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій у діяльність по видобуванню та утилізації ГМВР держава гарантує користувачам надр та особам, що здійснюють утилізацію ГМВР, податкові, митні та інші пільги, передбачені законодавчими актами України.  
68. Стаття 11. Стимулювання діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
69. Стимулювання діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР є основою державної політики у сфері підвищення рівня безпеки видобутку вугілля.  
70. Стимулювання діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР базується на створенні державою сприятливих умов для ведення такої діяльності шляхом:  
71. створення інвестиційно-привабливих умов для ведення господарської діяльності у зазначеній сфері вітчизняним та іноземним інвесторам;  
72. надання державних гарантій захисту інвестицій, спрямованих на вирішення проблем дегазації вугільних родовищ;  
73. урахування особливостей ГМВР як корисної копалини під час розроблення нормативів, правил та стандартів у цій сфері;  
74. індивідуального підходу до розроблення проектів видобування ГМВР на окремо визначеному об'єкті;  
75. впровадження спрощеної системи ліцензування у сфері видобування ГМВР;  
76. запровадження системи заохочувальних заходів для суб'єктів підприємництва, виключною діяльністю яких є видобування ГМВР, та поширення їх дії на вуглевидобувні підприємства, що проводять таку діяльність;  
77. надання митних, податкових пільг суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність по видобуванню ГМВР та виробникам продукції з видобутого ГМВР;  
78. надання державної підтримки та гарантій виробникам та постачальникам енергії, що виробляється з видобутого ГМВР.  
79. Розділ ІV. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИДОБУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ  
80. Стаття 12. Ліцензування господарської діяльності у сфері видобування газу (метану) вугільних родовищ  
81. Діяльність з видобування ГМВР підлягає ліцензуванню.  
82. Геологічне вивчення надр з метою виявлення запасів ГМВР здійснюється на підставі спеціального дозволу (ліцензії) на геологічне вивчення надр, у тому числі на дослідно-промислову розробку.  
83. Проведення робіт по геологічному вивченню надр з метою виявлення запасів ГМВР може здійснюватися користувачем надр за рахунок власних або запозичених коштів.  
84. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади сприяють проведенню робіт по геологічному вивченню надр, що зареєстровані в установленому порядку.  
85. Особи, що відповідно до законодавства про надра є першовідкривачами родовищ ГМВР, після закінчення дії спеціального дозволу (ліцензії) на геологічне вивчення, мають переважне право на промислову розробку нового родовища чи додаткових запасів ГМВР в раніше відомому родовищу (крім відпрацьованих вугільних покладів).  
86. Спеціальний дозвіл (ліцензія) на видобування (промислову розробку) ГМВР особі, що має переважне право на його отримання, видається поза конкурсом спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.  
87. Термін дії спеціального дозволу (ліцензії) на видобування (промислову розробку) ГМВР становить не менше 25 років.  
88. Спеціальний дозвіл (ліцензія) на видобування ГМВР для промислової розробки на новому родовищі ГМВР за вимогою користувача надр надається без проведення державної експертизи та оцінки запасів ГМВР.  
89. Промислова розробка ГМВР на відпрацьованих вугільних покладах здійснюється на підставі спеціального дозволу (ліцензії) на видобування корисних копалин, що видається поза конкурсом, без попереднього одержання спеціального дозволу (ліцензії) на геологічне вивчення надр.  
90. Спеціальний дозвіл (ліцензія) на видобування ГМВР (промислову розробку) на відпрацьованих вугільних покладах видається без проведення державної експертизи та оцінки запасів ГМВР.  
91. У випадках, коли спеціальний дозвіл (ліцензія) на видобування ГМВР надавався без проведення попередньої державної експертизи та оцінки запасів ГМВР, його промислова розробка здійснюється до повного вичерпання (припинення виділення ГМВР із свердловини) або до часткового (у випадку низької економічної ефективності подальшого видобування, що не пов'язана з порушенням умов раціонального використання розвіданих запасів та не є результатом вибіркового відпрацювання родовища) вичерпання.  
