Кількість абзаців - 20 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення вимог земельного законодавства (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення вимог земельного законодавства
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. в абзаці другому статті 52 слова «від шести до дванадцяти» замінити словами «від десяти до двадцяти», а слова «від восьми до п’ятнадцяти» — словами «від п’ятнадцяти до тридцяти»;
 
7. в абзаці другому статті 53 слова «від трьох до двадцяти» замінити словами «від п’яти до двадцяти п’яти», а слова «від десяти до двадцяти п’яти» — словами «від п’ятнадцяти до тридцяти»;
 
8. статтю 53-2 викласти у такій редакції:
«Стаття 53-2. Перекручення або приховування даних державного земельного кадастру
Перекручення даних державного земельного кадастру, а також приховування інформації про стан земель, розміри та кількість земельних ділянок, наявність земель запасу та резервного фонду —
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб — від п’яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
9. доповнити Кодекс статтею 53-3 такого змісту:
«Стаття 53-3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу
Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту —
тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
10. Статті 54 і 55 викласти у такій редакції:
«Стаття 54. Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням
Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або невиконання обов’язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням, —
тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Непроведення рекультивації порушених земель —
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
11. Стаття 55. Самовільне відхилення від проектів землеустрою
Відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою —
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
12. в абзаці другому статті 56 слова «від двох до чотирьох» замінити словами «від п’яти до десяти»;
 
13. в абзаці другому статті 188-5 слова «від трьох до п’яти» замінити словами «від п’яти до десяти», а слова «від п’яти до п’ятнадцяти» — словами «від десяти до тридцяти»;
 
14. статтю 238-1 викласти у такій редакції:
«Стаття 238-1. Органи державного контролю за використанням та охороною земель
Органи державного контролю за використанням та охороною земель розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель (статті 52—56 та 188-5 цього Кодексу).
Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Головний державний інспектор України з контролю за використанням та охороною земель і його заступники, головні державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя та їх заступники, старші державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель і державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель відповідних територій.»;
 
15. частину другу статті 255 доповнити підпунктом 7-1 такого змісту:
«7-1) громадський інспектор з контролю за використанням та охороною земель (статті 52—53-1, 53-3);»;
 
16. Статтю 259 доповнити після частини третьої новою частиною такого змісту:
«У разі вчинення порушень земельного законодавства, якщо особу порушника неможливо встановити на місці порушення, державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель або громадські інспектори з контролю за використанням та охороною земель можуть доставляти осіб, які вчинили ці правопорушення, до міліції чи до приміщення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради для встановлення особи та складення протоколу про адміністративне правопорушення.».
У зв’язку з цим частини четверту—восьму вважати відповідно частинами п’ятою—дев’ятою;
 
17. 2) у статті 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350):
останній абзац викласти у такій редакції:
«самовільне зайняття земельної ділянки — використання земельної ділянки, щодо якої не прийнято рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду), чи до здійснення правочину стосовно набуття права на земельну ділянку, житловий будинок, будівлю або споруду;»;
 
18. доповнити статтю абзацами такого змісту:
«межа земельної ділянки — умовна замкнена ламана лінія, що розмежовує земельні ділянки;
межовий знак — спеціальний знак встановленого зразка, яким закріплюється місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).».
 
19. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.