92. Спеціальний дозвіл на видобування ГМВР на родовищах, що були відкриті внаслідок геологорозвідувальних робіт, які фінансувалися за рахунок коштів Державного бюджету України, видається на конкурсних засадах.  
93. Порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на геологічне вивчення та видобування (промислову розробку) ГМВР встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
94. Стаття 13. Стандартизація у сфері діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
95. Метою стандартизації у сфері видобування та утилізації ГМВР є розробка державних стандартів, інших нормативних документів стандартизації для забезпечення на об'єктах видобування та утилізації ГМВР:  
96. додержання вимог екологічного законодавства щодо забезпечення охорони довкілля, захисту життя і здоров'я людей;  
97. виконання технологічних вимог, щодо використання ГМВР (продуктів його переробки) у промисловості та енергетиці;  
98. додержання єдиних державних норм, правил, стандартів усіма суб'єктами відносин у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР;  
99. випуску продукції належної якості;  
100. забезпечення охорони праці при видобуванні та утилізації ГМВР;  
101. додержання санітарно-гігієнічних вимог та правил.  
102. Стандартизації підлягають:  
103. визначення якісних показників ГМВР;  
104. поняття та терміни, що використовуються у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР;  
105. види діяльності та послуги у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР;  
106. способи визначення хімічного складу ГМВР та рівня його небезпеки;  
107. державні будівельні вимоги до трубопроводів, спеціально призначених для транспортування ГМВР;  
108. вимоги щодо безпечного ведення гірничих робіт при видобуванні та утилізації ГМВР;  
109. методи контролю за станом атмосферного повітря на об'єктах видобування та утилізації ГМВР;  
110. критерії відповідності технічних та транспортних засобів використовувати ГМВР та продукти його переробки як безпосередньо, так і в суміші з традиційними видами палива відповідно до державних стандартів;  
111. інші показники.  
112. Розроблення та затвердження нормативних документів стандартизації у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР забезпечується спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, відповідно до законодавства.  
113. Стаття 14. Нормування у сфері діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
114. У сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР встановлюються такі нормативи:  
115. гранично допустимі нормативи концентрації ГМВР у вугільних пластах, що забезпечує безпечне ведення підземних робіт;  
116. граничні допустимі нормативи неконтрольованої емісії;  
117. питомі показники видобування ГМВР у технологічних процесах;  
118. інші нормативи, передбачені законодавством.  
119. Нормативи у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР розробляються спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, відповідно до законодавства.  
120. Стаття 15. Спільна діяльність з видобування газу (метану) вугільних родовищ  
121. У разі, якщо діяльність по видобуванню ГМВР здійснюється на умовах договору про спільну діяльність, один із учасників цього договору зобов'язаний мати відповідний спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами.  
122. Стаття 16. Державний нагляд та контроль у сфері діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
123. Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР здійснюють уповноважені законами органи влади, в тому числі спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади та їх відповідні територіальні органи, до відання яких відповідно до закону віднесені питання:  
124. охорони праці;  
125. забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища;  
126. забезпечення реалізації державної політики у галузі земельних відносин;  
127. захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;  
128. пожежної безпеки;  
129. санітарно-епідемічної безпеки;  
130. містобудування.  
131. Контроль за додержанням користувачами надр умов спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється відповідно до законодавства.  
132. Стаття 17. Особливості установлення квот на видобування газу (метану) вугільних родовищ  
133. Установлення квот на видобування ГМВР на діючих шахтах забороняється.  
134. Не допускається установлення квот на видобування ГМВР з родовищ особами, які відповідно до законодавства про надра є першовідкривачами цих родовищ та виконали геологорозвідувальні роботи за власні кошти з мотивів можливості придбання ГМВР або палива чи сировини, що виробляються з нього, за межами України на більш вигідніших умовах, ніж здійснення видобування на її території, а також у випадку, передбаченому частиною другою статті 23 цього Закону.  
135. Стаття 18. Фінансування діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
136. Фінансування діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та господарювання, коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів, інших, не заборонених законодавством джерел.  
137. Стаття 19. Відповідальність у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР  
138. Порушення законодавства про ГМВР тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність відповідно до закону.  
139. Сплата передбачених законом фінансових санкцій не звільняє винних осіб від відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про ГМВР. Відшкодування шкоди здійснюється у порядку та розмірах, встановлених законодавством України.  
140. Розділ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ І ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИДОБУВАННІ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ  
141. Стаття 20. Засади забезпечення екологічної та промислової безпеки при видобуванні та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
142. Забезпечення екологічної та промислової безпеки при видобуванні та утилізації ГМВР здійснюється відповідно до законодавства.  
143. Затвердження відповідних нормативів у сфері екологічної та промислової безпеки при видобуванні та утилізації ГМВР здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади.  
144. Стаття 21. Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки при видобуванні газу (метану) вугільних родовищ  
145. З метою забезпечення екологічної безпеки при видобуванні ГМВР користувачі надр забезпечують:  
146. а) своєчасне будівництво і введення в експлуатацію систем дегазації ГМВР, відповідно до технічних проектів;  
147. б) технологічний режим роботи промислового обладнання, що забезпечує утилізацію ГМВР у повному обсязі або транспортування його з метою утилізації;  
148. в) виключення можливості неконтрольованої емісії ГМВР на рівні понад гранично допустимих нормативів, прогнозування і упередження вибухів, аварій та катастроф, локалізацію і ліквідацію їх наслідків, мінімізацію їх негативного впливу на здоров'я населення і навколишнє природне середовище;  
149. г) використання при видобуванні ГМВР енергозберігаючих та екологічно безпечних технологічних процесів і обладнання;  
150. д) наукову та науково-технічну, екологічну та інші види експертиз технічних проектів видобування та утилізації ГМВР, відповідно до законодавства;  
151. е) обов'язкове страхування майнових ризиків користувача надр при видобуванні та утилізації ГМВР на випадок завдавання шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок аварій, пожеж чи технічних неполадок у порядку, встановленому законодавством про страхування;  
152. ж) дотримання правил, норм і стандартів ведення гірничих робіт і охорони навколишнього природного середовища.  
153. Неконтрольована емісія ГМВР при його видобуванні та утилізації не повинна перевищувати затверджених гранично допустимих нормативів.  
154. Контрольована емісія ГМВР можлива лише для відвернення небезпеки життю та здоров'ю людей.  
155. Забороняється здійснювати спалення ГМВР безпосередньо із свердловини відкритим шляхом.  
156. Стаття 22. Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій при видобуванні газу (метану) вугільних родовищ  
157. Технічні та організаційні заходи щодо запобігання аваріям і катастрофам на стадіях геологорозвідувальних і науково-дослідних робіт, проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, експлуатації, ліквідації або консервації об'єктів, що здійснюють видобування ГМВР, здійснюються відповідно до законодавства.  
158. З метою ліквідації надзвичайних ситуацій, підприємства, що здійснюють видобування ГМВР, підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами згідно із законодавством.  
159. Стаття 23. Особливості видобування газу (метану) вугільних родовищ при видобутку вугілля  
160. Не допускається експлуатація вугільних шахт, на яких не передбачено систем видобування ГМВР та його утилізацію або передачу для утилізації. Видобування ГМВР повинно забезпечувати рівень концентрації ГМВР у вугільних пластах, відповідно до затверджених нормативів, що забезпечує безпечне ведення підземних робіт.  
161. У випадку, якщо рівень концентрації ГМВР у вугільних пластах на родовищах, промислова розробка яких не здійснювалася, перевищує рівень, що забезпечує безпечне ведення підземних робіт відповідно до затверджених нормативів, видобуток вугілля можливий лише після видобування ГМВР на відповідній території. Здійснювати видобуток вугілля при рівні концентрації ГМВР, що перевищує зазначені нормативи, у цих випадках забороняється.  
162. Стаття 24. Запобігання шкідливому впливу гірничих робіт при видобуванні газу (метану) вугільних родовищ  
163. Технічними проектами видобування ГМВР передбачаються заходи щодо запобігання шкідливому впливу гірничих робіт на життя та здоров'я населення, навколишнє природне середовище та природні ресурси, які здійснюються користувачем надр, виконавцем робіт відповідно до законодавства.  
164. Під час проектування, будівництва та експлуатації об'єктів видобування ГМВР здійснюються заходи, спрямовані на недопущення здійснення неконтрольованої емісії ГМВР на рівні понад гранично допустимих нормативів, збереження водних об'єктів, лісових масивів та охорону водоносних горизонтів (пластів) від виснаження (забруднення).  
165. Стаття 25. Охоронні та санітарно-захисні зони об'єктів з видобування та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
166. Для забезпечення безпеки населення, що проживає в районі розташування об'єктів видобування та утилізації ГМВР, встановлюються охоронні та санітарно-захисні зони, розміри і порядок використання яких визначаються чинним законодавством та проектами цих об'єктів, затвердженими в установленому порядку.  
167. Розділ VІ. УТИЛІЗАЦІЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ В ПРОМИСЛОВОСТІ  
168. Стаття 26. Організаційні вимоги для провадження господарської діяльності з утилізації ГМВР  
169. Видобутий ГМВР, в залежності від якісних його характеристик, є сировиною для виробництва продукції у промисловості та/або енергетичним ресурсом.  
170. Утилізація ГМВР здійснюється суб'єктами господарської діяльності, які мають у власності чи володінні виробниче та технологічне обладнання, що забезпечує провадження технологічного процесу та відповідають проекту, розробленому та затвердженому в установленому порядку.  
171. Для здійснення діяльності з утилізації ГМВР суб'єкт господарювання повинен мати:  
172. нормативні документи стандартизації на випуск продукції заданої якості;  
173. технологічний регламент, розроблений, погоджений та затверджений у встановленому порядку;  
174. позитивні висновки відповідних контролюючих органів на провадження господарської діяльності з утилізації ГМВР за місцем її здійснення;  
175. дозвіл на початок роботи;  
176. інші дозвільні документи згідно із законодавством.  
177. Для визначення хімічного складу ГМВР, продуктів його переробки, отриманої продукції суб'єкт господарської діяльності, що здійснює утилізацію ГМВР, повинен забезпечувати їх хімічний аналіз, відповідно до технологічного процесу.  
178. На кожну партію виробленої продукції, що реалізується, виробник видає споживачеві інструкцію щодо безпечного поводження з нею, розроблену на підставі відповідних стандартів, технічних умов, правил.  
179. Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють утилізацію ГМВР, зобов'язані забезпечувати:  
180. контроль за додержанням правил ведення технологічного процесу по виготовленню відповідних видів продукції;  
181. утилізацію ГМВР з додержанням вимог відповідних нормативно-правових актів і нормативних документів;  
182. надійність роботи обладнання та устаткування;  
183. ведення обліку надходження, а також переробки, використання ГМВР;  
184. розробку системи правил і норм по контролю за якістю сировини, продукції та відходів;  
185. контроль за додержанням належних умов технічної експлуатації обладнання по виготовленню та реалізації продукції;  
186. попередження і запобігання виникнення аварій та надзвичайних ситуацій, які можуть поставити під загрозу життя і здоров'я людини або призвести до забруднення навколишнього природного середовища, а також своєчасну і кваліфіковану їх ліквідацію.  
187. Стаття 27. Транспортування газу (метану) вугільних родовищ до місця його утилізації  
188. Транспортування ГМВР до місця його утилізації здійснюється через Єдину газотранспортну систему України, трубопроводами, здатність до транспортування ГМВР яких підтверджена в установленому порядку, або побудованими згідно з державними будівельними вимогами для транспортування ГМВР, а також іншими засобами, що забезпечують належний рівень безпеки для людини та навколишнього природного середовища, відповідно до діючих норм та правил.  
189. Стаття 28. Вимоги щодо забезпечення охорони праці, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища при провадженні господарської діяльності з утилізації ГМВР  
190. Суб'єкт господарювання відповідно до законодавства про охорону праці, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та про охорону навколишнього природного середовища у процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використовуючи технології, повинен забезпечувати:  
191. організацію та проведення атестації робочих місць та попереднього і періодичних медичних оглядів працівників у порядку, встановленому законодавством;  
192. попереднє спеціальне навчання і щорічно перевірку знань відповідних нормативних актів з охорони праці у порядку, встановленому законодавством;  
193. безпечні і відповідні умови праці та відпочинку, що відповідають вимогам санітарних норм;  
194. заходи, спрямовані на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню навколишнього природного середовища;  
195. екологічну безпеку людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище;  
196. вловлювання, утилізацію, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повну їх ліквідацію;  
197. проведення екологічної та санітарно-гігієнічної експертиз процесів виробництва.  
198. Стаття 29. Вимоги до продукції та товарів, отриманих шляхом переробки та використання газу (метану) вугільних родовищ  
199. Продукція, товари, отримані шляхом переробки, використання ГМВР, повинні відповідати встановленим показникам безпеки продукції для життя, здоров'я людини і навколишнього природного середовища тощо.  
200. Санітарно-гігієнічні вимоги до конкретної продукції, що виготовляється в результаті переробки або використання ГМВР, визначаються відповідними нормативно-правовими актами.  
201. Сертифікація продукції, отриманої з ГМВР, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналом здійснюється відповідно до законодавства.  
202. Розділ VІІ. ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ  
203. Стаття 30. Використання газу (метану) вугільних родовищ в електроенергетиці  
204. ГМВР може використовуватися для виробництва електричної енергії на електрогенеруючому обладнанні, здатність якого до використання ГМВР та виробництва електричної енергії підтверджена в установленому порядку.  
205. Діяльність по виробництву, передачі та постачання електричної енергії, виробленої на електрогенеруючому обладнанні, що використовує ГМВР, здійснюється згідно з умовами та правилами здійснення відповідного виду діяльності, що затверджуються Національною комісією регулювання електроенергетики.  
206. Стаття 31. Ліцензування діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії, яка виробляється на електрогенеруючому обладнанні, що використовує газ (метан) вугільних родовищ  
207. Діяльність з виробництва (в обсягах, що перевищують рівень, який установлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії), передачі та постачання електричної енергії, яка виробляється на електрогенеруючому обладнанні, що використовує ГМВР, підлягає ліцензуванню.  
208. Спеціальний дозвіл (ліцензія) на здійснення діяльності з виробництва (в обсягах, що перевищують рівень, який установлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії), передачі та постачання електричної енергії видається окремо на кожний вид діяльності Національною комісією регулювання електроенергетики України відповідно до законодавства про електроенергетику.  
209. Розділ VІІІ. ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ В ЯКОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РЕСУРСУ  
210. Стаття 32. Забезпечення галузей національної економіки та населення газом (метаном) вугільних родовищ  
211. ГМВР, якісні показники якого відповідають встановленим стандартам, є енергетичним ресурсом.  
212. Забезпечення галузей національної економіки та населення ГМВР здійснюється шляхом постачання та транспортування ГМВР через Єдину газотранспортну систему України та трубопроводами, здатність до транспортування ГМВР яких підтверджена в установленому порядку, або побудованими згідно з державними будівельними вимогами для транспортування ГМВР.  
213. Забезпечення галузей національної економіки та населення ГМВР здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
214. Стаття 33. Доступ до Єдиної газотранспортної системи України  
215. Право доступу до Єдиної газотранспортної системи України мають постачальник ГМВР, споживач, замовник послуг з транспортування ГМВР або його зберігання.  
216. Доступ до Єдиної газотранспортної системи України здійснюється відповідно до порядку доступу до газотранспортної системи України, що затверджується Кабінетом Міністрів України.  
217. Особи, визначені частиною першою цієї статті, та суб'єкти ринку природного газу мають рівні права доступу до Єдиної газотранспортної системи України.  
218. Усім особам, що мають право доступу до Єдиної газотранспортної системи України за цим Законом, забезпечується недискримінаційна, чітка, справедлива, прозора і неупереджена система надання послуг з транспортування, розподілу та зберігання ГМВР.  
219. Надання доступу забезпечується лише за дотриманням умов, визначених порядком доступу до газотранспортної системи України. Відмова у наданні доступу до Єдиної газотранспортної системи України при дотриманні зазначених умов забороняється.  
220. Суб'єкти Єдиної газотранспортної системи України, які мають на праві власності чи у володінні, користуванні газорозподільні мережі, якщо інше не передбачено договором, зобов'язані за зверненням осіб, що мають право доступу за цим Законом, забезпечити їх доступ до цих мереж та укласти договір на транспортування чи розподіл ГМВР при дотриманні технічних умов приєднання.  
221. Технічні умови приєднання до мереж не повинні призводити до порушення цілісності та надійності роботи цих мереж.  
222. Порядок розгляду заяв про надання доступу до газотранспортної системи встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України.  
223. Стаття 34. Постачання, транспортування газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами, здатність до транспортування ГМВР яких підтверджена в установленому порядку, або побудованими згідно з державними будівельними вимогами для транспортування газу (метану) вугільних родовищ  
224. Суб'єкти господарської діяльності, що мають на праві власності чи у володінні, користуванні трубопроводи, здатність до транспортування ГМВР яких підтверджена в установленому порядку, або побудовані згідно з державними будівельними вимогами для транспортування ГМВР, мають право здійснювати постачання, транспортування такими трубопроводами ГМВР до його споживачів у встановленому порядку.  
225. Стаття 35. Якість газу (метану) вугільних родовищ  
226. З метою придатності до використання ГМВР в якості енергетичного ресурсу та постачання його через Єдину газотранспортну систему України, ГМВР повинен відповідати встановленим якісним показникам, стандартам, що застосовуються до природного газу, який транспортується у Єдиній газотранспортній системі.  
227. Якість ГМВР, що транспортується трубопроводами, здатність до транспортування ГМВР яких підтверджена в установленому порядку, або побудованими згідно з державними будівельними вимогами для транспортування ГМВР, повинна відповідати якісним показникам, стандартам ГМВР.  
228. Стаття 36. Ціни на газ (метан) вугільних родовищ та тарифи на послуги з його транспортування, розподілу та зберігання  
229. На ГМВР встановлюються вільні ціни окрім випадків, передбачених законодавством.  
230. Державне регулювання тарифів на послуги з транспортування, розподілу та зберігання ГМВР здійснюється Національною комісією регулювання електроенергетики.  
231. Стаття 37. Облік газу (метану) вугільних родовищ  
232. З метою забезпечення одержання достовірної інформації про обсяг та якість ГМВР, який надходить до Єдиної газотранспортної системи України, транспортується трубопроводами, здатність до транспортування ГМВР яких підтверджена в установленому порядку, або побудованими згідно з державними будівельними вимогами для транспортування ГМВР, під час транспортування, зберігання, розподілу, постачання та споживання ГМВР ведеться його облік.  
233. Облік ГМВР здійснюється за рахунок власника ГМВР, якщо інше не передбачено договором.  
234. Правила експлуатації приладів обліку, вимоги до них визначаються спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.  
235. Стаття 38. Постачання, транспортування, розподіл та зберігання газу (метану) вугільних родовищ  
236. Постачання, транспортування, розподіл та зберігання ГМВР здійснюється за договором.  
237. Діяльність з постачання, транспортування, розподілу та зберігання ГМВР підлягає ліцензуванню. Ліцензія на провадження зазначених видів діяльності видається Національною комісією регулювання електроенергетики України окремо на кожний вид діяльності.  
238. Національна комісія регулювання електроенергетики затверджує:  
239. порядок видачі ліцензій на провадження діяльності з постачання, транспортування, розподілу та зберігання ГМВР;  
240. умови та правила здійснення підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з постачання ГМВР;  
241. умови та правила здійснення підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з транспортування ГМВР;  
242. умови та правила здійснення підприємницької діяльності (ліцензійні умови) із зберігання ГМВР.  
243. Розділ ІХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ВИДОБУВАННЮ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ  
244. Стаття 39. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
245. Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР відповідно до норм міжнародного права.  
246. Україна здійснює міжнародне співробітництво у сфері охорони атмосферного повітря у відповідності з принципами, закладеними в Кіотській Угоді та встановленими міжнародними договорами.  
247. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародних договорів.  
248. Розділ Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
249. 1. Цей закон набуває чинності з дня його опублікування за винятком статті 23 цього Закону, яка набирає чинності з 1 січня 2008 року.  
250. 3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
251. 5. Установити, що спеціальні дозволи (ліцензії) на користування надрами, які отримані користувачами надр у встановленому порядку до набуття чинності цим Законом, та на підставі яких вони здійснюють діяльність по видобуванню ГМВР, є чинними на весь термін їх дії.  
252. 6. Внести зміни та доповнення до таких законодавчих актів України:  
253. 1) У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 36, ст. 340):  
254. частину третю статті 15 доповнити реченням наступного змісту:  
255. "Законами України може передбачатися інший строк користування надрами";  
256. у статті 16 частину шосту доповнити реченням наступного змісту: "Законами України може передбачатися інший порядок отримання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами";  
257. у назві та частині першій статті 21 слова "підземних вод" замінити словами "підземних вод, газу (метану) вугільних родовищ на відпрацьованих вугільних покладах";  
258. доповнити частину першу статті 26 пунктами "1-1", "2-1", "2-2" наступного змісту:  
259. "1-1) вичерпання запасів корисних копалин або низька економічна ефективність їх подальшого видобування, що не пов'язана з порушенням умов раціонального використання розвіданих запасів та не є результатом вибіркового відпрацювання родовища;  
260. 2-1) рішення користувача надр у разі видобування корисних копалин, запаси яких не оцінено;  
261. 2-2) неможливості подальшого видобування корисних копалин з незалежних від користувача надр причин";  
262. частину першу статті 29 доповнити пунктом "6" наступного змісту:  
263. "6) користувачі надр - за видобування корисних копалин, запаси яких не оцінено з незалежних від користувача надр обставин";  
264. у частині другій статті 37 слова "організується та" виключити;  
265. доповнити частиною четвертою такого змісту:  
266. "Геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, що виконуються користувачами надр, здійснюється за рахунок власних чи залучених коштів користувача надр ";  
267. У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.  
268. у частині четвертій слова "що виконуються згідно з державними програмами" замінити словами "що зареєстровані в установленому порядку";  
269. статтю 40 доповнити частиною другою наступного змісту:  
270. "Законом може передбачатися інший порядок промислового освоєння родовищ корисних копалин";  
271. частину другу статті 41 викласти в такій редакції:  
272. "Першовідкривачі мають право на винагороду. У випадках, передбачених законодавчими актами України, першовідкривачам належить переважне право на промислове освоєння невідомого раніше родовища корисних копалин або видобування додаткових запасів корисних копалин чи мінеральної сировини в раніше відомому родовищі, в тому числі запаси яких не оцінено з незалежних від користувача обставин. Положення про першовідкривачів родовищ корисних копалин затверджується КМУ;  
273. частину першу статті 52 доповнити реченням наступного змісту: "Особливості установлення квот відносно окремих видів корисних копалин можуть встановлюватися законами України".  
274. 2) У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 18, ст. 78; 2002, N 7, ст. 50) статтю 7 доповнити пунктами "40" та "41" наступного змісту:  
275. "40) страхування майнових ризиків користувача надр при видобуванні та/або утилізації газу (метану) вугільних родовищ на випадок завдавання шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок аварій, пожеж чи технічних неполадок;  
276. 41) страхування фінансових ризиків при промисловій розробці газу (метану) вугільних родовищ без попередньої державної експертизи та оцінки запасів газу (метану) вугільних родовищ".  
277. 3) У Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 1, ст. 1):  
278. в статті 1:  
279. абзац тринадцятий доповнити словами "та електрогенеруюче обладнання, що використовує газ (метан) вугільних родовищ (продукти його переробки)";  
280. абзац двадцять перший викласти у такій редакції:  
281. "граничні показники - це визначені в умовах і правилах здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії величина встановленої потужності електростанцій, електрогенеруючого обладнання, що використовує газ (метан) вугільних родовищ (продукти його переробки), або обсяг річного відпуску ними електричної енергії в об'єднану енергетичну систему України, вище яких продаж електричної енергії має здійснюватися на оптовому ринку";  
282. статтю 5 доповнити абзацом такого змісту:  
283. "створення сприятливих умов для розвитку та поширення виробництва електроенергії на електрогенеруючому обладнанні, що використовує газ (метан) вугільних родовищ (продукти його переробки), як окремої підгалузі енергетики, що вирішує екологічну проблему та забезпечує економне витрачання традиційних енергетичних ресурсів";  
284. в статті 15:  
285. в частині першій слово "електростанціях" замінити словами "електростанціях, електрогенеруючому обладнанні, що використовує газ (метан) вугільних родовищ (продукти його переробки)";  
286. після частини першої добавити частину другу наступного змісту:  
287. "Продаж, електроенергії, виробленої на електрогенеруючому обладнанні, що використовує газ (метан) вугільних родовищ (продукти його переробки), може здійснюватися поза Оптового ринку електричної енергії України у випадках:  
288. якщо така електроенергія споживається для задоволення власних потреб її виробників відповідно до методик та нормативів, які затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі електроенергетики;  
289. коли відповідне електрогенеруюче обладнання не перевищує установленої потужності, визначеної умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії;  
290. якщо відпуск електроенергії електрогенеруючим обладнанням в об'єднану енергетичну систему України за попередній рік не перевищував розміру, встановленого умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії;  
291. в інших випадках, передбачених умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії";  
292. У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно частинами третьою - сьомою.  
293. добавити частиною сьомою наступного змісту:  
294. "Суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють виробництво електричної енергії на електрогенеруючому обладнанні, що використовує газ (метан) вугільних родовищ (продукти його переробки), та продаж її на Оптовому ринку електричної енергії України, повинна здійснюватися оплата всієї виробленої ними електричної енергії в повному обсязі у грошовій формі, без застосування будь-яких видів заліків погашення заборгованості по розрахунках за електроенергію";  
295. у частині п'ятій статті 17 слова "на вітрових електростанціях" замінити словами "на вітрових електростанціях, а також на електрогенеруючому обладнанні, що використовує газ (метан) вугільних родовищ (продукти його переробки)";  
296. 4) У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 36, ст. 299):  
297. у статті 9 пункти 18 - 20 викласти у такій редакції:  
298. "18) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;  
299. 19) постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим, за нерегульованим тарифом;  
300. 20) зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами";  
301. доповнити пунктом "67" наступного змісту:  
302. "67) проектування, технічне обслуговування, будівництво нових і реконструкція існуючих систем видобування газу (метану) вугільних родовищ та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, оцінка протиаварійного стану зазначених об'єктів".  
303. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону: подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність до цього Закону;  
304. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та розробити акти, що випливають із положень цього Закону;  
305. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;  
306. забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону; 4. Кабінету Міністрів України щороку у проекті закону про Державний бюджет України передбачати окремим рядком виділення коштів на фінансування науково-дослідних, експериментальних робіт та проведення природоохоронних заходів, а також розробку нормативної документації та стандартизації з метою стимулювання діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР.